Anda di halaman 1dari 21

KUMPULAN 2

SITI NUR ATIKAH BINTI DAUD D20112052069 NUR FARAHISHA BINTI KAMARUL ARIFFIN D20112052055 SITI FATIMAH BINTI TALIYANG @ ALIAS D20112052061 NURUL ASHIKIN BINTI RAZALI D20112052060 SITI NAQIAH FARAIAN BINTI OMAR D20112052049 MOHD ZULKARNAIN BIN MAHMAT D20112052070 NOR HASWINA BINTI ZAHARI D2011252062

SOALAN: BERDASARKAN KENYATAAN ROSENBLATT YANG DIPETIK DARIPADA BAB 1, BUKU MAHZAN ARSHAD (2003), PENDIDIKAN LITERASI BAHASA MELAYU: SATU PENDEKATAN BERSEPATU, APAKAH YANG ANDA FAHAM TENTANG KONSEP EFEREN DAN ESTETIK. CUBA KAITKAN KONSEP INI DENGAN PROSES MEMBACA BAGI MENCARI MAKNA. SEDIAKAN CONTOH-CONTOH YANG SESUAI DALAM PENGAJARAN MEMBACA DI BILIK DARJAH.

DEFINISI LITERASI
Perkataan literasi berasal daripada bahasa Inggeris literacy yang bermaksud kenal huruf. Dalam bahasa Arab pula ia dikenali sebagai taarub yang bermaksud mengenal huruf.

Kamus Dewan Edisi ke-4 : kebolehan menulis dan membaca atau celik huruf .
Dari segi bahasa : ia bermaksud sebagai lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia, percakapan yang baik atau bersopan santun. Oleh itu, literasi bahasa boleh didefiniskan sebagai kebolehan menguasai kemahiran menulis dan membaca sebagai medium perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia yang menggunakan bahasa yang sama.

Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB (Unesco) mendefinisikan literasi sebagai seseorang yang dapat membaca dan menulis suatu penyataan yang pendek dan mudah dalam kehidupan hariannya. * Secara ringkasnya, literasi bermaksud kemampuan membaca dan menulis pada tahap yang memadai untuk berkomunikasi atau tahap yang membolehkan seseorang memahami dan meluahkan pendangan dalam masyarakat celik huruf agar dapat bergaul dalam masyarakat.

Sejarah Literasi Bahasa

LETERASI BAHASA
Turut dikenali sebagai kenal atau celik huruf yang membawa maksud kemampuan minimum untuk membaca dan menulis dalam sesuatu bahasa. Dahulu, seseorang yang tahu membaca dan menulis namanya sendiri dianggap mempunyai keupayaan literasi bahasa. Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNESCO) seseorang yang mempunyai keupayaan literasi ialah seseorang yang dapat membaca dan menulis suatu pernyataan yang pendek dan mudah dalam kehidupan hariannya. Namun, istilah sudah tidak relevan pada masa kini.

Literasi bahasa kini dinilai dari segi penggunaan kemahiran membaca dan menulis dalam kehidupan harian dan memahami penulisan tersebut. Tahap keupayaan literasi semakin meningkat selaras dengan peredaran masa dan kemajuan masyarakat menggunakan bahan bercetak dan sumber maklumat pelbagai media.

Literasi ekonomi Literasi perubatan

Literasi undangundang

Literasi teknologi maklumat

Literasi budaya

BIDANG KEMAMPUAN LITERASI

Literasi pasaran saham

Kegiatan literasi (mendengar, bertutur, membaca, menulis dan berfikir)

Satu proses membina makna

Makna dibina menerusi interaksi antara individu dengan teks serta konteks persekitaran. Makna berkait rapat dengan minat, budaya, pengetahuan latar, kemahiran, strategi, motivasi dll. Literasi memberi seseorang peluang menikmati dan menghargai keupayaan untuk berinteraksi dengan orang lain.

Literasi Berfungsi
Kemampuan seseorang menggunakan set minda untuk memanfaatkan kemampuan membaca dan menulis. Tahap literasi berfungsi berbeza-beza menurut pertalian antara pembaca dengan bahan yang dibaca. Proses literasi tahap rendah dan proses literasi tahap tinggi Terdapat 2 jenis literasi berfungsi : - Eferen - Estetik

EFEREN
Pembacaan bagi tujuan membina kemahiran atau mengumpul maklumat.Pembaca menumpukan perhatian pada maklumat yang diperoleh daripada teks

ESTETIK
Pembacaan bagi tujuan membina citarasa keindahan,menerusi bahasa yang digunakan penulis. Tumpuan pembaca ialah pada bahasa yang berbunga, imgen dan kesan rasa yang

Menurut Rosenblatt (1978) Ketika membaca, pembaca bergerak antara dua kontinum ini dan akhirnya akan berhenti pada salah satu arah tersebut. Pembaca akan menetapkan pendirian yang diambilnya hasil daripada pembacaanya.

Proses mencari makna


Mengenal pasti satu set kemahiran yang dikenali sebagai kemahiran kefahaman Menggunakan pendekatan pendidikan literasi secara holistik Kegiatan literasi iaitu kegiatan mendengar, bertutur ,membaca, menulis, dan berfikir dalam sesuatu bahasa ialah proses membina makna. (Brozo,1999).

Situasi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu

Pelajar membaca teks yang diberikan. Pelajar akan cuba mencari maklumat untuk menjawap soalan yang diberikan.

Berlakunya konsep eferen kerana pelajar membaca untuk mendapatkan maklumat

Estetik dalam pembelajaran bilik darjah


Pelajar akan didedahkan dengan hasil penulisan sastera yang mengandungi unsur estetik dalam mata pelajaran Bahasa Melayu seperti puisi dan novel. Unsur nilai positif diterapkan oleh penulis agar dapat membentuk jati diri dan peribadi pelajar. Nilai estetik dalam penulisan dapat dirasai oleh pelajar sekiranya mereka benar-benar menghayati dan memahami apa yang ingin disampaikan penulis.

Nilai estetik di selit dalam karya novel, cerpen, puisi, (pantun, syair, gurindam, seloka dan sajak) dan drama. Unsur seni diserapkan untuk keindahan bahasa dalam penulisan yang mudah difahami oleh pelajar yang dibimbing oleh guru Bahasa Melayu dan Sastera. Guru perlu memainkan peranan untuk membantu pelajar untuk memahami nilai-nilai dan pengajaran yang ingin disampaikan.

Karya - karya

KESIMPULAN konsep estetik dan eferen dapat membantu pembaca khususnya pelajar untuk mudah memahami proses pembacaan. Pelbagai teori bacaan dan pelbagai kajian yang dijalankan berhubung proses pengajaran dan pembelajaran literasi dapat menyokong pemahaman pembaca terhadap proses pemahaman dan pengajaran bacaan serta penguasaan kemahiran berbahasa khususnya para pelajar. Proses pembelajaran literasi menekankan aspek penguasaan bahasa dan literasi secara bersepadu, bermakna, dan berterusan ini membantu merangka bagaimana prinsip asas pengajaran dapat digubal berdasarkan konsep-konsep yang telah dibincangkan.

In conclusion, the concept of aesthetic and eferen help readers especially students to easily grasp of the reading process. Various theories of reading and research conducted on the teaching and learning of literacy can support readers understanding of the process of understanding and mastery of teaching reading and language skills, particularly students. . Literacy learning process will emphasize the mastery of language and literacy in an integrated, meaningful, and continuing. Next, we will be able to formulate how the basic principles of teaching can be formulated based on the concepts that have been discussed.