Anda di halaman 1dari 11

Tajuk : Perjuangan mempertahankan etnik akan menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Bincangkan sejauh mana Gagasan 1 malaysia mampu merealisasikan hasrat untuk mengurangkan konflik antara etnik di Malaysia.

Gagasan 1 malaysia 1Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum berteraskan beberapa nilai!nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia." ! #ato$ %ri Mohd &ajib Bin Tun 'j (bd )a*ak ! Perdana Menteri Malaysia 1. PENDAHULUAN +onflik antara etnik telah diketahui umum akan biasannya memba,a kepada kehancuran sesebuah negara. &egara akan makin mundur. %truktur pentadbiran akan goyang". -okus terhadap banyak perkara akan terabai Matlamat akan terbantut.. %ikap pentingkan diri. Buta sejarah. (ntara faktor yang tidak kurang kesannya dalam memberi impak terhadap situasi tersebut. +umpulan!kumpulan yang berkepentingan tertentu juga acap kali menggunakan landasan etnik sebagai batu loncatan dalam meraih sesuatu. &egara kita bermasyarakat majmuk. &amun keutuhan dapat dipertahankan sehingga hari ini. .alaupun peristi,a!peristi,a hitam kesan konflik hubungan etnik pernah berlaku kadarnya masih pada tahap yang amat sedikit dan terka,al. Tugasan ini dimulakan dengan petikan ucapan /(B Perdana Menteri Malaysia. 0ngkapannya ringkas namun mencakupi keseluruhan agenda inti perlaksanaan Gagasan 1Malaysia yang diilhamkan beliau dan kesan penyatuan lahiriah dapat dilihat ,alau hakikat dalaman kita tidak dapat dipastikan secara nyata.

+upasan berikutnya adalah berfokus terhadap +onsep 1Malaysia dan agenda yang terukir jelas menjurus kepada isu utamanya penyatuan. 1elas dan amat objektif penekanan utama dalam konsep ini adalah perpaduan kaum yang pasti akan memberi impak positif terhadap hubungan antara etnik di Malaysia. Gagasan 1Malaysia ini pada nama dan laungannya kelihatan baru. 'akikatnya gagasan ini lebih kepada kelangsungan dasar!dasar sedia ada tetapi dimantapkan bagi mencapai dasar!dasar sedia ada. (ntara peranan gagasan ini tidak terkecuali melonjakkan kesepakatan Malaysia" dalam menghampiri dan seterusnya untuk sama!sama menikmati .a,asan 2323" yang menjadi batu tanda target Malaysia berada dalam kelompok negara!negara maju. 0mumnya keunikan Malaysia yang terdiri dari pelbagai etnik telah direncanakan perjalanan yang tersusun rapi agar yang unik ini tidak menjadi duri malah menjadi kekuatan untuk memartabatkan lagi Malaysia tercinta ini. Malaysia pernah melalui pelbagai peristi,a pahit yang menjejaskan hubungan etnik sejak *aman penjajahan sehingga selepas merdeka 4Peristi,a 15 Mei 16768 +emajuan ekonomi sahaja tidak sempurna sekiranya tidak disertai kestabilan politik. +estabilan politik sahaja juga tidak kukuh tanpa pembangunan ekonomi yang seimbang. Pembangunan ekonomi dan kestabilan politik perlu seiring dan seimbang agar tidak ,ujud kepincangan sehingga menimbulkan konflik %emoga tugasan ini dapat memperjelas kepada pembaca 9 penilai tentang peranan penting Gagasan 1Malaysia dalam menangani dan yang utama memastikan konflik etnik tidak bernadi lagi di Malaysia. 2. KONSEP ETNIK %ekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam termasuk adat resam pakaian bahasa dan kegiatan ekonomi. +onsep etnik mempunyai erti yang berkaitan rapat dengan konsep!konsep ras dan bangsa. )as dan bangsa memberikan penekanan pada perbe*aan fi*ikal atau sifat!sifat biologi antara sesama manusia. :tnik sering berbe*a berdasarkan ciri budaya seperti adat resam pakaian pandangan kecantikan kegiatan ekonomi hiburan. #i Malaysia

orang Melayu ;ina <ndia +ada*an #usun Melanau dan pelbagai lagi dianggap sebagai etnik. :tnik merujuk kepada sekumpulan manusia yang mengidentifikasikan diri mereka berlandaskan keturunan dan ,arisan budaya yang sama" 4&oriati (. )ashid Boon Pong /ing %harifah -akhriah %yed (hmad = >uraidah ( Majid 2311 ms. 138 3. KEPENTINGAN MEMAHAMI HUBUNGAN ETNIK Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum yg pernah menghadapi konflik etnik. 'ubungan etnik berkait rapat dengan seluruh struktur sosial masyarakat dan memberi pemahaman tentang darjah pluralisme sosial dan kebudayaan punca konflik serta sejauhmana struktur masyarakat bersifat kolonial. 'ubungan etnik mencerminkan perkembangan sejarah dan kemampuan sosioekonomi sesebuah negara. 'ubungan etnik mencerminkan darjah dan sumber ketegangan sosial dlm sesebuah masyarakat. Melalui hubungan etnik juga dapat difahami isu prasangka dan diskriminasi di sesebuah negara serta gambaran peranan faktor personaliti dalam menentukan tingkah laku ahli masyarakat. 'ubungan etnik penting dalam memahami kesan pengindustrian di sesebuah negara 4kesan pengindustrian dan perubahan sosial8.'ubungan etnik mempengaruhi dasar sosial dan perancangan sosial sesebuah negara. 4. Kons ! 1 malaysia 1Malaysia satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum berpaksikan nilai!nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. 4Perpaduan adalah tema utama dalam gagasan ini8 Gagasan 1Malaysia adalah pelengkap pada dasar!dasar sedia ada bukan dasar baharu. Bertujuan mengukuhkan lagi perpaduan bagi menjamin kestabilan ke

arah mencapai kemajuan dan pembangunan yang lebih tinggi bagi rakyat dan negara Malaysia. 1Malaysia dijelmakan bagi membantu agar .a,asan 2323 yang diimpikan menjadi realiti bukan sekadar angan!angan kosong. .a,asan 2323 secara tidak langsung adalah pendorong ke arah kerja kuat rakyat Malaysia dan disulami dengan semangat setia ka,an tolerensi dan berhemah antara etnik. Pengertian ini adalah berdasarkan hujah baha,a untuk mencapai status negara maju sepertimana yang diilhamkan melalui .a,asan 2323 syarat yang paling utama ialah sebuah negara yang kukuh dan stabil dan ini akan hanya dapat dicapai apabila rakyatnya bersatu padu. Perpaduan yang digambarkan oleh gagasan 1Malaysia amat berbe*a dari konsep asimilasi yang diamalkan di negara!negara lain di mana identiti kaum!kaum etnik dilenyapkan dan diganti dengan satu identiti nasional yang sama. %ebaliknya 1Malaysia menghargai dan menghormati prinsip!prinsip Perlembagaan Persekutuan serta identiti!identiti etnik setiap kaum di Malaysia dan menganggapnya sebagai satu aset atau kelebihan yang patut dibanggakan. 1Malaysia menekankan sikap penerimaan di kalangan rakyat berbilang kaum di mana sesuatu kaum menerima keunikan kaum yang lain seadanya agar dapat kita hidup bersama dalam keadaan saling hormat menghormati sebagai rakyat dalam satu negara. Menjadi asas kepada semua ini adalah prinsip keadilan untuk semua kaum yang memba,a maksud baha,a nasib semua kaum akan terbela dan tiada mana!mana pihak akan dipinggirkan. +eadilan ini mestilah mengambil kira taraf kemajuan kaum!kaum yang berada pada tahap yang berbe*a. ?leh itu dasar! dasar kerajaan dan peruntukan!peruntukan Perlembagaan yang memberikan pembelaan kepada golongan yang memerlukannya akan tetap dilaksanakan. 1Malaysia adalah penerusan agenda membina negara. 0ntuk mencapai kemajuan bagi negara rakyat perlu dimajukan terlebih dahulu dan ini dimulakan dengan membentuk sikap penerimaan antara kaum yang memba,a kepada perpaduan yang utuh. (pabila perpaduan dicapai maka urusan pembangunan negara akan berjalan dengan lebih lancar.

". ASAS#ASAS GAGASAN 1MALA$SIA Perpaduan adalah pra!syarat dalam usaha merealisasikan aspirasi negara iaitu mencapai status &egara Maju menjelang tahun 2323 ".1. 1Malaysia a%ala& ! n '(san ag n%a m m)ina n ga'a

Perpaduan sememangnya telah membentuk teras utama dalam hala tuju negara menuju kecemerlangan bermula sejak kemerdekaan dicapai. 1Malaysia bertujuan menyemarakkan semula semangat perpaduan dan persaudaraan di kalangan rakyat Malaysia. 0ntuk mencapai kemajuan bagi negara rakyat perlu dimajukan terlebih dahulu dan ini dimulakan dengan membentuk sikap penerimaan antara kaum yang memba,a kepada perpaduan yang utuh. (pabila perpaduan dicapai maka urusan pembangunan negara akan berjalan dengan lebih lancar. ".2. ASPEK#ASPEK UTAMA GAGASAN 1MALA$SIA

+onsep 1Malaysia digagaskan akan terlaksana dalam dua aspek utama seperti berikut: ".2.1 As! * P '+ama , P n 'a!an T 'as#T 'as P '!a%(an Menerapkan teras!teras perpaduan sebagai budaya dan amalan semua rakyat Malaysia. Teras perpaduan ini adalah komponen!komponen asas yang menguatkan semangat bersatu padu di kalangan rakyat berbilang kaum. Teras Perpaduan ini didokongi oleh nilai!nilai murni yang seharusnya mendasari cara hidup rakyat Malaysia. ".2.2 As! * K %(a , P n 'a!an Nilai#Nilai As!i'asi &ilai!nilai (spirasi yang digagaskan dalam konsep 1Malaysia ialah nilai!nilai yang perlu ada pada masyarakat progresif dan dinamik yang akan memacu negara ke arah mencapai status negara maju.

&ilai!nilai aspirasi akan membantu dalam me,ujudkan tenaga kerja yang berdaya maju dan mampu bersaing dalam persekitaran global dan ini seterusnya membantu melonjakkan kedudukan ekonomi negara ke tahap yang lebih kukuh dan mantap. ".3 TE-AS#TE-AS PE-PADUAN ".3.1 P n 'imaan 1Malaysia menekankan sikap penerimaan di kalangan rakyat berbilang kaum di mana sesuatu kaum menerima keunikan kaum yang lain seadanya agar dapat kita hidup bersama dalam keadaan saling menghormati sebagai rakyat dalam satu negara. <a adalah peningkatan ketara dari sikap toleransi semata!mata. ".3.2 P'insi!#!'insi! K n ga'aan yang ) 'asas*an. a. Perlembagaan Persekutuan b. )ukun &egara ".3.3 K a%ilan Sosial %emua rakyat Malaysia akan terbela dan tiada mana!mana pihak akan dipinggirkan. +eadilan ini mestilah mengambil kira taraf kemajuan kaum!kaum yang berada pada tahap yang berbe*a. ?leh itu dasar!dasar kerajaan dan peruntukanperuntukan Perlembagaan yang memberikan pembelaan kepada golongan yang memerlukannya akan tetap dilaksanakan. ".4 PENE-APAN NILAI#NILAI MU-NI +etiga!tiga Teras Perpaduan ini pula didokongi oleh nilai! nilai murni termasuk nilai!nilai berikut: ".4.1 Ho'ma+#m ng&o'ma+i . 'ormat menghormati antara semua kaum termasuk menghormati adat resam serta budaya kaum lain. )asa hormat ini juga menuntut kita tidak mengeluarkan kata!kata kesat tentang kaum lain dan juga tidak mempersoalkan peruntukan! peruntukan undang!undang yang menyentuh sensiti@iti kaum.

".4.2 - n%a& &a+i /Ta0a%&(*1. )asa rendah hati atau Ta,adhuk adalah perasaan insaf baha,a kita semua adalah rakyat dalam satu negara yang sama dan kita perlu hidup bersama secara harmoni. <a juga merangkumi pengertian baha,a setiap kaum malah setiap indi@idu ada kelemahan dan kelebihannya yang sendiri dan seharusnya kita memanfaatkan kelebihan masingmasing demi untuk memperkukuhkan masyarakat dan negara. ".4.3 K s % '&anaan. <alah pendekatan sederhana dalam apa jua isu yang berbangkit. #alam negara bermasyarakat majmuk seperti Malaysia tindakan atau tutur kata bersifat ekstrem tidak langsung boleh diterima kerana ia boleh memba,a kepada masalah ketidakstabilan sosial yang lebih parah. ".4.4 B ')(%i#)a&asa. Budi!bahasa ialah tuturkata dan tingkah laku yang tertib dan berpaksikan kesantunan dalam segala interaksi dan perhubungan dengan pihak lain bagi menjana kerjasama dan permuafakatan yang lebih erat. "." P n 'a!an Nilai#Nilai As!i'asi )akyat #idahulukan Pencapaian #iutamakan ".".1 K +a)a&an. +etabahan dalam mengharungi masalah dan cabaran yang mendatang. )akyat Malaysia seharusnya bersifat tidak mudah mengaku kalah sebaliknya perlu memilikikeyakinan diri yang tinggi serta semangat juang yang kental dalam apa jua bidang yang diceburi. ".".2 K s +iaan. +esetiaan sepenuhnya kepada negara Malaysia dan kesediaan untuk berbakti dan berkorban demi negara yang tercinta.

".".3 K )i2a*sanaan. <alah cara berhadapan dengan sebarang masalah dengan penuh berhemah dan teliti agar tidak berlaku perkara!perkara yang menyinggung hati dan perasaan mana!mana pihak yang lain. ".".4 B(%aya Ino3asi . (dalah kesediaan kita sebagai rakyat Malaysia untuk mencuba perkara baru dan berino@asi dalam apa jua lapangan yang kita ceburi. )akyat Malaysia perlu dikenali sebagai indi@idu!indi@idu yang mampu menjadi pemimpin dalam bidang masing! masing. +ita mesti berani berubah untuk kebaikan berani mencari penyelesaian baru dalam menangani masalah. 4. -(m(san 4.1 Kons ! H()(ngan E+ni* %an Kons! Gagasan 1Malaysia Berdasarkan dua konsep ini tentu kita dapat lihat peranan atau fungsi antara kedua!duanya. :tnik sering berbe*a berdasarkan ciri budaya seperti adat resam pakaian pandangan kecantikan kegiatan ekonomi hiburan. #i Malaysia orang Melayu ;ina <ndia +ada*an #usun Melanau dan pelbagai lagi dianggap sebagai etnik. 1Malaysia satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum berpaksikan nilai!nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. (mat jelas gagasan 1Malaysia meletakkan matlamat perpaduan sebagai agenda utama dalam gagasan ini. %udah semestinya kekuatan ini akan mengurangkan pergeseran hubungan etnik. (spek utama dalam Gagasan 1Malaysia adalah penerapan teras!teras perpaduan dan Penerapan &ilai!&ilai (spirasi. Penerapan Teras!Teras Perpaduan dinyatakan dengan jelas terhadap penerimaan keunikan kaum lain. (spek hormat! mnghormati juga diberi perhatian. %elain itu prinsip!prinsip kenegaraan dan keadilan %osial tidak dikesampingkan.

Teras Perpaduan ini yang didokongi kuat oleh nilai! nilai murni hormat! menghormati rendah hati 4Ta,adhuk8 kesederhanaan dan berbudi!bahasa tentunya memberi kesan terhadap sikap masyarakat. <mpak positifnya secara kasarnya akan membina indi@idu yang menitikberatkan perpaduan dan kesejahteraan dalam mengejar kemakmuran. <ni tentu membantu mengelakkan konflik etnik di negara kita. 4.2 P n 'a!an nilai#nilai as!i'asi 2(ga m n2a%i +(n2ang %alam Gagasan 1Malaysia. +etabahan dalam mengharungi masalah dan cabaran yang mendatang. )akyat Malaysia seharusnya bersifat tidak mudah mengaku kalah. Manakala +esetiaan dihuraikan sebagai kesediaan untuk berbakti dan berkorban bagi kepentingan negara. +ebijaksanaan dan budaya ino@atif juga antara pengisian utama dan nadi penting gagasan ini. Bijaksana tentunya amat lumrah untuk kita menghurai maksud dan kesannya terhadap apa!apa situasi pun. Tidak mungkin insan bijaksana merencanakan tindakan tidak bijak yang mungkin mengundang kesusahan masyarakat persengketaan kehancuran dan memberi kesan penjanaan sistem urus tadbir negara tercinta kita. Budaya ino@asi jika dilihat secara umumnya mahu melahirkan indu@idu atau organisasi yang kreatif dan kritis. #alam masa yang sama idea!idea yang diketengahkan mungkin akan memberi impak positif dalam perkara!perkara tertentu. Budaya ini juga tidak kurang pentingnya dari aspek hubungan kemasyarakatan. Peranannya dalam ikatan silaturahim kekeluargaan juga amat bermakna dan penting. )asionalnya semua etnik inginkan kelebihan 4ataupun sekurang!kurangnya kesamarataan8 pada kumpulan masing!masing berdasarkan hujah dan alasan tersendiri. +eadaan desakkan luahan dan banyak lagi ungkapan yang seerti dengannya ini perlu ditangani dengan bijak agar semua ahli masyarakat berasa mereka adalah rakyat Malaysia". (ndai sebaliknya telah tercatat dalam sejarah sebagai ja,apan persoalanA kesejahteraan negara mungkin tergugat.

Berdasarkan konsep!konsep dan asas!asas penting Gagasan 1Malaysia memang amat jelas peranannya dalam merealisasikan hasrat untuk mngurangkan konflik antara etnik di Malaysia.

5. - 6l *si (lhamdulillah syukur dengan i*in!&ya dapat saya sempurnakan tugasan ini. Pada peringkat a,al menyiapkan tugasan ini sememangnya banyak perkara yang saya kurang jelas berkaitan hubungan etnik dan Gagasan 1Malaysia yang diilhamkan oleh /(B Perdana Menteri kita. Tugasan ini secara tidak langsung memberi input yang berguna kepada saya khususnya aspek kemasyarakatan yang amat kritikal keadaannya. 'idup dalam masyarakat majmuk sememangnya memerlukan keprihatinan yang tinggi kerana kepelbagaian adat budaya dan agama. +eadaan ini seterusnya me,ujudkan agenda cara hidup dan kemahuan yang berbe*a. Gagasan 1Malaysia dirasakan amat objektif dalam menggariskan peranan setiap ahli masyarakat.Gagasan ini juga jelas menyatakan aspirasi kerajaan. -okus tugasan ini adalah mengaitkan peranan Gagasan 1Malaysia dalam merealisasikan hasrat untuk mengurangkan konflik etnik di Malaysia. Gagasan ini sememangnya amat memberi kesan positif terhadap hubungan etnik di negara kita. Tunjang utama gagasan ini yang juga konsep utama Gagasan 1Malaysia adalah perpaduan. Tugasan ini telah membuka minda saya bukan sahaja tentang nilai perpaduan antara etnik malah kesedaran tentang kematangan berfikir secara luar kotak dan menghargai sejarah. .alau tema perpaduan telah lama dilaungkan. .alau nyanyian irama kesepakatan sentiasa didendangkan. +ekadang kita terlupa menjenamakannya agar khalayak umum memberi fokus dan menji,ainya. Gagasan 1Malaysia sepatutnya bukan hanya mengurangkan konflik hubungan etnik malah menjadi alat mengikat erat kita masyarakat Malaysia.

B<BB<?G)(-< +amarudin 'j. 'usin . 166C . Pedagogi Bahasa . %iri Pendidikan Bongman . Petaling 1aya.