Anda di halaman 1dari 1

PERSYARATAN KERJA PRAKTEK DAN TUGAS AKHIRTOTAL E&P INDONESIE Kelengkapan:1.Sura per!"#"nan KP$TA %ar& Un&'er(& a().

Tran(kr&p N&la& *IPK !&n. +.,, un uk Perguruan T&ngg& Neger& !aupunS-a( a.+./.0. *R&-a1a H&%up.2.Pr"p"(al$T"p&k3ak u un uk !elak(anakan TA !&n. )4+ 5ulan %an KP 1 5ulan. Per(1ara an 1ang(u%a# lengkap 1ang !a(uk ke !e6a ka!& akan %&pr"(e( (e(ua& pr"(e%ur7 %&(elek(& erle5&# %a#ulu (e(ua& per(1ara an %an al"ka(& 1ang er(e%&a (er a !enuru %a8 ar an r&an 1ang a%a. (ura D& er&!a a au &%akn1a ke per!"#"nan T&ngg& KP$TA 1ang akan%&(a!pa&kan !elalu& pe!5er& a#uan Perguruan

5er(angku an.Per(1ara an %& a a( %apa %&k&r&!kan *a au %&an ar lang(ung. ke :TOTAL E & P INDONESIEJakar a Hea% O88&9ePla:a Kun&ngan ;enara U araJl. HR Ra(una Sa&% Ka'. /11412Jakar a 1)<2,/"n a9 Per("n :I5u Ra na ;&ran & SURI *An &. :ra na4 !&ran &.(ur&= " al.9"!$ *,)1. >)+.1>,+a au lang(ung keTOTAL E & P INDONESIEEa( Kal&!an an D&( r&9 Jl. Y"( Su%ar("?al&kpapan @A1)+/"n a9 Per("n :N&k&ra De-a & :n&k&ra.%e-a &=eB ernal. " al.9"!$ *,>2). >+ +2+2*Su%u k&r& a a( a!pl"p : CPer!"#"nan Ker6a Prak ekC$ CTuga( Ak#&rC.

Anda mungkin juga menyukai