Anda di halaman 1dari 3

Thavamanai a/p Maniam SJK(T)Ladang Raja Musa Ladang Raja Musa 45000 Kuala Selangor Y !

a"o Seri S#Su$ramaniam Kemen"erian Kesiha"an Mala%sia lo& '() '*) '+ , '(0) Komple&s ' -usa" -en"ad$iran Kerajaan -erse&u"uan *.5/0 -u"raja%a#

(/ Jun .0(0

Y !a"o Seri) Memohon Rayuan Pertukaran lokasi Tugas Perguruan !engan Meruju& Kepada per&ara dia"as sa%a Thavamani a/ p Maniam (no K#11(.0401*((0) ingin mera%u $agi per"u&aran lo&asi "ugas dari Selangor !arul 'hsan (daerah 2Kuala Selangor &e negeri Kedah !arul 3man (daerah 2 Kuala Muda) .#Y !a"o seri )-ermohonan ini di$ua" dengan hasra" menjaga i$u$apa %ang "ida& siha"# Sa%a merupa&an ana& "unggal dalam Keluarga #i$u menghidapi pen%a&i" 3$normali"% -elvis one dan a%ah masih menerus&an Ra4a"an di 5ospi"al Kerajaan $agi pen%a&i" &en6ing Manis # ini men%e$a$&an &esu&aran un"u& menjaga dan meme$a4a mere&a nenerus&an ra4a"an &erana sa%a di"empa"&an di Selangor dan i$u $apa sa%a di Kedah# Sudah 5ampir se"ahuan mere&a dalam &esusah&an se$agai ana& sa%a "ida& dapa" menjalan&an "anggungja4a$ sa%a# 0# Y !a"o seri) Sehu$ung i"u sa%a sanga" $erharap permohonan ra%uan ini $erja%a diperpanjang&an dengan so&ongan penuh Y da"o Seri &epada pega4ai $er&enaan dengan per"u&aran lo&asi "ugas perguruan# 4# Y !a"o Seri) Se&ian )harap ma&lum# Segala &erjasam dan perha"ian daripada Y !a"o Seri $agi permohonan ini didahului dengan ri$uan u6apan "erima &asih# Se&ian ) "erima &asih# Yang $enar

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 77 Y !a"o Seri S#Su$ramaniam Kemen"erian Kesiha"an Mala%sia lo& '() '*) '+ , '(0) Komple&s ' -usa" -en"ad$iran Kerajaan -erse&u"uan *.5/0 -u"raja%a# (/ Jun .0(0 Y !a"o Seri) Memohon Rayuan Pertukaran lokasi Tugas Perguruan !engan Meruju& Kepada per&ara dia"as sa%a se$agai8888888888888888888# ingin memohon jasa $ai& "uan un"u& menu&ar lo&asi "ugas perguruan a"as "u&ar sama su&a dian"ara Thavamani a/ p Maniam (no K#- 11(.0401*((0) per"u&aran lo&asi "ugas dari Selangor !arul 'hsan (daerah 2Kuala Selangor &e negeri Kedah !arul 3man (daerah 2 Kuala Muda) dan The$aa a/p Yellapan (9o# K/- 1505(40151(*) per"u&aran lo&asi "ugas dari 9egeri &edah !arul 3man (!aerah 2 aling ) &e Selangor !arul 3hsan (!aerah 2 -e"aling -erdana)# .#Y !a"o seri )-ermohonan Thavamani a/ p Maniam (no K#11(.0401*((0) ini di$ua" dengan hasra" menjaga i$u$apa %ang "ida& siha"# eliau merupa&an ana& "unggal dalam Keluarga #i$u menghidapi pen%a&i" 3$normali"% -elvis one dan a%ah masih menerus&an Ra4a"an di 5ospi"al Kerajaan $agi pen%a&i" &en6ing Manis #:ni men%e$a$&an &esu&aran un"u& menjaga dan mem$a4a mere&a nenerus&an ra4a"an &erana $eliau di"empa"&an di Selangor dan i$u $apa $eliau di Kedah# Sudah 5ampir se"ahuan mere&a dalam &esusah&an se$agai ana& dia "ida& dapa" menjalan&an "anggungja4a$n%a#

0# Y !a"o seri )-ermohonan The$aa a/p Yellapan (9o# K/1505(40151(*) ini di$ua" dengan hasra" i&u" suami %ang &ini $er"ugas se$agai juru"era Sis"em Kompu"er dengan se$uah s%ari&a" s4as"a %ang "erle"a& di negeri Selangor !aru 'hsan # Sudah se"ahun dari "ari&h per&ah4inan ) $eliau masih "erus&an hidup "anpa merasa&an er"i se$enar ma4addah rumah "angga#Suamin%a pula "ida& dapa" $er"u&ar &erja &e negeri lain memandang&an s%ari&a"n%a "ida& mempun%ai se$arang su$ lo&asi pe&erjaaan di ;on <"ara Semenanjung Mala%sia# 4# Y !a"o seri) Sehu$ung i"u sa%a sanga" $erharap permohonan ra%uan ini $erja%a diperpanjang&an dengan so&ongan penuh Y da"o Seri &epada pega4ai $er&enaan dengan per"u&aran lo&asi "ugas perguruan# 5# Y !a"o Seri) Se&ian )harap ma&lum# Segala &erjasam dan perha"ian daripada Y !a"o Seri $agi permohonan ini didahului dengan ri$uan u6apan "erima &asih# Se&ian ) "erima &asih# Yang $enar