Anda di halaman 1dari 10

BAB II GAMBARAN UMUM MADRASAH 2.1 Profil Madrasah 2.1.

1 Identitas/Tata Leta Madrasah NAMA MADRASAH NSM Propinsi "a#upat$n "$%a!atan D$sa'"$lurahan Jalan dan No!or "od$ Pos T$l$pon -a.i!il$ 0/!ail Da$rah Status Madrasah "$lo!po3 Madrasah : MTs Hidayatus Sholihin : 121 235 060 015 : Ja a Ti!ur : "$diri : &urah : Turus : Jl( Raya Turus No( 22) Turus :6*1)1 : +035*, 5*5 1)2 :/ : MTs(hidayatus1sholihin2yahoo(%o(id : P$r3otaan : N$4$ri : 5nti -illial 6iasa J$n7an4 A3r$ditasi S"( No!or'tan44al Tahun #$rdiri Tahun p$ru#ahan "6M 6an4unan Madrasah Jara3 3$/pusat 3ota T$rl$ta3 pada lintasan : Dia3ui : 8!(06(03 ' PP(03(2 ' 0)96 ' 20 Mar$t 2000 : 1:)5 :/ : Pa4i Pa4i/sian4 : Mili3 s$ndiri 6u3an !ili3 s$ndiri Jara3 3$/pusat 3$%a!atan : 3 +ti4a, 3ilo!$t$r : 10 +s$puluh, 3ilo!$t$r : D$sa "$%a!atan Sian4 Mod$l T$r#u3a P$d$saan S asta

S" ditanda tan4ani ol$h : "A65D p$!#inaan p$r4uruan a4a!a isla!

7|Laporan Praktek Kerja Lapangan

"a#upat$n'"ota P$r7alanan p$ru#ahan Madrasah:/ ;r4anisasi p$ny$l$n44ara : P$!$rintah

Propinsi <ayasan

8|Laporan Praktek Kerja Lapangan

2.1.2

Se!arah sin" at Madrasah Tsana#i$ah Hida$at%s Sholihin "$adaan s$3olah1 pada tahun =1:9* itu !asih #$rupa #a!#u 2 yan4

s$3aran4 !$n7adi 4$dun4 T"( >alu = 1:)0 !adrasah itu dipindah 3$ #$la3an4 dan t$r#u3ti s$3aran4 #$r3$!#an4 !$n7adi MA +Madrasah Aliyah, dan MA" +Madrasah Aliyah "$a4a!aan, dari apa yan4 p$rnah diutara3an ol$h "(A Ha?id@ AJika Allah menghendaki madrasah ini tidak cukup MI saja tetapi Tsanawiyah jugaB t$tapi s$3aran4 di !adrasah #$r3$!#an4 !ata p$la7aran u!u! ini di!a3sud3an supaya santri atau !urid tida3 hanya #isa !$n4uasai il!u p$n4$tahuan di #idan4 a4a!a t$tapi 7u4a #isa !$n4uasai il!u p$n4$tahuan di #idan4 u!u!( S$dan43an a3tu itu p$!#an4unan !adrasah t$tap #$rlan4sun4 tanpa adanya #antuan dari p$!$rintah a3an t$tapi untu3 p$la7arannya t$tap !$n4i3uti p$!$rintah s$p$rti u7ian p$rsa!aan M5 6ila dulu !adrasah t$!patnya di turus s$latan3 t$tapi 3$!udian ol$h #$liau "iyai !ad +"(A Ha?id@, dipindah3an 3$ utara dan alhasil !adrasah sudah pindah dan !asih t$tap di utara s$p$rti s$3aran4 ini

Madrasah Gedek Turus kidul

9|Laporan Praktek Kerja Lapangan

2.2

&isi Misi dan t%!%an Madrasah 2.2.1 &isi Madrasah M$n7adi Madrasah t$r3$!u3a dan t$rd$pan dala! pr$stasi yan4 !$n4hasil3an 4$n$rasi isla! yan4 ahli ?i3irC ahli i3htiar dan ahli d@i3ir 2.2.2 Misi Madrasah 1( 2( 3( *( M$ny$l$n44ara3an p$ndidi3an yan4 dapat !$n4uasai M$ny$l$n44ara3an p$n4a#dian 3$pada !asyara3at M$n4$!#an43an 3ualitas !ana7$!$n !adrasah s$%ara M$la3sana3an 3$4iatan #$la7ar !$n4a7ar yan4 $?$3ti?C dan !$n4$!#an43an il!u a4a!a dan il!u u!u! #$rdasar3an hasil p$n43a7ian dan p$ndidi3an !$ny$luruh $?isi$nC s$rta !$!#$ri3an #i!#in4an yan4 !a3si!al 3$pada p$s$rta didi3 5( 6( 9( )( M$la3sana3an 3$4iatan $3stra3uri3ul$r s$%ara t$rpadu M$n44ali 3$un44ulan s$rta p$n$lusuran #a3at dan M$nu!#uh3an inoDasi/inoDasi dala! pros$s dan t$rpro4ra! !inat p$s$rta didi3 p$ndidi3an 3$pada s$luruh ar4a M$nana!3an p$n4hayatan a7aran a4a!a yan4 dianut dan #udi p$3$rti

10 | L a p o r a n P r a k t e k K e r j a L a p a n g a n

2.2.'

T%!%an Madrasah Ma!pu !$!aha!i dasar/dasar il!u A4a!a dan p$n4$tahuan s$rta !$!ili3i 3$tra!pilan dasar untu3 !$n4$!#an43annya Ma!pu !$n$rap3an il!u A4a!a dan p$n4$tahuan dala! !asyara3at Ma!pu #$rsi3ap dan #$rp$rila3u yan4 Hu!anisC 0tis dan R$li4ius

11 | L a p o r a n P r a k t e k K e r j a L a p a n g a n

2.' Str% t%r (r"anisasi Madrasah

Gambar 1 struktur organisasi Madrasah Tsanawiyah Hidayatus Sholihin

12 | L a p o r a n P r a k t e k K e r j a L a p a n g a n

2.) *(B Des+ri,tion Madrasah Tsana#i$ah Hida$at%s Sholihin "$pala Madrasah 6$rtan44un4 7a a# p$nuh atas p$la3sanaan 3$p$n4urusan dan p$n4$lolaan ad!inistrasi s$3olah 7u4a s$#a4ai $du3atorC !ana7$rC ad!inistratorC sup$rDisorC pi!pinanC inDatorC !otiDator dan 3r$ator d$!i 3$lan%aran pros$s "6M di 'Madrasah "$pala <ayasan "$pala <ayasan #$rtan44un4 7a a# s$p$nuhnya di dala! pros$s #$r7alannya Madrasah yan4 #$rada di#a ah naun4an <ayasan #ai3 s$%ara 4aris #$sar !aupun s$%ara sist$!atis 8A"A Sarana Prasarana M$n7adi3an s$#a4ian p$ran43at s$3olah s$#a4ai sarana dan ?asilitas #$la7ar sis a !adrasah t$r!asu3 s$3ali4us !$n7adi3an s$#a4ian p$ran43at s$3olah s$#a4ai sarana dan ?asilitas !$n4a7ar para 4uru dala! !$la3sana3an "6M "$pala la#oratoriu! M$n7adi3an >a#oratoriu! 3o!put$r Madrasah s$#a4ai !$diaC ?asilitas dan sarana #$la7ar untu3 sis a #ai3 s$la!a 3$4iatan "6M !aupun di luar 3$4iatan "6M "$pala Tata Esaha M$!#uat dan !$n4usaha3an #a4ian 3$tata usahaan atau ad!inistrasi !adrasah s$p$rti p$ny$diaan 7urnal a#s$nsiC p$ran43at p$!#$la7aran dan lain s$#a4ainya 8A"A "uri3ulu! M$ny$dia3an dan !$n4ada3an 7ad al 3$4iatan "6MC s$p$rti !$!p$rsiap3an 7ad al !ata p$la7aranC 7ad al u7ian s$!$st$r dan u7ian a3hir s$3olah*C !$!p$rsiap3an 7ad al p$nda?taran p$n$ri!aan sis a'sis i #aru dan !$ny$dia3an sarana 3al$nd$r p$ndidi3an'3al$nd$r a3ad$!i3

jian !khir Madrasah khusus kelas "#

13 | L a p o r a n P r a k t e k K e r j a L a p a n g a n

8A"A "$sis aan M$nan4ani !asalah yan4 dihadapi ol$h sis a #ai3 !asalah didala! pros$s "6M !aupun !asalah/!asalah yan4 #$rhu#un4an lan4sun4 d$n4an sis aC dan yan4 #$rhu#un4an antara sis a dan !adrasah s$ndiri 8A"A HEMAS M$nd$3at3an dan !$!p$r3$nal3an Madrasah 3$ lapisan Masyara3at #ai3 !$lalui p$rantara to3oh Masyara3at !aupun lan4sun4 3$ Masyara3at itu s$ndiri 8ali "$las 8ali 3$las #$rtu4as !$!#$ri3an p$la7aranC !$n4ontrol 3ondisi dan 3$adaan 3$las yan4 dip$4an4 dan !$la3sana3an a4$nda p$!#$la7aran di 3$las/3$las yan4 dip$4an4 dan !$n4ada3an 7urnal 3$4iatan 3$las dan !$n4isi sila#us !ata p$la7aran yan4 dip$4an4 untu3 !asin4/!asin4 3$las s$rta !$!#uat r$4ulasi5 3$las untu3 !asin4/!asin4 3$las yan4 dip$4an4 &uru &uru #$rtu4as !$!#$ri3an p$la7aran 3$pada sis a dan !$n4isi 7urnal harian 3$las s$p$rti a#s$nsi dan !$n4isi sila#us !asin4/!asin4 !ata p$la7aran yan4 dia7ar3an di s$tiap 3$las dan !$n4hor!ati r$4ulasi 3$las yan4 di#uat ol$h ali 3$las dan r$4ulasi !adrasah yan4 di#uat ol$h "$pala Madrasah "o!it$ Madrasah 6$rtan44un4 7a a# !$!#$ri3an inoDasi yan4 #isa dip$r%aya ol$h Madrasah d$!i t$rs$l$n44aranya pros$s p$ndidi3an yan4 ada di Madrasah #ai3 s$%ara 4aris #$sar !aupun s$%ara ad!inistrati? d$n4an $?isi$n dan !$!adai dis$rtai d$n4an !$n44una3an ?asilitas untu3 sarana #$la7ar #a4i para sis a dan sarana !$n4a7ar #a4i para 4uru

Peraturan%tata terti&

14 | L a p o r a n P r a k t e k K e r j a L a p a n g a n

2.- Ga./ar La/oratori%. 0o.,%ter Madrasah

Gambar !roses Instalasi "omputer Madrasah

1$ | L a p o r a n P r a k t e k K e r j a L a p a n g a n

2.1 Ga./ar Pen""%naan 0o.,%ter La/oratori%.

Gambar # $iagram penggunaan komputer laboratorium per kelas

1' | L a p o r a n P r a k t e k K e r j a L a p a n g a n