Anda di halaman 1dari 62

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ IBADAH KEMATIAN & PENGHIBURAN [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

29 BAHAN KHOTBAH

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

HOSEA MULTIMEDIA
PO.Box 118 TEMAGGUNG 56200
E-mail:solusi_sukses200 !"a#oo.$o.i% &''(:))*a#a+-k#o'*a#.*lo,s(o'.$om

HP/SMS.085228085470
Http://bahan-khotbah.blogspot.com 1

2- BA&AN .&OTBA& /BA0A& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN

DAFTAR ISI Http://bahan-khotbah.blogspot.com 2

.a'a Pe+,a+'a2 ........................................................... 3 1. 4emua Pas'i Alami .ema'ia+ ............................ 5 2. .uasa 5a+, Me+,uasai &i%u( Ma+usia.............. 6. .ei+%a#a+ 4e*ua# .ema'ia+ ............................ 3. Alla# Me+,asi#i 4emua O2a+, ........................... 11 5. &i%u( 4e(e2'i Ua( ......................................... 16 6. Musa7i2 .2is'e+ 5a+, Be28ala+ ke 4io+ .............. 15 . Ta+a# Ai2 5a+, .ekal..................................... 18 8. .ema'ia+ A%ala# Musu# Alla# %a+ Ma+usia ...........21 -. Pe+,#i*u2a+ 5a+, Alla# Be2ika+.............................. 26 10. &i%u( A%ala# 4ia( U+'uk Ma'i .............................. 25 11. &i*u2a+ 0ikala Me+,#a%a(i .ema'ia+ A%ala# Me+,e+al 1a#asia .ema'ia+ /'u 4e+%i2i ............... 2 12. .e*a#a,iaa+ O2a+, Be2ima+.................................. 216. .ema'ia+ %a+ 1e+$a+a Tu#a+ ................................ 61 13. &i%u( 4e'ela# Ma'i ............................................... 66 15. Be2#a2,a .ema'ia+ O2a+, Pe2$a"a ........................ 65 16. A+'a2a 4o2,a %a+ Ne2aka....................................... 60 1 . 0i%alam .2is'us ....................................................65 18. .ema'ia+ ............................................................... 00 1-. 1a+$a+,a+ Tu#a+ /'ula# 5a+, Te2*aik ................. 00 20. .e#i%u(a+ 4e'ela# .ema'ia+ ................................ 32 21. Alla# Pe%uli........................................................... 00 22. Pas'i Ma'i............................................................... 00 26. 9a+,a+ 9a%i Pe2a+'au .a$au ................................. 323. Buka+ Pe+%u%uk Asli ............................................ 00 25. &a2i-#a2i ma+usia ................................................. 00 26. Me+,isi &i%u( 0e+,a+ Bi8aksa+a ......................... 00 2 . Ma'i 0i%alam Tu#a+ ::::::::::::::: 58 28. 0ike+al 4e*a,ai 4ia(a; ::::::::::::::52-. Me+8a,a Nama Baik ............................................. 61 ----------- ----------KATA PENGANTAR Http://bahan-khotbah.blogspot.com

Be2k#o'*a# %alam si'uasi-si'uasi k#usus mem*u'u#ka+ sa'u ke'2am(ila+ 'e2se+%i2i. 4i'uasi "a+, *e2*e%a %e+,a+ i*a%a#-i*a%a# se(e2'i *iasa mem*u'u#ka+ $a2a (e+a+,a+a+ %a+ me'o%e a'au $a2a (e+,,alia+ Alki'a* "a+, se%iki' *e2*e%a. A"a'-a"a' "a+, %isam(aika+(u+ se%iki' *a+"ak *e2*e%a %e+,a+ a"a'-a"a' "a+, %isam(aika+ %alam i*a%a# 2a"a. &al i+i "a+, me+8a%ika+ *e*e2a(a o2a+, *e2ka'a *a#<a 'i%ak mu%a# mem(e2sia(ka+ k#o'*a#-k#o'*a# %alam si'uasi k#usus se(e2'i #al+"a %alam i*a%a# kema'ia+ %a+ (e+,#i*u2a+. Te2%o2o+, u+'uk mem*a+'u (a2a (ela"a+ 7i2ma+ %alam i*a%a# kema'ia+ %a+ (e+,#i*u2a+= maka kami mem(e2sem*a#ka+ e*ook *e28u%ul > 2- BA&AN .&OTBA& /BA0A& .EMAT/AN 0A PENG&/BU1AN ?. E*ook i+i me2u(aka+ kum(ula+ %a2i k#o'*a#k#o'*a# %alam i*a%a# kema'ia+ %a+ (e+,#i*u2a+. .ami *e2#a2a( e*ook i+i *isa *e2ma+7aa' %alam mem(e2la+$a2 'u,as (ela"a+a+. .i2a+"a e*ook i+i %a(a' mem*e2ika+ i+s(i2asi %alam me+"am(aika+ 7i2ma+ Tu#a+ %alam i*a%a# kema'ia+ %a+ (e+,#i*u2a+. Te+'u sa8a se'ia( a$a2a i*a%a# (e2ka*u+,a+ 'e+'u *e2*e%a si'uasi+"a. .i2a+"a (a2a (ela"a+ 7i2ma+ %a(a' me+"esuaika++"a %e+,a+ si'uasi %a+ ko+%isi "a+, a%a. Ak#i2+"a selama' mela"a+i= selama' me+,#i*u2 %a+ 5esus 4um*e2 Pe+,#i*u2a+ mem*e2ka'i ki'a @ ----------- ----------BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 001 9u%ul : SEMUA PASTI ALAMI KEMATIAN Ba#a+ .#o'*a# : Ibrani 9:27 Http://bahan-khotbah.blogspot.com 3

Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi PENDAHULUAN 4e'ia( o2a+, mema+, aka+ me+,#a%a(i kema'ia+= ka2e+a kema'ia+ mema+, a%ala# *a,ia+ alami %a2i #i%u( i+i. Namu+ *a,i ki'a o2a+,-o2a+, (e2$a"a= alki'a* *e2ka'a *a#<a kema'ia+ a%ala# sua'u keu+'u+,a+ %a+ *uka+ #al "a+, me+aku'ka+. 4e'i%ak+"a a%a %ua #al "a+, me+8a%i (e+,#i*u2a+ ki'a se*a,ai o2a+, (e2$a"a. Pertama : Ma+usia 'i%ak aka+ ma'i selama-lama+"a. 9a%i (e2(isa#a+ ki'a %e+,a+ o2a+, "a+, ki'a kasi#i "a+, saa' i+i 'ela# me+i+,,alka+ ki'a #a+"ala# seme+'a2a sa8a. 4ua'u saa'= kalau ki'a 'e'a( se'ia= ki'a aka+ %i(e2'emuka+ %e+,a+ %ia %i 4o2,a Tu#a+ "a+, (e+u# kemuliaa+. 4aa' i+i= %a2i 'em(a' 'i+,,i= ki'a 'e'a( %ili#a' ole# o2a+, "a+, ki'a kasi#i. Beliau aka+ se%i# ke'ika meli#a' ki'a *e2laku *u2uk. 4e*alik+"a Beliau aka+ 'e2se+"um *a#a,ia= ma+akala ki'a *e2laku *aik %a+ se'ia. Kedua : Tu#a+ 5esus me+,e2'i (e2asaa+ ki'a. 4e(e2'i kisa# AaBa2us "a+, me+i+,,al sem(a' 'e2'ulis= maka 5esus(u+ me+a+,is.C 5o# 11:65 D. /'u a%ala# *uk'i *a#<a Tu#a+ *e2se%i# a'as a(a "a+, ki'a alami. 5esus aka+ se+a+'iasa mem*e2ika+ (e+,#i*u2a+ *a,i ki'a. Pe+%e2i'aa+ "a+, ki'a alami #a+"ala# seme+'a2a= se%a+,ka+ (e+,#i*u2a+-N"a a*a%i selama+"a. A%a se*ua# kisa# "a+, me+,i+,a'ka+ ki'a 8u,a *a#<a semua "a+, 'e28a%i aka+ *e2lalu= se#i+,,a ki'a (e2lu seim*a+,ka+ su(a"a #i%u( "a+, (e+u# %amai= *e2ka' *isa ki'a miliki. .isa#+"a a%ala# se*a,ai *e2iku' INIPUN AKAN BE !A!U A%a seo2a+, (e'a+i ka"a ma'i me+i+,,alka+ ke%ua (u'2a+"a. 4e(e+i+,,al a"a#+"a= ke%ua o2a+, i+i #i%u( %alam sa'u 2uma#= sam(ai sua'u #a2i me2eka *e2'e+,ka2 %a+ memu'uska+ u+'uk *e2(isa# %a+ mem*a,i %ua #a2'a <a2isa+ a"a#+"a. 4e'ela# #a2'a 'e2*a,i= 'e2+"a'a masi# a%a sa'u ko'ak "a+, selama i+i %isem*u+"ika+ ole# a"a# me2eka. Me2eka kemu%ia+ mem*uka ko'ak i'u %a+ me+emuka+ %ua *ua# $i+$i+ %i%alam+"a= "a+, sa'u 'e2*ua' %a2i emas *e2'a#'aka+ *e2lia+= %a+ "a+, sa'u Http://bahan-khotbah.blogspot.com 5

'e2*ua' %a2i (e2u+,,u mu2a#. Meli#a' $i+$i+ *e2lia+ i'u='im*ula# kese2aka#a+ sa+, kakak. 0ia me+8elaska+=?ku2asa $i+$i+ i+i *uka+la# milik a"a#= +amu+ <a2isa+ 'u2u+-'emu2u+ %a2i +e+ek mo"a+, ki'a. Ole# ka2e+a i'u= ki'a #a2us me+8a,a+"a u+'uk a+ak $u$u ki'a. 4e*a,i sau%a2a 'ua= aku aka+ me+"im(a+ "a+, emas %a+ kamu sim(a+ "a+, (e2u+,,u.? 4a+, a%ik 'e2se+"um %a+ *e2ka'a > *aikla#= am*il sa8a "a+, emas= aku am*il "a+, (e2u+,,u?. .e%ua+"a me+,e+aka+ $i+$i+ 'e2se*u' %i 8a2i masi+,masi+, %a+ *e2(isa#. 4a+, a%ik me2e+u+,= > Ti%ak a+e# kalau a"a# me+"im(a+ $i+$i+ *e2lia+ "a+, ma#al i'u= 'e'a(i me+,a(a a"a# me+"im(a+ $i+$i+ (e2u+,,u mu2a#a+ i+i 8u,a;? 0ia me+$e2ma'i $i+$i++"a %a+ me+emuka+ se*ua# kalima' 'e2uki2 %i$i+$i+ i'u > /N/PUN A.AN BE1AAAU ?.4a+, a%ik 'e2se*u' *e2(iki2= > o#.. 2u(a"a i+i ma+'2a a"a#:=? sam*il memasukka+ kem*ali $i+$i+ i'u kem*ali ke 8a2i+"a. .akak-*e2a%ik 'e2se*u' me+,alami 8a'u# *a+,u++"a ke#i%u(a+. .e'ika (a+e+ *e2#asil= sa+, kakak *e2(es'a-(o2a= ma*uk-ma*uka+= lu(a %a2a'a+. .e'ika (a+e+ ,a,al %ia me+%e2i'a 'eka+a+ *a'i+= 'eka+a+ %a2a# 'i+,,i= *e2#u'a+, sa+a-si+i. 0emikia+ 'e28a%i %a2i <ak'u ke <ak'u sam(ai kemu%ia+ %ia ke#ila+,a+ keseim*a+,a+ *a'i+= suli' 'i%u2 %a+ mulai me+,ko+sumsi o*a'o*a' (e+e+a+,. Ak#i2+"a %ia 'e2(aksa me+8ual $i+$i+ *e2lia++"a u+'uk mem*eli o*a'-o*a'a+ "a+, mem*ua' %ia ke'a,i#a+. 4eme+'a2a i'u= ke'ika (a+e+ *e2#asil= sa+, a%ik me+s"uku2i+"a= %a+ %ia selalu 'e2i+,a' aka+ 'ulisa+ "a+, a%a %i$i+$i++"a > /N/PUN A.AN BE1AAAU?. 9a%i %ia(u+ 'i%ak me+8a%i som*o+, %a+ lu(a %a2a'a+. 4e*alik+"a ke'ika (a+e+ ,a,al= %ia(u+ i+,a' *a#<a > /N/PUN A.AN BE1AAAU? se#i+,,a ia(u+ 'i%ak la2u' %alam kese%i#a+. &i%u(+"a 'e'a( sa8a +aik-'u2u+= ka%a+, *e2#asil= ka%a+, ,a,al %alam se,ala #al=+amu+ %ia 'a#u *a#<a 'ia%a "a+, kekal a%a+"a. 4emua "a+, %a'a+,= #a+"a aka+ *e2lalu. 0ia 'i%ak (e2+a# ke#ila+,a+ keseim*a+,a+ *a'i+= #i%u(+"a 'e+'2am= seim*a+, %a+ *a#a,ia. /+ila# #i%u( se*a,ai ma+usia se(e2'i 2um(u' %i(a%a+, "a+, ma'i %a+ *e2,a+'i se'ia( #a2i. 1elasi *isa %a'a+, %a+ (e2,i 'a+(a (e2+a# *isa *e2#e+'i. .ema+usiaa+ "a+, 'e2*a'asi ole# *a+"ak #al. 4emua (as'i aka+ *e2lalu= a%a <ak'u u+'uk me+$i+'ai=a%a <ak'u+"a u+'uk %i$i+'ai. U+'uk se,ala sesua'u a%a <ak'u+"a. Http://bahan-khotbah.blogspot.com 6

Se !a a"a #a$%!n&a. Pe+,k# 6:1-2 me+$a'a' > Untuk segala sesuatu ada masanya,untuk apapun dibawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk mati.. ? . Me+"a%a2i *a#<a 'i%ak a%a "a+, kekal %i%u+a i+i= maka ki'a #a2us selalu 2i+%u u+'uk %eka' %e+,a+ Tu#a+. .i2a+"a Tu#a+ se+a+'iasa me+,ua'ka+ ima+ ki'a. Te'a(la# *e2suka-$i'a %a+ *e2s"uku2la# se+a+'iasa. Tu#a+ mem*e2ka'i ki'a @ ----------- ----------BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 002 9u%ul : KUASA 'AN( MEN(UASAI HIDUP MANUSIA Ba#a+ .#o'*a# : L!$a) 7:11*17 0alam #i%u(+"a 'a+(a sa%a2 ma+usia %ikuasai ole# *e*e2a(a > kuasa ? "a+, sa+,a' me+%omi+asi %i2i+"a. 0alam i+i ki'a %a(a' mem(ela8a2i lima %a2i kuasa-kuasa i'u. /. Kuasa Maut ( R ma ! :"# D .uasa mau' memisa#ka+ a+ak mu%a %a2i i*u+"a C Auk :10 D .uasa mau' memisa#ka+ ma+usia %e+,a+ Alla# C Ea#"u 20:15 D Kuasa Kasih ( $ h #:%! D 4a+, 8a+%a me+a+,is= ka2e+a ia me+,asi#i a+ak+"a C Aukas :16 D .uasa kasi# me+,ika' ma+usia %e+,a+ Alla# C Ma' 22:6 D .uasa kasi# me+,ika' ma+usia %e+,a+ sesama+"a C Ma' 22:6- D Kuasa Air Mata ( Ma&m %%!:' D

//.

///.

Http://bahan-khotbah.blogspot.com

Ai2 ma'a a%ala# <a2+a #i%u( ma+usia C MaB -0:13-15 D .uasa ai2 ma'a mem*ua' %uka$i'a "a+, *e2la2u'-la2u' C / Tes 3:16 D Tu#a+ memakai ma'a %a2i ai2 ma'a C MaBm 116:8 D /F. Kuasa D a ( Mat (:( D 0oa mem*ua' 'a+,a+ Tu#a+ 'e2,e2ak me+olo+, ki'a C Ma' : D 0oa mem*ua' Alla# mem(e2#a'ika+ ki'a C MaBm 116:1 D F. .uasa .2is'us C 5esa"a -:5 G 4emua a%a kuasa %i*a<a# 5esus C / Pe'2 6:22 D 0alam +ama .2is'us a%a kuasa C Auk -: 3- D ----------- ----------BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 00+ 9u%ul : KEINDAHAN SE,UAH KEMATIAN Ba#a+ .#o'*a# : I K-rin%!) 15:51*58 .a%a+,kala %alam (e2,umula+ (e2,umula+ #i%u( ki'a "a+, ,ela(= k#usus+"a %alam me+,#a%a(i kema'ia+ lalu ki'a me+"a'aka+ %i2i ki'aH > a%aka# #al-#al "a+, masuk akal (e2i#al kema'ia+ ; A(aka# kema'ia+ a%ala# sa'u '2a,e%i "a+, 'e28a%i *e,i'u sa8a;.? ). Kematian dapat diterima se*ara l gika berdasarkan +akta Kehidupan U(a# %osa a%ala# mau' C 1oma 6:26 D .e'ika ma+usia *e2%osa= maka 'u*u#+"a 'akluk %i*a<a# (e+"aki'= (e+%e2i'aa+ %a+ kelema#a+. C 5e2 5:23-25 D 0osa mem*ua' #a2i-#a2i ma+usia me+8a%i si+,ka' %a+ (e+u# %e+,a+ (e+%e2i'aa+ %a+ kelema#a+ . C MaBm -0:5-10: 5ak 3:13: MaB 6 H2H 106:15: / Pe'2 1: 23 D Kematian dapat diterima se*ara iman berdasarkan ajaran 8

)).

Http://bahan-khotbah.blogspot.com

Alkitab. .ema'ia+ a%ala# *e2(isa# %e+,a+ 'u*u# lalu *e2%iam %e+,a+ Tu#a+ C Iil 1:26 D .ema'ia+ a%ala# *e2(isa# %a2i 'u*u# "a+, 7a+a %a me+%a(a' 'u*u# "a+, mulia C Iil 6:21H // .o2 5:3 D .ema'ia+ a%ala# 'u*u# kem*ali ke(a%a 'a+a# %a+ 2o# kem*ali ke(a%a Alla# C Pe+,k# 12: D ))). Kematian adalah suatu keindahan dan keuntungan 0a(a'ka# ki'a *a"a+,ka+ a+%aika'a ma+usia 'i%ak me+,alami kema'ia+; - Maka ia aka+ me+8a%i mak#luk "a+, (ali+, me+%e2i'a C MaBmu2 -0: 10 D - Maka 5esus .2is'us 'i%ak (e2lu %a'a+, u+'uk me+"elama'ka+ ma+usia C / Tim 1:15 D .alau *e,i'u kema'ia+ a%ala# sua'u kei+%a#a+ %a+ keu+'u+,a+. - Ma'i i'u u+'u+, kalau A+%a %i%alam .2is'us C Iil 1:21 D - Ma'i i'u i+%a# kalau A+%a ma'i %i%alam Tu#a+ C MaBmu2 116:15 D - Ma'i i'u i+%a#= ka2e+a mau' 'ela# %ikala#ka+ ole# .2is'us C / .o2 15: 5 D

Http://bahan-khotbah.blogspot.com

----------- --------BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 004 9u%ul : ALLAH MEN(ASIHI SEMUA ./AN( Ba#a+ .#o'*a# : L!$a) 7:11*17 .i'a *e2kum(ul (a%a #a2i i+i= %isi+i= *e2%oa= *e2*i*a%a#= u+'uk o2a+, "a+, su%a# me+i+,,al= 'e'a(i u+'uk kelua2,a "a+, %i'i+,,alka+. A$a2a i+i u+'uk ki'a "a+, masi# #i%u(= su(a"a ki'a me+%a(a' kekua'a+ %a+ (e+,#i*u2a+. Ba(ak)/*u.... 'ela# me+i+,,alka+ ki'a semua. .i'a (e2$a"a *a#<a saa' i+i %ia su%a# %a *e2sama-sama %e+,a+ Ba(a %i 4o2,a. .a2e+a ki'a 'a#u selama #i%u(+"a (e2$a"a 5esus %a+ se'ia

Dapatkan DVD 31O REKAMAN KHOTBAH MP3


Be2isi 610 1ekama+ .#o'*a# %a2i 2a'usa+ #am*a-#am*a Tu#a+ 0N)AN Bia"a Pe+,,a+'ia+ 0F0 1(.125.000=C O+,kos ki2im P. 9a<a 1(.10.000=- lua2 P=9a<a 1(.15.000=- D Be2mi+a'; 4M4 .e.0852280853 0

In0- H%%1://ba2an*$2-%ba2.b3-4)1-%.5-

Http://bahan-khotbah.blogspot.com

10

Mema+, ki'a 'i%ak (e2+a# 2a,u %a+ *im*a+,= *a#<a *a,i o2a+, "a+, su%a# (e2$a"a 'e2se%ia 'em(a' %i 4o2,a se'ela# kema'ia++"a. 5esus se+%i2i (e2+a# *e2ka'a= Di rumah ,apaKu banyak tempat tinggal. -ika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadmu. .ebab Aku pergi ke situ untuk menyediaka tempat bagimu. C 5o# 13H2 D. Ole# ka2e+a i'u ki'a 'i%ak (e2lu kua'i2 %alam me+,#a%a(i kema'ia+ Alki'a* me+,a8a2ka+ *a#<a se'ia( ma+usia aka+ me+,alami a(a "a+, %ise*u' kema'ia+. 4e'ia( #a2i ki'a me+"aksika+ (e2is'i<a kema'ia+= *aik me2eka "a+, ma'i ka2e+a (e+"aki'= a'au(u+ ka2e+a ke$elaka+ %a+ *e+$a+a alam. 4e*ua# su2Je" "a+, %ilakuka+ ole# Ios'e2 me+,a'aka+ *a#<a %i%u+ia i+i se'ia( se'ia( 60 %e'ikC 1 me+i'G a%a 261 o2a+, "a+, la#i2 %a+ 101 o2a+, "a+, me+i+,,al %u+ia. .ema'ia+ a%ala# #al "a+, (as'i %ialami se'ia( o2a+,. 9ikalau ki'a 'a#u *a#<a kema'ia+ a%ala# sua'u ke(as'ia+=ma2ila# ki'a su+,,u#su+,,u# *eima+ %a+ (e2$a"a ke(a%a 5esus .2is'us= a,a2 ki'a me+%a(a' 'em(a' *e2sama-N"a %i 4o2,a. .ema'ia+ ka%a+,-ka%a+, %a'a+,+"a *isa me+%a%ak. Meski saa' i+i ki'a me2asa se#a'-se#a' sa8a. Ole# se*a* i'u ki'a #a2us mem(e2sia(ka+ %i2i u+'uk me+,#a%a(i kema'ia+. .ema'ia 'i%ak (e2+a# me+u+,,u ki'a sia(= meski(u+ ka%a+,-ka%a+, a%a o2a+, "a+, su%a# saki' lama %a+ ia su%a# u+'uk me+,#a%a(i kema'ia++"a. Aka+ 'e'a(i kema'ia+ *isa sa8a %a'a+, %i'e+,a#'e+,a# kesi*uka+ #i%u( ki'a. .e'ika ia %a'a+,= ki'a se#a2us+"a su%a# sia( u+'uk i'u. &i%u(la# *uka+ %e+,a+ (2i+si( seola#-ola# #a2i i+i a%ala# hari pertamamu= melai+ka+ #a2i i+i seola#-ola# a%ala# hari terakhirmu. Ma''#e< &e+2"= .eharusnya setiap hari kita bersiap/siap untuk menghadapi hari terakhir kita. &i%u( %i%u+ia i+i *e,i'u si+,ka' *ila %i*a+%i+,ka+ %e+,a+ kekekala+. .i'a #a2us mem(e2sia(ka+ #i%u( ki'a se*aik-*aik+"a u+'uk me+,#a%a(i kema'ia+. Ealau(u+ kema'ia+ a%a %i sekelili+, ki'a= 8a+,a+ 'aku' %a+ ,e+'a2= ka2e+a Alla# *e,i'u me+,asi#i ki'a. 0ia 'ela# mem*e2ika+ ke(a%a ki'a *a+"ak #al %a+ $a2a a,a2 ki'a %a(a' sam(ai ke(a%a-N"a. 0ia mem*e2ika+ Alkitab "a+, 'e2*uka= "a+, aka+ mem*im*i+, ki'a ke(a%a #i%u( kekalH 0ia mem*e2i ki'a gereja %ima+a ki'a %a(a' me+%e+,a2ka+ (e+,#a2(a+ %i%alam .2is'us= "a+, aka+ mem*a<a ki'a ke 4o2,aH 0ia mem*e2i ki'a hati nuraniH "a+, me+e,u2 %osa ki'a %a+ mem*ua' #i%u( me+8a%i le*i# *aikH 0ia mem*e2i ki'a d a dari Http://bahan-khotbah.blogspot.com 11

rang/ rang/ rang "a+, me+,asi#i ki'aH 0ia mem*e2i 1o# .u%us ke(a%a ki'a= R h Kudus, yang diutus leh ,apa dalam nama/Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala/sesuatu kepada/Mu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, C 5o# 13H26 D. 0ia *a#ka+ mem*e2i ki'a sali*. 9ikala .2is'us *ole# 'i%ak ma'i %i a'as sali* u+'uk me+,#a(us %osa ki'a= maka Alla# 'e+'u 'i%ak aka+ mem*ia2ka+ a+ak-N"a ma'i %isali*. Aka+ 'e'a(i 'i%ak a%a $a2a lai+ u+'uk me+"elama'ka+ ma+usia "a+, *e2%osa i+i. 4ali* me+u+8ukka+ *e'a(a ma#al+"a #a2,a (e+,am(u+a+ %osa ma+usia i+i. Ole# se*a* i'u= 8a+,a+ sia-siaka+ (e+,o2*a+a+ Tu#a+. Te2imala# a+u,e2a#-N"a %a+ #i%u(la# se'ia ke(a%a-N"a. /a me+,as#i ki'a %a+ me+8a+8ika+ 4o2,a *a,i ki'a "a+, (e2$a"a ke(a%a-N"a. ----------- ----------BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 005 9u%ul : HIDUP SEPE/TI UAP Ba#a+ .#o'*a# : 'a$ 4: 1+*17 /. &i%u( i'u si+,ka' a. &i%u( su+,,u#-su+,u# si+,ka'= PemaBmu2 me+,a'aka+= Ajarlah kami menghitung hari/hari kami sedemikin, hingga kami ber lah hati yang bijaksana. C MaBmu2 -0:10 D. *. Alla# ki'a a%ala# kekal= (e2#i'u+,a+ <ak'u *a,i Alla# *e2*e%a %e+,a+ ma+usia $. O2a+, i+i me+i+,,al %alam usia mu%a. Te'a(i meski(u+ ia %a(a' me+$a(ai umu2 100 'a#u+ i'u(u+ masi# si+,ka' @

&i%u( %a(a' *e2ak#i2 ka(a+ sa8a a. 4a+,a' se%iki' "a+, %a(a' "a+, %a(a' ki'a lakuka+. *. Umum+"a kema'ia+ ka2e+a '2a,e%i a'au ke$elakaa+ aka+ mem*ua' #i%u( 'e2asa si+,ka'= ki'a *e2se%i# %a+ *e2'a+"a= Mengapa 0 $. .i'a 'i%ak aka+ se(e+u#+"a me+,e2'i= 'i%ak a%a o2a+, "a+, %a(a' me+8a<a* %e+,a+ memuaska+ se(e+u+"a. /+,a' *a#<a Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia . C 1oma 8:28 D Http://bahan-khotbah.blogspot.com 12

//.

///.

Aakuka+ "a+, 'e2*aik %alam se'ia( kesem(a'a+. a. Amsa 2 :1 -anganlah memuji diri karena es k hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. *. 9a%ia+ #a2i-#a2i #i%u( A+%a *e2*e%a %e+,a+ melakuka+ a(a "a+, %a(a' A+%a lakuka+H me+olo+, o2a+, lai+H mela"a+i Alla#H mem(e2sia(ka+ 8i<a ki'a u+'uk kekekala+. $. &al "a+, 'e2(e+'i+, 'e+'a+, ke#i%u(a+ *uka+la# ua+,= a'au(u+ keka"aa+= *uka+ a(a "a+, ki'a miliki= 'e'a(i sia(aka# ki'a @ /+,a' aka+ kisa# AaBa2us %a+ o2a+, ka"a C Aukas 16:15-21D.

Ak#i+"a i+,a'la# *a#<a %alam %u+ia i+ a%a %ua #al "a+, 'i%ak *isa %i#i+%a2i "ai'uH .ema'ia+ C /*2a -:2 D= %a+ (e+,#akima+ C // .o2 -:10 D. Ole# se*a* i'u sela,i a%a kesem(a'a+ ma2ila# ki'a #i%u( %e+,a+ *i8aksa+a= u+'uk mem(e2sia(ka+ %i2i me+,#a%a(i #a2i (e+,#akima+ i'u.

Http://bahan-khotbah.blogspot.com

16

----------- ---------

BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 006 9u%ul : M!)a0ir Kri)%en 'an4 ,er7a3an $e Si-n Ba#a+ .#o'*a# : 'e)a&a +5:10 a

'e)a&a +5:10 a > Dan rang/ rang yang dibebaskan 1uhan akan pulang dan masuk dengan s rak/s rai, sedang suka*ita abadi meliputi mereka.

Dapatkan Puluhan CD E !!k I"la#!l!$%


Be2isi 2a'usa+ *uku-*uku elek'2o+ik %alam 7o2ma' M4.<o2% %a+ P0I. Bia"a Pe+,,a+'ia+ K0 1(.25.000=C O+,kos ki2im P. 9a<a 1(.10.000=- lua2 P=9a<a 1(.15.000=D Be2mi+a'; 4M4 .e.0852280853 0

In0- H%%1://eb--$*r-2ani.b3-4)1-%.5-

Ba,aika+ musa7i2 "a+, me+,em*a2a %a2i ko'a ke ko'a= %emikia+ (ula %e+,a+ o2a+,-o2a+, sale# selama me2eka #i%u( %i *umi i+i. Me2eka *e2a%a %i %u+ia #a+"a seme+'a2a= lalu #i%u(+"a *e2#e+'i %a+ me2eka aka+ kem*ali ke asal+"a. Http://bahan-khotbah.blogspot.com 13

Bia2(u+ *e,i'u= 8a+,a+ ki'a (iki2 *a#<a musa7i2-musa7i2 sale# i'u 'i%ak mem(u+"ai +e,e2i 'u8ua+. Me2eka (i+%a# ke sa+a ke ma2i= 'e'a(i (a+%a+,a+ me2eka selalu %i'u8uka+ ke 4io+ 4o2,a<i %a+ #a'i+"a me2i+%uka+ +e,e2i i'u. A"a' mas ki'a me+8elaska+ kea%aa+ musa7i2 .2is'e+ i'u %alam (e+,em*a2aa++"a %i%u+ia. Ma2ila# ki'ameli#a' em(a' #al "a+, *e2iku': %. .iapakah musa+ir yang berjalan ke .i n itu 0 9a<a* H Me2eka "a+, su%a# %i*e*aska+ Tu#a+. a. 5a+, 'ela# %i'e*us ole# %a2a# 5esus .2is'us "a+, su$i. *. 5a+, 'ela# %ime2%ekaka+ %a2i (e2#am*aa+ kuasa ke,ela(a+ $. 5a+, 'ela# memiliki ke"aki+a+ ima+ "a+, 'e,u# keselama'a++"a %i %alam 4o2,a.

aka+

". Kemana Musa+ir saleh berjalan 0 9a<a* H ke 4io+ @ /'ula# 4io+ 4u2,a<i a. 0isa++a 'e2%a(a' 8ala+ "a+, 2a'a= 8ala+ 2a"a "a+, i+%a# C 9ala+ ku%us =a"a' 8 D. 9ala+ ke 4io+ me+u+'u' keku%usa+. *. 0isa+a 'i%ak a%a musu#= 'i%ak a%a si+,a "a+, me+e2kam= 'i%ak a%a i*lis %a+ %osa. 0isa+a a%a %amai se+'osa. 4io+ mem*e2ika+ kese+a+,a+ se'ela# me2eka me+,alami *a+"ak kesusa#a+ %alam (e2a+, $. 0isa+a 'i+,,al se,ala kekasi# o2a+, sale# "a+, su%a# *e28ala+ le*i# %a#ulu. Buka+ka# ki'a 8u,a 2i+%u u+'uk me+8um(ai me2eka ; 6. A(aka# "a+, %i(e2*ua' %i 'e+,a# 8ala+; 9a<a*H Be2so2ak-so2ai se*a*H a. Mem(u+"ai suka$i'a %alam #a'i ka2e+a %osa-%osa su%a# %i'e*us. O2a+, "a+, 'ela# mem(e2ole# keam(u+a+ %osa 'e+'u #a'i+"a ,i2a+, %a+ se+'osa. *. Mem(u+"ai (e+,#a2a(a+ u+'uk memasuki kemuliaa+. Musa7i2 .2is'e+ *e28ala+ ke 4io+= *uka+ se(e2'i o2a+, "a+, 'i%ak mem(u+"ai (e+,#a2a(a+. $. Mem(u+"ai Pa+,lima ke#i%u(a+ "a+, me+"e2'ai+"a se(a+8a+, 8ala+. 0isisi 5esus .2is'us= o2a+, selalu %a(a' *e2so2ak-so2ai se(a+8a+, (e28ala+a+ meski(u+ meli+'asi lau'. 3. 0ima+aka# (e28ala+a+ *e2#asil ; Http://bahan-khotbah.blogspot.com

15

9a<a* H a. 4uka$i'a a*a%i %i2asaka+ ka2e+a ki'a mem(u+"ai Pa+$a2a+ .asi# "a+, kekal. *. 4uka$i'a a*a%i meli(u'i 8i<a se*a* 'ela# me+e2ima keselama'a+ "a+, *esa2 %a+ 'ela# %i8au#ka+ %a2i #ukuma+ "a+, ma#a#e*a' i'u. $. 4uka$i'a a*a%i %imiliki se*a* seo2a+,(u+ 'i%ak %a(a' me+$e2aika++"a la,i %a2i Alla# %a+ 5esus .2is'us. 4am*il mema+%a+, 8e+aBa# sau%a2a i'u= ki'a me+,e2'i *a#<a ia 'ela# me+%a#ului ki'a ke se*e2a+,. 9ikalau %alam %u+ia i+i ia 'ela# memilikia %a+ %imiliki .2is'us= Pe+e*us i'u= ki'a "aki+ *a#<a #a2i i+i 8u,a ia se%a+, me+u8u 4io+ 4o2,a<i= 2uma# ke%iama+ "a+, kekal i'u. 4e*a* i'u ki'a sekalia+ %i+ase#a'i %a+ %ia8ak u+'uk me+8a%i > o2a+, "a+, %i*e*aska+ Tu#a+? "a+, 'ela# %i#a*us %e+,a+ 0a2a# 4ali*= 'ela# %ime2%ekaka+ %a2i 'ua+ "a+, *e+,is %a+ me+8a%i (e+,iku' 1a8a .e#i%u(a+ sam*il *e28ala+ %alam keku%usa+. &ai kekasi#-kekasi# "a+, *e2%i2i me+,elili+,i 8e+aBa# sau%a2a ki'a i+i= ma2i ki'a meme2ikasa %i2i ki'a masi#-masi+, %alam (e28ala+a+ me+u8u kesa+a. Bila ma+a (e+,em*a2aa+ ki'a %ia'as *umi i+i su%a# 'i*a (a%a ak#i2+"a= ki'a (u+ me+,i2i+, .2is'us %e+,a+ so2ak-so2ai me+u8u 2uma# Ba(a= 'em(a' suka$i'a a*a%i i'u. .i'a %a(a' me+8a%i o2a+, "a+, *a#a,ia= (e+%u%uk 4io+ 4u2,a<i. 5a Tu#a+= a'u2la# la+,ka#-la+,ka# kami %a+ (im(i+ kami *e2amai2amai me+u8u 4io+-Mu. Ami+ @@@ ----------- -----------

Http://bahan-khotbah.blogspot.com

16

BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 007 9u%ul : Tana2 Air 'an4 Ke$a3 Ba#a+ .#o'*a# : 8i3i1i +:20*a 8i3i1i +: 20*a > Kewargaan kita adalah didalam . rga Ti%ak a%a "a+, le*i# i+%a# *a,i #a'i se(e2'i 'a+a# ai2. 4e*a,aima+a seo2a+, a+ak "a+, 'i%ak (e2+a# melu(aka+ 2a#im i*u+"a "a+, 'ela# mela#i2ka+ %ia ke%u+ia= %emikia+ (ula seo2a+, (e2a+'au 'i%ak aka+ melu(aka+ 'a+a# ai2+"a= 'em(a' asal+"a. &a'i+"a 'e2'am*a' se%emikia+ 2u(a ke(a%a 'a+a# ai2+"a se#i+,,a se2i+, ke2i+%ua++"a 'im*ul u+'uk kem*ali ke sa+a u+'uk seke'ika sa8a. 4e*a* ke%isa+a 'e2%a(a' *a+"ak #al "a+, %a(a' me+,#i*u2ka+ %a+ me+,#i%u(ka+ 2asa kasi#. 4au%a2a-sau%a2aku= seme+'a2a ki'a %i'u%u+,i ole# a<a+-a<a+ ,ela( "a+, me+,a+%u+, %uka +es'a(a %isisi 8e+aBa# kekasi# ki'a

Dapatkan
EBOOK 3&' SMS SENTUHAN FIRMAN ()11 Be2mi+a'; 4M4 .e.0852280853 0 In0- H%%1://)en%!2an*0ir an.b3-41-%.5,ia&a Per)e ba2an Ka)i2 /1.10.0009* : Eb--$ "i$iri ;ia e ai3 a%a! "i SMS $an a3a a% 3in$ "-#n3-a".

i+i= ma2ila# ki'a 2e+u+,ka+ se*e+'a2 ke2i+%ua+ semua a+ak Alla#= "ai'u Http://bahan-khotbah.blogspot.com 1

ke2i+%ua+ aka+ 'a+a# ai2 ki'a "a+, kekal= "ai'u > 4o2,a Ba(a ?. 4am*il me+,e+a+,ka+ 'a+a# 'um(a# %a2a# 8i<a ki'a= "aki+ %a+ (e2$a"ala# *a#<a si+a2 (e+,#i%u(a+ /lla#i aka+ memasuki 2uma# 'a+,,a i+i %a+ me+"i+a2i semua #a'i "a+, %iselu*u+,i %e+,a+ me+%u+, kese%i#a+= ka2e+aH 1. 0i 'a+a# ai2 "a+, kekal 'e2%a(a' 2uma# Ba(a 4eo2a+, a+ak "a+, 'ela# 8au# sekali me2a+'au= kelak 2i+%u aka+ 2uma# *a(a+"a. /a me+,e'a#ui *a#<a semua kese+a+,a+ "a+, %i(e2ole#+"a %alam (e2a+'aua+ 'i%ak sema+is %a+ sei+%a# se(e2'i %i 2uma# *a(a. 0emikia+ 8u,a o2a+, .2is'e+ "a+, me2a+'au %i%u+ia i+i a%ala# a+aka+ak "a+, me2i+%uka+ 1uma# Ba(a= *ese2'a kesukaa+"a "a+, sem(u2+a %a+ mulia i'u. .ema'ia+ "a+, ki'a #a%a(i seka2a+, i+i *a,aika+ 8em*a'a+ %ima+a o2a+,-o2a+, .2is'e+= a+ak-a+ak Alla#= me+"e*e2a+, %a2i 'a+a# (e2a+'ua+ me+u8u 'a+a# ai2 "a+, kekal. /'ula# se*a*+"a ki'a 'i%ak (e2lu *e2se%i# #a'i ka2e+a ki'a 'a#u *a#<a ki'a a+ak-a+ak Alla# "a+, su%a# %i8a%ika+ a+ak ole# Ba(a 4o2,a<i %i%alam 5esus .2is'us. 2. 0i 'a+a# ai2 "a+, kekal 'e2%a(a' (e2#e+'ia+ 0u+ia i+i (e+u# %e+,a+ keka$aua+ %a+ (e(e2a+,a+. Ti%ak me+,#e2a+ka+ *a#<a *a+"ak o2a+, "a+, 8emu #i%u(= lalu *u+u# %i2i ka2e+a me2eka i+,i+ le(as %a2i se,ala *e*a+ #i%u( %a+ ke(e+a'a+ "a+, %ialami+"a se'ia( #a2i. Aka+ 'e'a(i %a(a'ka# me2eka i'u mele(aska+ kekekala++"a se'ela# me+,ak#i2i #i%u(+"a %e+,a+ (elu2u a'au 2a$u+ ; Pas'i 'i%ak %a(a' @ Te'a(i li#a'la# ke(a%a o2a+, sale# "a+, 'ela# *e2lela#-lela# mela"a+i Tu#a++"a %i%u+ia i+i= seo2a+, a+ak Tu#a+ "a+, %i2i+'a+,i %a+ %ia+ia"a= %a'a+,la# (esu2u# %a2i se*e2a+,= malaika' Almau'= "a+, mema+,,il %ia kem*ali memasuki 'a+a# ai2 "a+, kekal= %a+ %isa+a 'e2%a(a' (e2#e+'ia+. /a me+u'u( ma'a+"a= ia meli(a'ka+ 'a+,a++"a "a+, lela#= ia me+,#e+'ika+ +a7as+"a "a+, se2i+, me+,elu#= ia melu+8u2ka+ kaki+"a "a+, (e+a'. Aalu 8i<a+"a (ula+, memasuiki (e2#e+'ia+ "a+, su%a# %ise%iaka+ ole# Tu#a+ %isa+a= %i 'a+a# ai2 "a+, kekal. 4au%a2aku= a(aka# 4au%a2a me2i+%uka+ (e2#e+'ia+; Be2sa*a2la#= se*e+'a2 la,i a8al 4au%a2a 'i*a %a+ 4au%a2a aka+ se+a+, *e2a%a %i 'e(i su+,ai ai2 ke#i%u(a+@. 6. .i'a #a2us #i%u( *a,i 'a+a# ai2 "a+, kekal i'u Http://bahan-khotbah.blogspot.com

18

4eo2a+, sau%a,a2 *e28ala+ 8au# u+'uk *e2%a,a+, %a+ me+,um(ulka+ *a+"ak *e+%a %a+ keka"aa+. A(aka# "a+, %i#a2a(ka++"a; 5ai'u su(a"a sekali kelak= semua (e+%a(a'a++"a aka+ %i*a<a (ula+, ke'a+a# ai2+"a= (a2a (a#la<a+ *eke28a *a,i 'a+a# ai2+"a= #i%u( *a,i 'a+a# ai2+"a *a#ka+ ma'i u+'uk 'a+a# ai2+"a. Be,i'u 8u,a= o2a+, .2is'e+ #a2us #i%u( %i%u+ia i+i *a,i 'a+a# ai2 ki'a= "ai'u 4o2,a= melakuka+ se,ala sesua'u *a,i 'a+a# ai2 i'u. 9a+,a+la# #i%u( #a+"a *a,i %u+ai sa8a se2'a se,ala kese+a+,a++"a= su(a"a (i+'u ,e2*a+, 'a+a# ai2 "a+, kekal 'i%ak aka+ %i'u'u( *a,i 4au%a2a. &i%u(la# *a,i 'a+a# ai2 4au%a2a= su(a"a a(a*ila 4au%a2a (ula+,= 4au%a2a aka+ me+u8u ke(a%a suka$i'a 'a+a# ai2 kekal= *uka+ ke(a%a kese+,sa2aa+ +e2aka kekal. 4u%a#ka+ ki'a me+,um(ulka+ #a2'a *e+%a "a+, aka+ %i*a<a (ula+, ke 'a+a# ai2 i'u ; > 0emikia+la# 'i+,,al ke'i,a #al i+i= "ai'u ima+= (e+,#a2a(a+ %a+ kasi#= %a+ "a+, (ali+, *esa2 %ia+'a+"a iala# kasi# ? C / .o2 1616 G. Be2a(a *esa2 ima+ 4au%a2a= *e2a(a *esa2 (e+,#a2a(a+ 4au%a2a= *e2a(a (ula *esa2+"a kasi# 4au%a2a; Milikila# 5esus .2is'us= (as'ila# 4au%a2a aka+ memiliki *a+"ak #a2'a *e+%a u+'uk %i*a<a (ula+, memasuki 'a+a# ai2 "a+, kekal. 9ikalau 4au%a2a (ula+, se(e2'i 4au%a2a ki'a i+i= a(aka# "a+, aka+ 4au%a2a *a<a kesa+a = ke 'a+a# ai2 4au%a2a= "ai'u 4o2,a ;Ma2ila# ki'a sekalia+ me+,a2a#ka+ la+,ka#-la+,ka# ki'a me+u8u 'a+a# ai2 "a+, kekal i'u= ka2e+a %a2i sa+ala# ki'a %a'a+,= "ai'u %a2i Alla# "a+, 'ela# me+,asi#i ki'a %alam 5esus .2is'us= "a+, me2i+%uka+ ki'a (ula+, ke(a%a-N"a. Baikla# 'ia(-'ia( o2a+, "a+, *e2%i2i %isisi 8e+aBa# sau%a2a ki'a i+i= me"aki+ka+ %alam #a'i+"aH >'a+a# ai2 ku *uka+la# %i%u+ia i+i melai+ka# %i 4o2,a Ba(a.? 0isa+ala# 'e2%a(a' (e2#e+'ia+ %a+ keselama'a+= *a#ka+ #i%u( "a+, *aka= %isis Ba(aku "a+, me+a+'ika+ aku. Ami+ @ ----------- -----------

Http://bahan-khotbah.blogspot.com

1-

BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 008 9u%ul : Ke a%ian A"a3a2 M!)!2 A33a2 "an Man!)ia Ba#a+ .#o'*a# : 1 K-r 15:25*26 Alki'a* me+eka+ka+ me+eka+ka+ *a#<a kema'ia a%ala# musu# %a+ *uka+ sa#a*a'= *aik *a,i ma+usia mau(u+ *a,i Alla#. Mema+, kema'ia+ *a,i o2a+, *e2ima+ i'u u+'u+, ka2e+a *e2(i+%a# %a2i 'u*u# "a+, 7a+a %a+ *e2sama %e+,a+ Tu#a+ C Iili(i 1: 21 D. Be2#a2,a kema'ia+ o2a+,-o2a+, "a+, %ikasi#i Tu#a+ C MaBmu 116:15 D. Aalu ke+a(a 1asul Paulus me+,a'aka+ *a#<a kema'ia+ i'u a%ala# > musu# ? "a+, (ali+, ak#i2 se*a,aima+a 'e2$a+'um %alam *a$aa+ ki'a #a2i i+i ; ). Kematian adalah musuh nyawa manusia. .a2e+a kema'ia+ me+,am*il +"a<a a+ak-a+ak se*elum me2eka meli#a' si+a2 ma'a#a2i.C Ma'ius 2:16= / 1a8a 1 :1 D .a2e+a kema'ia+ me+,am*il me+,am*il +"a<a a+ak 2ema8a %a+ (emu%a se*elum me2eka me+ika# a'au me+8a%i ala' *a,i Tu#a+ %a+ *a,i sesama. C Ma' -:18H .el 11:5H / 1a8 6:20H 5o# 11:1 D .a2e+a kema'ia+ me+,am*il +"a<a seseo2a+, seme+'a2a 'a+,a++"a masi# %i(e2luka+ *a+"ak o2a+, C.isa# -:66-6 D. .a2e+a kema'ia+ me+,am*il +"a<a seo2a+, a"a# %a+ mem*ia2ka+ is'2i %a+ a+ak-a+ak+"a %alam kea%aa+ 'e2la+'a2 %e+,a+ #u'a+, "a+, *a+"ak C // 1a8 3:1D

//. .ema'ia+ a%ala# musu# Alla# .a2e+a kema'ia+ me+,#a+$u2ka+ ke#i%u(a+ "a+, %i*e2ika+ Alla# C 1oma 6:26 D 0osa %a+ kema'ia+ 'ela# mem(e+,a2u#i se,ala $i('aa+ Alla# C 1oma 8:1--21 D Http://bahan-khotbah.blogspot.com 20

///.

.i'a 'i%ak (e2lu 'aku' aka+ kema'ia+ .a2e+a .2is'us 'ela# me+,ala#ka+ kema'ia+ C / .o2 15:26 D .a2e+a a%a "a+, 'i%ak me+,alami kema'ia+ - 9ika ki'a *e2,aul e2a' %e+,a+ Alla# C // 1a8 2:1-11H .e8 5:2223= Ea#"u 20:13 D - 9ika ki'a 'e'a( se'ia %a+ masi# #i%u( sam(ai ke%a'a+,a+ Tu#a+C/ Tes 3:1 D ----------- -----------

DAPATKAN SE(E/A
Buku 2- 1a+$a+,a+ .#o'*a# /*a%a# Pem*e2ka'a+ Pe2+ika#a+ &a2,a 1(.15.000=Te2se%ia (ula *e+'uk e*ook P0I &a2,a 1(.10.000=Be2mi+a'; 4ilaka+ lakuka+ (emes+a+ Jia 4M4 ke.08522808538 0 /+7o &''(:))*a#a+-k#o'*a#.*lo,s(o'.$om
BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 009 Http://bahan-khotbah.blogspot.com 21

9u%ul Ba#a+ .#o'*a#

: Pen42ib!ran 'an4 A33a2 ,eri$an : II K-rin%!) 1:+*4

Alla# "a+, ki'a sem*a# a%ala# Alla# "a+, se+a+'iasa me+"a'aka+ (e+,#i*u2a+-N"a ke(a%a ki'a uma'-uma'-N"a. Ba+"ak kali ki'a %alam Alki'a* ki'a 8um(ai *a,aima+a Alla# me+,#i*u2 uma'-N"a. Be'a(a *e2u+'u+,+"a ki'a mem(u+"ai Alla# "a+, a8ai* %a+ #e2a+ se(e2'i 0ia. /a Ba(a %a2i Tu#a+ ki'a 5esus .2is'us= sum*e2 %a2i se,ala kemu2a#a+ %a+ me+,#i*u2 ki'a %alam se,ala %uka$i'a %a+ kesusa#a+ ki'a C // .o2 1H6G. 0a+ me+,a(a /a *e2*ua' %emikia+; Ba$aa+ Ii2ma+ Tu#a+ #a2i i+i mem*e2i 8a<a*a+ *a#<a su(a"a ki'a %a(a' me+,#i*u2 o2a+, lai+ %e+,a+ (e+,#i*u2a+ "a+, sama "a+, ki'a 'e2ima %a2i Tu#a+. Ba,aima+a Alla# me+"a'aka+ (e+,#i*u2a+-N"a ke(a%a ki'a ; 4aa' i+i ki'a aka+ *ela8a2 me+,e+ai 'i,a $a2a %ima+a Alla# me+,#i*u2 uma'-N"a. ). Allah menghibur umat/2ya melalui kehadiran/2ya /a #a%i2 %i +e,e2i .a+a %a+ kesusa#a+ (e28amua+ 'e2a'asi C 5o# 2:1-11D /a #a%i2 %i2uma# Ma2'a %a+ Ma2ia %a+ ai2 ma'a me2eka 'e2o*a'i C 5o# 11:36-33 D /a 8u,a #a%i2 *e2sama ki'a melalui 1o#-N"a C 5o# 13:16-18 D Alla# me+,#i*u2 uma'-N"a melalui 7i2ma+-N"a Alla# mem*e2i (e+,#a2a(a+= ke'eku+a+ %a+ (e+,#i*u2a+ C 1oma 15:3HMaBm 11-:50 D. Ii2ma+ Alla# memam(uka+ ki'a mem*e2i (e+,#i*u2a+ %a+ 8a<a*a+ *a,i o2a+, lai+ C MaBm 11-:32 D Alla# me+,#i*u2 uma'-N"a melalui (e+,#a2,aa+ "a+, /a 8a+8ika+ Alla# me+8a+8ika+ 'em(a' "a+, *e*as %a2i 'a+,isa+ %a+ ai2ma'a C 5o# 13:2 D Alla# me+8a+8ika+ #i%u( kekal C 5o# 6:16 H 1oma 6:26 D Alla# me+8a+8ika+ ke*a+,ki'a+ o2a+, ma'i C / .o2 15:16-1- D

//.

///.

Http://bahan-khotbah.blogspot.com

22

----------- -----------

DAPATKAN SE(E/A <<<


K0 BA&AN .&OTBA& POEE1P/NT 150 9u%ul &a2,a 1(.25.000=&a2,a 1(.10.000=Be2mi+a'; 4ilaka+ lakuka+ (emes+a+ Jia 4M4 ke.08522808538 0 /+7o &''(:))*a#a+-k#o'*a#.*lo,s(o'.$om

BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 010 9u%ul : Hi"!1 A"a3a2 Sia1 Un%!$ Ma%i Ba#a+ .#o'*a# : II Ti 4: 6*8 4aa' i+i a%a *a+"ak +ase#a' "a+, me+,a8a2 ki'a *a,aima+a #i%u( "a+, le*i# *aik %a+ le*i# mu%a. Ba,aima+a keli#a'a+ le*i# se#a'. Ba,aima+a *e2(iki2 (osi'i7. Ba,aima+a me+%a(a' ua+, le*i# *a+"ak. Ba,aima+a *e2,aul %e+,a+ *aik %a+ lai+ se*a,ai+"a. Pa%a <ak'u ki'a *e2ula+,'a#u+= o2a+, me+,u$a(ka+ > 4elama' Pa+8a+, Umu2 ?= 'e'a(i sesu+,,u#+"a ki'a se%a+, sela+,ka# le*i# Http://bahan-khotbah.blogspot.com 26

%eka' (a%a mau' %a+ kema'ia+. Iak'a mem*uk'ika+ *a#<a #i%u( a%ala# sia( u+'uk ma'i= %emikia+ 'eka+a+ 2asul Paulus %alam *a$aa+ %ia'as. 1. 3adapi kematian sebagai suatu kenyataan ( ayat ! D Iak'a ke#i%u(a+ mem*uk'ika+ *a#<a sa'u kali ma+usia #a2us ma'i C /*2a+i -: 2 D Iak'a ke#i%u(a+ mem*uk'ika+ *a#<a #i%u( ma+usia *e,i'u si+,ka' C 5ak 3: 13H / Pe'2us 1: 23 D U+,ka(a+ 1asul Paulus *a#<a #i%u( a%ala# sia( u+'uk ma'i C // Tim 3:6 D 2. 3anya mereka yang siap untuk mati sesungguhnya siap untuk hidup ( ayat (/' D &i%u( i+i %i(e2sia(ka+ u+'uk ma'i C MaBmu2 6-:5 D &i%u( i+i kesem(a'a+ u+'uk me+$a2i #i%u( sesu%a# ma'i C Pe+,k# 12:1- D. 1asul Paulus me+,a+8u2ka+ 'i,a (e2sia(a+ me+,#a%a(i kema'ia+ C // Tim 3: D - Ak#i2 (e2'a+%i+,a+ "a+, *aik C a"a' a D - Pe2'a+%i+,a+ i'u a%a %alam %i2i se+%i2i C1om :26 D - Pe2'a+%i+,a+ mela<a+ musu# "a+, 'i%ak keli#a'a+ C E7esus 6:12 D - Pe2'a+%i+,a+ i'u a%ala# (e2'a+%i+,a ima+ C / Tim 6:12 D - 5esus mele+,ka(i ki'a u+'uk *e2(e2a+, Ka(aila# ,a2is ak#i2 C a"a' * D - 4e'ia( ki'a mem(u+"ai 'u,as u+'uk %ilaksa+aka+ sesuai 'ale+'a ki'a C 5o# 3:63H Ma' 25:15 D - 5esus mem*e2i $o+'o# %alam me+,ak#i2i 'u,as %a+ me+$a(ai ,a2is ak#i2 C 5o# 1 :3H1--60 D - 1asul Paulus 'ela# melakuka+ #al "a+, sama C .isa# 20:23 D. Memeli#a2a+ ima+ C a"a' $D - /s'ila# lai+ memeli#a2a ima+ Musa C Bil 12: H .ale* C Bil 13:23 DH 000 o2a+, /s2ael (a%a Bama+ Elisa C / 1a8a-2a8a Http://bahan-khotbah.blogspot.com 23

1-:18 DH &a+a+"a C Ne# :2 G= Timo'ius C / .o2 3: DH E(a72as C .ol 1: D= Tik#ikus C .ol 3: D= O+esimus C .ol 3:- D &a+"a me2eka "a+, se'ia aka+ me+e2ima mak#ko'a ke*e+a2a+ C Ea#"u 1 :13H // Tim 3:8 D ----------- -----------

BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 011 9u%ul : Hib!ran Di$a3a Men42a"a1i Ke a%ian a"a3a2 Men4ena3 /a2a)ia Ke a%ian I%! Sen"iri Ba#a+ .#o'*aa# : I Te) 4:1+*18 4emua o2a+, "a+, (e2+a# me+,alami %uka$i'a %a+ se%i# #a'i ka2e+a masala#= *e*a+ #i%u( %a+ *e2*a,ai #al lai++"a. Namu+ me2eka %a(a' 'e2#i*u2 kem*ali 8ika masala#+"a *e2es= *e*a+ #i%u(+"a 'ela# 'e2a'asi %a+ a%a o2a+, "a+, %a(a' me+olo+,. Namu+ %alam a"a'-a"a' %a2i *a$aa+ %ia'as 1asul Paulus me+,a'aka+ *a#<a #a+"a %e+,a+ me+,e'a#ui 2a#asia kema'ia+ ki'a %a(a' 'e2#i*u2 C // Tes 3:16 D. A%a em(a' 2a#asia %alam kema'ia+H Http://bahan-khotbah.blogspot.com

25

).

Kematian adalah suatu yang pasti - .ema'ia+ a%ala# sua'u "a+, (as'i C /*2a+i -:2 D - 0osa "a+, mem*a<a kema'ia+ C 1oma 6:2 D - .ema'ia+ *e2laku *a,i semua o2a+, C Pe+,k#o'*a# 6:1- D Kematian bukan akhir hidup manusia - A%a #i%u( sesu%a# ma'i C 5o# 6:16H 2oma 6:26 D - A%a #ukuma+ sesu%a# ma'i C /*2a+i -:2 H Aukas 16:25 D. - A%a (a#ala su%a# ma'i C Ea#"u 20:12-16 D - .ema'ia+ #a+"a 8em*a'a+ mem*a<a ma+usia %a2i %u+ia "a+, 7a+a ke 4o2,a "a+, *aka C Pe+,k# 12: D Ada kebangkitan rang mati - 5esus 'ela# ma'i se*a,ai *uk'i a%a o2a+, ma'i C / Tes 3:13 D Tu#a+ se+%i2i "a+, aka+ mem*a+,ki'ka+ o2a+, ma'i C / Tes 3:16 D

)).

))).

/F.

A%a kema'ia+ "a+, ke%ua - .ema'ia+ "a+, ke%ua a%ala# saa' 'e2(isa# %a2i Alla# u+'uk selama-lama+"a C Ma'ius 25:31 D - .ema'ia+ "a+, ke%ua a%ala# %iku*u2 %alam lau'a+ a(i "a+, 'ek 'e2(a%amka+ C Ea#" 20:13 D ----------- -----------

Http://bahan-khotbah.blogspot.com

26

BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 012 9u%ul : Keba2a4iaan .ran4 'an4 ,eri an Ba#a+ .#o'*a# : Pen4$2 7:1= >a2&! 14:+= II K-r 5:6 1. Pa+%a+,a+ 'e+'a+, kema'ia+ a. Pa+%a+,a+ %u+ia H me+aku'ka+= se(e2'i (em*u+u# %i<ak'u malam= *e2ak#i2+"a se,ala sesua'u= %ls*. *. Pa+%a+,a+ Alki'a*H 2ama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. C Pe+,k# :1 D H ,erbahagialah rang/ rang mati yang mati dalam 1uhan, sejak sekarang ini. sungguh kata R h, supaya mereka b leh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka , menyertai mereka . C Ea#"u 13:16 D. Maka leh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami masih jauh dari 1uhan. L // .o2 5:6 D $. .ema'ia+ H "a+, %i'i+,,alka+ *e2%uka$i'a= "a+, me+i+,,alka+ me2a"aka++"a. Http://bahan-khotbah.blogspot.com 2

2. .ema'ia+ a%ala# ak#i2 %a2i H a. Ak#i2 %a2i se,ala ke(e%ulia+ me2eka 'e2#a%a( %u+ia C Pe+,k# -:6 D *. Ak#i2 %a2i se,ala (e+%e2i'aa+ C 1oma 8:18 D $. Ak#i2 %a2 se,ala ke'aku'a+ aka+ kema'ia+ C /*2a+i 2:15 D %. Ak#i2 %a2i se,ala (e+$o*aa+ %i%u+ia C 5o# 1 :15H 5ak 1:13 D 6. .ema'ia+ a%ala# (e2mulaa+ %a2iH a. /s'i2a#a' C /*2 3:- H Ea#"u 13:16 D. *. Be2sama-sama me+ikma'i ke#a%i2a+ Tu#a+ C // .o2 5:6-18 D $. Pe+,#i*u2a+ %a2i Alla# C Auk 16:25 H // .o2 1: H Ea#"u :16H 21:3 D %. &i%u( "a+, *e2kelim(a#a+ C 5o# 10:10 H / .o2 15:58 D. 3. .esim(ula+ a. 9ika o2a+, "a+, ki'a kasi# (i+%a# ke .u'u* U'a2a u+'uk sua'u (eke28aa+ "a+, *aik= a(aka# ki'a aka+ *e2se%i# u+'uk ke'i%ak#a%i2a++"a= a'au ki'a *e2suka$i'a u+'uk u+'u+, "a+, %i(e2ole#+"a; *. A(aka# ki'a 'i%ak me+,#a2a(ka+ *a#<a sua'u #a2i +a+'i ki'a aka+ %a(a' *e2'emu %e+,a++"a; A%a *a+"ak *e2ka' %i*alik kema'ia+ o2a+,-o2a+, (e2$a"a. Ole# se*a* i'u 8a+,a+la# ki'a 'e2lalu 'aku' 'e2#a%a( kema'ia+. ----------- -----------

Http://bahan-khotbah.blogspot.com

28

BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 01+ 9u%ul : Ke a%ian "an /en5ana T!2an Ba#a+ .#o'*a# : Ke7a"ian 50:22*26 PENDAHULUAN $usu+ berumur panjang dan melihat beberapa generasi keturunannya. Mempunyai dua putra/ 4+rayim dan Manasye Melihat tiga generasi keturunan 4+rayim ( Ayat "# 5 Melihat dua generas keturunan Mansye I. '!)!0 %a2! $e a%ian a$an en42a 1irin&a A. Pe2#a'ika+ (e2ka'aa+"a > se*e+'a2 la,i aku aka+ ma'i ?C A"a' 23 D 1. /+i a2'+"a %ia aka+ me+i+,,alka+ me2eka 2. /+i *e2a2'i %ia 'i%ak aka+ a%a u+'uk mem*im*i+, me2eka la,i B. 4e2i+,kali a%a seo2a+, "a+, me+,e'a#ui saa' kema'ia++"a- // Timo'ius 3:6 1. Me2eka me+$a(ai 'i'ik (e+e2imaa+ 2. /+i a%ala# (em*e2ia+ Alla# ke(a%a ki'a '!)!0 en4e%a2!i ren5ana T!2an a$an %er!) ber3an)!n4 2-

II.

Http://bahan-khotbah.blogspot.com

A.

.e'i%ak#a%i2a++"a 'i%ak aka+ me+,#e+'ika+ 2e+$a+a Tu#a+ 1. > Te+'u Tu#a+ aka+ mem(e2#a'ika+ kamu %a+ mem*a<a kamu kelua2 %a2i +e,e2i i+i C A"a' 23D 2. > Te+'u Tu#a+ aka+ mem*a<amu ke+e,e2i "a+, 'ela# %i8a+8ika+-N"a > C A"a' 23 D B. 0ia i+,i+ me+8a%i *a,ia+ i'u <alau(u+ ke'ika %ia su%a# ma'i 1. &i%u(+"a su%a# %i(e2u+'ukka+ *a,i 2e+$a+a Tu#a+ 2. 0ia i+,i+ su(a"a 'ula+,-'ula+,+"a %i*a<a se2'a K. 4e'ia( o2a+, #a2us 2i+%u me+8a%i *a,ia+ %a2i 2e+$a+a Tu#a+. 1. Me+$a2i (a+,,ila+ Tu#a+ *a,i #i%u(+"a 2. Melakuka+ sesua'u *a,i 2e+$a+a i'u III. '!)!0 enin44a3 "an "i1er)ia1$an !n%!$ )aa% i%! A. 0ia 2em(a#-2em(a#i %a+ %i 'a2u# %alam (e'i ma'i C A"a' 26 D 1. /+i a%ala# (e2*ua'a+ 'a+%a #o2ma' *a,i+"a <ak'u i'u. 2. Ti+%aka+ i+i masi# me2u(aka+ 'i+%aka+ "a+, me+u+8ukka+ 2asa #o2ma' seka2a+, i+i B. Pe+,e'a#ua++"a 'e+'a+, 2e+$a+a Tu#a+ *e+a2 a%a+"a 1. Tu#a+ me+,elua2ka+ me2eka %a2i Mesi2 2. Tu#a+ mem*a<a me2eka ke 'a+a# (e28a+8ia+ 6. Tula+,-'ula+, 5usu7 %iku*u2 %isa+a M 5osua 23:62 K. .ema'ia+ me+8a%i mu%a# kalau ki'a me+,e'a#ui 2e+$a+a Tu#a+

----------- -----------

Http://bahan-khotbah.blogspot.com

60

BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 014 9u%ul : Hi"!1 Se)!"a2 Ma%i Ba#a+ .#o'*a# : Ke7a"ian 2+=1*2 Ke7a"ian 2+=1*2 > 4a2a #i%u( se2a'us %ua (ulu# 'u8u# 'a#u+ lama+"aH i'ula# umu2 4a2a. .emu%ia+ ma'ila# sa2a .i2"a'-A2*a= "ai'u &e*2o+= %i 'a+a# .a+aa+= lalu A*2a#am %a'a+, me2a'a(i %a+ me+a+,isi+"a= ? 4a2a# a%ala# is'2i %a2i A*2a#am. 4a2a# a%ala# is'2i "a+, s"a# %a2i A*2a#am. Me2eka sama-sama (i+%a# %a2i U2 .as%im me+u8u +e,e2i .a+aa+. Tu#a+ (e2+a# *e28a+8i aka+ me+8a%ika+ ke'u2u+a+ me2eka me+8a%i *a+,sa "a+, *esa2 %a+ *a+"ak. 4e(e2'i *a+a"ak+"a *i+'a+, %ila+,i' %a+ (asi2 %i lau' %emikia+la# 8umla# ke'u2u+a+ me2eka +a+'i+"a. Te'a(i sam(ai me2eka 'ua= me2eka *elum 8u,a %ika2u+iai ke'u2u+a+. 0i'e+,a# ke(u'us-asaa+= maka 4a2a kemu%ia+ me+,usulka+ ke(a%a A*2a#am u+'uk me+,am*il a,a2= *u%ak 4a2a me+8a%i is'2i %e+,a+ maksu% su(a"a A*2a#am %a(a' memiliki ke'u2u+a+ su(a"a 8a+8i Tu#a+ 'e2,e+a(i. 0a2i A*2a#am %a+ &a,a2 i+ila# kemu%ia+ la#i2 /smael. Me2eka *e2(iki2 *a#<a %e+,a+ $a2a i+ila# 8a+8i Alla# 'e2,e+a(i. Me2eka 'i%ak 'a#u *a#<a Tu#a+ (u+"a $a2a %a+ <ak'u 'e2se+%i2i u+'uk me+"a'aka+ ke#e+%ak-N"a. .e'ika A*2a#am *e2umu2 -- 'a#u+= %a+ 4a2a *e2usia 8- 'a#u+= 0a'a+,la# Tu#a+ me+emui me2eka %a+ me+8a+8ika+ *a#<a me2eka aka+ me+%a(a'ka+ a+ak 'a#u+ %e(a+. 4a2a sem(a' 'i%ak (e2$a"a %a+ *a#ka+ me+e2'a<aka+ #al i+i. Pu8i Me2eka kemu%ia+ (e2$a"a %a+ *e2se2a# ke(a%a ke#e+%ak Tu#a+. Te2+"a'a 8a+8i Tu#a+ "a %a+ Ami+. .e'ika A*2a#am *e2umu2 se2a'us 'a#u+ %a+ 4a2a sem*ila+ (ulu# 'a#u+= la#i2la# /s#ak *a,i me2eka. Ba$aa+ 7i2ma+ Tu#a+ #a2i i+i me+,i+,a'ka+ *a#<a sekali(u+ 4a2a seo2a+, "a+, 'aa' ak#i2+"a ia ma'i 8u,a. &al i+i ka2e+a su%a# %i'e'a(ka+ *a#<a ma+usia sua'u kali aka+ ma'i C /*2a+i -:2 D. .a'a ma'i %alam .e8a%ia+ 2:1 > Http://bahan-khotbah.blogspot.com 61

4e*a* (a%a #a2i e+,kau memaka++"a (as'i e+,kau ma'i?. Ma+usia 'ela# *e2%osa ka2e+a+"a ia #a2us ma'i= se*a* u(a# %osa a%ala# mau' C 1oma 6: 26D. Ba,i o2a+, (e2$a"a kema'ia+ *e2a2'i 'u*u#+"a me+8a%i 'a+a# %a 2o#+"a kem*ali ke(a%a Alla# "a+, me+,a2u+iaka++"a C Pe+,k# 12: D. 1o# o2a+, (e2$a"a "a+, 'ela# ma'i 'i%ak (e2,i kema+a-ma+a melai+ka+ la+,su+, masuk ke%alam Ii2%aus C Aukas 26:36 D. 1asul Paulus *e2ka'a= *a#<a ma'i a%ala# keu+'u+,a+ C Iili(i 1:21 D. 4ekali(u+ %emikia+ ki'a 'i%ak (e2lu me+$a2i-$a2i kema'ia+. > Aalu A*2a#am %a'a+,... ? i+i *e2a2'i A*2a#am (a%a mula+"a 'i%ak me+,e'a#ui *a#<a is'2i+"a 'ela# ma'i. .ema'ia+ %a(a' %a'a+, ke(a%a se'ia( o2a+, (a%a se,ala umu2 %a+ se'ia( <ak'u. Te'a(i *a,i o2a+,-o2a+, (e2$a"a 'i%ak (e2lu 'aku' ma'i. > .a2e+a kami 'a#u= *a#<a 8ika Alla# 'ela# me+"e%iaka+ sua'u 'em(a' ke%iama+ %i 4o2,a..?. C// .o2i+'us 5:1-2D. Ole# se*a* i'u ki'a se#a2us+"a sia( se'ia( <ak'u u+'uk *e2'emu %e+,a+ Alla# C Amos 3:12 D. A*2a#am me2a'a(i %a+ me+a+,isi kema'ia+ is'2i+"a > me2a'a( ? %alam *a#asa /*2a+i > 4AP&A0 >= *e2a2'i > Me+$a*u'i 2am*u' %a+ memukulmukul %a%a >. > Me+a+,is > a%ala# sua'u eks(2esi *a'i+ "a+, %a(a' %i%e+,a2. Alki'a* 'i%ak mela2a+, ki'a *e2%uka-$i'a='e'a(i 8a+,a+la# *e2%uka-$i'a se(e2'i o2a+,-o2a+, lai+ "a+, 'i%ak mem(u+"ai (e+,#a2a+ C / Tesalo+ika 3:16-1 H 1oma 8:18 D ----------- ----------BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 015 9u%ul : ,E/HA/(A KEMATIAN ./AN( PE/?A'A Ba#a+ .#o'*a# : Ma@ !r 116=15 "a#mur $$%:$&

,erharga di mata 1uhan kematian semua rang yang dikasihi/2ya CTer7e a2an ,ar!D. ,ahwa amat indahlah kepada pemandangan 1uhan matinya segala kekasih/2ya CTer7e a2an La aD. 62

Http://bahan-khotbah.blogspot.com

6re*i us in the sight + the 7 rd is the death + 3is saint CKin4 Aa e) Ber)i-nD

0a2i (e2*a+%i+,a+ a"a' %i a'as= ki'a *isa meli#a' *a#<a 8rang yang dikasihi Allah si+o+im %e+,a+ kekasih Allah si+o+im 8u,a %e+,a+ rang kudus. 0i %alam (asal i+i= (emaBmu2 me2a"aka+ (em*e*asa+ "a+, %i'e2ima %a2i Alla# ke'ika se%a+, *e2a%a %i u8u+, 'a+%uk kema'ia+. Alla# me+%e+,a2ka+ (e2mi+'aa+ uma'-N"a %a+ me+olo+, me2eka. Ole# ka2e+a i'u= %alam (asal i+i (emaBmu2 me+,eks(2esika+ u$a(a+ s"uku2+"a ke(a%a Alla# "a+, 'ela# me+olo+, uma'-N"a. 4e#i+,,a %i %alam a"a' 15 i+i= (emaBmu2 me+,a'aka+ *a#<a >*e2#a2,a %i ma'a Tu#a+ kema'ia+ semua i2a+, "a+, %ikasi#i-N"a. Alla# 'i%ak aka+ mem*ia2ka+ uma'-N"a ma'i sia-sia ka2e+a *aik ke#i%u(a+ mau(u+ kema'ia+ o2a+, "a+, %ikasi#i-N"a sa+,a' *e2#a2,a. .ema'ia+ o2a+, ku%us)kekasi# Alla# me+8a%i sesua'u #al "a+, d'n'la': d'hormat': mul'a: *a,i Alla#. Alla# me+,#o2ma'i i+i se*a,ai sesua'u "a+, *e2#a2,a)i+%a#: Me+,a(a i+%a# %a+ *e2#a2,a kema'ia+ o2a+, "a+, %ikasi#i Alla#= o2a+, ku%us-N"a= kekasi# Alla#; $.( Karena h'dup 'n' merupakan pertand'ngan 'man. 1asul Paulus me+,a'aka+ ke(a%a 8emaa' %i .o2i+'us *a#<a #i%u( i+i me2u(aka+ (e2'a+%i+,a+ ima+. .i'a *a,aika+ seo2a+, a'le' "a+, *e2'a+%i+,. 4e(e2'i seo2a+, (e'i+8u "a+, sia( u+'uk *e2'a+%i+,= *a,aika+ seo2a+, (ela2i "a+, sia( *e2la2i sam(ai 7i+is#. U+'uk %a(a' meme+a+,ka+ (e2'a+%i+,a+ i'u seo2a+, a'le' (e2lu u+'uk mela'i# %i2i+"a %a+ me+,uasai %i2i+"a. 4eo2a+, a'le' #a2us *e28ua+, a,a2 %ia %a(a' meme+a+,ka+ (e2'a+%i+,a+ i'u. .a2e+a #i%u( i+i me2u(aka+ (e28ua+,a+ ima+)(e2'a+%i+,a+ ima+ sam(ai ak#i2 #i%u( ki'a= ole# ka2e+a i'u 'i%ak sala# a(a "a+, %ika'aka+ ole# (emaBmu2 *a#<a *e2#a2,a kema'ia+ o2a+, "a+, %ikasi#i Alla#)o2a+, ku%us+"a. Alla# me+,#a2,ai (e28ua+,a+ ima+ "a+, 'ela# %ilakuka+ o2a+, ku%us+"a= Alla# me+,#a2,ai (e28ua+,a+ ima+)(e2'a+%i+,a+ ima+ "a+, %ilakuka+ o2a+, "a+, %ikasi#i+"a sam(ai ak#i2 #i%u(+"a. Ole# ka2e+a i'u= Alla# me+,#a2,ai %a+ mema+%a+, *e2#a2,a kema'ia+ o2a+, ku%us+"a ka2e+a #i%u( i+i me2u(aka+ (e2'a+%i+,a+)(e28ua+,a+ ima+ sam(ai ak#i2 #i%u( ma+usia. 0a+ o2a+, ku%us Alla#)o2a+,-o2a+, "a+, %ikasi#i Alla# meme+a+,ka+ (e2'a+%i+,a+ ima+ i'u. Http://bahan-khotbah.blogspot.com 66

).(

Karena h'dup 'n' han*a sementara. &i%u( ma+usia #a+"a seme+'a2a= aka+ 'e'a(i "a+, me+8a%i (e2soala+ a%ala# *a,aima+a melalui ke#i%u(a+ ki'a "a+, seme+'a2a i+i ki'a me+$a2i %a+ me+%a(a'ka+ ke#i%u(a+ "a+, kekal *e2sama %e+,a+ Alla#. Ba,aima+a ki'a me+e*us <ak'u ki'a "a+, seme+'a2a i+i u+'uk me+%a(a'ka+ ke#i%u(a+ "a+, kekal *e2sama %e+,a+ Alla#. &al i+i sesuai %e+,a+ a(a "a+, %ika'aka+ ole# Timo'ius= a+ak 2o#a+i %a2i 1asul Paulus *a#<a la'i#a+ *a%a+i 'e2*a'as ,u+a+"a 'e'a(i i*a%a# *e2,u+a %alam se,ala #al ka2e+a me+,a+%u+, 8a+8i *aik u+'uk #i%u( i+i mau(u+ u+'uk #i%u( "a+, aka+ %a'a+,. O2a+,-o2a+, "a+, %ikasi#i Alla# melakuka+ #al i+i= me2eka me+,,u+aka+ <ak'u #i%u( me2eka "a+, seme+'a2a u+'uk me+$a2i %a+ me+%a(a'ka+ ke#i%u(a+ "a+, kekal *e2sama .2is'us "a+, a%ala# 9u2uselama' me2eka. &i%u( ma+usia "a+, seme+'a2a %a(a' %ilukiska+ se*a,ai se*ua# *a'a+, lili+. 4e*ua# *a'a+, Aili+ me+"ala u+'uk mem*e2i 'e2a+, *a,i li+,ku+,a+ seki'a2+"a mau(u+ *a,i o2a+,-o2a+, %i seki'a2+"a. Aka+ 'e'a(i= u+'uk %a(a' me+"ala lili+ i'u #a2us *e2ko2*a+. Aili+ i'u me2elaka+ 'u*u#+"a semaki+ (e+%ek su(a"a ia %a(a' me+"ala. Aili+ i'u mem*ia2ka+ sum*u+"a semaki+ *e2ku2a+, su(a"a ia %a(a' me+"ala. Aili+ i'u me2elaka+ %i2i+"a semaki+ *e2ku2a+, %a+ ak#i2+"a #a*is su(a"a ia %a(a' me+8a%i 'e2a+, *a,i li+,ku+,a+ %i seki'a2+"a. 5a+, me+8a%i $a'a'a+ a%ala# lili+ i'u mem(u+"ai 8a+,ka <ak'u. 4e'ela# 8a+,ka <ak'u 'e2'e+'u lili+ i'u me+"ala= ak#i2+"a lili+ i'u (u+ ak#i2+"a (a%am. Ealau(u+ ke*e2a%aa+ lili+ i'u #a+"a si+,ka' a'au seme+'a2a sa8a= ke*e2a%aa+ lili+ i'u sa+,a' *e2a2'i *a,i o2a+, a'au (u+ li+,ku+,a+ %i seki'a2+"a. .e*e2a%aa+ lili+ i'u me+8a%i 'e2a+, *a,i li+,ku+,a+ seki'a2+"a. Ta+(a lili+ i'u li+,ku+,a+ %i seki'a2+"a me+8a%i ,ela(. Ealau(u+ ke*e2a%aa+ lili+ i'u #a+"a seme+'a2a= 'e'a(i ke*e2a%aa++"a "a+, seme+'a2a i'u me+8a%i sua'u #al "a+, *e2#a2,a *a,i o2a+,-o2a+, %i seki'a2+"a. A(a "a+, 'e28a%i 8ikalau lili+ i'u 'i%ak mem(u+"ai 8a+,ka <ak'u; A(a "a+, 'e28a%i 8ikalau lili+ i+i 'i%ak #a*is; A(a "a+, 'e28a%i 8ikalau +"ala lili+ i'u 'i%ak (a%am-(a%am; 4e'ela# me+"ala 100 'a#u+ a'au 1000 'a#u+ lili+ i'u 'i%ak (a%am-(a%am. 9ikalau lili+ i'u 'i%ak mem(u+"ai 8a+,ka <ak'u maka ke*e2a%aa+ lili+ i'u me+8a%i sesua'u "a+, 'i%ak *e2#a2,a la,i. .e*e2a%aa+ lili+ i'u me+8a%i sesua'u "a+, 'i%ak *e2#a2,a la,i 8ikalau ia 'i%ak mem(u+"ai 8a+,ka <ak'u. 9us'2u %i %alam keseme+'a2aa+ i'ula# lili+ i'u me+8a%i *e2#a2,a. .eseme+'a2aa+ i+ila# "a+, mem*ua' ke*e2a%aa+ lili+ i'u me+8a%i sesua'u "a+, Http://bahan-khotbah.blogspot.com 63

*e2#a2,a. .a2e+a lili+ i'u memiliki 8a+,ka <ak'u= ia %i*u'u#ka+ %a+ %i(e2luka+ ole# o2a+,. .e*e2a%aa+ lili+ i'u me+8a%i sesua'u "a+, *e2#a2,a *a,i o2a+, "a+, %iseki'a2+"a. 4e(e2'i a(a "a+, %ika'aka+ ole# (emaBmu2 *a#<a : *e2#a2,a %i ma'a Tu#a+ kema'ia+ semua o2a+, "a+, %ikasi#i-N"a. Be2#a2,a %i ma'a Tu#a+ kema'ia+ o2a+, "a+, %ikasi#i+"a ka2e+a: 1.D Alla# me+,#a2,ai (e28ua+,a+ #i%u( ma+usia %alam me+,#a%a(i (e2'a+%i+,a+ ima+ sam(ai ak#i2 #i%u(+"a. 0a+ Alla# me+8a+8ika+ ma#ko'a "a+, a*a%i ke(a%a me2eka "a+, meme+a+,ka+ (e2'a+%i+,a+ ima+ i'u. 2.D Alla# me+,#a2,ai ke#i%u(a+ ma+usia "a+, seme+'a2a %a+ aka+ me+,,a+'ika++"a %e+,a+ ke#i%u(a+ "a+, kekal *a,i o2a+, "a+, %ikasi#i-N"a. Tu#a+ mem*e2ka'i ki'a semua Ami+:

----------- -----------

BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 016 Http://bahan-khotbah.blogspot.com 65

9u%ul Ba#a+ .#o'*a#

: An%ara S-r4a "an Nera$a : L!$a) 16:19*+1

1. Pe+%a#ulua+ .ema'ia+ mem*a<a ki'a *e2#a%a(a+ %e+,a+ kekekala+. .i'a 'i%ak aka+ *e2a+i me+,#a2,ai #i%u( %a+ ma'i %a2i o2a+, lai+ 'a+(a %ii+,a'ka+ ke(a%a 7ak'a *a#<a ki'a 8u,a (a%a sua'u saa' aka+ ma'i. Alki'a* me+,a8a2ka+ *a#<a kema'ia+ a%ala# 8ala+ me+u8u kekekala+. Ba+"ak #al "a+, mis'e2ius 'e+'a+, kekekala+= 'e'a(i kisa# i+i me+,a8a2ka+ ki'a me+,e+ai #u*u+,a+ a+'a2a ke#i%u(a+ seka2a+, %a+ ke#i%u(a+ %alam kekekala+. 2. Pe2*e%aa+ ke#i%u(a+ AaBa2us %a+ o2a+, ka"aH a. 0alam #i%u( C a"a' 1--21D *. 0alam kema'ia+ C a"a' 22 D $. 0alam kekekala+ C a"a' 26-61D 6. Be*e2a(a Pela8a2a+ %a2i AaBus %a+ O2a+, .a"a a. .ekekala+ a%ala# %ima+a kesala#a+ %u+ia<i aka+ %ia%ili *. Aka+ selalu a%a ke8u'a+ %ike#i%u(a+ "a+, aka+ %a'a+,. Be*e2a(a o2a+, *e2(iki2 me2eka aka+ (e2,i ke 4o2,a= 'e'a(i ak#i2+"a me2eka me+emuka+ %i2i me2eka a%a %i +e2aka. $. 4o2,a %a+ +e2aka 'i%ak %i'e+'uka+ me+u2u' uku2a+ sukses %ima'a mas"a2aka'. Bila %e+,a+ uku2a+ i'u= se#a2us+"a AaBa2us "a+, #a2us+"a me+%e2i'a %alam kekekala+= %a+ o2a+, ka"a "a+, #i%u( %alam ke+"ama+a+. %. 4o2,a %a+ +ie2aka %i'e+'uka+ ole# ke(u'usa++ "a+, ki'a *ua' semasa #i%u(= %a+ 'i%ak %a(a' %i2eJisi se'ela# kema'ia+ e. .e(u'usa+ i'u meli(u'i (e+,akua+ %a+ (e2'o*a'a+ aka+ %osa= %a+ ke(e2$a"aa+ (a%a (2i*a%i %a+ (eke28aa+ 5esus .2is'us= "a+, 'ela# ma'i %a+ *a+,ki' %ia+'a2a o2a+, ma'i. Ma2i= sela,i a%a kesem(a'a+= ki'a %a'a+, ke(e%a-N"a se,e2a. /+,a'la# *a#<a %osa o2a+, ka"a %alam kisa# i+i= *uka+la# ka2e+a ia 'ela# melakuka+ #al-#al "a+, sala#= 'e'a(i 8us'2u ka2e+a ia 'i%ak %a(a' *e2*ua' a(a-a(a. Ma2i %a'a+,la# ke(a%a-N"a %a+ 8a%ila# *e2ka' *a,i sesama. Http://bahan-khotbah.blogspot.com 66

----------- -----------

BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 017 9u%ul : Di Da3a Kri)%!) Ba#a+ .#o'*a# : >a2&! 14:+

Ti%ak a%a seo2a+,(u+ "a+, %a(a' me+,#i+%a2 %a2i kema'ia+H semua o2a+, (as'i me+,alami+"a. A%a <ak'u ki'a la#i2 %a+ a%a <ak'u %ima+a ki'a aka+ %i(a+,,il (ula+, ole# 4a+, Pe+$i('a. Namu+ a%a *e,i'u *a+"ak o2a+, "a+, 'i%ak sia( *a#ka+ 'aku' me+,#a%a(i kema'ia+. Alki'a* me+,a'aka+ %e+,a+ 8elas ke(a%a ki'a *a#<a= >Be2*a#a,iala# o2a+,-o2a+, ma'i "a+, ma'i %alam
Http://bahan-khotbah.blogspot.com 6

Tu#a+= se8ak seka2a+, i+i. >4u+,,u#N= ka'a 1o#= su(a"a me2eka *ole# *e2is'i2a#a' %a2i 8e2i# lela# me2eka= ka2e+a se,ala (e2*ua'a+ me2eka me+"e2'ai me2eka.> CEa#"u 13:16D. .ema'ia+ *a,i o2a+, "a+, (e2$a"a *uka+ me2u(aka+ #al "a+, me+aku'ka+ 'e'a(i 8us'2u me2u(aka+ #al "a+, i+%a#= ka2e+a me2eka *ole# *e*as %a2i se,ala *e+'uk (e+%e2i'aa+ "a+, a%a %i %u+ia i+i. 0u+ia i+i (e+u# %e+,a+ *a+"ak masala# %a+ (e+%e2i'aa+. Te'a(i a%a sa'u 'em(a' %ima+a sama sekali 'i%ak a%a masala# %a+ (e+%e2i'aa+ "ai'u su2,a "a+, kekal. 9a%i kema'ia+ *uka+ ak#i2 %a2i se,ala+"a= 'e'a(i a<al %a2i sua'u ke#i%u(a+ "a+, *a2u= ke#i%u(a+ "a+, (e+u# %e+,a+ ke*a#a,iaa+ "a+, kekal *e2sama %e+,a+ Tu#a+. 9a+8i %a+ (e+,#a2a(a+ i+i aka+ me+8a%i ke+"a'aa+ 8ika sau%a2a me+,am*il ke(u'usa+ u+'uk (e2$a"a ke(a%a 5esus .2is'us se*a,ai Tu#a+ %a+ 9u2uselama'+"a. Ii2ma+ Tu#a+ *e2ka'a: >.a2e+a *e,i'u *esa2 kasi# Alla# aka+ %u+ia i+i= se#i+,,a /a 'ela# me+,a2u+iaka+ A+ak-N"a "a+, 'u+,,al= su(a"a se'ia( o2a+, "a+, (e2$a"a ke(a%a-N"a 'i%ak *i+asa= melai+ka+ *e2ole# #i%u( "a+, kekal> C5o#a+es 6:16D. >4emua+"a i'u ku'uliska+ ke(a%a kamu= su(a"a kamu "a+, (e2$a"a ke(a%a +ama A+ak Alla#= 'a#u= *a#<a kamu memiliki #i%u( "a+, kekal.? C1 5o#a+es 5:16D. Be2*a#a,iala# *a,i sau%a2a "a+, (e2$a"a ke(a%a 5esus ka2e+a sau%a2a aka+ #i%u( se+a+, %a+ *a#a,ia u+'uk selama-lama+"a. Tu#a+ 5esus mem*e2ka'i sau%a2a.

Http://bahan-khotbah.blogspot.com

68

----------- -----------

BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 018 9u%ul : Ke a%ian Ba#a+ .#o'*a# : II /a7a*ra7a 20:1 // 1a8a-2a8a 20:1 > Pa%a #a2i-#a2i i'u &iBkia 8a'u# saki' %a+ #am(i2 ma'i. Aalu %a'a+,la# +a*i 5esa"a *i+ Amos= %a+ *e2ka'a ke(a%a+"a : > Be,i+ila# 7i2ma+ Tu#a+= sam(aika+la# (esa+ 'e2ak#i2 ke(a%a kelua2,amu= se*a* e+,kau aka+ ma'i %a+ 'i%ak aka+ sem*u# la,i.? I. PENDAHULUAN 0a2i a"a' *a$aa+ ki'a i+i= ki'a me+,e'a#uai sua'u kisa# Alki'a* *a#<a sa'u saa' 1a8a &iBkia 8a'u# saki' %a+ #am(i2 ma'i= Aalu ia *e2%oa ke(a%a TU&AN %a+ TU&AN me+am*a# usia+"a 15 'a#u+ la,i. .ema'ia+ aka+ %ialai ole# sia(a sa8a= 'a+(a mema+%a+, s'a'us sosial %a+ ke%u%uka+. Ole# se*a* i'u ki'a #a2us mem(e2sia(ka+ %i2i me+,#a%a(i kema'ia+. ,A(AIMANA KITA MEMPE/SIAPKAN DI/I MEN(HADAPI KEMATIAN C A. Pe2sia(a+ 8asma+i 6-

II.

Http://bahan-khotbah.blogspot.com

Mem(e2sia(ka+ (esa+-(esa+ 'e2ak#i2. Ko+'o# M &iBkia C // 1a8a-2a8a 20: 1-2 D - 5aku* C .e8 3-: 1-62 D Mem(e2sia(ka+ (emakama+ "a+, %ii+,i+ka+

B. Pe2sia(a+ 1o#a+i Me+"a%a2i *a#<a ki'a semua aka+ ma'i C /*2a+i -:2 D - Pesa<a' A%amai2 #ila+, (a%a 'a+,,al 61 0esem*e2 2006 %i Pe2ai2a+ Mamu8u= Ma8e+e = 4ula<esi 4ela'a+. .o2*a+ #ila+, -6 o2a+, (e+um(a+, 'e2%i2i %a2i 85 %e<asa= a+ak-a+ak %a+ 3 *a"i. - K#ai2il A+<a2 (e2+a# me+ulis (uisi *e28u%ul > Aku? %a+ me+$a'a' %alam (uisi i'u > Aku mau #i%u( se2i*u 'a#u+ la,i?= 'e'a(i %alam usia mu%a C 26 'a#u+ D me+i+,,al %u+ia ka2e+a (e+"aki' TBK. Memas'ika+ *a#<a kalau ki'a ma'i= ki'a ma'i %i%alam Tu#a+. C Ea#"u 13:16 D Memas'ika+ *a#<a ki'a 'e'a( se'ia %i8ala+ Tu#a+ %a+ #i%u( %e+,a+ *i8aksa+a C MaBmu2 -0:12 D III. PENUTUP

.e'ika ki'a masi# #i%u( %i%u+ia i+i=.. ma2i *e2'o*a' %e+,a+ se(e+u# #a'i= se#i+,,a ki'a aka+ %iselama'ka+ ole# Tu#a+. 4e*a* se'ela# ki'a me+i+,,alka+ %u+ia i+i= ki'a 'i%ak %a(a' la,i me+,aku %osa %a+ *e2'o*a'. 9a+,a+ sia-siaka+ a+u,e2a# Tu#a+.

----------- -----------

Http://bahan-khotbah.blogspot.com

30

BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 019 9u%ul : /en5ana T!2an I%!3a2 'an4 Terbai$ Ba#a+ .#o'*a# : /- a 8:28 1oma 8:28 > .i'a 'a#u seka2a+, *a#<a Alla# 'u2u' *eke28a %alam se,ala sesua'u u+'uk me+%a 'a+,ka+ ke*aika+ *a,i me2eka "a+, me+,asi#i 0ia= "ai'u *a,i me2eka "a+, 'e2(a+,,il sesuai %e+,a+ 2e+$a+a Alla#?. PENDAHULUAN Ti%ak %a(a' %i(u+,ki2i *a#<a 'e2ka%a+, #i%u( i+i (e+u# %e+,a+ ke8u'a+-ke8u'a+ "a+, 'i%ak (e2+a# ki'a %u,a se*elum+"a. Te2ka%a+, *a#ka+ a(a "a+, ki'a 2e+$a+aka+= 'i%ak sesuai %e+,a+ ke+"a'aa+. 4e(e2'i "a+, 'e28a%i %i'e+,a# kelaua2,a %i'em(a' i+i. .elua2,a %i'em(a' i+i #a2us ke#ila+,a+ a+ak= $u$u "a+, *a2u sa8a la#i2 ke%u+ia= 'e'a(i la+,su+, %iam*il (ula+, ke(a+,kua+ Tu#a+. Ba,aima+a(u+ se$a2a ma+usia ke%ua o2a+, 'ua *a#ka+ kelua2,a semua 'e+'u me2asa *e2%uka. Namu+ %emikia+= #e+%akla# kelua2,a %i'em(a' i+i 'i%ak 'e2us la2u' %alam ke%ukaa+. /'ula# 2eali'a ke#i%u(a+= "a+, 'e2ka%a+, 'i%ak sei+%a# "a+, ki'a *a"a+,ka+. .i'a *isa sa8a me2e+$a+aka+= 'e'a(i a%a Tu#a+ "a+, ma#a me+e+'uka+. Pe2$a"ala# *a#<a Tu#a+ le*i# 'a#u a(a "a+, 'e2*aik *ua' ki'a. U5a1an Pa!3!) &an4 )!3i% "i1a2a i. 1oma 8:28 me+8a%i sala# sa'u a"a' "a+, suli' %i(a#ami. 4e(e2'i saa' i+i misal+"a. 4e$a2a ma+usia ki'a 'i%ak %a(a' me+,e2'i ke*aika+ Alla# = %e+,a+ mema+,,il a+ak "a+, su%a# sem*ila+ *ula+ %ika+%u+, %a+ ke'ika la#i2 ke%u+ia= 'i%ak lama kemu%ia+ me+i+,,al. Mu+,ki+ a%a %ia+'a2a ki'a "a+, sem(a' *e2(iki2= %ima+a ke*aika+ Alla# %alam (e2is'i<a i+i; Buka+ka# kalau Alla# *aik= se#a2us+"s mem*ia2ka+ a+ak i'u 'e'a( #i%u(;A(a 2e+$a+a %a+ ke*aika+ Tu#a+ %e+,a+ mema+,,il *a"i mu+,il "a+, *a2u sa8a %ila#i2ka+; Http://bahan-khotbah.blogspot.com 31

.alau ki'a 'i%ak *e+a2-*e+a2 mema#ami aka+ #al i+i=*isa 8a%i ima+ ki'a aka+ ,o"a# %a+ mem(e2sala#ka+ kea%aa+ a'au *a#ka+ Tu#a+. .isa# is'2i A"u* misal+"a se(e2'i "a+, *isa ki'a *a$a %alam ki'a* A"u*. A(a "a+, %ika'aka+ is'2i A"u* ke'ika meli#a' (e+%e2i'aa+-%emi (e+%e2i'aa+ "a+, %ialami ole# kelua2,a %a+ (2i*a%i A"u*; A"u* 2:-? Maka berkatalah istriya kepadanya9 Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu0 Kutukilah Allahmu dan matilah. ,e3a7ar "ari A&!b Namu+ %emikia+ %alam kisa# i+i ki'a %a(a' me+emuka+ sa'u ke*e+a2a+ "a+, lua2 *iasa %a2i 8a<a*a+ A"u* a'as (e2+"a'aa+ is'2i+"a. A*ub ):$+? Te'a(i 8a<a* A"u* ke(a%a+"a: > E+,kau *e2*i$a2a se(e2'i o2a+, ,ila. A(aka# ki'a mau me+e2ima "a+, *aik %a2i Alla# 'a(i 'i%ak mau me+e2ima "a+, *u2uk ; 0alam kesemua+"ai i'u A"u* 'i%ak *e2*ua' %osa %e+,a+ *i*i2+"a.? /+ila# (2i+si( "a+, (e2lu ki'a $o+'o# %a2i A"u*. Ba#ka+ kalau ki'a mem(e2#a'ika+ %alam A"u* 1:20-21 > Maka *e2%i2ila# A"u*= lalu me+,o"akka+ 8u*a#+"a %a+ me+$uku2 ke(ala+"a. .emu%ia+ su8u%la# ia %a+ me+"em*a# ka'a+"a > 0e+,a+ 'ela+8a+, aku kelua2 %a2i ka+%u+,a+ i*uku= %e+,a+ 'ela+8a+, (ula aku aka+ kem*ali ke%alam+"a. Tu#a+ "a+, mem*e2i= Tu#a+ "a+, mema+,,il. Te2(u8ila# +ama Tu#a+ > . 0i'e+,a# masala# "a+, %a'a+,

BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 020 9u%ul : Ke2i"!1an Se)!"a2 Ke a%ian Ba#a+ .#o'*a# : L!$a) 16: 19*+1 Http://bahan-khotbah.blogspot.com 32

Aukas 16:1- > Ada se rang kaya .... 0alam kisa# i+i a%a > seo2a+, ka"a >. Nama+"a 'i%ak %ise*u'ka+ %e+,a+ 8elas. /+i a%ala# ,am*a2a+ o2a+, "a+, ka"a se$a2a 8asma+i= 'e'a(i 'i%ak %ike+al ole# Alla#. 5esus #a+"a *e2ka'a > A%a seo2a+, ka"a..?. O2a+, i+i *e2(akaia+ 8u*a# u+,u %a+ kai+ #alus - > &a+"a %imiliki ole# o2a+, ka"a. Aukas 16:20 Dan ada se rang pengemis bernama 7asaru&.. Pe+,emis--> 0alam *a#asa asli memakai ka'a >P%-$-) > "a+, a2'i+"a miski+ "a+, *e+e2-*e+a2 miski+=C Mela2a'= ke2e D= a2'i+"a ko+%isi+"a *e+a2-*e+a2 miski+ %a+ kalau 'i%ak %i'olo+, (as'i ma'i= maka++"a 'i%ak me+e+'u. A%a ka'a lai+ "a+, %i'e28ema#ka+ miski+ "ai'u > Penia ? a2'i+"a miski+ 'a(i masi# (u+"a se%iki' ua+, %a+ #a2'a. D >.....bernama 7asarus - 4ekali(u+ miski+ 'e'a(i +ama+"a %ike+al ole# Tu#a+. Buka+ka# sua'u ke*a#a,iaa+ kalau ki'a %ike+al ole# Tu#a+; - Buka+ *e2a2'i #a+"a o2a+, miski+ sa8a "a+, masuk 4o2,a= 'e'a(i *a,aima+a sika( ki'a 'e2#a%a( keka"aa+ "a+, Tu#a+ 'i'i(ka+ ke(a%a ki'a. A*2a#am 8u,a seo2a+, ka"a= 'e'a(i a%a %i 4o2,a.

Aukas 16:22 Kemudian matilah rang miskin itu... .ema'ia+ aka+ %ialami ole# sia(a sa8a= *aik o2a+, miski+ a'au ka"a. &a2'a 'i%ak *isa me+a#a+ kema'ia+. 0e+,a+ ua+, ki'a mu+,ki+ *isa me+,#am*a' kema'ia+= 'e'a(i 'i%ak *isa me+,#i+%a2ka+ kema'ia+ /*2a+i -:2 --> > Ma+usia i'u %i'e'a(ka+ sa'u kali %a+ sesu%a# i'u %i#akimi Http://bahan-khotbah.blogspot.com 36

Ba,aima+a sika( ki'a me+,#a%a(i kema'ia+; a. Pe2,u+aka+ <ak'u-<ak'u #i%u( ki'a %e+,a+ *aik. E7esus 5: 15 > .a2e+a i'u (e2#a'ika+la# %e+,a+ seksama *a,aima+a kamu #i%u(= 8a+,a+la# se(e2'i o2a+, *e*al= 'e'a(i se(e2'i o2a+, lai+ ?. .i'a %imi+'a u+'uk mem(e2,u+aka+ <ak'u-<ak'u ki'a %e+,a+ se*aik*aik+"a= %e+,a+ 'e2us mem(e2muliaka+ +ama Tu#a+. C / .o2 10:61H .ol 6: 26D .i'a #a2us mem(e2'a+,,u+,-8a<a*ka+ ke(a%a Alla# Ba,aima+a ki'a mem(e2,u+aka+ <ak'u ki'a se'ia( #a2i 4u%a#ka# ki'a (e2,u+aka+ %e+,a+ #a'i-#a'i 4u(a"a 'i%ak 'e2*ua+, sia-sia *e,i'u sa8a ; Gu+aka+ <ak'u ki'a u+'uk se'ia *e2i*a%a# ke(a%a-N"a C /*2a+i 10:25 D *. &i%u( a%ala# kesem(a'a+ u+'uk *e2*ua' *aik %a+ me+,asi#i sesama. Pe2*ua'a+ *aik 'i%ak me+e+'uka+ keselama'a+= 'e'a(i (e2*ua'a+ *aik "a+, ki'a lakuka+ a%ala# *e+'uk u$a(a+ s"uku2 %a+ (e+,#a2,aa+ a'as a+u,e2a# "a+, Alla# *e2ika+ Gala'ia 6:2--> Be2'olo+,-'olo+,la# me+a+,,u+, *e*a+. ----------- ----------BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 021 9u%ul : A33a2 Pe"!3i Ba#a+ .#o'*a# : '-2 11:+5 5o# 11: 65 > Maka menangislah $esus... A"a' i+i a%ala# sala# sa'u a"a' "a+, 'e2(e+%ek %alam Alki'a*. A"a' i+i a%ala# 8u,a sala# sa'u a"a' "a+, me+$e2i'aka+ ke'ika 5esus me+a+,is. Me+,a(a 5esus me+a+,is; a. 5esus me+a+,is ka2e+a kema'ia+ *uka+ 2e+$a+a-N"a u+'uk ma+usia Http://bahan-khotbah.blogspot.com 33

Alla# me+$i('aka+ ma+usia *uka+ u+'uk alami kema'ia+= .e8a%ia+ 2:1 >.... se*a* (a%a #a2i e+,kau memaka++"a= (as'ila# e+,kau ma'i ? Alla# mem*e2ika+ ke#e+%ak *e*as ke(a%a ma+usia. Ba,aima+a ki'a *isa me+,#i+%a2i kema'ia+; 4e$a2a 8asma+i 8elas 'i%ak *isa= semua (as'i aka+ alami. Pe+,k# 8:8--> Tia%a seo2a+,(u+ "a+, *e2kuasa me+a#a+ a+,i+= %a+ kema'ia+. Ta(i %a(a' 'e2#i+%a2 %a2i kema'ia+ kekal. 5o# 11:25 --> Pe2$a"a 5esus "a+, a%ala# ke*a+,ki'a+ %a+ #i%u( - &a+"a 5esus 8ala+ "a+, lu2us u+'uk masuk %alam Ii2%aus "a+, .u%us - &a+"a 0ia 8u2uselama'= 8ala+ "a+, 'e(a'= u+'uk selama' %u+ia ak#i2a' - /4A AAMA4/&O /a 4a8a Alla# Ma#a .asi#

*. 5esua me+a,is ka2e+a kasi#-N"a +"a'a ke(a%a uma'-N"a .e'ika meli#a' (e+%e2i'aa+ Ma'a %a+ Ma2ia= 5esus me+a+,is. /+i a%ala# *uk'i ke(e%ulia+ Tu#a+ .e'ika me+,#a%a(i (e2soala+. Be2se2ula# ke(a%a Tu#a+ C MaBmu2 121: 1D= 0ia a%ala# (2i*a%i "a+, 'i%ak (e2+a# 'e2lela( CC MaBmu2 121: 3D. MaBmu2 63:16 me+,i+,a'ka+ ke(a%a ki'a *a#<a > Ma'a TU&AN 'e2'u8u ke(a%a o2a+,-o2a+, *e+a2= %a+ 'eli+,a-N"a ke(a%a 'e2iak me2eka mi+'a 'olo+, .E4/MPUAAN .e'ika ki'a 'a#u *a#<a Alla# "a+, ki'a sem*a# a%ala# Alla# "a+, *e,i'u (e%uli %a+ me+,asi#i ki'a uma'-uma'-N"a= 8a+,a+ 'e2us la2u' %alam %uka. 5aki+la# *a#<a ke'ika Alla# me+,i8i+ka+ masala# 'e28a%i %alam kelua2,a ki'a. Tu#a+ (u+"a 2e+$a+a "a+, i+%a#. Mu+,ki+ saa' i+i ki'a *elum me+,e2'i. Ta(i sa'u saa' +a+'i ki'a aka+ meli#a' *a#<a 2e+$a+a Alla# i'u i+%a#. Te'a( Http://bahan-khotbah.blogspot.com 35

*e2s"uku2 %a+ a+%alka+ Tu#a+.Pe2'olo+,a+ Alla# +"a'a *a,i o2a+,-o2a+, "a+, *e2sa+%a2 ke(a%a-N"a ----------- -----------

BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 022 9u%ul : Pa)%i Ma%i Ba#a+ .#o'*a# : Pen4$2 8:8 Pe+,k# 8H8 > 1iada se rangpun yang berkuasa menahan angin, dan tiada se rangpun berkuasa atas hari kematian A"a' i+i me+"a'aka+ sua'u e*e+a2a+ sia(a(u+ ki'a= (as'i aka+ me+,alami a(a "a+, +ama+"a ma'i. A"a' i+i sama %e+,a+ %e+,a+ /*2a+i -:2 Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. "emento "or' Http://bahan-khotbah.blogspot.com 36

.alau ki'a mem(e2#a'ika+ ke%ua 'ela(ak 'a+,a+ ki'a maka ki'a aka+ me+%a(a'i a%a %ua *ua# #u2u7 M %i 'ela(ak 'a+,a+ ka+a+ %a+ ki2i ki'a. .e%ua #u2u7 M i+i *isa %imak+aka+ si+,ka'a+ %a2i Meme+'o Mo2i "a+, *e2asal %a2i *a#asa Aa'i+ "a+, a2'i+"a > i+,a'la# #a2i kema'ia+mu?. 4a"a se2i+, me+'e28ema#ka+ se+%i2i %e+,a+ > Mes'i Ma'i ?. 4ekua' a(a(u+ ki'a= se,a,a# a(a(u+ ki'a= (as'i aka+ me+,alami a(a "a+, +ama+"a kema'ia+. Ole# se*a* i'u ki'a #a2us sia( me+,#a%a(i kema'ia+. Tek+olo,i 'i+,ka' 'i+,,i=(e2ala'a+ %ok'e2 su(e2$a+,,i#= o*a'-o*a'a+ a'au 2amua+ "a+, *e2k#asia' %a+ se$e2%as a(a(u+ ma+usia 'ak a%a "a+, mam(u me+a#a+= mem*a'asi %a+ me+,#e+'ika+ ma+usia u+'uk 'i%ak me+,alami (2oses "a+, +ama+"a kema'ia+ "a+, (as'i aka+ %ialami ole# semua ma+usia 'a+(a 'e2ke$uali= 'a+(a me+,e+al ke%u%uka+= 8e+is kelami+ %a+ (2o7esi. 9ika (a%a saa'+"a Tu#a+ mema+,,il ki'a > (ula+, ?= maka 'ak seo2a+,(u+ %a(a' me+,elak. A(a(u+ "a+, ki'a miliki saa' i'u= #a2'a *e+%a %a+ keka"aa+ aka+ ki'a 'i+,,al. A"u* *e2ka'a > 0e+,a+ 'ela+8a+, aku kelua2 %a2i ka+%u+,a+ i*uku= %e+,a+ 'ela+8a+, 8u,a aku aka+ kem*ali ke%alam+"a. Tu#a+ "a+, mem*e2i= Tu#a+ "a+, me+,am*il..=? C A"u* 2:21 D Aki*a'+"a *a+"ak o2a+, "a+, 'i%ak sia( %a+ me+,alami ke'aku'a+ "a+, lua2 *iasa saa' #a2us me+,#a%a(i kema'ia+. Namu+ *a,i ki'a o2a+,-o2a+, (e2$a"a=kema'ia+ *uka+la# ak#i2 %a2i se,ala+"a= melai+ka+ a<al %a2i ke#i%u(a+ "a+, *a2u. 1asul Paulus *e2ka'a > 9ika kema# ke%iama+ ki'a %i *umi i+i %i*o+,ka2= Alla# 'ela# me+"e%iaka+ sua'u 'em(a' ke%iama+ %i 4o2,a *a,i ki'a= sua'u 'em(a' ke%iama+ "a+, kekal "a+, 'i%ak %i*ua' ole# 'a+,a+ ma+usia.? C // .o2 5:1 D. Tu#a+ se+%i2i 8u,a me+e,aska+= > %i 2uma# Ba(a-.u *a+"ak 'em(a' 'i+,,al. 9ika 'i%ak %emikia+='e+'u aku me+,a'aka++"a ke(a%amu. 4e*a* Aku (e2,i kesi'u u+'uk me+"e%iaka+ 'em(a' *a,i-Mu.? C 5o# 13:2 D. 9a%i "a+, (ali+, (e+'i+, *uka+ *a,aima+a $a2a+"a me+,#i+%a2i kema'ia+ i'u= melai+ka+ *a,aima+a a,a2 ke'ika kema'ia+ i'u me+8em(u' ki'a= ki'a %alam ko+%isi su%a# sia(. Aalu a(a "a+, #a2us ki'a lakuka+ a,a2 ki'a sia( me+,#a%a(i kema'ia+;

Http://bahan-khotbah.blogspot.com

Pertama= ki'a #a2us (e2$a"a %i%alam #a'i %a+ me+,aku %e+,a+ mulu' *a#<a 5esus a%ala# Tu#a+ C 1oma 10:--10 D. Kedua, ki'a #a2us #i%u( %alam (e2'o*a'a+ se'ia( #a2i= ka2e+a >Ba2a+, sia(a me+8a%i milik .2is'us 5esus= ia 'ela# me+"ali*ka+ %a,i+, %e+,a+ se,ala #a<a +a7su %a+ kei+,i+a+"a.? C Gala'ia 5:23 D. Pr'ns'p Paulus tentang kemat'an. Paulus *e2ka'a > .a2e+a *a,iku #i%u( a%ala# .2is'us %a+ ma'i a%ala# keu+'u+,a+. C Iili(i 1: 21 D. .a'a "a+, %i'e28ema#ka+ keu'u+,a+ %alam a"a' i+i a%ala# > .e2%os?. Maksu%+"a a%ala# (e2ole#a+ sesua'u "a+, le*i# *esa2 a'au *a+"ak. 9a%i %alam a"a' i+i= Paulus *e2ka'a *a#<a %alam #i%u( i+i= ia #i%u( se(e+u#+"a *a,i .2is'usH ia #i%u( se*a,ai seku'u .2is'us. U(a#+"a a%ala# se'ela# ma'i +a+'i= ia aka+ le*i# *a+"ak la,i *e2seku'u %e+,a+ .2is'us= /'u 8au# le*i# me+,u+'uka+ ka2e+ /a *e2sama-sama .2is'us selama+"a Pe+,k#o'*a# :2 me+,a'aka+= > Pe2,i ke 2uma# %uka le*i# *aik %a2i(a%a (e2,i ke2uma# (es'a= ka2e+a %i2uma# %ukala# kesu%a#a+ se'ia( ma+usiaH #e+%akla# o2a+, "a+, #i%u( mem(e2#a'ika++"a.? A+%a (e2+a# (e2,i ke2uma# %uka= mela<a' kelua2,a a'au 'ema+ ,e2e8a "a+, me+i+,,al %u+ia; C Bila *elum (e2+a# (e2,ila# kesa+a @ D. Men4a1a Pen4$2-%ba2 r! a2 1e)%aC en4a%a$an 3ebi2 bai$ $er! a2 "!$a "ari1a"a $e

0i 2uma# (es'a A+%a %a(a' me+ikma'i suasa+a "a+, $e2ia= suasa+a "a+, se2u %e+,a+ $e2i'a "a+, lu$u-lu$u %a+ me+,,em*i2aka+= %i 2uma# (es'a A+%a %a(a' maka+ %a+ mi+um %alam kea%aa+ ,em*i2a %a+ 'e2'a<a. 0i 2uma# (es'a A+%a aka+ meli#a' o2a+,-o2a+, "a+, *e2(akaia+ i+%a# %a+ me+a2ik ma'a. 0i 2uma# (es'a A+%a aka+ meli#a' se+"uma+ me+a<a+ "a+, aka+ me+,u+%a+, A+%a u+'uk 'e2se+"um (ula. 0i 2uma# (es'a semua o2a+, C 'e2masuk A+%a D %a(a' *e2,e2ak *e*as %a+ me+a2i. .ea%aa+ i'u 'e+'u *e2*a+%i+, 'e2*aik %e+,a+ kea%aa+ a'au suasa+a %i2uma# %uka Http://bahan-khotbah.blogspot.com 38

0i 2uma# %uka A+%a 'i%ak %a(a' me+ikma'i suasa+a $e2ia= 'e'a(i suasa+a #a2u. 0i2uma# %uka 'i%ak a%a $e2i'a lu$u= "a+, a%a $e2i'a (ilu. 0i 2uma# %uka 'i%ak %a(a' me+ikma'i maka+ %a+ mi+um %alam kea%aa+ ,em*i2a sem*a2i 'e2'a<a= 'e'a(i sua2a isak 'a+,is %a+ ke'i%ak 2elaa+ %i'i+,,al ole# "a+, me+i+,,al. 0i 2uma# %uka 'i%ak a%a o2a+, "a+, 'e2se+"um 'e'a(i se'ia( o2a+, me+u+8ukka+ muka "a+, *e2%uka "a+, mem*ua' A+%a 8u,a me2asa *e2%uka. 0a+ %iuma# %uka= A+%a aka+ me+%e+,a2 $e2i'a 'e+'a+, %ia "a+, me+i+,,al. A%a $e2i'a *aik= +amu+ a%a $e2i'a "a+, me+"a'aka+ se8u8u2+"a 'e+'a+, sia(a sosok "a+, 'e2*a2i+, kaku 'e2se*u'. 0i 2uma# %uka a%a sesosok 'u*u# kaku "a+, 'e2*a2i+, 'i%ak %a(a' *e2,e2ak sama sekali ka2e+a su%a# ma'i . C 4ua'u saa' A+%a 8u,a aka+ *e2(osisi %emikia+ D. Bila A+%a me+,iku'i (2osesi %a2i 2uma# %uka sam(ai (emakama+ 'e+'u A+%a aka+ meli#a' sesua'u "a+, sa+,a' 8au# *e2*e%a %a2i kea%aa+ %i 2uma# (es'a. Pe2+a#ka# A+%a me2e+u+,ka+ *a#<a %i 'em(a' i'ula# C2uma# %uka D ak#i2 %a2i ke#i%u(a+ A+%a se*a,ai ma+usia; Pe2#a'ika+ *a,aima+a sea+%ai+"a 'u*u# "a+, 'e2*a2i+, kaku i'u a%ala# A+%a. 4e*u'a+ a(a "a+, aka+ %iu$a(ka+ o2a+, "a+, %a'a+, mela<a' ke'ika A+%a me+i+,,al %u+ia ; Ke2i'a a(a "a+, (a+'as %i$e2i'aka+ 'e+'a+, A+%a ole# o2a+, "a+, mela"a'; Memo2i a(a "a+, %isam(aika+ (e+%e'a ke'ika me+,#a+'a2ka+ A+%a ke lia+, ku*u2 %isaa' (emakama+; 4e'ia( ma+usia aka+ *e2kesu%a#a+ %i2uma# %uka. Baik A+%a se*a,ai o2a+, *iasa= se*a,ai o2a+, ka"a= se*a,ai o2a+, miski+= se*a,ai o2a+, "a+, *e2ke%u%uka+= se*a,ai o2a+, "a+, 'am(a+= se*a,ai o2a+, "a+, $a+'ik= se*a,ai o2a+, "a+, (i+'a2 a'au 'e2(ela8a2= a'au(u+ se*a,ai o2a+, "a+, *o%o#= se*a,ai seo2a+, (ela"a+ Tu#a+ a'au (e+%e'a sekali(u+= kema'ia+ i'u aka+ %a'a+,. .ran4 bi7a$9 bi3a "ia %a2! a)a i%! a$an "a%an4 a$a ia1!n ber)ia1. ,a4ai ana "en4an An"a C ----------- ----------BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 02+ Http://bahan-khotbah.blogspot.com 3-

9u%ul Ba#a+ .#o'*a#

: Aan4an Aa"i Peran%a! Ka5a! : I Pe%r!) 2:11

.audara/saudaraku yang kekasih, aku menasehatka kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan/keinginan daging yang berjuang melawan jiwa : I Pe%r!) 2:11 D PENDAHULUAN A"a' i+i me+,i+,a'ka+ 'e+'a+, ke*e2a%aa+ ki'a se*a,ai o2a+, (e2$a"a *a#<a selama ki'a %i%u+ia ki'a *e2s'a'us (e+%a'a+, %a+ (e2a+'au. Pe+%a'a+,: A2'i+"a *uka+ (e+%u%uk asli= Eo+, +eka C B#s.9a<a D. B#s. 5u+a+i me+,,u+aka+ ka'a Parai$-) C Pa2aO sam(i+,= Oikos O 2uma# = Pa2aikosO o2a+, "a+, %isam(i+, 2uma#. 9a%i Pa2aikos a2'i+"a 2uma# se*ela#= 'e'a+,,a a'au o2a+, asi+,. Pe2a+'auO <o+, mo+%#ok= musa7i2= (e+,ela+a. B#s. 5u+a+i me+,,u+aka ka'a Pa2a(i%emos C Pa2a O %isam(i+,= e(i%emi O me+um(a+,. /*2a+i 11:16 8u,a me+,a'aka+ *a#<a ki'a a%ala# o2a+, asi+, %a+ (e+%a'a+, %i*umi i+i. / Pe'2us 1: 1 8u,a me+"a'aka+ *a#<a selama ki'a a%a %u+ia ki'a a%ala# o2a+, "a+, me+um(a+, 4e*a,ai (e+%a'a+, %a+ (e2a+'au ki'a 'i%ak memiliki HAK Men4a1a $i%a "i)eb!% 1eran%a! "an 1en"a%an4C Iili(i 6:20 me+$a'a' : Karena kewargaan kita adalah didalam . rga , dan dari situ juga kita menantikan 1uhan $esus Kristus sebagai -uruselamat A1a &an4 2ar!) $i%a 3a$!$an )eba4ai Pen"a%an4 "an Peran%a!C a. Aan4an %er4-"a $eni$ a%an "!nia Http://bahan-khotbah.blogspot.com 50

.e+ikma+'a+ "a+, %u+ia 'a<a2ka+ mem*ua' se*a,ia+ o2a+, le*i# me+,asi#i %u+ia= le*i# ke2asa+ se*a,ai (e+%u%uk %u+ia. 4eo2a+, %u'a *esa2= 'i%ak aka+ 'e'a( 'i%ak aka+ 'e'a( 'i+,,al %i+e,a2a asi+, 4eo2a+, (e2a+'au (as'i me2i+%uka+ kam(u+, #alama+ 9a+,a+ 'e+,,elam %e+,a+ ke+"ama+ "a+, %u+ia *e2ika+ : I '-2 2:15*17D 9a+,a+ #i%u( %e+,a+ $a2a-$a2a %u+ia : /- a 12:2 D

b. Aan4an !"a2 1!%!) a)a - 0alam %u+ia ki'a aka+ me+,alami 'a+'a+,a+ : '-2 16:++ D - /+,a' (e+%e2i'aa+ i+i #a+"a sesaa' 5. Ki%a 2ar!) erin"!$an !n%!$ 1!3an4 $er! a2 ,a1a - O2a+,-o2a+, "a+, %i*e*aska+ Tu#a+ aka+ (ula+, ke 4io+ %e+,a+ suka$i'a C 5esa"a 65:10H51:11D PENUTUP Bia2la# ki'a me+"a%a2i aka+ #al i+i= se#i+,,a ki'a se+a+'iasa sia( se%ia %a+ *ila <ak'u+"a 'i*a= Tu#a+ mema+,,il ki'a (ula+,= ki'a mau (ula+, %e+,a+ suka$i'a. Aa,u: 4a"a Mau Pula+, ----------- ----------BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 024 9u%ul : ,!$an Pen"!"!$ A)3i Ba#a+ .#o'*a# : I Pe%r!) 1:1*2 Dari 6etrus, Rasul $esus Kristus, kepada rang/ rang pendatang yang tersebar di 6 ntus, :alatia, Kap d kia, Asia Ke*il dan ,itinia, yaitu rang/ rang yang dipilih, sesuai dengan ren*ana Allah, ,apa kita, dan yang dikuduskan leh R h, supaya taat kepada $esus Kristus dan menerima Http://bahan-khotbah.blogspot.com 51

per*ikan darah/2ya. Kiranya kash karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu : I Pe%r!) 1:1*2 D PENDAHULUAN A"a' i+i me+,i+,a'ka+ 'e+'a+, ke*e2a%aa+ ki'a se*a,ai o2a+, (e2$a"a *a#<a selama ki'a %i%u+ia ki'a *e2s'a'us (e+%a'a+, %a+ (e2a+'au. A1a &an4 2ar!) $i%a 3a$!$anC 4e*a,ai o2a+,-o2a+, (e+%a'a+, %a+ *uka+ (e+%u%uk asli %i *umi i+i= a(a "a+, #a2us ki'a lakuka+ ; a. 9a+,a+ 'a2u# #a2a(a+ ki'a ke(a%a %u+ia C Ma2kus 8:66 D - 9a%ika+ 5esus se*a,ai sa'u-sa'u+"a (e+,#a2a(a+ ki'a - Te2ku'ula# o2a+, "a+, me+,a+%alka+ %u+ia *. Ka2i (e2ka2a-(e2ka2a 4o2,a C 5o#a+es 1 :13 D - /si #i%u( ki'a %e+,a+ melakuka+ (e2ka2a-(e2ka2a "a+, me+"e+a+,ka+ #a'i Tu#a+. $. 9a+,a+ se2u(a %e+,a+ %u+ia C 1oma 12:2 D ----------- ----------BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 025 9u%ul : Hari*2ari Hi"!1 Man!)ia Ba#a+ .#o'*a# : Ma@ !r 90:1+*17 PENDAHULUAN Nama Musa %ike+al *uka+ #a+"a %ikala+,a+ kek2is'e+a+= 'e'a(i 8u,a %ikala+,a+ a,ama 4ama<i lai++"a. MaBmu2 -0:12 i+i si+o+im %e+,a+ MaBmu2 6-:5 > 5a TU&AN= *e2i'a#uka+la# ke(a%a a8alku= %a+ a(a *a'as umu2ku= su(a"a aku me+,e'a#ui *e'a(a 7a+a+"a aku @ ? Http://bahan-khotbah.blogspot.com - "a#mur ./:& ( 52

Ba,aima+a #a2i-#a2i #i%u( ma+usia i'u; /. &a2i-#a2i #i%u( ma+usia i'u si+,ka' C A"a' 1-10 D - A"a' 6 --- sesi+,ka' 7i2ma+ Tu#a+ > kem*alila# ? - A"a' 3-a Msi+,ka' se(e2'i #a2i-#a2i *e2,a+'i - A"a' 3-* M si+,ka' se(e2'i ,ili2a+ 8a,a - A"a' 5-6 M si+,ka' se(e2'i mim(i - A"a' 10 M umu2 ma+usia #a+"a 0-80 'a#u+ //. &a2i-#a2i #i%u( ma+usia $uma sa'u kali C /*2 -:2 D ///. &a2i-#a2i #i%u( ma+usia #a2us %iisi %e+,a+ *i8aksa+a C a"a' 12 D /F. &a2i-#a2i #i%u( ma+usia %i<a2+ai %e+,a+ kesuka2a+ C a"a' 16 D F. Alla# a%a %alam #a2i-#a2i #i%u( ma+usia PENUTUP Ma2ila# ki'a ko2eksi ke#i%u(a+ ki'a= su%a#ka# ki'a mem(e2,u+aka+ <ak'u-<ak'u #i%u( ki'a %e+,a+ *i8aksa+a; ----------- ----------BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 026 9u%ul : Men4i)i Hi"!1 Den4an ,i7a$)ana Ba#a+ .#o'*a# : Ma@ !r 90:10*12 Masa hidup kami tujuh puluh tahun dan jika kami kuat, delapan puluh tahun, dan kebanggaannya adalah penderitaan9 sebab berlalunya buru/buru, dan kami melayang lenyap. .iapakah yang mengenal kekuatan murka/Mu dan takut kepada gemas/Mu0 Ajarlah kami menghitung hari/hari kami sedemikian, hingga kami ber leh hati yang bijaksana : Ma@ !r 90:10*12 D Http://bahan-khotbah.blogspot.com 56

PENDAHULUAN 4eseo2a+, melakuka+ 2ise')(e+eli'ia+ u+'uk me+,#i'u+, *a,aima+a o2a+, me+,#a*iska+ masa #i%u(+"a selama 0 'a#u+ umu2+"a. Be2iku' a%ala# (e+eli'ia++"a Ti%u2 Beke28a No+'o+ TF Maka+ Be(e2,ia+ Be2sa+'ai 4aki' Be2(akaia+ Be2i*a%a# 26 'a#u+ 16 'a#u+ 8 'a#u+ 6 'a#u+ 6 'a#u+ 3=5 'a#u+ 3 'a#u+ 2 'a#u+ 0=5 'a#u+ 26=- P 22=8 P 11=3 P 8=6 P 8=6 P 6=5 P 5= P 2=8 P 0= P

A(aka# "a+, A+%a ke28aka+ selama #i%u( i+i ; &i%u( i+i aka+ A+%a (e2'a+,,u+, 8a<a*ka+ ke(a%a 4a+, Pem*e2i &i%u(. Mu+,ki+ A+%a (e2+a# *e2(iki2= +a+'i sa8ala# sa"a aka+ ke28aka+ sesua'u u+'uk ke*aika+ #i%u(. Masi# a%a <ak'u kok @ An"a e an4 a)i2 1!n&a #a$%!9 %e%a1i in4a%9An"a b!$an1e i3i$ #a$%! <

Eak'u i+i *isa sa8a %iam*il ole# 4a+, Pemilik &i%u( i+i. Aukas 12:1620 me+uliska+ > .emu%ia+ /a me+,a'aka+ ke(a%a me2eka sua'u (e2um(amaa+= ka'a-N"a > A%a seo2a+, ka"a= 'a+a#+"a *e2lim(a#-lim(a# #asil+"a. /a *e2'a+"a %alam #a'i+"a: A(aka# "a+, #a2us aku (e2*ua'= se*a* Aku 'i%ak mem(u+"ai 'em(a' %ima+a aku %a(a' me+"im(a+ #asil 'a+a#ku. Aalu ka'a+"a : /+ila# "a+, aka+ aku (e2*ua'H aku aka+ me2om*ak lum*u+,-lum*u+,ku %a+ aku aka+ me+%i2ika+ "a+, le*i# *esa2 %a+ aku aka+ me+"im(a+ %i%alam+"a se,ala ,a+%um %a+ *a2a+,-*a2a+,ku. 4esu%a# i'u aku aka+ *e2ka'a ke(a%a 8i<aku: 9i<aku= a%a (a%amu *a+"ak *a2a+,= 'e2'im*u+ u+'uk *e2'a#u+-'a#u+ Http://bahan-khotbah.blogspot.com 53

lama+"aH *e2is'i2a#a'la#= maka+la#= mi+umla# %a+ *e2se+a+,-se+a+,la#@ Te'a(i 7i2ma+ Alla# ke(a%a+"a: &ai e+,kau o2a+, *o%o#= (a%a malam i+i 8u,a 8i<amu aka+ %iam*il %a2i (a%amu= %a+ a(a "a+, 'ela# kau se%iaka+= u+'uk sia(aka# i'u +a+'i; A(aka# "a+, A+%a ke28aka+ selama #i%u( %i%u+ia i+i; A(aka# A+%a +,i+ %ise*u' se(e2'i a"a' %alam %alam 7i2ma+ %ia'as= se*a,ai > o2a+, *o%o#?; .elak a(a "a+, A+%a ke28aka+ aka+ me+$e2i'aka+ sia(a %i2i A+%a sesu+,,u#+"a. 4ua'u kali= sa"a *e2a%a %i2uma# %uka. 4a"a me+,#a%i2i malam (e+,#i*u2a+ *a,i kelua2,a "a+, %i'i+,,al ma'i ole# a+,,o'a kelua2,a me2eka "a+, me2eka kasi#i. 4e*elum a$a2a %imulai= sa"a me+"imak se'ia( (em*i$a2aa+ ole# o2a+, %iseki'a2 sa"a %u%uk. A%a "a+, me+,a'aka+ *a#<a "a+, me+i+,,al i'u (eke8a ke2as sam(ai 'i%ak (u+"a i+,a' <ak'u= a%a "a+, me+,a'aka+ si A "a+, me+i+,,al i'u a%ala# o2a+, "a+, suka me+olo+,. A%a la,i "a+, me+,a'aka+ *a#<a o2a+, "a+, me+i+,,al i'u a%ala# o2a+, "a+, 2a8i+ mela"a+i= %a+ (u+$ak+"a a%ala# ke'ika seo2a+, #am*a Tu#a+ C Pe+%e'aD me+"amaika+ k#o'*a# "a+, %isisika+ kesaksia++"a 'e+'a+, *a,aima+a si A "a+, me+i+,,al a%ala# 8emaa' "a+, 2a8i+ mela"a+i Tu#a+ %a+ 'i%ak (e2+a# mem*ua' susa# ,em*ala+"a. 4a"a me2asaka+ *a#<a (e+,e+ala+ 'e+'a+, si A "a+, me+i+,,al %a2i #am*a Tu#a+ i'u 'i%ak me+,a%a-a%a. /AU4T1A4/: Tolo+, ka'aka+ %ia o2a+, *aik @ .ran4 en4ena3 An"a "ari a1a &an4 An"a $er7a$an <

Amsal 10: me+uliska+ > .e+a+,a+ ke(a%a o2a+, *e+a2 me+%a'a+,ka+ *e2ka'= 'e'a(i +ama o2a+, 7asik me+8a%i *usuk.? .elak a(a ke+a+,a+ o2a+, 'e2#a%a( A+%a ;

----------- ----------Http://bahan-khotbah.blogspot.com 55

BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 027 9u%ul : Ma%i Di"a3a T!2an Ba#a+ .#o'*a# : >a2&! 14:1+ Dan aku mendengar suara dari . rga berkata: ,erbahagialah rang/ rang mati yang mati dalam 1uhan, sejak sekarang ini. .ungguh, kata R h, supaya mereka b leh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. : >a2&! 14:1+ D

PENDAHULUAN .ema'ia+ a%ala# sua'u 2eali'a "a+, (as'i aka+ ki'a alami. 4ia( a'au 'i%ak sia(= mau a'au 'i%ak mau kema'ia+ (as'i aka+ 'e28a%i. Ba,i ke*a+"aka+ o2a+,= kema'ia+ a%ala# #al "a+, 'i%ak me+,e+aka+= me+"e%i#ka+ %a+ mem*ua' #a'i *e2%uka. Te'a(i a"a' i+i me+,a'aka+ *a#<a kema'ia+ *a,i o2a+, "a+, ma'i %alam Tu#a+ a%ala# sesua'u "a+, mem*a#a,iaka+. ,a4ai ana -ran4 &an4 a%i "i"a3a T!2anC

Http://bahan-khotbah.blogspot.com

56

O2a+, "a+, ma'i %i%alam Tu#a+ a%ala# o2a+, "a+, me+i+,,al %alam ko+%isi 'e'a( *e2ima+ ke(a%a Tu#a+. .i'a #a2us meme,a+, 'e,u# ima+ (e2$a"a ki'a= se#i+,,a ke'ika Tu#a+ mema+,,il ki'a= %i%a(a'i ki'a 'e'a( meme,a+, 'e,u# ima+ ki'a ke(a%a Tu#a+ %a+ 'i%ak *e2(ali+, ke(a%a ila#-ila# lai+. A%a *a+"ak ,o%aa+-,o%aa+ "a+, *e2usa#a me+,,u,u2ka+ ima+ ki'a ke(a%a Tu#a+. U+'uk i'u ki'a #a2us 'e'a( 'e,u# %alam ima+. Esau a%ala# $o+'o# o2a+, "a+, me+"ia-+"iaka+ a+u,e2a# Tu#a+. BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 028 9u%ul : Di$ena3 Seba4ai Sia1aC Ba#a+ .#o'*a# : Pen4$2-%ba2 7:1

2ama yang harum lebih baik dari pada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran . : Pen4$2-%ba2 7:1 D PENDAHULUAN A%a (e(a'a# "a+, me+,a'aka+ > Ga8a# ma'i me+i+,,alka+ ,a%i+,= ma$a+ ma'i me+i+,,alka+ *ela+,= ma+usia ma'i me+i+,,alka+ +ama ?. A2'i+"a a%ala# sekali(u+ ki'a me+i+,,al %u+ia= a%a #al "a+, #a2us ki'a <a2iska+ *a,i kelua2,a ki'a "ai'u +ama "a+, *aik. A"a' i+i me+,a'aka+ *a#<a +ama "a+, *aik #a2um le*i# *aik %a2i (a%a mi"ak "a+, ma#al. Ma%i3a2 2a ba T!2an i%! 0alam Ula+,a+ 63:5-8 a%a kisa# me+,e+ai kema'ia+ seo2a+, 'oko# *esa2 /s2ael "ai'u Musa. Pa%a ak#i2 #i%u( Musa= Tu#a+ me+,a+u,e2a#ka+ se*u'a+ &am*a Tu#a+ ke(a%a+"a. 0emikia+ 8u,a ke(a%a 5osua se*a,ai (e+,,a+'i Musa= Tu#a+ 8,a mem*e2ika+ (2e%ika' se*a,ai #am*a Tu#a+. 4e*u'a+ #am*a Tu#a+ a%ala# (2e%ika' "a+, mulia. 0a+ kalau ki'a (e2#a'ika+= Tu#a+ 'i%ak %e+,a+ mu%a# mem*e2ika+ (2e%ika' i+i *aik ke(a%a Musa mau(u+ 5osua. Ba2u (a%a ak#i2 #i%u( me2eka se'ela# 'e2*uk'i *a#<a me2eka 'e'a( se'ia me+8ala+ka+ 'u,as-'u,as se*a,ai #am*a Tu#a+. Http://bahan-khotbah.blogspot.com 5

4ekali(u+ Musa %a+ 8u,a 5osua 'ela# me+i+,,al= 'e'a(i se*u'a+ #am*a Tu#a+ i'u 'e'a( meleka' %alam %i2i me2eka. 0emikia+ 8u,a %e+,a+ Beliau "a+, su%a# %i(a+,,il Tu#a+ i+i= Beliau (a+'as %ise*u' se*a,ai #am*a Tu#a+= ka2e+a *eliau 'e'a( se'ia mela"a+i Tu#a+ sam(ai ak#i2 #i%u(+"a. Ba,i ki'a "a+, %i'i+,,alka+= *aik kelua2,a mau(u+ 8u,a si%a+, 8emaa'= se(a+'as+"a ki'a *e2s"uku2 ke(a%a Tu#a+ ka2e+a ki'a (e2+a# memiliki o2a+, 'ua sekali,us #am*a Tu#a+ "a+, %emikia+. Men7a4a na a bai$. 4elama ki'a #i%u(= i+i a%ala# kesem(a'a u+'uk ki'a *e2ka2"a= mela"a+i Tu#a+ %a+ sesama= su(a"a ke'ika kelak ki'a %i(a+,,il Tu#a+= ki'a %i%a(a'i se*a,ai o2a+,-o2a+, "a+, memiliki +ama "a+, *aik %a+ #a2um.

Http://bahan-khotbah.blogspot.com

58

BA&AN .&OTBA& .EMAT/AN 0AN PENG&/BU1AN No.U2u' : 029 9u%ul : Men7a4a Na a ,ai$ Ba#a+ .#o'*a# : A )a3 22:1

2ama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi rang lebih baik daripada perak dan emas : A )a3 22:1 D PENDAHULUAN Me+8a,a +ama *aik (2i*a%i %a+ kelua2,a a%ala# sua'u #al "a+, (e+'i+, %a+ #a2us ki'a lakuka+. O2a+, 'ua "a+, su%a# %e+,a+ susa# (a"a# mem*esa2ka+ ki'a 'e+'u *e2#a2a( *a#<a a+ak+"a aka+ *e2#asil me+8a%i o2a+, "a+, *e2,u+a. Be'a(a *a+,,a+"a o2a+, 'ua 8ika a+ak-a+ak+"a mam(u #i%u( %e+,a+ *aik %a+ *e+a2 %imas"a2aka'= me+8a%i a+ak "a+, *e2,u+a *a,i mas"a2aka'= *a+,sa %a+ Ne,a2a se2'a mem(e2muliaka+ +ama Tu#a+. 4e*alik+"a *e'a(a o2a+, 'ua aka+ me2asa ke$e<a= ma+akala me+%a(a'i a+ak+"a *e2'i+,ka# laku se*alik+"a. &i%u(+"a mem(e2maluka+ +ama o2a+, 'ua++"a. 0alam 7ilsa7a' 8a<a a%a kalima' > Mikul %#u<u2 me+%em 8e2o? "a+, a2'i+"a ku2a+, le*i# ki'a #a2us *e2*ak'i ke(a%a o2a+, 'ua %a+ me+8a,a +ama *aik+"a. Nama *aik mema+, (e+'i+,. Ole# ka2e+a i'u 2a8a 4alomo me+,a8a2ka+ *a#<a +ama *aik le*i# *e2#a2,a %a2i (a%a keka"aa+ *esa2. 0alam (e+,k#o'*a# 8u,a %i$a'a' *a#<a +ama "a+, #a2um le*i# ma#al *e2#a2,a %a2i (a%a emas > C: D. 9a+,a+ sam(ai ki'a me+,,a%aika+ +ama *aik ki'a %emi se*ua# ma'e2i. Be,i'u 8u,a +ama *aik kelua2,a ki'a. 4e*a,ai o2a+, (e2$a"a= ki'a i+i *e2s'a'us ,a+%a. 4elai+ ki'a a+ak %a2i o2a+, 'ua ki'a= .i'a 8u,a me2u(aka+ a+ak-a+ak Alla#. Http://bahan-khotbah.blogspot.com 5-

Http://bahan-khotbah.blogspot.com

60

DAFTAR PUSTAKA 9a$o* Na#u<a". #%; ,ahan Untuk Meningkatkan Kh tbah Anda. 9aka2'aHGB/ Http://bahan-khotbah.blogspot.com 61

9emaa' Ma<a2 4a2o+=1--1 Gu+a<a+= 4a%iki+. Kematian $ang ,erharga. 9aka2'aH5P/ .a<a+a+ .e$il=2008 P&= Pou<. Uraian .ingkat 1entang 3 miletik < )lmu ,erkh tbah, 9aka2'aH5P/ .a<a+a+ .e$il=2008 A%Je+'us &. Qe+%2a'o= )ngin Dikenal .ebagai .iapakah Anda 0 , 'a+(a Pe+e2*i'= 2010
Ad=entus&endrat >yah kkk .* .id 36.?';! ;''? ?''@

INTE/NET

#''(:))"e7'amamua"a.*lo,s(o'.$om)2011)01)*e2#a2,a-%i-ma'a-'u#a+-kema'ia+o2a+,.#'ml

Http://bahan-khotbah.blogspot.com

62

Anda mungkin juga menyukai