Anda di halaman 1dari 17

MAKALAH PRILAKU TERPUJI

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Memahami akhlak adalah masalah fundamental dalam Islam. Namun sebaliknya tegaknya aktifitas keislaman dalam hidup dan kehidupan seseorang itulah yang dapat menerangkan bahwa orang itu memiliki akhlak. Jika seseorang sudah memahami akhlak dan menghasilkan kebiasaan hidup dengan baik, yakni pembuatan itu selalu diulang ulang dengan kecenderungan hati (sadar). khlak merupakan kelakuan yang timbul dari hasil perpaduan antara hati nurani, pikiran, perasaan, bawaan dan kebiasaan dan yang menyatu, membentuk suatu kesatuan tindakan akhlak yang dihayati dalam kenyataan hidup keseharian. !emua yang telah dilakukan itu akan melahirkan perasaan moral yang terdapat di dalam diri manusia itu sendiri sebagai fitrah, sehingga ia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang "ahat, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak berguna, mana yang cantik dan mana yang buruk. Manusia adalah makhluk llah yang paling sempurna, baik dari aspek "asmani (fisik), lebih#lebih rohaniyahnya (spiritual). spek "asmani, dapat dilihat oleh manusia. !edangkan aspek rohani bersifat nur $cahaya, ruh, gaib, yang tidak tampak oleh manusia. !e"arah telah menun"ukkan kepada kita bahwa suatu umat yang bisa bangkit dan tegak, ma"u dan cemerlang peradabannya, adalah karena pribadi#pribadi mereka memiliki "iwa yang kuat, tekad yang bulat, cita#cita yang luhur, akhlak yang terpu"i, per"alanan hidup yang mulia, saling berhubungan dengan erat di antara mereka dan keluarga mereka. Mereka men"auhi hal#hal yang merusak, perbuatan#perbuatan hina dan buruk, tidak melampiaskan nafsu mereka dalam segala kele%atan dan syahwat, "auh dari ke"ahilan dan penyimpangan. khlak mulia merupakan salah satu asas terpenting dalam a"aran Islam untuk membina pribadi dan memperbaiki masyarakat. &arena keselamatan masyarakat, kekuatan, kemuliaan, dan kewibawaan pribadi#pribadinya sangat tergantung pada se"auh mana mereka berpegang dengan akhlak mulia tersebut. 'an masyarakat akan hancur dan rusak tatkala mereka meninggalkan dan men"auhi akhlak yang terpu"i. (erdasarkan uraian di atas, maka dalam makalah ini penulis mencoba mengulas tentang bagaimana membiasakan perilaku terpu"i. B. RUMUSAN MASALAH

MAKALAH PRILAKU TERPUJI

1. 2. kesatuan) 3.

pa pengertian pengertian dan pentingnya perilaku adil, ridha, amal saleh, persatuan dan kesatuan ) (agaimana mengidentifikasi perilaku adil, ridha, amal saleh, persatuan dan pa sa"a nilai#nilai positif pengertian dan pentingnya perilaku adil, ridha, amal saleh, persatuan dan kesatuan)

C. ,. -.

TUJUAN Men"elaskan pengertian dan pentingnya perilaku adil, ridha, amal saleh, persatuan dan kesatuan Mengidentifikasi perilaku adil, ridha, amal saleh, persatuan dan kesatuan Menun"ukkan nilai#nilai negatif akibat perbuatan dosa besar ( mabuk#mabukan, ber"udi,%ina, mencuri dan mengkonsumsi narkoba )

*enulisan makalah ini bertu"uan antara lain +

..

Menun"ukkan nilai#nilai positif perilaku adil, ridha, amal saleh, persatuan dan kesatuan

BAB II PEMBAHASAN

MAKALAH PRILAKU TERPUJI

A. ADIL 1.
Pengertian adi &ata adil sering disinonimkan dengan kata al musawah (persamaan) dan al qisth (moderat$seimbang) dan kata adil dilawankan dengan kata d%alim. *rinsip ini benar#benar merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syari/at Islam, sehingga wa"ar kalau tuntunan dan aturan agama semuanya dibangun di atas dasar keadilan dan seluruh lapisan manusia diperintah untuk berlaku adil. dil adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan, dan meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya tanpa ada aniaya, dan mengucapkan kalimat yang benar tanpa ada yang ditakuti kecuali terhadap llah swt sa"a. Islam memerintahkan kepada kita agar kita berlaku adil kepada semua manusia. yaitu keadilan seorang Muslim terhadap orang yang dicintai, dan keadilan seorang Muslim terhadap orang yang dibenci. !ehingga perasaan cinta itu tidak bersekongkol dengan kebathilan, dan perasaan benci itu tidak mencegah dia dari berbuat adil (insaf) dan memberikan kebenaran kepada yang berhak.

2.

Da i tentang adi

# $ ! "
rtinya+0Dan Allah Telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan).8. Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.9. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. . !"S. Ar#Ra$%an&'#()

! " 3 & 2 ! / 0 1 . & , ) & *+ " & ' ( & ' ( % > " 6 ' ( < # = & 4 ; . : -' 3 & ' & . % 7 4% 9 3 7 8 " 6 % 4% 5 & , 7 4 B @ A : ?
rtinya+!Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul"rasul kami dengan membawa bukti"bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al #itab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai man$aat bagi manusia% (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang men&l&ng (agama)'ya dan rasul"rasul"'ya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah (aha #uat lagi (aha )erkasa. !"S. A #Hadiid&2*)

;4 % 1 H , G' B : * % 9 ! " ; . , F & . E ; 4D 4 C 4 ? % N + 0 M " G : C # L ! J& K ; 1 4 ? ; " # I # L + P ' " F : O # '


3

MAKALAH PRILAKU TERPUJI

rtinya+0*ahai &rang"&rang yang beriman% jadilah kamu &rang yang benar"benar penegak keadilan% menjadi saksi #arena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia #aya ataupun miskin% (aka Allah lebih tahu kemaslahatannya. (aka janganlah kamu mengikuti hawa na$su #arena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata"kata) atau enggan menjadi saksi% (aka Sesungguhnya Allah adalah (aha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.!"S. An#Ni+a,&13*)

+ai &rang"&rang yang beriman% hendaklah kamu jadi &rang"&rang yang selalu menegakkan
(kebenaran) karena Allah% menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali"kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum% mend&r&ng kamu untuk berlaku tidak adil. ,erlaku adillah% karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah% sesungguhnya Allah (aha (engetahui apa yang kamu kerjakan. ("S. A #M-.ida$ & /) !Dan di antara &rang"&rang yang #ami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak% dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan. ("S. A #A,r-0 & 1/1)

!Dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kalian. ("S. A+1#S12r3& 1*) 3. C4t4$ 5eri a67 adi bu 1usuf duduk di kursi hakim, lalu datang seseorang bersama al 2adi, ra"a abbasiyah mempersengketakan sebuah kebun, bu 1usuf melihat bahwa kebenaran ada di tangan orang itu, sedangkan sultan datang membawa para saksi, maka 3adhi berkata+ lawan anda meminta agar anda bersumpah bahwa para saksi itu "u"ur. maka al 2adi tidak ingin bersumpah, karena hal itu menurunkan wibawanya, maka mengembalikan ketun itu kepada pemiliknya o 3adhi Muhammad bin 4mar at thalhi memanggil khalifah almanshur al bbasi dan beberapa kuli angkut ke ma"lis pengadilan dihalaman mas"id, beliau mendudukkan kedua belah pihak di hadapannya, lalu beliau memenangkan perkara untuk para kuli angkut tersebut. o *enduduk !amarkand menyampaikan pengaduan kepada bin mirul mukminin 4mar bdul a%i% atas panglima pasukannya 3utaibah, karena pasukan Islam masuk bu 1usuf

Negara mereka dan memeranginya tanpa peringatan sebelumnya sebagaimana diwa"ibkan oleh syari/at al#3ur/an, maka amirul mukminin mengalihkan pengaduan mereka kepada 3adhi, lalu penduduk !amarkand memenangkan perkara, karena 3adhi membuat putusan agar umat Islam keluar dari !amarkand. o dil dalam segala hal5 Ju"ur, isti6amah dan 6ana/ah dalam hidup5 (ertindak secara proporsional dan profesional dalam mengambil suatu keputusan5 (ersikap netral dalam menghadapi suatu masalah5 4

MAKALAH PRILAKU TERPUJI

7idak berat sebelah atau memihak dalam bersaksi5

o Menempatkan sesuatu pada tempatnya5 o !abar dan tawakkal hanya kepada llah !87 Hi6%a$8 ni ai 54+iti0 9er a67 adi Memenuhi kewa"iban dengan baik5 Memperoleh haknya5 Menyelesaikan persengketaan5 Menyelesaikan kesulitan hidup5 Menumbuhkan sikap "u"ur dan sabar5 Menyelesaikan problem dalam masyarakat5 Memupuk akhlak mulia dan terpu"i5 Menghilangkan berbagai kerugian5 Menciptakan ketenangan dalam masyarakat5 7er"aminnya keadilan dalam masyarakat5 Meningkatkan keta6waan kepada llah !87 Cara %en7%97$6an 5eri a67 adi
o o o

Men"auhi dari sikap egois ketika menentukan dua perkara Mendahulukan kebaikan daripada ke"elekan orang (ersikap ob"ktif "iak melihat dua perkara yang berbeda

B. RIDHA 1. Pengertian Rid$4 &ata 9idho berasal dari bahasa manusia. (anyak ayat rab yaitu dari kata r&diya yang berarti llah !87 ridho terhadap senang, suka, rela. 9idho merupakan sifat yang terpu"i yang harus dimiliki oleh l#3ur/an yang men"elaskan bahwa kebaikan hambanya. 9idha ( ) menurut kamus al#Munawwir artinya senang, suka, rela. 'an bisa diartikan 9idho$rela adalah nuansa hati kita dalam merespon semua pemberian#N1 yang setiap saat selalu ita rasakan. *engertian ridha "uga ialah llah s.w.t. baik berupa menerima dengan senang segala apa yang diberikan oleh

peraturan ( hukum ) atau pun 6ada/ atau sesuatu ketentuan dari llah s.w.t. Jadi ridho adalah perilaku terpu"i menerima dengan senang apa yang telah diberikan llah kepadanya, berupa ketentuan yang diberikan kepada manusia. 5

MAKALAH PRILAKU TERPUJI

llah swt berfirman+ rtinya+0Allah ber$irman- ./ni adalah suatu hari yang berman$aat bagi &rang"&rang yang benar kebenaran mereka. bagi mereka surga yang dibawahnya mengalir sungai" sungai0 mereka kekal di dalamnya selama"lamanya0 Allah ridha terhadap'ya /tulah keberuntungan yang paling besar..("S. A #Maida$&11() 2. Ma:a%#%a:a% Rid$a 'alam kehidupan seserorang ada beberapa hal yang harus menampilkan sikap ridha, minimal empat macam berikut ini+ a. Rid$a ter$ada5 5erinta$ dan arangan A a$ rtinya ridha untuk mentaati llah dan 9asulnya. *ada hakekatnya seseorang

yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, dapat diartikan sebagai pernyataan ridha terhadap semua nilai dan syari/ah Islam. b. Rid$a ter$ada5 ta6dir A a$. da dua sikap utama bagi seseorang ketika dia tertimpa sesuatu yang tidak diinginkan yaitu ridha dan sabar. 9idha merupakan keutamaan yang dian"urkan, sedangkan sabar adalah keharusan dan kemestian yang perlu dilakukan oleh seorang muslim. *erbedaan antara sabar dan ridha adalah sabar merupakan perilaku menahan nafsu dan mengekangnya dari kebencian, sekalipun menyakitkan dan mengharap akan segera berlalunya musibah. !edangkan ridha adalah kelapangan "iwa dalam menerima ta6dir llah swt. 'an men"adikan ridha sendiri sebagai penawarnya. !ebab didalam llah, dan hatinya selalu tertanam sangkaan baik (2usnu%an) terhadap sang &hali6 bagi orang yang ridha u"ian adalah pembangkit semangat untuk semakin dekat kepada semakin mengasyikkan dirinya untuk bermusyahadah kepada llah.

c. kepada

Rid$a ter$ada5 5erinta$ 4rang t7a. 9idha terhadap perintah orang tua merupakan salah satu bentuk ketaatan kita llah swt. karena keridhaan llah tergantung pada keridhaan orang tua, llah

sebagaiman perintah bersabda + <&eridhaan

llah dalam 3.!. :u6man (.,) ayat ,;. (ahkan 9asulullah llah tergantung keridhaan orang tua, dan murka

tergantung murka orang tua0. (egitulah tingginya nilai ridha orang tua dalam kehidupan kita, sehingga untuk mendapatkan keridhaan dari llah, mempersyaratkan adanya keridhaan orang tua. Ingatlah kisah Jurai", walaupun beliau ahli ibadah, ia

MAKALAH PRILAKU TERPUJI

mendapat murka panggilan ibunya. d.

llah karena ibunya tersinggung ketika ia tidak menghiraukan Rid$a ter$ada5 5erat7ran dan 7ndang#7ndang Negara

Mentaati peraturan yang belaku merupakan bagian dari a"aran Islam dan merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada llah swt. karena dengan demikian akan men"amin keteraturan dan ketertiban sosial. sebagaimana firman dalam 3.!. an#Nisa+=>. 4lil llah yang terdapat mri artinya orang#orang yang diberi kewenangan,

seperti ulama dan umara (4lama dan pemerintah). 4lama dengan fatwa dan nasehatnya sedangkan umara dengan peraturan dan perundang#undangan yang berlaku. 7ermasuk dalam ridha terhadap peraturan dan undang#undang negara adalah ridha terhadap peraturan sekolah, karena dengan sikap demikian, berarti membantu diri sendiri, orang tua, guru dan sekolah dalam mencapai tu"uan pendidikan. 'engan demikian mempersiapkan diri men"adi kader bangsa yang tangguh. 3. Da i tentang Rid$4

6' S U ; SS. S : C & T SS( S : C & + R 6 ( : C Q E . , + K : * G ? , ? 6 (


rtinya+01ikalau mereka sungguh"sungguh ridha dengan apa yang diberikan Allah dan 2asul'ya kepada mereka% dan berkata- !3ukuplah Allah bagi kami% Allah akan memberikan sebagian dari karunia"'ya dan demikian (pula) 2asul"'ya% Sesungguhnya kami adalah &rang"&rang yang berharap kepada Allah% (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka). !"S. At# Ta79a$&*()

4. C4nt4$ Peri a67 Rid$a Menerima dengan rela dan senang segala yang diberikan llah !875 Memohon tambahan re%eki kepada llah !875 Menerima dengan sabar ketentuan llah !875 7idak mudah tergoda kemewahan dunia5 !enantiasa beribadah kepada llah !875 !enantiasa mendekatkan diri kepada llah !875 (erta6wa dan bertawakkal kepada llah !875 'alam suatu kisah bu 'arda/, pernah melayat pada sebuah keluarga, yang

salah satu anggota keluarganya meninggal dunia. &eluarga itu ridha dan tabah serta 7

MAKALAH PRILAKU TERPUJI

memu"i

llah swt. Maka

bu 'arda/ berkata kepada mereka. <?ngkau benar,

sesungguhnya

llah swt. apabila memutuskan suatu perkara, maka dia senang "ika

ta6dirnya itu diterima dengan rela atau ridha. (egitu tingginya keutamaan ridha, hingga ulama salaf mengatakan, tidak akan tampak di akhirat dera"at yang tertinggi daripada orang#orang yang senantiasa ridha kepada llah swt. dalam situasi apapun. 'alam riwayat dikisahkan sebagai berikut 5 pada suatu hari r.a. melihat dy bin 2atim bermuram dur"a, maka tampak bersedih hati )0. kemudian berkata, <8ahai li bin bi 7halib li bertanya 5 <Mengapa engkau li terdiam haru, llah swt. maka

dy men"awab 5 <(agaimana aku tidak bersedih hati, dua dy, barang siapa ridha terhadap ta6dir

orang anakku terbunuh dan mataku tercongkel dalam pertempuran0.

ta6dir itu tetap berlaku atasnya dan dia mendapatkan pahalaNya, dan barang siapa tidak ridha terhadap ta6dirNya maka hal itupun tetap berlaku atasnya, dan terhapus amalnya0. Hi6%a$ 5eri a67 rid$a & 7idak sibuk untuk mencari harta5 Menciptakan ketenangan "iwa5 7idak mudah prustasi dan putus asa5 Menghilangkan sikap serakah dan tamak5 Mewu"udkan suatu kehidupan yang dinamis5 Moti@asi untuk hidup secara mandiri5 Meningkatkan etos ker"a yang tinggi5 Memupuk sikap berdisiplin dan bertanggung "awab5 !enantiasa bersyukur kepada llah !87. pabila tertimpa musibah, anggap sa"a itu adalah cobaan yang llah berikan
o o

Cara %en7%97$6an 5eri a67 rid$4;


o

Mentaati perintah orang tua sekecil apapun Mentaati peraturan yang diatur oleh pemerintah demi kemashalatan masyarakatnya Menerima semua nikmat yang llah berikan 8

MAKALAH PRILAKU TERPUJI

C. AMAL SALEH A%a 9era+a dari 9a$a+a ara9 1ang ter9ant76 %a+dar 1ait7 1a,%a 1ang artin1a +ega a 5e6er<aan ata7 5er97atan.!edangkan shalih artinya bagus. mal shalih berarti segala perbuatan$peker"aan yang bagus yang berguna bagi pribadi,keluarga,masyarakat dan manusia secara keseluruhan.&ebalikan dari amal shalih adalah amalan sayyi/an atau amal "elek yaitu perbuatan yang mendatangkan madhorot,baik bagi pelaku maupun orang lain. !ecara garis besar amal shalih dapat dibagi dua macam+ 1. A%a +$a i$ 1ang 9er+i0at =erti6a , dalam hal ini diwu"udkan dalam bentuk ibadah ritual kepada llah !87 2. A%a +$a i$ 1ang 9er+i0at $4ri+4nta yakni segala bentuk akti@itas sosial kemasyarakatan, bentuk politik yang diniati untuk bekal kehidupan alam akhirat. Islam merupakan agama yang sama sekali tidak membadakan nilai ibadah yang terkandung dalam amal shalih yang barsifat @ertikal maupum horisontal.&arena islam menghendaki umatnya men"adi penganut agama yang memiliki kedua keshalihan tersebut yaitu keshalihan indi@idual setelah menunaikan amal shalih @ertikal dan sekaligus man"adi anggota masyarakat yang memiliki keshalihan sosial setelah melakukan amal shalih horisontal *erintah anara lain+ l#3ur/an surat l#(a6arah ayat A- rtinya+ !Dan &rang"&rang yang beriman serta beramal saleh% mereka itu penghuni surga0 mereka kekal di dalamnya . mal saleh diartikan sebuah proses yang baik sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Memperbanyak amal saleh berarti banyak "alan$cara yang baik (halal) untuk memperoleh sesuatu yang baik. Misalnya si dnan ra"in bela"ar dengan menciptakan cara#cara (berbagai cara) bela"ar yang kreatif, hasilnya dia memperoleh nilai maksimal dalam u"iannya. 9a"in bela"ar dengan berbagai cara kreatif adalah amal saleh. 4kuran kesalehan adalah berdasarkan al#3uran dan !unnah 9asulullah saw. yang prinsipnya antara lain sebagai berikut+ Niat yang tulus 'alam Islam, niat adalah salah satu faktor penentu apakah amal sesorang dikatakan shaleh atau bukan. !ebelum seseorang berbuat hendaklah luruskan dulu 9 llah agar kita manger"akan amal shalih terdapat dalam i#3ur/an

MAKALAH PRILAKU TERPUJI

niat dan tu"uannya , yaitu hanya semata#mata mencari ridha

llah. !ebagai contoh,

menyapu kelas yang kotor adalah amal shaleh, tetapi "ika dilakukan terpaksa atau karena ingin dipu"i oleh guru, maka pertbuatan tersebut tidak termasuk amal shaleh karena tidak punya nilai di hadapan llah. da manfa/atnya rtinya perbuatan yang hendak dilakukan benar#benar bermanfa/at baik bagi dirinya maupun bagi orang lain5 (aik untuk di dunia ataupun untuk di akhirat. Islam menga"arkan bahwa perbuatan yang tak mengandung manfa/at tidak boleh dilakukan, karena termasuk perbuatan sia#sia (tab%ir) *rosesnya benar *erbuatan dipandang benar atau termasuk amal shaleh apabila prosesnya tidak bertentangan dengan norma#norma agama dan akhla6 mulia. !ebagai contoh, seseorang ber"ualan atau dagang dengan tu"uan untuk mencari ri%ki agar bisa menafkahi keluarganya, tetapi dengan cara#cara yang tidak halal, misalnya dengan cara menipu atau mengurangi timbangan dan sebagainya. Maka perbuatan dagang tersebut men"adi tercela, tidak termasuk amal shaleh 3. Bent76#9ent76 a%a +a e$ !aleh secara ilahiyah dan saleh secara sosial. &esalehan haruslah memiliki dua dimensi sekaligus. Jika dimata llah dianggap saleh, maka dimata manusiapun haruslah mendapatkan pengakuan yang sama. &arena kesalehan dihadapan llah haruslah diperoleh manfaatnya oleh masyarakat manusia sekitarnya. *erhatikan hadis berikut yang artinya + <(arang siapa beriman kepada llah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik# baik, kalau ia tidak sanggup melakukannya, hendaklah ia diam0. !abdanya lagi + <,arang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir% hendaklah ia mengh&rmati tetangganya . Sabdanya lagi !,arang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir% hendaklah ia mengh&rmat tamunya . Sabdanya lagi !/man itu ada 45 cabang% dan malu termasuk cabang iman . Dari hadis"hadis tersebut% bahwa buah dari keimanan kepada Allah dan hari akhir adalah kesalehan s&sial. Cara memelihara kesalehan, adalah bergaul dengan orang-orang yang saleh . )erhatikan kisah"kisah berikut 6 Suatu hari% Sya$iq al",alkhi (se&rang d&kter ahli jiwa) berkata kepada muridnya +atim al"Asham. Apa yang kau pelajari selama tinggal bersamaku (75 tahun). +atim 10

MAKALAH PRILAKU TERPUJI

al"Asham menjawab% ada enam perkara yang dapat kuambil Pertama, Aku melihat &rang"&rang selalu ragu dalam mensikapi masalah ketentuan ri8ki. Tidak satupun dari mereka kecuali bersikap kikir terhadap harta yang dimilikinya% dan tamak dalam memper&lehnya. 'amun aku bertawakal kepada Allah karena $irman'ya dalam 9.S. +ud (::) ayat ; - !Dan tidak ada satu binatang melatapun di bumi ini melainkan Allahlah yang menjamin ri8kinya . <leh karena aku termasuk binatang melata% maka hatiku tidak merisaukan sesuatu yang sudah dijamin Allah =ang (aha )erkasa dan (aha #uat . Sang guru baru berkata% !,agus . Kedua, Aku melihat setiap &rang mempunyai teman untuk mencurahkan rahasia dan mengadukan permasalahannya kepadanya% namun teman mereka itu tidak dapat menyimpan rahasia dan tidak mau saling men&l&ng. (aka aku menjadikan amal salehku sebagai teman% supaya dapat men&l&ngku saat hari perhitungan (hisab)% meneguhkan diriku dihadapan Allah dan menemaniku saat meniti shirat. Sang guru berkata - !,agus . Ketiga, Aku melihat setiap &rang mempunyai musuh dan saat kucermati diriku% ternyata musuhku bukanlah &rang yang menggunjingku. Tidak pula &rang yang men8alimiku dan menyakitiku% tetapi musuhku adalah &rang yang ketika aku sedang taat kepada Allah ia mengg&daku dengan perbuatan maksiatnya. Aku melihat bahwa yang berbuat demikian itu adalah iblis% jiwa dunia dan hawa na$su. Aku menjadikan semua itu sebagai musuh% aku menjaga diri dari mereka dan aku mempersiapkan diri untuk memerangi mereka. Aku tidak akan membiarkan salah satupun dari mereka mendekatiku. Sang guru berkata !,agus . Keempat% Aku melihat bahwa setiap makhluk hidup senantiasa dibuntuti. Dan yang membuntuti adalah malaikat maut. (aka aku mempersiapkan diriku untuk menemuinya hingga bila dia datang% aku pergi bersamanya tanpa halangan. Sang guru berkata - !,agus . Kelima, Aku melihat &rang"&rang saling mencinta dan membenci dan aku melihat &rang mencintai tidak memiliki sesuatu untuk kekasihnya. Aku merenungkan sebab percintaan dan kebencian mereka% maka aku tahu penyebabnya adalah $isik (jasad). Aku mena$ikan (sebab $isik) dengan mena$ikan hubungan"hubungan antar jiwa dan jasadku% yaitu hubungan syahwat. (aka aku mencintai semua &rang% aku tidak merelakan sesuatu atas mereka kecuali apa yang aku ridhai untuk diriku. Sang guru berkata - !,agus . Keenam, Aku melihat bahwa setiap &rang akan meninggalkan tempat tinggalnya dan nasib setiap &rang akan kembali ke liang kubur. (aka aku mempersiapkan semua amal perbuatan yang mampu kulakukan dan yang akan membahagiakanku ditempat yang baru itu% yang tidak ada satupun dibaliknya% kecuali surga dan neraka. Sang guru Sya$iq al",alkhi menimpali - cukup dan laksanakanlah enam perkara itu sampai mati .

11

MAKALAH PRILAKU TERPUJI

'ari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa kesalehan akan terpelihara dengan baik apabila kita bergaul dengan orang#orang saleh "uga. A%a +a e$ da5at %en4 4ng +aat 6e+7 itan mal#amal saleh ternyata dapat menolong si pemiliknya dalam kesulitan, sebagaimana dikisahkan oleh rasulullah berikut B <Ada tiga &rang dari umat sebelum kalian melakukan perjalanan hingga malam menjelang. (erekapun bermalam di sebuah gua. #etika mereka masuk di bagian dalam% tiba"tiba sebuah batu besar jatuh dari atas bukit dan menyumbat mulut gua. (ereka berkata kepada diri mereka masing"masing. Tidak akan bisa menyelamatkan diri% kecuali bila mem&h&n kepada Allah dengan perbuatan saleh pernah dilakukan . Se&rang dari mereka berd&>a - !=a Allah hamba dulu mempunyai bapak dan ibu yang sudah tua renta. +amba senantiasa memberi minum kedua &rang tua hamba sebelum memberi minum keluarga dan anak"anak hamba. )ada suatu hari karena pekerjaan hamba mencari kayu membuat hamba pergi terlampau jauh hingga tidak bisa pulang dan merekapun tertidur menunggu kedatangan hamba. Sampai di rumah hamba langsung memerah susu untuk keduanya% tapi mereka sudah pulas. +amba merasa segan untuk membangunkan mereka dan hambapun tidak mau memberi minum keluarga dan anak"anak hamba sebelum mereka minum terlebih dahulu. (aka hambapun memutuskan untuk tetap menunggu dengan periuk di tangan hingga $ajar mulai menerangi dan anak"anak hamba merintih kelaparan% merajuk di kaki hamba. Tak lama kedua &rang tua hamba bangun dan mereka bisa minum minuman yang telah hamba sediakan. !=a Allah% 1ika menurut(u hamba melakukan hal itu demi mendapat keridhaan(u% maka lepaskanlah kami dari musibah batu yang menimpa kami . Dan tiba"tiba batu penyumbat mulut gua itu bergeser% tetapi belum cukup untuk bisa keluar. Salah se&rang dari mereka mem&h&n lagi - +amba dulu mempunyai saudara sepupu perempuan dan dia adalah &rang yang paling hamba cintai. +amba terus berusaha membujuknya% namun ia men&lak hasrat cinta hamba. +ingga akhirnya datang musim kemarau yang panjang% iapun datang menemui hamba% hamba memberinya :?5 dinar dengan syarat ia mau melayani keinginan hamba% maka ia menyanggupinya. #etika hamba hendak menjamahnya% ia berkata% !takutlah kepada Allah dan janganlah engkau gunakan cincin ini kecuali sesuai haknya . (endengar kata"kata itu hambapun pergi meninggalkannya% dan dia tetap &rang yang paling hamba cintai. +amba tinggalkan emas yang telah hamba berikan padanya. =a Allah jika hamba 12

MAKALAH PRILAKU TERPUJI

melakukan perbuatan itu karena mengharap keridhaan(u% maka lepaskanlah kami dari apa yang menimpa kami. Seketika itu batu mulai terkuak lagi namun belum cukup untuk keluar dari gua itu. @elaki ketiga ganti mem&h&n% !=a Allah% hamba dulu sering menyewa pekerja dan senantiasa memberikan mereka upah% kecuali se&rang dari mereka pergi% tidak memberitahukan kemana perginya. +ambapun memutuskan untuk menginAestasikan upah &rang itu hingga berkembang menjadi banyak. Suatu ketika si pekerja itu datang kepada hamba dan berkata% !*ahai hamba Allah% berikan padaku upah kerjaku . +amba berkata kepadanya% !Semua yang kamu lihat% unta% sapi% kambing dan budak" budak ini adalah upah kerjamu. <rang itu berkata% !*ahai hamba Allah% janganlah bergurau denganku . +amba menjawab% !Aku tidak bergurau . (aka &rang itu mengambil semua hartanya dan tidak menyisakan sedikitpun dari harta itu. !=a Allah% jika hamba melakukan semua itu demi mengharap ridha(u% maka lepaskanlah kami dari musibah yang menimpa kami . (aka terbukalah batu yang menyumbat mulut gua itu% dan mereka bertiga keluar dari gua dengan selamat. (+.2.Al",ukhari dan (uslim) Melihat kisah tersebut maka perbanyaklah sada6ah dan amal saleh karena sada6ah dan amal saleh bisa men"adi tolak balak dan akan men"adi penolong dari kesulitan dalam kehidupan. D. PERSATUAN DAN KERUKUNAN PERSAT A! *ersatuan menurut bahasa artinya, adalah kumpulan indi@idu manusia yang bersatu5 *ersatuan menurut pengertian &amus (esar (ahasa Indonesia, adalah gabungan, ikatan dan atau kumpulan beberapa bagian yang sudah bersatu5 *ersatuan adalah merupakan menciptakan kreasi kekuatan alternatif yang lebih kokoh untuk menghadapi berbagai persoalan hidup5 *ersatuan menurut pengertian 3!. sebagai berikut + *eringatan agar berhati#hati terhadap intrikintrik orang#orang diluar Islam5 *ersatuan itu merupakan buah dari keimanan dan perpecahan adalah buah dari kekafiran5 (erpegang teguh kepada tali agama llah, yaitu l#3ur/an dan 2adits5 li#Imran +,CC#,CD mengandung arti,

13

MAKALAH PRILAKU TERPUJI

Men"alin ukhuwah Islamiah dan Imaniah atas dasar persamaan iman dan akidah5

7idak ada yang dapat mempersatukan umat, kecuali umat itu memiliki sasaran besar suatu risalah yang diper"uangkan5 !e"arah mencatat bahwa umat dahulu terpecah belah dan berselisih dalam masalah agama yang akhirnya mereka hancur#binasa, walaupun mereka telah mendapatkan pen"elasan dan pengetahuan dari llah !87. C>NT>H PERILAKU PERSATUAN *ersatuan anggota masyarakat5 !esama anggota masyarakat adalah bersaudara5 *ersatuan dan persaudaraan harus disertai dengan perilaku terpu"i dan men"auhi perilaku tercela5 !esama anggota masyarakat saling berkasihsayang, tolong#menolong dalam kebaikan dan keta6waan5 Jauh sebelum Indonesia merdeka tokoh pe"uang kemerdekaan telah menyadari bahwa persatuan merupakan modal utama untuk mengusir pen"a"ah dari bumi Nusantara Indonesia5 *ara sahabat tetap bersatu, walaupun mereka berbeda pendapat dan pandangan dalam masalah bersuci, pernikahan, perceraian dan masalah#masalah lainnya5 'alam berselisih mereka bersaudara, dan dalam perbedaan mereka tetap saling menghormati5 KER K !A! &erukunan adalah suatu kesatuan hidup diantara sesama umat manusia yang berada dimuka bumi5 &erukunan meliputi tiga, yaitu + kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan *emerintah5 &erukunan intern umat beragama adalah kerukunan sesama umat dalam satu agama5 &erukunan antar umat beragama adalah kerukunan antar penganut suatu agama dengan penganut agamalainnya5 &erukunan antar umat beragama dengan pemerintah adalah kerukunan semua umat beragama dengan pemerintahnya. HADITS ?ANG BERKAITAN DENGAN PERSATUAN DAN KERUKUNAN 14

MAKALAH PRILAKU TERPUJI

<Janganlah kalian saling hasud dan dengki, saling marah, saling memutuskan persaudaraan, dan "anganlah kalian saling bermusuhan, akan tetapi "adilah hamba llah yang bersaudara.0 (29. Muslim)5

'alam men"aga persatuan dan kerukunan diantara sesama umat muslim, seperti yang telah dicontohkan oleh l#2asan li bin bu 7halib beliau secara sukarela bu !ufyan karena untuk menyerahkan kursi ke &halifahan kepada Muawiyah bin

menghindari ter"adinya suatu perpecahan dikalangan kaum muslimin5 (eliau lakukan itu agar kaum muslimin tidak saling berperang dan terpecah#belah yang hanya akan merugikan barisan umat muslim dan akan menguntungkan barisan kaum kafir.

MEBIASAKAN PERILAKU PERSATUAN DAN KERUKUNAN 7idak pantas masyarakat Islam berpecah#belah, karena fanatisme golongan, ras, warna kulit, daerah, bahasa, strata sosial, ma%hab, dan lain sebagainya yang dapat merongrong rasa persatuan dan kerukunan5 4khuwah Islamiah berada diatas segalanya apapun "enis, nama maupun bentuknya5 9asulullah ! 8 sangat anti terhadap segala fanatisme golongan, ras dan lain sebagainya, yaitu +0 (ukan termasuk umatku orang yang menga"ak kepada asabiyah dan tidak termasuk umatku orang yang berperang atas dasar asabiyah dan bukan umatku orang yang mati atas dasar asabiyah. (29. bu 'awud)5 Eirman llah !87 + <'an "anganlah kamu menyerupai orang#orang yang bercerai# berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang "elas kepada mereka. Mereka itulah orang#orang yang mendapat siksaan yang berat.0 (3!. li#Imran + ,C=)5 *ersatuan dan kerukunan umat yang diwa"ibkan oleh Islam bukan berarti mengingkari adanya keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan lingkungan, adat#istiadat, latar belakang budaya yang beraneka ragam serta pengaruh tingkatan ilmu pengetahuan dan intelektualitas seseorang5 HIKMAH PERILAKU PERSATUAN DAN KERUKUNAN Memperkuat orang#orang yang lemah5 Menambah suatu kekuatan bagi yang sudah memiliki kekuatan5 Merupakan benteng suatu pertahanan5 15

MAKALAH PRILAKU TERPUJI

Mencegah ter"adinya suatu ancaman dan kehancuran5 Memperkokoh rasa persatuan, kesatuan dan kerukunan5 Mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan5 Menumbuhkan semangat persatuan, kesatuan dan kerukunan serta rasa solidaritas dalam ber"uang.

BAB III PENUTUP KESIMPULAN 'ari makalah tersebut di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain+ ,. &ita harus tersadar untuk mengangkat kembali nilai#nilai perilaku terpu"i seperti adil, rida, amal saleh dan persatuan dan kesatuan. -. (arang siapa yang melaksanakan dan menggunakan prinsip adil, rida, amal saleh dan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari#hari kelak akan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat .. *erilaku terpu"i bagi setiap indi@idu muslim haruslah sesuai dengan prinsip#prinsip agama. ;. (eberapa hikmah dari ketiga perilaku terpu"i di atas adalah+ 'apat menenangkan pikiran atau batin 'apat meningkatkan keimanan kepada llah !87 Menciptakan suasana damai dengan masyarakat

16

MAKALAH PRILAKU TERPUJI

DA@TAR PUSTAKA ,. http+$$gerbangilmuduniaku.blogspot.com$-C,.$C,$makalah#adil#ridho#amal#dhaleh.html -. http+$$www.saefudin.info$-C,C$,,$hikmah#dibalik#musibah.html .. http+$$mihwanuddin.wordpress.com$ ;. http+$$scribd.com$ =. http+$$www.scribd.com$doc$>F;A>D.,$*emba#2as# n

17