Anda di halaman 1dari 18

PERANCANGAN TAHUNAN BIDANG BAHASA SMK BONGKOL 2010

MINGGU 1 2 4-10 JAN 11-17 JAN TARIKH AKTIVITI Minggu Orientasi Ting 1 Mesyuarat Kurikulum kali 1 Mesyuarat Panitia Ba asa !nggeris kali 1 Mesyuarat Panitia Ba asa Melayu kali 1 Mesyuarat Kurikulum Kali ke 2 -Taklimat %&BS ' PM( )SPM * BM +an B! GURU TERLIBAT Kaunselor Semua guru Semua guru Semua guru B! Semua guru BM

"

1-7 #$B

-Ketua Panitia BM +an B! --uru BM +an B! Ting 1 . Ting " PK1

7 0

1"-21 #$B 22- 20 #$B

Kema iran Bela,ar untuk Tingkatan 1 /uti Ta un Baru /ina -Program Panitia BM . Kosa kata ari ini -Penye+iaan kertas u,ian Bulan Ma1 Semua guru

1-7 MA/

-Penye+iaan Mo+ul Penga,aran untuk Penggayaan +an Pemuli an PM( +an SPM su3,ek BM +an B! -%,ian Bulan Ma1

-uru BM +an B!

10 11 12

0-14 MA/ 1"-21 MA/ 22-20 MA/

%,ian Bulan Ma1 /uti Semester satu -Kelas Tam3a an Tingkatan 4 +an " mengikut ta a5 5en1a5aian aka+emik 5ela,ar +alam su3,ek BM +an B! -Program ma,ala +an ak 3ar +alam kelas -Mesyuarat Panitia BM +an B! Kali ke 2 -Post mortem %,ian Ma/ -Penye+iaan 6ea+1ount -uru BM +an B! Tingkatan 4 +an "

14

22 . 4 AP(!&

Semua guru BM +an B! Semua guru BM

14

"-11 AP(!&

+an B! - Pelan1aran Bulan Ba asa 7 A1ara atau 5rogram Panitia Ba asa Melayu8 9:eklamasi sa,ak 9Pantomen 9Mengarang esei 9Nyanyian Puisi 9%,i3akat 5enga1ara 1" 12-10 AP(!& Bulan Ba asa Program Panitia B! 1; 17 10 12 20 12-2" AP(!& 2; . 2 M$! 4-2 M$! 10- 1; M$! 17- 24 M$! $nglis /am5 Story Telling /oral S5eeking Singing

Bulan Ba asa -Penutu5an Bulan Ba asa - !n ouse training < Moti=asi -uru Pe5eriksaan Semester Satu Pe5eriksaan Semester Satu Program Moti=asi PM( Minggu Memeriksa Kertas Pe5eriksaan Mesyuarat Panitia BM +an B! Post mortem Marka Pe5eriksaan Semester 1 /%T! S$M$ST$( K$ 2 -!n ouse training 2 -%&B S SPM -Program Teknik men,a>a3 PM( ' Peringkat :aera * -Mesyuarat Kurikulum kali 4

21

24-; J%N

22-24 2" 2;

;- 20 J%N 21- 27 J%N 20-4 J%&

22 41

12-2"J%&A! 2-0 O-OS

-Program Moti=asi SPM $?1el PM( 2

42 44 44 4"

2-1" O-OS 1;-22 O-OS 24-22 O-OS 22- " S$PT

Peng antaran marka %&BS Ba asa Melayu +an Ba asa !nggeris untuk SPM $?1el SPM 2 $?1el SPM 2 -Perse+iaan untuk Pe5eriksaan Per1u3aan PM( +an SPM -Program 5e1utan PM( +an SPM /uti Semester ke+ua Pe5eriksaan Per1u3aan PM( 2 -Bengkel Ke1emerlangan SPM - !n 6ouse Training 4 Mesyuarat Kurikulum Kali 4 Pe5eriksaan Ak ir Ta un) Pe5eriksaan Per1u3aan SPM Pe5eriksaan Ak ir Ta un ) Pe5eriksaan Per1u3aan SPM -Minggu Program Pe1utan SPM -Proses 5enyemakan kertas 5e5eriksaan Ak ir Ta un +an Per1u3aan SPM

4; 47 40 42 40 41 42 +an 44

;-12 20-2; S$PT 27- 4 OKT 4-10 OKT 11-17 OKT 10-24 2"-0 NO@

:ise+iakan ole 8

:isa kan ole 8

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ' A!N! OMA( * A:NAN * Ketua Bi+ang Ba asaD SMK BongkolD PitasB

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 'TN 6J AB:B A:C!M BB PPengetua D SMK BongkolD PitasB

PERANCANGAN TAHUNAN BIDANG BAHASA SMK BONGKOL 2011


MINGGU 1 2 TARIKH 4-10 JAN 11-17 JAN AKTIVITI Minggu Orientasi Ting 1 Mesyuarat Kurikulum kali 1 Mesyuarat Panitia Ba asa !nggeris kali 1 Mesyuarat Panitia Ba asa Melayu kali 1 Mesyuarat Kurikulum Kali ke 2 -Taklimat %&BS ' PM( )SPM * BM +an B! GURU TERLIBAT Kaunselor Semua guru Semua guru Semua guru B! Semua guru BM

"

12 JAN-

40 JAN

-Ketua Panitia BM +an B! --uru BM +an B! Ting 1 . Ting " PK1

7 0

41 JAN -4 #$B 7- 20 #$B

Kema iran Bela,ar untuk Tingkatan 1 /uti Ta un Baru /ina -Program Panitia BM . Kosa kata ari ini -Penye+iaan kertas u,ian Bulan Ma1 Semua guru BM

1-7 MA/

-Penye+iaan Mo+ul Penga,aran untuk Penggayaan +an Pemuli an PM( +an SPM su3,ek BM +an B! -%,ian Bulan Ma1

-uru BM +an B!

10 11 12

0-11 MA/ 12-20 MA/ 21-20 MA/

%,ian Bulan Ma1 /uti Semester satu -Kelas Tam3a an Tingkatan 4 +an " mengikut ta a5 5en1a5aian aka+emik 5ela,ar +alam su3,ek BM +an B! -Program ma,ala +an ak 3ar +alam kelas -Mesyuarat Panitia BM +an B! Kali ke 2 -Post mortem %,ian Ma/ -Penye+iaan 6ea+1ount -uru BM +an B! Tingkatan 4 +an "

14

22 . 4 AP(!&

Semua guru BM +an B! Semua guru BM

14

"-11 AP(!&

+an B! - Pelan1aran Bulan Ba asa 7 A1ara atau 5rogram Panitia Ba asa Melayu8 9:eklamasi sa,ak 9Pantomen 9Mengarang esei 9Nyanyian Puisi 9%,i3akat 5enga1ara 9 Mestamu 1" 12-10 AP(!& Bulan Ba asa Program Panitia B! 1; 17 10 12 20 12-2" AP(!& 2; . 2 M$! 4-2 M$! 10- 1; M$! 17- 24 M$! $nglis /am5 Story Telling /oral S5eeking Singing

Bulan Ba asa -Penutu5an Bulan Ba asa - !n ouse training < Moti=asi -uru Pe5eriksaan Semester Satu Pe5eriksaan Semester Satu Program Moti=asi PM( Minggu Memeriksa Kertas Pe5eriksaan Mesyuarat Panitia BM +an B! Post mortem Marka Pe5eriksaan Semester 1 /%T! S$M$ST$( K$ 2 -!n ouse training 2 -%&B S SPM -Program Teknik men,a>a3 PM( ' Peringkat :aera * -Mesyuarat Kurikulum kali 4

21

24-; J%N

22-24 2" 2;

20- 12 J%N 21- 27 J%N 20-4 J%&

22

12-2" J%&A!

-Program Moti=asi SPM

41 42 44 44 4; 47 40 42 40 41

2-0 O-OS 2-1" O-OS 1;-22 O-OS 24-27 O-OS 27 O-OS . 4 S$PT 12-2; S$PT 27- 4 OKT 4-10 OKT 11-17 OKT 10-24

$?1el PM( 2 Peng antaran marka %&BS Ba asa Melayu +an Ba asa !nggeris untuk SPM $?1el SPM 2 $?1el SPM 2 /uti Semester ke+ua Pe5eriksaan Per1u3aan PM( 2 -Bengkel Ke1emerlangan SPM - !n 6ouse Training 4 Mesyuarat Kurikulum Kali 4 Pe5eriksaan Ak ir Ta un) Pe5eriksaan Per1u3aan SPM Pe5eriksaan Ak ir Ta un ) Pe5eriksaan Per1u3aan SPM -Minggu Program Pe1utan SPM -Proses 5enyemakan kertas 5e5eriksaan Ak ir Ta un +an Per1u3aan SPM /uti Ak ir Ta un

42 +an 44

2"-10 NO@

12 NO@- 1 JAN

:ise+iakan ole 8

:isa kan ole 8

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ' A!N! OMA( * A:NAN * Ketua Bi+ang Ba asaD SMK BongkolD PitasB NAMA %N!T < B!:AN- BA6ASA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 'TN 6J AB:B A:C!M BB PPengetua D SMK BongkolD PitasB

TA6%N 1B0

< 2010

OBJ$KT!# %N!T 1B1 1B2 Mela irkan 5ela,ar yang 1emerlang +alam 3i+ang aka+emik terutamanya +alam su3,ek Ba asa Melayu +an Ba asa !nggeris Meningkatkan 5en1a5aian 5ela,ar +alam 5e5eriksaan +i 5eringkat sekola +an 5e5eriksaan PM( +an SPM untuk mata5ela,aran Ba asa Melayu +an Ba asa !nggeris Mela irkan 5ela,ar yang 3erketram5ilan +alam kema iran 3er3a asa Mem3entuk 5ela,ar yang 3er3u+i 3a asa +an 3erak lak 3aik Memanta5kan ker,asama +an Eteam>orkF +i kalangan guru Ba asa Melayu +an Ba asa !nggeris +alam men,alankan 5rogram sekola +an 3i+ang 3a asa kea ara ke1emerlangan 5ela,ar

1B4 1B4 1B"

2B0 MOTO B!:AN- BA6ASA E /AKNA BA6ASA P$&AJA( /$M$(&AN- E

4B0 S$NA(A! -%(% :A&AM %N!T 4B1 -%(% BA6ASA M$&AG% 1B $n (aHali Mo + :a in 2B Pn Aini Bt Omar 4B /ik $+na :anianitta 4B $n Mo + 6aHlee AliamHa "B $n Salmun Asum3on ;B Pn (usiyin (umim3it 7B Pn (ita Mar1us 4B2 -%(% BA6ASA !N--$(!S 1B /ik &yin+a / ong Su &ing

2B Pn $rna Sel=ester I S ariJu+in 4B $n As>aHir AHmi 4B Tn 6, A3+ A+Him Pg A+nan

4B0

/A(TA O(-AN!SAS! -%(%

Pengerusi

<

Tn 6, A+Him Bin Pg A+nan ' Pengetua * $n An+re> / ungan ' Pen Kanan Penta+3iran * Pn Aini Binti Omar < < $n (aHali Mo + :a in /ik &yin+a / ong Su &ing

Tim3alan Pengerusi < Ketua Bi+ang Ba asa <

Ketua Panitia Ba asa Melayu Ketua Panitia Ba asa !nggeris Setiausa a 1 Setiausa a 2 Ben+a ari AJK < < < < <

Pn $rna Sel=ester /ik $+na :iannita Sa3ian $n Salmun Asum3on (ita Mar1us Mo + 6aHlee AliamHa

AH>aHir AHmi Tn 6, A3+ A+Him Pg A+nan

"B0 AKT!@!T! GAN- T$&A6 :!JA&ANKAN 2010 Bil. 1B Bulan Januari Akti iti - Mesyuarat Bi+ang Ba asa Kali 1 -Mesyuarat Panitia BM +an B! Kali-1 -EPost MortemF PM( 2B #e3ruari -Pra %,ian P(OB!M -Program Nilam -Kelas Tam3a an Teran1ang -Program Kosa kata ari ini 4B Ma1 -%,ian Bulan Ma1 - Kelas Pemuli an 2M - !n ouse trainingPerlaksanaan %&BS PM( +an SPM 4B A5ril -Pelaksanaan E6ea+ /ountF -EPost MortemF SPM - Bulan Ba asa . Menulis esei Poem (e1iatiton :eklamasi sa,ak Pu3li1 S5eaking Pi+ato "- 24 A5ril 1" +an 27 A5ril 1" +an 27 A5ril 12 +an 2; A5ril 21 +an 22 A5ril 7-20 #e3uari

Teka Silang kata ) PuHHle

" . 24 A5ril

Teka 5eri3a asa Menge,a +an S5elling Bee Pantomen Mestamu

14 +an 21 A5ril 12 +an 2; A5ril 20 +an 20 A5ril 20 +an 22 A5ril

$nglis !n /am5

7-2 A5ril

"B

Mei

- Pe5eriksaan Semester 1 -Peng antaran Marka %&BS 'Peringkat Sekola *

;B

Jun

Mesyuarat Panitia BM +an B! Kali-2 -EPost MortemF Pe5eriksaan Semester 1

7B

Julai

-Peng antaran Marka %&BS PM( ke JPNS -Pas1a %,ian P(OB!M

0B

Ogos

-%,ian Bulanan -Per1u3aan PM( 1 - Peng antaran marka %&BS SPM

2B

Se5tem3e -Per1u3aan PM( 2 r -Per1u3aan SPM 1

10B

Okto3er

-Pe5eriksaan PM( -Pe5eriksaan Ak ir Ta un -Per1u3aan SPM 2 - Program Pe1utan SPM

11B

No=em3e r

-Pe5eriksaan SPM -Mesyuarat Panitia Kali-4 -Penye+iaan +an Penge+aran Si,il %&BS

:ise+iakan ole B ole D AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 'A!N! OMA( * Ketua Bi+ang Ba asaD SMK Bongkol

:isemak ------------------------------' TN 6J AB: A:C!M P- A:NAN * Pengetua D SMK Bongkol

B!:AN- BA6ASA

@!S! M$&A6!(KAN P$&AJA( GAN- /$M$(&AN- :A&AM ASP$K BA6ASA :AN S$!MBAN:A(! S$-! JASMAN!D $MOS!D (O6AN! :AN !NT$&$K

M!S! 1B M$&A6!(KAN P$&AJA( GAN- /$M$(&AN- :A&AM BA6ASA M$&AG% :AN BA6ASA !N--$(!S 2B M$N-ASA6 BAKAT P$&AJA( :A&AM B!:AN- BA6ASA

4B M$MB$NT%K P$&AJA( GAN- S$!MBAN- :AN B$(K$T(AMP!&AN :A&AM S$M%A ASP$K BA6ASA :AN K$!NT$&$KT%A&AN 4B P$N-%(%SAN B!:AN- BA6ASA GAN- /$M$(&AN- :AN &$B!6 S!ST$MAT!K "B M$&A6!(KAN P$&AJA( GAN- B$(:AGA SA!N- :A&AM ASP$K BA6ASA :AN K$!NT$&$KT%A&AN

PERTANDINGAN MENGARANG ESEI KELAB PENGGUNA SEKOLAH !KPS"


SGA(AT-SGA(AT P$NG$(TAAN
1BTer3uka ke5a+a 2 kategori < a* 3* Kategori A - Pela,ar Tingkatan 4 ingga ; Kategori B - Pela,ar Tingkatan 1 ingga 4

2B Ta,uk < Ke5enggunaan 4B Ter3uka ke5a+a a li Kela3 Pengguna Sekola

4B Setia5 5eserta +i3enarkan meng antar satu '1* 5enyertaan sa a,a "B $sei +itulis +alam Ba asa Melayu ;B Pan,ang esei kategori A < 2"0 . 4"0 5ata 5erkataan $sei kategori B< 100 - 2"0 5ata 5erkataan Jumla 5erkataan en+akla +itulis +engan te5at 5a+a u,ung esei 7B$sei en+akla +itai5 menggunakan tulisan Arial 3ersaiH 12 atau menggunakan tulisan tangan yang ,elasB Sama a+a +itai5 atau +itulis esei en+akla langkau se3aris '+ou3le line s5a1ing * 0B $sei mestila asli +an menggunakan ola an i+ea sen+iri 6a+ia 5ertan+ingan Pemenang Pertama Ke+ua Ketiga Sagu ati Kategori A (M"00 K si,il (M 4"0 K Si,il (M2"0 K Si,il (M100 K Si,il Kategori B (M400 K si,il (M400 K Si,il (M200 K Si,il (M "0 K Si,il

TA(!K6 T%T%P P$NG$(TAAN PA:A ATA% S$B$&%M 24 M$! 2011 Setia5 5anyertaan +isertakan +engan maklumat se5erti NamaD Nom3or Ka+ 5engenalanD Alamat Sekola D Nom3or TeleJonD +an 5engesa an +ari 5i ak sekola S!&A 6ANTA( $S$! AN:A K$PA:A PN A!N! PA:A ATA% S$B$&%M 12 M$! 2011

$sei en+akla +i antar 3ersama-sama maklumat 5eserta yang tela +isa kan ole 5engetua ) 5i ak sekola ke5a+a <

Pengara Pe,a3at 5er+agangan :alam Negeri Ko5erasi +an Ke5enggunaan Aras ;D Blok A

Kom5leks Penta+3iran Kera,aan Persekutuan Negeri Sa3a Jalan Sulaman 004"0 KOTA K!NABA&% D Sa3a NoB #aks < 000 4040"40

SMK BONGKOL TEKS PIDATO REMAJA BERSWADAYA TUNGGAK KEGEMILANGAN NEGARA Jauh belayar Indah Bahtera !n""a #a$%a! &e Tan'un" Dara Ta$%!l ha$ba ($e$bu&a b!)ara *Re$a'a ber#+adaya(tun""a& &e"e$!lan"an Ne"ara ,

-etu#an ter!$a &a#!h buat %enera'u a)ara (( #a. &eha&!$an !ntele&tual ber&ar!#$a( %en'a"a $a#a yan" bud!$an( D!./d!. Keh0r$at( 1 #!dan" had!ran +ar"a de+an ber+!ba+a de&at d! hat! 1A##ala$ula!&u$(#ala$ #e'ahtera dan #ala$ 2 Malay#!a1 Re$a'a ber#+adaya tun""a& &e"e$!lan"an Ne"ara( 1Be"!tulah ta'u& %!dat0 #aya %ada har!1 Mar!lah &!ta renun"&an #e'ena& de.!n!#! #et!a% .ra#a 1 1Men"!&ut Ka$u# De+an J!l!d 3( **Re$a'a** $e$ba+a $a&#ud mulai dewasa ,sudah akhil baligh1 *Ber#+adaya** %ula $e$ba+a $a&#ud kekuatan sendiri ,tenaga [daya] sendiri 1**Tun""a&** %ula !alah asas ,tunjangan ,pendukung 1**Ke"e$!lan"an** !alah &ecemerlangan11 Mana&ala **Ne"ara** $e$ba+a $a&#ud kawasan yang di bawah kekuasaan kerajaan tertentu 1 Seba"a! ru$u#an &e%ada ta'u& %!dat0 #aya( (re$a'a ber#+adaya $e$%unya! &e&uatan #end!r! dala$ a#%e& &eluhuran !l$u dan !ntele&( (#ah#!ah dan $0ral( #erta #!hat .!4!&al 'u"a ber#atu/%adu adalah %enera'u &e%ada $a#hyur dan "e$!lan"nya #e#ebuah ne"ara1 ad!r!n dan had!rat #e&al!an( Menurut &ata $ut!ara sarjanajika ingin melihat masa hadapan Negara,lihatlah remaja pada hari ini**S0e&arn0 %ernah $en"un"&a%&an**berikan saya 1000 orang tua,nescaya saya dapat mengangkat sebuah gunung.tetapi,jika saya diberikan 100 orang pemuda;nescaya saya boleh. menggoncangkan dunia ini11Nyatalah(re$a'a ber#+adaya da%at $e$%er&a#a&an &e"e$!lan"an ne"ara1 War"a de+an yan" b!'a&#ana( A%a&ah %ra#yarat untu& $e$bentu& ,*re$a'a ber#+adaya(5**1Tentunya re$a'a yan" $e$%unya! minda yang cerdas dan terjana berasaskan kekuatan ilmu1 (Ke)e$erlan"an dar! #e"! a&ade$!& adalah ele$en $a#lahat dala$ $elah!r&an re$a'a yan" ber!l$u untu& $en'ana&an ta$adun ban"#a1 Se'arah $e$bu&t!&an baha+a &ea"un"an #e#ebuah ta$adun d!u&ur $elalu! taha% &e!ntele&tualan1 Ibnu S!na(!a!tu t0&0h %erubatan I#la$ yan" ulun" turut $en"ua#a! %elba"a! )aban" !l$u1 Sar'ana barat $en"an""a% bel!au #eba"a! 6 Ba%a Ked0&t0ran 6 &erana $enyatu&an te0r! %erubatan Yunan!( !%%0)rate# dan Galen 11 -0nt0h yan" %al!n" de&at den"an &!ta !alah Mantan Perdana Menter! Malay#!a Tun Ser! D0&t0r Mahath!r M0ha$ad adalah re$a'a yan" )e$erlan" a&ade$!&nya 1Bel!au %ela'ar Melayu %erta$a $en"a$b!l &ur#u# Ked0&t0ran d! Un!7er#!t! Malaya Kuala Lu$%ur1 Bel!au 'u"a $e$ber!&an #u$ban"an yan" be#ar &e%ada &e$a'uan Ne"ara dan $e$%er&enal&an Wa+a#an 8989 #eh!n""a d!"elar ba%a %e$0denan Tunta#nya re$a'a ber!l$u %endu&un" &e"e$!lan"an Ne"ara1

Saudara dan #audar! #e&al!an( B!)ara #aya yan" &edua, kecemerlangan sahsiah dan moral melahirkan Negara yang maju. . Mantan Perdana Menter! ( Tun Abdullah ' Ah$ad Bada+! %ernah ber&ata

baha+a 6 budaya dan #!#te$ n!la! !tulah yan" #ebenarnya $en'ad! &ayu u&ur dan $er)u tanda #ebuah Ne"ara $a'u 61 Pr0"ra$ I$a$ Muda d! A#tr0 Oa#!# )0nt0hnya telah $enda%at %en"!&ht!ra.an dun!a dala$ $elah!r&an "enera#! $uda un""ul yan" len"&a% dar! #e"! &er0han!an dan #ah#!ah d!r!11 Re$a'a %erlu d!#unt!&&an den"an d!d!&an a"a$a dan n!la! $0ral #e'a& &e)!l la"!( , !barat $elentur buluh b!arlah dar! rebun"nya*1

ad!r!n yan" d!$ul!a&an( B!)ara #aya yan" &et!"a re$a'a %erlu $e$!l!&! &e&uatan .!4!&al dan $ental untu& $ene$%uh #e"ala &e&an"an 1 ( Re$a'a #eharu#nya b0leh berd!r! #a$a t!n""! dudu& #a$a rendah* den"an re$a'a d! Ne"ara $a'u1 Datu& N!)0l N Da7!d ( ( Datu& Lee -h0n" We! telah $ela&ar &e"e$!lan"an d! %un)a& dun!a11 Syed Mu4a..ar Syu&ur( An"&a#a+an %erta$a Malay#!a dan A#!a 1In! $e$bu&t!&an re$a'a yan" #!hat dan )e$erlan" .!4!&alnya b0leh $en'ulan" na$a Ne"ara d! $ata dun!a1 Para re$a'a yan" d!&a#!h!( B!)ara #aya yan" tera&h!r !alah re$a'a yan" ber#+adaya $e$%unya! &e%er%aduan dan &e#atuan yan" erat( 1 ( Datu& Ser! Na'!b Tun Abdul Ra4a& telah $e$%el&enal&an Ga"a#an , Satu Malay#!a* $eru%a&an u#aha $e$b!na Ne"ara ban"#a yan" ber#atu %adu1 Pr0"ra$ Per&he$ahan Satu Malay#!a yan" d!a#a#&an 0leh bel!au 'u"a $a$%u $enyatu%adu&an re$a'a berb!lan" &au$ 1 In! $e$bu&t!&an , re$a'a ber#atu* %e$an"&!n &e)e$erlan"an ne"ara1 Se#ua! den"an %e%atah Melayu , hat! "a'ah #a$a d!la%ah( hat! &u$an #a$a d!)e)ah1 Ke bu&!t #a$a d!da&! &e lurah #a$a d!turun!1( bulat a!r &erana %e$betun" ( bulat $anu#!a &erana $ua.a&at1 A&h!r #e&al! ber#atu &!ta te"uh ber)era! &!ta r0b0h1

K0n&lu#!nya( re$a'a ber#+adaya $e$!l!&! n!la! dan #!&a% yan" $a'u &e hada%an dala$ $e$b!na dan $en)ana! ne"ara &e arah &e"e$!lan"an #e'a"at1 J!&a %!n)an" re$a'a( 1&e)undan"lah1ne"ara1 Manta% re$a'a %er&a#alah Ne"ara1 Se&!an ter!$a &a#!h 1Wab!llah h!tau.!& +alh!dayah +a##ala$uala!&u$ +arah$atuuh!+abara&atuh Jauh belayar Indah Bahtera !n""a #a$%a! &e Tan'un" Dara Ta$%!l ha$ba ($e$bu&a b!)ara *Re$a'a ber#+adaya(tun""a& &e"e$!lan"an Ne"ara -etu#an ter!$a &a#!h buat %enera'u a)ara ( #a. &eha&!$an !ntele&tual ber&ar!#$a( %en'a"a $a#a yan" bud!$an( D!./d!. Keh0r$at( 1 #!dan" had!ran +ar"a de+an ber+!ba+a de&at d! hat! 1A##ala$ula!&u$(#ala$ #e'ahtera dan #ala$ 2 Malay#!a1

Re$a'a ber#+adaya tun""a& &e"e$!lan"an Ne"ara( 1Be"!tulah ta'u& %!dat0 #aya %ada har!1 Mar!lah &!ta renun"&an #e'ena& de.!n!#! #et!a% .ra#a 1 1Men"!&ut Ka$u# De+an J!l!d 3( **Re$a'a** $e$ba+a $a&#ud mulai dewasa ,sudah akhil baligh1 *Ber#+adaya** %ula $e$ba+a $a&#ud kekuatan sendiri ,tenaga [daya] sendiri 1**Tun""a&** %ula !alah asas ,tunjangan ,pendukung 1 ad!r!n dan had!rat #e&al!an( Menurut &ata $ut!ara sarjanajika ingin melihat masa hadapan Negara,lihatlah remaja pada hari ini**S0e&arn0 %ernah $en"un"&a%&an**berikan saya 1000 orang tua,nescaya saya dapat mengangkat sebuah gunung.tetapi,jika saya diberikan 100 orang pemuda;nescaya saya boleh. menggoncangkan dunia ini11Nyatalah(re$a'a ber#+adaya da%at $e$%er&a#a&an &e"e$!lan"an ne"ara1

**Ke"e$!lan"an** !alah &ecemerlangan11 Mana&ala **Ne"ara** $e$ba+a $a&#ud kawasan yang di bawah kekuasaan kerajaan tertentu 1 Seba"a! ru$u#an &e%ada ta'u& %!dat0 #aya( re$a'a ber#+adaya $e$%unya! &e&uatan #end!r! dala$ a#%e& &eluhuran !l$u dan !ntele&( (#ah#!ah dan $0ral( #erta #!hat .!4!&al 'u"a ber#atu/%adu adalah %enera'u &e%ada $a#hyur dan "e$!lan"nya #e#ebuah ne"ara1

War"a de+an yan" b!'a&#ana( A%a&ah %ra#yarat untu& $e$bentu& ,*re$a'a ber#+adaya(5**1Tentunya re$a'a yan" $e$%unya! minda yang cerdas dan terjana berasaskan kekuatan ilmu1 (Ke)e$erlan"an dar! #e"! a&ade$!& adalah ele$en $a#lahat dala$ $elah!r&an re$a'a yan" ber!l$u untu& $en'ana&an ta$adun ban"#a1 Se'arah $e$bu&t!&an baha+a &ea"un"an #e#ebuah ta$adun d!u&ur $elalu! taha% &e!ntele&tualan1

Ibnu S!na(!a!tu t0&0h %erubatan I#la$ yan" ulun" turut $en"ua#a! %elba"a! )aban" !l$u1 Sar'ana barat $en"an""a% bel!au #eba"a! 6 Ba%a Ked0&t0ran 6 &erana $enyatu&an te0r! %erubatan Yunan!( !%%0)rate# dan Galen 11 -0nt0h yan" %al!n" de&at den"an &!ta !alah Mantan Perdana Menter! Malay#!a Tun Ser! D0&t0r Mahath!r M0ha$ad adalah re$a'a yan" )e$erlan" a&ade$!&nya 1Bel!au %ela'ar Melayu %erta$a $en"a$b!l &ur#u# Ked0&t0ran d! Un!7er#!t! Malaya Kuala Lu$%ur1 Bel!au 'u"a $e$ber!&an #u$ban"an yan" be#ar &e%ada &e$a'uan Ne"ara dan $e$%er&enal&an Wa+a#an 8989 #eh!n""a

Saudara dan #audar! #e&al!an B!)ara #aya yan" &edua, kecemerlangan sahsiah dan moral melahirkan Negara yang maju. . Mantan Perdana Menter! ( Tun Abdullah ' Ah$ad Bada+! %ernah ber&ata baha+a 6 budaya dan #!#te$ n!la! !tulah yan" #ebenarnya $en'ad! &ayu u&ur dan $er)u tanda #ebuah Ne"ara $a'u 61

d!"elar ba%a %e$0denan Tunta#nya re$a'a ber!l$u %endu&un" &e"e$!lan"an Ne"ara1

Pr0"ra$ I$a$ Muda d! A#tr0 Oa#!# )0nt0hnya telah $enda%at %en"!&ht!ra.an dun!a dala$ $elah!r&an "enera#! $uda un""ul yan" len"&a% dar! #e"! &er0han!an dan #ah#!ah d!r!11 Re$a'a %erlu d!#unt!&&an den"an d!d!&an a"a$a dan n!la! $0ral #e'a& &e)!l la"!( , !barat $elentur buluh b!arlah dar! rebun"nya*

ad!r!n yan" d!$ul!a&an( B!)ara #aya yan" &et!"a re$a'a %erlu $e$!l!&! &e&uatan .!4!&al dan $ental untu& $ene$%uh #e"ala &e&an"an 1 ( Re$a'a #eharu#nya b0leh berd!r! #a$a t!n""! dudu& #a$a rendah* den"an re$a'a d! Ne"ara $a'u1 Datu& N!)0l N Da7!d ( ( Datu& Lee -h0n" We! telah $ela&ar &e"e$!lan"an d! %un)a& dun!a11 Syed Mu4a..ar Syu&ur( An"&a#a+an %erta$a Malay#!a dan A#!a 1In! $e$bu&t!&an re$a'a yan" #!hat dan )e$erlan" .!4!&alnya b0leh $en'ulan" na$a Ne"ara d! $ata dun!a1

K0n&lu#!nya( re$a'a ber#+adaya $e$!l!&! n!la! dan #!&a% yan" $a'u &e hada%an dala$ $e$b!na dan $en)ana! ne"ara &e arah &e"e$!lan"an #e'a"at1 J!&a %!n)an" re$a'a( 1&e)undan"lah1ne"ara1 Manta% re$a'a %er&a#alah Ne"ara1 Se&!an ter!$a &a#!h 1Wab!llah h!tau.!& +alh!dayah +a##ala$uala!&u$ +arah$atuuh!+abara&atuh