Anda di halaman 1dari 17

KSSR TAHUN 1 2014 RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1

MINGGU 3 13/117/1

FOKUS 1. Kesih ! " Fi#i$ % Kesihatan Diri Dan Reproduktif

STANDARD KANDUNGAN 1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan. Contoh Aktiviti: Nyanyian lagu !u"uh #aya$. Menamakan "ahagian tu"uh. %er"in&angan tentang fungsi tu"uh. %ermainan mengenal 'antina. Kenal pasti situasi sentuhan selamat dan tidak selamat. 1.* Mengetahui pen'agaan ke"ersihan diri. Contoh Aktiviti: %enerangan tentang kepentingan men'aga ke"ersihan diri. #oal 'a2a" tentang &ara "ersihkan tu"uh.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 1.1.* Mengenali "ahagian tu"uh ( kepala) "adan) tangan) kaki dan genital. +erkata !,DAK - .AN/AN kepada sentuhan tidak selamat.

CATATAN/EMK 0em"aran Ker'a %emerhatian Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul : m-s 1 1 1*

& '(/1')/1

1. Kesih ! " Fi#i$ % Kesihatan Diri Dan Reproduktif

1.*.1 1.*.*

1.*.3 1.*.4

Memahami kepentingan men'aga ke"ersihan diri. Men'aga ke"ersihan diri ( kepala) "adan) tangan) kaki dan genital dengan &ara mandi yang "etul. Men'aga ke"ersihan tangan dan kaki ( &ara dan masa men&u&i dengan "etul. Men'aga ke"ersihan kuku tangan dan kaki ( &ara mem"ersih dan memotong kuku dengan "etul. Men'aga kesihatan gigi (

#oal .a2a" - 0em"aran Ker'a - %emerhatian Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul : m-s13

1. Kesih ! "

1.* Mengetahui pen'agaan ke"ersihan diri.

1.*.5

#oal .a2a" - %emerhatian

PK TAHUN 1 KSSR

KSSR TAHUN 1 2014

MINGGU

FOKUS Fi#i$ %

STANDARD KANDUNGAN Contoh Aktiviti: +in&ang tentang kepentingan 'aga ke"ersihan gigi. Murid gosok gigi dengan teknik yang "etul. 1.* Mengetahui pen'agaan ke"ersihan diri. Contoh Aktiviti: #oal 'a2a". %er"in&angan.

STANDARD PEMBELAJARAN menggosok gigi dengan &ara yang "etul dan mengurangkan makanan yang "oleh merosakkan gigi.

CATATAN/EMK - 0em"aran ker'a. Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul : m-s *6

'7/131/1

Kesihatan Diri Dan Reproduktif

* 3/'7/'

1. Kesih ! " Fi#i$ % Kesihatan Diri Dan Reproduktif

1.*.7

Men'aga ke"ersihan organ genital ( &ara dan masa men&u&i organ genital dengan "etul.

#oal .a2a" - %emerhatian - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul : m-s *8

7 1(/'1&/'

1. Kesih ! " Fi#i$ % Kesihatan Diri Dan Reproduktif

1.3 Mengetahui pen'agaan pakaian dan alatan keperluan diri. Contoh Aktiviti: Mem"andingkan pakaian "ersih dan kotor. Kenal pasti alatan untuk mem"ersihkan pakaian dan alatan keperluan diri.

1.3.1

Men'aga ke"ersihan pakaian dan alatan keperluan diri.

%emerhatian - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul : m-s 36

1. Kesih ! " Fi#i$ % Kesihatan Diri

1.3 Mengetahui pen'agaan pakaian dan alatan keperluan diri. Contoh Aktiviti:

1.3.*

Mengelakkan daripada "erkongsi alatan keperluan diri ( sikat) "erus gigi) tuala) pakaian dalam) peralatan

0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan

PK TAHUN 1 KSSR

KSSR TAHUN 1 2014

MINGGU

FOKUS Dan Reproduktif

STANDARD KANDUNGAN %ermainan Kotak +era&un. +er&erita.

STANDARD PEMBELAJARAN makan dan minum.

CATATAN/EMK ,novasi Modul : m-s 33

1. Kesih ! " Fi#i$ % %emakanan

1.4 Mengetahui 'enis makanan harian. Contoh Aktiviti: Mengenal pasti makanan "erkhasiat. Menyenaraikan 'enis makanan "erkhasiat. 1.4 Mengetahui 'enis makanan harian. Contoh Aktiviti: #oal 'a2a" tentang 2aktu makan. Menyenaraikan makanan mengikut 2aktu.

1.4.1

Memilih 'enis makanan harian yang "erkhasiat.

%emerhatian 0em"aran Ker'a. Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul : m-s 38

1. Kesih ! " Fi#i$ % %emakanan

1.4.*

Mengamalkan pengam"ilan makanan yang sesuai mengikut 2aktu makan 9sarapan) makan tengahari dan makan malam:.

#oal 'a2a" 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul : m-s 3;

1. Kesih ! " Fi#i$ % %emakanan

1.5 Mengetahui makanan serta minuman yang "ersih dan selamat. Contoh Aktiviti: Mem"andingkan makanan "ersih dan kotor. Murid men'elaskan kepentingan makanan dan minuman "ersih dan selamat.

1.5.1 1.5.3

Menentukan &iri<&iri makanan dan minuman yang "ersih dan selamat. Men'elaskan kepentingan makanan dan minuman yang "ersih dan selamat.

%emerhatian 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul : m-s 45

PK TAHUN 1 KSSR

KSSR TAHUN 1 2014

MINGGU 1(

FOKUS 1. Kesih ! " Fi#i$ % %emakanan

STANDARD KANDUNGAN 1.5 Mengetahui makanan serta minuman yang "ersih dan selamat. Contoh Aktiviti: +er&erita.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.* Mengamalkan &ara menyimpan makanan dan minuman yang "etul.

CATATAN/EMK %emerhatian 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul : m-s 56

11

1. Kesih ! " Fi#i$ % %emakanan

1.7 Mengetahui makanan serta minuman yang "ersih dan selamat. Contoh Aktiviti: +er&erita tentang pengam"ilan makanan. #oal 'a2a" tentang kesan kekurangan air dalam "adan. 1.7 Mengetahui pel"agai 'enis u"at. Contoh Aktiviti: +er&erita tentang peti pertolongan &emas. %er"in&angan tentang tu'uan u"at. %er"in&angan tentang tempat menyimpan u"at. 1.7 Mengetahui pel"agai 'enis u"at. Contoh Aktiviti:

1.5.4 1.5.5

Menyedari kepentingan pengam"ilan air yang &ukup. Mengamalkan pengam"ilan makanan dan minuman yang &ukup) "ersih dan selamat.

#oal 'a2a" 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul : m-s 54

1'

1. Kesih ! " Fi#i$ % %enyalahgunaan +ahan

1.7.1 1.7.* 1.7.5

Mengenali pel"agai 'enis u"at. Mengenalpasti tu'uan u"at digunakan. Menyedari kepentingan u"at disimpan di tempat yang selamat.

#oal .a2a" %emerhatian 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul : m-s 58

13

1. Kesih ! " Fi#i$ %.

1.7.3

Menyedari "aha2a u"at "oleh mem"ahayakan kesihatan ( salah guna pengam"ilan u"at)

%emerhatian - +ersoal .a2a" - 0em"aran Ker'a

PK TAHUN 1 KSSR

KSSR TAHUN 1 2014

MINGGU

FOKUS %enyalahgunaan +ahan.

STANDARD KANDUNGAN Murid meneliti dan mem"andingkan u"at. %enerangan tentang "ahaya penyalahgunaan u"at.

STANDARD PEMBELAJARAN u"at yang "eru"ah) 2arna) rasa) "au) rupa dan tamat tempoh. 1.7.4 Mematuhi preskripsi doktor apa"ila mengam"il u"at. 1.7.7 Mem"eri se"a" u"at seseorang tidak selamat untuk orang lain.

CATATAN/EMK Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 71. +er&erita - %emerhatian +ersoal .a2a" 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 73.

1&

1. Kesih ! " Fi#i$ %. %enyalahgunaan +ahan.

1.7 Mengetahui pel"agai 'enis u"at. Contoh Aktiviti: Murid "er&erita pengalaman. Murid meneliti preskripsi doktor.

1)

'. Kesih ! " Me"! %- E./si 0 " S/si %. %engurusan Mental dan =mosi.

*.1 Memahami perasaan. Contoh Aktiviti: Murid "ermain kotak "era&un dengan iringan murid. Murid melakonkan memek muka. *.1 Memahami perasaan. Contoh Aktiviti: Murid mengam"il gam"ar daripada kotak misteri. Murid melekatkan gam"ar mengikut kehendak dan keperluan.

*.1.1

Mempamerkan perasaan yang dialami seperti gem"ira) sedih) takut) marah dan malu.

%emerhatian - 0akonan 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 75.

1*

'. Kesih ! " Me"! %- E./si 0 " S/si %. %engurusan Mental dan =mosi.

*.1.* Mem"ezakan antara kehendak dan keperluan.

+ersoal .a2a" %er"in&angan - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi

PK TAHUN 1 KSSR

KSSR TAHUN 1 2014

MINGGU

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN/EMK Modul: m-s 7>.

17

'. Kesih ! " Me"! %- E./si 0 " S/si %. %engurusan Mental dan =mosi.

*.* Mengetahui &ara mengurus perasaan mengikut situasi. Contoh Aktiviti: Murid "er&erita pengalaman. Murid melakonkan reaksi perasaan. *.* Mengetahui &ara mengurus perasaan mengikut situasi. Contoh Aktiviti: Murid melakonkan situasi.

*.*.1

Menun'ukkan &ara meluahkan perasaan yang sesuai mengikut situasi.

+er&erita - 0akonan 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 83.

1+

'. Kesih ! " Me"! %- E./si 0 " S/si %. %engurusan Mental dan =mosi.

*.*.*

Menyuarakan keperluan dan kehendak diri dengan &ara yang "etul.

0akonan - +ersoal 'a2a" 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 87.

1,

'. Kesih ! " Me"! %- E./si 0 " S/si %. %engurusan Mental dan =mosi.

*.* Mengetahui &ara mengurus perasaan mengikut situasi. Contoh Aktiviti: +er&erita kisah ?Rosli@. *.* Mengetahui &ara mengurus perasaan mengikut situasi. Contoh Aktiviti:

*.*.3

Menyedari "aha2a kasih sayang) penerimaan) rasa kepunyaan dan keselamatan adalah asas keperluan emosi.

+er&erita - +ersoal .a2a" - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 8>. +ersoal .a2a" %er"in&angan - 0em"aran Ker'a

'(

'. Kesih ! " Me"! %- E./si 0 " S/si %.

*.*.4

Mengenalpasti orang de2asa yang "oleh diper&ayai di rumah dan di sekolah.

PK TAHUN 1 KSSR

KSSR TAHUN 1 2014

MINGGU

FOKUS %engurusan Mental dan =mosi.

STANDARD KANDUNGAN Murid melekatkan kad im"asan.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN/EMK Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s >1.

'1

'. Kesih ! " Me"! %- E./si 0 " S/si %. Kekeluargaan

*.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga - pen'aga. Contoh Aktiviti: %aparkan gam"ar - poster keluarga. Murid memperkenalkan ahli keluarga mereka. +er&erita peranan setiap ahli keluarga. *.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga - pen'aga. Contoh Aktiviti: Murid "er&erita keistime2aan diri dan setiap ahli keluarga. *.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam keluarga - pen'aga. Contoh Aktiviti: Murid mem"uat simulasi. %enerangan kepentingan menghormati diri) i"u "apa dan ahli keluarga. *.4 Mengetahui perhu"ungan dengan i"u

*.3.1 Mengenalpasti ahli dalam keluarga - pen'aga. *.3.* Menyedari peranan ahli dalam keluarga - pen'aga. *.3.7 Mengenal pasti ahli dalam rumah.

+ersoal 'a2a" - +er&erita 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s >8.

''

'. Kesih ! " Me"! %- E./si 0 " S/si %. Kekeluargaan

*.3.3

Men&eritakan keistime2aan diri dan ahli dalam keluarga pen'aga.

+er&erita - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s ;*. 0akonan - %er"in&angan +ersoal .a2a" 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s ;5. +ernyanyi - +er&erita -

'3

'. Kesih ! " Me"! %- E./si 0 " S/si %. Kekeluargaan

*.3.4 *.3.5

Menghormati diri) i"u "apa dan ahli dalam keluarga pen'aga. Mangam"il maklum i"u "apa) pen'aga dan orang de2asa yang "oleh diper&ayai se"agai sum"er ru'ukan unuk mendapat maklumat. Men'alin hu"ungan

'&

'. Kesih ! "

*.4.1

PK TAHUN 1 KSSR

KSSR TAHUN 1 2014

MINGGU

FOKUS Me"! %- E./si 0 " S/si %. %erhu"ungan

STANDARD KANDUNGAN "apa - pen'aga) ahli keluarga) rakan se"aya dan individu lain. Contoh Aktiviti: Murid menyanyikan lagu ?Keluarga +ahagia@. Murid "er&erita tentang kepentingan hu"ungan di antara ahli keluarga. *.4 Mengetahui perhu"ungan dengan i"u "apa - pen'aga) ahli keluarga) rakan se"aya dan individu lain. Contoh Aktiviti: Murid melakonkan "e"erapa perlakuan meli"atkan sentuhan. *.4 Mengetahui perhu"ungan dengan i"u "apa - pen'aga) ahli keluarga) rakan se"aya dan individu lain. Contoh Aktiviti: !un'ukkan gam"ar sentuhan selamat A tidak selamat. +anding "eza gam"ar. !erangkan tindakan yang perlu diam"il "ila "erlaku sentuhan tidak selamat.

STANDARD PEMBELAJARAN "erkekalan dengan i"u "apa pen'aga) ahli keluarga) rakan se"aya dan orang lain.

CATATAN/EMK 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s ;;.

')

'. Kesih ! " Me"! %- E./si 0 " S/si %. %erhu"ungan

*.4.*

Menetapkan "atas hu"ungan antara diri dengan i"u "apa) ahli keluarga) rakan se"aya dan orang lain.

0akonan - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 164.

'*

'. Kesih ! " Me"! %- E./si 0 " S/si %. %erhu"ungan

*.4.3 Mengenal pasti sentuhan yang selamat dan tidak s e l a m a t . *.4.5 Mem"eritahu orang yang "oleh diper&ayai apa"ila "erlaku sentuhan tidak selamat.

0akonan - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 167.

PK TAHUN 1 KSSR

KSSR TAHUN 1 2014

MINGGU '7

FOKUS '. Kesih ! " Me"! %- E./si 0 " S/si %. %erhu"ungan

STANDARD KANDUNGAN *.4 Mengetahui perhu"ungan dengan i"u "apa - pen'aga) ahli keluarga) rakan se"aya dan individu lain. Contoh Aktiviti: Mem"eritahu perkataan !,DAK .AN/AN kepada sentuhan tidak selamat. =darkan lampiran ker'a. Nyanyi lagu ?Rasa #ayang@. Murid menye"ut .AN/AN$) !,DAK$ dan !B0BN/$. *.4 Mengetahui perhu"ungan dengan i"u "apa - pen'aga) ahli keluarga) rakan se"aya dan individu lain. Contoh Aktiviti: Murid kemas kelas. +ersoal 'a2a" kaitan 'adual "ertugas dan sikap ker'asama. Murid "eker'asama mem"uat 'igsa2.

STANDARD PEMBELAJARAN *.4.3 +erkata !,DAK - .AN/AN kepada sentuhan tidak selamat.

CATATAN/EMK 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 16;.

'+

'. Kesih ! " Me"! %- E./si 0 " S/si %. %erhu"ungan

*.4.7

Mengamalkan sikap "eker'asama dan "erkongsi dengan orang lain.

+ersoal .a2a" Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 11*.

',

'. Kesih ! " Me"! %- E./si 0 " S/si %. %erhu"ungan

*.5 Mengetahui "uli. Contoh Aktiviti: Murid melakonkan situasi <peras ugut

*.5.1 *.5.* *.5.3

Mengenal pasti per"uatan "uli. Mengenal pasti pem"uli dan mangsa. +ertindak dengan &ara yang

0akonan - +er&erita 0em"aran Ker'a Cadangan EMK Kreativiti dan ,novasi

PK TAHUN 1 KSSR

KSSR TAHUN 1 2014

MINGGU

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN )menge'ek. !erangkan maksud "uli. Murid &eritakan &ara atasi "uli. /uru terangkan &ara mengatasi "uli.

STANDARD PEMBELAJARAN "etul untuk menghadapi dan menangani "uli.

CATATAN/EMK Modul: m-s 115

3(

3. Kesih ! " Pe1se$i! 1 " %enyakit

3.1 Mengetahui kuman. Contoh Aktiviti: +ersoal 'a2a" tentang 'enis penyakit. !erangkan tentang kuman yang menye"a"kan penyakit. !erangkan &ara kuman mere"ak. 3.1 Mengetahui kuman. Contoh Aktiviti: +ersoal 'a2a" tentang &ara kuman mere"ak. =darkan 'igsa2 puzzle. Murid men&eritakan tentang &ara mengelak kuman mere"ak.pada kad im"asan. Nyanyi lagu ikut melodi ?0enggang Kangkung@.

3.1.1 3.1.*

Menyedari kuman organisma yang "er"ahaya. Men&eritakan &ara kuman mere"ak.

+ersoal .a2a" 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 1*1

31

3. Kesih ! " Pe1se$i! 1 " %enyakit

3.1.3 3.1.4 3.*.5

Men&eritakan &ara mengelak kuman mere"ak. Menyedari kepentingan men&egah kuman. Mengamalkan ke"ersihan diri.

+ersoal .a2a" +ernyanyi - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 1*5

3'

3. Kesih ! "

3.2 Mengetahui penyakit "er'angkit

3.2.1

Mengenali penyakit

+ersoal .a2a" -

PK TAHUN 1 KSSR

10

KSSR TAHUN 1 2014

MINGGU

FOKUS Pe1se$i! 1 " %enyakit

STANDARD KANDUNGAN %enyakit kulit. %enyakit tangan) kaki dan mulut. Demam selesema. .angkitan &a&ing.

STANDARD PEMBELAJARAN "er'angkit.

CATATAN/EMK 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 131

Contoh Aktiviti: +ersoal 'a2a" tentang keadaan kesihatan murid. Kumpulkan maklumat daripada murid. !un'ukkan gam"ar dan terangkan 'enis penyakit "er'angkit. 33 3. Kesih ! " Pe1se$i! 1 " %enyakit 3.* Mengetahui penyakit "er'angkit %enyakit kulit. %enyakit tangan) kaki dan mulut. Demam selesema. .angkitan &a&ing. Contoh Aktiviti: +in&angkan 'enis penyakit "er'angkit. !un'ukkan gam"ar tentang penyakit dan &ara mere"ak. !erangkan &ara<&ara mengelak daripada di'angkiti penyakit. 3.*.* Men&eritakan &ara penyakit "er'angkit mere"ak. 3.2.2 Mengelakkan 'angkitan penyakit "er'angkit pada diri kepada orang lain dan se"aliknya.

%er"in&angan - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 134.

PK TAHUN 1 KSSR

11

KSSR TAHUN 1 2014

MINGGU 3&

FOKUS 3. Kesih ! " Pe1se$i! 1 " %enyakit

STANDARD KANDUNGAN 3.* Mengetahui penyakit "er'angkit %enyakit kulit. %enyakit tangan) kaki dan mulut. Demam selesema. .angkitan &a&ing. Contoh Aktiviti: %amerkan gam"ar tentang situasi ke&emasan. +ersoal 'a2a". %amerkan &arta aliran tentang langkah< langkah minta "antuan. Murid melakonkan situasi.

STANDARD PEMBELAJARAN 3.2.3 Menun'uk &ara meminta "antuan 'ika terdapat masalah kesihatan daripada orang yang "oleh diper&ayai.

CATATAN/EMK 0akonan - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 138

3)

3. Kesih ! " Pe1se$i! 1 " Keselamatan

3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah) sekolah) taman permainan dan tempat a2am. Contoh Aktiviti: Ceritakan situasi: < Murid yang tertinggal "as. < ,"u "apa le2at mne'emput . %amerkan &ontoh kad "utiran diri. Kaitkan situasi dengan kepentingan kad "utiran diri. Murid "erpasangan tanyakan "utiran diri rakan.

3.3.1

Menyimpan sendiri nama) nom"or telefon) alamat sendiri serta nama) nom"or telefon dan tempat ker'a i"u "apa atau pen'aga.

+er&erita - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 141

PK TAHUN 1 KSSR

12

KSSR TAHUN 1 2014

MINGGU 3*

FOKUS 3. Kesih ! " Pe1se$i! 1 " Keselamatan

STANDARD KANDUNGAN 3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah) sekolah) taman permainan dan tempat a2am. Contoh Aktiviti: !un'ukkan gam"ar "udak yang dia'ak oleh seorang yang tidak dikenalinya. +in&ang tindakan "udak itu. +in&ang &ara mengelak diri daripada orang tidak kenali. !un'uk klip video ?Culik Cersi 1@) http:--ingat.&om.my-

STANDARD PEMBELAJARAN 3.3.* Mengelak diri daripada orang yang tidak dikenali.

CATATAN/EMK %er"in&angan - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 144

37

3. Kesih ! " Pe1se$i! 1 " Keselamatan

3.4 Mengetahui keselamatan diri di rumah) sekolah) taman permainan dan tempat a2am. Contoh Aktiviti: +in&angkan situasi selamat dan tidak selamat semasa naik "as. %adankan gam"ar.

3.3.3

Mengenal pasti "e"erapa situasi tidak selamat di rumah)sekolah) taman permainan dan tempat a2am.

%er"in&angan - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 14>

3+

3. Kesih ! " Pe1se$i! 1 " Keselamatan

3.4 Mengetahui keselamatan diri di rumah) sekolah) taman permainan dan tempat a2am. Contoh Aktiviti: =darkan lem"aran ker'a.

3.3.4

Menyenaraikan "arangan keperluan rumah yang "er"ahaya 'ika disentuh) ditelan) atau dihidu.

+ersoal .a2a" %er"in&angan - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi

PK TAHUN 1 KSSR

13

KSSR TAHUN 1 2014

MINGGU

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN /unting dan lekat gam"ar. +ersoal 'a2a" dengan murid . Murid di"ahagikan kepada 3 kumpulan. Murid kenalpasti "arang keperluan rumah yang "ahaya.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN/EMK Modul: m-s 151

3,

3. Kesih ! " Pe1se$i! 1 " Keselamatan

3.5 Mengetahui keselamatan diri di rumah) sekolah) taman permainan dan tempat a2am. Contoh Aktiviti: %amerkan alat yang "er"ahaya. +in&angkan kesan salah guna alat terse"ut. #oal 'a2a" tentang apa perlu lakukan 'ika 'umpa alat yang "e"ahaya. Murid namakan orang de2asa yang "oleh diper&ayai dan di"eritahu.

3.3.5

Mem"eritahu orang de2asa yang diper&ayai 'ika ter'umpa alat<alat "er"ahaya.

+ersoal .a2a" 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 154

&(

3. Kesih ! " Pe1se$i! 1 " Keselamatan

3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah) sekolah) taman permainan dan tempat a2am. Contoh Aktiviti: /uru "unyikan siren am"ulan) polis "om"a. +ersoal 'a2a" "ila kita akan hu"ungi am"ulans) polis dan "om"a. =darkan lem"aran ker'a.

3.3.7

3.3.8

Memohon "antuan daripada orang yang "oleh mem"antu ketika mengalami ke&ederaan 9termasuk penderaan: dan ke&emasan. Menun'ukkan &ara meminta "antuan semasa ke&ederaan 9termasuk penderaan: dan ke&emasan. "erlaku

+ersoal .a2a" 0akonan - 0em"aran Ker'a Cadangan EMK : !MK - Kreativiti dan ,novasi Modul: m-s 158

PK TAHUN 1 KSSR

14

KSSR TAHUN 1 2014

MINGGU

FOKUS

STANDARD KANDUNGAN +in&angkan tindakan yang akan diam"il pada situasi ke&emasan terse"ut. Murid lakonkan situasi dengan "antuan guru.

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN/EMK

2 G313 4/%eh .e"534 hs3 i 1 "6 "5 " ! h3" " .e"5i$3! $eses3 i "- $1e !i7i!i- $e.30 h " 0 " ! $8i. se$/% h.

PK TAHUN 1 KSSR

15

KSSR TAHUN 1 2014

CONTOH RINGKASAN MENGAJAR PENDIDIKAN KESIHATAN !ahun - Kelas Masa !arikh Dari Modul !a'uk #tandard Kandungan : : : : : : : Kesihatan Eizikal Kesihatan Diri dan Reproduktif 1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan. 1.1.1 Mengenali "ahagian tu"uh ( kepala) "adan) tangan) kaki dan genital. 1.1.* +erkata !,DAK - .AN/AN kepada sentuhan tidak selamat.

#tandard %em"ela'aran :

++M

1. CD lagu *. Carta 3. 0irik lagu 1. Murid menyanyikan lagu ?!u"uh #aya@. *. Murid menamakan anggota tu"uh "adan. 3. Murid mem"in&angkan tentang fungsi tu"uh "adan. 4. Murid "ermain permainan mengenal 'antina. 5. Murid mengenal pasti situasi sentuhan selamat dan tidak selamat. : 4.1) 4.*

Aktiviti

!MK

PK TAHUN 1 KSSR

16

KSSR TAHUN 1 2014

=MK 9Kreativiti dan ,novasi:

1.1.1)
$!i7i!i 9 "5 4e1$ i! " se$i1 "9 4e1ses3 i ". Isi $ "03"5 " C ! ! " / I.: $ ++M : 1. CD 0agu *. Carta 3. 0irik 0agu =MK : 9Kreativiti dan ,novasi: : %emerhatian: 1.1.1 !MK : 4.1) 4.*

2 Si% . s3$$ " e%e.e"-e%e.e" EMK 0i . " -. " Ke% s / M s 1 Anggun 11.16<11.46am Modul !a'uk : :

Kesihatan Eizikal Kesihatan Diri dan Reproduktif

#tandard Kandungan : 1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan. #tandard %em"ela'aran :

1.1.1 Mengenali "ahagian tu"uh ( kepala) "adan) tangan) kaki dan genital. 1.1.3 +erkata !,DAK - .AN/AN kepada sentuhan tidak selamat.
Aktiviti :

1. Murid menyanyikan lagu ?!u"uh #aya@. *. Murid menamakan anggota tu"uh "adan. 3. Murid mem"in&angkan tentang fungsi tu"uh "adan. 4. Murid "ermain permainan mengenal 'antina. 5. Murid mengenal pasti situasi sentuhan selamat dan tidak selamat.

PK TAHUN 1 KSSR

17