MATLAMAT PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH SMK. DATUK PG ABDULLAH SEMPORNA 2009 1.

Menjadikan SMK Tun Ismail sebagai sebuah institusi pendidikan yang mempunyai sebuah kantin yang ceria, berkualiti, dan mesra pelanggan. 2. IMembina perlakuan amalan kebersihan sebagai budaya hidup yang berterusan dalam menjalani hidup seharian di kalangan warga sekolah. 3. 4. IMeningkatkan keprihatinan warga sekolah terhadap kantin sekolah. IMewujudkan suasana kantin sekolah yang kondusif.

5. Memupuk semangat kepunyaan serta kesediaan bertoleransi dengan pihak kantin untuk mencapai matlamat amalan mesra kantin. 6. Membentuk sahsiah dan disiplin pelajar yang sentiasa mematuhi peraturan sekolah dan kantin sekolah.

MOTTO KANTIN SMK TUN ISMAIL GENERASI BERILMU, SIHAT DAN PROGRESIF

******************************** 00 **************************************

1

FAIL MEJA PENGURUSAN KANTIN SMK. TUN ISMAIL 2009 1. 1.1 .1 PENGURUSAN KANTIN SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN (KANTIN)

TUGAS PEGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

KUASA YANG DIBERI

TUGAS PEGAWAIPEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS TUGAS • GPK HEM • Penyelia Petang • Guru Kantin • Wakil guru • Wakil Pelajar (Pengawas) • Pengusaha Kantin

Pengetua

Bertanggugjawab untuk memastikan; • Kantin sentiasa selamat, bersih dan ceria • Semua kemudahan di kantin sentiasa bersih, selamat dan berfungsi • Peraturan-peraturan yang disediakan dipatuhi • Setiap kes yang disyaki keracunan makanan dilaporkan segera kepada pihak-pihak berwajib mengikut peraturanperaturan yang berkuat kuasa. • Kandungan buku Panduan Pengurusan Kantin Sekolah dipatuhi • Pengusaha kantin sebolehbolehnya menyediakan makanan bermasak di kantin. • Pengusaha kantin mengambilkira kepentingan agama pelanggan apabila menyedia serta menyimpan makanan dan minuman

1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/19 Panduan Untuk Menjaga Kesihatan Murid dan Kebersihan di Kantin Sekolah 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1981 Jualan Makanan dan Minuman di Kantinkantin Sekolah Untuk Murid-murid Berbilang Agama 3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1983 Kantin Sekolah 4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1998 Menjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah 5. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Ruj: KP10102/14/012(55). Penurunan Kuasa Menandatangani Kontrak Kersajaan Dan Perlantikan Jawatankuasa Sebut

• Pengusaha kantin menyedia serta menjual makanan dan minuman yang halal • Pengusaha kantin tidak memelihara haiwan atau membiarkan berkeliaran di

2

TUGAS PEGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

KUASA YANG DIBERI

TUGAS PEGAWAIPEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS TUGAS

kawasan kantin sekolah • Pengusaha kantin menjual makanan makanan mengikut kontrak • Pengusaha kantin mempunyai lesen perniagaan yang sah • Membantu Pengetua dalam usaha menyelia kantin dan bertanggungkjawab untuk memastikan; • Kebersihan, kemudahan, alat kelengkapan dan kawasan persekitaran kantin • Kebersihan, mutu, khasiat, dan keselamatan makanan yang dijual • Harga berdasarkan perjanjian • Keselamatan di kantin sekolah • Kesopanan, kebersihan dan kesihatan pengendali makanan • Menyediakan laporan harian kantin • Pelajar sentiasa bersopan santun dan mengamalkan pekerti yang baik semasa berada di kantin • Makanan dan minuman yang dijual mencukupi • Kantin dikendalikan dengan cekap dan efisyen Bertanggungjawab untuk memastikan ; • Lesen Perniagaan yang sah diperolehi dari Pihak Berwajib • Kontrak dengan pihak sekolah dipatuhi • Amalan kebersihan dan keselamatan di kantin sentiasa dititik beratkan • Akta Makanan 1983 dan Peraturan-peraturan Makanan

Harga.

PK HEM PK Petang Guru Kantin S/u JK Kantin

1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1976• Panduan Untuk Menjaga Kesihatan Murid dan Kebersihan di Kantin Sekolah 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1981 Jualan Makanan dan Minuman di Kantinkantin Sekolah Untuk Murid-murid Berbilang Agama 3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1983 Kantin Sekolah 4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1998 Menjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah 1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1976• Panduan Untuk Menjaga Kesihatan Murid dan Kebersihan di Kantin Sekolah2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1981 Jualan Makanan dan Minuman di Kantin-

• Penyelia Petang • Guru Kantin • Wakil guru • Wakil Pelajar (Pengawas)

PENGUSAHA KANTIN

• Pengendali Makanan

3

TUGAS PEGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

KUASA YANG DIBERI

TUGAS PEGAWAIPEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS TUGAS

1985 dan peraturan lain pengurusan kantin sekolah yang berkuat-kuasa dipatuhi. • Makanan yang dijual sentiasa bersih, bermutu, berkhasiat dan selamat • Pengendali makanan telah menjalani pemeriksaan kesihatan, menghadiri kursus pengendalian makanan dan dalam keadaan sihat • Pengendali makanan mengamalkan tabiat yang sihat semasa bertugas • Pengendali makanan berpakaian bersih, sopan dan lengkap semasa bertugas • Bangunan kantin, kemudahan lain dan kawasan persekitaran sentiasa dalam keadaan bersih, ceria dan selamat • Pengendali makanan sentiasa berbudi bahasa semasa melayani pelanggan • Makanan bermasak disediakan di kantin sekolah • Kantin tidak dijadikan sebagai tempat kediaman • Tidak memelihara haiwan atau berkeliaran di kawasan kantin • Kantin dikendalikan dengan cekap dan efisyen • Kepentingan agama pelangan diambilkira semasa membuat persediaan dan menyimpan makanan dan minuman • Menjual hanya makanan dan minuman yang halal • Pengendali makanan telah diakui sihat oleh Pegawai Perubatan • Semua pebngendali makan berpakaian sopan, lengkap dan bersih

kantin Sekolah Untuk Murid-murid Berbilang Agama 3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1983 Kantin Sekolah 4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1998 Menjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah

4

TUGAS PEGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

KUASA YANG DIBERI

TUGAS PEGAWAIPEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS TUGAS

• Pengendali makan menjaga kebersihan diri dan mengelakkan amalan-amalan yang boleh menyebabkan pencemaran terhadap makan dan minuman • Semua pengendali makanan telah diberi pelalian Tifoid dan sihat semasa mengendaloikan makanan • Pengenbdali makanan telah menghadiri Kursus Pengendalian Makanan • Segala panduan dan peraturan seperti yang terkandung dalam Buku Panduan Pengurusan Kantin Sekolah dipatuhi • Makanan dan minuman dari luar sekiranya perlu hendaklah bersih, bermutu, berkhasiat dan selamat untuk dimakan.Maklumat mengenai pembekal dari luar hendfaklah dimaklumkan kepada jawatankuasa kantin sekolah

1.1.2 PROSES KERJA (KANTIN) PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua /PK HEM SEKSYEN UNDANGUNDANG / PERATURAN Surat Pekeliling Ikhtisas No. 4/1981: 16 September 1981. Kebersihan di Sekolah-sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1989: 28 Disember 1989. Kebersihan Sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1989: 7 Jun 1989. Rancangan Kesihatan Sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas

BIL 1

PROSES KERJA Menetapkan program dan sasaran ( misi, visi, dan objektif ) yang ingin dicapai.

2

Membentuk jawatankuasa khas

Pengetua

3

Jawatankuasa khas bermesyuarat dan

Pengetua dan

5

4

5

melanatik jawatankuasa kerja untuk 3.1 pengurusan fail. 3.2 minit mesyuarat 3.3 membentuk pelan tindakan strategik. 3.4 menyediakan dokumentasi sokongan 3.5 mengadakan permuafakatan dengan 3.5.1 PIBG 3.5.2 PBT 3.5.3 Agensi lain seperti pejabat kesihatan. Melaksanakan program 4.1 menentukan program dapat dilaksanakan. 4.2 keperluan dapat disediakan. 5.1 Kerja-kerja pembersihan dilakukan ikut jadual ditetapkan ( tatacara penggunaan ) 5.2 Utiliti sentiasa berfungsi 5.3 keceriaan/kebersihan sentiasa terpelihara.

Penyelaras Kesihatan/Kebersihan

Bil. 6/1997: 9 Julai 1997. Amalan Kebersihan Di Sekolah.

Penyelaras

Garis Panduan Amalan Kebersihan Sekolah, 1997. KPM. Program Bersepadu Sekolah Sihat, 1997. KPM.

CARTA ALIRAN PENGURUSAN TAWARAN TENDER KANTIN SEKOLAH

6

MULA

• MULA • Mengadakan Mesyuarat J/Kuasa Kantin Sekolah . (Pengetua & AJK) • Membuat siaran tawaran sebut harga kantin. (Pengetua – Kerani) • Menyedia / Mengagihkan borang tawaran sebut harga.(Pengetua-Kerani) • Mengumpul borang permohonan / tawaran tender kantin. • Menghantar borang permohonan / tawaran tender kantin ke PPD. • Mesyuarat J/Kuasa sebut harga. • Memaklumkan keputusan permohonan tawaran tender kantin kepada penender yang berjaya / tidak berjaya. • Memanggil penender yang berjaya dan menandatangani surat perjanjian. • Kantin mula beroperasi • bersambung

MESY. J/K
SURAT SIARAN

SEDIA & AGIH YA TIDAK • WAKIL JPN/PPD• PENGETUA• GPK/PGB

Hantar surat & pemulangan wang pertaruhan

KUMPUL
HANTAR KE PPD HANTAR TAWARAN TERIMA TAWARAN & BUAT PERJANJIAN

PEMANTAUAN BERKALA KANTIN OLEH JK PEMANTAU KANTIN / PENYELARAS KANTIN SMK. DATUK PG ABDULLAH SEMORNA

7

BIMBING & PANTAU KANTIN TERUS BEROPERASI Nasihat/ surat teguran Tidak Ya

• J/Kuasa Kantin membantu / membimbing Pengusaha Kantin • Pemantauan berjadual • Pengusaha kantin terus beroperasi • Permohonan menyambung kontrak • Mesyuarat J/Kuasa sebut harga / menyambung kontrak ( Wakil JPN/PPD,Pengetua,GPK/PGB).

KANTIN TERUS BEROPERASI TERIMA TAWARAN & BUAT PERJANJIAN MESY. AJK SEBUT HARGA/SAMBUNG KONTRAK MOHON SAMBUNG KONTRAK Buka Tawaran Tender semula Tidak Ya

• Tawaran menyambung kontrak kepada pengusaha kantin & buat perjanjian • Pengusaha kantin terus beroperasi • TAMAT

1.1.4

SENARAI SEMAK

1.1.4.1 SENARAI SEMAK PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH

8

TINDAKAN Menyediakan dan menghantar surat panggilan mesyuarat J/Kuasa Kantin Sekolah. Mengadakan mesyuarat J/Kuasa Kantin Sekolah . Mengeluarkan borang tawaran tender kantin. Mengumpul borang permohonan / tawaran tender kantin. Menghantar borang permohonan / tawaran tender kantin ke PPD. Pemilihan / penentuan pemenang tender. Memaklumkan keputusan permohonan tawaran tender kantin kepada penender yang berjaya / tidak berjaya. Memanggil penender yang berjaya dan menandatangani surat perjanjian. Pulang Wang Deposit Penender yang tidak berjaya.

TANDAKAN ()

CATATAN

1.1.4.2 SENARAI SEMAK HARIAN PEMANTAUAN PENYEDIAAN MAKANAN SIHAT Tandakan (  ) di dalam ruangan YA atau TIDAK

9

JENIS MAKANAN 1. Makanan yang direbus, dikukus, dipanggang atau dibakar dihidangkan 2. 3. 4. 5. Minyak masak sayuran digunakan. Santan yang tidak terlalu pekat digunakan. Daging dibuang lemak Ayam dibuang kulit

YA

TIDAK

CATATAN

6. Minyak yang baru digunakan setiap kali memasak 7. Makanan tidak terlalu berminyak

8. Minuman, bubur, kuih-muih yang dihidangkan tidak terlalu manis 9. Makanan tidak terlalu masin

10. Tulang, ikan bilis, kacang soya dan rempah digunakan menggantikan kiub perasa di dalam sup 11. Pelbagai jenis buah-buahan segar dijual 12. Sekurang-kurangnya 1 sudu daging atau gantian dan satu sudu sayuran terdapat di dalam hidangan mee atau makanan seumpamanya 13. Sekurang-kurangnya 4 keping timun atau nanas dihidangkan bersama nasi ayam 14. Timun tomato ditambah pada sandwich 15. Makanan dihidangkan sebaik selepas dimasak Lampiran 1

REKOD HARIAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN MAKANAN KANTIN SMK. TUN ISMAIL Tandakan (  ) di dalam ruangan YA atau TIDAK

10

KEPUTUSAN YA TIDAK 1 2 Semua Kesihatan Pengendali Makanan baik? Semua pengendali makanan mencuci tangan. Sebelum kerja ? Semasa Kerja ? Selepas Kerja ? Suhu peri sejuk (Refrigerator) (0 – 5 0C Suhu peti ais (freeze) (< 180C) Cuci perkakas dapur Papan pemotong Pisau pemotong Meja Penyediaan Cuci dapur Lantai Peti Sejuk (luar) Peti Sejuk (dalam) Peti ais (luar) Peti ais (dalam) Kepala paip Pemegang pintu Kawalan makhluk perosak Perangkap tikus dipasang Kertas pelekat dipasang untuk lalat/tikus

ULASAN

TINDAKAN YANG DIAMBIL

3 4 5

6

7

Nama Pemeriksa : ........................................ Tandatangan : ....................................... Tarikh : .....................

Lampiran 2

SENARAI SEMAK HARIAN PEMANTAUAN PENYEDIAAN MAKANAN SIHAT Tandakan (  ) di dalam ruangan YA atau TIDAK JENIS MAKANAN 16. Makanan yang direbus, dikukus, dipanggang atau dibakar dihidangkan 17. Minyak masak sayuran digunakan. YA TIDAK CATATAN

11

18. Santan yang tidak terlalu pekat digunakan. 19. Daging dibuang lemak 20. Ayam dibuang kulit 21. Minyak yang baru digunakan setiap kali memasak 22. Makanan tidak terlalu berminyak 23. Minuman, bubur, kuih-muih yang dihidangkan tidak terlalu manis 24. Makanan tidak terlalu masin 25. Tulang, ikan bilis, kacang soya dan rempah digunakan menggantikan kiub perasa di dalam sup 26. Pelbagai jenis buah-buahan segar dijual 27. Sekurang-kurangnya 1 sudu daging atau gantian dan satu sudu sayuran terdapat di dalam hidangan mee atau makanan seumpamanya 28. Sekurang-kurangnya 4 keping timun atau nanas dihidangkan bersama nasi ayam 29. Timun tomato ditambah pada sandwich 30. Makanan dihidangkan sebaik selepas dimasak

Nama Pemeriksa : ............................ Tandatangan : ........................... Tarikh : .....................

Unit HEM SMK. Tun Ismail

12