Anda di halaman 1dari 2

CPT 6tema.4kl. Treij asmen procesins teiss ir pareigos CPK 37str.2d.

numatyta, kad dalyvaujantys byloje asmenys yra ir tret.asmenys. Dalyvaujantys byloje asmenys- tai proceso dalyviai, kuriems bdingas teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi. Tret.asmenims, parei kiantiems savaranki kus reikalavimus, yra bdingas materialusis ir procesinis suinteresuotumas bylos baigtimi. Tod!l CPK "#str.2d. numatyta, kad tret.asmenys parei!kiantys savaranki!kus reikalavimus turi visas ie!kovo teises ir pareigas. Kitiems dalyvau$antiems bylo$e asmenims, tarp $% ir tret.asmenims, neparei kiantiems savar.reikalavim%, bdingas tik procesinis t.suinteresuotumas, nes neveikiamos $% materialiosios teis!s ir pareigos. CPK "7str.2d. numatyta, kad tret.asmenys neparei!kiantys savar.reikalavim turi !alies procesines teises ir pareigas i skyrus teis& pakeisti ie kinio pagrind' ir dalyk', padidinti arba suma(inti ie kinio reikalavimus, atsisakyti ie kinio, pripa(inti ie kin) arba sudaryti taikos sutert). *ie taip pat neturi teis!s reikalauti, kad teismo sprendimas bt% priverstinai )vykdytas. Kadangi ie kinio atsi!mimas taip pat yra disponavimas ie kiniu, ios procesin!s teis!s tret.asmuo be savaranki k% reikalavim% taip pat neturi.+CPK ,3-str.. "endrosios dalyvaujani byloje asmen teiss numatytos CP# 4$str. +viskas sura yta iam straipsny$e .- taip pat turi teis& dalyvauti renkant )rodymus /0 valstyb!s nar!s teisme ir naudotis kt.procesin!mis teis!mis. iomis visomis teismis vienodai gali naudotis tiek pareikiantys savar.reikalavimus tret.asmenys, tiek j nepareikiantys. %pecialiosios teiss &statyme numatytos tik kai kuriems dalyvaujantiems byloje asmenims. Papildomos ali% +ie kovo ir atsakovo. teis!s, palyginti su kit% dalyv.bylo$e asmen% teis!mis, yra nurodytos CPK "2str. ,ir 3d.- ie!kovas taip pat turi teis& pakeisti ie kinio pagrind' arba dalyk', padidinti ar suma(inti ie kinio reikalavimus CPK nustatyta tvarka arba atsisakyti ie kinio ' atsakovas turi teis& pripa(inti ie kin)1 !alys gali u(baigti byl' taikos sutartimi1 !alys gali reikalauti, kad teismo sprendimas bt% priverstinai )vykdytas1 taip pat ie!kovas, tol,kol teismas nei siunt! ie kinio nuora o atsakovui, turi teis& atsiimti pateikt' ie kin), o v!liau tai galima padaryti tik turint atsakovo sutikim'+CPK ,3-str.. Kadangi CPK "#str.2d. numatyta,kad tret.asmenys , parei kiantys savar.reikalavimus, turi visas ie kovo teises, $ie gali naudotis min!tomis specialiomis ie kovui suteikiamomis teis!mis. Ta2iau tret.asmenys, parei .savar.reikalavim%, gali disponuoti tik $% pareik to ie kinio ob$ektu ir neturi teis!s disponuoti ie kovo pareik to pradinio ie kinio ar atsakovo pareik to prie ie kinio ob$ektu. Tuo tarpu d!l tre2.asmen%, neparei k.savar.reikalavim%, CPK "7str.2d.padaryta i lyga, $og ie asmenys teisi%, susi$usi% su disponavimu gin2o ob$ektu, neturi. ()T teigia* Tret.asmenys neparei!.savar.reikalavim turi !alies procesines teises i!skyrus teises susijusias su disponavimu gino dalyku ir priklausanias tik !alims. Taigi tret.asmenys be savaranki k% reikalavim% turi teis& aktyviais veiksmais )takoti tiesos nustatymo proces'- teikti bylo$e )rodymus, pareik ti nu alinimus, dalyvauti )rodym% tyrime, u(duoti kl.dalyv.bylo$e asmenims, preik ti pra ymus, duoti paai kinimus ir t.t. Tret.asmenys be savar.reikalavim%, apeliacin!s instanci$os teisme gali naudotis beveik visomis teis!mis su nedidel!mis i imtimis +CPK 323str.., kokias tur!$o ir pirm.instanci$os teisme, t.y.savo teises gali reali4uoti lb pla2iai. +uo kokio momento tret.asmenys be savar.reikalavim &gyja visas dalyv.byloje asmens procesines teises, Pagal CPK "7str.2d. teis! susipa(inti su bylos med(iaga taip pat priklauso ir tret.asmenims, neparei .savar.reikalavim%. 5smuo tampa tre2.asmeniu,neparei .savar.reikalavim%, byl' nagrin!$an2iam teismui pri!mus d!l to nutart) +CPK 2-6str.. 7adinasi, tret.asmenims, neparei .savar.reikalavim%, )statymo suteiktas proc.teises, taigi ir teis& susipa(inti su bylos med(iaga konkretus asmuo )gy$a nuo tada, kai teismas patenkina asmens parei kim' d!l

)sto$imo ) proces' tre2.asmeniu, neparei .savar.reikalavim%, arba kai asmuo )traukiamas dalyvauti bylo$e tre2.asmeniu, neparei .savar.reikalavim%, pagal motyvuot' ali% pra ym' arba paties teismo iniciatyva +CPK "7str.,,3d.. prie ingu atve$u, negali bti leid(iama susipa(inti su bylos med(iaga. Taip pat pabr!(tina, kad CPK ,6str.nustato bylo$e dalyv.asmen% teis& susipa(inti ne su nagrin!$amos, o su i nagrin!tos bylos med(iaga, tod!l nurodytu atve$u io str.nuostatos netaikytinos. is iaikinimas taikytinas ir kt.dalyv.byloje asmenims.PVZ.alys gyja procesines teises ir pareigas nuo teismo re oliucijos priimti iekin primimo dienos!"P# $%&str.$d.', tret.asmuo su savar.reikalavimais (nuo teismo re oliucijos priimti io asmens pareikt) iekin primimo dienos !"P#$$*str.$d.' 8alyv.bylo$e asmenims CPK "2str.3d. numatyta bendroji pareiga priklausan2iomis procesin!mis teis!mis naudotis s'(iningai, taip pat vykdyti kt.CPK numatytas pareigas. %peciali-sias procesines pareigas, kurios numatytos tik alims, privalo vykdyti ir tret.asmenys su savar.reikalavimais, ta2iau ios pareigos nesaisto tre2.asmen%, neparei .savar.reikalavim%. Tokios CPK numatytos pareigos yra,pv4.rungimosi principu CP grind(iama CPK ,79str. )tvirtinta )rodin!$imo pareiga ir kt. CP# "7str."d. numatyta, kad tret.asmuo, neparei#k.savar.reikalavim%, negali veikti procese prie alies, su kuria $is dalyvau$a, interesus. :i' nuostat' logi kai suponuo$a pats tre2.asmen% be savar.reikalavim% instituto tikslas-pad!ti aliai, su kuria $is dalyvau$a, laim!ti byl' ir taip i vengti savo materialiosios t.pad!ties pablog!$imo.