Anda di halaman 1dari 8

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005

3 4 Oktober Pelajaran Sara)ak 160


MENINGKATK BAHASA PETA MINDA Oleh Zalekha binti Sek. Keb. Abang 95000 Sri Aman Abstrak 'ajian tindakan disasarkan murid Tahun 5 'ebangsaan "man bagi *restasi mereka *enulisan menggunakan -an 'ata Soal. yang digunakan adalah untuk melahirkan dan menghuraikan berkaitan karangan yang 'aedah data yang kajian ini adalah ujian semester dan& latihan ini menda*ati *eningkatan *en(a*aian segi markah itu& kajian ini *erubahan yang *engajaran berbanding *engajaran saya PENGENALAN Saya mendapat hingga tahun ialah di Sek!lah 199& hingga 10 tahun iaitu

2005/ Pej. abungan !hg Sri "man # $P !atu %intang& 'u(hing&

AN MELAYU MENGGUNAKAN DAN KATA SOAL

PRESTASI MURID TAHUN 5 JAYA DALAM PENULISAN KAEDAH

Ha i Elie Aing,

ini adalah ke*ada + orang ,aya& Sekolah "bang "ing& Sri meningkatkan lagi dalam !ahasa $elayu kaedah Peta $inda 'aedah dalam kajian ini melatih murid.murid isi.isi *enting yang dengan tajuk diberi. *engum*ulan digunakan dalam melalui markah dan 4 siri ujian harian. 'ajian baha)a ada dalam murid.murid dari ujian *ositi/ saya sebelum ini. mereka. juga Selain menunjukkan baha)a ada dalam amalan sebagai guru yang mengajar mata *elajaran ini

latihan perguruan di Maktab Perguruan Sarawak, Miri pada tahun 1991 199 dalam !p"yen Penga#ian Melayu Sek!lah $endah. Penempatan pertama "aya Kebang"aan Spa!h, %et!ng. Saya telah berkhidmat di "ek!lah ter"ebut dari tahun tahun '00 . Saya mempunyai pengalaman menga#ar %aha"a Melayu (ahap 1 "elama "ema"a menga#ar di "ek!lah ter"ebut. berpindah ke Kebang"aan )SK* Aman pada tahun "ek!lah ini, "aya terutamanya

Saya telah Sek!lah Abang Aing, Sri '00& hingga "ekarang. +i diberi keper,ayaan dan tanggung #awab untuk menga#ar %aha"a Melayu (ahap ' iaitu (ahun & dan (ahun 5. Pada mulanya "aya ra"a kurang yakin untuk menga#ar (ahap ' Penuli"an %aha"a Melayu. -ni di"ebabkan "aya tidak ada pengalaman menga#ar (ahap ' bagi mata pela#aran ter"ebut "ebelum ini. Saya telah mengambil beberapa ini"iati. agar penga#aran "aya dapat memberi ke"an yang p!"iti. terhadap pembela#aran dan pen,apaian anak didik "aya. /alau bagaimanapun, "aya dapati

pen,apaian "ebilangan murid0murid "aya ma"ih berada pada tahap yang "ederhana. Saya yakin dan per,aya bahawa pre"ta"i murid0murid ini ma"ih b!leh dipertingkatkan lagi. PERNYATAAN MASALAH Saya mula menga#ar mata pela#aran %aha"a Melayu untuk murid0murid kela" ini pada tahun '00& iaitu "ema"a murid0murid kela" ini berada di (ahun &. Saya ma"ih lagi menga#ar %aha"a Melayu kela" ini pada tahun ini )'005*. %ilangan murid kela" ini ialah "eramai '9 !rang. %erda"arkan keputu"an u#ian Penuli"an %aha"a Melayu Seme"ter ' '00& yang lalu, "aya dapati ma"ih ramai murid kela" ini mendapat gred 1 "eperti yang digambarkan pada 2adual 1. 2adual 13 Anali"i" 4#ian Penuli"an %aha"a Melayu Seme"ter ' '00& GRED A !"#$%##& BIL. MURID 5 PERATUS !/& 15 &5 6 0 0 B !'#$()& 1 * !+#$5)& 11 D !,#$-)& 0 E !#$%)& 0

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005


%erda"arkan 2adual 1, didapati 67 iaitu 11 daripada 29 !rang murid kela" ini men,apai gred *. Anali"i" ini menun#ukkan bahawa terdapat "ebilangan be"ar murid kela" ini yang ma"ih lagi "ederhana pen,apaian mereka dalam Penuli"an %aha"a Melayu. Saya telah memulakan tin#auan awal ka#ian ini pada awal bulan 8ebruari '005 yang lalu. Melalui maklumat awal ini, "aya telah meneliti dan mengenal pa"ti kelemahan murid0murid ini melalui latihan harian mereka. $a#ah 1 merupakan "alah "atu latihan penuli"an "e!rang daripada murid berkenaan.

$a#ah 13 1!nt!h latihan penuli"an murid 9atihan ter"ebut menun#ukkan murid berkenaan ma"ih lemah mengemukakan i"i0i"i penting yang berkaitan dengan ta#uk karangan. Oleh "ebab kekurangan i"i, murid0murid ini gagal untuk membuat huraian yang tepat dan berkaitan. Ada di antara mereka mengemukakan i"i yang kabur dan kurang #ela". -ni menyebabkan i"i karangan mereka terpe"!ng dan terkeluar daripada ta#uk. Kelemahan ini menyebabkan mereka tidak dapat mengha"ilkan karangan yang baik dan "eteru"nya men#e#a"kan markah mereka. (erdapat dua "ebab mengapa pen,apaian murid0murid ini berada pada tahap yang agak rendah. Pertama, murid0murid ini ma"ih belum dapat mengua"ai dengan baik kemahiran mengemukakan i"i0 i"i penting "erta membuat huraian terhadap i"i0i"i ter"ebut. Kedua, kaedah penga#aran yang "aya gunakan "elama ini kurang memberi ke"an terhadap pemahaman mereka. OBJEKTI0 KAJIAN

Ob#ekti. ka#ian tindakan ini adalah untuk3 i* meningkatkan kemahiran 6 !rang murid mengemukakan i"i0i"i penting dalam Penuli"an %aha"a Melayu, dan ii* menambah baik amalan penga#aran "aya "ebagai guru Penuli"an %aha"a agar memberi ke"an yang p!"iti. terhadap pemahaman murid melalui penggunaan Kaedah Peta Minda dan Kata S!al.

3 4 Oktober 2005/ Pej. Pelajaran abungan !hg Sri "man # $P !atu %intang& 'u(hing& Sara)ak 161 Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005

3 4 Oktober 2005/ Pej. Pelajaran abungan !hg Sri "man # $P !atu %intang& 'u(hing& Sara)ak 16'
PERSOALAN KAJIAN Saya telah memikirkan beberapa per"!alan "ebelum memulakan ka#ian ini. Antara per"!alan0 per"!alan ter"ebut ialah3 a* Mengapakah "ebilangan be"ar murid kela" ini ma"ih kurang mahir mengemukakan i"i0i"i penting yang berkaitan dengan ta#uk karangan: b* Adakah kaedah yang "aya gunakan "ebelum ini kurang memberi ke"an terhadap pemahaman murid0murid berkenaan: ,* Apakah kaedah lain yang patut "aya gunakan untuk membantu mereka mengata"i ma"alah ini: KAEDAH PENGUMPULAN DATA Kaedah pengumpulan data yang "aya gunakan dalam ka#ian ini ialah melalui markah u#ian "eme"ter, latihan harian murid dan markah & "iri u#ian. Pada awal bulan 8ebruari '005, "aya telah mengumpul maklumat awal tentang ka#ian ini melalui keputu"an u#ian Penuli"an %aha"a Melayu Seme"ter ' '00&. Maklumat ini telah dianali"i" dan ha"ilnya telah memberi gambaran yang #ela" terhadap bilangan murid yang terlibat "erta tahap pen,apaian mereka. %erpandukan maklumat daripada tin#auan awal ini, "aya telah meneliti buku latihan harian murid. ;a"il daripada penelitian ini, "aya telah memper!lehi maklumat tentang kelemahan murid0murid ini. Seteru"nya "aya pun memulakan langkah untuk melak"anakan ka#ian ini pada 10.0'.'005 )Khami"*. +alam pelak"anaan ka#ian ini, "aya telah mengumpul data melalui & "iri 4#ian Penuli"an %aha"a Melayu. Maklumat dalam bentuk markah telah di,atat dalam %!rang Anali"i" Markah 9atihan. Maklumat ini telah dianali"i" dan keputu"annya menun#ukkan keberke"anan kaedah yang digunakan dalam ka#ian ini. TINDAKAN DALAM KAJIAN Saya telah meran,ang untuk melak"anakan ka#ian ini bermula dari awal bulan 8ebruari '005 hingga penghu#ung bulan Mei '005. Saya telah mengenal pa"ti 6 !rang murid untuk di#adikan "ub#ek ka#ian ini. Saya melak"anakan penga#aran "aya menggunakan Kaedah Peta minda dan Kata S!al. Saya memperuntukkan ' waktu )60minit* pada "etiap hari Khami" untuk melak"anakan p<p menggunakan kaedah ini. Saya menggunakan 1 waktu ) 0 minit* untuk perbin,angan dan akti=iti penga#aran0pembela#aran menggunakan kaedah ini manakala 1 waktu ) 0 minit* untuk murid0murid membuat latihan penuli"an. Saya akan membuat penilaian terhadap keberke"anan kaedah ini dengan mengadakan u#ian pada hu#ung "etiap bulan dalam temp!h ka#ian ini. Sehari "ebelum memulakan penga#aran, "aya telah memberitahu murid tentang #eni" karangan dan ta#uk yang akan dia#ar "upaya mereka memba,a .!rmat dan beberapa ,!nt!h karangan yang berkaitan "erta membuat ru#ukan tentang ta#uk ter"ebut. +engan ,ara ini, murid0murid "udah ada pengetahuan tentang karangan yang akan diperbin,angkan nanti. Saya telah melak"anakan beberapa langkah p<p menggunakan kaedah ini. 9angkah0langkah p<p yang "aya gunakan adalah "eperti berikut. Set -nduk"i 3 %er"!al #awab tentang ta#uk. 9angkah 1 3 Perbin,angan tentang .!rmat karangan dan Kaedah Peta Minda dan Kata S!al yang digunakan untuk men,atat dan men,ari i"i0i"i penting. 9angkah ' 3 Perbin,angan tentang perenggan pendahuluan menggunakan kata "!al. 9angkah 3 Menggunakan kata "!al untuk men,ari i"i0i"i penting. Menggunakan peta minda untuk men,atat i"i0i"i penting. 9angkah & 3 Perbin,angan tentang perenggan penutup menggunakan kata "!al. 9angkah 5 3 9atihan penuli"an. Penutup 3 $umu"an tentang ta#uk.

Saya memulakan langkah p<p dengan meny!al murid0murid tentang perkara yang berkaitan dengan ta#uk karangan untuk menarik minat dan perhatian mereka. Seteru"nya di dalam langkah pertama, "aya berbin,ang dengan murid0murid tentang .!rmat karangan )untuk karangan yang ber.!rmat "aha#a*. Selepa" itu, "aya menerangkan tentang penggunaan

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005


Kaedah Peta Minda dan Kata "!al )untuk p<p pertama kali menggunakan kaedah ini*. Saya men#ela"kan kepada murid0murid bahawa "e,ara .i>ikalnya peta minda ini berbentuk "eperti anak0 anak ranting yang keluar daripada "atu rumpun dan digunakan untuk men,atat i"i0i"i penting yang berkaitan dengan ta#uk. Manakala kata "!al pula digunakan untuk mengeluarkan dan menghuraikan i"i "erta memberi ,!nt!h yang berkaitan. +i dalam langkah kedua, "aya memulakan perbin,angan dengan membin,angkan perenggan pendahuluan. Saya men#ela"kan kepada murid0murid bahawa dalam perenggan pendahuluan, murid0murid b!leh menggunakan kata "!al untuk menerangkan tentang ta#uk atau mengemukakan i"u "ema"a yang berkaitan dengan ta#uk. Sebagai ,!nt!h dalam karangan yang berta#uk ? 1ara Membala" 2a"a -bu %apa@, "aya telah meminta murid menggunakan kata "!al siapa dan apa. Saya telah memilih "ub#ek ka#ian untuk men#awab "!alan0"!alan ter"ebut. 1!nt!h "!alan3 Siapakah ibu bapa: 1!nt!h #awapan murid3 Orang yang melahir dan membe"arkan kita. 1!nt!h "!alan3 Apakah #a"a ibu bapa kita: 1!nt!h #awapan murid3 Memelihara dan memberi kita pela#aran. +i dalam langkah ketiga, "aya melatih murid0murid menggunakan kata "!al yang "e"uai untuk melahirkan i"i0i"i penting. Sebagai ,!nt!h, murid menggunakan kata "!al bagaimana untuk men,ari #awapan atau i"i yang berkaitan dengan ta#uk. 1!nt!h "!alan3 %agaimanakah kita membala" #a"a ibu bapa kita: 1!nt!h #awapan murid3 %ela#ar ber"ungguh0"ungguh. Sekiranya #awapan yang diberikan itu tepat dan berkaitan, maka pu#ian dan tepukan diberikan kepada murid berkenaan. Murid ter"ebut atau murid lain dikehendaki men,atat i"i yang telah dikemukakan tadi pada peta minda "eperti yang ditun#ukkan dalam $a#ah '. $a#ah '3 1!nt!h Peta Minda Setelah mengemukakan beberapa i"i penting yang berkaitan, murid dikehendaki menggunakan kata "!al yang "e"uai untuk menghuraikan i"i ter"ebut. Sebagai ,!nt!h, murid b!leh menggunakan kata "!al mengapa untuk membuat huraian. 1!nt!h "!alan3 Mengapakah kita perlu bela#ar ber"ungguh0"ungguh: 1!nt!h #awapan murid3 Supaya ber#aya dalam pela#aran. Setelah menghuraikan ta#uk, murid dikehendaki memberikan ,!nt!h yang berkaitan "ebagai bukti huraian. Murid #uga dikehendaki menggunakan kata "!al yang "e"uai untuk menyatakan ,!nt!h yang berkaitan. 1!nt!h "!alan3 Apakah pera"aan ibu bapa apabila kita ber#aya: 1!nt!h #awapan Murid3 %angga dan gembira.

3 4 Oktober 2005/ Pej. Pelajaran abungan !hg Sri "man # $P !atu %intang& 'u(hing& Sara)ak 16 Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005

3 4 Oktober 2005/ Pej. Pelajaran abungan !hg Sri "man # $P !atu %intang& 'u(hing& Sara)ak 16&
Seteru"nya di dalam langkah keempat, "aya membimbing murid menuli" bahagian penutup menggunakan kata "!al yang "e"uai untuk membuat rumu"an tentang ta#uk.

Sebagai ,!nt!h murid b!leh menggunakan kata "!al mengapa untuk memberi ke"impulan tentang ke"eluruhan i"i yang telah diperbin,angkan. 1!nt!h "!alan3 Mengapakah kita perlu membala" #a"a ibu bapa kita: 1!nt!h #awapan murid3 Kerana ibu bapa telah banyak berk!rban kepada kita. 4ntuk langkah yang terakhir, "aya telah memberi latihan penuli"an kepada murid0murid. Sema"a membuat latihan, "aya memberi bimbingan "e,ara indi=idu. Saya membimbing dan melatih mereka membina dan menyu"un ayat dengan betul. Saya #uga menggalakkan mereka menggunakan kata wa,ana "eperti oleh itu, tambahan pula, oleh yang demikian, selain daripada itu, dan "ebagainya untuk menyambung i"i. Setelah melak"anakan beberapa "iri penga#aran0pembela#aran menggunakan kaedah ini dari awal bulan 8ebruari '005 hingga penghu#ung bulan Mei '005, "aya telah mengadakan & "iri u#ian. 4#ian ini diadakan pada hu#ung "etiap bulan dalam temp!h pelak"anaan ka#ian ini. (u#uan u#ian ini diadakan adalah untuk mengka#i keberke"anan kaedah yang digunakan terhadap pen,apaian "ub#ek ka#ian dalam Penuli"an %aha"a Melayu. DAPATAN KAJIAN Saya telah mengumpul markah0markah daripada & "iri u#ian yang telah diadakan. Markah0markah ter"ebut telah di,atat dalam %!rang Anali"i" Markah u#ian "eperti 2adual '. 2adual '3 Anali"i" Markah 4#ian Penuli"an %aha"a Melayu Bil. Na1a M23i4 Ta3ikh U ian '&. 0' . 05 '' . 0 . 05 M A M A 1. Alina 5' '. A>rul 56 . Bli>a 5& &. 8arina &6 5. -kmal &0 6. $!"ma 60

'6 . 0& . 05 1' . 05 . 05 M A M 1 66 % % 60 % 1 65 % 1 66 % 1 50 1 % 6' %

A 6& 60 66 5' 5& 60

% % % % 1 %

56 60 5' 5& 60 56

% % % % % %

%erda"arkan anali"i" markah u#ian pada 2adual ', didapati markah Alina meningkat daripada gred 1 dalam u#ian yang pertama kepada gred % dalam u#ian0u#ian yang "eteru"nya. A>rul telah mendapat gred % dalam keempat0empat u#ian walaupun markahnya menurun "edikit tetapi pen,apaiannya ma"ih k!n"i"ten. Markah Bli>a telah meningkat daripada gred 1 dalam ui#an pertama kepada gred % dalam u#ian0u#ian berikutnya. 8arina pula menun#ukkan peningkatan markah yang agak baik. Markahnya telah meningkat daripada gred 1 dalam u#ian pertama kepada gred % dalam ketiga0tiga u#ian berikutnya. Pen,apaian -kmal pula kurang memua"kan. Murid ini ma"ih men,apai gred 1 dalam ui#an pertama, kedua dan ketiga. Murid ini hanya mendapat gred % dalam u#ian yang terakhir. $!"ma #uga "alah "e!rang daripada murid0murid ini yang telah mendapat gred % dalam ke"emua u#ian yang diadakan itu. Se,ara ke"eluruhannya, pen,apaian beberapa !rang murid ini ada menun#ukkan peningkatan. /alaupun murid0murid ini belum men,apai tahap ,emerlang namun mereka telah menun#ukkan pen,apaian yang p!"iti.. Saya #uga telah menemubual beberapa !rang murid berhubung dengan kaedah yang digunakan dalam ka#ian ini dan keputu"an u#ian mereka. %erikut merupakan tran"krip temubual ter"ebut.

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005

3 4 Oktober 2005/ Pej. Pelajaran abungan !hg Sri "man # $P !atu %intang& 'u(hing& Sara)ak 165
uru 0 "lina& (ikgu nam*ak ke*utusan ujian Penulisan kamu meningkat berbanding dengan yang sebelum ini. "dakah kamu rasa lebih mudah untuk men(ari isi.isi *enting menggunakan kata soal dan *eta minda1 "lina 0 2a& (ikgu. Saya rasa lebih mudah men(ari isi.isi *enting mengunakan katasoal ni. uru 0 !agaimana *ula dengan kamu 3arina1

3arina 0 Saya *un begitu juga (ikgu. uru 0 4kmal& (ikgu *erhatikan *en(a*aian kamu kurang memuaskan berbanding dengan rakan. rakan kamu yang lain. "dakah kamu da*at menggunakan kata soal dan *eta minda untuk men(ari isi.isi *enting bagi karangan kamu1 4kmal 0 Sikit.sikit (ikgu. Saya tidak minat menulis karangan (ikgu. Saya malas nak tulis *anjang. *anjang. uru 0 4kmal& )alau*un kamu tidak berminat& kamu mesti berusaha bersungguh. sungguh kerana mata *elajaran ini akan dinilai dalam 5PS6 kelak. 4kmal 0 !aiklah& (ikgu. uru 0 7li8a& kamu suka tak menggunakan kata soal dan *eta minda ni1 7li8a 0 Suka juga (ikgu. uru 0 $enga*a kamu suka 7li8a1 7li8a 0 Senang nak (ari idea. (emubual "aya dengan empat !rang murid ini mendedahkan "ikap mereka terhadap penggunaan kaedah ini. Saya dapati penggunaan peta minda dan kata "!al dapat memudahkan mereka men,ari i"i0i"i penting. (iga !rang daripada murid yang ditemubual ini ber"etu#u bahawa penggunaan kaedah peta minda dan kata "!al telah membantu mereka men,ari i"i0i"i penting. Salah "e!rang daripada mereka yang ditemubual menun#ukkan "ikap mala" yang men#adi pun,a kelemahannya mengua"ai kemahiran dalam mata pela#aran ini. RE0LEKSI Pada awal ka#ian ini, "aya dapati "ub#ek ka#ian kurang memberi ker#a"ama dan perhatian "ema"a perbin,angan. Apabila di"!al, mereka hanya memberi #awapan tidak tahu "aha#a. Mereka kurang memberi tumpuan "ema"a "aya memberi penerangan. Saya telah membuat teguran terhadap "ikap mereka ini. Selepa" beberapa "iri penga#aran0pembela#aran menggunakan kaedah ini, mereka telah menun#ukkan re"p!n yang p!"iti.. Mereka telah berminat dalam akti=iti perbin,angan. Saya "angat berpua" hati dengan "ikap yang mereka tun#ukkan itu "erta peningkatan pen,apaian mereka. Saya dapati penggunaan kaedah peta minda dan kata "!al dalam ka#ian ini ada memberi ke"an yang p!"iti. terhahap pemahaman murid0murid "aya. Kaedah ini dapat mempertingkatkan markah mereka ke tahap yang lebih tinggi lagi. Saya #uga berpua" hati dengan ha"il ka#ian ini kerana kaedah yang digunakan dalam amalan penga#aran "aya telah menampakkan ha"il yang memberan"angkan berbanding dengan kaedah yang "aya gunakan "ebelum ini. Saya ber,adang untuk menggunakan kaedah ini untuk men,ari i"i0i"i penting dalam %aha"a Melayu Pemahaman. Pada per"ep"i "aya, kaedah ini #uga "e"uai digunakan untuk men,ari i"i0i"i penting bagi petikan pemahaman. Saya #uga akan teru" menggunakan kaedah ini dalam Penuli"an %aha"a Melayu kerana kaedah ini dapat memudahkan murid mengua"ai kemahiran untuk mengha"ilkan karangan yang baik. Sebagai ke"impulannya, daripada ka#ian ini "aya dapati "ebagai "e!rang guru, "aya perlu mempelbagaikan kaedah penga#aran0pembela#aran. Setiap kaedah yang kita gunakan ada kelebihan dan kelemahannya untuk digunakan kerana "etiap !rang murid kita berbe>a dari berbagai "egi. Saya berpua" hati dengan ka#ian ini kerana ha"ilnya telah memberi petanda yang baik untuk "aya meneru"kan lagi penyelidikan "aya. BIBLIOGRA0I %ahagian Pendidikan Auru. )'001*. aris *anduan *elaksanaan kursus *enyelidikan tindakan maktab *erguruan. Kuala 9umpur3 Kementerian Pendidikan Malay"ia.

Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005

3 4 Oktober 2005/ Pej. Pelajaran abungan !hg Sri "man # $P !atu %intang& 'u(hing& Sara)ak 166
Aan (e,k ;!,k. )1999*. Men,ari titik per"eimbangan di antara keunggulan te!ri dan kenyataan prakti"3 "atu ke" pelak"anaan pembela#aran k!perati. dalam penga#aran matematik "ek!lah rendah. ,urnal Penyelidikan Pendidikan $aktab Perguruan Sara)ak, 2ilid ', C! 1, 66065. 2e..ery anak Menggu. )'00 *. ?Aya +u.@ +alam Prosiding Seminar 'ajian Tindakan 2003& 9.: Oktober 2003. (erbitan ber"ama Maktab Perguruan (un Abdul $a>ak, Samarahan dan 2abatan Pendidikan %ahagian Sri Aman, 1 01&5. Khairuddin Ayip. )'00 *. 99 'arangan 5PS6 Tahun 4& 5& +. Petaling 2aya3 -n.!0+idik Sdn. %hd.

Kementerian Pendidikan Malay"ia. )1999*. !uku Panduan uru& !ahasa $alaysia Tahun 5. Kuala 9umpur3 +ewan %aha"a dan Pu"taka. Sa>ali Mat Saman. )'000;. 'arangan 5PS6. Petaling ,aya3 Pear"!n Bdu,ati!n Malay"ia Sdn. %hd.