Anda di halaman 1dari 15

KELAS PEMULIHAN KHAS SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI RUAL, 17600 JELI, KELANTAN.

gambar

REKOD MURID 2011


KANDUNGAN 1. Pencalonan. 2. Latar belakang murid pemulihan 3. Borang pre ta i Kema!uan "ndi#idu. $. Borang %kor &urid. '. &arkah UBB dan (ekod Pencapaian "ndi#idu. ). Per!umpaan Dengan "bubapa &urid. *. %i!il Akuan.

Nama : Tahun :

Latar Belakang Murid Pemulihan


A LATAR BELAKANG UMUM 1. Nama : .. 2. Umur : 4. Tempat dilahirkan : 5. Jantina: . 7. Tarikh 3:Tarikh Lahir : . 6: Agama : ..

a!uk !ek"lah : .. #. Jarak dari !ek"lah :

$. Alamat rumah : ... %&. 'ara ke !ek"lah :. %%. Tinggal dengan !iapa : . %2. (aha!a per)akapan di rumah : %3. (ilangan penghuni dalam rumah: . %3. (ilangan *enghuni dalam rumah: .. %5: (ilangan anak ber!ek"lah : .. %6: *engalaman pra !ek"lah : . %7: *eker+aan bapa : %#: Latar belakang pendidikan bapa , -ek"lah rendah. menengah. maktab.uni/er!iti 0: . B MAKANAN DI RUMA %: -arapan : %. *ermainan : %.% %.2 Tele/i!5en : a+alah D. RUMA a+alah : : : : 3i Luar 4umah : 3alam 4umah :.. 4adi" : Ada 1 Tiada Ada 1 Tiada -urat 6habar 8ide" e+a : : : Ada 1 Tiada Ada 1 Tiada Ada 1 Tiada 2. akan Tengah 2ari: Ada 1 Tiada 3. akan alam : Ada 1 Tiada !" ALAT UNTUK MA#A LAPANG #ERTA PENDIDIKAN UMUM DI RUMA

Ada 1 Tiada Ada 1 Tiada $ PERABUT Ada 1 Tiada

(uku7buku : 6eru!i :

6ua!a 9lektrik :

Ada 1 Tiada

Ada 1 Tiada : %

Ada 1 Tiada

Jumlah bilik :

Jumlah 4umah :

Tanda Tangan Guru ..

REK%D PENGUA#AAN KEMA IRAN INDI&IDU BULANAN

U'IAN

SENARAI KEMAHIRAN
Ba,aan - ke.ahaman Ba,a$/ina a0at mudah Per. Meli/atkan digra. Di.t1ng $ &. /erganding Per K& 2 K&KK 2 K&K Per K&KK 2 K& 2 K&K Per K&K 2 K& 2 K&KK er K& 2 K& K2 K&KK er K&2 K& 2 K&KK Per K&KK 2 K&KK Per K&KK 2 K&K Per K&KK 2 K& Per K&K 2 K&KK Per & 2 K&KK Per K& 2 K&KK Perkataan K&KK #uku kata K&KK Per. K&K2 K& 2 K&K Per. K&2 K& 2 K&K Per K&K2 K&K Per K&K2 K& Per K& 2 K&K Perkataan & 2 K3 Perataan k&K #uku kata k&K Perataan k3 2K& 2 k3 Perataan & 2 k3 Perataan K3 2 k3 #uku kata k3 uru. &1kal A/4ad /e5ar A/4ad Ke,il

(A#A 1
'AN 1 ) * + 1 (EB ) * + 1 MA! ) * + 'atatan Lulu! 1 :agal

REK%D PENGUA#AAN KEMA IRAN INDI&IDU BULANAN

PRA

REK%D PENGUA#AAN KEMA IRAN INDI&IDU BULANAN

SENARAI KEMAHIRAN 1
Ba,aan - ke.ahaman Ba,a$/ina a0at mudah Per. Meli/atkan digra. Di.t1ng $ &. /erganding Per K& 2 K&KK 2 K&K Per K&KK 2 K& 2 K&K Per K&K 2 K& 2 K&KK er K& 2 K& K2 K&KK er K&2 K& 2 K&KK Per K&KK 2 K&KK Per K&KK 2 K&K Per K&KK 2 K& Per K&K 2 K&KK Per & 2 K&KK Per K& 2 K&KK Perkataan K&KK #uku kata K&KK Per. K&K2 K& 2 K&K Per. K&2 K& 2 K&K Per K&K2 K&K Per K&K2 K& Per K& 2 K&K Perkataan & 2 k& Perataan k&K #uku kata k&K Perataan k3 2K& 2 k3 Perataan & 2 k3 Perataan K3 2 k3 #uku kata k3 uru. &1kal A/4ad /e5ar A/4ad Ke,il

(A#A *
%G%# ) * + 1 #EPT ) * + 1 %KT ) * + 'atatan Lulu! 1 :agal

69LA- ;NT9489N-; 3 -96<LA2 69(AN:-AAN -UN:A; 4UAL. %76&& J9L;. 69LANTAN

(<4AN: *9N'AL<NAN
UNTUK PROGRAM PEMULIHAN SILA CALONKAN MURID-MURID YANG ANDA FIKIRKAN: A. *erlu kepada pemulihan (. ("leh mendapat man=aat dari kela! kha! +ika !etiap hari diberi latihan1ker+akemahiran7 kemahiran a!a! (aha!a dan atematik. -ila i!ikan b"ring ini mengenai tiap7tiap murid 5ang anda )al"nkan untuk pr"gram pemulihan. Nama urid : ..

Jantina : .6ela! : ..Umur : Alamat 4umah : .. Nama :uru 6ela! : . Tandatangan : #ILA 6 $ 7 PADA 8A ATAU TIDAK A . KEMA IRAN9KEMA IRAN MEMBA!A 5a Tidak >a Tidak ) urid b"leh ba)a a5at7a5at mudah !erta menun+ukkan =ahaman dengan membuat apa 5ang terkandung dalam a5at !eperti -a5a ba)a buku 3ia buka pintu d urid b"leh ba)a dan =aham )erita7)erita !e!uai dengan tahun %.2 ? 3 >a 7 Tidak >a

a b

urid b"leh kenal dan nama huru= ab+ad urid b"leh !ebut perkataan !ehari7hari !eperti ba+u. emak. adik a5am kedai dan lain7lain.

Tidak 5a Tidak

B. KEMA IRAN KEMA IRAN MENGIRA 5a

a / , d e . g h i 4 k

urid b"leh bilang % 7 %& urid b"leh bilang %% 7 $$ urid b"leh kenal % 7 %& urid b"leh kenal %% 7 $$ urid b"leh padankan "b+ek dalam lingkungan % 7 %& urid b"leh padankan "b+ek dalam lingkungan %% 7 $$ urid b"leh buat "pera!i tambah a!a! %d dengan %d. urid b"leh buat "pera!i t"lak mengumpul !emula urid b"leh buat "pera!i t"lak tidak mengumpul !emula urid b"leh buat "pera!i darab 5ang mudah urid b"leh buat "pera!i bahagi 5ang mudah !. TINGKA LAKU DALAM KELA#

Tidak 5a Tidak 5a Tidak 5a Tidak 5a Tidak 5a Tidak 5a Tidak 5a Tidak 5a Tidak 5a Tidak 5a Tidak

a / , d e . g

enumpu perhatian ;kut arahan enggerakbala! -elalu bi!ing -elalu menga)au kententeram kela! -elalu tidak hadir urid b"leh kenal dan nama huru= ab+ad

5a Tidak 5a Tidak 5a Tidak 5a Tidak 5a Tidak 5a Tidak 5a Tidak Tandatangan 6 7

Tarikh " ..

KELAS INTERVENSI, SEKOLAH KEBANGSAAN PA , 16350 BACHOK, KELANTAN.

%"+"L

AKUAN

Dengan ini diakui bahawa


telah mengikuti 6ela! ;nter/en!i 3 . urid ini telah mengua!ai kemahiran 5ang ditetapkan dan la5ak untuk mengikuti pembela+aran di kela! bia!a.
Tandatangan :uru 6ela! ;nter/en!i

Tandatangan :uru (aha!a

ela5u

..

Tandatangan :uru

atematik

..

Tandatangan :uru (e!ar 1 *en.6anan *entadbiran Tarikh :

KELAS INTERVENSI SEKOLAH KEBANGSAAN PAPURA , 16350 BACHOK, KELANTAN.

REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

200
NAMA " ARI(IN B MAT DRI# TA UN $ KELA# " ) * + : ; #A8ANG #A8ANG #A8ANG #A8ANG #A8ANG

UJ;AN U(( 1 UJ;AN *9N::AL 69LA- ;NT9489N-; 3 U(( % ( AT2 U(( 2 ( AT2 U(( 3 ( AT2 U(( 4 ( AT2

UJ;AN Tarikh arkah


)atatan

UJ;AN Tarikh arkah


'atatan

UJ;AN Tarikh arkah


'atatan

T1T :uru kela! ;nter/en!i . T1T ;bu bapa *en+aga .. T1T :uru (e!ar1 *.6anan % .

T1T :uru kela! ;nter/en!i . T1T ;bu bapa *en+aga .. T1T :uru (e!ar1 *.6anan % .

T1T :uru kela! ;nter/en!i . T1T ;bu bapa *en+aga .. T1T :uru (e!ar1 *.6anan % . 5

*94JU *AAN 39N:AN ;(U 1 (A*A1 :U4U

U4;37 U4;3 69LA- ;NT9489N-; 3 (il % 2 3 4 5 Tarikh a!a Nama ibu bapa 1 *en+aga 1 :uru ;!i *erbin)angan

KELAS INTERVENSI 3M -96<LA2 69(AN:-AAN *A@*U4A %635& (A'2<k. 69LANTAN

*erk. 68C6866 -6 6866

9 (A'A
-6 68C68C686 *er. 686 C 686 *er. 686 C 68 *er. 8C686 -uku katan 686 *erkataan 686 *erkataan / C68 *erkataan 68C68 -uku kata 68 8"kal

-6 686C68C686

*9N:UA-AAN A-A- 69 A2;4AN

A7B a7A
ula

NA A (ll

U4;3

% 2 3 4 5 6 7 # $ %& %% %2 %3 %4 %5 %6 %7 %#

(a)aan dan *emahama 3 (a)aan dan *emahama 2

9 (A'A

(a)aan dan *emahama % emba)a dan embina a5at mudah emba)a dan embina a5at mudah emba)a dan embina a5at mudah

*9N:UA-AAN A-A- 69 A2;4AN


emba)a dan embina a5at mudah 6"n!anan (ergabung 3igra= 3i=t"ng ? 8"kal (ergabung *er. 68C6866C686 -67 6866C68C686 -6 68C68C6866 -6 6866C6866 *er. 686 C 6866 *er. 8 C 6866
ula

NA A

U4;3

% 2 3 4 5 6 7 # $ %& %% %2 %3 %4 %5 %6 %7 %#

(ll

-96<LA2 69(AN:-AAN *A@ %635& (A'2<6. 69LANTAN 2&&#

'ADUAL KEDATANGAN
TA UN " J A N

(ulan: : ..

TA4;62

(;L

NA A

U4;3

% 2 3 4 5 6 7 # $ %& %% %2 %3 %4 %5 %6 %7 U4;3 T;3A6 2A3;4 U4;3 2A3;4 JU LA2 U4;3

-96<LA2 69(AN:-AAN *A@*U4A %635& (A'2<6 69LANTAN Nama murid: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

PENGUA#AAN A#A# KEMA IRAN


-uku kata 68 L ( *erkataan 68C68 L ( *erkataan 8C68 L ( *erkataan 686 L ( -uku 6ata 686 L (

MEMBA!A
69 A2;4AN *engua!aan 6emahiran Tarikh U+ian
2uru= 6e)il a7 A L ( 2uru= (e!ar A7 B L ( 8"kal a.e.i.&.u L (

'atatan

L : Lemah

- : -ederhana

( : (aik *erkataan 686C68 L ( *erkataan 686C686 L ( *erkataan 68C68C68 6 L ( *erkataan 686C68C68 6 L ( *erkataan 6866 L ( *erkataan 68C6866 L ( -uku 6ata 8C6866 L (

69 A2;4AN *engua!aan 6emahiran Tarikh U+ian

*erkataan 8C686 L (

'atatan

L : Lemah

- : -ederhana

( : (aik

-96<LA2 69(AN:-AAN *A@*U4A

%635& (A'2<6 69LANTAN Nama murid: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD PENGUA#AAN

A#A# KEMA IRAN


*erkataan 6866C68C68 6 L ( 3i=t"ng1 8"kal bergabung L (

MEMBA!A
69 A2;4AN *engua!aan 6emahiran Tarikh U+ian
*erkataan 686C6866 L ( *erkataan 6866C68 L ( *erkataan 6866C686 L ( *erkataan 6866C686 6 L ( *erkataan 6866C686 L ( *erkataan 68C68C686 6 L (

'atatan

L : Lemah

- : -ederhana 3iagra=1 6"n!"nan (ergabung L (

( : (aik emba)a 3an bina a5at mudah % L ( emba)a 3an bina a5at mudah 2 L ( emba)a 3an bina a5at mudah 3 L ( emba)a 3an bina a5at mudah 4 L ( (a)aan 3an *emahaman L ( (a)aan 3an *emahaman L ( (a)aan 3an *emahaman L (

69 A2;4AN *engua!aan 6emahiran Tarikh U+ian 'atatan

L : Lemah

- : -ederhana

( : (aik

Anda mungkin juga menyukai