Anda di halaman 1dari 106

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

OPIK 1:

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

TOPIK 2:

SAINS PERTANIAN
(TAHAP 1)

NAMA: TINGKATAN:

EKONOMI RUMAH TANGGA


(TAHAP 1)

NAMA

:TINGKATAN:TAHUN:SEKOLAH :

TIDAK BOLEH DIJUAL

CETAKAN PERTAMA 2009

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

Cetakan Pertama Disember 2009 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. ebaran! baha!ian "alam b#k# ini termas#k il#strasi "an isi kan"#n!an ti"ak b$leh "iterbitkan sem#la ba!i t#j#an k$mersial "alam apa j#a bent#k sama a"a se%ara elektr$nik& '$t$k$pi& mekanik& rakaman ata# %ara lain sebel#m men"apat i(in bert#lis "ari Pen!arah )aha!ian Pen"i"ikan Teknik "an *$kasi$nal& Kementerian Pelajaran Malaysia& +ras ,-. )l$k /01& K$mpleks Kerajaan Par%el /& P#sat Penta"biran Persek#t#an& .2.01 P#trajaya.
03 !!!"#19" $%&' : 03 !!!"#19#

D(')*(%&%+ ,-).: 2nit Teknikal Pen!#r#san +ka"emik )aha!ian Pen"i"ikan Teknik "an *$kasi$nal Kementerian Pelajaran Malaysia D(/)01(/&%+ ,-). : Pen!#r#san +ka"emik )aha!ian Pen"i"ikan Teknik "an *$kasi$nal Kementerian Pelajaran Malaysia

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

PRAKATA
M-TEK sin!katan kepa"a M$"#l Pembelajaran Teknikal "ihasilkan ek$ran pen%apaian pelajar aliran teknikal yan! k#ran! memberan!san!kan. Kek#ran!an bahan s$k$n!an "i pasaran t#r#t meny#mban! kepa"a masalah ini. elain it#& ke#payaan pelajar yan! berbe(a3be(a "alam peperiksaan memberikan %et#san i"ea kepa"a 2nit Teknikal& Pen!#r#san +ka"emik& )aha!ian Pen"i"ikan Teknik "an *$kasi$nal #nt#k men!hasilkan m$"#l ini. M$"#l yan! "ise"iakan ini selari "en!an keperl#an s#katan pelajaran tin!katan 1 "an tin!katan ,. Ia mer#pakan bahan s$k$n!an pen!ajaran "an pembelajaran yan! b$leh membant# !#r#3!#r# "an pelajar #nt#k menin!katkan prestasi aka"emik ke tahap yan! b$leh "iban!!akan. eba!ai #saha perm#laan m$"#l ini "ilen!kapi "en!an n$ta rin!kas peta min"a 4Mind Map5 "an s$alan3s$alan latihan men!ik#t t$pik. Penambahbaikan akan "ilak#kan "ari masa ke semasa a!ar selari "en!an keperl#an k#rik#l#m terkini. aya me6akili )aha!ian Pen"i"ikan Teknik "an *$kasi$nal merakamkan setin!!i3tin!!i pen!har!aan kepa"a 2nit Teknikal& Pen!#r#san +ka"emik kerana men!ambil inisiati' meneraj#i pr$jek ini. ekal#n! pen!har!aan saya panjatkan kepa"a !#r#3!#r# "i atas s#mban!an "an kepakaran mereka seba!ai panel pen#lis m$"#l. em$!a M-TEK yan! "ise"iakan ini "apat "iman'aatkan $leh sem#a pihak yan! terlibat "en!an pen!!#naan yan! $ptim#m. +"alah "iharapkan m$"#l ini "apat memberi impak yan! besar seba!ai bahan s$k$n!an pembelajaran yan! sekali!#s meny#mban! kepa"a keberhasilan pelajar aliran teknikal #nt#k melahirkan lebih ramai pelajar %emerlan! yan! mamp# bersain! "iperin!kat lebih tin!!i.

Pen!arah )aha!ian Pen"i"ikan Teknik "an *$kasi$nal Kementerian Pelajaran Malaysia

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

SAINS PERTANIAN
(TAHAP 1)
KANDUNGAN
BIL PERKARA MUKA SURAT

NOTA RINGKAS 2 PETA MINDA SOALAN


)+) 0 : P/7T+8I+8 DI M+9+: I+ )+) 2 : ;+KTO7 :+8< M/MP/8<+72HI P/7T2M)2H+8 D+8 H+ I9 T2M)2H+8 )+) = : ;+KTO7 :+8< M/MP/8<+72HI T2M)/ +7+8 D+8 P/8</92+7+8 T/78+K+8 )+) 1 : P/79+D+8<+8 /)+<+I 2+T2 P/78I+<++8 )+) , : T/K8O9O<I D+9+M P/7T+8I+8

0 11 1. .2 >0 >. ?2

SKEMA JA3APAN

ii

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

PA_BPTV_KPM PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

M-TE K_SAINS PERTANIAN

BAB 1 : PERTANIAN DI MALA4SIA

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

BAB 2 : $AKTOR 4ANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN HASIL TUMBUHAN


2:2 $%&/,0 I&-(6
Men%antas Menanam tanaman selin!an Cahaya tir#an Men!a6al r#mpai ;$t$sintesis Ke'$t$kalaan Men!a"akan pen!ha"an! Kel#asan perm#kaan "a#n #s#nan "a#n T$'$!ra'i 8a#n!an 'i(ikal t#mb#han transpirasi pen"eb#n!aan penyebaran penyakit "an per$sak Memilih tapak Menye"iakan s$k$n!an Menanam pa"a jarak yan! ses#ai

Menye"iakan s$k$n!an Pr$ses Memilih tapak yan! "ipen!ar#hi Menanam pa"a jarak %ahaya yan! ses#ai

Kae"ah penerimaan %ahaya $ptim#m

;akt$r mempen!ar#hi penerimaan %ahaya

Kesan an!in

+malan men!elakkan "aripa"a %e"era rib#t

Cahaya

Angin

U+'50 (&-(6 7%+8 6)69)+8%05.( 9)0/5615.%+ *%+ .%'(/%+%6%+ Suhu


Kae"ah men"apatkan s#h# yan! ses#ai

Hujan
Kae"ah men"apatkan bekalan air yan! $ptim#m

Kesan s#h#

Kesan h#jan@air

Memilih tapak Menye"iakan na#n!an Menye"iakan s#n!k#pan

Per%ambahan Transpirasi K#aliti hasil t#mb#han ;i(ikal t#mb#han ;$t$sintesis Transpirasi Kese!ahan sel Penyerapan "an transl$kasi n#trien Pen!airan Penyaliran Penja"#alan masa menanam

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

CORAK PENANAMAN

Sistem segitiga

sistem segiempat JENIS SOKONGAN

sistem siku kluang

Kayu junjung

kayu tunggal

Sokongan berpara

sokongan berpagar

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

2:3

T%+%.
$k$n!an mekanik Membekalkan n#trien Membekalkan $ksi!en "an air Kepentin!an tanah )ahan mineral 1,C +ir 2,C <as 2,C )ahan $r!anik ,C K$mp$nen tanah

/%+% isa t#mb#han "an hai6an


Tanah atas Tanah ba6ah )at#an Pr$'il tanah la(im

TANAH
Kesan pH tanah i'ak 'i(ikal tanah Aarna tanah Tekst#r tanah tr#kt#r tanah Kan"#n!an bahan in"#k 9ar#t resap Pen!!#naan baja kimia Perep#tan bahan $r!anik +si" karb$nik "an nitrik 7esprasi akar i'at kimia tanah Keterse"iaan n#trient +ktiBiti mikr$b ;akt$r keasi"an tanah Penyakit t#mb#han

P0,;(- /%+%.

isa t#mb#han "an hai6an Tanah atas Tanah ba6ah

)at#an

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

KOMPONEN TANAH

6(+)0%-

,C

3ARNA TANAH
6arna !elap 3 kes#b#ran tin!!i merah 3 ter"apat $ksi"a 'er#m& saliran baik& "i leren! b#kit peran! 3 ter"apat $ksi"a 'er#m "an bahan $r!anik& saliran baik kelab# 3 ter"apat $ksi"a 'er#m& saliran k#ran! baik kehitaman 3 ter"apat man!an $ksi"a "an $r!anik& pH ren"ah& menak#n! air P#tih 3 tin!!i kan"#n!an liat K#nin! 3 ter"apat $ksi"a 'er#m "an air& saliran baik

STRUKTUR TANAH

)#tir rap#h

)erlapis

)erbl$k

Prismatik

K$l#mnar

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

A6%-%+ U+/5& M)61%(&( T%+%.


T#j#an

Denis tanaman
Men!#ran!kan keasi"an tanah Membekal n#trient t#mb#han Membaiki a!re!at tanah

T#j#an 3 M#snahkan r#mpai 3 Men%amp#r baja 3 Timb#s sisa t#mb#han 3 Ka6al makhl#k per$sak 3 e"ia batas tanaman 3 2nt#k bina batas semaian

Denis bahan kap#r Denis tanah


)at# kap#r CaCO=

3 P$t$n! "an balikan tanah 3 Pe%ah "an l$n!!ar tanah keras 3 e"iakan pem#!aran #nt#k primer 3 C$nt$h bajak sepak& pirin! p#tar "an pahat

Kan"#n!an Kap#r t$h$r CaO bahan $r!anik


Kap#r mati Ca4OH52

T#j#an

:an! perl# "ipertimban!k an sebel#m pen!!ap#ran

)ahan

Pem#!aran premier

Pem#!aran sk#n"er

P/8<+P27+8

P/M2<+7+8

AMALAN UNTUK MEMBAIKI KEADAAN TANAH

Prinsip ka6alan hakisan: 3 Melin"#n!i perm#kaan tanah 3 Men!elakkan pen!aliran air 3 Men!#ran!kan kelaj#an air

P/M)+D++8

P/8C/<+H+8 D+8 P/8<+A+9+8 H+KI +8 T+8+H

Cara membaja Tab#ran +l#r P$ket emb#ran "a#n 4'$liar5

Denis baja

<re" baja
K#antiti n#trien #tama "alam baja. Dalam bent#k perat#s

Denis hakisan
Hakisan al#r Hakisan l#rah Hakisan perm#kaan

Kae"ah men%e!ah@men!a6al haskisan tanah $leh air


Menanam pen#t#p b#mi Memb#at teres Menanam men!ik#t k$nt#r Memb#at s#n!k#pan Menanam se%ara jal#r

)aja $r!anik Tinja hai6an isa la"an! )aja kimia )aja l#r#s )aja sebatian )aja %amp#ran )aja len!kap

Membina sistem perparitan

>

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

PENGIRAAN BAJA
Pan"#an Pen!iraan )aja : 0. Perkara yan! perl# "iin!at : 0. )aja 4 8ama baja seperti +mm$nia s#l'at& CI7P&MOP 5 2. K#antiti baja E 000 k! =. 8#trien F 8itr$!en485&;$s'$r#s 4P2O,5 &Kali#m4 K2O5 G 1. K#antiti n#trien 2: BAJA TUNGGAL C$nt$h : 2rea 420 C 8 5 : : : : 2rea 100 &8 8 20 k! n#trien 8 20 k! 8 4 tetap 5

)aja K#antiti baja 8#trien K#antiti n#trien Langkah pengiraan : )aja 2rea 000 k! 2rea

Rumusan : 100 &8 U0)% 6)+8%+*5+8( 20 &8 +5/0()+ N =. BAJA CAMPURAN < SEBATIAN < LENGKAP C$nt$h : )aja 8PK Hija# 402 : 0> : 21 5 )aja K#antiti baja 8#trien K#antiti n#trien Langkah pengiraan : i5 )aja 8PK Hija# 000 k! 8PK Hija# 4ii5 )aja 8PK Hija# 000 k! 8PK Hija# 4iii5 )aja 8PK Hija# 000 k! 8PK Hija# : : : : n#trien 8 02 k! 8 n#trien P2O, 0> k! P2O, n#trien K2O 21 k! K2O 8PK Hija# 100 &8 4 tetap 5 8 : P2O, : 02 k! 0> k!

K2 O 21 k!

Rumusan : 100 &8 NPK H(=%5 6)+8%+*5+8( 12 &8 +5/0()+ N 100 &8 NPK H(=%5 6)+8%+*5+8( 1> &8 +5/0()+ P2O# 100 &8 NPK H(=%5 6)+8%+*5+8( 12 &8 +5/0()+ K2O

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

2:"

$%&/,0 1(,'('

)i$l$!i

Kimia

Parasit apr$'it Pat$!en *ekt$r

K#lt#r

2n"an! 3#n"an! Pen!#r#san per$sak bersepa"# Kae"ah men!a6al $r!anisma *ir#s

;i(ikal

Istilah )akteria K#lat Denis Or!anisma

)IO I
Tin"akan ra%#n kimia

8emat$" eran!!a 7#mpai

7a%#n per#t C$nt$h : Malathi$n 7a%#n sent#h C$nt$h : ParaH#at 7a%#n sistemik C$nt$h : )en$mil 7a%#n pe6asap C$nt$h : *apam

Kepentin!an ek$n$mi $r!anisma Keb#r#kan +!en penyebab penyakit Men%e"erakan tis# akar Pemba6a Bir#s Mer$sakkan tanaman )ersain! bereb#t %ahaya air& r#an! "an n#trien Meren"ahkan m#t# hasil Tempat perlin"#n!an per$sak

Kebaikan +!en pen!a6al per$sak Pen!#raian bahan $r!anik Memperbaiki kea"aan tanah Men%e!ah hakisan tanah Membekalkan makanan

JENIS ORGANISMA
9 00

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

J)+(' ,08%+('6%

C(0( )inaan rin!kas Hi"#p "alam sel hi"#p sahaja )erbent#k p$lihe"ral& r$"& spiral "an beb$la Men!arahkan sel per#mah membent#k Bir#s bar# )ersel t#n!!al )erbent#k r$" Memp#nyai 'la!el#m 4bebenan!5 #nt#k ber!erak Hi"#p seba!ai parasit ata# sapr$'it Ti"ak memp#nyai kl$r$'il Hi'a I men!hasilkan sp$ra& %ara #tama menyeran! tanaman apr$'it )erbent#k selin"er& li%in tanpa se!men ata# kaki Men%#%#k "an men!hisap %e%air t#mb#han men!!#nakan stilet InBertebrata )a"an berse!men I kepala& t$raks "an ab"$men Memp#nyai ti!a pasan! kaki "an sat# ata# "#a pasan! sayap Persain!an men"apatkan %ahaya& air & n#trien "an r#an!

Virus

akteria

Kulat

Nemato!

Serangga

Rumpai

TAKRI$
O08%+('6% Parasit Pat$!en apr$'it *ekt$r T%&0(; Or!anisma yan! men"apat 'ae"ah "aripa"a per#mah @ men"apat makanan "ari per#mah. Or!anisma penyebab penyakit seperti bakteria& k#lat "an Bir#s Or!anisma yan! ber!ant#n! hi"#p pa"a per#mah yan! telah mati @ men"apat makanan "ari bahan yan! rep#t Or!anisma pemba6a pat$!en @ p#n%a penyakit

K)9)+/(+8%+ )&,+,6( ,08%+('6%


K)'%+ 6%+;%%/ *%+ 1)01%.%7% ,08%+('6% O08%+('6% K)'%+ 6%+;%%/ +!en pen!a6al per$sak Menyeran! larBa rama3rama& k#p#3k#p#& k#mban!& belalan! "an hama K)'%+ 1)01%.%7% +!en penyebab penyakit C$nt$h penyakit merah pa"a pa"i "an bintik %in%in pa"a betik Disebar kepa"a t#mb#han sihat $leh o *ekt$r seperti a'i"& lel$mpat "a#n& nemat$" "an k#lat o )iji benih yan! "ijan!kiti Bir#s o Peralatan la"an! ter%emar Bir#s o Pekerja yan! bekerja "ila"an!

Virus

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

O08%+('6%

K)'%+ 6%+;%%/ Pen!#raian bahan $r!anik Pen!ikatan nitr$!en $leh bakteria yan! hi"#p bebas spt Azotobacter "an Rhizobium yan! bersimbi$tik "en!an p$k$k keka%an! Penitratan $leh bakteria Nitrobacter "an Nitrosomonas )akteria Bacillus thuringiensis a"alah a!en pen!a6al bi$l$!i +!en pen!#rai bahan $r!anik K#lat mik$ri(a bersimbi$tik "en!an akar p$k$k r#& ja!#n! "an ba6an!. )ant# akar t#mb#han men!ambil n#trien '$s'$r#s& bant# biji benih $rki" ber%ambah "an h#b#n!an kekal "en!an akar #"ara $rki". Memeran!kap nemat$" "alam tanah Men!a6al seran!!a Membant# men!#rai bahan $r!anik Men!a6al seran!!a Men!a6al bakteria& k#lat "an nemat$" lain Membant# pr$ses pen"eb#n!aan Memperbaiki kea"aan tanah Peman!sa kepa"a per$sak

K)'%+ 1)01%.%7% eran!@memas#ki tanaman melal#i st$ma& lentisel& b#n!a "an l#ka Diba6a $leh seran!!a ata# "isebar $leh biji benih C$nt$h penyakit 3 Ha6ar "a#n4pa"i5 $leh Xanthomonas spp

akteria

Kulat

Memas#ki t#mb#han melal#i l#ka&st$ma&k#tikel& "an epi"ermis. C$nt$h penyakit I rep#t batan! "an %en"a6an an!in

Nemato!

Serangga

7embesan air li#r men%e"era tis# akar Interaksi nemat$" "en!an $r!anisma lain Pemba6a Bir#s C$nt$h penyakit ben!kak akar Mer$sakkan tanaman Memba6a pelba!ai penyakit C$nt$h per$sak pa"i 3 bena peran! "an kelapa sa6it I k#mban! tan"#k Denis m#l#t men!!i!it "an men!#nyah seperti larBa k#p#3k#p# k#mban!& lalat& k#mban! "e6asa "an belalan! M#l#t men%#%#k "an men!hisap seperti a'i"& bena hija#& teritip& pian!!an! "an lel$mpat "a#n. )ersain! "en!an tanaman #nt#k men"apatkan %ahaya& air& r#an! "an n#trien Hasil yan! ber%amp#r "en!an r#mpai "an biji benih r#mpai meren"ah m#t# hasil Tempat perlin"#n!an per$sak "an penyakit tanaman

Rumpai

Men%e!ah hakisan tanah Membekalkan makanan "an tempat perlin"#n!an m#s#h sem#laja"i per$sak

00

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

T%+*% 5656 9)+7%&(/ *%+ ')0%+8%+ 9)0,'%&


O08%+('6% Virus akteria Kulat Nemato! Serangga Rumpai T%+*% M$(ek& "a#n k#nin!& %$rak ber%in%in& pert#mb#han teren%at "an "a#n berpilin )intik& lay#& rep#t "an mati r$sak 7ep#t& mele%#r& b$n!!$l& k#lap#k "an karat +kar I b$n!!$l& ter%e"era& ber%aban! "an rep#t Da#n berl#ban! "an b#ah r$sak Hasil ren"ah "an pert#mb#han terbant#t

H515+8%+ .(*59
0.

S(61(,'(' 3 h#b#n!an "i antara "#a $r!anisma yan! salin! men"apat man'aat ata#
salin! ber!ant#n! antara sat# sama lain. C$nt$h : H#b#n!an keka%an! "en!an bakteria 7hi($bi#m.

2.

M(&,0(?% 3 h#b#n!an simbi$tik antara k#lat "en!an akar p$k$k r#& ja!#n! "an ba6an!
C$nt$h : K#lat 3 membant# akar t#mb#han menyerap n#trien P)+8%@%-%+ O08%+('6%

P$p#lasi per$sak

) +
<ra' 0 : P$p#lasi per$sak mela6an masa Masa

A0%' 9,95-%'( 9)0,'%& (05=5& G0%; 1) 4a5 A0%' &)')(61%+8%+ %6 ( A ) P$p#lasi per$sak stabil& bilan!an per$sak masih bera"a pa"a paras ti"ak berbahaya "an ka6alan ti"ak "iperl#kan 4b5 A0%' %61%+8 )&,+,6( ( B ) +ras penent# #nt#k bertin"ak melak#kan ka6alan ber"asarkan aras p$p#lasi per$sak 4%5 A0%' &)A)*)0%%+ )&,+,6( ( C ) +ras p$p#lasi telah men%apai tahap yan! menyebabkan ker#!ian Ker$sakan ter#k& ti"ak b$leh "ika6al la!i 02

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

K%)*%. P)+8%@%-%+ P)0,'%& 1: K%)*%. $(?(&% Pen!!#naan alatan ata# kea"aan 'i(ikal #nt#k men!a6al per$sak Kae"ah: ekatan mekanik ekatan tin!kahlak# Per#bahan persekitaran per$sak Men!a6al per$sak tanpa men!!#nakan bahan kimia Caranya men!halan! per$sak men"apat makanan ata# "e"ahkan per$sak kepa"a kea"aan yan! ti"ak ses#ai +malan: Pem#!aran tanah Men!!ilirkan tanaman *arieti resistan Penanaman %amp#ran +malan penanaman yan! baik Pen!!#naan $r!anisma lain seperti parasit& peman!sa "an pat$!en se%ara sen!aja #nt#k men!#ran!kan p$p#lasi per$sak. )erm#la "en!an pen!enalan m#s#h sem#laja"i per$sak "an "iik#ti kajian tentan! per#mah m#s#h sem#laja"i U+/5& 6)+8%@%9arBa rama3rama Plutella xylostella "i keb#n say#r 9arBa "an rama3rama "i keb#n say#r Tik#s "i la"an! kelapa sa6it "an sa6ah )eberapa jenis nemat$" Per$sak len!!ai k$k$4kepin"in! nyam#k5

2:

K%)*%. K5-/50

3:

K%)*%. B(,-,8(

A8)+ K%@%-%+ B(,-,8( Teb#an Cortesia plutellae )akteria Bacillus thuringiensis )#r#n! hant# "an #lar sen"#k P$k$k b#n!a tahi ayam 4Tagetes sp5 "an rembesan aspara!#s em#t hitam k$k$

K)1%(&%+ *%+ &)-)6%.%+ &%@%-%+ 1(,-,8(


K)1%(&%+ Men!#ran!kan masalah pen%emaran alam sekitar elamat "i!#nakan $leh petani Men!#ran!kan k$s pen!#r#san per$sak #nt#k jan!ka panjan! K)-)6%.%+ Per$sak ti"ak "apat "ihap#s kesem#anya Peman!sa m#n!kin seran! $r!anisma berman'aat Peman!sa ti"ak "apat men!a6al sem#a per$sak )ilan!an per$sak lain m#n!kin menin!kat Perl# pen!etah#an teknik membiak m#s#h sem#laja"i& ek$sistem& ek$l$!i "an tabiat per$sak ata# peman!sa /k$sistem& ek$l$!i "an tabiat per$sak "an peman!sa perl# "iketah#i Kesan ka6alan men!ambil masa yan!

0=

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

lama

":

K%@%-%+ K(6(%
K)-)1(.%+ M#"ah "i!#nakan )erkesan "en!an %epat Dapat "i!#nakan bila3bila masa M#"ah "i"apati "i pasaran )anyak per$sak "apat "ika6al K)-)6%.%+ Men%emar alam sekitar Men%e"erakan tis# M#n!kin memb#n#h peman!sa Me6#j#"kan per$sak yan! resistan terha"ap ra%#n Menin!!al kesan ba# "an rasa

B%+*(+81)?% &%)*%. &%@%-%+ 1(,-,8( *%+ &%)*%. &%@%-%+ &(6(%


A'9)& K)'%+ &%@%-%+ S%'%0%+ K,' 9)+8505'%+ 9)0,'%& K%@%-%+ 1(,-,8( 9ambat Or!anisma tertent# men!a6al per$sak tertent# K%@%-%+ &(6(% Cepat )$leh ka6al banyak jenis per$sak "en!an sat# jenis ra%#n kimia K$s ren"ah ba!i jan!ka pen"ek tetapi k$s menja"i tin!!i #nt#k jan!ka panjan! Ti"ak perl# pen!etah#an@kemahiran tin!!i Tin!!i@berbahaya kepa"a kesihatan petani M#"ah "i"apati "i pasaran@m#"ah "i beli +"a kesan kimia@ba# pa"a hasil tanaman Men%emar alam sekitar 4#"ara& air& tanah5

K$s tin!!i #nt#k jan!ka pen"ek tetapi k$s menja"i ren"ah #nt#k jan!ka panjan! P)+8)/%.5%+<&)6%.(0%+ Petani perl# 9)/%+( pen!etah#an@kemahiran tin!!i 7en"ah@ti"ak membahayakan R('(&, &)9%*% 9)/%+( petani K)*%9%/%+ *( 9%'%0%+ K)'%+ 9%*% /5615.%+<.%'(/%+%6%+ K)'%+ &)9%*% %-%6 ')&(/%0 Terha"@s#kar "i#r#skan Tia"a kesan Tia"a@ti"ak %emar alam sekitar

P)+8)-%'%+ 0%A5+ 9)0,'%&


R%A5+ 9)05/ )ent#k %e%air& serb#k& bintil ata# #mpan Di!#nakan seba!ai #mpan@semb#r Memb#n#h apabila "imakan $leh per$sak C$nt$h: Malathi$n 4ra%#n seran!!a5& (ink '$s'i"a "an war arin 4ra%#n tik#s5 R%A5+ ')+/5. Memb#n#h per$sak apabila terkena per$sak Memas#ki sistem pere"aran "arah& sistem perna'asan per$sak ata# men!!an!!# sistem sara' Di!#na "alam bent#k semb#ran kab#s C$nt$h : o 7a%#n seran!!a I karbaril& heptaclor! "an )HC o 7a%#n k#lat yan! men!an"#n!i k#pr#m "an raksa o 7a%#n r#mpai I parak#at R%A5+ '('/)6(& ra%#n "isemb#r ata# "itab#r pa"a tanaman ra%#n meresap ke sel#r#h t#mb#han menyebabkan sel#r#h t#mb#han bera%#n kepa"a

01

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

per$sak %$nt$h '#ra"an4 ra%#n seran!!a5 "an )en$mil 4ra%#n k#lat5 R%A5+ 9)@%'%9 Memb#n#h per$sak apaila terse"#t mas#k ke "alam sistem respirasinya C$nt$h Metil br$mi"a "an Bapam

M%&-56%/ 7%+8 /)0*%9%/ 9%*% -%1)- 1)&%' 0%A5+ &(6(%


8ama "a!an!an Pen!el#ar@pen!ilan! "an alamat Kan"#n!an bahan akti' Kelas@"arjah kera%#nan men!ik#t 6arna K)-%' 0a 0b II III I* 3%0+% -%1)Hitam Merah K#nin! )ir# P#tih C%/%/%+ )era%#n 3 amat bisa )era%#n 3 bisa )era%#n )erbahaya )erbahaya

Per$sak sasaran I %$nt$h seran!!a @ k#lat @ r#mpai @ hai6an "ll Cara !#na Ka"ar pen!!#naan @ ban%#han @ %amp#ran "en!an air Tarikh pen!el#aran "an tarikh l#p#t 9an!kah keselamatan I jika petani terkena ra%#n it# Cara penyimpanan "an mel#p#skan bekas
LANGKAH KESELAMATAN APABILA MENGGUNA RACUN KIMIA

#:

<#nakan ra%#n kimia yan! palin! ses#ai "en!an ses#at# jenis per$sak )a%a makl#mat pa"a b$t$l ata# b#n!k#san ra%#n #kat "en!an tepat ra%#n yan! hen"ak "i!#nakan Periksa kea"aan sem#a baha!ian penyemb#r sebel#m "i!#nakan Dan!an sent#h & hi"# ata# merasa ra%#n kimia <#nakan kay# ata# ben"a lain #nt#k memban%#h bahan kimia Dan!an makan ata# min#m semasa memban%#h ata# menyemb#r Pakai pakaian pelin"#n! yan! ses#ai )ersih sem#a alat sebel#m ata# selepas "i!#nakan )ersihkan baha!ian m#n%#n! penyemb#r yan! ters#mbat impan ra%#n kimia "itempat selamat "an berk#n%i

K%)*%. U+*%+8-5+*%+8 K5%0%+/(+ )ahan t#mb#han yan! "i ba6a mas#k "ari l#ar ne!ara "iperiksa& "i#ji "an "isah bebas "ari per$sak ata# penyakit P)+8.%95'%+ T#mb#han ata# bahan tanaman yan! "isahkan berpenyakit "im#snahkan C$nt$h penyakit ha6ar !etah. Perat#ran: Dik#atk#asakan $leh +kta K#arantin T#mb#han 09>0 "an Perat#ran K#arantin T#mb#han 09?0 P)+'(=(-%+: )iji benih yan! "i ba6a mas#k perl# men"apat sijil pen!esahan bebas penyakit

0,

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

+kta 7a%#n Makhl#k Per$sak 09>13 menetapkan perat#ran ke"ai yan! menj#al "an menyimpan ra%#n.

B: P)+8505'%+ P)0,'%& B)0')9%*5 Melibatkan pen!!#naan pelba!ai jenis kae"ah ka6alan se%ara terat#r "an salin! melen!kapi seperti: Pen!!#naan Barieti resisten Pemanta#an "an ramalan per$sak Ka6alan bi$l$!i Pen!!#naan kimia se%ara bijaksana K$nsep pen!#r#san per$sak bersepa"# m#s#h sem#laja"i "i!alak bertambah jalankan ka6alan k#lt#r "an kimia se%ara terka6al men!!#na pakai prinsip ek$l$!i Pen!a6alan per$sak bersepa"# masih bel#m berjaya sepen#h kerana masalah K#ran! pen!etah#an men!enai ek$l$!i per$sak Men!$ptim#m pen!!#naan s#mber melal#i pen!#r#san ek$sistem Teknik membiak sem#laja"i masih men!ha"api masalah K#ran! pen!etah#an "i kalan!an petani

2:# 0 8)+

$%&/,0 8)+)/(&

Men!enal pasti baka berp$tensi Melak#kan pemilihan )iji benih eks Kae"ah men!hasilkan Bariati bar# Melak#kan pen!a%#kan Men!#ji !enerasi ;0 Cepat men!el#arkan hasil Hasil tin!!i +seks Ciri t#mb#han yan! "ikehen"aki Hasil berk#aliti )ernilai estetik 7esistan terha"ap penyakit "an per$sak

Keratan T#t Cant#man Or!an penyimpanan Pembiakan r#mp#n K#lt#r tis#

P)61(%&&%+

GENETIK

0.

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

K%)*%. 9)61(%&%+ /%+%6%+

0>

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

S)&' )iji benih

"isemai "an "ialihkan ke be! p$litena ata# tanam ter#s m#"ah "ilak#kan k$s ren"ah %iri p$k$k yan! terhasil m#n!kin berbe(a prestasi %$nt$hnya p$k$k b#ahan "ikenali j#!a seba!ai mark$t %$nt$h p#"in! &lima# "an %ik# prestasi p$k$k sama "en!an in"#k menyat#kan t#mb#han menja"i t#mb#han bar# men%at#mkan t#nas baka "en!an p$k$k penanti a"a beberapa jenis seperti %ant#man t#nas & %ant#man baji "an lain3lain bermaks#" $r!an @ baha!ian t#mb#han yan! menyimpan makanan "an b$leh hi"#p "en!an men!el#arkan akar %$nt$h beba6an!& st$l$n ri($m "an #mbisi %ara membiaknya "en!an men%eraikan baha!ian beba6an! ata# #mbisi "ari p$k$k in"#k. Manakala ri($m "an st$l$n b$leh "ip$t$n!3p$t$n! menja"i baha!ian yan! lebih ke%il #nt#k "ibiak. "ilak#kan ba!i p$k$k yan! memp#nyai ri($m@st$l$n @ #bi berakar r#mp#n "ikel#arkan& "ipe%ahkan "an baha!ian terseb#t "itanam ia akan t#mb#h "an membiak.

T#t

Cant#man

Or!an penyimpanan

A')&'

Pembaha!ian 7#mp#n

K#lt#r Tis#

membiakkan tanaman "an me"i#m akar "an persekitaran b#atannya "alam kea"aan steril@ tanpa mikr$r!anisma P$k$k yan! terhasil "ipan!!il kl$n Tis# yan! "ik#lt#r a"alah sera!am "ipan!!il kal#s Pembent#kan p#%#k "an akar bar# "iar#h men!!#nakan me"i#m men!an"#n!i pen!a6alat#r seperti a#ksin "an sit$kinin Tis# "ari sel yan! akti' seperti meristem "iambil& tis# ini "ipan!!il tis# eksplan #nt#k "ija"ikan kal#s Tis# ini "i%#%i "an "imas#kkan ke "alam me"i#m yan! telah "isteril Me"i#m biasanya men!an"#n!i n#trient "an pen!a6alat#r C$nt$hnya tanaman $rki" "an pisan!.

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

2:B

P)+8%@%-%/50 9)0/5615.%+
;$t$tr$pisme

P)0/5615.%+

<e$tr$pisme Ke"$minan apeks Pembent#kan b#n!a

Takri'an I bahan kimia sem#laja"i "an sintetik #nt#k men!a6al pert#mb#han t#mbesaran pa"a kepekatan ren"ah

+#ksin

Pembent#kan b#ah Pembent#kan akar aBentit#s

PENGA3ALATUR PERTUMBUHAN

Denis
<iberelin

Pembaha!ian sel Pemanjan!an sel Ke"$rm$nan biji benih Per%ambahan biji benih

Kesan pen!a6alat#r

Memepen!ar#hi hasil pen"eb#n!aan Mempen!ar#hi kemasakan /tilena

Pemasakan b#ah Kematan!an tis# "an pen#aan Per%ambahan biji benih Meran!san! pen!el#aran lateks

Menin!katkan hasil Men!a6al pert#mb#han Be!atati' Peren%at pert#mb#han

Ke"$rm$nan biji benih

Melambatkan ke!#!#ran "a#n b#n!a "an b#ah

0?

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

BAB 3 : $AKTOR 4ANG MEMPENGARUHI TUMBESARAN DAN PENGELUARAN TERNAKAN

3:2

I&-(6

B TERNAKA N
#h# Cahaya H#jan@kelembapan Men!a"akan per#mahan semp#rna P$k$k na#n!an

2ns#r Iklim

IKLIM
Kesan Iklim e%ara lan!s#n! Pen!el#aran hasil Pelak#an semasa mera!#t Pen!ambilan makanan T#mbesaran Pembiakan

Cara men!#ran!kan kesan himpitan iklim

7a!#tan 6akt# malam )aka yan! t$leran Makanan bern#trien tin!!i

e%ara ti"ak lan!s#n! Pen!hasilan makanan ternakan Pen!en"alian "an penyimpanan eran!an parasit "an penyakit ternakan

H(69(/%+ (&-(6 @ 1)1%+%+ .%1% a"alah kea"aan alam yan! b$leh menyebabkan !an!!#an keseimban!an 'isi$l$!i ternakan

09

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

3:3

P)6%&%+%+

Karb$hi"rat Pr$tein I membaiki tis# $r!an J membent#k en(im& J antib$"i& en(im 9emak I s#mber tena!a& penebat tena!a Mineral I men!ekalkan kesihatan +ir I ka6al s#h# ba"an Kelas makanan *itamin I pen!a6al pr$ses "alam ba"an

Memen#hi keperl#an "an &%+%+ /)0%&% pembiakan Memen#hi keperl#an t#mb#han Men!ekalkan kesihatan

Kepentin!an pemakanan

PEMAKANAN TERNAKAN
istem pen%ernaan

)ahan makanan

;$raj 7#mp#t ternak Past#ra e!ar 7#mp#t kerin! 7#mp#t baik p#lih Pen!el#aran hasil tin!!i Di!emari ternakan 8#trien yan! tin!!i Denis saka Ketahanan tin!!i Ka"ar batan! kepa"a tin!!i Ka"ar t#mbesaran %epat Ke%ernaan baik keka%an! ;$"er +6etan 7#mp#t peram 4silaj5 %$nt$h 8apier <#inea etaria Di!itaria

K$nsentrat )ijiran isa in"#stri

)ahan tambahan

7#minan 7#men 7etik#l#m Omas#m +b$mas#m

)#kan r#minan

Par#h /s$'a!#s Temb$l$k Pr$Bentrik#l#s Hempe"al Pankreas Hati P#n"i hempe"# 2s#s erk#m Kl$aka

20

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

JENIS-JENIS NUTRIEN
karb$hi"rat pr$tein lemak mineral Bitamin air

SISTEM PENCERNAAN S/05&/50 '('/)6 9)0A)0+%%+ 056(+%+ ( -)615 )

retikulum

Abomasum

S/05&/50 '('/)6 9)+A)0+%%+ 15&%+ 056(+%+ ( %7%6 )


esofagus tembolok hati proventrikulus hempedal Pundi hempedu Usus kecil

pankreas

sekum rektum kloka

20

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

$,0%=
a"alah t#mb#han hija# yan! menja"i makanan ternakan r#minan men!an"#n!i 'iber tin!!i tetapi n#trien ren"ah ter"iri "aripa"a r#mp#t ternak& keka%an!& p$k$k renek "an r#mpai a"alah r#mp#t ata# t#mb#han berm#t# tin!!i yan! "itanam #nt#k "ip$t$n! "an "ian!k#t %$nt$h : r#mp#t kerin! "an silaj 7#mp#t berm#t# tin!!i yan! "itanam #nt#k "ira!#t Makanan yan! men!an"#n!i 'iber yan! ren"ah tetapi tin!!i n#trien 7#mp#t past#ra berm#t# tin!!i yan! "itanam #nt#k makanan ternakan Cat#an yan! "apat membekalkan n#trien yan! men%#k#pi #nt#k keperl#an sara "iri "an pen!el#aran hasil ternakan

$,*)0 P%'/50% K,+')+/0%/ R5695/ 1%(& 9(-(. C%/5%+ 6%&%+%+ /)0+%&%+

3:" K)'(.%/%+ )'(.%/%+


K/P/8TI8<+8 K/ IH+T+8 T/78+K+8 M/8</9+KK+8 D+8<KIT+8 K27+8<K+8 K+D+7 K/M+TI+8 P/8</92+7+8 M+K IM2M P/82K+7+8 M+K+8+8 OPTIM2M

KESIHATAN

P/8:+KIT T/78+K+8 impt$m P#n%a eran!an pat$!en - parasit Kek#ran!an n#trien Ke%e"eraan 'i(ikal Ke%e"eraan k$n!enital Pen%emaran makanan "an min#man Tia"a selera makan Cirit3birit #h# ba"an tin!!i Mata k#y# Ti"ak akti' )erat ba"an t#r#n )#l# kasar "an k#s#t Pen!el#aran hasil k#ran! Pen%e!ahan "an pen!a6alan K#rantin Pen!hap#san PemBaksinan )aka resistan Ka6alan Bekt$r anitasi Penakaian Pemberian makanan seimban!

)ahan mera6at penyakit +ntiseptik +ntibi$tik 7a%#n %a%in! 7a%#n parasit l#ar

22

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

3:#

G)+)/(&

Cepat membesar Cepat men!el#arkan hasil Melahirkan banyak anak

9ebih baik "ari in"#k Tahap ke%er!asan tin!!i Ciri keman"irian tin!!i

Kelebihan 3Ciri "alaman baka 3Ciri l#aran sera!am Kek#ran!an 3Pen!#ran!an ke%er!asan 3Ke#payaan membiak

G)+)/(&

Hasil tin!!i Hasil berk#aliti Ke%ekapan pen#karan makanan 7esistan terha"ap penyakit T$leran terha"ap persekitaran Ka%#k Kebaikan

et#r#nan

Ciri ternakan yan! "ikehen"aki

Kae"ah pembiakan GENETIK


Denis pembiakan

Organ pembiakan ruminan

Tan"a bian!

em#laja"i

Permanian bera"as

Membenarkan "iri "ipanjat Dantan Testis kr$t#m /pi"emis *as "e'erens P#n"i sperma Kelenjar pr$stat Kelenjar %r$6per )etina *#lBa ;araj erBiks 2ter#s Tan"#k rahim OBi"#kt#s OBari Kerap ken%in! entiasa mene!akkan ek$r K#ran! selera makan <elisah "an bisin! Men!asin!kan "iri Ter"apat m#k#s "i B#lBa *#lBa merah "an ben!kak Penye"iaan semen Men!#mp#l Men%airkan Menyimpan

2=

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

S('/)6 9)61(%&%+ 1)/(+%

S('/)6 9)61(%&%+ =%+/%+

21

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

P)61(%&%+ ')65-%=%*( *%+ 9)06%+(%+ 1)0%*%'


(&)-)1(.%+C &)&50%+8%+ *%+ 9)01)?%%+) T)&+(& 9)61(%&%+ P)+8%@%+%+ ')65-%=%*( K)-)1(.%+ Ti"ak memerl#kan kepakaran man#sia - pen!a6anan berlak# "en!an sen"irinya apabila betina estr#s - lemb# jantan "apat men!enal pasti lemb# betina yan! estr#s Penternak ti"ak perl# men!esan estr#s lemb# jantan "apat men!enal pasti lemb# betina yan! estr#s "an melak#kan pen!a6anan kerja men!esan lemb# estr#s a"alah s#kar jika bilan!an ternakan banyak K)&50%+8%+ )aka pejantan terpilih s#kar "itent#kan - pen!a6anan berlak# tanpa pen!a6asan penternak - penternak ti"ak tah# "en!an lemb# jantan mana betina telah men!a6an Ka"ar pejantan "en!an betina terha" - pejantan ti"ak mamp# men!a6an "en!an banyak lemb# betina yan! estr#s "alam sat#3sat# masa - banyak lemb# pejantan "iperl#kan jika lemb# bertina banyak Pejantan rak#s menyebabkan lemb# betina %e"era - pejantan akan ter#s men!a6an "en!an lemb# betina yan! se"an! estr#s - kerak#san pejantan menyebabkan betina %e"era seperti %e"era ata# l#ka pa"a baha!ian belakan! "an 'araj eek$r pejantan "apat melak#kan permanian hanya pa"a seek$r betina "alam sat# masa - kemamp#an pejantan a"alah terha" - pejantan "apat men!a6an "en!an seek$r betina sahaja pa"a sat# masa Data pembiakan s#kar "itent#kan - kerana penjantan ber!a#l "en!an lemb# betina& pen!a6anan berlak# "en!an bebas - petani ti"ak "apat men!esan pejantan yan! telah men!a6an "en!an lemb# betina Perl# k$s tin!!i #nt#k men"apatkan baka l#ar ne!eri - #nt#k hasil baka bar# perl# imp$rt baka "ari l#ar ne!eri - men!imp$rt baka pejantan "ari l#ar ne!eri memerl#kan k$s yan! tin!!i penternak perl# menamp#n! k$s membeli& memba6a "an menyelen!!ara baka pejantan yan! "iimp$rt 2,

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

Teknik pembiakan Permanian bera"as -

Kelebihan Data pembiakan "apat "ik#mp#l "en!an berkesan anak yan! "ilahirkan "ikenal pasti ket#r#nannya s#mber semen telah "ikenal pasti bakanya M#"ah men!hasilkan baka bar# b$leh imp$rt semen bek# baka baik "ari l#ar ne!eri k$s imp$rt semen lebih m#rah b$leh men"apat semen "ari baka jantan terpilih )etina ti"ak %e"era kerana kerak#san baka pejantan baka pejantan ti"ak "i!#nakan hanya perl# meny#ntik semen pa"a lemb# betina

Kek#ran!an Perl# kemahiran s#ntik semen kemahiran meny#ntik semen menent#kan kejayaan permanian bera"as penternak ti"ak mahir melak#kan s#ntikan semen masih memerl#kan bant#an pe!a6ai Dabatan Perkhi"matan Hai6an

Perl# kemahiran memerhati@men!esan estr#s estr#s berlak# "alam masa yan! sin!kat sahaja iait# ? I 02 jam ke!a!alan men!esan estr#s menyebabkan permanian bera"as ti"ak b$leh "ilak#kan perl# men#n!!# p#sin!an estr#s seter#snya

K$s pen!en"alian m#rah ti"ak perl# simpan baka pejantan& hanya simpan semen bek# baka pejantan ti"ak perl# "ipelihara semen b$leh "iimp$rt Pen!!an"aan pembiakan %epat berlak# semen bek# b$leh "is#ntik kepa"a beberapa betina yan! estr#s serentak banyak kelahiran serentak ata# hasil banyak anak lemb# yan! sebaya

Ti"ak "apat men!esan ke%a%atan penjantan ke%a%atan baka penjantan hanya "apat "ilihat bila anak lemb# "ilahirkan jika semen terseb#t telah "i!#nakan pa"a banyak lemb#& lemb#3lemb# lain p#n akan t#r#t %a%at

2.

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

PERMANIAN BERADAS
L%+8&%. 6)-%&5&%+ 9)06%+(%+ 1)0%*%' P)+7)*(%%+ ')6)+ o Men!#mp#l semen 3 "#a %ara 3 6)+8505/ &)-)+=%0 D%'&5-%0 ba!i ternakan ke%il seperti ayam "an itik 3 men!!#nakan ;%0%= 9%-'5 ba!i ternakan seperti lemb# "an kambin! Men%air semen 3 #nt#k men"apat isipa"# semen lebih banyak 3 b$leh "is#ntik pa"a banyak in"#k betina 3 bahan pen%air seperti sitrat k#nin! tel#r& p$s'at k#nin! tel#r& s#s# se!ar "an santan kelapa Menyimpan semen 3 men!isi "alam stra6 & "en!an isipa"# 0.2, ml ata# 0., ml yan! men!an"#n!i 2= j#ta sperma 3 "i%etak pen!enalannya

PEN4UNTIKAN SEMEN P)6(-(.%+ (+*5& 1)/(+% 3 pilih in"#k betina yan! estr#s 3 pas#n! M)+7%. 1)&5 ')6)+ 3ren"am "alam air s#am bers#h# =, $C 3mas#kkan stra6 ke "alam pist$lette M)+75+/(& ')6)+ &) *%-%6 ')0D(&' 3 pas#n! lemb# 3 Mas#kkan tan!an melal#i "#b#r #nt#k men!esan serBiks 3 kesan ke"#"#kan #ter#s "an tan"#k #ter#s 3 bersih bibir 'araj 3 mas#kkan pist$lette ke "alam 'araj 3 s#ntik semen ke #ter#s "an ten!ah serBiks 3 bersih alatan 3 lepas lemb# "an beri makan

2>

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

BAB " : PERLADANGAN SEBAGAI SUATU PERNIAGAAN A":2 P)0%+A%+8%+ 5+/5& 6)65-%&%+ -%*%+8
P/79+K +8++8 P/8<+A+9+8

PERLADANGAN SEBAGAI SATU PERNIAGAAN


P/8I9+I+8 K$s s#mber pen!el#aran #mber pen!el#aran yan! a"a Har!a pasaran P/7+8C+8<+8 Makl#mat yan! perl# Pelan s#s#nat#r la"an! Da"#al kerja 7an%an!an $perasi la"an!

BELANJA3AN

;$rmat rek$" yan! berkaitan

Pen"apatan

Ke#nt#n!an kasar K$s l#ar

D#mlah

P#lan!an setiap rin!it yan! "ilab#r Ke#nt#n!an bersih yan! "ilab#r

D#mlah k$s

P)+8)0/(%+ 9)0-%*%+8%+ ')1%8%( '5%/5 9)0+(%8%%+: 3 pen!#r#san aktiBiti pertanian yan! melibatkan penj#alan& pembelian "an perkhi"matan #nt#k men"apatkan ke#nt#n!an maksim#m.

U05/%+ -%+8&%.--%+8&%. *%-%6 90(+'(9 9)+8505'%+ -%*%+8 Peran%an!an 3 pr$ses menent#kan matlamat& memb#at jan!kaan masa ha"apan "an meran!ka strate!i ba!i men%apai matlamat ata# men!ha"api risik$. Pelaksanaan 3 pr$ses men!aplikasikan aktiBiti yan! telah "iran%an!. Perkara yan! pentin! semasa perlaksanaan a"alah pemer$lehan s#mber pen!el#aran yan! men%#k#pi pa"a masa "an tempat yan! ses#ai. Pen!a6alan 3 pr$ses memastikan s#mber pen!el#aran "i!#nakan se%ara %ekap "an aktiBiti "iran%an! "ilaksanakan men!ik#t ja"#al. T#j#an pen!a6alan ialah #nt#k men%apai matlamat $r!anisasi "isampin! men%e!ah "an memperbet#lkan sebaran! penyele6en!an. 3 pen!a6alan $r!anisasi "ilak#kan "en!an memeriksa rek$" 'i(ikal "an rek$" ke6an!an la"an!. 2?

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

Penilaian 3 pr$ses men!kaji stat#s ses#at# pr$jek sebel#m "an selepas ses#at# bi"an! #saha "ijalankan. Penilaian serin! "ilak#kan "en!an men!ira pen"apatan "an perbelanjaan. elepas memb#at penilaian& pela"an! b$leh memb#at kep#t#san sama a"a mener#skan& men#kar& memb#bar ata# men!#bahs#ai bi"an! #saha.

T%&0(; 1)-%+=%@%+ -%*%+8.


3 Ialah ran%an!an #nt#k men!!#nakan s#mber pen!el#aran yan! terha" s#paya bi"an! #saha yan! "i%eb#ri men"apat ke#nt#n!an maksim#m. )elanja6an la"an! j#!a mer#pakan ran%an!an yan! men#nj#kkan an!!aran perbelanjaan& pen"apatan& ke#nt#n!an "an p#lan!an setiap rin!!it yan! "ilab#r.

":3

P)-%&'%+%%+ ,9)0%'( -%*%+8

PERLAKSANAAN OPERASI LADANG

#mber pen!el#aran Operasi perm#laan Tanah )#r#h M$"al Pen!#r#san Menye"iakan str#kt#r la"an! Menye"iakan in'rastr#kt#r Menye"iakan ka6asan +ktiBiti pemasaran Men!!#mp#l Mempr$ses Men!!re" Memb#n!k#s Men!iklan Menyimpan Menj#al 7ek$" ke6an!an 7ek$" 'i(ikal 7ek$" la"an!

29

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

PEMEROLEHAN SUMBER PENGELUARAN S561)0 P)+8)-5%0%+ Tanah M$"al 46an! t#nai@aset "ll5 Pekerja Pen!#r#san J)+(' 0)&,* R)&,* ;(?(&%- 3 rek$" m$"al kerja& m$"al tetap& tanaman& ternakan& tena!a b#r#h "an hasil la"an! R)&,* &)@%+8%+ 3 rek$" pen"apatan "an rek$" perbelanjaan 3 !#na rek$" ke6an!an 3 men!#r#s ata# men!a6al perbelanjaan& menilai prestasi la"an!& men!etah#i j#mlah pemi#tan!& menilai aset yan! a"a "an menilai liabiliti yan! "itan!!#n! P)6%'%0%+ .%'(1: M)+856953 letak hasil yan! "ip#n!#t "i sat# tempat tertent# sama"a la"an! ata# p#sat pen!#mp#lan kel$mp$k 3 k#mp#l "i jalan #tama la"an! #nt#k mem#"ahkan "ian!k#t ke kilan! ata# pasaran M)690,')' 3 t#j#an s#paya hasil lebih menarik& tahan lama& har!a tin!!i& men!ekalkan kese!aran ata# men#kar bent#k hasil M)+880)* 3 menent#kan k#mp#lan hasil men!ik#t sat# pia6aian 3 s#paya hasil yan! "ipasarkan sera!am "an men"apat har!a tin!!i 3 %$nt$h kate!$ri !re": tel#r K berat& ter#n! "an man!!a K bent#k& sai( K betik& kl$n K "#rian& baha!ian an!!$ta K ayam& "a!in! lemb# M)615+8&5' 3 k#mp#l hasil yan! telah "i!re" "alam sat# bekas 3 bekas pemb#n!k#san I k$tak& tin& b$t$l& plastik "an pemBak#man 3 t#j#an pemb#n!k#san 3 men!ekalkan kese!aran& menarik perhatian pelan!!an& #nt#k men"apat har!a lebih tin!!i& memelihara k#aliti hasil "an mem#"ahkan pen!hantaran 3 %$nt$h %ara pemb#n!k#san : k$tak kay# K lima#& b$t$l K j#s b#ah& plastik K say#r M)+8(&-%+ 3 menyampai makl#mat pr$"#k kepa"a pen!!#na 3 mempen!ar#hi pen!!#na #nt#k membeli 3 kae"ah men!iklan 3 katal$!& risalah& papan tan"a& e"ar sampel& pameran & me"ia elektr$nik "an me"ia %etak M)+7(69%+ 3 #nt#k men!ekalkan kese!aran "an k#aliti hasil 3 hasil lambat b#s#k sebab k#ran! respirasi "an aktiBiti metab$lisme pa"a hasil 3 %$nt$h kae"ah penyimpanan 3 sej#k bek# K "a!in! "an ikan& s#h# ren"ah K say#r& ka6alan kan"#n!an !as K pisan!& betik& mempelam M)+=5%3 menyampaikan hasil kepa"a pen!!#na akhir 3 menj#al@memasar melal#i ajen& pemb$r$n!& per#n%it ata# j#alan ter#s kepa"a pen!!#na =0 C%0% 6)69)0,-).( Mem$h$n tanah kerajaan& membeli tanah ber!eran& menye6a& memajak ata# membeli la"an! yan! telah "i#sahakan impanan sen"iri& harta p#saka& pinjaman& perk$n!sian& j#alan aset "an s#bsi"i kerajaan seperti baja ata# benih Kel#ar!a& b#r#h #pahan 4pekerja tempatan ata# pekerja asin!@imp$rt5 9#l#san "ari IPT "ll.

2: 3:

":

#:

B:

>:

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

BAB # : TEKNOLOGI DALAM PERTANIAN

#:1

M)&%+('%'( -%*%+8

Pemberian makanan Pemberian min#man Pen!#tipan hasil Pen!re"an tel#r Ternakan Titisan Per%ikan

Penye"iaan tanah Pen!airan "an penyaliran Pembajaan Pen!a6aalan r#mpai@per$sak Pen#aian hasil Penanaman Tanaman

istem pen!airan Mekanisasi la"an! ;akt$r pertimban!an ;i(ikal tanah K$s Teknikal

pen!!#naan

;ae"ah Dimat pekerja Dimat masa M#"ah kerja Tepati masa 9ebih berkesan

=0

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

P)+8)0/(%+ 6)&%+('%'( -%*%+8


3 pen!!#naan jentera ata# mesin #nt#k membant# melak#kan kerja perla"an!an seperti pem#!aran tanah&pen!a6alan per$sak "an r#mpai&pembajaan "an pem#n!#tan hasil.

$%)*%. 6)&%+('%'( -%*%+8


Menjimatkan masa 3 jam bekerja "apat "ik#ran!kan 3 kerja %epat "isiapkan Menjimatkan tena!a pekerja 3 k#ran! pekerja "iperl#kan #nt#k men!en"alikan jentera@mesin 3 se$ran! pekerja b$leh melak#kan banyak kerja Men!hasilkan kerja "en!an lebih berkesan 3 hasil kerja sekata@k$nsisten seperti ke"alaman pen!!emb#ran "an ka"ar siraman air Menepati masa 3 kerja "apat "ib#at ik#t keses#aian masa 3 elak %#a%a b#r#k ata# memen#hi permintaan pasaran 3 kerja "apat "isiapkan men!ik#t ja"#al Mem#"ahkan kerja 3 men!#ran!kan beban "an seksa kerja 3 pekerja ti"ak keletihan 3 kerja seperti membajak menja"i lebih m#"ah "an rin!an

$%&/,0 7%+8 9)0-5 *(9)0/(61%+8&%+ *%-%6 9)+885+%%+ 6)&%+('%'( -%*%+8


;akt$r 'i(ikal tanah 3 melip#ti t$p$!ra'i& kel#asan tanah "an jenis tanah 3 ka6asan berb#kit bina teres men!!#nakan jentera peny$"$k tanah 3 ka6asan l#as pem#!aran tanah men!!#nakan trakt$r empat r$"a& ka6asan ke%il !#nakan trakt$r "#a r$"a 3 ka6asan tanah lemb#t seperti sa6ah pa"i !#nakan trakt$r "#a r$"a ;akt$r k$s 3 har!a jentera "an mesin a"alah mahal@tin!!i 3 "apatkan se%ara se6a beli& #pah ata# pajakan 3 jika mamp# "an la"an! l#as b$leh beli sen"iri ;akt$r teknikal 3 memp#nyai pen!etah#an& kemahiran pen!en"alian& keb$lehan melak#kan penyelan!!araan "an pembaikan& kem#"ahan men"apatkan alat !anti& khi"mat selepas j#alan "an keb$lehan melak#kan pen!#bahs#aian terha"ap jentera jika perl# 3 tanpa pen!etah#an teknikal& k$s penyelen!!araan "an pembaikan akan tin!!i

=2

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

P)+885+%%+ 6)&%+('%'( -%*%+8


(%) T%+%6%+
A&/(D(/( A-%/ )ajak pirin! )ajak sepak P)+7)*(%%+ /%+%. A-%/ 9)658%0%+ 90(6)0 )ajak pahat )ajak s#btanah )ajak p#tar C%0% /(+*%&%+ Mem$t$n!& men!an!kat& meme%ah "an membalikkan tanah Mem$t$n!& men!an!kat "an membalikkan tanah Meme%ah "an mel$n!!arkan tanah kerin! "an keras. Menarik akar kel#ar "ari tanah 3Mem$t$n! "an men!han%#rkan tanah 4men!!emb#r5& men!!a#l sisa tanaman "an baja "alam tanah "an men!a6al r#mpai. 3P#taran mata k#asa "ari a%i sa"ap k#asa Meme%ah tanah kasar menja"i hal#s "an men!a6al r#mpai "en!an %ara mem$t$n! r#mpai "an menarik akarnya kel#ar Men!han%#r@hal#s tanah Men!!emb#r sambil membina batas 2nt#k biji benih besar seperti ka%an! tanah "an ja!#n! 2nt#k biji benih ke%il seperti pa"i "an biji benih r#mp#t ternak 2nt#k tanam anak pa"i 2nt#k baja jenis b#tiran "an "eb# 2nt#k baja b#tiran "an tab#r biji benih pa"i Menyemb#r baja %e%air "an ra%#n per$sak Dipasan! pa"a trakt$r 1 r$"a "an !#na k#asa "ari a%i sa"ap k#asa P$t$n! r#mp#t yan! ti"ak tebal es#ai "i ka6asan berb#kit& ti"ak rata& sempit "an r#mp#t tebal Menyemb#r herbisi" 4ra%#n r#mpai5 2nt#k menyemb#r '#n!isi"& herbisi" "an insektisi" )ekal air pan!kal p$k$k "en!an tekanan yan! ren"ah <#na pam #nt#k hasil tekanan air yan! tin!!i. es#ai #nt#k say#r& ja!#n!& $rki"& n#rseri ata# tanaman yan! "itanam rapat Kel#arkan air "ari ka6asan tanaman 2nt#k !ali parit ba!i membina sistem perparitan Dentera membina parit ke%il Men#ai pa"i Memetik b#ah bertan!kai seperti mempelam& ramb#tan "ll.

)ajak sikat

A-%/ 1%=%& ')&5+*)0

Pen!!emb#r Pembatas Penanam biji benih Penyemb#r kab#s Penanaman anak pa"i Penab#r baja Pen!hemb#s berjentera #nt#k menab#r baja Penyemb#r b$$m Penebas p#tar

P)+%+%6%+

P)61%=%%+

P)+8%@%-%+ 0569%( *%+ 9)0,'%&

Mesin r#mp#t t$lak Penebas san"an! Pam berk#asa Penyemb#r !alas istem pen!airan titisan P)+8%(0%+ istem pen!airan per%ikan Pam air P)+7%-(0%+ Pen!$rek ka#t Pemarit Mesin jent#ai k$mbin Mesin pen#ai b#ah

P)+8%(0%+ *%+ 9)+7%-(0%+

P)+5%(%+ .%'(-

==

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

CONTOH MEKANISASI LADANG UNTUK TANAMAN

)ajak pirin!

Penab#r baja

)ajak sepak

Pen!hemb#s berjentera #nt#k menab#r baja

)ajak pahat

Penyemb#r b$$m

)ajak s#btanah

Penebas p#tar

)ajak p#tar

Mesin r#mp#t t$lak

)ajak sikat

Penebas san"an!

Pen!!emb#r

Pam berk#asa

Pembatas

Penyemb#r !alas

Penanam biji benih

istem pen!airan titisan

Penyemb#r kab#s

istem pen!airan per%ikan

Penanaman anak pa"i

Pam air

Pen!$rek ka#t

Mesin pen#ai k$mbin

(1) T)0+%&%+ =1 =,

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

A&/(D(/( P)61)0(%+ 6%&%+%+

A-%/ Pen!an!k#t berantai Ti#b bera#!er

C%0% /(+*%&%+ Men!an!k#t makanan ke san!kar ayam @ ke pal#n! makanan Men!an!k#t makanan ke san!kar ayam @ ke pal#n! makanan 2nt#k ayam "an arnab K#mp#l tel#r ayam Memerah s#s# lemb# ata# kambin! !#nakan mesin m#"ah alih ata# tetap +sin! @ !re" tel#r ik#t berat

P)61)0(%+ 6(+56%+ P)+85/(9%+ .%'(-

P#tin! min#man @ p#tin! l$!am Pen!an!k#t pan!!#l Mesin pemer#s#an Pen!!re" tel#r

P)+880)*%+ /)-50

C,+/,. 6)&%+('%'( -%*%+8 5+/5& /)0+%&%+

Pen!an!k#t berantai

Pen!an!k#t pan!!#l

Ti#b bera#!er

Mesin pemer#s#an

P#tin! min#man @ p#tin! l$!am

Pen!!re" tel#r

S('/)6 9)+8%(0%+

=.

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

T(/('%+
3 air "iberi pa"a pan!kal p$k$k "i ($n perakaran 3 ses#ai #nt#k tanah yan! "aya pe!an!an air ren"ah "an p$k$k "alam be! p$litena 3 K)1%(&%+ : 3 jimat air kerana air "ititis ter#s pa"a pan!kal p$k$k 3 ti"ak !#nakan pam kerana air men!alir men!!#nakan tekanan !raBiti 3 air "i!#na se%ara e'isien kerana air yan! "ibekal ter#s "iserap $leh akar 3 pr$!ram pembajaan b$leh "ilak#kan serentak "en!an pen!airan 3 K)-)6%.%+ : 3 penitis m#"ah ters#mbat 3 k$mp$nen sistem pen!airan titisan : pam& s#mber air& paip #tama "an paip sek#n"er 4bahan paip sama"a besi !alBani& P*C ata# p$lietilena5 "an penitis 3 penyelen!!araan: 3 penapis 3 bersihkan penapis #nt#k elak paip "an penitis ters#mbat 3 samb#n!an "an kesel#r#han paip 3 elak keb$%$ran 3 penitis 3 bersih ben"asin!@sampah #nt#k elak ters#mbat

P)0A(&%+
3 ses#ai #nt#k ka6asan pa"at "en!an tanaman seperti say#r3say#ran 3 ti"ak ses#ai #nt#k tanah yan! ti"ak "apat meme!an! air seperti tanah pasir 3 K)1%(&%+ : 3 ses#ai #nt#k ka6asan berb#kit ata# tanah ti"ak rata@sekata 3 ke"#"#kan paip "an pemer%ik b$leh "i#bah ik#t keperl#an semasa 3 s#h# persekitaran tanaman "apat "ik#ran!kan 3 K)-)6%.%+ : 3 jika a"a ti#pan an!in k#at& ke%ekapan penyemb#ran air berk#ran!an 3 perl# k$s tin!!i I #nt#k pembelian alat& bahan "an penyelen!!araan 3 k$mp$nen 3 pam& s#mber air& paip #tama "an paip sek#n"er& pemer%ik 4makr$ "an mikr$5 3 pemer%ik makr$ #nt#k n#rseri kelapa sa6it& ja!#n! "an say#r berpan%an! 3 pemer%ik mikr$ #nt#k n#rseri b#n!a& say#r "a#n "an r#mp#t taman 3 penyelen!!araan : 3 pastikan paip ti"ak ters#mbat 3 kepa"a pemer%ik ti"ak ters#mbat

B%+*(+81)?% '('/)6 9)+8%(0%+ /(/('%+ *)+8%+ '('/)6 9)+8%(0%+ 9)0A(&%+


T(/('%+ +ir men!alir kerana tarikan !raBiti +ir "ititis pa"a pan!kal p$k$k )$leh lak#kan pembajaan Ke%ekapan titisan ti"ak "ipen!ar#hi ti#pan an!in <#na se"ikit air& "apat jimat air Dapat men!#ran!kan pert#mb#han r#mpai K$s pen!en"alian ren"ah I !#na tarikan !raBiti )$leh lak#kan kerja pen!#r#san semasa sistem pen!airan ber$perasi P)0A(&%+ +ir "ipam #nt#k "iper%ikkan +ir "iper%ik tersebar ke ka6asan l#as Pembajaan ti"ak ek$n$mik Ti#pan an!in ken%an! men!#ran!kan ke%ekapan penyiraman )anyak air ti"ak terkena p$k$k& memba(ir air Men!!alakkan pert#mb#han r#mpai K$s pen!en"alian tin!!i sebab !#na pam Kerja pen!#r#san s#kar "ilak#kan semasa sistem pen!airan ber$perasi

#:2 K,695/)0 *%-%6 9)0/%+(%+

=>

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

Peranan tekn$l$!i makl#mat )erh#b#n! pantas Men!aksess internet K$mp#ter "alam pertanian

Pen!!#naan impan "ata Menye"iakan lap$ran Perisian tertent#

Pr$m$si pen!iklanan

;ae"ah

Mereka bent#k

Persembahan !ra'ik Cepat "an tepat impan banyak mal#mat +kses se!era

$%)*%. 9)+885+%%+ &,695/)0


Menyimpan banyak makl#mat 3 "isimpan "alam me"i#m penyimpan "ata ata# me"i#m st$ran 3 me"i#m st$ran seperti %akera li#t& %akera pa"at& %akera Bi"e$ "an %akera keras Men!akses makl#mat "en!an se!era 3 b$leh men"apat makl#mat yan! "isimpan "alam me"i#m st$ran "en!an se!era 3 s#mber "ari "alam "an l#ar ne!eri melal#i talian internet Mempersembahkan makl#mat "alam bent#k !ra'ik 3 bent#k !ra'ik melip#ti !ra'& !ambar '$t$ "an 6arna 3 k$mp#ter menja"i alat pr$m$si& rekreasi "an pen"i"ikan yan! berkesan "an "i!emari 3 mempersembahkan imej maya reka bent#k lanskap Mempr$ses "ata @ melak#kan pen!iraan "en!an %epat "an tepat 3 "apat menyemp#rnakan kerja "alam masa yan! sin!kat 3 banyak aktiBiti "apat "ilak#kan "alam sat# temp$h masa 3 menin!katkan pr$"#ktiBiti la"an!

P)+885+%%+ &,695/)0 *%-%6 9)0/%+(%+


Menyimpan "an mempr$ses makl#mat @ "ata la"an! 3 men!!#nakan perisian pempr$sesan perkataan 3 melak#kan kerja menaip 3 kerja %epat "an m#"ah "isiapkan 3 makl#mat yan! "imas#kkan b$leh "ipr$ses& "is#ntin!& "ikemas kini& "isimpan "an "iper$lehi sem#la "en!an %epat Menye"iakan lap$ran la"an! 3 "ise"iakan $leh pen!#r#s #nt#k "iteliti $leh pihak pen!#r#san "an penta"biran 3 #nt#k perm$h$nan pembiayaan @ pinjaman 3 men!!#nakan perisian pempr$ses perkataan& pan!kalan "ata& persembahan !ra'ik "an hamparan elektr$nik Men!!#nakan perisian tertent# #nt#k mereka bent#k

=?

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

3 3 3

mereka bent#k pelan ka6asan la"an! ata# ban!#nan men!!#nakan perisian seperti 9+8DC+DD ata# +2TOC+D menye"iakan '$m#lasi makanan ternakan men!!#nakan perisian pen!at#%araan linear seperti Diary Champs

P)0%+%+ /)&+,-,8( 6%&-56%/ *%+ 9)0.515+8%+


men"apat "an men!hantar makl#mat k$m#nikasi antara in"iBi"# ata# $r!anisasi melal#i ran!kaian k$mp#ter melal#i I8T/78/T kita b$leh men"apat: 3 pelba!ai makl#mat "i perp#stakaan maya 3 berh#b#n! "en!an pantas melal#i mel elektr$nik 3 memb#at pr$m$si "an pen!iklanan baran!an@pr$"#k "an perkhi"matan

M)+8%&')' (+/)0+)/ 3 3 3 3 3 3 Internet I sat# jarin!an yan! men!h#b#n!kan k$mp#ter "i sel#r#h "#nia )erh#b#n! antara sat# sama lain #nt#k bert#kar makl#mat Internet j#!a menye"iakan mel elektr$nik 4e3mail5& berita "an perkhi"matan makl#mat pa"a k$s yan! ren"ah 9aman 6eb I laman yan! "ibent#k $leh in"iBi"# ata# $r!anisasi #nt#k memberi makl#mat ata# ber#r#snia!a "en!an pihak lain C$nt$h laman 6eb yan! berkaitan "en!an pertanian : @@@:8),A(/):A,6<R%(+;,0)'/<22"9 Ciri makl#mat yan! "ipilih "ari internet : sahih& terkini "an tia"a bahan l#%ah@ne!ati'

#:3 B(,/)&+,-,8( *%-%6 9)0/%+(%+


In$k#lasi rhi($bi#m Ka6alan per$sak Pen!#raian sisa pertanian In"#stri makanan *arieti bar# Pen!!#naan K e p e n t i n ! a n Men!!#ran!kan pen!!#naaan bahan kimia Menin!katkan t$leran persekitaran Tambah nilai pemakanan Menin!katkan resisten Menin!katkan hasil

+plikasi prinsip sains "an kej#r#teraan "alam pempr$sesan bahan $leh a!en bi$l$!i #nt#k men!hasilkan baran!an "an perkhi"matan

)i$l$!i "alam pertanian

+plikasi )aja $r!anik Pr$ses penapaian

P)+8)0/(%+ B(,/)&+,-,8(

=9

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

Apli"asi prinsip sains dan "e#uruteraan dalam pemprosesan bahan oleh agen biologi untu" menghasil"an barangan dan per"hidmatan bagi "eperluan manusia$

K)9)+/(+8%+ 1(,/)&+,-,8( *%-%6 9)0/%+(%+


3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Menin!katkan hasil menin!katkan k#aliti "an k#antiti hasil tanaman "an ternakanL pen!hasilan hai6an trans!enik se%ara peny#ntikan !en h$rm$n t#mbesar menyebabkan sai( ba"an "an ka"ar t#mbesar menin!kat k#aliti hasil seperti m#t# "a!in! "an serat "a!in! "itin!katkan men!#bahs#ai kan"#n!an pr$tein "alam s#s# Menambahkan nilai pemakanan menin!katkan kan"#n!an pr$tein "an Bitamin "alam pr$"#k pertanian se%ara kae"ah kej#r#teraan !enetik menin!katkan kan"#n!an Bitamin / "alam minyak kelapa sa6it& ja!#n! "an ka%an! s$ya menin!katkan Bitamin + "alam pa"i nilai "iet man#sia bertambah baik "an man#sia menja"i lebih sihat "an "apat men!#ran!kan seran!an penyakit Membaiki %iri 'i(ikal hasil pertanian membaiki %iri 'i(ikal seperti sai(& tekst#r& 6arna "an rasa men!!#nakan kae"ah kej#r#teraan !enetik %$nt$h I pen!hasilan Barieti $rki" yan! memp#nyai 6arna lebih menarik "an tan!kai b#n!a yan! pen"ek Menin!katkan resistan terha"ap seran!an per$sak "an penyakit hasil tanaman ata# ternakan yan! resistan pat$!en pen!hasilan tanaman yan! resistan seran!an seran!!a melal#i pemin"ahan !en bakteria Bacillus thuringiensis 4)t5 %$nt$hnya tanaman yan! menerima !en )t ialah Kapas )t "an Da!#n! )t Pr$"#k pertanian "an si'at t$leran tertent#: P0,*5& Da!#n! )etik 2bi kentan! T$mat$ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 S(;%/ 7%+8 *(9)01%(&( 7esistan seran!an pen!$rek batan! 7esistan Bir#s bintik berp#sar 7esistan Bir#s "a#n kerintin! Melambatkan b#ah r$sak

Menin!katkan t$leran tanaman "an ternakan terha"ap persekitaran 'akt$r persekitaran seperti kemasinan tanah& per#bahan s#h# "an %#a%a b$leh meren%atkan pert#mb#han tanaman atasi "en!an men!hasilkan tanaman trans!enik Men!a6al penyakit aplikasi bi$tekn$l$!i men!hasilkan Baksin "an antibi$tik men!a6al penyakit yan! "isebabkan $leh k#lat& Bir#s ata# bakteria Men!#ran!kan pen!!#naan bahan kimia pertanian pen!!#naan pestisi" "an baja kimia men%emarkan alam sekitar bi$tekn$l$!i men!hasilkan : tanaman trans!enik yan! resistan penyakit 3 "apat k#ran!kan pen!!#naan pestisi" tanaman keka%an! men!ikat nitr$!en "ari atm$s'era I "apat jimat !#na baja 8 Baksin #nt#k %e!ah penyakit ternakan

P)+885+%%+ 1(,/)&+,-,8( *%-%6 9)0/%+(%+

10

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

3 3 3 3

In$k#lasi rhi($bi#m bakteria 7hi($bi#m sp ter"apat "alam n$"#l akar keka%an! bakteria ini men!ikat nitr$!en "ari atm$s'era nitr$!en yan! "iikat "i!#nakan $leh t#mb#han in$k#l#m 7hi($bi#m men!hasilkan simbi$tik antara keka%an! "an 7hi($bi#m

Ka6alan per$sak se%ara bi$l$!i Kae"ah : 4a5 Pen!!#naan tanaman pen%e!ah 3 str#kt#r seperti "#ri& b#l#& len"air "an ar$ma men%e!ah keha"iran per$sak 3 ar$ma serai 6an!i men!hala# nyam#k "an lipas 4b5 Penanaman tanaman resistan penyakit 3 men!!#nakan kej#r#teraan !enetik #nt#k men!#bah "an memin"ahkan !en 3 men!hasilkan Barieti bar# yan! "ikehen"aki yan! resistan terha"ap penyakit 3 %$nt$hnya pemin"ahan !en )t #nt#k men!hasilkan tanaman yan! resistan eran!an seran!!a "an Bir#s 4%5 Pen!!#naan seran!!a peman!sa 3 men!a6al per$sak men!!#nakan hai6an peman!sa 3 %$nt$h : b#r#n! jelapan! I ka6al tik#sM b#r#n!@sem#t@bakteria I ka6al seran!!a Pen!#raian sisa pertanian 3 membersih pen%emaran sisa pertanian 3 men!!#nakan mikr$$r!anisma seperti /. C$li "an Pse#"$m$nas sp 3 %$nt$h aktiBiti pen!#raian sisa pertanian yan! ber!#na "alam bi"an! pertanian: 4a5 Pen!k$mp$san I men!#bah sisa pertanian kepa"a bahan $r!anik ber!#na 4b5 9an"'armin! I men!#rai bahan %emar 4%5 )i$stim#lasi I meme%ahkan bahan %emar kepa"a hasil k#ran! bahaya In"#stri makanan berasaskan pertanian

4a5 Pen!hasilan makanan berasaskan tanaman 3 Penapaian 3 tapai& tempe& ki%ap 3 K#lt#r tis# 3 pembiakan tanaman 3 Tran!enik 3 #bah si'at tanaman %ara pemin"ahan !en 4b5 Pen!hasilan makanan berasaskan ternakan 3 Penapaian 3 y$!#rt& kej#& 3 Pembiakan in Bitr$ I pembiakan ternakan se%ara permanian bera"as 3 Trans!enik I hasil pen!el#aran yan! "i#bahs#ai 3 3 3 Pen!hasilan Barieti bar# melal#i kej#r#teraan !enetik men!hasilkan $r!anisma bar# "ikenali seba!ai trans!enik melal#i pemin"ahan !en se%ara kej#r#teraan !enetik %$nt$h tanaman trans!enik: 4a5 Kapas )t I terima !en bakteria )a%ill#s th#rin!iensis I resistan kepa"a k#mban! pen!$rek batan! 4b5 )etik I "isambat !en pr$tein kaps#l 3 halan! penyakit Papaya 7in! p$t *ir#s %$nt$h ternakan trans!enik M 4a5 )iri3biri I "isambat !en en(im sistin I menin!katkan k#aliti b#l# 4b5 Kambin! 3 hasil pr$tein anti pembek#an "arah

A9-(&%'( 90(+'(9 1(,/)&+,-,8( 6)+8.%'(-&%+ :

10

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

0. )aja $r!anik 3 k$mp$s 2. Makanan melal#i pr$ses penapaian I tapai

#:" P)0/%+(%+ 9)0')&(/%0%+ /)0&%@%- (PPT)


tr#kt#r binaan Kepentin!an 9in"#n! "aripa"a iklim ekstrim K#aliti "an k#antiti Penanaman l#ar m#sim Per#mahan ternakan K#lt#r a!re!at Kae"ah K#lt#r tanpa a!re!at +er$p$nik K#lt#r %e%air rin!kas K#lt#r aliran n#trien Pen!!#naan 7#mah hija# K$lam tir#an Pertanian persekitaran terka6al

Pertanian tanpa tanah

P)+8)0/(%+ PPT
+ktiBiti penanaman "an penternakan "alam str#kt#r tertent# yan! melin"#n!i tanaman "an ternakan "aripa"a kea"aan persekitaran yan! melampa# s#paya "apat menin!katkan k#aliti "an k#antiti hasil pen!el#aran

K)9)+/(+8%+ PPT
Melin"#n!i tanaman "an ternakan "aripa"a kea"aan iklim ekstrim Tanaman 3 melin"#n!i tanaman "ari timpaan h#jan "an ti#pan an!in 3 h#jan lebat menyebabkan ke%e"eraan 'i(ikal pa"a "a#n "an b#n!a 3 h#jan lebat tanah be%ak "an lembik 3 h#jan lebat menyebabkan lar#tresapan baja 3 an!in k#at menyebabkan "a#n terk$yak& rantin! patah "an p$k$k t#mban! Ternakan 3 lin"#n!i ternakan "ari h#jan& ti#pan an!in "an te!asan haba 3 jika panas pasan! kipas "alam reban 3 lin"#n!i ternakan "ari peman!sa sepertim#san! "an anjin! 3 halan! hai6an pemba6a penyakit seperti b#r#n! "an tik#s 3 Memb$lehkan penanaman "an penternakan "i l#ar m#sim PPT b$leh se"ia "an ka6al %ahaya& s#h#& pen!#"araan& kelembapan& CO2 men!ik#t

12

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

3 3 3 3 3 3 3

keperl#an tanaman r#mah ka%a "apat men!a6al 'akt$r3'akt$r persekitaran "en!an semp#rna tanaman "apat "itanam sepanjan! tah#n 6ala# p#n pa"a m#sim kemara# ternakan ti"ak terjejas "en!an iklim yan! ti"ak menent# sebab terlin"#n! Menin!katkan k#antiti "an k#aliti hasil tanaman "an ternakan p$k$k "apat spektr#m %ahaya yan! ses#ai "apat elak keterikan %ahaya matahari p$k$k hi"#p s#b#r "an hasil berk#aliti "an banyak ternakan sihat "an pen!el#aran hasil ti"ak ter!an!!# sebab "ilin"#n!i "ari iklim ekstrim

S/05&/50 1(+%%+ PPT R56%. .(=%5


3 3 3 tert#t#p sepen#nhya b#mb#n! "an "in"in! "i b#at "aripa"a ka%a ata# plastik l#tsinar b$leh "itemb#si %ahaya matahari ;5+8'( 056%. .(=%5 : a. ka6alan kelembapan #"ara b. ka6al keterikan %ahaya %. membant# pr$ses pen!alih#"araan ". kekal kan"#n!an CO2 e. ka6al s#h# #"ara '. lin"#n!i "ari seran!an seran!!a per$sak !. elak lar#tresap n#trien h. elak ti#pan an!in k#at i. elak timpaan h#jan #nt#k ternak ikan bekas seperti pal$n!& ak#ari#m ata# tan!ki pemilihan bekas ber"asarkan 3 sai(& ke"alaman& bent#k& s#h# "an kan"#n!an $ksi!en kelebihan k$lam tir#an: a. kerja perse"iaan m#"ah b. m$"al ke%il %. b$leh ternak se%ara ke%ilan ata# h$bi ". ti"ak ter"apat peman!sa e. m#"ah mem#n!#t hasil !#na me"i#m bahan len!ai seperti bat# kelikir& sekam pa"i& hab#k papan "an pasir bahan ini #nt#k meny$k$n! akar kate!$ri sistem hi"r$p$nik 3 sistem hi"r$p$nik terb#ka "an tert#t#p

K,-%6 /(05%+
3 3 3 3

P)0/%+(%+ /%+9% /%+%.


3 3 3

K)9)0-5%+ %'%' &5-/50 /%+9% /%+%. : 3 air 3 bersih "an bebas kl$rin 3 n#trien 3 #ns#r makr$ "an mikr$ 3 me"i#m penanaman 3 memberi s$k$n!an mekanikal kepa"a akar 3 me"i#m seperti span& bat# kelikir& r$%k 6$$l& pasir kasar& Bermik#lit "ll 3 bekas ata# tak#n! penanaman I menamp#n! me"i#m penanaman& ber6arna !elap #nt#k elak pert#mb#han al!a 3 jenis tanaman I jan!ka pen"ek "an bernilai tin!!i seperti t$mata "an tembikai s#s# 3 men!!#nakan peralatan khas I seperti pam air& pam #"ara "an pemasa

K%)*%. .(*0,9,+(&

1=

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

1:

K5-/50 /%+9% %80)8%/ (&5-/50 A)A%(0) K#lt#r %e%air rin!kas 3 #nit penanaman ke%il 3 say#r "a#n seperti kailan& sa6i 3 tia"a pen!aliran lar#tan n#trien 3 pen!#"araan akar k#ran! semp#rna K#lt#r aliran n#trien 3 !#na pam #nt#k men!alirkan n#trien 3 #nt#k tanaman sai( besar seperti t$mat$ "an tim#n 3 str#kt#r "ib#at se%ara k$mersil ialah Teknik 8#trien Tipis 48;T5 3 pal#n! t#t#p rapat #nt#k elak pert#mb#han al!a +er$p$nik 3 #nt#k sala"& bayam& t$mat$ 3 n#trien "iberi se%ara semb#ran hal#s 3 semb#ran beberapa saat setiap selan!an 2 I = minit K5-/50 %80)8%/ 3 !#na bahan len!ai #nt#k meny$k$n! tanaman seperti pasir& Bermik#lit "an kelikir 3 a!re!at teren"am "alam tak#n! 3 lar#tan n#trien "ipam ke "alam me"i#m a!re!at 3 a!re!at "ibasah ata# teren"am "ari ba6ah

2:

S('/)6 9)056%.%+ /)0+%&%+


3 3 per#mahan semp#rna a"alah persekitaran yan! terka6al '#n!si per#mahan : 3 3 3 3 3 3 3 3 elak timpaan h#jan ke atas ternakan men!#ran!kan keterikan %ahaya elak seran!an seran!!a per$sak "an penyakit bant# pr$ses pen!alih#"araan "alaman men#r#nkan s#h# "alam persekitaran str#kt#r ka6al kelembapan #"ara halan! ti#pan an!in ken%an!

ayam penel#r 3 sensiti' kepa"a kebisin!an perl# reban tert#t#p "an "ilen!kapi pen"in!in ha6a

K)-)1(.%+ *%+ &)-)6%.%+ 9)0/%+(%+ /%+9% /%+%.


K)-)1(.%+ Pen!!#naan ka6asan lebih %ekap M#"ah ka6al kan"#n!an n#trien "alam lar#tan Tia"a penyakit ba6aan tanah Ti"ak perl# ka6al r#mpai Penanaman sepanjan! tah#n Hasil bersih& ssera!am "an berk#aliti )$leh "itanam "i r#an! terha" K)-)6%.%+ K$s perm#laan membina tin!!i Perl# pen!etah#an "an kemahiran #r#s n#trien Perl# bekalan elektrik berter#san es#ai #nt#k tanaman tertent# sahaja

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

BAB 1 : PERTANIAN DI MALA4SIA S,%-%+ 1:0


0. 4a5 8yatakan )69%/ kepentin!an sekt$r pertanian kepa"a ne!ara. 4i5 4ii5 4iii5 4iB5 2. NNNNNNNNNN.NNNNNNNN..NNNNNNNNNNNNNN.NNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNN.NNNNNNNNNNNNNNNN..N NNNNNNNNNNNNNNNNN.NN.NNNNNNNNNNNNNNNN.N NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

9en!kapkan 7ajah 0 perkataan berik#t #nt#k men#nj#kkan 'akt$r yan! mempen!ar#hi tab#ran tanaman "an ternakan "i Malaysia D I L E R M J M H J N

RAJAH 1 =. 8yatakan )69%/ tren" pertanian "i Malaysia. 4i5 NNNNNNN..NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 4ii5 N..NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.NNNNNNNNN..NNNNN 4iii5 N..NNNN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.NNNNNN 4iB5 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN....NNNN 1. Pa"a senarai "i ba6ah& tan"akan 4 E 5 ba!i tren" pertanian "i Malaysia "an 4 F 5 ba!i yan! ti"ak berkenaan. Perla"an!an bersepa"# "en!an ternakan Pertanian ber$rientasikan eksp$rt "an k$mersil Pen!!ab#n!an la"an! ke%il 9a"an! k$mersil

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

,.

enaraikan )69%/ is# pertanian pa"a tempat k$s$n! "alam 7ajah 2 "i ba6ah.

ISU

RAJAH 2 .. 8yatakan is# pertanian yan! b$leh "ikaitkan "en!an pernyataan "i ba6ah. I'5 9)0/%+(%+ P)+7%/%%+ Har!a hasil pertanian sentiasa naik t#r#n setiap hari. Hasil pertanian ti"ak "apat "ik#tip kerana kek#ran!an pekerja la"an!. Pen!!#naan ra%#n seran!!a menyebabkan air& #"ara "an tanah ter%emar. Hasil la"an! mer$s$t kerana seran!an penyakit "an per$sak. >. Tan"a 4 E 5 #nt#k peranan instit#si pertanian "an tan"akan 4 F 5 ba!i yan! ti"ak berkenaan pa"a petak berbintan! "alam 7ajah = "i ba6ah.

Pemasaran

Khi"mat nasihat

Peranan institusi pertanian

Men!a6al ke6an!an petani


RAJAH 3

Pen!!ab#n!an la"an! ke%il

11

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

A C ?.

Pemasaran Menye"iakan in'rastr#kt#r

B D

)ant#an ke6an!an Khi"mat nasihat "an latihan

AC BC C "an D ialah peranan instit#si pertanian. T#liskan ACBCC ata# D ke "alam k$tak yan! bersebelahan "en!an pernyataan "i ba6ah ba!i men#nj#kkan peranan instit#si yan! palin! ses#ai "en!an pernyataan terseb#t. Dabatan Pertanian memberi latihan "an t#nj#k ajar kepa"a petani tentan! pen!!#naan ra%#n makhl#k per$sak. DK7 membina jalanraya "an jambatan "i ka6asan pertanian #nt#k mem#"ahkan petani men!an!k#t hasil la"an!. ;+M+ membant# menj#al hasil la"an! petani. +!r$bank memberi pinjaman kepa"a petani #nt#k membeli jentera.

BAB 2 : $AKTOR 4ANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN HASIL TUMBUHAN S,%-%+ 2:1 *%+ 2:2
0. Cahaya matahari b$leh mempen!ar#hi ka"ar '$t$sistesis t#mb#han. elain %ahaya matahari& nyatakan *5% 'akt$r iklim yan! mempen!ar#hi pert#mb#han "an pen!el#aran hasil tanaman. 4i5 NNNNNN.............................................................................NNNN............................. 4ii5 .......................NN..............................NNNNNNNNNN..N.................N.................... 2. 7ajah 0 "i ba6ah men#nj#kkan anak benih p$k$k yan! bar# "itanam "i la"an!. 9akarkan "an labelkan s#n!k#pan "an na#n!an pa"a 7ajah 0 .

7+D+H 0 =. 8yatakan *5% t#j#an men!ar#h pemb#n!aan pa"a p$k$k Kek H6a. 1,

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

4i5 4ii5

NN.NNNNN........................................................................................................ .......NN............NNNN..........................................................................................

1.

4a5

8yatakan '%/5 masalah yan! m#n!kin timb#l jika menanam ka%an! panjan! tanpa s$k$n!an. N..........NNNN...............N.........................................................................................

4b5

8amakan jenis s$k$n!an yan! palin! ses#ai #nt#k tanaman ka%an! panjan!. .......................................NNNNN........................................................................NN

,.

Darak penanaman yan! "isy$rkan ba!i sejenis tanaman ialah =0 %m O =0 %m. 8yatakan *5% kesan pa"a tanaman it# jika "itanam pa"a jarak 0, %m O 0, %m. 4i5 .......NNNNN.................................................................................................................... 4ii5 ........................NNNN.......................................................................................................

..

7ajah 2 men#nj#kkan beberapa pr$ses yan! berlak# pa"a t#mb#han. Kaji rajah terseb#t "en!an teliti "an len!kapkan pernyataan berik#t :

RAJAH 2 4a5 Pen!ambilan n#trien $leh akar G "i namakan ..........................................................................................NNNN..........NNNN. 4b5 Per!erakan n#trien "ari G ke R "an ke S "inamakan ............................................................NNNNN.NNNNNNNN.......NNNN.. 4%5 Pr$ses kehilan!an air "aripa"a "a#n S "inamakan 1.

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

...................................................................................................NNNN..NNNN.

RAJAH 3 >. 7ajah = "i atas men#nj#kkan sebaha!ian "aripa"a eksperimen memb#ktikan %ahaya "iperl#kan #nt#k '$t$sintesis. 4a5 N 4b5 8amakan bahan #ji F "alam baha!ian 4%5 ..................................................................................................NNNN......................... 8yatakan t#j#an melak#kan ra6atan "a#n "alam 7ajah = 4a5 "i atas. N...........................................................................................NNNNNNNNN.N.

RAJAH " ?. 7ajah 1 "i atas men#nj#kkan anak benih tanaman yan! bar# "i#bah. 8yatakan *5% amalan pertanian yan! "it#nj#kkan "alam 7ajah 1 "i atas. 4i5 ..........................................................................................NNNNNNNNN..............

4ii5 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..NNNNN.. 9. 8yatakan *5% kesan ti#pan an!in terha"ap tanaman. 4i5 .....................................................................................................................................NN 4ii5 ...NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.......N..............NNNNNNNNNNN.. 00. 8yatakan *5% kae"ah yan! b$leh "iamalkan #nt#k men!!alakkan pen!!#naan %ahaya yan! $ptim#m pa"a tanaman ka%an! panjan!. 4i5 4ii5 N.N.NNNNNNNNNNNNNNNNN..NNNNNN...N.NNNNNNNNN... N.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN... 1>

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

00. 7ajah , "i ba6ah men#nj#kkan "#a tanaman yan! berbe(a.

RAJAH # )er"asarkan 7ajah , "i atas& 4a5 8amakan '%/5 tanaman yan! memp#nyai bent#k "a#n seperti tanaman F ....................................................................................................................................... . 4b5 Tanaman yan! manakah k#ran! men"apat %ahayaP ..... .................................................................................................................................. . 02. 7ajah . men#nj#kkan %arta bar perat#san penyeraspan %ahaya $leh "a#n pa"a 6arna spektr#m %ahaya yan! berlainan semasa pr$ses '$t$sintesis.

RAJAH B )er"asarkan 7ajah . ja6ab s$alan berik#t : 4a5 8yatakan '%/5 6arna spektr#m %ahaya yan! "ikaitkan "en!an ka"ar '$t$sintesis yan! tin!!i NNNNNNNNNN.NN......................................NNNNNNNN...NNNNN .................................................................................................................................. 4b5 8yatakan '%/5 %iri "a#n yan! mempen!ar#hi ka"ar penerimaan %ahaya yan! $ptim#m 1?

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

.................... NNNNNNNNNNNNNNNN..................................NNNNNN

RAJAH > 0=. 7ajah > men#nj#kkan sejenis s$k$n!an pa"a tanaman say#ran. )er"asarkan 7ajah > & ja6ab s$alan berik#t : 4a5 8amakan jenis s$k$n!an it# .................................................................................................................................. 4b5 8amakan '%/5 %$nt$h tanaman say#ran yan! men!!#nakan s$k$n!an seperti 7ajah > . .................................................................................................................................

GAMBAR $OTO 1 01. <ambar'$t$ 0 men#nj#kkan ke%e"eraan 'i(ikal sejenis tanaman akibat sat# #ns#r iklim. )er"asarkan '$t$ 0 ja6ab s$alan berik#t. 4a5 +pakah ke%e"eraan 'i(ikal it# P NNNNNNNNNNNNNNNNN...NNNNNNNNNNNNNNNNNN... 4b5 8yatakan #ns#r iklim yan! menyebabkan ke%e"eraan it#. NNNNNNNNNNN..NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 4%5 8yatakan '%/5 amalan pertanian #nt#k men!elakan ke%e"eraan it#. NNNNNNNNNNNNNNN..NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

,0 19

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

S,%-%+ 2:3
isa t#mb#han "an hai6an

P
Tanah ba6ah

Q
6( +)0 %-

RAJAH 1 0 7ajah 0 men#nj#kkan keratan rentas pr$'il tanah la(im. 4a5 8yatakan maks#" tanahP

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..NNNNNNNNNNNNN 4b5 8amakan baha!ian berik#t: P G NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.NN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..NN

2. Pernyataan "i ba6ah meneran!kan kepentin!an tanah terha"ap tanaman. Tan"akan Q ba!i pernyataan yan! 1)+%0 "an R ba!i pernyataan yan! 9%-'5 "alam k$tak bersebelahanM 4a 5 4b 5 4%5 4" 5 = Memberi s$k$n!an mekanik kepa"a akar t#mb#han Melin"#n!i ker$sakan akar tanaman Membekalkan baja l#r#s "an len!kap "alam k#antiti yan! banyak Membekalkan $ksi!en "an air #nt#k pert#mb#han tanaman

7ajah 2 men#nj#kkan nisbah perat#san k$mp$nen tanah.

4a5 8amakan k$mp$nen F. ................................................................................ 4b5 8yatakan perat#s k$mp$nen berik#t: : : .......................................................................... S : ..........................................................................

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

RAJAH 2

A B

<elap P#tih

C D

Merah Kelab#

1. AC BC C "an D a"alah 6arna tanah. Pa"ankan 6arna tanah terseb#t "en!an pernyataan "i ba6ah aliran baik "an bera"a "i leren! b#kit Tin!!i kan"#n!an liat aliran k#ran! baik Kes#b#ran yan! tin!!i

,. Tekst#r tanah ialah perat#s kan"#n!an k#min NNNNNNNNN& kel$"ak "anNNNNN.... manakala str#kt#r ialah NNNNNNNNNNNNNN..NNNNNN. "alam bent#k tertent#.

RAJAH 3 .. A& B& C "an D "alam 7ajah = a"alah jenis3jenis str#kt#r tanah. Pa"ankan jenis str#kt#r tanah "en!an men#lis A& B& C ata# D "alam k$tak bersebelahan.

Prismatik )erbl$k K$l#mnar )#tirap#h ,0

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

L%/(.%+ 1 : L)+8&%9&%+ 0565'%+ 1%=% /5+88%- *( 1%@%.: S,%-%+ 2rea 4 1. C 85 M%&-56%/ *%0(9%*% ',%-%+ )aja K#antiti baja 8#trien K#antiti n#trien )aja K#antiti baja 8#trien K#antiti n#trien )aja K#antiti baja 8#trien K#antiti n#trien )aja K#antiti baja 8#trien K#antiti n#trien )aja K#antiti baja 8#trien K#antiti n#trien )aja K#antiti baja 8#trien K#antiti n#trien )aja K#antiti baja 8#trien K#antiti n#trien )aja K#antiti baja 8#trien K#antiti n#trien )aja K#antiti baja 8#trien K#antiti n#trien E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E P)+8(0%%+ R565'%+

+mm$ni#m s#l'at 4 20 C 8 5 Kalsi#m nitrat 4 0, C 8 5 Kali#m nitrat 42, C 85 +mm$ni#m 8itrat 4 =,C 85 CI7P 4=,C P2O,5

#per'$s'at T#n!!al 422C P2O,5 M#riat P$tasy 4 .0C K2O5 Kali#m s#l'at 4,0C K2O5

,2

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

Kali#m nitrat 4 11C K2O5 L%/(.%+ 2 )il 0

)aja K#antiti baja 8#trien K#antiti n#trien

E E E E

B%=% )aja 8PK Hija# 02 : 0, : 0>

,=

R565'%+

)aja 8PK )ir# 02 : 02 : 02

)aja Camp#ran 0, : 0, : 0>

)aja ebatian 02 : 0> : 20

)aja ebatian 20 : 2, : 19

)aja ebatian 02 : ? : .

>

)aja 8PK Hija# 0, : 0, : 0,

)aja 8PK )ir# 02 : 0, : 0>

)aja ebatian 0> : 20 : 21

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

00

)aja ebatian 20 : 22 : 21

S,%-%+ 2:"
0. 8amakan jenis $r!anisma "en!an melen!kapkan Da"#al 0 "i ba6ah.

(() ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

((() HHHHHHHHHHHHHH::

(((() ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

((D) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

JADUAL 1 A Parasit B apr$'it

Pat$!en

*ekt$r

2.

AC BC C "an D ialah jenis $r!anisma. T#liskan AC BC C ata# D ke "alam petak yan! bersebelahan "en!an pernyataan "i ba6ah ba!i men#nj#kkan jenis $r!anisma yan! palin! ses#ai "en!an pernyataan terseb#t. Or!anisma yan! men"apat makanan "aripa"a ben"a mati ata# rep#t. Memba6a $r!anisma penyakit "ari sat# tanaman ke tanaman lain. ,1

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

Or!anisma yan! menyebabkan penyakit pa"a tanaman "an ternakan. Or!anisma yan! men"apat s#mber makanan "ari per#mahnya.

=.

B5-%/&%+ pilihan ja6apan yan! 9%-(+8 tepat ba!i setiap s$alan berik#t: )ersel t#n!!al Memp#nyai binaan seperti bebenan! Hi"#p seba!ai parasit 4i5 Pernyataan "i atas meneran!kan %iri3%iri sejenis $r!anisma. +pakah jenis $r!anisma terseb#t P +. ). C. D. K#lat *ir#s )akteria 8emat$"

4ii5 Or!anisma yan! ti"ak menyebabkan penyakit se%ara lan!s#n! kepa"a tanaman tetapi memba6a pat$!en a"alah +. ). C. D. Bekt$r parasit sapr$'it nemat$"

4iii5 )erik#t a"alah pr$ses berman'aat bakteria kepa"a tanaman &)A5%-( + membant# memeran!kap nemat$" "i "alam tanah ) pen!#raian bahan $r!anik C pen!ikatan nitr$!en D penitratan

Or!anisma + ,,

Or!anisma )

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

1. parasit kepa"a tanaman. 4a5

RAJAH 2 7ajah 2 men#nj#kkan mikr$$r!anisma yan! mer#pakan

8amakan $r!anisma + "an ) 4i5 Or!anisma + : ........................................................................................................................... 4ii5 Or!anisma ) : ...........................................................................................................................

4b5

8yatakan '%/5 tan"a penyakit yan! "isebabkan $leh $r!anisma + "an ) 4i5 Or!anisma + : ....................................................................................................................... 4ii5 Or!anisma ) : ......................................................................................................................

,.

)erik#t a"alah $r!anisma yan! menyebabkan ker$sakan kepa"a tanaman. A B K#lat *ir#s C D eran!!a )akteria

Pa"ankan jenis $r!anisma "i atas "en!an men#lis AC BC C ata# D "alam petak yan! "ise"iakan. Or!anisma yan! memp#nyai ti!a se!men ba"an iait# kepala& t$reks "an ab"$men. Or!anisma yan! memp#nyai hai'a #nt#k men!hasilkan sp$ra. Or!anisma yan! san!at hal#s berbent#k r$"& p$lyhe"ral& spiral "an beb$la. Or!anisma bersel t#n!!al "an men!!#nakan 'la!ell#m #nt#k ber!erak. .. AC BC C "an D ialah kae"ah men!a6al $r!anisma. A B Ka6alan bi$l$!i Ka6alan kimia C D Ka6alan k#lt#ra Ka6alan 'i(ik

Pa"ankan kae"ah it# "en!an 7ajah = "i ba6ah "en!an men#lis AC BC C ata# D "alam petak yan! "ise"iakan. RAJAH 3 ,.

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

RAJAH " >. PC G "an R "alam 7ajah 1 a"alah mikr$$r!anisma yan! mempen!ar#hi pert#mb#han t#mb#han. Pa"ankan pernyataan "i ba6ah "en!an men#lis PC G ata# R "alam k$tak yan! bersebelahan. Menyebabkan b$n!!$l pa"a akar Menyebabkan k#lap#k pa"a "a#n Membant# pen!ikatan nitr$!en Men!a6al Plutella xylostella se%ara bi$l$!i ? )#latkan pilihan ja6apan yan! 9%-(+8 tepat ba!i setiap s$alan berik#t: 4i5 Kelebihan pen!#r#san per$sak bersepa"# berban"in! ka6alan kimia a"alah + san!at berkesan memb#n#h seran!!a per$sak ) se%ara terka6al ti"ak men%emarkan alam sekitar C petani ti"ak perl# memp#nyai pen!etah#an tentan! kepentin!an m#s#h sem#laja"i D keberkesanannya "apat "ilihat "en!an %epat +ntara berik#t yan! manakah pals# men!enai pen!#r#san per$sak bersepa"#P + M#s#h sem#laja"i "i!alakkan bertambah "i sampin! menjalankan ka6alan se%ara k#lt#r ,>

4ii5

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

) C D 4iii5

Melibatkan pen!!#naan pelba!ai jenis kae"ah ka6alan se%ara terat#r "an salin! melen!kapi istem pen!#r#san yan! men!embelin!kan beberapa kae"ah ka6alan per$sak ke arah men!#ran!kan kes$sakan tanaman Men!!alakkan petani men!!#na pakai prinsip ek$l$!i "alam pen!#r#san la"an! serta meminim#nkan pen!!#naan s#mber

+ntara berik#t yan! manakah perbe(aan kae"ah ka6alan kimia "an kae"ah ka6alan bi$l$!i "alam pen!#r#san per$sak tanamanP + Ka6alan bi$l$!i b$leh "i!#nakan pa"a bila3bila masa ) K$s ka6alan kimia lebih ren"ah "aripa"a ka6alan bi$l$!i C Ka6alan kimia b$leh memb#n#h lebih banyak per$sak D Ka6alan bi$l$!i lebih %epat bertin"ak terha"ap per$sak

4iB5

+ntara aktiBiti pen!a6alan per$sak berik#t& yan! manakah termas#k "alam ka6alan kae"ah k#lt#raP I Men!!ilirkan tanaman II Menanam Barieti resistan III Memb#n!k#s b#ah I* Memb#at peran!kap %ahaya + ) C D I "an II sahaja I "an III sahaja II& III "an I* sahaja I& II& III "an I*

S,%-%+ 2:#
0. 4a5 Men!#ji !enerasi ;0 ialah lan!kah terakhir "alam pr$!ram pembiakbakaan tanaman. enaraikan /(8% lan!kah3lan!kah lain "alam pr$!ram pembiakbakaan tanaman. 9an!kah pertama :NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.. 9an!kah ke"#a :NNNNNNNNNN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 9an!kah keti!a :NNNNNNNNNNNNNN.NNNNNNNNNNNNNNNNN P$k$k In"#k 0 4titisan 20 /ks$tika5 Ka%#kan ;0 /ks$tika RAJAH 1 2. 7ajah 0 men#nj#kkan pen!hasilan biji benih ka%#kan betik /ks$tika. Men!apakah biji benih betik yan! "ik#tip "aripa"a ka%#kan p$k$k ;0 ti"ak ses#ai "itanamP NNNNNNNNNNNNNN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..NN .NNNNNNNN..NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN X P$k$k In"#k 2 4Titisan 09 /ks$tika5

,?

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

A )iji benih

T#t

C Cant#man

K#lt#r tis#

=. ACBCC "an D men#nj#kkan empat kae"ah pembiakan t#mb#han. enarai "i ba6ah men#nj#kkan sebaha!ian pernyataan tentan! tiap3tiap kae"ah pembiakan it#. T#liskan "alam k$tak yan! "ise"iakan yan! ses#ai "en!an pernyataan "i sebelahnya. +kar a"Bentiti#s terbent#k pa"a "ahan yan! masih bera"a "i p$k$k in"#k. P$k$k penanti "an si$n mestilah serasi Prestasi p$k$k yan! "ihasilkan berbe(a "aripa"a p$k$k in"#k. Pembiakan "alam kea"aan aseptik #nt#k men!hasilkan kl$n yan! memp#nyai %iri3%iri seperti in"#k "an banyak "alam masa yan! sin!kat.

1.

RAJAH 2 7ajah 2 men#nj#kkan beberapa perin!kat "alam melak#kan sat# kae"ah pembiakan t#mb#han. 4a5 8amakan kae"ah pembiakan t#mb#han it#. ..........NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 4b5 +pakah %ara #nt#k menent#kan kejayaan ba!i kae"ah pembiakan t#mb#han it#P NNNN..........NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

,. 4a5 8yatakan *5% sebab tis# meristem "i!#nakan "alam pembiakan t#mb#han se%ara k#lt#r tis#. 4i5 4ii5 4b5 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..NNNN

elain tis# meristem& nyatakan *5% baha!ian t#mb#han yan! b$leh "i!#nakan seba!ai bahan pembiakan se%ara k#lt#r tis#. 4i5 4ii5 NNNNN.NNNNNNNNNNNNNNN..............................NNNNNNN... NN..NNNN..NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.............................. ,9

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

D#ra O Pisi'era

Tenera RAJAH 3 .. 7ajah = men#nj#kkan pembiakbakaan kelapa sa6it )er"asarkan 7ajah =& ja6ab s$alan berik#t : 4a5 8amakan Barieti in"#k jantan NNNNNNNNNNNNNNNNNNN...NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 4b5 8amakan !enerasi pembiakbakaan ba!i Tenera NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.......................NNNNNNN 4%5 8yatakan '%/5 kelebihan Barieti Tenera berban"in! ke"#a3"#a in"#knya NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..NNNNNNNN

P
RAJAH " >. 7ajah 1 men#nj#kkan pr$ses pembiakan t#mb#han se%ara aseks 4a5 8amakan kae"ah pembiakan it# NNNNNNNN.................NNNNNNNNNNNNNNNNN.NNNNNNNNN 4b5 8yatakan bahan yan! perl# "iletakan pa"a P. NNNNNN.................NNNNNNNNNNNNNNNNNNN.NNNNNNNNN 4b5 8yatakan *5% %iri b#ah "#rian yan! "ikehen"aki "alam pembiakbakaan tanaman terseb#t. 4i5 4ii5 ..............NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..NNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN .0

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

S,%-%+ 2:B
0. Pen!a6alat#r pert#mb#han ialah NNNNNNNNNNN.. sem#laja"i "an sintetik yan! "ihasilkan $leh t#mb#han #nt#k men!a6al pert#mb#han t#mb#han. 2. 8yatakan /(8% jenis pen!a6alat#r pert#mb#han . 4i5 4ii5 4iii5 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..NN...

=.

enaraikan *5% kesan pen!a6alat#r pert#mb#han terha"ap pert#mb#han tanaman 4a5 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.. 4b5 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.. 1. Tan"akan 4 5 ba!i pernyataan yan! 1)+%0 "an 4 F 5 ba!i pernyataan yan! 9%-'5 "alam k$tak bersebelahan. 4a5 Pen!!#naan peren%at pert#mb#han "apat men!a6al pert#mb#han "ahan "an men!#ran!kan k$s peman!kasan 4b5 )ahan pen!a6alat#r pert#mb#han "apat men!hasilkan tanaman ren"ah 4%5 P$k$k tanaman hiasan yan! %epat membesar "apat "ihasilkan "en!an pen!!#naan peren%at pert#mb#han 4"5 <as etilena "apat membant# meren%atkan pert#mb#han Be!etati'

BAB 3 : $AKTOR 4ANG MEMPENGARUHI TUMBESARAN DAN PENGELUARAN TERNAKAN S,%-%+ 3:1 *%+ 3:2
0. enaraikan /(8% kesan himpitan iklim se%ara lan!s#n! ke atas ternakan. 4i5 ................................................................................................................................................ 4ii5 ............................................................................................................................................... 4iii5 .............................................................................................................................................. 2. )erikan *5% kesan iklim se%ara ti"ak lan!s#n! terha"ap ternakan. 4i5 ................................................................................................................................................ 4ii5 ............................................................................................................................................... .0

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

=.

8yatakan )69%/ %ara men!#ran!kan kesan s#h# yan! tin!!i terha"ap ternakan 4i5 ................................................................................................................................................ 4ii5 ............................................................................................................................................... 4iii5 .............................................................................................................................................. 4iB5 ..............................................................................................................................................

S,%-%+ 3:3
0. 8yatakan *5% kepentin!an pemakanan kepa"a ternakan 4i5 .............................................................................................................................................. 4ii5 ............................................................................................................................................... 2. 8amakan *5% jenis n#trien yan! ter"apat "alam pemakanan ternakan 4i5 ............................................................................................................................................... 4ii5 ............................................................................................................................................... =. Dalam sistem pen%ernaan ayam&makanan "ipe%ahkan $leh par#h. T#liskan 1C2C3C" ata# # "alam k$tak bersebelahan penyataan ba!i men#nj#kkan #r#tan $perasi seter#snya "alam sistem pen%ernaan ayam. Makanan "isimpan "alam temb$l$k Makanan "i%erna $leh en(im "alam pr$Bentrik#l#s Makanan "isal#rkan ke "alam es$'a!#s Makanan "i%erna $leh air li#r "alam m#l#t Makanan "ikisar&"i%erna $leh en(im&n#trien "an air "iserap "alam #s#s.

1. 9abelkan sistem pen%ernaan r#minan "an b#kan r#minan "alam 7ajah 04a5 "an 04b5 4i5 istem pen%ernaan b#kan r#minan

.2

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

a. JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

b. JJJJJJJJJJJJJJJJJ

%. JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ RAJAH 1(%)

4ii5

istem pen%ernaan b#kan r#minan a. JJJJJJJJJJJJJJJJ JJ JJ JJ JJ JJ JJ __ b. JJJJJJJJJJJJJJJJJJ

%. JJJJJJJJJJJJJJ

RAJAH 1(1)

.=

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

RAJAH 2

,. ..

7ajah 2 men#nj#kkan sistem pen%ernaan r#minan. 9abelkan 7ajah 2. 9en!kapkan 7ajah = ba!i men#nj#kkan #r#tan sistem pen%ernaan hai6an r#minan 4i5 7#men

4ii5 NNNNNNNNNNN. RAJAH 3 4iii5 NNNNNNNNNNN

4iB5 +b$mas#m RAJAH 3 + C >. ;$"er Past#ra ) D ;$raj K$nsentrat

+& )& C "an D a"alah bahan makanan ternakan. Pa"ankan bahan makanan terseb#t "en!an pernyataan "i ba6ah. r#mp#t berm#t# tin!!i yan! "itanam #nt#k "ira!#t

men!an"#n!i 'iber tin!!i tetapi n#trien ren"ah


r#mp#t berm#t# tin!!i #nt#k "ip$t$n! "an "i an!k#t

men!an"#n!i 'iber ren"ah tetapi n#trien tin!!i

;$raj

) .1

K$nsentrat

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

?.

+ "an ) ialah "#a jenis bahan makanan ternakan. Kelaskan %$nt$h makanan ternakan berik#t kepa"a A ata# B. 7#mp#t 8apier erb#k ikan Hampas ka%an! tanah Keka%an! %entr$sema

9.

)#latkan abja" +& )& C ata# D #nt#k pilihan ja6apan yan! palin! tepat. Cat#an makanan seimban! "i"e'inisikan seba!ai + ) C D membekalkan n#trien "alam k#antiti yan! sama. men!an"#n!i '$raj "an makanan pati yan! se%#k#pnya. membekalkan n#trien #nt#k keperl#an saraan "an pen!el#aran pa"a k#antiti "an ka"ar yan! men%#k#pi. membekalkan n#trien #nt#k keperl#an saraan "an pen!el#aran pa"a k#antiti yan! sama tiap3tiap hari.

S,%-%+ 3:"
0. enaraikan /(8% bahan yan! "i!#nakan #nt#k mera6at penyakit ternakan. 4i5 NNNNNNN........NNNNNNNNNNN...................NNNNNNNNNNNNN.

4ii5 NNNNNNNNN.NNNNNNNNN.........NNNNNNNNN...................NNNN 4iii5 NNNNNNNNNNN..NNNNNNNNNNNN........NNNN..................NNNN 2. +ntara bahan berik#t& yan! manakah BUKAN "i!#nakan seba!ai bahan #nt#k mera6at penyakit ternakanP + +ntibi$tik ) +ntiseptik C <en#t D Makanan k$nsentrat 3 AC BC C "an D a"alah kae"ah pen%e!ahan "an pen!a6alan penyakit ternakan. A C K#arantin +malan sanitasi B D Pen!a6alan Bekt$r Penakaian ternakan

Pa"ankan pernyataan berik#t "en!an men#lis AC BC C "an D "i "alam petak yan! "ise"iakan. Men!asin!kan ternakan "i tempat khas ter#tama ternakan yan! bar# "iba6a mas#k "ari ne!ara l#ar. Melak#kan pen!e6asapan reban ata# kan"an! sebel#m memas#kkan ternakan.

.,

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

Men!asin!kan ternakan berpenyakit "aripa"a kel$mp$k ternakan yan! sihat. Men!amalkan kebersihan "i sekitar reban ata# kan"an!.

1.

Pernyataan "i ba6ah berkaitan "en!an p#n%a penyakit ternakan. Tan"akan 4 @ 5 pa"a pernyataan yan! 1)+%0 "an 4 R 5 pa"a pernyataan yan! 9%-'5 pa"a k$tak yan! bersebelahan. 4a5 Ternakan yan! memiliki sai( yan! lebih ke%il berban"in! in"#knya men!alami ke%a%atan k$n!enital Pen!ambilan makanan ata# min#man yan! ter%emar menja"i p#n%a kepa"a penyakit yan! memba6a ma#t. Ternakan akan men!alami masalah kesihatan sekiranya ti"ak "ibersihkan setiap min!!# )aha!ian yan! terl#ka yan! ter"e"ah pa"a ba"an ternakan mer#pakan salah sat# p#n%a penyakit ternakan

4b5 4%5 4"5

,.

Tan"akan 4Q 5 ba!i pernyataan yan! 1)+%0 "an 4F5 ba!i pernyataan yan! 9%-'5 "alam petak bersebelahan. 4a5 4b5 4%5 4"5 +ntibi$tik ialah sejenis bahan yan! "i!#nakan "alam pr$!ram sanitasi per#mahan ternakan. Ternakan yan! "iseran! %a%in! b$leh "ira6at "en!an meny#ntik ra%#n %a%in! ter#s ke "alam r#men. Ternakan yan! "iseran! k#t# b$leh "ira6at "en!an menyemb#r ra%#n seran!!a ke ba"annya. +ntiseptik b$leh "i%amp#r "alam makanan ternakan #nt#k men!a6al penyakit.

..

8yatakan *5% kesan penyakit terha"ap ternakan. 4i5 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN........NNNN 4ii5 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN......NNN

>.

<ambar'$t$ 0 men#nj#kkan bahan yan! "i!#nakan "alam penternakan lemb#. 8amakan bahan it# : NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

G%61%0;,/, 1 A +ntiseptik .. C +ntibi$tik D 7a%#n /kt$parasit B 7a%#n Ca%in!

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

?.

AC BC C "an D a"alah bahan #nt#k mera6at penyakit ternakan. Pa"ankan bahan "i atas "en!an men#lis AC BC C ata# D "alam petak bersebelahan "en!an pernyataan yan! bet#l. Di%amp#r ke "alam air min#man ternakan Disemb#r ke ba"an ternakan Di!#nakan "alam pr$!ram sanitasi per#mahan ternakan

Di!#nakan "alam pr$!ram sanitasi per#mahan ternakan

S,%-%+ 3:#
0. enaraikan /(8% %iri ternakan yan! "ikehen"aki ba!i t#j#an pembiakbakaan 4i5 4ii5 4iii5 NN.NNNNNNNNNNNNNNNN..NNNNNNNNN..NNNNNNN NNNNN...NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNN.NNNNNNN.. NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN...NNNNNNN

2.

7ajah 0 men#nj#kkan $r!an sistem pembiakan jantan hai6an r#minan. 8amakan $r!an yan! bertan"a PC G "an R.

RAJAH 1

.>

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

P: G: R:

NNNNNNNNNNNNN.. NNNNNNNNNNNNN.. NNNNNNNNNNNNN..

=. 7ajah 2 men#nj#kkan $r!an sistem pembiakan betina hai6an r#minan. 8amakan $r!an yan! bertan"a 3C F& "an4

RAJAH 2 V 3 F . 4 I : : NNNNNNNNN....NN.N.. OBari : : : P#n"i ken%in! NNNNNNNN.....NNNN.. NNNNNNNNNN.....N.N.

=. 7ajah = "i ba6ah men#nj#kkan $r!an pembiakkan betina hai6an r#minan.

RAJAH 3 .?

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

Teran!kan '#n!si ba!i setiap $r!an berik#t: 4a5 OBari NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 4b5 erBiks NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ,. enaraikan )69%/ tan"a bian! pa"a lemb# betina. 4i5 4ii5 4iii5 4iB5 .. NNNNNNNNNNN...................NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..................NNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..................NNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..................NNNN

)erikan maks#" permanian bera"as. NNNNNNNNNNNNNNNNNNN..NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNN..NN.NNNNNNNNNNNN..NNNNNN

>. )erikan maks#" pen!a6anan sem#laja"i. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..NNNNN.N

RAJAH " ?. 7ajah 1 men#nj#kkan sistem pembiakan hai6an r#minan jantan 4a5 8amakan baha!ian yan! berlabel P "an G P : NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.. G: NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..NN.. .9

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

4b5 8yatakan '#n!si baha!ian yan! berlabel R "an : F : NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..NNNNNNN 4: NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.NNNNN. Men!#mp#l emen

Memeriksa emen

Menyimpan emen

Meny#ntik emen 9. 7ajah "i atas men#nj#kkan lan!kah pen!en"alian semen #nt#k sat# kae"ah pembiakbakaan. )er"asarkan rajah terseb#t& ja6ab s$alan berik#t : 4a5 8amakan alat #nt#k men!#mp#l semen. .............................NN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..N.NNNNN 4b5 8yatakan lan!kah F. NN.NN.............................NNNNNNNNNNNNNNNNNN..N.NNNNN 4%5 8yatakan *5% bahan yan! "i!#nakan #nt#k melak#kan lan!kah F 4i5 .N.NN...............................NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.NNNN 4ii5 .NNNNNNNNN.......NN..........................NNNNNNNNNNNNNNNN

BAB " : PERLADANGAN SEBAGAI SUATU PERNIAGAAN S,%-%+ ":1 *%+ ":2
0. 4a5 9en!kapkan lan!kah "alam prinsip pen!#r#san la"an! "alam 7ajah 0 . Peran%an!an

4i5

4ii5 >0

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

Penilaian RAJAH 1 4b5 8yatakan *5% makl#mat yan! "iper$lehi "aripa"a penye"iaan belanja6an yan! b$leh "i!#nakan #nt#k memb#at pemilihan bi"an! #saha . 4i5 4ii5 2. NNN.......................................................................................NNN.............. N............NNNN..............................................NNN...................................

Men!!re" a"alah sat# aktiBiti "alam pemasaran hasil la"an! . 4a5 8yatakan *5% 'akt$r yan! menent#kan !re" ses#at# hasil la"an! . 4i5 NNNNNNNNNNNNN.............................................NNNN............... 4ii5 NN...NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..NN... 4b5 enaraikan /(8% kepentin!an men!!re" hasil la"an! 4i5 NNNNNNNNNNNNN.............................................NNNN............... 4ii5 NN...NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..NN... 4iii5 ........................................................................................................................

=.

+pakah yan! "imaks#"kan "en!an belanja6an la"an! P NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.NNN..NNNNNNNNNNNNN. P)0&%0% A Perbelanjaan Pen"apatan 7M 0000 7M 0200 B(*%+8 5'%.% B 7M ?00 7M 00,0 JADUAL 1

C 7M ,00 7M ?,0

1. Da"#al 0 men#nj#kkan perbelanjaan "an pen"apatan ba!i ti!a bi"an! #saha ACB "an C "alam temp$h yan! sama . 4a5 Hit#n!kan ke#nt#n!an ata# ker#!ian ba!i setiap bi"an! #saha it# .

>0

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

4b5

)er"asarkan matl#mat "alam 4a5& bi"an! manakah har#s "ipilih P NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.NNNN.

,.

Kaji 7ajah 2 "en!an teliti tentan! s#s#n at#r sebaha!ian "aripa"a la"an! "an ja6ab s$alan yan! berik#t : 4a5 +pakah jenis perla"an!an yan! "iamalkan seperti yan! "it#nj#kkan "alam 7ajah 2 P NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.NNNN. 4b5 Men!apakah str#kt#r berik#t "iletakkan seperti "alam 7ajah 2 P 4i5 Tapak semaian berhampiran k$lam:NNNN........NNNNNNNNNNNNN. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..NNNNNNNNNN... 4ii5 t$r berhampiran jalan:NNNNNNNNNNNNN.......NNNNNNNNNN NN..NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN...NNNNNNNNNNN 4%5 +pakah 'akt$r yan! mempen!ar#hi arah binaan kan"an! biri3biri seperti "alam 7ajah 2 P NNN.NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.

..

enarai berik#t mer#pakan lan!kah pen!#r#san la"an!. T#liskan n$mb$r 1C 2C 3 "an " ba!i men#nj#kkan #r#tan lan!kah pen!#r#san terseb#t.

>2

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

Peran%an!an Pen!a6alan Penilaian Pelaksanaan

S,%-%+ ":3
0. Pernyataan "i ba6ah meneran!kan tentan! analisis "an penilaian $perasi la"an!. Tan"a 4 E 5 ba!i pernyataan yan! 1)+%0 "an 4 F 5 ba!i pernyataan yan! 9%-'5 "alam k$tak bersebelahan "en!an tiap3tiap pernyataan it#. 4a5 Penilaian $perasi la"an! ialah pr$ses mentaksir kek#atan $perasi bi"an! #saha. +nalisis rek$" 'i(ikal "ib#at ber"asarkan paras pen!el#aran "an ke%ekapan pen!!#naan s#mber. P#lan!an setiap rin!!it "ilab#r yan! tin!!i men!!ambarkan ke#nt#n!an bi"an! #saha yan! tin!!i. Data belanja6an "an rek$" ke6an!an sebenar memberi pet#nj#k pan"#an ke#nt#n!an "an p#lan!an setiap rin!!it "ilab#r.

4b5

4%5

4"5

2.

D#alan ayam ,00 ek$r )eli baja ,0 be! berj#mlah 7M 0,0.00 2pah membajak tanah , hektar sebanyak 7M 0.,0.00 Men!#tip hasil %ili men!!#nakan , $ran! b#r#h selama = hari

Pernyataan "i atas men#nj#kkan %atatan la"an! se$ran! pen!#saha. )er"asarkan pernyataan terseb#t tent#kan %atatan yan! ses#ai ba!i setiap jenis rek$" berik#t: 4a5 7ek$" 'i(ikal 4i5 4ii5 4b5 ............................................................................................................................. ............................................................................................................................

7ek$" ke6an!an 4i5 4ii5 ............................................................................................................................ ............................................................................................................................

=. Da"#al 0 men#nj#kkan belanja6an ba!i ti!a jenis bi"an! #saha. >=

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

B(*%+8 5'%.% Tanaman a6i Tanaman Cili Tanaman )en"i

P)+*%9%/%+ (RM) 1200.00 02000.00 .000.00

P)01)-%+=%%+ (RM) =000.00 ?000.00 =000.00 JADUAL 1

P5-%+8%+ ')/(%9 0(+88(/ *(-%150 0.1 0., 2.0

T)69,. P5'(+8%+ (H%0() 1, 210 0?0

)er"asarkan Da"#al 0 "i atas ja6ab s$alan berik#t: 4a5 8yatakan bi"an! #saha yan! men!hasilkan ke#nt#n!an palin! tin!!i. .................................................................................................................................... 4b5 8yatakan bi"an! #saha yan! "ipilih ber"asarkan p#lan!an setiap rin!!it yan! "ilab#r. .................................................................................................................................... 4%5 Dika pen!#saha memp#nyai m$"al yan! terha"& bi"an! #saha manakah yan! pat#t "ipilih P ..................................................................................................................................... 4"5 8amakan bi"an! #saha yan! b$leh memberi ke#nt#n!an tah#nan palin! tin!!i. ...................................................................................................................................... 1. 7ajah 0 men#nj#kkan lan!kah3lan!kah "alam prinsip pen!#r#san la"an!.

Pelaksanaan

Penilaian

RAJAH 1 4a5 8yatakan

4i5 R : ...................................................................................................................... 4ii5 :: ...................................................................................................................... >1

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

4b5

8yatakan *5% kep#t#san yan! b$leh "ilak#kan $leh pela"an! setelah memb#at penilaian terha"ap bi"an!#saha yan! "ijalankan. 4i5 4ii5 ...................................................................................................................... ......................................................................................................................

,.

)#latkan pilihan ja6apan yan! palin! tepat ba!i setiap s$alan berik#t. 4a5 +ntara berik#t yan! manakah b#kan strate!i pemasaran. + ) C D. Memb#n!k#s Mempr$ses Melabel Men!!re"

4b5 +ntara berik#t perin!kat manakah "alam pen!#r#san la"an! yan! memerl#kan sese$ran! pen!#saha memb#at jan!kaan masa ha"apan "an meran!ka strate!i men%apai matlamat. +. ). C. D. Peran%an!an Perlaksanaan Pen!a6alan Penilaian

4%5 Perkara yan! perl# "ipertimban!kan semasa menilai prestasi bi"an! #saha ialah: +. ). C. D. Ke#nt#n!an bi"an! #saha Perbelanjaan bi"an! #saha Pen"apatan bi"an! #saha K$s sebenar belanja6an

BAB # : TEKNOLOGI DALAM PERTANIAN


S,%-%+ #:1 0. +pakah yan! "imaks#"kan "en!an mekanisasi la"an! P NNNNNNNNNNNNNN....NNNNNNNNN.NNNNNNNNNNNNNNN... NNNNNNNNNNNN...NNNNNNNNNNN.NNNNNNNNNNNNNNN.... 2. 8yatakan /(8% 'akt$r yan! mempen!ar#hi mekanisasi la"an!. 4i5 NNNNNNNNNNNNNNN.........NNNNNNNN.NNNNNNNNNNNNN 4ii5 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN........N..NNNNNNNN... 4iii5 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.N... NNNNNNN.NN. = 8yatakan *5% pen!!#naan mekanisasi la"an! "alam aktiBiti penanaman. 4i5 NNNN...................NNNNNNNNNNNNNNNNNNN.NNNNNNNNNN.. 4ii5 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN......................N.NNNNN. >,

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

8yatakan *5% pen!!#naan mekanisasi la"an! "alam aktiBiti penternakan. 4i5 NNNNNN.....................NNNNNNNNNNNNNNNNN.NNNNNNNNN... 4ii5 NNNNNNNNNNNNN.....................NNNNNNNNNNNNNN.NNNN......

,.

Tan"akan 4 5 pa"a pernyataan yan! 1)+%0 "an 4F5 pa"a pernyataan yan! 9%-'5. Pen!!#naan mekanisasi "alam pen$rehan !etah "apat menjimatkan k$s pen!el#aran pa"a perin!kat a6al. )ajak pirin! ses#ai "i!#nakan "i ka6asan tanah yan! banyak akar. Menab#r biji benih "i sa6ah b$leh "ilak#kan "en!an men!!#nakan penyemb#r berm$t$r. Ti#b bera#!er "i!#nakan #nt#k membekalkan air min#man kepa"a ayam ternakan. A istem pen!airan per%ikan B istem pen!airan titisan

..

+ "an ) ialah "#a sistem pen!airan tanaman. enarai "i ba6ah men#nj#kkan sit#asi "i ka6asan penanaman. Pa"ankan h#r#' yan! me6akili sistem pen!airan "i atas yan! berses#aian "en!an sit#asi bersebelahannya "alam k$tak yan! "ise"iakan. Tekanan bekalan air "i ka6asan penanaman ren"ah Tanaman memerl#kan bekalan air yan! men%#k#pi se%ara berter#san. Pembajaan semb#ran "alam b$leh "ilak#kan sekali!#s "en!an pen!airan. Tan"akan 4 @ 5ba!i pernyataan yan! benar "an tan"akan 4 R5 ba!i pernyataan yan! pals# "alam k$tak bersebelahan "en!an tiap3tiap pernyataan it#. 4i5 4ii5 4iii5 4iB5 )ajak pirin! b$leh "i!#nakan #nt#k melak#kan kerja pembalikan tanah "en!an lebih semp#rna berban"in! bajak sepak. istem pen!airan titisan memerl#kan tekanan air yan! tin!!i berban"in! sistem pen!airan per%ikan Penyemb#r b$$m memerl#kan a%i sa"ap k#asa trakt$r #nt#k memb$lehkannya ber$perasi Mesin pemer#s#an mempr$ses s#s# s#paya tahan lebih lama

>.

>.

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

RAJAH 1 ?. 7ajah 0 men#nj#kkan sat# kae"ah pen!airan "i ka6asan penanaman. 8yatakan /(8% kelebihan kae"ah pen!airan it# berban"in! "en!an kae"ah man#alP 4i5 4ii5 4iii5 9. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..NNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.NNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.NNN

Tan"akan 4 5 pa"a k$tak yan! bet#l +ntara berik#t yan! manakah ter!$l$n! "alam alat pem#!aran sek#n"erP )ajak pirin! )ajak sepak )ajak pahat )ajak sikat

S,%-%+ #:2
0. Pernyataan "i ba6ah meneran!kan tentan! t#j#an pen!!#naan k$mp#ter "alam pertanian. T#nj#kkan sama"a pernyataan it# 1)+%0 "en!an menan"akan 4 @ 5 "an 4 F 5 jika 9%-'5 pa"a k$tak yan! berkenaan. 4a5 4b5 4%5 Memberi makl#mat yan! ber!#na kepa"a pela"an! #nt#k memb#at kep#t#san. Men!#bah %ara pela"an! menjalankan bi"an! 2sahanya Membant# pela"an! meny#s#n makl#mat tentan! >>

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

$perasi la"an!nya "an menyes#aikannya "en!an kea"aan semasa. 2. )#latkan pilihan ja6apan yan! 9%-(+8 tepat ba!i setiap s$alan berik#t: 4a5 +ntara berik#t yan! manakah me"i#m penyimpanan makl#mat la"an! "alam k$mp#ter. +. M$"em ). Disket C. Pen!imbas D. Pen%etak Perisian ini palin! ses#ai "i!#nakan #nt#k memb#at belanja6an la"an! "an men!analisis ke6an!an pr$jek. +. C. =$ Pan!kalan "ata Hamparan elektr$nik ). D. Persembahan <ra'ik Pempr$sesan perkataan

4b5

Di antara berik#t manakah 'ae"ah pen!!#naan k$mp#ter "alam pertanian P I II III I* +. C. Melen!kapkan makl#mat Menyimpan banyak makl#mat Mempr$ses "ata "en!an %epat Mempersembahkan makl#mat "alam bent#k !ra'ik I& II "an III sahaja II& III "an I* sahaja ). D. I& III "an I* em#a "i atas.

1.

Tan"akan 4 @ 5 ba!i ja6apan yan! 1)+%0 "an 4 R 5 ba!i ja6apan yan! 9%-'5 pa"a k$tak yan! "ise"iakan. Kelebihan perisian Pan!kalan Data ialah 4a5 7ek$"3rek$" tentan! jenis bi"an! #saha baka lemb# "i seb#ah la"an! ternakan "im#atkan "i "alam perisian ini. 4b5 4%5 Makl#mat yan! "isimpan b$leh "ipaparkan "alam bent#k !ra'& %arta pai ata# !ra' bar. Perisian ini "apat men!hit#n! "ata "an men%etak makl#mat "en!an %epat.

,.

Pernyataan "i ba6ah meneran!kan tentan! 'ae"ah pen!!#naan k$mp#ter "alam pertanian. Tan"akan 4 @ 5 pa"a pernyataan yan! 1)+%0& "an 4 R 5 pa"a pernyataan yan! 9%-'5 ke "alam k$tak yan! "ise"iakan. Perisian k$mp#ter "apat men!en"alikan "ata yan! banyak "en!an lebih m#"ah Dapat memahami perasaan pela"an! "en!an menye"iakan pilihan yan! tepat. Makl#mat "apat "ipaparkan "alam bent#k hist$!ram >?

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

Men!#bah %ara pela"an! menjalankan bi"an! #sahanya

S,%-%+ #:3
0. 8yatakan pen!ertian 1(,/)&+,-,8(: NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ... NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 2. Tan"akan (E5 ba!i pernyataan yan! 1)+%0 "an 4 F 5 ba!i pernyataan yan! 9%-'5 "alam k$tak yan! "ise"iakan. Pemin"ahan !en bakteria )t kepa"a tanaman ja!#n! menyebabkan ianya menja"i resistan terha"ap penyakit Pen!!#naan antibi$tik b$leh men!a6al penyebaran penyakit hai6an ternakan )i$tekn$l$!i telah berjaya menin!katkan kan"#n!an Bitamin / "alam minyak kelapa sa6it Pen!!#naan Baksin b$leh menyebabkan ternakan %epat matan!. =. 8yatakan *5% kepentin!an bi$tekn$l$!i "alam pertanian. 4i5 N...................NNNNNNNNNNNNNN...................NNNNNNNNNNNN... 4ii5 N.......................................NNNNNNNNNNNNNNNNNNN................NNN 1. 8yatakan )69%/ pen!!#naan bi$tekn$l$!i "alam pertanian. 4i5 N...................NNNNN................NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 4ii5 N.......................................NNNNNNNNNNNNNNNNNN.............NNNN. 4iii5 N...................NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..............NNNN. 4iB5 N.......................................NNNNNNNNNNNNNNNNNNN............NNN.. ,. Pernyataan "i ba6ah meneran!kan kepentin!an bi$tekn$l$!i "alam pertanian. Tan"akan 4 % 5 ba!i pernyataan yan! 1)/5- "an tan"akan 4 R 5 pa"a pernyataan yan! '%-%. "alam k$tak yan! "ise"iakan. 4a5 Menambah nilai pemakanan. 4b5 Men!#ran!kan peman!kasan. 4%5 Memper%epatkan pen!el#aran hasil. 4"5 Men!#ran!kan pen!!#naan bahan kimia pertanian. >9

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

S,%-%+ #:"
0. P)0/%+(%+ 9)0')&(/%0%+ /)0&%@%- bermaks#" NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..NNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..NNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN. 2. Pernyataan "i ba6ah a"alah men!enai %$nt$h pen!!#naan pertanian persekitaran terka6al "alam sistem pertanian tanpa tanah "an per#mahan ternakan. Tan"akan 4Q5 ba!i penyataan yan! 1)+%0 "an tan"akan 4R5 ba!i pernyataan yan! 9%-'5 "alam k$tak yan! bersebelahan "en!an tiap3tiap pernyataan it#. 4a5 Pertanian tanpa tanah mer#pakan sat# kae"ah penanaman yan! men!!#nakan me"i#m tanaman selain "aripa"a tanah seperti bat# kerikil& sekam pa"i& hab#k papan "an pasir. Dalam sistem hi"r$p$nik terb#ka& lar#tan n#trien yan! telah "iberikan kepa"a tanaman ti"ak akan "i!#nakan sem#la. at# '#n!si per#mahan ternakan a"alah membant# pr$ses pen!alih#"araan "alaman "an menin!katkan s#h# "alam persekitaran str#kt#r. +yam penel#r akan mer$s$t pen!el#aran tel#rnya jika reban tert#t#p "ilen!kapi "en!an pen"in!in ha6a.

4b5 4%5

4"5

=.

Pernyataan "i ba6ah meneran!kan tentan! %$nt$h pen!!#naan pertanian persekitaran terka6al. Tan"akan 4 Q 5 ba!i pernyataan yan! 1)/5- "an 4 R 5 ba!i pernyataan yan! '%-%. "alam k$tak bersebelahan "en!an tiap3tiap pernyataan it#. Per#mahan ternakan yan! semp#rna mer#pakan persekitaran terka6al ba!i ternakan. istem reban tert#t#p "en!an pen"in!in ha6a "apat menin!katkan k#antiti "an k#aliti pen!el#aran tel#r. ekam pa"i& hab#k papan& bat# kelikir "an pasir a"alah bahan len!ai yan! "i!#nakan seba!ai me"i#m tanaman pertanian tanpa tanah. Tanaman yan! ses#ai "itanam "alam pertanian tanpa tanah ialah tanaman jan!ka panjan! yan! bernilai tin!!i

4a5

enaraikan *5% kepentin!an pertanian persekitaran.terka6al. 4i5 4ii5 NNNNNNNNNNNNNN...............NNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..............NNNN. ?0

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

4b5

8yatakan *5% '#n!si r#mah hija#. 4i5 4ii5 NN...............NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN..............NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

,.

RAJAH 1 7ajah0 men#nj#kkan sat# str#kt#r binaan yan! "i!#nakan "alam pertanian persekitaran terka6al. 4a5 8amakan str#kt#r terseb#t NNNNN..NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 4b5 8amakan '%/5 tanaman yan! ses#ai "itanam men!!#nakan str#kt#r terseb#t. NNNN.N........NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..................... 4%5 8yatakan *5% kepentin!an str#kt#r terseb#t terha"ap tanaman 4i5 ...............NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 4ii5 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

?0

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

J%@%9%+ 1:0
0. Pen!el#aran bahan makanan. Pen!el#aran bahan mentah Pen"apatan eksp$rt Pel#an! pekerjaan Dasar kerajaan Iklim ejarah /k$n$mi Mempelba!aikan tanaman "an ternakan Pertanian ber$rientasikan eksp$rt "an k$mersil H#b#n!kait pertanian "en!an pelan%$n!an H#b#n!kait "en!an lan"skap 9a"an! k$ntrak Pen!!ab#n!an la"an! ke%il Perh#tani 4a!r$'$restry5 R @ @ R Pr$"#ktiBiti Keti"akstabilan har!a Penyebaran "an pen!amalan tekn$l$!i bar# Pen"i"ikan "an latihan Pen!hijrahan pen"#"#k Pen%emaran alam sekitar Kek#ran!an b#r#h

2.

=.

1. ,.

..

Keti"akstabilan har!a Kek#ran!an b#r#h @ Pen!hijrahan pen"#"#k Pen%emaran alam sekitar Pr$"#ktiBiti >. ?. @ @ R R DC+)

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

J%@%9%+ 2:1 *%+ 2:2


0. s#h# h#jan an!in

2. Naungan

Sungkupan

=.

i. ii. iii.

2tk memper$leh 4b#n!a5 pa"a masa permintaan tin!!i@masa "iperl#kan hasil b#n!a yan! baik@berk#aliti@besar pemb#n!aan serentak 3 3 3 3 3 3 i. k#antiti hasil k#ran! k#aliti b#ah ti"ak baik@k$t$r@ben!k$k "ll s#kar melak#kan penja!aan menja"i per#mah kepa"a per$sak@"iseran! per$sak s#kar mem#n!#t hasil penerimaan %ahaya ti"ak $ptim#m j#nj#n! 3 00. kehilan!an air@transpirasi

1.

a.

b. ,.

i.Tanaman k#r#s@lemah@ti"ak te!ap@bant#t k#antiti hasil ren"ah@k#ran! ii.k#aliti hasil ren"ah %$nt$h : b#n!a ke%il@b#ah ke%il

..

a. %. ". a. b.

penyerapan transl$kasi@pen!an!k#tan transpirasi@perpel#han 2nt#k meme%ahkan sel@tis#@"a#n i$"in na#n!an@te"#han@lin"#n!an pan%an!@s$k$n!an ker$sakkan 'i(ikal@mekanikal hakisan tanah penyebaran ?2 00.

3 Memilih tapak yan! ses#ai 3Men!!#nakan jarak penanaman yan! ses#ai 3Menye"iakan s$k$n!an %th "iterima 3Men!a6al r#mpai 3Men%antas 3Tanam ik#t #tara selatan 4a5 4b5 4%5 4a5 4b5 erai& Pa"i& pan"an Tanaman : #s#nan & l#as "a#n )ir# "an merah #s#nan "a#n& Kel#asan perm#kaan "a#n&& #s#nan "a#n& T$p$!ra'i na#n!an s$k$n!an berpara

>.

?. 9.

i. ii. 3 3 3

02.

0=.

4a5

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

4b5 01. 4a5 4b5 4%5

peria @ pet$la @ tim#n Da#n k$yak +n!in +"an! an!in

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

J%@%9%+ 2:3
0. 4a5 4b5 4%5 2. =. 1. ,. .. RR 4a5 4b5 C)D+ Pasir& liat& s#s#nan k#min tanah )DC+ R : #"ara . : : 1, C 9apisan atas perm#kaan b#mi P : Tanah atas T : )at#an

S:

,C

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

L%/(.%+ 1 S,%-%+

M%&-56%/ *%0(9%*% ',%-%+ 2rea 2rea 4 1. C 85 000 8 1. +mm$ni#m s#l'at +mm$ni#m s#l'at 4 20 C 8 5 000 8 20 Kalsi#m nitrat Kalsi#m nitrat 4 0, C 8 5 000 8 0, Kali#m nitrat Kali#m nitrat 42, C 85 000 8 2, $alan +mm$ni#m 8itrat 4 =,C 85 CI7P 4=,C P2O, 5 #per'$s'at T#n!!al 422C P2O, 5 M#riat P$tasy 4 .0C K2O5 Kali#m s#l'at 4 ,0C K2O5 Kali#m nitrat 4 11C K2O5 Makl#mat "aripa"a s$alan +mm$ni#m nitrat 000 8 =, CI7P 000 P2O, =, #per '$s'at t#n!!al 000 P2O, 22 M#riat p$tasy 000 K2O .0 Kali#m s#l'at 000 K2O ,0 Kali#m nitrat 000 K2O 11

R565'%+ 000 k! 2rea men!an"#n!i 1. k! 8

000 k! +mm$ni#m s#l'at men!an"#n!i 20 k! 8

000 k! Kalsi#m nitrat men!an"#n!i 0, k! 8

000 k! kali#m nitrat men!an"#n!i 2, k! 8

7#m#san 000 k! +mm$ni#m nitrat men!an"#n!i =, k! 8

000 k! CI7P men!an"#n!i =, k! P2O,

000 k! 2rea men!an"#n!i 22 k! P2O,

000 k! 2rea men!an"#n!i .0k! K2O

000 k! 2rea men!an"#n!i ,0 k! K2O

000 k! 2rea men!an"#n!i 11 k! K2O

Latihan 2 0 2 B%=% )aja 8PK Hija# 02 : 0, : 0> )aja 8PK )ir# 02 : 02 : 02 R565'%+ 000 k! 8PK Hija# men!an"#n!i 02 k! n#trien 8 000 k! 8PK Hija# men!an"#n!i 0> k! n#trien P2O, 000 k! 8PK Hija# men!an"#n!i 02 k! n#trien K2O 000 k! 8PK bir# men!an"#n!i 02 k! n#trien 8 000 k! 8PK bir# men!an"#n!i 02 k! n#trien P2O, 000 k! 8PK bir# men!an"#n!i 02 k! n#trien K2O ?=

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

= 1 , . > ?

)aja Camp#ran 0, : 0, : 0> )aja ebatian 02 : 0> : )aja ebatian 20 : 2, : )aja ebatian 02 : ? : 20 19 .

)aja 8PK Hija# 0, : 0, : 0, )aja 8PK )ir# 02 : 0, : 0>

000 k! )aja Camp#ran men!an"#n!i 02 k! n#trien 8 000 k! )aja Camp#ran men!an"#n!i 0, k! n#trien P2O, 000 k! )aja Camp#ran men!an"#n!i 0> k! n#trien K2O 000 k! )aja sebatian men!an"#n!i 02 k! n#trien 8 000 k! )aja sebatian men!an"#n!i 0> k! n#trien P2O, 000 k! )aja sebatian men!an"#n!i 20 k! n#trien K2O 000 k! 8P )aja sebatian K Hija# men!an"#n!i 20 k! n#trien 8 000 k! )aja sebatian men!an"#n!i 2, k! n#trien P2O, 000 k! )aja sebatian men!an"#n!i 19 k! n#trien K2O 000 k! )aja sebatian men!an"#n!i 02 k! n#trien 8 000 k! )aja sebatian men!an"#n!i ? k! n#trien P2O, 000 k! )aja sebatian men!an"#n!i . k! n#trien K2O 000 k! 8PK Hija# men!an"#n!i 0, k! n#trien 8 000 k! 8PK Hija# men!an"#n!i 0, k! n#trien P2O, 000 k! 8PK Hija# men!an"#n!i 0, k! n#trien K2O 000 k! 8PK bir# men!an"#n!i 02 k! n#trien 8 000 k! 8PK bir# men!an"#n!i 0, k! n#trien P2O, 000 k! 8PK bir# men!an"#n!i 0> k! n#trien K2O 7#m#san 000 k! )aja sebatian men!an"#n!i 000 k! )aja sebatian men!an"#n!i 000 k! )aja sebatian men!an"#n!i 000 k! )aja sebatian men!an"#n!i 000 k! )aja sebatian men!an"#n!i 000 k! )aja sebatian men!an"#n!i

9 00

)aja )aja ebatian 0> : 20 : )aja ebatian 20 : 22 :

21 21

0> k! n#trien 8 20 k! n#trien P2O, 21 k! n#trien K2O 20 k! n#trien 8 22 k! n#trien P2O, 21 k! n#trien K2O

J%@%9%+ 2:"
0. 4i5 4ii5 4iii5 4iB5 )DC+ i. 4a5 4b5 ,. .. >. ?. C+)D i. 7PTT i. ) ii. D iii. C iB. + ) ii. D iii. + iB. C C i. ii. i. ii. ii. + iii. + eran!!a 8emat$" K#lat )akteria

2. =. 1.

)akteria 8emat$" )intik "a#n@lay#@rep#t@mati r$s$t )$n!!$l@rep#t@rep#t akar

J%@%9%+ 2:#
?1

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

0.

i. ii. iii. 3 ) C + D 4a5 4b5 4a5 4b5 4a5 4b5 4%5

memperkenalkan t#mb#han yan! berp$tensi@%iri y! "ikehen"aki memilih in"#k @baka y! ses#ai membiakbaka melal#i pen!a%#kan prestasi p$k$k y! "ihasilkan mer$s$t hasil ti"ak sera!am@berbe(a@ti"ak sama t#t %ant#man biji benih k#lt#r tis# %ant#man mata t#nas kikis k#lit mata t#nas @ p#%#k U t#nas bar# t#mb#h tis# m#"a @ akti' membaha!i @ bebas "ari penyakit @ sihat "eb#n!a U anter @ $B#l U embri$ @ pr$t$plas @ "a#n pesi'era ;0& !enerasi pertama 3 Prestasi anak lebih baik "rp p#rata prestasi !enetik ke"#a3"#a in"#knya 3 Heter$sis 3 K#aliti@k#antiti lebih baik "rp in"#knya t#t @ mark$t h$rm$n pen!akaran 3 resistan terha"ap penyakit@per$sak memp#nyai isi yan! tebal b#ah ti"ak m#"ah pe%ah isi ber6arna k#nin! isi yan! hal#s "an lemak manis b#ah besar ar$ma yan! har#m berbent#k jant#n!

2. =.

1. ,.

..

>.

4a5 4b5 4%5

J%@%9%+ 2:B
0. 2. =. 4 Kimia $r!anik +#ksin @ <iberelin @ <as /tilena @ it$kinin @ Peren%at Pert#mb#han Mempen!ar#hi pemb#n!aan @ Mempen!ar#hi kemasakan b#ah @ menin!katkan hasil @ men!a6al pert#mb#han Be!etati' RR

J%@%9%+ 3:1 .(+88% 3:2


0 4i5 4iii5 4ii5 4iB5 4B5 Perlak#an semasa mera!#t Pembiakan Pen!ambilan makanan Pen!el#aran hasil T#mbesaran

2.

3 pen!hasilan bahan makanan ternakan 3 seran!an parasit "an penyakit ternakan 3 pen!en"alian "an penyimpanan hasil ?,

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

3 Men!a"akan per#mahan yan! semp#rna

3 Menanam p$k$k na#n!an 3 Men!amalkan ra!#tan pa"a 6akt# malam 3 Memilih baka yan! t$leran terha"ap haba 3 Memberi makanan bern#trien tin!!i

J%@%9%+ 3:3
0. 3 men!ekalkan kesihatan 3 memen#hi keperl#an pert#mb#han 3 memen#hi keperl#an pen!el#aran 3 pembiakan karb$hi"rat @ pr$tein @ lemak @ mineral @ Bitamin =& 2& 1& 2& 0& ,

2. =.

1. ,. .. >. ?. 9.

i. ii.

4a5 retik#l#m 4b5 sek#m 4%5 r#men 4a5 temb$l$k 4b5 hempe"al 4%5 #s#s i. retik#l#m ii. $mas#m i. retik#l#m ii. $mas#m

C)+D +))+ C

J%@%9%+ 3:"
0. 2. =. 1. , .. +ntiseptik D +)DC R@R@ R@@R 4i5 menyebabkan kematian 4ii5 t#mbesaran lambat 4iii5 pen!el#aran berk#ran!an 4iB5 Dan!kitan kepa"a hai6an lain 4B5 8PM yan! ti"ak %ekap <en#t C D + ) CD+) ii. +ntibi$tik iii. 7a%#n %a%in! iB. 7a%#n parasit l#ar

>. ?.

J%@%9%+ 3:#

?.

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

0.

3 3 3 3 3 3 3 3

Cepat membesar Cepat men!el#arkan hasil )er#paya melahirkan banyak anak Hasil tin!!i Hasil berk#aliti Ke%ekapan pen#karan makanan yan! baik 7esisten terha"ap penyakit T$leran terha"ap persekitaran

2.

P : skr$t#m T : testis 7 : *as De'eren 4sal#r sperma5 A : Ba!ina R : serBiks : : #ter#s @ tan"#k rahim a. Men!el#arkan $B#m& h$rm$ne estr$!en "an pr$!estr$n b. al#ran kelahiran anak @ menyal#rkan sperma ke "alam #ter#s

=.

1.

,. .. >. ?.

3 membenarkan "irinya "ipanjat 3 k#ran! selerapejantan makan terpilih ke "alam Kae"ah pembiakan "en!an %ara meny#ntik semen "aripa"a 3 kerap ken%in! 3 !elisah "an membisin! #ter#s in"#k terpilih "en!an men!!#nakan alat khas @ pist$lette 3 sentiasa mene!akkan ek$r 3 pen!el#aran m#%#s 3 men!asin!kan "iri B#lBa merah "an ben!kak Pejantan "an betina in"#k "ibiarkan bersama3semasa temp$h estr#s #nt#k men!a6an P T R : 4a5 4b5 4%5 : : : : 2retra *as De'erens men!el#arkan sperma "an h$rm$n test$str$ne men!el#arkan ben"alir yan! men#teral "an membersihkan #retra

9.

;araj pals# Men%air semen 4i5 Pen%air sitrat k#nin! tel#r 4ii5 Pen%air p$s'at k#nin! tel#r 4iii5 s#s# se!ar 4iB5 antan kelapa

J%@%9%+ ":1 *%+ ":2


0 4a5 4b5 4i5 4ii5 Pelaksanaan Pen!a6alan 3 3 3 3 an!!aran ke#nt#n!an an!!aran perbelanjaan an!!aran keterse"iaan s#mber pen!el#aran an!!aran pen"apatan

4a5

3 )erat 3 ai( 3 Aarna 3 )ent#k 3 )aha!ian an!!$ta 3 Men!asin!kan hasil men!ik#t pia6aian ?>

4b5

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

3 Mem#"ahkan kerja pemb#n!k#san 3 Mem#"ahkan kerja pen!a!ihan 3 Dapat mempelba!aikan har!a = 1 4a5 7an%an!an #nt#k men!!#nakan s#mber pen!el#aran yan! terha" s#paya bi"an! #saha men"apat ke#nt#n!an yan! maksim#m. )i"an! #saha + Pen"apatan 3 Perbelanjaan E 7M0200 3 7M0000 7M200.00 )i"an! #saha ) Pen"apatan 3 Perbelanjaan E 7M00,0 3 7M?00 7M2,0.00

)i"an! #saha C Pen"apatan 3 Perbelanjaan E 7M?,0 3 7M,00 7M=,0.00 4b5 , 4a5 4b5 4i5 4ii5 )i"an! #saha C Perla"an!an Camp#ran @ Inter!rate" ;armin! Mem#"ahkan kerja pen!airan Mem#"ahkan kerja men!an!k#t& men!a!ih "an menyimpan bahan@s#mber pen!el#aran +rah ke"#"#kan matahari sepanjan! hari 3 s#paya ternakan sentiasa men"apat %ahaya 3 s#paya kan"an! sentiasa kerin! 0& =& 1& 2

4%5

J%@%9%+ ":3
0. ! ! " " 4a5 D#alan ayam ,00 ek$r Men!#tip hasil %ili men!!#nakan , b#r#h selama = hari 4b5 )eli baja ,0 be! berj#mlah 7M0,0.00 2pah membajak tanah , hektar sebanyak 7M0.,0.00 4a5 Cili 4b5 )en"i 4%5 )en"i 4"5 a6i R: Peran%an!an i. Mener#skan :: Pen!a6alan ??

2.

=.

1.

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

ii. iii. iB. ,.

Men!#bahs#ai Men!!anti Memb#bar

C& +& +

J%@%9%+ #:1 : 0 pen!!#naan jentera ata# mesin #nt#k membant# melak#kan kerja perla"an!an seperti pem#!aran tanah&pen!a6alan per$sak "an r#mpai&pembajaan "an pem#n!#tan hasil. 2 3 'i(ikal tanah 3 k$s 3 teknikal

3 3 3 3 3 3

penye"iaan tanah penanaman pembajaan pen!a6alan r#mpai "an per$sak pen!airan "an penyaliran pen#aian hasil

3 3 3 3

pemberian makanan pemberian min#man pen!#tipan hasil pen!!re"an tel#r

, . > ?

@ R@R ))+ @ R @R 3 ses#ai #nt#k ka6asan berb#kit ata# tanah ti"ak rata@sekata 3 ke"#"#kan paip "an pemer%ik b$leh "i#bah ik#t keperl#an semasa 3 s#h# persekitaran tanaman "apat "ik#ran!kan @ )ajak sikat

?9

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

J%@%9%+ #:2
0 2 = 1 , @ R @ 4a5 ) 4b5 C C : II& III "an I* sahaja @@@ @ R @ R

J%@%9%+ #:3
0 +plikasi prinsip sains "an kej#r#teraan "alam pempr$sesan bahan $leh a!en bi$l$!i #nt#k men!hasilkan baran!an "an perkhi"matan ba!i keperl#an man#sia. @ @ @ R 4a5 3 menin!katkan hasil 3 menambahkan nilai permakanan 3 memperbaiki %iri 'i(ikal hasil pertanian 3 menin!katkan resistan terha"ap seran!an per$sak "an penyakit 3 menin!katkan t$leran ternakan terha"ap persekitaran 3 men!a6al penyakit 3 men!#ran!kan pen!!#naan bahan kimia pertanian 4mana3mana "#a 5 3 3 3 3 3 in$k#lasi rhi($bi#m ka6alan per$sak se%ara bi$l$!i pen!#raian sisa pertanian in"#stri makanan berasaskanm pertanian pen!hasilan Barieti bar# melal#i kej#r#teraan !eneti% 4mana3mana empat5

2 =

@ R R @

J%@%9%+ #:"
0

+ktiBiti penanaman "an penternakan "alam str#kt#r tertent# yan! melin"#n!i tanaman "an ternakan "aripa"a kea"aan persekitaran yan! melampa# s#paya "apat menin!katkan k#aliti "an k#antiti hasil pen!el#aran
@ @ R R

@ @ &@ R

4a5 3

melin"#n!i tanaman "an penternakan "aripa"a kea"aan iklim ekstrem 90

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

3 3 4b5 3 3 3 3 3 3 3 3 3

memb$lehkan penanaman "an penternakan "i l#ar m#sim menin!katkan k#antiti "an k#aliti hasil tanaman "an ternakan ka6alan kelembapan #"ara ka6al keterikan %ahaya membant# pr$ses pen!alih#"araan kekal kan"#n!an CO2 ka6al s#h# #"ara lin"#n!i "ari seran!an seran!!a per$sak elak lar#tresap n#trien elak ti#pan an!in k#at elak timpaan h#jan 3 k#ran! sinar #ltra lembay#n! 4mana3mana "#a 5

tr#kt#r Pertanian persekitaran Terka6al @ tr#kt#r 9in"#n!anH#jan @ tr#kt#r 9in"#n!an Plastik 4b5 ay#r3say#ran & Tanaman Hiasan & TOM+TO& T/M)IK+I 2 2 4%5 3 melin"#n!i tanaman "an penternakan "aripa"a kea"aan iklim ekstrem 3 memb$lehkan penanaman "an penternakan "i l#ar m#sim 3 menin!katkan k#antiti "an k#aliti hasil tanaman "an ternakan
4a5

90

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

10% daripada apa yang kita baca 10% daripada apa yang kita baca 20% daripada apa yang kita dengar 20% daripada apa yang kita dengar 35% daripada apa yang kita lihat 35% daripada apa yang kita lihat 50% daripada apa yang kita lihat dan dengar 50% daripada apa yang kita lihat dan dengar 70% daripada apa yang kita bincangkan 70% daripada apa yang kita bincangkan 80% daripada apa yang kita alami 80% daripada apa yang kita alami 95% daripada apa yang kita ajar orang lain 95% daripada apa yang kita ajar orang lain

Kita KitaIngat... Ingat...

Buku Bukuyang yangbaik baik umpama umpamasahabat sahabatyang yangpaling palingakrab; akrab; ia iatidak tidakakan akanberubah berubah hari hariesok esokdan danselama-lamanya. selama-lamanya.

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

ABD. HALIM BIN SAAD - SMT ALOR SETAR BUKHARI BIN PAIMAN - SMK TUN ISMAIL JOHOR MOHD MOKHTAR SHOIB - SMK SERI BADONG, KEDAH ZAMERI BIN SAID-SMK BUKIT TUNGGAL,TERENGGANU SHAMSUL BAHARI MD. YUSOF - SMK MANIR, TERENGGANU ABD. HAZAM ABD GHANI - SMK BUKIT SAWA, TERENGGANU NOR AZAH BT ABDUL AZIZ -SMK TG.AMPUAN NAJIHAH, N.SEMBILAN MUHAMMAD IQBAL B. ISHAK - SMK TUN SYED NASIR ISMAIL,JOHOR W.ZAMZURI B. W.MHD NOR- SMK SRI RAHMAT, JOHOR BHARU NAZRI BIN MOHD NOR - SMK RANTAU, NEGERI SEMBILAN MOHD SHARIF BIN OMAR- SMK TUN SRI LANANG,JOHOR SALEM BIN AMIR - SMK SG.ABONG, JOHOR SARAH RAMLI- SMT ALOR SETAR

PANEL PENULIS MODUL PEMBELAJARAN TEKNIKAL (M-TEK)

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN

HAJI WAN MOHD NOR BIN WAN ENDUT


T&MBA'AN P(N)ARA* P(N)+R+,AN A-A.(M&-

HJH ZANARIAH BT AHMAD


-(T+A P(N/'/N) P(N)ARA* +N&T T(-N&-A'

ISMAIL BIN AHMAD


P(MAN)-+ -(T+A P(N/'/N) P(N)ARA* +N&T T(-N&-A'

PENYELARAS

NOR MAIZAN BT MOHD ZAIN


-(T+A +N&T T(-N&-A'

JAWATAN KUASA

NOR IDZLINA BT IDRIS RAFIDAH BT ABD RAHMAN SAMSURI BT BUANG NORLINDA BT A.WAHAB HASRUDDIN BIN HASBULLAH YUSLAFADZLY BIN AMRAN

PA_BPTV_KPM

M-TE K_SAINS PERTANIAN