Anda di halaman 1dari 15

SJK(T) SUNGAI TUKANG BAHASA TAMIL

[Type text]

SJK(T) SUNGAI TUKANG BAHASA TAMIL

CARTA ORGANISASI BAHASA TAMIL

PENGERUSI PN S.KAL IPAKIAM

SETIAUSAHA PN S.RAYNUGA

BENDAHARI EN G.KUMARAN

AJ K PN A.RANI ANITHA PN M.KAVITHA PN K.BAL EAMMAH

[Type text]

CARTA ORGANISASI BAHASA TAMIL TAHUN5&6 P.SETIAUSAHA DHANISWARAN

SJK(T) SUNGAI TUKANG BAHASA TAMIL

GURU PENASIHAT PN S.KAL IPAKIAM PN A.RANI ANITA PN M.KAVITHA

PENGERUSI S.KIRRTHINEY N.PENGERUSI M.DIVYA SETIAUSAHA MOGANADASS

BENDAHARI MURALITHARAN

AJK CARTA ORGANISASI BAHASA TAMIL P.MAATANGGI,D.THINAGHAR,B.SRITHARAN,S.KANAGESWARY, TAHUN3&4 S.MATHIVANAN,M.ARAVIINDAN


[Type text]

SJK(T) SUNGAI TUKANG BAHASA TAMIL

GURU PENASIHAT EN G.KUMARAN PN K.BAL EAMMAH PN S.RAYNUGA

PENGERUSI
M.PUVIARASAN

N.PENGERUSI
THANISWARAN

SETIAUSAHA
S.SHARVESH

P.SETIAUSAHA
VINOTH KUMAR

BENDAHARI
R.VIGIRTHAN

AJK
PERSATUAN BAHASA TAMIL DARSHINI , S.SARASWATHY,KUGANESWARY OVIYASRI ,PRAKASH,PREMA TAHUN 3 1. OVIYASRI A/P RAVIN !RAN ". PRAKASH A/L JAYAKUMAR [Type text]

SJK(T) SUNGAI TUKANG BAHASA TAMIL #. PR!MA ARSHINI A/P V!LU $. RINISHA A/P KUPPAN %. SANJARSHAN A/L SHANKAR &. SHARVINI A/P BARABAGARAN '. SRINAGINI A/P (HAN RA S!GRAN ). SRINANGAII A/P MURALITHARAN *. SUBANU A/P INTHIRAN 1+. THANIS,ARAN A/P PALANIYAP!N 11. TIB!!N A/L LINGAM 1". TRISHAN A/L SUR!SH 1#. UTHAYA GAUN AR A/L !RAJAMOGAN 1$. VARNISHA A/P MANIKAM 1%. VINOTH KUMAR A/L MAH!N RAN 1&. VIKN!SH,ARAN 1'. YATHUNAATH A/L PAR!!

TAHUN 4 1. S.PUNITHAAN ". S.ARIVARSHAN #. G.OM VARAL!T(HUMY $. M.PUVIARASAN %. R.PRKASH &. S. HURG!S,ARI '. G.PRIVINRAM ). A.SHARVIN *. S.SHARV!SH 1+. R.VIGIRTHAN 11. S.SHARVIN 1". S.AMBIGAI 1#. -.SAS,!N RAJ 1$. S.SHOSHINI 1%. V.TINAGARAN 1&. S.SARAS,ATHY

[Type text]

SJK(T) SUNGAI TUKANG BAHASA TAMIL 1'. KUGAN!S,ARY

PERSATUAN BAHASA TAMIL TAHUN 5 1. B.NIVAHSHINI ". A.KAVIRAJOO #. S.GIRTHANAH $. M.TILAKRAJ %. .UVAAISNAVI

&. S.VISHALINI '. P.MAATANGGI ). .THINAGHAR

*. B.SRITHARAN 1+. M. ANISHVARAN 11. P.TULASIRAM T!VAR 1". M. IVYA

TAHUN 6

1. S.KIRRTHIN!Y ". N.MURALITHARAN #. S.J!!VASHINI $. A.MARIA ARUL !VAN

%. G.TH!R!SA ANN! &. I.MAH!SH

[Type text]

SJK(T) SUNGAI TUKANG BAHASA TAMIL '. R.(IVANITYA ). M.YAMUNA *. K.MOGANA AASS 1+. S.JASON S!BASTIAN 11. S.KANAG!S,ARY 1". S.MATHIVANAN 1#. M.ARAVIIN AN

ARJAH .# //////////////

BULAN .

JUMLAH BULAN INI

JUMLAH BULAN LALU

TARIKH/TAN AKAN (/) JIKA HA IR BIL NAMA P!NUH JANTINA

1.

OVIYASRI A/P RAVIN !RAN PRAKASH A/L JAYAKUMAR PR!MA ARSHINI A/P V!LU RINISHA A/P KUPPAN SANJARSHAN A/L SHANKAR

". #. $. %.

[Type text]

JUMLAH

SJK(T) SUNGAI TUKANG BAHASA TAMIL &. '. ). *. 1+. 11. 1". 1#. 1$. 1%. 1&. 1'. SHARVINI A/P BARABAGARAN SRINAGINI A/P (HAN RA S!GRAN SRINANGAII A/P MURALITHARAN SUBANU A/P INTHIRAN THANIS,ARAN A/P PALANIYAP!N TIB!!N A/L LINGAM TRISHAN A/L SUR!SH UTHAYA GAUN AR A/L !RAJAMOGAN VARNISHA A/P MANIKAM VINOTH KUMAR A/L MAH!N RAN VIKN!SH,ARAN YATHUNAATH A/L PAR!! JUMLAH HA IR JUMLAH T.HA IR JUMLAH ARJAH .$ ////////////// BULAN .

BIL

NAMA P!NUH

JANTINA

TARIKH/TAN AKAN (/) JIKA HA IR

[Type text]

JUMLAH

SJK(T) SUNGAI TUKANG BAHASA TAMIL


JUMLAH BULAN INI JUMLAH BULAN LALU

1.

S.PUNITHAAN S.ARIVARSHAN G.OM VARAL!T(HUM Y M.PUVIARASAN R.PRKASH S. HURG!S,A RI G.PRIVINRAM A.SHARVIN S.SHARV!SH R.VIGIRTHAN S.SHARVIN S.AMBIGAI -.SAS,!N RAJ S.SHOSHINI

". #.

$. %. &. '. ). *. 1+. 11. 1". 1#. 1$.

[Type text]

SJK(T) SUNGAI TUKANG BAHASA TAMIL 1%. 1&. 1'. V.TINAGARAN S.SARAS,ATHY KUGAN!S,ARY JUMLAH HA IR JUMLAH T.HA IR JUMLAH ARJAH .% ////////////// BULAN .

JUMLAH BULAN INI

JUMLAH BULAN LALU

TARIKH/TAN AKAN (/) JIKA HA IR BIL NAMA P!NUH JANTINA

1.

B.NIVAHSHINI A.KAVIRAJOO S.GIRTHANAH M.TILAKRAJ .UVAAISNAVI S.VISHALINI P.MAATANGGI .THINAGHAR

". #. $. %. &. '. ).

[Type text]

JUMLAH

SJK(T) SUNGAI TUKANG BAHASA TAMIL *. 1+. 11. 1". B.SRITHARAN M. ANISHVARAN P.TULASIRAM T!VAR M. IVYA

JUMLAH HA IR JUMLAH T.HA IR JUMLAH

ARJAH .& //////////////

BULAN .

JUMLAH BULAN INI

JUMLAH BULAN LALU

TARIKH/TAN AKAN (/) JIKA HA IR BIL NAMA P!NUH JANTINA

1.

S.KIRRTHIN!Y N.MURALITHARA N S.J!!VASHINI

". #.

[Type text]

JUMLAH

SJK(T) SUNGAI TUKANG BAHASA TAMIL $. %. &. '. ). *. 1+. 11. 1". 1#. A.MARIA ARUL !VAN G.TH!R!SA ANN! I.MAH!SH R.(IVANITYA M.YAMUNA K.MOGANA AASS S.JASON S!BASTIAN S.KANAG!S,ARY S.MATHIVANAN M.ARAVIIN AN

JUMLAH HA IR JUMLAH T.HA IR JUMLAH

[Type text]

SJK(T) SUNGAI TUKANG BAHASA TAMIL

[Type text]

SJK(T) SUNGAI TUKANG BAHASA TAMIL

BIL
1. ". #. $. %. &. '. ). *. 1+. 11. 1".

AKTIVITI

Melantik a li !a"atank#a$a Be%&ant#n Men'a(aka) k#i* Men'a+al ti%#k#%al

[Type text]

SJK(T) SUNGAI TUKANG BAHASA TAMIL

[Type text]