Anda di halaman 1dari 7

11 tema 1-4 kl.

Bylinjimosi ilaid civiliniame procese samprata, reikm ir rys Gali kilti kl- kas turt prisiimti kas turt prisiimti pa eist asmen teisi !"yvendinimo procese neiven"iamai atsirandan#i ilaid nat$% &r valsty', "arantuodama teis( asmenims kreiptis ! teism$, tuo pa#iu "arantuoja, kad i valsty's 'iud eto 'us atly"intos visos su pa eist teisi atkrimu susijusios ilaidos% )uk tokiu atveju valsty' ar'a, kitaip tariant, mokes#i moktoj pe#ius prisl"s pernely" didel nata. *odl , nors valsty' turi teisi "ynimo monopol!, teismin "yny'a +pla#i$ja prasme, nra ir ne"ali 'ti suteikiama nemokamai. Garantuodama teisin( civilini teisi "yny'$ valsty' reikalauja paden"ti dal! teismo vykdomo teisin"umo ilaid. *eiss norm re"lamentuojan#i 'ylinjimosi ilaid institut$, anali- leid ia api'dinti 'ylinjimosi ilaidas kaip "in#o alies 'ylinjimosi procese iekovo, atsakovo, kit dalyvaujan#i 'yloje asmen 'ei teismo patirta ilaidas +materialines s$naudas,. .statymins 'ylinjimosi ilaid sampratos nepateikia /01 , ta#iau /01 23 str, nustato , kad 'ylinjimosi ilaidas sudaro yminis mokestis ir ilaidos, susijusios su 'ylos na"rinjimu. 4yminio mokes#io samprata yra aiki, ta#iau kas yra 5ilaidos6 susijusios su 'ylos na"rinjimu, suvokiamai nevienodai. 0irmiausiai reikt apsispr(sti, kokie asmenys "ali pretenduoti ! teismo ilaid atly"inim$. &'ejoni nekyla , kai kal'ama apie iekov$ , atsakov$ ir tre#iuosius asmenis, pareikian#ius savarankikus reikalavimus .ta#iau kaip vertinti tokius atvejus, kai atly"inti ilaidas reikalauja tre#iasis asmuo, nepareik(s savarankiko reikalavimo, 'et dalyvaujantis 'yloje iekovo ar atsakovo pusje% *oks asmuo "ali teikti !vairius procesinius dokumentus, kuri paren"imas reikalauja materialini s$naud. Bylinjimosi ilaidos neturt 'ti aikinamos siaurai ar'a sietinas tik su ilaidomis, kurias 'ylininkai patiria persikl( ! teism$. *ai"i nereikt tapatinti 'ylinjimosi proceso su 'ylos na"rinjimo procesu teisme. 7var'u, kad "in#o alys pirmiausiai turi 'andyti susitarti dery' keliu, inoma tai ne visada pavyksta .ta#iau jei"u alis, aikiai siekusi iven"ti teismo procese, nepavykus to padaryti laimt 'yl$ teisme, sistemikai aikinant /01 8 str, 2 str 'ei 99 str, ji "alt reikti reikalavim$ priteisti ir iki civilins 'ylos iklimo teisme patirtas ilaidas. *oks po iris skatina 'ylinjimosi proces$ +tuo pa#iu ir 'ylinjimosi ilaidas, suvokti kiek pla#iau nei proces$ teisme. Taigi, bylinjimosi ilaidos "ali 'ti api'dinamos kaip pini" sumos, kurias turi sumokti 'yloje dalyvaujantys asmenys u teismo atliekamus tam tikrus procesinius veiksmus , ir j turtos pini"ins ilaidos, susijusios su 'ylos na"rinjimu teisme. Remiantis iuo apibrimu galima nurodyti svarbiausius bylinjimosi ilaid poymius: 1.'ylinjimosi ilaidos visada ireikiamos pini"ais. 8. jas turi sumokti alys ir tretieji asmenys, pareikjai, kreditoriais, skolininkai t.y. suinteresuoti 'ylos 'ai"timi asmenys, tam tikrais atvejais parei"$ apmokti 'ylinjimosi ilaidas prisiima valsty'. :. 'ylinjimosi ilaidomis paden"iamos procesini veiksm atlikimo ilaidos. 4.ios ilaidos yra tiesio"iai susijusios su na"rinjama 'yla. Bylinjimosi ilaidos paprastai skirstomos dvi ris: 1. ymin! mokest! t.y /01 nustatyt$ pini" sum$, skirt$ sumokti u tam tikrus /01 numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus. 8. ilaidas , susijusias su 'ylos na"rinjimu t.y ;aktines pini"ines ilaidas, turtas na"rinjant 'yl$ 'ei vykdant teismo sprendim$. laidos susijusios su bylos nagrinjimu, skirstomos ias kategorijas 1. sumos, imoktinos liudytojams, ekspertams, ekspertinms !stai"oms, vertjams, 'ei ilaidos, susijusios su vietos ap ira 8. atsakovo paiekos ilaidos. :. ilaidos, susijusios su procesini dokument !teikimu. 4. atly"inimo u kuratoriaus dar'o ilaidos.

<. ilaidos advokato ar advokato padjjo pa"al'ai apmokti =. valsty's teisins pa"al'os teikimo ilaidos 2. kitos 'tinos ir pa"r!stos ilaidos /01 99 str s!raas nra baigtinis pa"al atsiradimo prie astis 'ylinjimosi ilaidos dar "ali 'ti skirstomos ! > 1. priklausan#ias nuo ali valios. +advokato konsultacija, 8. nepriklausan#ias nuo ali valios t.y kylan#ias tiesio"iai dl civilinio proceso teisinio re"uliavimo + yminis mokestis, pa"al nustatymo 'd$ 'ylinjimosi ilaidos yra> 1.!tvirtintos civilinio proceso ist + ilaidos susijusios su procesini dokument pateikimu, 8, priskiriamos 'ylinjimosi ilaidoms teismo nuo ira + ist nenumatytos, ta#iau 'tinos ir pa"r!stos, Bylinjimosi ilaid instituto 'tinum$ ir reikm( atskleid ia iam civilinio proceso institutui priskiriamos ;-jos 1. kompensa"in # 'ylinjimosi ilaidomis paden"iamos netiesio"iai tam tikra dalis valsty'i ilaid, skiriam teismams ilaikyti. 8. preven"in$ netiesio"iai u kerta keli$ nepa"r!stiems reikalavimams reikti ir sau"o nuo nepa"r!sto teisi "in#ijamo teisme. :. drausminio$ piktnaud iavimas procesu "ali lemti visiko nuostoli atly"inimo principo taikym$, todl 'ylinjimosi ilaid institut$ "alima taikyti tik kaip ekonomin( sankcija u piktnaud iavim$. 4. regulia"in$nema os 'ylinjimosi ilaidos skatina alis iekoti kit, neteismini priemoni ispr(sti kon;likt$, o apsisprendus kreiptis ! teism$, skatina pasirinkti ne tokius 'ran"ius "in#o sprendimo 'dus. <. taikinimo$ alys skatinamos susitarti taikiai.+ jei alys susitaiko, ar iekovas atsisako iekinio iki teismo sprendimo primimo, "ali 'ti "r$ inama 2< proc . yminio mokes#io., 'ylinjimosi ilaid institutas turi ne tik privalom, 'et ir trkum. ?laidos yra viena did iausi kli#i kreiptis ! teism$. *odl nustatant 'ylinjimosi ilaid dyd! turi 'ti atsi vel"ta ! proporcin"umo, teisin"umo 'ei protin"umo principus. %yminis mokestis 4yminio mokes#io paskirtis perkelti dal! valsty's vykdomo teisin"umo ilaid 'yloje dalyvaujantiems asmenims , turintiems teisin! suinteresuotum$ 'ylos 'ai"timi. 4yminis mokestis mokamas u > 1.iekinio, prieiekinio , tre#iojo asmens , pareikusio savarankik$ reikalavim$ , pareikimo, pareikimo su ypatin"os teisenos tvarka ar'a pareikimo iduoti teismo !sakym$ padavim$. 8. praym$ per irti sprendim$ u aki. :. apeliacinio ar kasacinio skundo padavim$. 4. praym$ atnaujinti proces$ padavim$. <. praym$ taikyti laikin$sias apsau"os priemones iki iekinio pateikimo dienos padavim$. 0a'r tina, kad yminis mokestis yra nustatomas ir "ali 'ti imamas tik /01 konkre#iai !vardytais atvejais. )ei"u /01 nra konkre#iam dokumentui taikytinos nuostatos, !parei"ojan#ios sumokti ymin! mokest!, tai yminio mokes#io mokti nereikia, ir pritaik( i$ taisykl( praymui dl nuostoli, atsiradusi "in#o aliai piktnaud iaujant procesu, atly"inimo. %yminio mokes&io rys ir dydis 0a"al apskai#iavimo 'd$ yminis mokestis "ali 'ti> 1. paprastas +;iksuotas, ireikiamas konkre#ia pini" suma, nepriklausomai nuo "in#o dalyko verts.

8. proporcinis ireikiamas procentine iraika nuo iekinio sumos ar kitos pini" sumos. /0* 91 str numato a'i yminio mokes#io ris. 0aprastas taikomas tada, sunku ar ne!manoma nustatyti tikslios pareikto reikalavimo pini"ins verts, todl juo apmokestinami ie procesiniai veiksmai +dokumentai, :.neturtiniuose "in#uose + e" dl "ar's ir orumo "ynimo, tvysts nustatymo, 9@ str nurodyt procesini dokument padavim$ mokamas vieno imto lt mokestis. 4 . ypatin"ose teisenos 'ylose nustatytas vieno imto lt yminis mokestis, iskyrus /01 nustatytas iimtis , kai skundai dl antstoli veiksm yminiu mokes#iu neapmokestinami. < ne!kainotini iekiniai + i esms turtinio po'd io reikalavimai, ,kuri ne"alima ireikti pini"ais. A" iekinys dl naudojimosi 'endr$ja daline nuosavy'e tvarkos nustatymo,- u juos mokamas vieno imto lt mokestis. =. praymas per irti sprendim$ u aki nustatytas <@ lt yminis mokestis. 2. praymai dl proceso atnaujinimo apmokestinami 1@@ lt. 0roporcinis yminis mokestis derinamas su paprastu + ;iksuotu,, alia procentins iraikos nustatant ir konkre#ia pini" suma ireikt$ minimal ar maksimal moktino mokes#io dyd!. *urtiniuose "in#uose , na"rinjant 'endr$ja tvarka, yminio mokes#io dydis priklauso nuo iekinio sumos> 1.iki vieno imto tkstan#io lt sumos : proc, 'et ne ma iau kaip <@ lt. 8.nuo vieno imto tkstan#i iki trij imt tkstan#i lt sumos : tukst. Bt ir du proc nuo sumos, virijan#ios vien$ imt$ tuks lt. : . nuo trij imt tukst ir didesns sumos 2 tukst lt ir vienas proc nuo iekinio sumos, virijan#ios tris imtus tukst, lt , 'et i viso n dau"iau nei :@ tuks ltC *ai"i /0* 9@ str yra !tvirtinta pakopin +ma jimo, procentinio yminio mokes#io sistema. 7iekiant paskatinti asmenis esant "alimy'ei rinktis supaprastintus, 'ylose dalyvaujan#i asmen ir teismo laik$ 'ei pini"us taupan#ius "in#o sprendimo 'dus, tokiose 'ylose numatytas "erokai suma intas yminio mokes#io dydis> 1. 'ylose dl teismo !sakymo D moktinos sumos u iekin! sumos, 'et ne ma iau kaip deimt lt 8. dokumentinio proceso tvarka na"rinjamose 'ylose pus moktinos sumos, 'et ne ma iau kaip 8@ lt. *ai"i, nepaisant to, kokioje instancijoje na"rinjama 'yla, yminio mokes#io dydis nesikei#ia yminis mokestis B*, kaip ir dau"elio valsty'i, teisinje sistemoje turi 'ti sumoktas avansu t,y dar prie atliekant procesin! veiksm$ + prie paduodant iekinio pareikim$ ,. Eenusprendus dl yminio mokes#io sumokjimo teismas ne"ali pradti na"rinti 'ylos. )ei pareik(s iekin! iekovas nra sumokj(s yminio mokes#io, teismas nustato termin$ + ne trumpesn! kaip 2 d, trkumui paalinti. )ei 'ylos na"rinjimo metu paaikja, kad yminis mokestis ne'uvo sumoktas, teismas iekin! palieka nena"rint$. Eors toks procesinis teisinis re"lamentavimas u kerta teis( pasinaudoti teismine "yny'a, ta#iau tol, kol moktino yminio mokes#io dydis neper en"ia protin"umo ri', jis neprietarauja /01 <. str . parei"a sumokti ist nustatyt$ ymin! mokest! iekovui atsiranda kreipimosi ! teism$ dien$. /01 patvirtinimo ir , !si"aliojimo ir !"yvendinimo ist < str numatyta, kad u iekin! pateikt$ iki !si"aliojus iam kodeksui yminis mokestis mokamas pa"al procesins teiss normas, "aliojusiam iki io kodekso, i taisykl taikytina ir tada, kai yminio mokestis atidtas 'uvo. ?ekinio suma ir jos nustatymo tvarka 4yminis mokestis turtiniuose "in#uose mokamas nuo iekinio sumos. /01 9@ str. ?ekinio suma nustatoma atsi vel"iant tik ! materialiojo teisinio po'd io reikalavim vert(. iekinio sum$ turi nurodyti iekovas iekinyje. )ei"u nra nurodyta iekinio suma, tai pripa !stama iekinio trkumu, kurio nepaalinus teismas ne"ali tinkamai ina"rinti iekinio primimo kl. *ai yra ne teiss , o

;akto kl, kur! privalo ina"rinti teismas. 0rie iekinio 'tina pridti !rodymus, kad yminis mokestis sumoktas +iskyrus atvejus, kai yminio mokes#io mokjimas yra atidtas ar'a alis yra atleista nuo yminio mokes#io mokjimo,. ?ekinio sumos nustatymo 'dai /01 9< str> *ai"i, iekinio suma apskai#iuojama> 1.'ylose dl pini" iiekojimo pa"al iiekojimo sum$. 8. 'ylose dl ilaikymo priteisimo periodinms imokomis iiekojimo- pa"al 'endr$ imok u vienerius metus sum$. :. 'ylose dl turto ireikalavimo- pa"al ireikalaujamo turto rinkos vert(. 4. 'ylose dl terminuot imok ar davini pa"al 'endr$ vis imok ar davini sum$, 'et ne dau"iau kaip u trejus metus. <. 'ylose dl neterminuot ar'a iki "yvos "alvos imok ar'a davini- pa"al 'endr$ imok ar davini u trejus metus sum$. =. 'ylose dl imok ar davini suma inimo ar'a padidinimo- pa"al sum$, kuria suma inamos ar'a padidinamos imokos ar daviniai, ne dau"iau kaip u vienerius metus. 2. 'ylose dl imoku ar davini nutraukimo pa"al 'endr$ likusi imok ar davini sum$, 'et ne dau"iau kaip u vienerius metus. 9. 'ylose dl neturtins alos atly"inimo pa"al reikalaujam$ priteisti sum$. 3.'ylose dl daiktini teisi ! turt$ pa"al rinkos vert(. 1@.jei"u iekin! sudaro savarankiki reikalavimai pa"al 'endr$ vis reikalavim sum$. 4yminis mokestis turtiniuose "in#uose mokamas nuo iekinio sumos +/01 9@ str, 0rimokti trkstam$ yminio mokes#io dal! turi ir iekovas, padidinantis savo iekinio reikalavimus. Feikalavimo padidinimu nra laikomas praymas priteisti palkanas nuo 'ylos iklimo teisme iki visiko teismo sprendimo !vykdymo. 'tleidimas nuo yminio mokes&io ir yminio mokes&io mokjimo atidjimas visik$ atleidim$ nuo yminio mokes#io mokjimo, kai nustatomi ist pa"rindai /01 9: str. - Galin! atleidim$ nuo yminio mokes#io, kai teismas, atsi vel"damas ! asmens turtin( padt!, patenkina jo praym$ atleisti nuo yminio mokes#io mokjimo i dalies. /01 9: str numato 14 atleidimo nuo yminio mokes#io sumokjimo atvej.His s$raas nra 'ai"tinis. Ialsty's ir savivaldy'i institucijos, kaip juridiniai asmenys, nuo yminio m mokes#io mokjimo yra atleid iami. Hiuo atveju turi 'ti aikinama, kad valsty's ir savivaldy's institucijos atleid iamos nuo yminio mokes#io, 'et ir turto priteisimo. Bt ist leidjas numato ne tik privalomus atleidimo nuo yminio mokes#io atvejus +e" iekovai 'ylose dl vis reikalavimu dar'o teisiniuose santykiuose , iekovai dl ilaikymo priteisimo ir t,t, 'et ir suteikia teismui teis(, "avus motyvuot$ , !rodymais patvirtint$ asmens praym$ ir atsi vel"us !! turtin( padt!, i dalies atleisti nuo yminio mokes#io mokjimo /01 9: str. ? dalies mokjimo "alima atleisti tiek ;i-in! tiek juridin! asmen!. &tkreiptinas dmesys, kad teismas ne"ali visikai atleisti asmens nuo yminio mokes#io mokjimo. &ntra, ist numato kelias 'tinas s$ly"as tam, kad teismas apskritai svarstyt tok! kl.> 1 turi 'ti aiki asmens valios iraika, pateikta raytinio praymo ;orma 8 pateiktas paraymas i dalies atleisti turi 'ti motyvuotas. %yminio mokes&io gr!inimas

*ai"i, kaip atleidimo nuo yminio mokes#io i dalies atveju, ist reikalauja aikios asmens valios iraikos. *eismui nesuteikta teis spr(sti ! kl savo nuo ira. 7umokt$ yminio mokest! ar jo dal!, remdamasi teismo nutartimi, "r$ ina valsty'in mokes#i inspekcija, esant /01 92 str numatytiems pa"rindams> 1. kai sumokta dau"iau yminio mokes#io, ne"u ist numato. 8. kai iekinys atsiimamas. :. kai atsisakoma priimti iekin!, praym$ 'ei skund$ ar'a kai ie "r$ inami 'e sprendimo. 4. kai 'yla nutraukiama, jei ji nena"rintina teisme, ar'a kai iekovas nesilaik tos kate"orijos 'yloms nustatytos "in#o iankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir ne"alima ia tvarka pasinaudoti. <. iekin! palikus nena"rint$ kai> a,iekovas nesilaiko tos kate"orijos 'yloms nustatyto "in#o iankstinio sprendimo ne teisme tvarkos ir "alima pasinaudoti ia tvarka. B, kai iekin! padav neveiksnus asmuo. c, kai alis neprimokjo yminio mokes#io. =. susta'd ius 'ylos na"rinjim$, kai yra !siteisjusi nutartis ikelti atsakovui 'ankroto ar restruktri-avimo 'yl$. 2. panaikinus sprendim$ dl a'soliu#i ne"aliojimo pa"rind. Hiuo atveju yra "r$ inamas yminis mokestis, sumoktas u atitinkam$ apeliacin! ar kasacin! skund$. )ei yminio mokes#io "r$ inimo kl neisprend iamas i karto , pareikimas dl "r$ inimo "ali 'ti paduodamas teismui ne vliau kaip per dvejus metus nuo procesinio veiksmo, kurio pa"rindu praoma "r$ inti , atlikimo dienos. )ei"u "r$ inamas permoktas yminis mokestis, is terminas skai#iuojamas nuo teismo sprendimo, nutarties ar nutarimo !siteisjimo dienos. (u bylos nagrinjimu susijusios ilaidos - sumos sumoktos liudytojams, ekspertams, vertjams ir ilaidos susijusios su vietos ap ira. - &tsakovo paiekos ilaidos - ?laidos, susijusios su procesini dokument !teikimu. - &tly"inimo u kuratoriaus dar'$ ilaidos. - ?laidos advokato ar jo padjjo pa"al'ai apmokti. - Ialsty'ins teisins pa"al'os teikimo ilaidos. - 1itos 'tinos ir pa"r!stos ilaidos. ?laidos, susijusios su sumomis, imoktinomis liudytojams, ekspertams, ekspertinms !stai"oms ir vertjams. Iietos ap iros ilaidas sudaro kelions , plan , 'r ini, nuotrauk darymo ir kitos 'tinos vietos ap irai atlikti ilaidos. )ei vykstama teismo transportu , transporto ilaidos, atly"inamos atsi vel"us ! nuotol! ir kuro s$naudas. 'tsakovo paiekos ilaidos ?ekovui !rod ius, kad jis msi vis priemoni atsakovui surasti ir jam nepavyko, teismas turi teis( skel'ti paiek$ ir kitose 'ylose. *a#iau tai daroma tik iimtiniais atvejais, atsi vel"iant ! visas 'ylos aplinky'es. Femiantis ilaid, susijusi su civilins 'ylos na"rinjimu, dyd i ir j imokjim tvarka, atsakovo paiekos ilaidas sudaro> - asmens, praiusio paskel'ti paiek$, ilaidos +visos ;aktins asmens ilaidos, t,y susijusios su telekomunikacij priemoni naudojimu it.t,t, - valsty's institucijos ilaidos asmens paiekai, kurias sudaro asmens paiekos iniasklaidoje ir t.t.

asmens, praiusio paskelti paiek$, ilaidos apmokamos paties asmens lomis. laidos, susijusios su pro"esini dokument teikimu )ie "ali 'ti skirstomi ! dvi pa"rindines ris> 1. teismo procesiniai dokumentai +sprendimai, !sakymai, nutartys ir,t,, 8. 'yloje dalyvaujan#i asmen procesiniai dokumentai t,y i asmen iekiniai, atsiliepimai, duplikai , triplikai ir t.t. /01 11@ str.ios *varkos = punktas numato, kad !teikiant procesinius dokumentus re"istruotu patu, per antstol! !teikimas apmokamas i valsty's 'iud eto l, iskyrus tuos atvejus, kai 'yloje dalyvaujantis asmuo pareik praym$, kad procesinis dokumentas jam ar kitam 'yloje dalyvaujan#iam asmeniui 't !teikiamas kitu konkre#iu 'du, tokiu atveju pats praantysis apmoka. &tkreiptinas dmesys, jo" i valsty's 'iud eto l apmokamas ne vis procesini dokument, o tik teismo procesini dokument !teikimas. *uri 'ti apmokama u > - !teikim$ re"istruotu patu - teikiant per antstol! - teikiant per asmenis, teikian#ius kurjerio paslau"as savo procesini dokument ilaidas apmoka pati alis. 7var'u, kad vieo paskel'imo 'du procesiniai dokumentai "ali 'ti !teikiami tik iimtinais atvejais> -jei nra inoma adresato "yvenamoji ar dar'o vieta ir nra "alimy's paskirti kuratoriaus. - jei 'yloje yra dau"iau nei 8@ asmen ir nra "alimy's !teikti C laidos, susijusios su teismo sprendimo vykdymu /01 =@3 str nustato , kad ilaidos, susijusias su sprendim vykdymu sudaro> 1. ilaidos, susijusios su turto ap ira, aretu , !kainojimu, perve imu, sau"ojimu ir reali-avimu. 8. atly"inimas ekspertams, vertjams ir kitiems asmenims, dalyvaujantiems vykdymo procese. :. ryi ilaidos. 4. skolininko, jo turto ar'a vaiko paiekos ilaidos. <. antstolio kelions ir komandiruots ilaidos. =. ilaidos skel'imams visuomens in;ormavimo priemons, internete. 2. ilaidos, susijusios su kuratoriaus paskyrimu. 9. kitos su sprendim vykdymu susijusios ar io kodekso nustatyta tvarka atliekam veiksm atlikimo ilaidos. Iykdymo ilaidas sudaro> 1. 'endrosios vykdymo ilaidos. 8. vykdymo ilaidos susijusios su atskir vykdymo veiksm atlikimu. :. atly"inimas antstoliui u vykdomojo dokumento + jo dalies, !vykdym$. &ntstolio pareikimo dl vykdymo ilaid priteisimo "ali 'ti na"rinjamas tiek raytinio, tiek odinio proceso tvarka. &tly"inimas u kuratoriaus dar'$ ilaidos Halies, kuri siekia atlikti svar'ius procesinius veiksmus, praymu teismas "ali paskirti kitai aliai laikin$ alies atstov$ pa"al ist kuratori, jei> 1 ta alis neturi civilinio procesinio veiksnumo ir atstovo pa"al ist . 8. alies "yvenamoji ir dar'o vieta yra ne inoma. 1uratoriui taip pat mokama> 1. u susipa inim$ su 'yla iki atstovavimo 'ylos procese prad ios 8. u dokument paren"im$.

:. u- prieiekinio, atsiliepimo ! iekin!, tripliko paren"im$. 4. u apeliacinio ar kasacinio skundo paren"im$. <. u kit dokument, susijusi su atstovavimu 'ylos procese paren"im$. ?laidos advokato ar jo padjjo pa"al'ai apmokti 1,ilaidos u advokato ar jo padjjo, dalyvavusio 'ylos na"rinjime, pa"al'$. 8. ilaidos u pa"al'$ ren"iant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. 0rie ilaid advokatui ar jo padjjui apmokti yra priskiriamos tik 'tinos ilaidos. Eustatant priteistino u mokes#io u teikiamas teisines konsultacijas dyd! rekomenduojama neper en"t nurodyt maksimali dyd i , atsi vel"ti ! iuos papildomus kriterijus> 1. 'ylos sudtin"um$ 8. teisni paslau" kompleksikum$. :. speciali ini reikalin"um$. 4. ankstesn! +pakartotin!, dalyvavim$ toje 'yloje. <. 'tiny'( ivykti ! kit$ vietov(, ne"u re"istruota advokato dar'o vieta. =. turto ar pini" dyd! + priteistin ar "in#ijam, 2. teisini paslau" teikimo pastovum$ ir po'd!. 9. sprend iam teisini kl naujovum$ 3. kitas svar'ias aplinky'es. /01 39 str numato, kad ilaidos advokato ar padjjo pa"al'ai apmokti ne"ali 'ti priteisiamos, jei"u praymas dl j priteisimo 'ei ilaid dyd! patvirtinantys !rodymai nepateikti iki 'ylos ina"rinjamo i esms pa'ai"os. *ai"i, i ilaid paskirstymo kl turi 'ti ina"rintas toje pa#ioje 'yloje, kurioje yra priimtas procesinis sprendimas dl "in#o esms. *eisj kole"ija pa'r , kad 'ylinjimosi ilaid paskirstymas turi 'ti nurodytas teismo sprendimo re-oliucinje dalyje.