Anda di halaman 1dari 6

http://studentipg.blogspot.com/2011/03/pola-keselarasan-vokal.

html

pola keselarasan vokal


Pengenalan > Bahagian Satu: Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu " width="22" border="0" height="22">

10. Sebutan bagi Sistem Keselarasan Vokal 10.1 Sebutan bagi kata dasar dua suku kata atau lebih dengan suku kata akhir tertutup adalah menurut pola-pola sistem keselarasan huruf vokal ejaan Rumi. Ada 18 pola keselarasan bunyi vokal yang utama dalam kategori ini.

10.2 Daripada 18 pola tersebut, ada lapan pola yang berupa pola-pola yang berubah daripada sistem sebutan keselarasan vokal yang lama seperti yang berikut: Pola Lama > Baru [a-] > [a-i] Ejaan Lama > Baru balek > balik sumbangseh > sumbangsih basoh > basuh lmbayong > lembayung lbeh > lebih smbleh > sembelih tlor > telur tmnggong > temenggung siseh > sisih krisek > kerisik tidor > tidur bliong > beliung putek > putik gruseh > gerusih tundok > tunduk tngkujoh > tengkujuh Sebutan Lama > Baru [ba.l/] > [ba.li/] [sum.bang.sh] > [sum.bang.sih] [ba.soh] > [ba.suh] [lem.ba.yong] > [lem.ba.yung] [le.bh] > [le.bih] [sem.be.lh] > [sem.be.lih] [te.lor [> [te.lur] [te.meng.gong] > [te.meng.gung] [si.sh] > [si.sih] [ke.ri.s /] > [ ke.ri.si/] [ti.dor] > [ti.dur] [be.liong] > [be.liung] [pu.t/] > [pu.ti/] [ge.ru.sh] > [ge.ru.sih] [tun.do/] > [tun.du/] [teng.ku.joh] > [teng.ku.juh]

[a-o] > [a-u] [e-] > [e-i] [e-o] > [e-u]

[i-] > [i-i] [i-o] > [i-u] [u-] > [u-i] [u-o] > [u-u]

10.3 Sepuluh pola keselarasan bunyi vokal pada kata dasar yang berakhir dengan suku kata tertutup yang tidak berubah dalam ejaan lama dengan dalam ejaan sekarang adalah seperti yang berikut:

Pola Keselarasan [a-a] [e-a] [-a] [- [-o] [i-a] [o-a] [o-] [o-o] [u-a]

Ejaaan balak halaman semak tembelang semak belerang leher selekeh telor selekoh kilang selinap borang pedoman boleh celoteh obor kelompok tumpang ketupat

Sebutan [ba.la/] [ha.la.man] [se.ma/] [tem.be.lang] [s.ma/] [be.l.rang] [l.hr] [se.l.kh] [t.lor] [se.l.koh] [ki.lang] [se.li.nap] [bo.rang] [pe.do.man] [bo.lh] [ce.lo.th] [o.bor] [ke.lom.po/] [tum.pang] [ke.tu.pat]

" width="22" border="0" height="22">

Dewan Bahasa dan Pustaka 2004. Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan daftar ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Peti Surat 10803, 50926 Kuala Lumpur, Malaysia.Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.

http://www.karyanet.com.my/knetbeta/dbp_jawi/pengenalan/210_sistemvokal.htm " width="22" border="0" height="22">

Pengenalan > Bahagian Satu: Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu

7. Sistem Keselarasan Huruf Vokal 7.1 Keselarasan huruf vokal bererti keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar, iaitu pasangan antara huruf vokal di suku kata praakhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Prinsip keselarasan huruf vokal ini berlaku dengan syarat yang berikut: i. Keselarasan di antara dua huruf vokal pada kata dasar. ii. Kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata tertutup. iii. Bagi kata yang mengandungi suku kata yang lebih daripada dua, aturan tentang sistem keselarasan huruf vokal ini dikenakan pada dua suku kata yang terakhir sahaja, iaitu suku kata praakhir dengan suku kata akhir tertutup. 7.2 Berdasarkan maklumat di perenggan 7.1 di atas, sistem keselarasan huruf vokal memberikan erti, antara lain, seperti yang di bawah. i. Huruf vokal e taling atau o di kata ekasuku tidak berubah apabila kata tersebut diimbuhi awalan yang mengandungi huruf vokal e pepet. Contohnya: bom: mengebom bukan mengebum syor: mengesyorkan bukan mengesyurkan ii. Huruf vokal e taling atau o di mana-mana suku kata terbuka tidak berubah sekiranya digunakan huruf vokal a, e pepet, i atau u di suku kata sebelumnya. Contohnya: belerang daerah kaedah kecewa mereka pendekar selera temberang anggota gelora kelopak kuno pidato sekolah semboyan semoga

iii. Huruf vokal a di suku kata akhir tidak mengubah atau mempengaruhi huruf vokal e taling atau o di suku kata sebelumnya. Contohnya: e-a: beta meja reka sewa goda cetak dewan dendang semak borang gelenggang selempang selendang terendak berontak

o-a:

kota ronda rongga

hormat johan rosak

gelombang kerongsang terompah

iv. Huruf vokal e taling dan o yang membentuk pasangan keselarasan e-e, e-o, o-e dan oo tidak berubah kerana tidak dapat dipengaruhi oleh huruf vokal a, e pepet, i, atau u di suku kata sebelumnya. Contohnya: e-e: e-o: o-e: o-o: cerewet, kelengkeng, tempeleng kerekot, pelecok, selekoh celoreng, kerobek, temponek ceroboh, kelompok, pelopor

7.3 Dalam sistem ejaan Rumi sekarang, terdapat 18 pola keselarasan huruf vokal yang utama (primer) seperti yang berikut: Pola Keselarasan Suku Suku Kata Kata Praakhir Akhir Tertutup a a a a e pepet e pepet e pepet e taling e taling e taling i i i i u a i u a e taling o a i u

Contoh Penggunaan asah, balak, halaman alih, balik, sumbangsih asuh, datuk, lembayung emas, kelam, cemerlang lebih, betik, sembelih telur, tempuh, temenggung elak, dewan, belerang leceh, gelek, selekeh esok, telor, selekoh ingat, kilang, selinap intip, sisih, belimbing riuh, tidur, periuk

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(13) (14) (15) (16) (17) (18)

o o o u u u

a e taling o a i u

otak, borang, sekolah oleh, boleh, celoteh obor, borong, kelompok ubat, tumpang, ketupat usik, kuih, gerusih untuk, tunduk, tengkujuh

7.4 Daripada 18 pola itu, ada lapan pola yang berupa pola-pola yang berubah daripada sistem ejaan Rumi lama (sebelum tahun 1972). Dasar mengenai perubahan ini menetapkan supaya digunakan huruf vokal i atau u di suku kata akhir tertutup sekiranya digunakan huruf vokal a, e pepet, i atau u di suku kata praakhir. Ejaan Rumi Lama Pola Ejaan Contoh a - e taling aleh a-o batok e pepet - e taling lebeh e pepet - o tempoh i - e taling pileh i-o tidor u - e taling usek u-o untong Ejaan Rumi Sekarang Pola Ejaan Contoh a-i alih a-u batuk e-i lebih e-u tempuh i-i pilih i-u tidur u-i usik u-u Untung

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Catatan: Kata-kata yang mengalami perubahan tersebut biasanya mengandungi huruf konsonan akhir h, k, ng atau r. 7.5 Mengenai pola-pola keselarasan huruf vokal yang tidak berubah daripada sistem ejaan lama, dasar keselarasan huruf vokal menetapkan supaya digunakan huruf vokal e taling atau o di suku kata akhir tertutup sekiranya digunakan huruf vokal e taling atau o juga di suku kata praakhir. Pola Ejaan e taling - e taling e taling - o o - e taling o-o Contoh leceh, gelek, teleng, keledek, selekeh tempoh, belok, telor, selekoh, kerekot oleh, boleh, ponteng, celoteh, celoreng obor, pokok, borong, kelompok, seloroh

(1) (2) (3) (4)

7.6 Di samping 18pola kelesaran huruf vokal tersebut, dalam sistem ejaan Rumi sekarang terdapat juga lapan pola kelesarasan huruf vokal seperti yang digunakan dalam ejaan lama itu (lihat perenggan 7.4), iaitu untuk mengeja kata-kata yang diserap daripada bahasa asing, khususnya daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa

Eropah yang lain serta beberapa bahasa di Nusantara.Selainitu, ada sepuluh pola keselarasan huruf vokal lagi yang biasa digunakan untuk mengeja kata-kata serapan dalam bahasa Melayu. Pasangan huruf vokal yang 18 pola ini ialah pola-pola sekunder dalam sistem keselarasan huruf vokal. Pola Ejaan Contoh Kata daripada Bahasa di Nusantara aneh, awet, kaget, laden, pamer, raden barong, calon, lakon, lancong, lapor, keraton, perabot, rampok gembleng bendok,jempol imlek ijon, pilon tulen, ulet bunglon, buron, lelucon pakem Contoh Kata daripada Bahasa Inggeris kabaret, jaket atom, kontraktor setem gabenor, interkom tiket, kriket diftong, transistor subjek kupon, konduktor teater, plaster hipotesis, objektif petroleum, spektrum

(1) a-e taling (2) a-o (3) e pepet-e taling (4) e pepet-o (5) i-e taling (6) i-o (7) u-e taling (8) u-o (9) a-e pepet (10) etaling-i (11) e taling-u

(12) e pepet-e pepet (13) i-e pepet (14) (15) (16) (17) o-i o-u u-e pepet e taling-e pepet (18) o-e pepet

demdem, pepet iseng artikel, filem, dividen fosil, hipokrit bonus, forum skuter, snuker meter Oktober, broker

lumer

Anda mungkin juga menyukai