Anda di halaman 1dari 4

CPT 6 tema.

Tretieji ir kiti asmenys CP Tretieji asmenys CP: samprata, poymiai ir reikm Nagrinjant ir sprendiant C bylas prie teism paprastai stoja 2 alys iekovas ir atsakovas, kurie yra materialiojo teisinio santykio, i kurio kilo ginas, subjektai. 2 alys ilieka pro ese ir pro esinio bendrininkavimo atveju, t.y. kai iekovo ir !arba" atsakovo pusje dalyvauja keli atsakovai. #asitaiko atvej$, kada kiti asmenys, nors ir nra alys byloje, turi teisin% suinteresuotum bylos baigtimi. C pro esini$ teisini$ santyki$ subjektus bei j$ padt% C# nulemia tarp j$ susiklost& konkret's materialieji teisiniai santykiai. (okie santykiai susiklosto tarp subjekt$, kartu esani$ ir daugybs kit$ materiali$j$ teisini$ santyki$ subjektais, t.y. teisini$ santyki$ subjektas tuo paiu metu gali turti C teisini$ santyki$ su kitais %vairi$ teisini$ santyki$ dalyviais !pv)., nuomininko ir nuomotojo". (odl, nors ir neb'dami gino alimis, tie asmenys taip pat tampa suinteresuoti bylos baigtimi ir jiems turi b'ti suteikta galimyb joje dalyvauti. (aigi be subjekt$, kurie C# dalyvauja kaip iekovai ir atsakovai, bylos baigtimi gali b'ti suinteresuoti ir kiti asmenys tai yra tretieji asmenys. *ie asmenys savo teises ir interesus gali ginti bendra tvarka, t.y. kreiptis % teism su iekinio pareikimu ir b'ti iekovu byloje arba, jei jie nebuvo %traukti dalyvauti byloje atsakovo pusje, juos galima patraukti atsakomybn atskiroje byloje. (aiau susidarius tokiai situa ijai, kai byloje priimtas teismo sprendimas ateityje gali pakeisti abiej$ ar vienos i ios bylos ali$ tarpusavio santykius su kitais asmenimis arba tiesiogiai paveikti trei$j$ asmen$ teises bei interesus, yra tikslinga iuos asmenis %traukti % pro es arba leisti jiems jame dalyvauti, kad i karto b't$ galima ispr&sti ir su j$ teismis bei interesais susijusius klausimus. (rei$j$ asmen$ instituto pagalba sudaroma reali galimyb ispr&sti kelis savarankikus ginus dl to paties gino dalyko vieno pro eso metu !tretieji asmenys, pareikiantys savarankikus reikalavimus" arba viename pro ese i prin ipo ispr&sti gino ali$ ir vienos alies bei kito asmens tarpusavio teisi$ ir pareig$ klausimus !tretieji asmenys, nepareikiantys savarankik$ reikalavim$" !+. Nekroius". #irmu atveju sutaupomas vienas pro esas, o antru jis gerokai palengvinamas !paparastai dar turi %vykti kitos bylos nagrinjimas remiantis regresiniu iekiniu, taiau iame pro ese nebereikia %rodinti aplinkybi$, %rodyt$ ir nustatyt$ pirmajame pro ese, kadangi naujojoje byloje tiems patiems dalyvaujantiems byloje asmenims veikia ankstesnio teismo sprendimo prejudi in galia". (aigi trei$j$ asmen$ institutas padeda %gyvendinti iuos tikslus, -" siekti proceso ekonomijos. kadangi %vairi$ materiali$j$ teisini$ santyki$ subjekt$ tarpusavio teisi$ ir pareig$ klausimai isprendiami viename pro ese, o ne dviejose ar daugiau byl$, sumaja ir ali$, ir teismo darbo snaudos. 2" ivengti prietaring sprendim primimo keliose bylose tarp t$ pai$ materiali$j$ teisini$ santyki$ subjekt$. /" siekti sudaryti galimy ! ylos alims nesantiems asmenims apginti savo interesus arba padti apginti alies interesus. C#0 /1str. 2d. ivardyti dalyvaujantys byloje asmenys, tarp j$ nurodyti ir tretieji asmenys. (aigi tretieji asmenys nra alys !iekovas ir atsakovas", jie priskiriami prie kit$ dalyvaujani$ byloje asmen$. (reiaisiais asmenimis !C pro esini$ teisini$ santyki$ subjektais" gali b'ti tiek 2i)iniai, tiek juridiniai asmenys, turintys teisnum ir veiksnum. (eisinje literat'roje nurodomi skirtingi trei$j$ asmen$ skirstymo % r'is pagrindai. +iena nuomon, kad tai priklauso nuo asmen ryio su teisme nagrinjamu materialiuoju teisiniu ginu !3ikelnas". 0ita nuomon kad toks skirstymas priklauso nuo suinteresuotumo bylos baigtimi, taip pat nuo stojimo byl pagrindo !+ikut". 4( C#( tretieji asmenys skirstomi " # r$is, kurias numato C#0 56 ir 51str., -

-" 56 str. treiuosius asmenis, pareikianius savarankikus reikalavimus. 2" 51str. treiuosius asmenis, nepareikianius savarankik$ reikalavim$. (rei$j$ asmen$ skirstymo % r'is poreik% lemia trei$j$ asmen$ materiali$j$ teisini$ santyki$ su pro eso alimis ar viena i j$ %vairiapusikumas ir skirtingas trei$j$ asmen$ suinteresuotumo bylos baigtimi laipsnis. (aigi trei$j$ asmen$ skirstymo % pareikianius savarankikus reikalavimus ir toki$ reikalavim$ nepareikianius pagrindas yra, materiali$j$ teisini$ santyki$ tarp treiojo asmens ir ali$ pob'dis. asmens suinteresuotumo bylos baigtimi laipsnis. treiojo asmens valia pareikti savarankik reikalavim jau pradtoje byloje ar ne. 7eigu suinoj&s apie pradt tarp ali$ gin !ikelt C byl" tam tikras asmuo nutaria pats pretenduoti % gino objekt ir pareikti savarankik reikalavim byloje, o teismas io asmens pareikt reikalavim !iekin%" priima, toks asmuo atitiks treiojo asmens su savarankikais reikalavimais pro esin& padt%. #aprastai iuos asmenis su alimis ar viena i ali$ sieja tam tirki materialieji teisiniai santykiai, taiau neb'tinai. 8ekinio pareikimo ir bylos iklimo stadijoje alys yra tik tiktini materiali$j$ teisini$ santyki$ subjektai. (aigi pareik&s savarankikus reikalavimus jau pradtoje vyloje tretysis asmuo taip pat yra tik tiktinas materiali$j$ teisini$ santyki$ su alimis ar viena i j$ subjektas, o ar visus iuos asmenis sieja materialieji teisiniai santykiai ir kokie tie santykiai yra, nustatoma byl inagrinjus i esms. 9ali b'ti ir taip, kad tret%j% asmen% su alimis ar viena i j$ sieja materialieji teisiniai santykiai, taiau tretysis asmuo jau pradtoje ivilinje byloje reikti savarankik reikalavim nepageidauja !dispo)ityvumo prin ipas". 7is turs b'ti %trauktas % bylos nagrinjim treiuoju asmeniu, nepareikianiu savarankik$ reikalavim$. :avarankiko reikalavimo nepareikiantys tretieji asmenys nra materialiojo teissinio santykio, dl kurio kil&s ginas tarp ali$, subjektai !iskyrus, ka b'damas tokio santykio subjektas tretysis asmuo savarankik reuikalavim reikti byloje nepageidauja". (aigi, kaip matome, 2 trei$j$ asmen$ grupes vien nuo kitos skiria vis$ pirma tai, jog savarankik reikalavim pareik&s tretysis asmuo daniausiai yra materialiojo teisinio santykio su gino alimis ar viena i j$ subjektas, o savarankik$ reikalavim$ nepareik&s asmuo daniausiai nra materiali$j$ teisini$ santyki$, susiklosiusi$ tarp gino ali$, subjektas. :avarankik reikalavim dl to paties gino obejkto pareikusio treiojo asmens, kaip ir iekovo, suinteresuotumas byloje pasireikia tuo, kad jau nagrinjamoje byloje priimtas teismo sprendimas j$ teisms ir pareigoms sukelia teisini$ padarini$ !materialieji teisiniai teismo sprendimo padariniai". (uo tarpu toki$ padarini$ nekyla tretiesiems asmenims, nepareikusiems savarankik reikalavim$. (uo paiu teismo sprendimu treiojo asmens be savarankik$ reikalavim$ ir vienos i ali$ tarpusavio teisi$ ir pareig$ klausimas neisprendiamas, o priimtas teismo sprendimas gali turti %takos treiojo asmens be savarankik$ reikalavim$ teisi$ ir pareig$ apimiai vienos i ali$ atvilgiu ateityje. (odl ie tretieji asmenys suinteresuoti, kad nagrinjamoje byloje gin laimt$ ta alis, kurios pusje jie dalyvauja, siekdami nuo neigiam$ teisini$ padarini$ apsisaugoti ateityje, kitoje C byloje. %isiems tretiesiems asmenims $dingi ruoai: -. (retieji asmenys visada "stoja " jau prasidjus" tarp ali proces&. +adinasi, ie asmeys nepradeda pro eso. (retieji asmenys % pro es %stoti gali iais b'dais, a. juos proces traukia iekovas, nurodydamas iekinyje kaip dalyvaujanius byloje asmenis !iskyrus treiuosius asmenis su savarankikais reikalavimais". b. kiti dalyvaujantys byloje asmenys prao traukti treiuosius asmenis !iskyrus treiuosius asmenis su savarankikais reikalavimais" vienos ar abiej$ ali$ pusje ir teismas juos %traukia dalyvauti byloje !pv)., gav& iekinio nuora". . treiuosius asmenis traukia teismas savo iniciatyva !iskyrus treiuosius asmenis su savarankikais reikalavimais".

2.

/. 5.

=.

d. suinteresuotas asmuo, suinoj&s apie teisme nagrinjam byl, kuri susijusi su jo subjektinmis teismis arba interesais, gali pats pareikti praym teismui %traukti % C byl treiuoju asmeniu ir prayti teismo apginti jo teises. (retieji asmenys, %stodami % C# pradtoje C byloje, siekia apginti savo teises ir teistus interesus. (eisinio suinteresuotumo neturintys asmenys %traukiami dalyvauti C# negali b'ti. (retieji asmenys, nepareikiantys savarankik$ reikalavim$, %traukiami % pro es esant 2 aplinkybms, -" esant j$ ir gino ali$ materialiesiems santykiams ir 2" esant materialiniam teisiniam suinteresuotumui bylos baigtimi. (eismas %traukia treij% asmen% dalyvauti byloje, jeigu ginijamas materialusis teisinis santykis tarp bylos ali$ ir materialusis teisinis santykis tarp j$ bei treiojo asmens yra tarpusavyje susij&, lieia vien dalyk ir byloje gali b'ti priimtas sprendimas, pagal kur% vienai i ali$ atsiras tam tikros teiss ar pareigos treiojo asmens atvilgiu !4;( nutartis 2<<5.--.22". (retieji asmenys turi endr&sias dalyvaujan'i yloje asmen teises ir pareigas !C#0 52str. -, =,6d.. 56str. 2d.. 51str. 2d.". Teismo sprendimas gali tiesiogiai ar netiesiogiai paveikti tre'ij asmen teises, pareigas ir interesus tretysis asmuo pretenduoja % t pat% gino objekt, dl kurio vyksta ginas tarp ali$, ateityje treiajam asmeniui viena i ali$ gali pareikti regresin% iekin% ir kt. !pv), autotransporto %mons vairuotojas paeidia eismo saugumo taisykles ir auto%vykio metu apgadina ;.7. priklausant% automobil%. ;.7. kreipiasi % teism su iekiniu atlyginti automobilio remonto ilaidas. *iuo atveju ;.7. yra iekovas, aitotransporto %mon atsakovas, o vairuotojas trauktinas treiuoju asmeniu byloje. 7eigu teismas patenkint$ iekovo reikalavimus, tai %mon, atlyginusi remonto ilaidas iekovui, turt$ teis& vliau regreso tvarka t sum isiiekoti i darbuotojo. 7eigu teismas nepatenkins iekinio, tai autotransporto %mons vairuotojas materialini$ nuostoli$ nepatirs". Tre'ij asmen interesai su ali interesais nesutampa, pv)., a. iekovas ir atsakovas treiojo asmens atvilgiu tampa bendraatsakoviais. b. tretysis asmuo gina savo turtinius interesus. . treiojo asmens ir alies, kurios pusje tretysis asmuo dalyvauja pro ese, interesas pro esine teisine prasme sutampa, taiau materialija pro esine prasme j$ interesai yra skirtingi. #ro esine teisine prasme visada nesutampa treiojo asmens ir prieingos tai aliai, kurios pusje tretysis asmuo dalyvauja, alies interesai.

Tre'ij asmen s&voka tai dalyvaujantys byloje asmenys, kurie patys %stoja % jau prasidjus% pro es, siekdami apginti savo teises ir interesus, arba ali$, kit$ dalyvaujani$ byloje asmen$ ar teismo ini iatyva %traukiami % jau prasidjus% pro es, siekiant apginti j$ teises ir interesus, nesutampanius su ali$ interesais, ir turintys savarankik reikalavim, nukreipt % gino tarp ali$ objekt, arba neturintys tokio reikalavimo, taiau teismo sprendimas ateityje gali turti %takos j$ teisms ir pareigoms, susijusioms su viena i ali$. +. 3ays treiuosius asmenis, kurie pareikia savarankikus reikalavimus, vadino asmenimis su ypatinguoju %sikiimu, o kitus asmenis, kurie nepareikia savarankik$ reikalavim$ asmenimis su paprastuoju %sikiimu.

( )auiko vadovlio (rei$j$ asmen$ institutas taikomas tik gino teisenai, nes nagrinjant byl ypatingja teisena visi asmenys, manantys, kad teismo sprendimas paveiks j$ teises ir pareigas, vadinami suinteresuotais asmenimis. (rei$j$ asmen$ instituto tikslas C# tai b'tinyb %gyvendinti pro eso kon entruotumo ir ekonomikumo prin ipus. /

0uo tretieji asmenys skiriasi nuo bendrinink$> 0albant apie treiuosius asmenis, pareikianius savarankikus reikalavimus, skirtumas gana aikus, bendrinink$ interesai pro ese visada sutampa, o treiojo asmens, pareikianio savarankikus reikalavimus, ir pirmini$ gino ali$ interesai yra visada prieingi. (odl tokiame pro ese treiasis asmuo, pareikiantis savarankikus reikalavimus, dar gali b'ti slygikai vadinamas iekovu pirmini$ ali$ atvilgiu. 0albant apie treiuosius asmenis, nepareikianius savarankik$ reikalavim$, skirtumas taip pat gana akivai)dus, nes bendrininkus paprastai sieja bendra teis arba pareiga, o tarp alies ir treiojo asmens, nepareikianio savarankik$ reikalavim$, tokio ryio nra. #agaliau treiasis asmuo, nepareikiantis savarankik reikalavim$, nereikia joki$ savarankik$ preten)ij$ % gino dalyk.