Anda di halaman 1dari 2

BORANG PENYERTAAN

Judul Karya:
...
Penerbit:
...
Nama Penuh:
............................................................................

HADIAH

No. Kad Pengenalan:


............................................................................

KATEGORI A
RM10,000.00

Alamat Suratmenyurat: ...........................................................


.................

KATEGORI B
RM2,000.00

............................................................................

KATEGORI C
RM5,000.00

............................................................................

............................................................................
No. Tel.(Bimbit):............................................
No. Tel.( P):..................................................
Emel: .....................................................................
.......

Tarikh Tutup Penyertaan Mac 2014 2014


2014

Dengan ini saya mengesahkan bahawa karya


yang dikirimkan ini merupakan karya asli
saya sendiri dan bersedia mematuhi syarat
penyertaan
Hadiah
Sastera
Perdana
Malaysia.
Tandatangan:

..........................................................
Urus Setia Hadiah Sastera Perdana Malaysia 2013,
Bahagian Promosi dan Pengiktirafan,
Aras 25, Menara DBP,
Jalan Dewan Bahasa,
50460 Kuala Lumpur.
No. Tel.: 03-2147 9129
No. Faks: 03-2147 9610
hspm@dbp.gov.my

Tarikh: .....................................
UNTUK KEGUNAAN URUS SETIA
Tarikh terima:

HADIAH SASTERA PERDANA MALAYSIA 2013


SYARAT DAN PERATURAN
PENGENALAN
Hadiah Sastera Perdana Malaysia (HSPM) merupakan
pengiktirafan yang diberikan ke atas karya sastera Melayu
pelbagai genre yang memperlihatkan mutu penciptaan yang
tinggi.

MATLAMAT
Memberikan pengiktirafan bertaraf kebangsaan kepada
karya sastera tanah air yang bermutu yang terbit/tersiar
dalam tahun penilaian.
Mengenal pasti karya yang bermutu yang diterbitkan dalam
bahasa Melayu.
Menggalakkan penerbit tempatan untuk menerbitkan
karya-karya sastera bermutu dalam bahasa Melayu.
KARYA PENILAIAN
Karya yang dinilai untuk Hadiah Sastera Perdana Malaysia
terbahagi kepada tiga kategori, iaitu:
KATEGORI A : BUKU SASTERA DEWASA
Karya perseorangan dalam bentuk buku yang diterbitkan kali
pertama dalam 2013. Dua pertiga daripada karya yang
diterbitkan hendaklah dihasilkan dalam tempoh 10 tahun
daripada tahun penilaian bagi genre puisi, cerpen, novel,
drama pentas, esei dan kritikan sastera, kajian sastera dan
biografi/autobiografi.

KATEGORI B : KARYA ECERAN


Karya eceran penulis perseorangan bagi genre cerpen, puisi,
dan esei/kritikan sastera yang disiarkan dalam akhbar,
majalah, jurnal atau buku (kumpulan perseorangan atau
antologi) buat kali pertama dalam tahun 2013.
Bagi genre drama pentas, skrip drama pentas eceran karya
penulis perseorangan yang disiarkan dalam akhbar, majalah,
jurnal, buku (kumpulan perseorangan atau antologi) atau yang
dipentaskan buat kali pertama dalam tahun 2013. Penilaian
akan dibuat berdasarkan skrip asal berserta gambar atau
bahan promosi pementasan (poster, brosur atau buku
cenderamata) sebagai bukti pementasan.
KATEGORI C : BUKU SASTERA KANAK-KANAK
Karya perseorangan dalam bentuk buku atau kumpulan karya
bagi bacaan golongan kanak-kanak (peringkat umur bawah 12
tahun)
dalam genre novel, puisi, cerpen dan drama
pentas/drama yang terbit buat kali pertama tahun 2013.
KATEGORI C : BUKU SASTERA REMAJA
Karya perseorangan dalam bentuk buku atau kumpulan karya
bagi bacaan golongan remaja (peringkat umur 13-18 tahun)
dalam genre novel, puisi, cerpen dan drama pentas/drama
yang terbit buat kali pertama tahun 2013.

1. Penyertaan terbuka warganegara Malaysia,


termasuk yang bermastautin di luar negara.
2. Karya yang dicalonkan ialah karya yang
dikumpulkan oleh pihak penganjur daripada semua
penerbitan bahan bercetak dan karya yang
dihantar oleh penerbit atau penulis.
3. Karya hendaklah diterbitkan atau disiarkan
kali pertama pada tahun 2013 sama ada
dalam bentuk buku atau eceran.
4. Karya berbentuk buku bagi Kategori A dan C
hendaklah mempunyai nombor rujukan ISBN,
manakala bagi kategori B (karya eceran)
hendaklah mempunyai nombor rujukan ISSN.
5. Karya berbentuk buku bagi Kategori A dan C
hendaklah asli dan dihantar sebanyak empat (4)
naskhah untuk setiap judul, manakala bagi karya
eceran hendaklah dihantar dalam bentuk salinan
fotokopi daripada naskhah asal. Karya eceran
juga boleh dihantar melalui e-mel
hspm@dbp.gov.my.
6. Karya sastera yang diterbitkan dalam bahasa
Melayu dan diterbitkan di luar negara pada tahun
2013 juga layak dinilai.
7. Pihak penganjur tidak bertanggungjawab atas
sebarang kerosakan atau kehilangan karya
semasa penghantaran. Bukti penghantaran tidak
boleh dijadikan bukti penerimaan penyertaan.
8. Keputusan panel penilai adalah muktamad.