Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL KBSR

Mata pelajaran arik! Kela' J$(la! Pelajar Ma'a aj$k Bidan* Nilai Nilai Sa(pin*an Ba!an+ S$(/er Pen*ajaran dan Pe(/elajaran : : : :

Pendidikan Moral

: "# J$lai %&"& D$a Baid$ri dan D$a Intan : ") oran* +")

,-&. !in**a #-&. pa*i A(alan Berji(at Cer(at A(alan Ber!e(a! : Nilai Berkaitan Den*an Perke(/an*an Diri

Ke'eder!anaan : Berji(at 0er(at

: LCD1 Laptop1 Ba!an $nt$k lakonan 2pen'il1 pe(ada(1 pe(/ari'1 alat Per(ainan1 *$la3*$la1 /$k$1 ta/$n*4 dan le(/aran kerja-

Pen*eta!$an Sedia Ada Ha'il Pe(/elajaran "- Ko*niti5 : : Di ak!ir pen*ajaran dan pe(/elajaran ($rid dapat : i- Men6atakan % 0ara /erji(at 0er(at ii- Menja7a/ % 'oalan /erda'arkan lakonan 6an* dlakonkan ole! ($rid dan *$r$: M$rid (en*eta!$i 0ara /erji(at 0er(at (elal$i i/$ /apa di r$(a!

%- A5ekti5

M$rid 'eronok dan '$ka (ena/$n*-

8- Perlak$an :

M$rid /erji(at 0er(at dala( ke!id$pan !arian (ereka-

Pendekatan eknik Ga/$n* Jalin Matapelajaran KBKK : :

Penjela'an Nilai Per/in0an*an1 Lakonan

Mate(atik 2Men*ira J$(la! /aran* 6an* di/eli dan ta/$n*an4

S$(/an*'aran

Lan*ka! Set Ind$k'i

I'i pelajaran a6an*an 9ideo /ertaj$k :ta(ak; Soalan : "- Apaka! 6an* dapat ka($ per!atikan dala( 9ideo tadi< %- Kenapa kita tidak /ole! ta(ak< 8- Ba*ai(ana 0ara n6a $nt$k /erji(at 0er(at-

Akti9iti Pen*ajaran dan pe(/elajaran M$rid dan G$r$ - G$r$ (ena6an*kan 9ideo =pin Ipin 6an* /ertaj$k :ta(ak> - M$rid (eli!at dan (enden*ar den*an pen$! (inat- G$r$ /ertan6a kepada ($rid tentan* 9ideo 6an* tela! ditonton- M$rid (enja7a/ 'oalan *$r$-

Catatan KBKK : S$(/an*'ara n BBM : LCD1 Laptop Ko*niti5 " Nilai sampingan: berjimat cermat

Perke(/an* an 2. (init4

De5ini'i Nilai Ke'eder!anaan: Ber'ikap tidak keterlal$an dala( (e(/$at perti(/an*an dan tindakan 'a(a ada dala( pe(ikiran1 pert$t$ran ata$ perlak$an tanpa (en*a/aikan kepentin*an diri dan oran* lainLakonan ole! *$r$ dan ($rid 0erita 6an* /ertaj$k :/eli /aran* 6an* perl$ 'a!aja;2Sit$a'i di

G$r$ (eneran*kan de5ini'i nilai ke'eder!anaanM$rid (enden*ar 'a(/il (en0atat dala( /$k$ nota-

BBM : B$k$ nota

Lan*ka! " 2%& Minit4

G$r$ dan ($rid (elakonkan 7atak i/$ dan (e(/eri 7an* 'ak$ kepada ($ridM$rid akan (en*a(/il

BBM : 2pen'il1 pe(ada(1 pe(/ari'1 alat Per(ainan1 *$la3*$la1

kopera'i 'ekola!+ Pa'ara6a4- Dialo* r$j$k la(piranSoalan : "- Ba*ai(anaka! ka($ (e(/elanjakan 7an* 'ak$ 6an* di/eri ole! i/$ /apa ka($< %- Kenapa kita perl$ (ena/*$n*< 8- Apaka! pera'aan anda jika anda dapat (en6i(pan /aki 7an* 'ak$ anda< Lan*ka! % 2%& (init4 Le(/aran Kerja 2R$j$k La(piran4 Ha'il kerja 6an* /et$l akan dipa(erkan di dala( kela'-

7an* 'ak$ ter'e/$t dan akan /er/elanja di 'ekola!M$rid akan (e(/eli /aran* di kopera'i 'ekola!?an* 6an* tidak !a/i' di/elanjakan akan di(a'$kkan ke dala( ta/$n*G$r$ (en*e($kakan 'oalan /erkaitan den*an i'i lakonan 6an* tela! diper'e(/a!kanM$rid (enja7a/ 'oalan-

/$k$1 ta/$n*4 Ko*niti5 % A5ekti5

G$r$ akan BBM: (e(/a!a*ikan ($rid le(/aran kerja kepada @ k$(p$lan 2'etiap k$(p$lan terdiri dari @ oran* Perlak$an ($rid4G$r$ akan (en*a*i!kan le(/aran kerja kepada 'etiap k$(p$lanM$rid dike!endaki (elen*kapkan ja7apan den*an (en*i'i j$(la! 7an* dala( kotak ko'on* 6an* di'ediakani- j$(la! 7an* 'ak$ 6an* di/erikan ole! i/$ /apa (erekaii- Baran* 6an* perl$ 'a!aja /ole! di/eli 2tandakan +4 pada kotak ko'on* di 'e/ela! perkataan /aran*Ke($dian 0a(p$rkan ke'e($a j$(la! /aran* 6an* di/eli dan 0atatkan j$(la!n6a di kotak ko'on* 6an* di'ediakaniii- Selepa' (en*eta!$i j$(la! 7an* 6an*

tela! di/elanjakan1 ($rid /ole! (en$li' j$(la! ta/$n*an di petak ko'on* 6an* terak!ir- 2J$(la! 7an* 'ak$ Aj$(la! per/elanjaan B j$(la! ta/$n*an4Pen$t$p 2. (init4 R$($'an Pelajaran : Sentia'a /erji(at 0er(at dala( ke!id$pan G$r$ (er$($'kan tentan* nilai ($rni 6an* tela! dipelajariG$r$ akan (en6ediakan 'etiap 'eoran* ($rid 'at$ ta/$n* 6an* akan di*$nakan di 'epanjan* pen*ajaran dan pe(/elajaran Pendidikan Moral $nt$k (elati! (ereka /erji(at 0er(at-