Anda di halaman 1dari 2

$leksandar %askovic

Adresa: Datum roenja: Te e!on: )'mai :

Petrijevska bb, Smederevo 14.07.1989. "#81 $%&4'71('7%( "#81 %1&$91'0('#( coanaskovic89@gmail.com

Radno iskustvo

&'razovanje

Imam. Radio sam mnogo poslova u zivotu. Takodje imam i nekoliko godina iskustva sa radom u inostranstvu.

Fakultet inzenjerskih nauka u Kragujevcu Masinski inzenjer

$008'$01$.

Rad na ra!unaru

rednja tehni!ka "kola#Smederevo ) ektrote*ni+ar e ektromotorni* ,o-ona

$004.'$008.

trani jezik

Po.navanje /S 0!!i+e ,aketa 12ord, )3+e ,...4 P*otos*o, 5nternet Adobe i ustrator 6atia

(i!ne oso'ine

)n- eski je.ik 7 srednji nivo 1-ovorni4

8omunikativan, vredan 0d i9na s,osobnost or-ani.ovanja Str, jiv, kreativan, ! eksibi an

:,oran, sna a. jiv i istrajan 0d i+no ,ri a-odjavanje ra. i+itim situa+ijama

&stalo
;o.a9ka do.vo a < i 6 kate-orije