Anda di halaman 1dari 34

Objektif/ Hasil Pembelajaran

Taksonomi objektif pendidikan - cara menyatakan objektif dalam berbagai mata pelajaran 1. Taksonomi Bloom: i. Domain kognitif ii. Domain afektif dan iii.Domain psikomotor . Taksonomi !O"O
Zaini Abdullah 1

!O#"#$ P%&B'$(#$#$: . #paka) perbe*aan matlamat+ t,j,an+ objektif dan )asil pembelajaran.. #paka) domain yang terdapat dalam objektif pendidikan/ pengajaran/. Bagaimanaka) pengenalpastian dapat dilak,kan ter)adap pen,lisan objektif yang baik0. #paka) perbe*aan taksonomi Bloom dan Taksonomi !O"O1. $yatakan kategori domain kognitif+ afektif dan psikomotor2. #paka) model pengajaran- Bagaimanaka) model terseb,t diterjema)kan dalam proses pengajaran3. $yatakan langka)-langka) dan keses,aian pen,lisan objektif dalam pengajaran.

Zaini Abdullah

Objektif Pembelajaran 4ategori objektif:


Domain 4ognitif aspek pengetahuan. Berbeza mengikut kompleksnya Domain #fektif sikap perasaan, emosi. Berbeza mengikut aras penghayatan Domain Psikomotor perkembangan kemahiran motor berbeza mengikut kepakaran pelaksanaannya

Zaini Abdullah

Zaini Abdullah

Domain Objektif 4ognitif 5Taksonomi Bloom6

Pemikiran #ras Tinggi Penilaian !istesis

Menghakim alat & Pemikiran #ras &enda) Mencantum kaedah #nalisis elemen: untuk capai Memisah & gabungkan, tujuan: #plikasi senaraikan ringkaskan, Nilaikan, menyusun, cadangkan, 4efa)aman Kebolehan elemen: mengguna pisahkan, mengelas, kritikan, Kebolehan Pengetahuan prinsip: tentukan, merumus, sokongan, faham mengguna, asingkan, Ingatan mengubah bangkangan, prinsip: menun uk, semula: kategorikan, dll. mencabar, memahami, melakukan, mengesan Istilah, menentukan meramal, kembangkan, dll. fakta, dll. menjelas, membina dll laziman, turutan, dll menterjemah !"oore menggabungkan sintesis dan penilaian men adi aras #reation$
Zaini Abdullah 5

Domain 4ognitif #ras 1 - Pengeta),an


(iri-ciri k),s,s "engingat semula apa yang telah dipela ari seperti istilah, &akta, prinsip, prosedur. 'iada manipulasi atau interpretasi (onto) kata kerja( melabel, melakar, melukis, memadan, memerihal, mende&inisi, mengenal pasti, mengenalpasti, mentakri&, menulis, menyatakan, menyenarai, (onto) pen,lisan )asil pembelajaran( )ada akhir penga aran, pela ar dapat* i. menamakan + orang "enteri Besar di "alaysia.
Zaini Abdullah %

Pengeta),an tentang:
)erkara khusus ,stilah -akta khusus .ara/ kaedah kendalikan perkara khusus )erkara lazim 'renda dan urutan )engkelasan dan kategori 0riteria )engkaedahan )erkara uni1ersal dan pengabstrakan )rinsip dan generalisasi 'eori dan struktur pengetahuan
Zaini Abdullah +

Domain 4ognitif #ras

7 4efa)aman

(iri-ciri k),s,s: ,nterpretasi mudah "enun ukkan bukti yang pela ar &aham 0ebolehan menggunakan maklumat "engubah ke bentuk baru (onto) kata kerja( membanding beza, memberikan #ontoh, membuat in&erens, menambah, menentukan, menerangkan, menerangkan, menganggar, mengubah, menukar, meramalkan, merumus (onto) pen,lisan )asil pembelajaran( )ada akhir penga aran, pela ar dapat( i. menerangkan keadaan yang menyebabkan perang saudara berlaku di negeriZaini )erak. Abdullah

Terjema)an 4apat menyatakan atau meringkaskan apa yg diketahui dalam bentuk lain dgn tepat .th menyatakan simbol matematik dalam bentuk perkataan dan sebaliknya* menghuraikan makna meta&ora, sindiran dsbnya

4ategori 4efa)aman

'nterpretasi 0ebolehan memahami sesuatu idea se#ara menyeluruh .th 4apat menta&sir berbagai enis data dan maklumat tentang pendidikan* dapat menghurai dan merumus sesuatu %kstrapolasi 0ebolehan membuat perluasan !extension$, kesimpulan, penelahan dpd data atau maklumat yg diketahui unutk melihat implikasinya, kesannya dsb

Zaini Abdullah

Domain 4ognitif #ras . 7 #plikasi


(iri-ciri k),s,s )enggunaan idea, teori, prinsip, kaedah atau maklumat ke situasi baru "engaplikasi peraturan, idea, konsep, prinsip. )emindahan pembela aran (onto) kata kerja( menyelesaikan, menun ukkan (onto) )asil pembelajaran( )ada akhir penga aran, pela ar dapat( i. melukis pelan rumah berasaskan maklumat yang diberi.

Zaini Abdullah

15

Domain 4ognitif #ras / - #nalisis


.iri khusus( "emahami perhubungan khasnya dengan meme#ahkan kepada komponen dan melihat perkaitan antara komponen. .ontoh kata ker a 6 membezakan, mengenalpasti .ontoh hasil pembela aran( )ada akhir penga aran, pela ar dapat( i. 4iberi satu ayat, pela ar dapat mengenalpasti komponen utama dalam satu ayat yang diberi.

Zaini Abdullah

11

#nalisis ,ns,r 0enalpasti unsur6unsur yg terdapat dalam sesuatu idea, prinsip, kaedah, maklumat dsbnya. 0ebolehan melihat atau mengenal andaian6andaian yg tersirat, yg tidak dinyatakan. 0ebolehan membezakan antara &akta dan hipotesis, #ontoh dan prinsip dsbnya

4ategori #nalisis

#nalisis ),b,ngan antara ,ns,r !relationships$ 0ebolehan melihat dan men#erakinkan hubungan antara pemboleh ubah, bahagian atau unsur di dalam sesuatu idea, hubungan antara satu idea dgn idea yg lain, hubungan antara bahagian dalam sesuatu kaedah, maklumat dsbnya

#nalisis prinsip organisasi ,ns,r 0ebolehan men#erakinkan bahagian6bahagian dalam struktur, susunan atau sistem yg menyatukan sesuatu idea, teori, hu ah, kaedah dsbnya termasuk struktur yg eksplisit dan implisit, dan elemen6elemen di dalamnya yg men adikan satu unit .th kebolehan menge#am dan melihat bentuk !form$ dan pola sesebuah no1el, puisi, lukisan, teori dsbnya.
Zaini Abdullah

12

Domain kognitif aras 0 - !intesis


.iri khusus( 0ebolehan menggabungkan/ menyusun bahagian6bahagian dan men adikanya satu pola, struktur, sistem yg baru yg tidak u ud sebelum ini .ontoh kata ker a berkomunikasi, membina, membuat gambaran mental, membuat hipotesis, mende&inisikan se#ara operasi, menganalogi, mengeksperimen, menggabungkan, mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah, meran#ang, merangkakan, mereka bentuk, mereka #ipta, meringkaskan. .ontoh hasil pembela aran( )ada akhir penga aran, pela ar dapat( i. "embina model tiga dimensi sistem solar.
Zaini Abdullah 13

Peng)asilan sat, kom,nikasi ,nik )embinaan suatu komunikasi dimana pela ar #uba menyampaikan suatu idea, perasaan atau pengalaman kepada orang lain. .th kebolehan menulis dgn susunan dan gaya yg menarik untuk menyampaikan sebuah #erpen dsbnya

4ategori !intesis

Peng)asilan s,at, rancangan/ pelan operasi "embina sebuah pelan tindakan atau ran#angan operasi untuk sesuatu tu uan, mengikut keperluan tertentu

8embina s,at, ),b,ngan yg abstrak 0ebolehan membina/ membangunkan satu set hubungan yg abstrak spt teori, hipotesis untuk menghuraikan sesuatu &enomena atau mengklasi&ikasikan &akta. 0ebolehan membuat deduksi berdasarkan maklumat yg diberikan. .th dapat membuat suatu teori dpd data atau &aktor6&aktor diberi, dapat memperbaiki teori yg sedia ada berdasarkan &akta baru, kebolehan membuat penemuan atau generalisasi baru dalam bentuk simbol matematik
Zaini Abdullah 14

Domain kognitif aras 1 - Penilaian


(iri-ciri k),s,s( "embuat pertimbangan !judgement$ nilai ke atas sesuatu bahan, idea, kaedah bagi sesuatu tu uan. "embuat penelitian dan pertimbangkan se auh mana sesuatu bahan atau kaedah memenuhi sesuatu kriteria. )enggunaan sesuatu kriteria untuk menilai sesuatu sama ada kriteria dari luar atau dalam. .ontoh kata ker a( membuat keputusan, menaksir, mengesan ke#ondongan, mengkritik, men usti&ikasi, menta&sir, menyokong, me7a arkan .ontoh penulisan hasil pembela aran( )ada akhir penga aran, pela ar dapat( i8 "en usti&ikasikan 4asar 9konomi Baru sebagai pemangkin pembangunan seimbang antara kaum di "alaysia.
Zaini Abdullah 15

Pertimbangan Dalam Penilaian


i. Pertimbangan dari segi b,kti dalaman "enilai ketepatan sesuatu, menggunakan bukti6bukti logik, ketekalan dll kriteria dalaman

.ontoh kebolehan menun ukkan kesilapan6kesilapan dari segi logik dalam sesuatu hu ah yg dikemukakan oleh seseorang ii. Pertimbangan dari segi kriteria l,aran )enilaian bahan yg meru uk kepada beberapa kriteria yg dipilih atau yg diingati

.ontoh perbandingan mengenai teori6teori utama, generalisasi, dan &akta mengenai kebudayaan tertentu

Zaini Abdullah

1%

Domain Objektif #fektif 54rat)9o)l6


Aras 'inggi

Pencirian
Komitmen

Organisasi Menilai/ menghargai Gerakbalas / respon Menerima

!enerali"ed set & perwatakan. #ertindak secara berterusan dengan nilai yang baru. Tanggapan & organisasi sesuatu sistem nilai ensepadukan dlm nilai baru mengikut keutamaan. Penerimaan & kecenderungan terhadap sesuatu nilai serta minat menyertai & memberi komitmen. Persetujuan & kesudian bertindakbalas dan hasilkan tingkahlaku baru sebagai hasil pengalaman Sedar & sedia menerima sesuatu (idea, proses, benda dll), perhatian yang terkawal/ terpilih.
Zaini Abdullah 1+

Aras :endah

1. 8enerima :recei;ing< 7 ;edar menerima rangsangan. 0ata ker a pilih, dengar, lihat .th 6 Bila diminta pela ar akan mengangkat dan menun ukkan spesimen . 8emberi respon :responding< "emberi respon kepada rangsangan. melibatkan diri dengan lebih akti& !pergerakan &izikal$ ;e#ara sukarela memberi respon. 0ata ker a men a7ab, mengu#apkan. .th 6 )ela ar akan mena7arkan diri dalam pro ek sains
Zaini Abdullah 12

.. 8eng)argai :;al,ing< ;e#ara sukarela menun ukkan penghargaan. 0ata ker a bertanya, menyoal, menga ak .th Bila diberi pilihan pela ar akan memohon untuk menghadiri kelas amali /. 4omitmen :commitment< 5menggab,ngkan aras / - organi*ation dan aras 0 7 c)aracteri*ation6 "empunyai sistem nilai yang tekal dan mengamalkan nilai6nilai tersebut. 0ata ker a mempertahankan, mempengaruhi .th 6 )ela ar akan berhu ah mempertahankan pendapatnya
Zaini Abdullah 13

Domain Objektif Psikomotor


Gerakan Ekspresif Kemahiran Gerakan Kebolehan Fizikal Kebolehan Persepsual Gerakan Asas Gerakan Rekleksi
Bahasa tubuh

<erakan kemahiran tinggi

<erakan tektikal = teknikal

<erakan berasaskan kemahiran

<erakan yang mudah

'idak dapat di ka7al pantulan


Zaini Abdullah 25

!O"O Ta?onomy
!tr,ct,re of t)e obser;ed learning o,tcome 5Biggs ==.6 Prestr,ct,ral 6 >ere students are simply a#?uiring bits o& un#onne#ted in&ormation, 7hi#h ha1e no organisation and make no sense. >nistr,ct,ral 6 ;imple and ob1ious #onne#tions are made, but their signi&i#an#e is not grasped. 8,ltistr,ct,ral 6 A number o& #onne#tions may be made, but the meta-connections bet7een them are missed, as is their signi&i#an#e &or the 7hole. &elational 6 'he student is no7 able to appre#iate the signi&i#an#e o& the parts in relation to the 7hole. %?tended abstract 6 At the e?tended abstract le1el, the student is making #onne#tions not only 7ithin the gi1en sub e#t area, but also beyond it, able to generalise and trans&er the prin#iples and ideas underlying the spe#i&i# instan#e. Zaini Abdullah 21

"odel )enga aran


'entukan ob ekti&

A ar untuk #apai ob keti&

'aksir adakah ob ekti& ter#apai

Zaini Abdullah

22

Perbe*aan pernyataan t,j,an dan objektif pengajaran/ penerangan


T,j,an pendidikan( @)ela ar akan men adi 7arga yang berpengetahuanA Objektif penerangan !informational objectives$( @)ela ar akan memadankan industri utama dengan ka7asannyaA Objektif pengajaran !instructional objectives/ learning outcomes$( @4alam masa 5 minit !.$ bila diberi satu senarai ka7asan industri di "alaysia !.$ , pela ar 'ingkatan 2Z BA8 boleh memadankan BB8 setiap industri kepada ka7asannya dengan ketepatan 35 CA B48. Zaini Abdullah 23

(onto) T,j,an pendidikan )ela ar akan( bela ar #ara memba#a men alankan kehidupan yang sihat menghayati seni dan muzik tahu bagaimana menyelesaikan masalah algebra ber&ikir dengan lebih elas dan rasional !ifat T,j,an pendidikan 1. 'idak boleh diukur atau dilihat 2. )ernyataan kabur 7alaupun ia memenuhi hala tu u untuk penga aran. BAD4,D<0AD &aham, tahu, hargai, hayati 49D<AD menyenaraikan, menerangkan, memadankan, menghuraikan
Zaini Abdullah 24

%mpat (iri Objektif Pengajaran @ang Baik


jelas dan bole) difa)ami 8eng),raikan )asil pembelajaran

8>&'D
Bole) di,k,r/ terli)at kesannya 1. Berorientasikan m,rid "urid boleh menyelesaikan masalah berkaitan operasi bahagi dengan menggunakan sekurang6kurangnya dua #ara "urid boleh menyenaraikan lima peraturan nahu yang dibin#angkan dalam Bab 3 Bila diberi huraian mengenai bentuk kera aan, murid boleh mengklasi&ikasikan bentuk kera aan itu
Zaini Abdullah 25

. 8eng),raikan )asil pembelajaran .1 Hasil pembelajaran 4iberi ra ah bunga yang tidak berlabel, dan dalam masa tidak lebih 2 minit, melabelkan sekurang6 kurangnya 2 bahagian bunga

. #kti;iti pembelajaran ;et induksi Ba#a ms 1+622 buku teks sains 'eliti ra ah bunga <unakan ra ah bunga yg tidak dilabel, praktis melabel. ;emak label yg terdapat dalam buku teks. 0uiz labelkan ra ah bunga. 'aksir
Zaini Abdullah 2%

.. #dala) jelas dan bole) difa)ami ,a eksplisit. "empunyai kataker a !clearly stated verb that describes a define action or behaviour$ .ontoh ( "elabel bahagian antung "engukur pan ang tali "engenalpasti unsur dalam sebatian "enyenaraikan komponen surat rasmi "engu#apkan petikan dalam Bahasa Eerman /. Bole) terli)at :observable< kenalpasti, senaraikan, menerangkan, memilih, tuliskan, lukiskan, menganalisa, meramal, mengasingkan !/$ tahu, &aham, per#aya, hargai, hayati, &akir, suka, sedar, seronok !F$
Zaini Abdullah 2+

4omponen Objektif
# 7 #,dience B 7 Be)a;io,r ( !siapa yg dia ar$ #th murid tingkatan 4 ( !tingkahlaku yang diperlihatkan$ #th menyenaraikan !prestasi G konten6 produk$ ( keadaan dimana beha1iour didemonstrasikan$ #th dalam masa 15 saat, tanpa bantuan alatan, dalam kumpulan 4 orang

( 7 (ondition

D 7 Desired criteria ( !aras prestasi yang diterima$ #th 2 dari 15 betul, tiada yang salah, kesemuanya betul
Zaini Abdullah 22

4omponen objektif :1< #,dien: !'#P# )ela ar tingkatan % atas )ela ar perempuan )ela ar asrama harian )ela ar bermasalah pembela aran 0anak pra sekolah ,bu tunggal Belia sukarela7an

Zaini Abdullah

23

4omponen objektif : < Be)a;ior ata, prestasi dgn prod,k


Pelajar dapat: "enulis BB6 aras kogniti& Bloom8 angka hingga 15 BB isi pela aran8. "enggariskan BB6 aras kogniti& Bloom8 katanama dalam ayat BB isi pela aran8. "enyenaraikan BB6 aras kogniti& Bloom8 idea utama dalam #erpen BB isi pela aran8. "engkategorikan BB6 aras kogniti& Bloom8 daun mengikut tekstur daun BB isi pela aran8. "enyelesaikan BB6 aras kogniti& Bloom8 masalah berkaitan pendaraban log BB isi pela aran8
Zaini Abdullah 35

4omponen objektif :.<: (ondition :keadaan<


Batasan masa, bantuan alatan/ sumber tenaga. 4iberi satu senarai yang mengandungi 25 pengarang ;etelah memba#a Bab 2 4engan menggunakan buku teks 4iberi pembaris dan protraktor 'anpa menggunakan sebarang ru ukan 4alam masa 15 minit ;ebelum minggu ke 15 4alam kumpulan 3 orang

Zaini Abdullah

31

4omponen objektif 5 / 6 : 4riteria


Aras minima yang diterima( sekurang6kurangnya 3 sebab, kesemua 5 langkah. )eratus atau kadar yang diterima( 25 C tepat, 35 C daripada 25 masalah, 3 dari 15 kes. 'oleransi keralatan yang diterima( G/6 15 C, .51 terdekat, peratus terdekat. >ad batasan masa( 4alam 15 minit, kurang dari 5 minit. <abungan( sekurang6kurangnya 2 masalah dalam masa 5 minit, dalam masa 25 minit dengan 35 C ketepatan

Zaini Abdullah

32

"angka)-"angka) 8en,lis Objektif


1.>uraikan konten dan respons terhadap konten berkenaan. 2.'uliskan ob ekti& se#ara am. 3.Analisa ob ekti& yg am ini untuk kenalpasti ob ekti& yg lebih spesi&ik dan boleh dilihat labelkan dgn unsur AB.4. 4.;emak ika ob adalah elas dan sesuai !"inta ka7an yg sama bidang semak$

Zaini Abdullah

33

4eses,aian Objektif
Adakah ia elas memberi satu makna saha aH Adakah ia boleh di#apai dalam masa yg adaH Adakah keadaan dan kriterianya sesuaiH Adakah dlm turutan yg sesuaiH Adakah ia selari dgn tu uan matapela aranH 0eseluruhannya dan ta uk berkenaanH Adakah ia selari dengan niat kurikulumH Bolehkah dikenalpasti instrumen taksiran yang sesuaiH

Zaini Abdullah

34