Anda di halaman 1dari 10

Soalan Ramalan No.

a. Apakah inferen berdasarkan pemerhatian yang telah dibuat?


_____________________________________________________________________________
b. Nyatakan satu pemerhatian lain menyokong jawapan anda di (a)?
_____________________________________________________________________________
c. Apakah tujuan penyiasatan ini dijalankan?
_____________________________________________________________________________
d. Berikan satu maklumat yang diperolehi dalam penyiasatan ini.
_____________________________________________________________________________

e. Apakah hubungan diantara yang diubah dan yang diperhatikan?


____________________________________________________________________________________

a. Nyatakan inferen dalam situasi diatas.


_________________________________________________________________
b. Nyatakan dua maklumat yang boleh diperolehi dalam penyiasatan ini.
_________________________________________________________________
c. Apakah tujuan penyiasatan ini dijalankan?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
d. Berikan satu kesimpulan dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Sekumpulan murid melakukan satu ujikaji untuk mengenalpasti keadaan berudu selepas 1 minggu.
Mereka menggunakan bilangan berudu yang sama dalam setiap balang. Ujikaji dijalankan seperti
gambarajah dibawah.

(a) Nyatakan dua maklumat yang boleh kamu perolehi.


__________________________________________________________________
(b) Apakah tujuan eksperimen diatas dijalankan?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(c) Berikan satu pemerhatian lain berdasarkan keputusan eksperimen ini.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(d) Nyatakan satu inferen yang menyokong jawapan kamu di (c).
___________________________________________________________________
(e) Apakah hubungan antara yang diubah dan yang diperhatikan?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Soalan Ramalan No.2

(a) Nyatakan satu sebab (inferens) tentang suhu air selepas 15 minit dalam botol S berbanding botol
R, Q dan P
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(b) Tuliskan satu pemerhatian tambahan untuk menyokong jawapan kamu di 2 (a)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(c) Nyatakan dua perkara yang perlu dikumpulkan dalam penyiasatan ini
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(d) Apakah hubungan antara dua maklumat dalam 2 (c)?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(e) Ramalkan suhu air selepas 15 minit jika botol tidak dibalut.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Soalan Ramalan No.3


Satu kajian telah dijalankan di dalam bilik sains. Kajian dijalankan dengan menggunakan paku yang
sama saiz dan diletakkan di dalam 3 tabung uji yang berbeza seperti ditunjukkan di dalam
gambarajah dibawah.

(a) Nyatakan satu pemerhatian selepas 2 minggu.


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(b) Nyatakan inferen bagi paku di dalam tabung uji L.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(c) Ramalkan keadaan paku di dalam tabung uji L jika diletakkan kalsium klorida kontang.
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(d) Apakah kesimpulan yang dapat kamu buat berdasarkann kajian diatas?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Rajah 3 dibawah menunjukkan keputusan penyiasatan tentang sifat-sifat kimia dua cecair, Sdan T
sama ada asid atau alkali.

(a) Nyatakan satu sebab (inferens)


________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(b) Nyatakan pemerhatian lain bagi menyokong sebab (inferens) di 4 (a).
________________________________________________________________________
(c) Apakah tujuan penyiasatan ini?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(d) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(e) Ramalkan sifat kimia bagi cecair S
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Soalan Ramalan No.4

a. Nyatakan;
i.

ii.

Pembolehubah manipulasi/ wtc


_______________________________________________________
Pembolehubah bergerakbalas/ wto
_______________________________________________________

b. Apakah tujuan penyiasatan ini?


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
c. Ramalkan pada pukul berapa gerhana penuh dapat dilihat.
_________________________________________________________________

Soalan Ramalan No.5


Faris menghasilkan satu carta bergambar tentang pengumpulan botol plastic di sekolahnya dari bulan Januari
hingga Jun.

(a) Terangkan pola perubahan bilangan botol plastis terpakai yang dikumpulkan dari bulan Januari hingga
Jun.
________________________________________________________________________________
(b) Mengapakah (inferens) bilang botol plastic yang dikumpulkan dari bulan Mac hingga Jun semakin
berkurang?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(c) Nyatakan satu pemerhatian lain berdasarkan jawapan kamu di (b).
________________________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai