Anda di halaman 1dari 10

Bismillahirahmanirrahim...Assalamualaikum...Warahmatullahi wabarakatuh.

KATA ALUAN Awal kalam dengan Nama Rabbul Izzati Solawat dan salam kepada junjungan Nabi dimohon limpahan berkat segala nikmat yang diberi !adirin sekalian"#i $entas ber%erita kita bertemu lagi& 'ang dimuliakan( Tuan pengerusi yang petah berbi%ara $anel hakim yang ari) sentiasa $enjaga masa yang siap siaga Tak molek jika ada alu tiada lesungnya Tak berguna kalau ada dayung tiada sampannya Tak lengkaplah %erita kalau tiada tajuknya Tajuk %erita saya pada pagi yang berbahagia ini ialah *A!'U $+RTA,A RASULULLA! SA*& -ISI ./ !adirin Sekelian( Ketika berusia hampir 01 tahun Nabi ,uhammad suka mengasingkan diri di 2ua !irak& 2ua !irak terletak tidak jauh dari 3abal Annur& #ari kota ,ekah jauhnya kira4kira 5 Kilometer& yang tidak bermoral&
1

Nabi

,uhammad beribadat dan

mengasingkan diri untuk men%ari ketenangan daripada masyarakat Arab

#i 2ua !ira6 7aginda beruzlah dalam kesunyian berta)akur tentang kebesaran Tuhan serta memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu& !adirin sekalian 7agaimana pula dengan umat Nabi ,uhammad pada zaman ini8 9iri4%iri masyarakat jahiliah pada masa itu telah menular dengan hebat pada zaman sekarang& 2ejala keruntuhan moral seperti berzina membuang dan membunuh anak riba dan sebagainya menjadi nanah di dalam masyarakat Islam& Sungguh sedih&&& -ISI :/ Akhirnya pada suatu malam yang bertarikh .; Ramadhan tiba4tiba

datanglah seorang lelaki terus memeluk Rasulullah dengan erat& Lelaki itu berkata< 7a%alah *ahai ,uhammad<= Nabi ,uhammad sangat terkejut dan gementar& Tubuh baginda

mengelentar dan jantung berdegup ken%ang& kesejukan yang amat sangat& >Saya tidak tahu memba%a<& 3awab Rasulullah&

7aginda berpeluh dalam

Lalu malaikat jibril yang berupa seperti lelaki itu mengulangi lagi permintaannya Rasulullah tetap menjawab& ?Saya tidak tahu memba%a? Setelah kali ketiga jawapan baginda tetap sama 3ibril akhirnya berkata< [DALIL 1]

{ 2} { 1 } }5} { 4} $ { 3} ! % &
Yang bermaksud,

" #

"Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dengan nama Tuhanmu yang Amat Pemurah, yang mengajar manusia dengan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. " Surah al4Ala@ ayat .45

-$ANTUN/ Tersemat erat sejarah agama Kukuh terpahat di hati ummat Surah al4Ala@ *ahyu pertama #i 2ua hiraA menjadi tempat $ara hadirin sekelian Inti pati surah al4Ala@ adalah amanah sulung Allah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan& 7ermula dari pengisytiharan >I@ra > oleh 3ibril pada malam yang penuh berkat tersebut sejarah manusia berubah wajah& 7anyak kemajuan kini seperti bidang sains teknologi geogra)i matematik dan seumpamanya adalah bersumber daripada usaha4usaha awal umat Islam yang digerakkan oleh wahyu pertama BI@raA& Cleh itu kawan4kawan ,arilah kita belajar bersungguh4sungguh& Kita si)arkan kadar buta huru) di negara kita dengan mengamalkan suruhan Allah( memba%a dan menulis& -$ANTUN/ Luas laut merata4rata 9ampakkan bilis ke dalam pukat Keringlah laut menjadi tinta Takkan tertulis ajaran ,uhammad
3

$ara hadirin sekalian Setelah berlaku peristiwa itu Rasulullah pulang dengan penuh rasa gementar lalu diselimuti oleh Khadijah yang %uba menenangkan baginda& #i%eritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku& Lalu Khadijah berkata( >2embiralah tenangkanlah hatimu wahai ,uhammad& #emi Tuhan yang menjadikan diriku Allah tidak sekali4kali akan menghinamu engkaulah sesungguhnya selama ini menghubungkan silaturahim amanah melaksanakan tanggungjawab menjalankan tetamu memuliakan

mengembalikan hak4hak kepada tuannya dan kaulah orang yang sentiasa ber%akap benar&< Kata4kata lemah lembut dan manis inilah yang membuatkan hati 7aginda tenang& SIDAT isteri solehah dan keibuan Ummul ,ukminin Saidatina Khadijah Khuwailid adalah %ontoh terbaik ibu mithali yang mempunyai si)at seperti amanah lemah lembut %ergas %erdas dermawan dan menjaga rahsia& Allah berfirman:

'ang bermaksud( *anita solehah adalah mereka yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada kerana Allah telah memelihara mereka& Eal4NisaAF G0H $ara hadirin dan sahabat sekelian Siti Khadijah meminta izin kepada suaminya untuk mengajukan persoalan kepada sepupunya iaitu *arkah bin Nau)al& *arakah bin Nau)al seorang

yang alim dan berpegang dengan tauhid& Setelah di%eritakan peristiwa yang berlaku *ara@ah pun berkata( > #emi Tuhan sesungguhnya engkau adalah nabi kepada umat ini& Sesungguhnya jika aku masih hidup dan di waktu itu orang4orang memusuhimu nes%aya akulah orang yang pertama menolongmu<& ,endengar kata4kata wara@ah tenanglah hati Siti Khadijah& Suaminya adalah pesuruh Allah Tuhan sekelian alam& Rasulullah mula berdakwah se%ara sulit selama tiga tahun di kalangan keluarga baginda& -$+NUTU$/ -NAS'I#/4RA77ANI >7a%alah&&sebutlah dengan nama tuhan yang men%iptakan segala kejadian di dunia ba%alah &&tulislah dengan pena wahyu yang diutuskan risalah kebenaran untuk insan<

NUN DI SANA INDAHN A !"#I$A SA%BI# B"&'A#AN (AHA A $"&S"BA& A)HI& )A$A* $A%A$#AH ("&I$A A%BI# !"N+A'A&AN 'ADI)AN I)$IBA& S,kian saha-a. Wabilahhi tau.ik walhi/a0ah wassalamulaikum warahmatullahi wabarakatuh.

,enurut *ara@ah lelaki yang datang kepada nabi di gua !iraA adalah malaikat 3ibril& Crang yang dipilih oleh Siti Khadijah bukanlah sebarangan orang *arkah seorang yang alim dan berpegang pada ajaran tauhid& $engajaran di sini dalam men%eritakan masalah atau mengajukan permasalahan kita untuk diselesaikan adalah dengan memilih orang yang sesuai& Kadangkala wanita men%eritakan masalah mereka bukan untuk mengurang atau men%ari penyelsaian terbaik tetapi sekadar untuk melepaskan geram& Akibatnya suami kadangkala tahu keburukannya di%eritakan oleh sang isteri kepada orang lain EdisampaikanH& Ini boleh memburukkan lagi keadaan antara suami isteri yang bermasalah tadi didatangi ,alaikat 3ibril adalah rahsia besar yang tidak boleh diceritakan kepada orang lain& Sikap Khadijah ini memberi input yang baik kepada muslimat terutama yang bergelar isteri& Kadangkala kita dapati isteri4isteri tidak menjaga akhlak mereka dengan sibuk menceritakan hal keluarga termasuk bersi)at peribadi dan rahsia&
*ahyu >I@raI< merupakan amanah sulung dalam perutusan Allah melalui Nabi ,uhammad saw untuk disampaikan kepada umat manusia& $ada ketika itu kebanyakan orang Arab dikotori dengan pen%emaran syirik khura)at dan kejahilan& Amanah ini kemudiannya menjadi tonggak kepada tamadun Islam yang merupakan simbul kepada ilmu dan tamadun& *ahyu >I@raI< dengan jelas menjadikan ilmu sebagai asas bagi tamadun Islam yang bermula dengan memba%a dan menulis dengan pena& $ersoalan awal perlu diteliti ialah kepada siapakah wahyu itu ditujukan8& Umum ,u)assirin berpendapat ia ditujukan kepada Nabi saw ketika baginda sedang beribadat di dalam gua !iraI& 3awapan mereka itu dilihat serasi dengan hadith 3ibril yang menyuruh berkali4kali supaya Nabi memba%a sambil memeluknya dengan kuat hinggalah dia menghilangkan dirinya dari pandangan Nabi saw&

& Sebagai kesimpulan ayat >I@raI< menunjukkan wajib memba%a dan menulis& !ukuman ini
meliputi Nabi saw dan umatnya sama ada lelaki atau perempuan& Inilah asas tamadun Islam yang berjaya mendidik umatnya supaya berilmu dan beramal& ,alangnya setelah negara dijajah kebangkitam Islam teran%at umatnya dihimpit kejahilan hingga ke peringkat buta huru) yang sukar diselamatkan&

MARI MENYULUH DI DUSUN KUINI BUAHNYA LEBAT SEJAK DAHULU JARI SEPULUH DISUSUN KINI ANDAINYA TERSIRAT KATA TERLALU.
Sekian Terima kasih&

anita s!lehah adalah yang taat, iaitu taat kepada Allah " T, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada di rumah atau di sampingnya". #aitu taat kepada suami mereka bahkan ketika suaminya tidak ada, dia menjaga suaminya dengan menjaga dirinya dan harta suaminya.$Taisir, hal. %&&' !adirin sekalian

>I@raA > yang diturunkan di malam Lailatul Jadr telah menggerakkan mereka memberi na)as baru kepada mereka memberi semangat waja kepada mereka mema%u mereka menjadi pemimpin dunia& ,arilah kita mengambil semangat dari gugahan BI@raA > ini dengan kita mema%u diri kita ke hadapan menjalankan titah perintah4Nya dan membela agamanya agar kita dapat mengembalikan tamaddunnya yang gemilang&

()amadan adalah bulan diturunkan al*+uran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan daripada pembe,a $antara yang hak dan batil'.ESurah al47a@arah ayat .K5H

Crang berjamu meja beralas Tamu utama jiran sebelah ,enuntut Ilmu tulus ihklas Niatnya 9uma kerana allah

Allah mengangkat orang-orang ang !er"man #" antara kam$ #an orang-orang ang #"!er" "lm$ %engetah$an !e!era%a #ar&at 'S$rah al-M$&a#"lah( A at ))*. Sa!#a Ra+$l$llah S.A.,. !ermak+$#( Barang+"a%a kel$ar men-ar" "lm$ maka "a +e!enarn a !er&"ha# %a#a &alan Allah. 'R".a at Tarm"/"*.

TERBAN0 MELAYAN0 SI ANAK KEDIDI1TERIMA KASIH DI U2APKAN KEPADA TUAN PEN0ETUA DI ATAS U2APAN ITU TADI. JASAMU DIKENANG BUDIMU TAK TERBILANG SEMANGATMU DIJULANG KEPIMPINANMU GEMILANG MENJADIKAN KAMI CEMERLANG... TERIMA KASIH CIKGU....
. Kepentingan Ilmu Pengetahuan

Ilmu merupakan suatu perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Perkembangan dan kemajuan sesuatu bangsa di dunia ini berkait rapat dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terdapat pada sesuatu bangsa itu sendiri. Justeru, Islam mengingatkan tentang hakikat ini menerusi pelbagai ayat al-Quran dan hadis Rasulullah s.a.w. Penekanan terhadap kepentingan dan keperluan menuntut ilmu membuktikan bahawa Islam adalah satu agama yang memartabatkan ilmu pengetahuan dan orang yang berilmu. Baginda Rasulullah s.a.w bersabda, maksudnya !"enuntut ilmu itu adalah wajib ke atas tiap-tiap orang Islam lelaki dan perempuan.# Berdasarkan hadis tersebut, jelas bahawa menuntut ilmu itu adalah suatu perkara yang penting dan menjadi kewajipan bagi setiap orang Islam. $ntara kepentingan ilmu
8

pengetahuan ialah %.& 'edudukan serta martabat orang yang berilmu diangkat dan diletakkan ditempat yang lebih tinggi. (engan erti kata lain, ilmu dapat mengangkat darjat seseorang kepada darjat yang tinggi di sisi $llah dan masyarakat. )irman $llah s.w.t dalam surah al-"ujadalah, ayat &&
,FGH E3<C=: BCD ./9 .>?@A 7<=2/ /3:9; 0-12/9 7845 /345/6 0-12/ ./ *+,-

"aksudnya I$llah mengangkat beberapa darjat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuanI %.% Ilmu dapat meninggikan dan membeJakan taraK di kalangan manusia. )irman $llah dalam surah al-Lumar, ayat M
WG2X/ /32329; ,V1R- BCU/ .E3C<=- T 0-12/9 E3C<=- 0-12/ Q3RS- NP NO

"aksudnya !'atakanlah adakah sama orang-orang berilmu dengan orang yang tidak berilmuY Zesungguhnya mereka yang mendapat peringatan dan petunjuk hanyalah di kalangan hambanya yang berilmu dan bijaksanaI %.[ Ilmu dapat membentuk keperibadian yang baik dan menjadikan seseorang itu berta\wa dan ]intakan $llah s.w.t dan Rasul^ya. )irman $llah dalam surah al-)athir, ayat %_
/eC<=2/ cABGd 05 ./ `ab- BCU/

"aksudnya !Zesungguhnya yang takutkan $llah daripada hambanya ialah orang-orang yang berilmu# %.f Ilmu pengetahuan akan membawa manusia ke arah kebahagian hidup di dunia dan di akhirat, memberikan kekuatan ketika dalam kesusahan dan ketika berhadapan dengan musuh. %.g (engan ilmu manusia dapat menjalankan ibadah dengan sempurna, samada ibadah umum atau ibadah khusus dan dapat melaksanakan peranan sebagai khaliKah $llah di muka bumi dengan sebaiknya. %.h Ilmu agama atau ilmu yang terdapat dalam al-Quran dan $l-sunnah akan menjadi benteng yang dapat men]egah seseorang itu dari melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, dapat menolak kejahilan dan kebodohan sama ada dalam perkara agama atau dalam mengejar kebendaan duniawi. %.i Pelbagai jenis ilmu keduniaan seperti ilmu kejuruteraan, ilmu kedoktoran, ilmu pertanian dan sebagainya dapat membantu kemaslahatan hidup manusia di dunia. %._ Ilmu adalah salah satu langkah bagi menjana pembangunan negara kerana melalui ilmu sahajalah yang dapat membeJakan antara yang hak dan yang batil.
.

Dengan Bismillah kami mulai Alhamdulillah wassala tannabi Dengan takdir Ilahi Rabbi Sampai makdud yang dicitai

Barangsiapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang.jendak mengenal orang berbangsa, lihatlah kepada budi dan bahasa.Pada orang tua jangan derhaka, supaya $llah tidak murka.'alau mulut tajam dan kasar, kelak ditimpa bahaya besar.
INI GURINDAM PASAL YANG KESEPULUH Dengan bapa jangan derhaka Supaya Allah t dak !urka Dengan bu hendaklah h"r!at Supaya badan dapat #ela!at Dengan anak janganlah lala Supaya b"leh na k ke tengah bala Dengan ka$an hendaklah ad l Supaya tangannya jad kap l

Pulanglah %ag nda dengan ayat&ayat tu dan hat nya ge!entar' lalu !a#uklah %ag nda kepada Khad jah b nt Khu$a l d lalu berkata' (Sel !utkanlah aku) Sel !utkanlah aku)( Maka d #el !utkan %ag nda h ngga h lang dar padanya ra#a ketakutan ke!ud an berkata %ag nda kepada Khad jah #etelah !en*er takan khabar tu' (Se#ungguhnya aku takut +ke ata# d r ku,-( Lalu Khad jah pun berkata kepada %ag nda' (. dak #ekal ) De! Allah' t ada d h nakan engkau #ela!anya kerana engkau #ebenarnya !e!punya rah ! +ka# h #ayang,' dan engkau !e! kul bebanan dan engkau beru#aha terhadap "rang yang t ada +"rang #u#ah, dan engkau !enja!u teta!u dan engkau !en"l"ng ata# !en"lak bala-(

10