Anda di halaman 1dari 14

BUNYI PANJANG DAN BUNYI PENDEK

Bunyi bahasa dibezakan atas dasar bunyi panjang dan pendek (J nes D!" #$%&' #()* Perbezaan didasarkan pada +a,anya bunyi itu diu-apkan atau +a,anya bunyi itu diartiku+asikan! .enurut Abdu+ /a,id .ah, d dan Nik /assan Basri Nik Ab Kadir (01#0*" 2 ka+ dan k ns nan dapat dibahagikan atas 2 ka+ panjang dan pendek!

3anda untuk panjang biasanya dengan tanda garis pendek di atas atau dengan titik dua di sebe+ah kanan bunyi panjang! 4 nt h' i! 2 ka+ 5a5 jika panjang ditu+is 6a'7 atau 6a 7 ii! 5u5 6u'7 atau 6u7 iii! 5+5 6 +'7 atau 6+7 i2! 5e5 6e'7 atau 6e7 2! 5 5 6 '7 atau 6 7

BUNYI 8ANGKAP DAN 3UNGGA9 Bunyi dapat dibezakan atas dasar bunyi
rangkap (padu" ganda* dan tungga+ (Abdu+ /a,id .ah, d dan Nik /assan Basri Ab Kadir*!
BUNYI 8ANGKAP
Bunyi yang terdiri daripada dua bunyi dan terdapat da+a, satu suku kata!

BUNYI 3UNGGA9
Bunyi yang terdapat da+a, dua suku kata yang berbeza!

DI:3;NG
Bunyi 2 ka+ rangkap yang terdiri daripada satu 2 ka+ penuh dan satu 2 ka+ tidak se+esai

.;N;:3; NG

Bunyi 2 ka+ tungga+

3erbahagi kepada 0' a* Di<t ng naik b* Di<t ng ,enurun Kedua=duanya dihasi+kan se-ara berbeza=beza!

Dibahagikan kepada 0 jenis' a* Bunyi 2 ka+ biasa b* Bunyi 2 ka+ sengau

?e,asa bunyi 2 ka+ sengau dihasi+kan" udara ke+uar ke r ngga hidung! Bunyi sengau di tanda dengan tanda diakritik 6@7! 3anda ini di+etak di atas huru< 2 ka+ 4 nt h' >;KA9
>;KA9 BIA?A

6i7 6e7 6a7 67 6n7 6 7

?ENG AU

[i]

[ ] [] [] [n] [o]

Di<t n g naik

Dihasi+kan dengan -ara 2 ka+ perta,a sepenuhnya" ,anaka+a 2 ka+ kedua dihasi+kan separuh penuh! 4 nt h' a,b i 6 A ambo#] 9a,bai 6 A+a,ba#] 3erdapat da+a, bahasa .e+ayu " bahasa Ind nesia" Banjau /u+u dan .andura! bahasa .e+ayu dan bahasa Ind nesia' 6 i7 6ai7 6au7 Banjau /u+u ' 6ai7 6aU7 6ui7 Bahasa .andura ' 6ai7 6 i7 6ui7 Kee,pat=e,pat bahasa ini tidak punyai di<t ng turun!

Di<t ng turun

Dihasi+kan dengan -ara 2 ka+ perta,a dihasi+kan dengan -ara tidak se+esai dan 2 ka+ kedua dihasi+kan sepenuhnya! 4 nt h' da+a, dia+ek Ke+antan perkataan kue 6Ake#] gua 6 AgBaA7

Bahasa Inggeris ,e,punyai di<t ng naik" 6 ei7 6 i7dan di<t ng turun 6i7 6u7! Gugusan k ns nan yang terdapat da+a, bahasa .e+ayu" bahasa Ind nesia" A-eh" JaCa dan bahasa Inggeris! Bahasa Ind nesia" A-eh dan JaCa ' 5pr5" 5kr5" 5tr5" 5b+5" 5k+5 dan sebagainya! bahasa Inggeris' 6t7 6d(7! Gugusan da+a, bahasa .e+ayu banyak dipinja, daripada bahasa Inggeris seperti praktik" dra,a akti<*!

BUNYI NYA8ING DAN 3IDAK NYA8ING!


.enurut Abdu+ /a,id .ah, d dan Nik /assan Basri Nik Ab Kadir(01#0* bunyi dibezakan kepada bunyi nyaring (+antang* dan tidak nyaring pada Caktu terdengar kepada te+inga (.a+,berg B!" #$)('))* .enurut aspek audit ris" bunyi b +eh dibezakan berdasarkan darjah atau si<at kenyaringannya! Darjah kenyaringan ruang res nansi sa+uran ada+ahpada Caktu bunyi diu-apakan!

LUAS NYARING
.akin +uas ruang res nansi sa+uran pengu-apan yang digunakan pada Caktu ,e,bentuk bunyi bahasa" ,akin tinggi darjah kenyaringannya!

SEMPIT TIDAK NYARING

.akin se,pit ruang res nansi" ,akin rendah darjah kenyaringan!

2 ka+ yang se,pit tinggi seperti 6i7" 6u7 punyai darjah kenyaringan (ke+antangan" s n ran* pa+ing rendah kerana ruang res nansinya pada Caktu di u-ap pa+ing rendah! 2 ka+ tertutup 6i" u7 > ka+ se,i tertutup (se,i terbuka* 6e" " " " 7 2 ka+ terbuka 6a7

K ns nan tidak dapat ,en-apai pun-ak kenyaringan tanpa bantuan 2 ka+! K ns nan si+abik bunyi ,endahu+ui atau ,engikuti kurang nyaring atau tidak nyaring tetapi k ns nan ini ,e,punyai kenyaringan yang tinggi sehingga ,enjadi pun-ak kenyaringan kepada k ns nan di sekitarnya an ,e,bentuk suku kata!
Getaran 6r7 Geseran 6s" z7 ?isian6+7 Nasa+ 6n",7

BUNYI DENGAN A8U? UDA8A EG8A?I: DAN A8U? UDA8A INGE8I:


.enurut Abdu+ /a,id .ah,, d dan Nik /assan Basri Nik Ab Kadir (01#0* arah arus udara da+a, pe,bentukan bunyi bahasa dapat dibezakan atas egrasi< dan ingresi< (9ade< ged" P!" #$$(' 0(*!

egrasi< pu+, nik Egrasi< g+ ta+ik

Arah udara ,asuk ke da+a, paru=paru


Ingresi< g+ ta+ik Ingresi< 2a+erik

ING8E?I :

A8U? UDA8A EG8A?I:


EGRASIF PULMONIK

EGRASIF GLOTALIK
Bunyi yang terbentuk dengan arus udara (ke+uar* dengan ,ekanis g+ tis terhasi+ dengan -ara ,erapatkan pita= pita suara sehingga g+ tis da+a, keadaan tertutup rapat! ?e+uruh r ngga pangka+ tengk rak (+aring* dise,pitkan dan dinaikkan" sehingga udara da+a, r ngga ,u+ut dan r ngga ker ngk ng (<aring* terha+ang serta tersekat! ?a+uran r ngga ,u+ut dan hidung ditutup" udara yang terha+ang dihe,bus ke+uar dengan -ara ,e,buka sa+uran r ngga ,u+ut 3erdapat di A<rika" India= A,erika dan Kaukasus

Bunyi yang terbentuk dengan arus udara egrasi< (ke+uar* dengan ,ekanis,e pu+, nik udara dari paru=paru sebagai su,ber uta,a dihe,buskan ke+uar dengan -ara,enge-i+kan ruang paru= paru +eh t t paru=paru" t t perut dan r ngga dada! /a,pir se,ua bahasa terbentuk dengan -ara ini (bahasa .e+ayu" Ind nesia dan Nusantara*!

A8U? UDA8A ING8E?I:


INGRESIF GLOTIS
Bunyi bahasa yang terbentuk dengan arus udara ingresi< (,asuk* dengan ,ekanis,e g+ tis! Pr sesnya sa,a dengan engrasi< g+ tis ,erapatkan pita=pita suara sehingga g+ tis tertutup rapat seka+i! 8 ngga pangka+ tengk rak yang dise,pitkan diturunkan" udara ,asuk! Disebut bunyi i,p+ si<! Ditanda dengan +engkungan ke arah kanan" 6b"d"g7 bahasa 3 y +aba+" Indian= A,erika!

INGRESIF VELARIK
Bunyi terbentuk dengan arus udara ingresi< (,asuk* dengan ,ekanis,e 2e+arik! 3erjadi dengan ,enaikkan pangka+ +idah serta dite,pe+kan pada +e+angit +e,but! Kedua=dua bibir ditutup rapat D hujung (daun +idah* dan kedua=dua sisi +idah yang ,erapat pada gigi atau gusi da+a, di+epaskan turun serta diketerbe+akangkan" bibir di buka hingga ada kerenggangan ruang pada r ngga ,u+ut! Pangka+ +idah tetap terkena dengan +e+angit ,enyebabkan bunyi k+ik sebagai pr ses ingresi< 2e+arik!