Anda di halaman 1dari 4

Syukur Dalam Perspektif Al-Quran

Desember 4, 2007 at 7:09 am (Uncategorized) Syukur dalam ers ekti! al"#ur$an akan men%elaskan &akikat syukur yang sebenarnya, enulis mencoba men%elaskan sedikit alasan atau menga a 'lla& memerinta&kan kita untuk bersyukur( Dan dalam al"#ur$an sangat diterangkan banyak &ikma& dan balasan yang diberikan 'lla& untuk orang"orang yang bersyukur) Serta resentati! syukur kita atas karunia 'lla& dalam kegiatan se&ari"&ari kita) Sebelum enulis memba&as mengenai tetang syukur lebi& %au&) kita ungka da&ulu menga a 'lla& memerinta&kan kita untuk bersyukur( dan menga a banyak diantara manusia yang tidak bersyukur( serta menga a kita &arus bersyukur() Di ba*a& ini bebera a ayat yang menerangkan menga a kita &arus bersyukur sbb: +4:,47- Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman ? Dan Allah adalah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui. +.2:9- Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)- ya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati! (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur. "#Dan mereka memperoleh man$aat padanya man$aat-man$aat dan minuman maka mengapakah mereka tidak bersyukur???##(%asin & '(). Dari a aran ayat diatas dicoba di%elaskan bebera a alasan menga a kita &arus bersyukur dan alasan menga a banyak manusia yang tidak bersyukur) dari a aran ayat diatas dicoba digambarkan ke ada manusia menga a alla& menyiksa banyak diantara manusia %ika mereka semua bersyukur dan beriman ke adanya) Dan alla& men%elaskan dalam !irmannya bebera a nikmat atau satu karunianya ke ada manusia itu dengan menci takan manusia dengan dilengka i tubu& serta ro& yang diberi engli&atan, endengaran untuk manusia teta i sedikit sekali manusia yang beryukur serta ula di%elaskan dalam ayat tersebut ba&*a karunia dan nikmat 'lla& atas manusia banyak sekali dengan memberi segala man!aat"man!aatnya atas makanan dan minuman ke ada manusia teta i sekali lagi 'lla& mem ertegas menga a mereka tidak bersyukur((( Dari en%elasan sedikit alasan atau sebab menga a kita &arus beryukur((( dari gambaran diatas enulis akan mencoba mema arkan bebera a masala& yang akan diba&as mengenai syukur dalam ers ekti! 'l" /ur$an diantaranya sbb : ,) 0elaskkan lebi& lengka lagi 1enga a kita &arus bersyukur((( serta 1enga a banyak sekali manusia yang tidak bersyukur serta a a yang &arus kita syukur((( 2) 0elaskan engertian atau &akikat syukur dalam ers ekti! 'l"/ur$an yang sebenarnya((( .) 0elaskan 2alasan serta &ikma& bagi orang"orang yang mensyukuri karunia serta nikmat 'lla&((( 4) 0elaskan bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan karunia 'lla& serta resentati!nya dalam ke&idu an se&ari"&ari((( Semua ermasala& yang diungka kan diatas akan dicoba di%elaskan secara lengka ole& enulis berdasarkan 'l"/ur$an dan ema!siran atas ayat"ayat tersebut dan %uga

berdasarkan bebera a re!erensi yang mendukung en%elasan emba&asan mengenai syukur dalam ers ekti! 'l"/ur$an ini)2. PEMBAHASAN. A. PENGERTIAN SYUKUR. 3engertian syukur secara terminology berasal dari kata ba&asa 'rab, berasal dari kata --4$ yang berarti berterima kasi& ke ada atau dari kata lain 4$ 4$ yang berati u%ian atau uca an terima kasi& atau eryataan terima kasi&+i-) Sedangkan dalam kamus besar ba&asa 5ndonesia syukur memiliki dua arti yang ertama, syukur berarti rasa berterima kasi& ke ada 'lla& dan yang kedua, syukur berarti untungla& atau merasa lega atau senang dll+ii-) Sedangkan sala& satu kuti an lain men%elaskan ba&*a syukur adala& gambaran dalam benak tetang nikmat dan menam akkannya ke ermukaan) 6ain &al dengan sebagaian ulama yang men%elaskan syukur berasal dari kata 4$syakara$$ yang berarti membuka yang dila*an dengan kata 4$ku!ur$$ yang berarti 4$menutu atau melu akan segala nikmat dan menutu " nutu inya+iii-) 7al ini berdasarkan ayat 7 surat 5bra&im sbb : +,4:7- Dan (ingatlah juga), tatkala )uhanmu memaklumkan! *+esungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni#mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni#mat-Ku), maka sesungguhnya a,ab-Ku sangat pedih-. Serta dalam surat 'n"8aml ayat 40 yang dilakukan ole& nabi sulaiman as sbb: [27 !"# .erkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari A/ Kitab& *Aku akan memba0a singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip-. Maka tatkala +ulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata& */ni termasuk kurnia )uhanku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan ni#mat- ya). Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya )uhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia-. 0adi &akikat syukur yang sebenarnya adala& 4$ menam akan nikmat dengan artian ba&*a syukur adala& menggunakan ada tem at dan sesuai dengan yang dike&endaki ole& emeberinya yaitu 'lla& S9:) B. MENGAPA KITA HARUS BERSYUKUR DAN APA YANG HARUS KITA SYUKURI. Dalam enda&uluan suda& sedikit diba&as ole& enulis mengenai alasan 1enga a kita &arus bersyukur((( dan ' a yang kita &arus syukuri sebenarnya((( Serta maksud 'lla& sebenarnya mengenai syukur, menga a kita disiksa nanti %ika kita bersyukur dan beriman((( 3enulis akan coba men%elaskan ta!siran" ta!siran ayat"ayat yang dimaksud dalam emba&asan &al ini) 'da bebera a ayat"ayat 'l" #ur$an yang menerangi tetang &al ini diantaranya sbb : "# Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman??? Dan Allah Maha Mesyukuri lagi Maha Mengetahui.## (An- issa & 12') ayat ini termasuk dalam surat 1adaniya&) :a!siran ayat ini iala& (Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur) atas 8ikmat" 8ya " (dan beriman) ke ada"8ya((( 3ertanyaan ini berarti tidak, %adi maksud 'lla& tidakla& menyiksamu.(Dan Allah Maha Mesyukuri) erbuatan" erbuatan orang"orang beriman dengan memberi mereka a&ala ; (Lagi Maha Mengetahui) akan 1ak&luk" 8ya) 2erdasarkan ta!sir ini ba&*a 'lla& tidak akan menyiksa &ambanya yang bersyukur dan beriman yaitu dengan erbuatan" erbuatan orang"orang beriman dengan a&ala sebagai balasannya) %adi menga a alla& menyiksamu karena kita tidak bersyukur dan tidak beriman ke ada"8ya+i<-) "# %ang membuat sebaik-baiknya segala sesesuatu yang Dia ciptakan dan Dia telah memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripatih air yang diremehkan. Kemudian Dia

Menyempurnakan dan Meniupkan kedalam (tubuh) ya roh (ciptaan) ya dan Menjadikan Kamu 3endengaran, 3englihatan, dan hati, (tetapi) Kamu sedikit sekali bersyukur.## (As-+ajadah & 4). 'yat dalam surat ini adala& ayat 1akiya&) 'l"2i#a$5 ber enda at ba&*a tu%uan utama surat ini adala& eringatan ke ada orang"orang ka!ir menyangkut kitab 'l"/ur$an ini menyam aikan berita gembira ke ada yang berbakti ba&*a mereka akan masuk surga dan ter&indar dari neraka) 0adi ayat dalam surat 's" Sa%ada& men%elaskan ayat"ayat yang menga%ak dalam ke ada ketundukan dan melarang keangku&an) 2ila dita!sirkan ayat ini iala& 'lla& s*t yang mengatur segala urusan 1a&a 3enci ta itu serta =ang 1a&a 3erkasa 6agi 1a&a 3enyayang, Diala& Yang membuat sebaik-baiknya segala sesuatu yang Dia ciptakan se&ingga ber otensi ber!ungsi sebaik mungkin sesuai dengan tu%uan enci taanya dan Dia telah memulai penciptaan manusia yakni 'dam 's dari tanah, kemudian menjadikan keturunanya dari sedikit saripatih air mani yang diremehkan bila dili&at kdarnya atau men%i%ikan bila di andang, atau lema& , tidak berdaya karena sedikitnya) emudian lebi& &ebat lagi dari itu Dia menyempurnakan dan meniupkan kedalam tubuh-!ya ruh (ciptaan)!ya dan setela& kela&iranya di entas bumi Dia menjadikan bagi kamu *a&ai manusia pendengaran agar kamu da at mendengar kebenaran dan penglihatan agar kamu da at meli&at tanda" tanda kebesaran 'lla s*t dan "ati agar kamu da at ber ikir dan beriman teta i sedikit sekali kamu bersyukur dan banyak diantara kamu yang ku!ur yakni kamu yang tidak me#ungsikan anugrah-anugrah itu sebagaimana yang Allah kehendaki, tetapi men#ungsikannya untuk hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-!ya. 'yat diatas melukiskan sekelumit dari substansi manusia) 1ak&luk ini terdiri dari dari tana& dan ru& ila&i) >arena tana&, se&ingga manusia di engaru&i ole& kekuatan alam sama &alnya dengan mak&luk ?mak&luk &idu di buni lainnya) Dengan ru&, ia mengikat dari dimensi kebutu&an tana& itu, *alau ia tidak da at ba&kan tidak bole& mele askanya, karena tana& adala& bagian dari substansi ke%adiannya) Dimensi s iritual itula& yang mengantar manusia untuk cenderung ke ada keinda&an, engorbanan, kesetiaan, emu%aan, dll) 5tula& yang mengantar manusia menu%u seuatu suatu realitas yang 1a&a Sem urna, tan a cacat, tan a batas,dan tan a ak&ir) @le& karena itu manusia dituntut untuk bersyukur dengan meng!ungsikan segala karunia dan nikmat dari enci taan manusia sesuai dengan ke&endak 'lla& se erti endengaran yang digunakan untuk mendengar kebenaran dan engli&atan untuk meli&at tanda"tanda kebesaran 'lla& yang meningkatkan ketak*aan kita ke ada 'lla& serta &ati atau akal yang digunakan untuk ber ikir meman!aatkan segala karunia itu+<-) 'da satu ayat yang akan mem erkuat lagi menga a kita &arus bersyukur( dan ' a yang &arus kita syukuri( =aitu ayat 7," 7. dalam surat =asin sbb : "# Dan apakah mereka tidak melihat bah0a Kami telah menciptakan buat mereka dari apa yang telah dilakukan oleh tangan (kekuasaan) Kami, berupa binatang ternak, lalu mereka atas nya menjadi pemilik-pemilik? Dan Kami menundukkannya untuk mereka, maka sebagian menjadi tunggangan mereka dan sebagaian mereka mereka makan. Dan mereka memperoleh padanya man$aat-man$aat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak beryukur????##. ayat dalam surat ini 1akiya&) :u%uan utama dalam surat yasin ini menekankan tentang &ari kebangkitan, keimanan baru dinilai benar %ika seseorang mem ercayai &ari >ebangkitan) 1emang ke ercayaan tentang &ari >ebangkitan mendorong manusia beramal sale& dan tulus) >eyakinan itu mengantarkan manusia meng&indari kedur&akaan karena %ika tidak, ia akan tersiksa di ak&irat nanti) 'da un ta!siran dari ayat diatas iala& ayat ini men%elaskan

tentang nikmat 'lla& yang terbesar yang dianugera&kan 'lla& ke ada umat manusia) :iada arti nikmat"nikmat lain, tan a ke&adiaran rasul dan al"#ur$an) Kelompok ayat ini menjelaskan beberapa nikmat Allah yang lain yang banyak, sedang sebagaian manusia sangat ka$ir, tidak menyukuri nikmat yang sehari-hari mereka peroleh itu. >arena itu 'lla& mengecam mereka dengan ber!irman : 4$ Dan apakah mereka yakni orang"orang ka!ir itu buta se&ingga tidak melihat dengan mata ke ala dan mata &atinya bah$a kami menciptakan buat keman!aatan dan kemasla&atan mereka dari apa yang telah dilakukan %leh tangan kekuasaan ami yakni &asil ci taan >ami berupa bintang ternak se erti unta,sa i, dan domba"domba sebagai milik mereka dan tunggangan mereka,serta man!aat"man!aatnya se erti *ol,bulu, kulit, tulang dll yang mereka man!aatkan semua itu adala& anugera& ila&i dan bukti kema&akuasaan"8ya, maka menga aka& mereka tidak bersyukur ke ada 'lla& yang tela& menganugera&kan semua itu ke ada mereka( >ata ( ) aidi adala& %amak dari kata ( ) yad yang berarti tangan teta i secara ma%azi berarti kekuasaan atau nikmat. 'yat ini menggambarkan beta a enci taan binatang ternak meru akan nikmat yang besar dan bukti kuasa 'lla& s*t, karena ketiga binatang tersebut meru akan lambang kekayaan dan kese%a&teraan mereka) 0adi da at disim ulkan dari bebera a ayat diatas ba&*a sesunggu&nya 'lla& memberikan segala nikmatnya ke ada mereka beru a kekayaan dan kekuasaan akan teta i mereka tidak meng!ungsikan nikmat tersebut tidak sesuai dengan kegunaannya dan mereka lalai atas nikmat yang 'lla& berikan) 0adi da at kita a&ami alasan yang membuat kita &arus bersyukur((( dan ' a yang &arus kita syukuri((( 0a*abannya sangat atut %ika kita tak ingin disiksa di ak&irat nanti, maka kita &arus bersyukur dan beriman dengan meng!ungsionalkan nikmat dan karunia 'lla& sesuai dengan a a yang dimaksud ole&" 8ya) Dan banyak &al yang membuat se&arusnya manusia ber ikir &arus bersyukur dimulai nikmat akan enci taan manusia, makanan dan &arta serta kekuasaan dunia yang diberikan 'lla&) 0adi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beryukur+<i-)