Anda di halaman 1dari 15

HBEF 2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

PENDAHULUAN Kaunseling adalah suatu proses perhubungan menolong yang sistematik berasaskan prinsip psikologi. Ia dijalankan oleh kaunselor profesional bagi membantu perkembangan dan penyesuaian peribadi klien yang baik dan menyeluruh. Kaunseling bukan bererti nasihat, walaupun terdapat nasihat yang diberikan. Malah kaunselor tidak memberi jawapan secara langsung kepada semua persoalan klien, kerana apa yang baik untuk kaunselor tidak semestinya baik juga untuk klien . Keistimewaan khidmat kaunseling ialah ia membimbing klien mencari sumber dirinya yang menyumbang kepada isu yang dihadapi. Penerimaan dan perakuan sumber diri adalah penting dalam menghasilkan perubahan diri. Oleh kerana kaunseling bukan nasihat, hubungan kaunseling adalah berbentuk dua hala. Kaunselor cuba memahami dengan mendengar dan memberikan layanan serta interaksi yang baik, manakala klien memberihalkan masalah mereka dan cuba memahami dan mengambil tindakan menguruskan masalah tadi. Proses aksi dan reaksi di antara klien dan kaunselor turut membantu klien mengenali diri dan persoalan yang dihadapinya. Kaunseling menggerakkan klien memahami diri dari segi kelemahan yang menghasilkan masalah dalam hidup dan bagaimana klien terdedah kepada permasalahannya. Oleh itu fokus mencapai matlamat yang mereka tentukan sendiri melalui pemilihan-pemilihan yang bermakna, dan melalui penyelesaian masalah yang berbentuk emosional atau antara indi idu. Krumbolt! "#eorge $ Kristianni, %&&'(, pula mengatakan kaunseling merangkumi akti iti-akti iti yang beretika yang dilakukan oleh kaunseling dalam usaha membantu klien melibatkan diri dengan jenis-jenis tingkahlaku yang akan menghasilkan penyelesian kepada masalah klien. )locher "%&*+( mendefinisikan kaunseling sebagai suatu proses untuk menolong indi idu supaya ia menjadi lebih sedar tentang dirinya dan bagaimana ia dapat bertindak balas dalam alam persekitarannya.

HBEF 2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

,orey "%&**( sepertimana dengan )locher menekankan tentang proses di mana seorang klien diberi peluang untuk menerokai aspek diri dan kehidupannya yang menimbulkan masalah pada dirinya. -ames "%&./( pula mendefinasikan kaunseling sebagai suatu proses pembelajaran yang lebih menekankan kepada proses membantu indi idu untuk mencapai kehendaknya, membimbing dan menilai potensi yang ada pada diri indi idu. Menurut Othman Mohamed "/'''(, bimbingan merupakan sebahagian daripada proses menolong. Ia melibatkan usaha memberi arahan secara teratur serta mengandungi maklumat sesuai bagi menentukan agar sesuatu matlamat tercapai oleh orang yang menerimanya. 0a!imnya bagi penentuan kebajikan dan perkembangan dirinya.

HBEF 2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

%. Apakah matlamat kaunselor di dalam sesi kaunseling yang dikendalikan bersama Sal? Perjumpaan pertama di antara kaunselor dengan 1al amat penting untuk membina perasaan percayakan kaunselornya. 1egala apa yang dilakukan oleh 1al dalam perbincangan tersebut akan diperhatikan oleh kaunselor. Pada saat ini, matlamat utama sesi pertama ini ialah untuk mengasaskan satu hubungan yang baik dengan klien, supaya perbincangan selanjutnya akan lebih mudah dan mesra. 1elain itu, kaunselor harus berupaya meransang perbincangan permulaan dengan 1al supaya ia dapat menyatakan masalah secara terbuka dan ikhlas, apakah perkara-perkara yang perlu dibincang, apakah latar belakang yang berkaitan dengan permasalahan. 1ehubungan itu, Kaunselor perlu mengamati masalah 1al dengan ingin membantu. Kaunselor juga perlu meyakinkan Sal bahawa melalui perbincangan kaunseling, sesuatu yang berfaedah mungkin dapat dicapai. Melalui perbincangan kaunseling juga dapat membantu 1al mengenal pasti masalah-masalah tertentu untuk diterokai pada sesi-sesi akan datang. 2i samping itu, kaunselor juga dapat mencari maklumat tentang 1al berkaitan dengan masalahnya dan memikirkan cara-cara mengatasinya. Melalui sesi kaunseling juga, 1al dapat diajar untuk bertanggungjawab keatas dirinya. 1ifat 3lepas tangan3 tidak mendatangkan hasil yang baik. 1al yang bertanggungjawab ke atas dirinya akan berusaha sambil berhati-hati dalam mengatur dan merancang perjalanan hidupnya. 1eandainya timbul sebarang masalah, 1al yang bertanggungjawab ke atas dirinya dan tidak akan menyalahkan orang lain. 1al akan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan persekitarannya. Penyesuaian diri sama ada dengan orang lain atau persekitaran amat penting. 1al yang tidak tahu atau tidak mahu belajar menyesuaikan diri akan mengalami banyak konflik. Oleh itu, 1al perlu sedar bahawa dia tidak bloeh mengharapkan orang lain atau persekitaran berubah dahulu. 4da kalanya, orang lain atau persekitaran tidak akan beruah. Maka apa yang penting di sini menunjukkan sikap keterbukaannya dan menghormati 1al serta memberi kepercayaan bahawa dia benar-benar

HBEF 2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

ialah 1al belajar menyesuaikan diri dengan keadaan sebagai usaha mengurangkan ketegangan atau konflik. 2i samping itu, kaunselor dapat membimbing Sal mencari dan memupuk sumber dalaman. Kaunseling menyedarkan 1al bahawa setiap manusia mempunyai kelebihannya sendiri. 1al sering tidak mempedulikan sumber dalaman yang dimilikinya dan seterusnya mengakibatkan helplessness. 1al yang menggunakan sumber dalamannya akan berasakan bahawa dia boleh mengawal perjalanan hidupnya "setakat yang termampu olehnya(. Melalui sesi kaunseling juga dapat mempertingkatkan kemampuan Sal membuat keputusan. 1al sering mengelakkan diri daripada membuat keputusan ini kerana tugas dan proses membuat keputusan bukanlah sesuatu perkara yang menyeronok atau menyenangkan. )anyak masalah timbul kerana 1al tidak memberi kata putus. Kaunselor membimbing 1al melalui proses membuat keputusan. 1al akan menimbang sendiri beberapa perkara yang akan memudahkannya membuat keputusan. Kesimpulannya, matlamat kaunselor dalam sesi kaunseling adalah membantu atau memberi jalan agar 1al dapat mengurus dirinya sendiri sama ada dari segi mental, perasaan, kerohanian dan tingkah lakunya. Manusia seperti ini akan berdikari dan tidak lagi menyusahkan orang lain dengan permasalahannya. 1al sudah dapat menerima hakikat bahawa hidup tidak lekang daripada masalah dan 1al dapat mencari ruang-ruang pernafasan dalam kesempitan hidup.

HBEF 2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

2. Sesi kaunseling sedikit sebanyak bergantungan kepada sikap yang ada pada seorang kaunselor. in!angkan sikap kaunselor yang disenaraikan berikut" 1esi kaunseling banyak bergantung kepada sikap yang ada pada kaunselor. 1eorang kaunselor perlu mempunyai sikap-sikap tertentu bagi memastikan keberkesanan proses kaunseling. 5al ini dapat membantu memulihkan orang yang berkecelaruan, dan mencukupi untuk membantu perubahan klien. a# $ongruen 1emasa menjalankan sesi kaunseling bersama 1al, kaunselor perlu cuba mengamalkan sifat kongruen dan tidak berada dalam keadaan yang tidak konsistendan konflik dalaman. Kongruen merujuk kepada tingkahlaku kaunselor adalah tekal dengan pemikiran dan perasaannya. 2alam perhubungannya dengan 1al, kaunselor sentiasa bebas dan bersungguh-sungguh untuk mengalami dirinya yang sebenar secara sedar, dan bukannya bertopeng sama ada secara sedar ataupun tidak untuk menggambarkan dirinya. Kongruen bermaksud satu usaha persepaduan secara sedar, secara disengajakan terhadap pengalaman yang wujud semasa dan kini agar ianya menjadi sebahagian serta sebati dengan swadiri. ,iri-ciri pengalaman dalaman dari aspek rasahati perasaan klien itu benar-benar dapat dijiwai oleh kaunselor. 1eolah-olah ciri pengalaman dalaman itu benar-benar meresapi atau dipunyai oleh kaunselor "Othman Mohamed, %&&*(. 2alam proses terapi, baik 1al atau pun kaunselor akan sentiasa mengkaji, menyemak konsep swadiri masing-masing supaya sealiran, kongruen dengan pengalaman yang dapat digambarkan secara tepat. 4pabila pengalaman yang dirasai itu telah dapat digambarkan dengan tepat, dan juga telah dapat diresapi ke dalam konsep swadirinya, keadaan ini dikatakan sebagai kongruen terhadap pengalaman diri sendiri. Keadaan ini juga membawa erti bahawa aliran tahap tidak kongruen kepada tahap kongruen bagi seorang indi idu itu bermula daripada kesedarannya tentang pengalaman dalamannya. 2i samping itu juga seorang indi idu sudah berupaya meluahkan secara tindakan serta

HBEF 2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

operasional segala rasahatinya melalui tingkahlakunya. 2engan lain perkataan ia tidak lagi berpura-pura. "Othman Mohamed, %&&*(. b# Empati Kaunselor perlu mendengar, memahami dan berkomunikasi dengan 1al. Keadaan ini akan dapat meyakinkan 1al bahawa kaunselor berminat untuk mendengar apa yang ingin dikongsikan seterusnya mendorong 1al membuat penerokaan kendiri. 6mpati memberi pengertian bahawa seorang kaunselor itu benar-benar faham dan peka tentang keadaan dalaman baik dari segi pemikiran dan emosi yang sedang dirasai oleh 1al. 6lemen kefahaman kaunselor menjangkau kepada keupayaannya untuk menjiwai lunas-lunas serta liku perasaan yang sedang dialami oleh 1al. Menurut Othman Mohamed, "%&&*( empati yang jitu akan menjamin pergerakan ke arah hubungan yang akrab antara kaunselor dengan kliennya. Kaunselor dapat mengalami satu kefahaman yang tepat dan empatik terhadap keadaan 1al dan pengalamannya. Kaunselor akan meletakkan dirinya di dalam dunia 1al. Pada saat ini, kaunselor akan cuba menyelami perasaan 1al seperti marah, takut atau serba salah, sebagaimana dia yang mengalami walaupun dirinya sendiri tidak pernah mengalami perasaan tersebut. Kaunselor perlu bersikap empatik supaya dia dapat memahami perasaan 1al dan tidak sangsi dengan apa yang dimaksudkan oleh 1al. Kata-kata kaunselor yang sesuai dengan perasaan dan isi percakapan 1al menunjukkan kaunselor berkongsi akan pengalaman 1al. berusaha untuk

HBEF 2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

!# Penerimaan %anpa Syarat

4dalah menjadi sifat manusia mahukan dirinya diterima, disayangi, dihormati dan dipercayai. )egitu juga dengan 1al. 1eorang kaunselor tidak seharusnya ada perasaan buruk sangka ataupun negatif terhadap 1al. 1emasa proses kaunseling, kaunselor perlu menerima 1al seadanya dan tidak menilai kebaikan dan keburukannya. 1ebaliknya kaunselor perlu menghargai perhubungan dengan 1al.

Penerimaan tanpa syarat ini membolehkan 1al dapat berhubung dengan terbuka dan bercakap dengan bebas. 5al ini secara tidak langsung akan menyedarkan 1al bahawa kaunselor percaya 1al mempunyai maruah dan harga diri sebagai seorang indi idu.

HBEF 2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

7. Sesi kaunseling melibatkan sebanyak lima tahap penting dan salah satu tahap berkenaan adalah %ahap &embina Hubungan. a# Nyatakan E&PA% tugas utama kaunselor di tahap ini. 2alam proses kaunseling, tahap membina hubungan adalah tahap yang paling penting kerana pada tahap ini klien mula membina perasaan percaya kepada kaunselornya. Pada tahap ini terdapat empat tugas utama yang perlu dilakukan oleh kaunselor iaitu, mewujudkan suasana yang menggalakkan interaksi, menentukan matlamat awal kaunseling, membuat penstrukturan sesi dan membina kepercayaan Sal. )agi memulakan sesi kaunseling pada perjumpaan yang pertama, kaunselor perlu berusaha untuk membina hubungan yang bersifat profesional. 5ubungan atau rapo yang terbina akan membantu mewujudkan suasana kondusif bagi perjalanan sesi kaunseling yang selanjutnya. 4ntara cara-cara yang disyorkan adalah seperti menyambut klien di pintu bilik dengan senyuman manis dan penampilan yang mesra, mempersilakan klien ke tempat duduk sebelum kaunselor sendiri duduk dan memulakan sesi dengan isu-isu yang selamat dan tidak terancam seperti 84pa Khabar9: 81udah makan9: dan sebagainya.
8

HBEF 2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Kaunselor perlu berinteraksi dengan baik, menunjukkan empati, ketulenan, kemesraan dan anggapan positif kepada klien. Keadaan mesra ini diperlukan supaya 1al lebih bersedia untuk berkongsi masalahnya serta bercerita lebih lanjut. 1al akan merasakan kehadirannya diterima, dihargai dan di sinilah tempatnya yang paling selamat untuk berkongsi masalah. Kaunselor hendaklah memberi tumpuan pendengaran kepada semua aspek terhadap klien. Pada peringkat ini, 1al memerlukan banyak bantuan daripada kaunselornya kerana pada masa yang sama ia akan menggantungkan harapan sepenuhnya untuk mengadu. -usteru itu, kaunselor perlu menyediakan suasana menolong yang membolehkan 1al berterus terang, terbuka dan bebas berkata apa sahaja. 1uasana ini dapat dibentuk melalui proses perkenalan antara kaunselor dan 1al seperti memperkenalkan nama, usia, hobi dan sebagainya. Kaunselor mungkin akan memulakan sesi dengan bertanya khabar dengan bahasa yang penuh penerimaan. Contohnya: K; 4pa khabar9 <erima kasih banyak kerana sudi datang ke sini. K; 4pa khabar9 1aya hargai kehadiran awak. <erima kasih. 4pabila kaunselor mendapati bahawa klien kelihatan selesa, kaunselor boleh meneruskan dengan penstrukturan sesi. Penstrukturan sesi akan melibatkan penjelasan perkara-perkara seperti berikut maksud kaunseling, tempoh masa sesi, bilangan sesi, peranan klien dan kaunselor dan kerahsiaan bersyarat. Penstrukturan selalunya akan mengambil masa lebih kurang = minit. 1elepas penstrukturan, kaunselor akan meneroka persoalan 1al. Kaunselor harus mengekalkan perhubungan kaunseling yang baik dengan 1al. Perhubungan wujud melalui pembinaan empati, ketulenan, penghargaan yang positif, memahami, penerimaan, komunikasi terbuka sebelum interaksi yang bermakna yang berkaitan dengan persoalan 1al diperbincangkan. 'ontoh Dialog " Kaunselor ; 8Mungkin ia akan membantu jika saya memberitahu tentang perkara asas dalam

HBEF 2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

kaunseling anda 1al ; 8Baiklah membincangkan bersama persoalan anda. Tugas saya sebagai kaunselor adalah untuk mendengar dan memahami apa yang anda rasa dan fikirkan. emudian kita akan bersama!sama mencari langkah!langkah bagi persoalan anda. 1al ; 8Baiklah. Tapi apa pula yang perlu saya lakukan, tuan. fikirkan. "nda perlu memberi maklumat, membuat keputusan yang sesuai dan memberitahu saya perkara!perkara yang perlu untuk mencapai objektif anda. 1al ;8"dalah susah untuk menangani masalah saya ini , tuan. memfokuskan pada sasaran spesifik yang ingin anda capai. "dakalanya sasaran atau objektif ini hanya sebahagian kecil daripada permasalahan anda dan kita akan bersama!sama menanganinya dari yang ringan kepada yang lebih berat. 1al ;$h%.begitu&'adi, maksud tuan kita cuma membincangkan satu persoalan sahaja dalam satu masa(. Kaunselor ; 8Tepat sekali. Satu lagi, saya mahu anda tahu bahawa kaunseling adalah secara sukarela. "nda boleh menamatkan sesi pada bila!bila masa. Sesi ini adalah peribadi dan sulit. Saya tidak akan memberitahu kepada sesiapa masalah anda kecuali dengan i)in anda. Sesi kita akan mengambil masa lebih kurang *+ minit. Selalunya, ia akan memerlukan sebanyak , sesi untuk menangani bersama beberapa masalah anda, bergantung juga kepada keperluan anda. Sekarang, adakah anda ada soalan(:. 1al ; 8Tidak ada. Saya jelas dengan penjelasan yang telah tuan berikan. Kaunselor ; #tulah menjadi pokok utama di sini. ita akan cuba bersama!sama Kaunselor ; 8Tugas anda adalah membantu saya untuk memahami apa yang anda rasa dan Kaunselor ; Tujuan kaunseling adalah untuk membantu atau membimbing anda dalam

2engan penjelasan yang telah diberikan dalam penstrukturan tersebut, 1al diharap agar tidak mempunyai tanggapan yang salah terhadap proses kaunseling.

10

HBEF 2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

4pabila selesai penstrukturan sesi, kaunselor akan cuba meneroka masalah yang dihadapi oleh 1al serta mewujudkan peluang bagi 1al menerokai masalahnya. Kaunselor perlu meminta 1al menjelaskan apakah matlamat yang ingin dicapainya. 1ekiranya matlamatnya sukar untuk dicapai, adalah menjadi tanggungjawab kaunselor untuk membimbing 1al ke arah mencapai matlamatnya.

b# %uliskan SA%U dialog yang dilakukan oleh kaunselor pada tahap ini. Penstrukturan yang ringkas dan mudah dapat membantu klien memahami apa yang akan dilaksanakan dan apa yang diharapkan daripadanya. Klien juga dapat memahami bahawa dia mempunyai masa selama 7' minit untuk berbincang, dan perkara yang akan dibincangkan akan dirahsiakan oleh kaunselor. Ini akan menimbulkan rasa selamat dan percaya kepada kaunselor untuk bercerita apa sahaja yang mengganggu atau yang timbul dalam fikirannya. 'ontoh dialog" Kaunselor ; Selama *+ minit ini Sal bolehlah ceritakan apa sahaja yang ingin Sal kongsikan dengan saya. Saya sedia mendengar dan memahami serta cuba membantu, dan apa yang anda ceritakan akan saya rahsiakan.

11

HBEF 2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

+. Sesi kaunseling melibatkan pelbagai kemahiran termasuk tingkahlaku (erbal. a# %uliskan SA%U dialog minta pen)elasan lan)ut yang digunakan dalam sesi di atas. 1esi kaunseling melibatkan pelbagai kemahiran komukasi interpersonal yang merujuk kepada kemahiran dalam perhubungan seseorang secara bersemuka dengan seseorang yang lain dalam menyampaikan mesej dan mesej itu mudah difahami. Menguasai pelbagai kemahiran ini termasuk tingkahlaku erbal ini dapat membantu kaunselor mendorong klien mula menceritakan apa yang tersirat dalam diri mereka dan seterusnya meluahkan perasaan yang berkaitan. Ini bagi menggalakkan klien merasa dirinya difahami dan diterima sepenuhnya oleh seorang yang prihatin dan mengambil berat tentang kebajikan dan kepentingannya. 2alam sesi kaunseling, kadang kala kaunselor perlu menyoal untuk meminta penjelasan terutama sekiranya terdapat kekeliruan atau perubahan daripada tingkah laku atau perkataan klien. Ini perlu bagi memastikan kaunselor benar-benar menyelami perasaan yang sedang dirasai oleh klien. Malik Muhamat 1aid "/''*( menerangkan minta penjelasan juga bertujuan untuk mendapatkan kepastian berkenaan ketepatan mesej yang disampaikan oleh klien ataupun menggalakkan klien menerangkan idea yang dikemukakan dengan lebih lanjut. 4pabila
12

HBEF 2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

kaunselor meminta penjelasan, dia benar-benar ingin memahami apa yang hendak disampaikan oleh klien. Kadang kala apa yang dimaksudkan oleh klien mungkin disalah tafsir oleh kaunselor kerana kedua-duanya melihat pada perspektif yang berbe!a. ,ontoh dialog yang menunjukkan kaunselor meminta penjelasan lanjut yang digunakan dalam sesi diatas adalah seperti berikut; Kaunselor 4tau Kaunselor ; Saya kurang jelas dengan maksud Sal tidak selesa tinggal di rumah sekarang tetapi Sal menganggap kawan serumah sebagai ahli keluarga di sini. Boleh tak jelaskan maksud Sal( ; Bolehkah Sal ulangi apa yang Sal katakan tadi(

b#

%uliskan SA%U dialog menyemak persepsi yang digunakan dalam sesi di atas. Menyemak persepsi perlu dilakukan kaunselor bagi memastikan apa yang klien

maksudkan dengan apa yang kaunselor fikirkan adalah jelas dan sama. Ini bagai memberitahu klien bahawa kaunselor cuba untuk memahaminya. Ia juga bagi meringkaskan dengan lebih jelas apa yang dicakapkan olen klien. ,ontoh dialog; 1al; Sal tak sampai hati nak beritahu kawan!kawan serumah Sal yang Sal nak pindah dari rumah tu. -agipun Sal dah anggap mereka macam ahli keluarga Sal sendiri. Sekarang ni Sal rasa serba salah nak tinggalkan mereka. Tapi itulah saja cara yang Sal ada untuk memperbaiki keputusan peperiksaan Sal. Kaunselor; 'adi Sal berat hati untuk memberitahu rakan!rakan serumah mengenai niat Sal untuk berpindah dari rumah sekarang ini.

13

HBEF 2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

ibliogra*i

%. /.

6e 4h Meng "%&&*(. Perkhidmatan $ Kaunseling. 1hah 4lam; >ajar )akti. Ibrahim 4hmad "/''/(. Perkhidmatan )imbingan dan Kaunseling di 1ekolah ?endah. Kuala 0umpur; @tusan Publications $ 2istributors.

7.

Kamus 2ewan )ahasa dan Pustaka 6disi Keempat "/''=(. Kuala 0umpur; 2ewan )ahasa dan Pustaka.

+.

Aainal 4bidin $ Ban 4hmad "/''&(. 5)6> //'7 )imbingan dan Kaunseling. 1elangor; Open @ni ersiti Malaysia.

=.

http.//www.geocities.com/family portal0++*/ aunseling.html

14

HBEF 2203 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

15