Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian Mata Pelajaran Kelas Masa Bilangan Murid Tema/ Taju : Sains : 4 Azam : 8.30-9.

30 : : Sains Ba!an : ".#.$ dan $.$.# :

Standard pembelajaran Objektif pembelajaran

Pada a !ir %engajaran dan %em&elajaran' murid da%at: l. Mem&uat %emer!atian dan mengenal %asti si(at &a!an dari segi e&)le!an men*era% air atau alis air ll. Mem&uat %engelasan &a!an &erdasar an e&)le!an men*era% air atau alis air. KPS: Memer!ati' Mengelas' Ber )muni asi FASA Per$ediaan Memer!ati Men*)al CADANGAN AKT ! T +uru menunju an # gelas dimana *ang dila&el A dan B +elas A &erisi air dan gelas B )s)ng. +uru mengutara an s)alan e%ada murid. Murid menjalan an dem)strasi mengi ut ma lum &alas ra anra an. CADANGAN KO"#N KAS Bagaimana a! anda &)le! meminda! an air dari gelas A e gelas B tan%a mengera an gelas A,

ndikat%r Mengguna an deria %engli!atan' %endengaran' sentu!an' rasa atau &au. magina$i

+uru menunju an sala! satu -ara untu meminda! an air terse&ut. Murid menjalan an sum&angsaran tentang masala! *ang diutara an mengguna an %eta minta.

Bagaimana air gelas A &)le! di%inda! an e gelas B,

Perkembangan

Murid menjalan an a ti.iti se-ara &er um%ulan mengguna an %eralatan dan &a!an *ang disedia an.

Ara!an: i. Masu an air e dalam gelas. ii. Masu an )&je e dalam gelas. iii. Per!ati an a%a *ang &erla u. Setia% um%ulan mela%)r an !asil %emer!atian *ang di%er)le!i mengguna an jadual. Melalui %en*)alan' guru mem&im&ing murid tentang si(at &a!an.

A%a a! %emer!atian amu, A%a a! *ang &erla u %ada %aras air dalam gelas, A%a a! si(at &a!an *ang da%at di%er!ati an a%a&ila &a!an dimasu an e dalam air, A%a a! &a!an *ang men*era% air, A%a a! &a!an *ang alis air,

Kad Pemer!atian $
Ba!an Pemer!atian Ka%as Ka*u 1)gam +eta! Plasti

Murid menjalan an a ti.iti *ang seterusn*a dengan mengguna an %el&agai &a!an. Murid mengelas &a!an &erdasar an si(at %en*era%an air. A%a a! si(at &a!an *ang sama &agi %el&agai &a!an *ang diuji, A%a a! si(at &a!an *ang &eza &agi %el&agai &a!an *ang diuji, A%a a! si(at &a!an *ang diguna an dalam %engelasan *ang dila u an, 0i a amu di&eri %eluang menjadi usa!a/an menjual %a*ung' a%a a! jenis &a!an *ang a an guna an untu mem&uat %a*ung *ang &)le! *ang mesra %engguna,

Tindakan

Murid men*ata an &a!a/a terda%at &a!an *ang &ersi(at men*era% air atau alis air.

Pentak$iran

Mengenal %asti &a!an dari e&)le!an men*era% air atau alis air 2B33$84$5 Mengelas 2B33$4#5

&lemen "erenta$ K'rik'l'm (&"K): Kreati.iti dan 6n).asi dan Keusa!a/anan *a+an *ant' *elajar: Ba!an-&a!an untu a ti.iti. 2mengi ut esesuaian' )&je *ang men*era% air dan alis air5 Penilaian P,P: 0adual %emer!atian a ti.iti um%ulan' 1em&aran erja Reflek$i:

STA73A83 KA7397+A7 STA73A83 P4MB41A0A8A7 STA73A83 P84STAS6

: ".#' $.$ : ".#.$' $.$.# : B33$84$ dan B33$4#

Berdasar an senarai di &a/a!' elas an &a!an terse&ut. KAYU KAPAS GETAH KULIT PLASTIK LOGAM