Anda di halaman 1dari 6

PENGURUSAN HEADCOUNT

MENGAPA PERLU HEADCOUNT


MELIHAT KEUPAYAAN SEDIA ADA SETIAP MURID MENILAI POTENSI SETIAP MURID YANG DAPAT DIGARAP MERANCANG PROGRAM YANG BERSESUAIANDENGAN KEBOLEHAN DAN KEUPAYAAN MURID BERASASKAN DIAGNOSIS YANG TEPAT UNTUK TUJUAN POST-MORTEM DAN TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN YANG PROAKTIF PEMANTAUAN DAN PENILAIAN BOLEH DIBUAT OLEH PENGETUA, GURU BESAR, GPK, GURU KELAS, DAN GURU MATA PELAJARAN SECARA SISTEMATIK PANITIA DAPAT BERFUNGSI DENGAN LEBIH BERKESAN

ASAS HEADCOUNT
MENGENAL PASTI TOV ( TAKE OF VALUE ) BERASASKAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN MENENTUKAN ETR ( EXPECTED TARGETED RESULT ) DENGAN MERUJUK KEPADA KEPUTUSAN TERBAIK PEPERIKSAAN AWAM SEKOLAH MENENTUKAN OTI ( OPERATIONAL TARGETED INCREMENT ) DENGAN MERUJUK KEPADA ETR SERTA MENETAPKAN SAMA ADA JANGKAAN PEMERINGKATAN DUA ATAU TIGA KALI PENILAIAN

PROSES HEADCOUNT BERDASARKAN SASARAN

POST-MORTEM OTI 2 11 OTI 1 11 3 2 1 ETR TOV

CARTA ALIRAN PELAKSANAAN HEADCOUNT

KENAL PASTI PENCAPAIAN MURID

MULA

PROSES TOV

TOV
KENAL PASTI PENCAPAIAN MURID

MENETAPKAN ETR DAN OTI

TARGET

MELAKSANAKAN P N P

PNP

PROGRAM PENGUKUHAN DAN PEMULIHAN

UJIAN / PEPERIKSAAN

PENILAIAN

PELAJAR MEMBINA GRAF PRESTASI DIRI

GPD

CAPAI SASARAN TIDAK CAPAI SASARAN

GURU SUBJEK MENYEDIAKAN ANALISIS PRESTASI DAN POST-MORTEM KEPUTUSAN

ANALISIS

PANITIA MENGANALISIS PENCAPAIAN MATA PELAJARAN

POST-MORTEM 1

MESYUARAT KURIKULUM SEKOLAH - UNTUK MENGANALISIS PERBANDINGAN & STRATEGI STERUSNYA

POST-MORTEM 2

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEBENAR

TAMAT

POST-MORTEM
SUATU PROSES BEDAH SIASAT UNTUK MENGKAJI DAN MENGENAL PASTI PUNCA SEBENAR PENYAKIT ATAU PUNCA MASALAH. DALAM KONTEKS SEKOLAH / PENDIDIKAN : POST-MORTEM DIADAKAN UNTUK MENGANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN, MENGENAL PASTI KELEMAHAN, DAN

SETERUSNYA MENENTUKAN STRATEGI PENAMBAHBAIKAN. DIBUAT SELEPAS SETIAP UJIAN BULANAN / PEPERIKSAAN OLEH GURU MATA PELAJARAN/ PANITIA / KETUA BIDANG DAN JAWATANKUASA KURIKULUM.

POST-MORTEM AKAN DAPAT MENGANALISIS :


KEUPAYAAN GURU MENGAJAR KEUPAYAAN MURID BELAJAR KUALITI SOALAN ( JSU ) KEBERKESANAN PROGRAM PEMULIHAN DAN PENGAYAAN YANG LEPAS PROGRAM KHAS OLEH PANITIA

LANGKAH-LANGKAH POST-MORTEM
DILAKSANAKAN OLEH GURU MATA PELAJARAN 1. MARKAH DIISI BERDASARKAN PEPERIKSAAN / UJIAN YANG TELAH DILAKSANAKAN. 2. PENCAPAIAN MURID DIANALISIS SECARA PERBANDINGAN UNTUK MENGESAN MURIDMURID YANG TELAH MENCAPAI OTI 1 ATAU OTI 2. 3. SENARAIKAN MURID SERTA MARKAH YANG DIISI ATAU SENARAIKAN NAMA MURID SERTA MARKAH YANG TIDAK MENCAPAI TAHAP OTI 1 ATAU OTI 2. 4. SETIAP MURID DIKENAL PASTI ASPEK KELEMAHAN BERDASARKAN PENCAPAIAN MEREKA. 5. MENENTUKAN TINDAKAN PEMULIHAN SEGERA BAGI TUJUAN PENAMBAHBAIKAN DENGAN PELBAGAI KAEDAH PENGESANAN SEBELUM PEPERIKSAAN BERIKUTNYA. DILAKSANAKAN OLEH PANITIA MATA PELAJARAN DAN GURU KANAN 1. MENGADAKAN POST-MORTEM PERINGKAT PANITIA. 2. MELENGKAPKAN MAKLUMAT KESELURUHAN KELAS BERDASARKAN RUMUSAN YANG DIBUAT. 3. MENGANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SETIAP TINGKATAN. 4. MELENGKAPKAN ANALISIS TINGKATAN UNTUK DIBAWA DALAM MESYUARAT KURIKULUM.

DILAKSANAKAN OLEH JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH 1. MENGADAKAN MESYUARAT KURIKULUM SEKOLAH UNTUK MEMBINCANGKAN : A. ANALISIS PEPERIKSAAN SEMASA DARI SEGI : PENCAPAIAN KUANTITI PENCAPAIAN KUALITI PERBANDINGAN PENCAPAIAN ANTARA MATA PELAJARAN

B.

PERBANDINGAN PENCAPAIAN SEMASA DENGAN ETR TAHUNAN MERANCANG DAN MELAKSANAKAN STRATEGI PENGUKUHAN, PENGAYAAN, DAN PEMULIHAN.

PENGURUSAN PANITIA
ANTARA PERANAN PANITIA : PERLU TINGKATKAN PERANCANGAN STRATEGIK DAN PELAN TAKTIKAL SERTA PELAN OPERASI BERDASARKAN KEPERLUAN MATA PELAJARAN. SEDIAKAN ANGGARAN BELANJAWAN BERDASARKAN PERUNTUKAN YANG DITERIMA. BINCANGKAN KEKUATAN DAN KELEMAHAN DALAM PENCAPAIAN MURID.

MELENGKAPKAN FAIL PANITIA. MENGADAKAN SESI PENINGKATAN PROFESIONALISME DI KALANGAN AHLI PANITIA PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN PROFESIONAL. PERLU ADA PENYELARASAN DENGAN PERKARA YANG DIBINCANGKAN DI DALAM MESYUARAT JAWATANKUASA KURIKULUM DARI SEGI HEADCOUNT DAN POST-MORTEM MERANGKA PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK DAN PEMULIHAN PERLU DINILAI DAN DIKENALPASTI BAGI MEMBUAT PENAMBAHBAIKAN. TEKANKAN KONSEP 5 P ( PERANCANGAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, PENILAIAN DAN PENAMBAHBAIKAN ) PELAKSANAAN ULANGKAJI MATA PELAJARAN SELESAI SUKATAN SELESAI PASTIKAN AKTIVITI PEMULIHAN DAN PENGUKUHAN MENJURUS SASARAN YANG DITETAPKAN PASTIKAN MURID SUDAH MENGUASAI KONSEP YANG DIPELAJARI DAN FOKUS KEPADA TAJUK BELUM DIKUASAI OLEH MURID. PERANCANGAN STRATEGIK DAN PENINGKATAN AKADEMIK PERLU BERSIFAT SMART ( SPECEFIC, MEASURABLE, ACHIVEBLE, REALISTIC & TIMEFRAME ). MENYEDIAKAN ANALISIS MATA PELAJARAN SELEPAS SETIAP KALI PEPERIKSAAN DIJALANKAN. PENILAIAN DAN PEMANTAUAN PERLU DILAKSANAKAN BAGI MEMASTIKAN SETIAP PROGRAM YANG DILAKSANAKAN BERJAYA. PERLU ADA PERKARA BERIKUT : JADUAL PENILAIAN SEDIAKAN INSTRUMEN SEDIAKAN LAPORAN PERLU BENTANG DALAM MESYUARAT UNTUK TINDAKAN PENAMBAH BAIKAN.