Anda di halaman 1dari 45

Al-Ghazali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir di Thus; 1058 / 450 H meninggal di Thus; 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H; umur 5253 tahun) adalah se rang !il s ! dan te l g muslim "ersia# $ang dikenal se%agai Algazel di dunia &arat a%ad "ertengahan' (a %erkuniah Abu Hamid karena salah se rang anakn$a %ernama Hamid' )elar %eliau alGhazali ath-Thusi %erkaitan dengan a$ahn$a $ang %eker*a se%agai +emintal %ulu kam%ing dan tem+at kelahirann$a $aitu )ha,alah di &andar Thus# -hurasan# "ersia ((ran)' .edangkan gelar asy-Syafi'i menun*ukkan %ah/a %eliau %erma,ha% .$a!i0i' (a %erasal dari keluarga $ang miskin' A$ahn$a mem+un$ai 1ita21ita $ang tinggi $aitu ingin anakn$a men*adi rang alim dan saleh' (mam Al2)ha,ali adalah se rang ulama# ahli +ikir# ahli !ilsa!at (slam $ang terkemuka $ang %an$ak mem%eri sum%angan %agi +erkem%angan kema*uan manusia' (a +ernah memegang *a/atan se%agai 3ai% -ansel r di 4adrasah 3i,hami$ah# +usat +enga*ian tinggi di &aghdad' (mam Al2)ha,ali meninggal dunia +ada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hi*riah %ersamaan dengan tahun 1111 4asehi di Thus' Jena,ahn$a dike%umikan di tem+at kelahirann$a'

Sifat Pribadi
mam al2)ha,ali mem+un$ai da$a ingat $ang kuat dan %i*ak %erhu**ah' (a digelar Hujjatul Islam karena kemam+uann$a terse%ut' (a sangat dih rmati di dua dunia (slam $aitu .al*uk dan A%%asi$ah $ang meru+akan +usat ke%esaran (slam' (a %er*a$a menguasai +el%agai %idang ilmu +engetahuan' (mam al2)ha,ali sangat men1intai ilmu +engetahuan' (a *uga sanggu+ meninggalkan segala keme/ahan hidu+ untuk %ermusa!ir dan mengem%ara serta meninggalkan kesenangan hidu+ demi men1ari ilmu +engetahuan' .e%elum %eliau memulai +engem%araan# %eliau telah mem+ela*ari kar$a ahli su!i ternama se+erti al-Junaid Sabili dan Bayazid Busthami' (mam al2)ha,ali telah mengem%ara selama 10 tahun' (a telah mengun*ungi tem+at2tem+at su1i di daerah (slam $ang luas se+erti 4ekkah# 4adinah# Jerusalem# dan 4esir' (a terkenal se%agai ahli !ilsa!at (slam $ang telah mengharumkan nama ulama di 5r +a melalui hasil kar$an$a $ang sangat %ermutu tinggi' .e*ak ke1il lagi %eliau telah dididik dengan akhlak $ang mulia' Hal ini men$e%a%kan %eliau %en1i ke+ada si!at ri$a# megah# s m% ng# taka%ur# dan si!at2si!at ter1ela $ang lain' (a sangat kuat %eri%adat# /ara# ,uhud# dan tidak gemar ke+ada keme/ahan# ke+alsuan# kemegahan dan men1ari sesuatu untuk menda+at ridha Allah .6T'

Pendidikan
"ada tingkat dasar# %eliau menda+at +endidikan se1ara gratis dari %e%era+a rang guru karena kemiskinan keluargan$a' "endidikan $ang di+er leh +ada +eringkat ini mem% lehkan %eliau menguasai &ahasa Ara% dan "arsi dengan !asih' 7leh se%a% minatn$a $ang mendalam terhada+ ilmu# %eliau mula mem+ela*ari ilmu ushuluddin# ilmu

manti8# usul !i8ih#!ilsa!at# dan mem+ela*ari segala +enda+at keeem+at ma,ha% hingga mahir dalam %idang $ang di%ahas leh ma,ha%2ma,ha% terse%ut' .ele+as itu# %eliau melan*utkan +ela*arann$a dengan Ahmad ar29a,kani dalam %idang ilmu !i8ih# A%u 3asr al2(smail di Jara*an# dan (mam Harmaim di 3aisa%ur' 7leh se%a% (mam al2)ha,ali memiliki ketinggian ilmu# %eliau telah dilantik men*adi mahaguru di 4adrasah 3i,hamiah (se%uah uni:ersitas $ang didirikan leh +erdana menteri) di &aghdad +ada tahun 484 Hi*rah' -emudian %eliau dilantik +ula se%agai 3ai% -ansel r di sana' (a telah mengem%ara ke %e%era+a tem+at se+erti 4ekkah#4adinah#4esir dan Jerusalem untuk %er*um+a dengan ulama2ulama di sana untuk mendalami ilmu +engetahuann$a $ang ada' ;alam +engem%araan# %eliau menulis kita% Ihya Ulumuddin $ang mem%eri sum%angan %esar ke+ada mas$arakat dan +emikiran manusia dalam semua masalah'

Karya
Teologi

Al-Munqidh min adh-Dhalal Al-Iqtishad fi al-I`tiqad Al-Risalah al- udsiyyah !itab al-A"ba#in fi Ushul ad-Din Mizan al-Amal Ad-Du""ah al-$a%hi"ah fi !asyf Ulum al-A%hi"ah<1=

Tasawuf

Ihya Ulumuddin (-e%angkitan (lmu2(lmu Agama)<3=# meru+akan kar$an$a $ang terkenal !imiya as-Sa#adah (-imia -e%ahagiaan)<4= Misy%ah al-An&a" (The 3i1he ! >ights)

Filsafat

Maqasid al-$alasifah 'ahafut al-$alasifah#<5= %uku ini mem%ahas kelemahan2kelemahan +ara !il s ! masa itu# $ang kemudian ditangga+i leh (%nu 9ushdi dalam %uku 'ahafut al'ahafut (The (n1 heren1e ! the (n1 heren1e)'

Fiqih

Al-Mushtasfa min `Ilm al-Ushul

Logika

Mi`ya" al-Ilm (The .tandard 4easure ! -n /ledge) al- istas al-Mustaqim (The Just &alan1e) Miha%% al-(aza" fi al-Manthiq (The T u1hst ne ! "r

! in > gi1)

Riwayat Hidup Imam Ghazali 3ama se%enar al2)ha,ali ialah Hu**ah al2(slam al2(mam A%u Hamid al2)ha,ali 4uhammad %in 4uhammad %in at2Tusi# dan digelar .amsuddin' Ada *uga t k h mengatakan nama se%enar al2)ha,ali ialah 4uhammad %in 4uhammd %in 4uhammad %in Ahmad' Tiga 4uhammad $ang %erturut2turut meru+akan naman$a sendiri# nama %a+an$a# kemudian nama datukn$a dan Ahmad itu m $angn$a' .e rang %er%angsa "arsi# %eliau dilahirkan di Thus di dalam /ila$ah -hurasan +ada tahun 450 Hi*rah# %ersamaan dengan 105? 4asihi dan hidu+ di sekitar ,aman "erang .ali%' &a+an$a adalah se rang +enenun %ulu dan men*ualn$a di +asar Thus' 4em+un$ai se rang adik %ernama Ahmad $ang digelar al2@utuh' "endidikan asas $ang diterima al2)ha,ali ialah mengha!al al2 Auran# asas mem%a1a dan menulis# ilmu nahu &ahasa Ara%# matematik# dan !i8ah' &eliau lan1ar mengha!a, al2Auran dan +aling 1eka+ %erde%at di ,amann$a' .emasa ke1iln$a# al2 )ha,ali mem+ela*ari se%ahagian ilmu !i8h dari (mam Ahmad al29a,kani di tus# kemudian %er+indah ke Jur*an untuk menuntut +ula dengan (mam A%u 3asr al2(smaili -emudiann$a# (mam al2)ha,ali %er+indah ke 3aisa%ur atau 3iesha+ur untuk menuntut ilmu dari (mam al2Haramian A%u al24aali al2Ju/aini (41?24B8 H) sehingga %eliau mahir dalam ma,ha% .$a!iC(# ilmu khila!# +eru%atan# usuluddin# usul !i8h dan mati8' Juga da+at ilmu hikmah dan !alsa!ah dan +ernah men*adi +ens$arah di Dni:ersiti an23i,ami$$ah dan di sinilah %eliau %erada dikemun1ak keilmuann$a' (mam al2)ha,ali telah menghem%uskan na!asn$a $ang terakhir +ada hari (snin 14 Jamadil Akhir tahun 505 Hi*rah' Al-Ghazali Dan Pandangannya Te hadap !alsafah (lmu !alsa!ah %er+indah ke+ada %angsa Ara% hasil galakan -hali!ah al24akmum dan ker*a tangan +akar2+akar +enter*eamh(.alih Ahmad al2.$amiE2001)' &an$ak %uku manti8 dan !alsa!ah %er%ahasa .$ria# Funani dan "arsi $ang dikarang Arist tle diter*emahkan ke dalam &ahasa Ara%' (mam al2)ha,ali mem+ela*ari ilmu !alsa!ah untukk men$elamatkan dirin$a sendiri dari +erasaan s$ak dan keraguan# di sam+ing untuk menda+atkan rahsia $ang akan di*adikan +anduan untuk sam+ai ke+ada hakikat dan ke%enaran' Al2)ha,ali menemui ke%enaran $ang di1arin$a dalam ilmu tasa//u!# $ang dimana sekarang dinaamkan 4$sti1ism' ;i sinilah +er+isahan antara al2)ha,ali dengan sar*ana2sar*ana 5r +ah $ang sama2sama menganut !ahaman ske+ti12 teta+i +ada akhirn$a emnem+uh *alan $ang men$im+ang *auh dari agama' (mam al2)ha,ali menerangkan %aha/asan$a (%nu .ina dan al2@ara%i adalah t k h $ang %ertanggung*a/a% memindahkan ilmu Arist tle' 4enurut %eliau# !alsa!ah se1ara ringkasn$a dikateg rikan ke+ada enam as+ek +enting iaituE matematik# !i,ik# meta!i,ik (ketuhanan)# + litik# l gik dan etika (akhlak)' (lmu matematik ialah ilmu tentang kira2kira# ge metrid dan lain2lain $ang mana tidak ada hu%ungan langsugn degnan agama' &eliau tidak men lak ilmu ini kerana ia ilmu $ang %erdasarkan dalil dan %ukti' (lmu !i,ik adalah %erkaitan tentang ka*ian alam# langit# air# udara serta segala +lanet dan %intang dan %ukanlah s$arat agama men$agkal ilmu ini'

&er%anding dengan $ang lain# ramai +ula ahli !alsa!ah $ang tersalah tentang meta!i,ik' 4ereka tidak lagi %erda$a memenuhi ke+erluan +em%uktian se+ertimana $ang mereka is$aratkan dalam ilmu manti8 dan ini men$e%a%kan %an$ak +ersilisihan di antara merka dalam menguasai masalah ini *umlah keaslahan mereka se%an$ak dua +uluh(20) kesalahan' Tiga dari+adan$a /a*i% dika!irkan dan tu*uh $ang lain dihukum %idCah' Tiga masalah $ang seemmangn$a men$alahi +enda+at rang (slam ialah ; *asad manusia tidak di%angkitkan semula +ada hari kiamat# Allah .6T han$a tahu +erkara2+erkara $ang umum(uni:ersal) dan tidak tahu +erkara $ang khusus(+arti1ular) dan# alam ini 8adim dan a,ali' " litik +ula %erdasarkan +er%in1angan mental $ang men$entuh tentang hukum2 hukum masalah $ang %erkaitan dengan urusan dunia/i' (lmu l gik +ula tidak ada hu%ungkait dengan sama ada menentang atau men$ k ng# malah ilmu ini mem%in1angkan 1ara21ara +endalilan dan 8i$as (s$ll gism)' 5tika +ula tertum+u ke+ada menentukan si!at2si!at $an +atut menhiasi *i/adan +elakuan sese rang $ang memang %an$ak *enis ragamn$a 6alau+un %egitu# menurut (mam al2)ha,ali# (slam tidak melarang mem+ela*ari ilmu2ilmu se+erti !alsa!ah )reek asalkan ia tidak %ertentangan dengan (slam se%agaimana di%ahaskan di dalam kar$an$a $ang %er*udul Taha!ut al2@alasi!ah mengenai !i,ik dan meta!i,ik $ang mengatakan alam ini terurus dengan sendiri tan+a ka/alan'6alau+un %eliau %ersetu*u dengan sum%angan te ri !alsa!ah $ang di+el + ri leh Arist tle dan "lat terhada+ nilai keilmuan# namun tidak kesemuan$a %eliau terima kerana terda+at %ahagian dari %idang !alsa!ah $ang %ertentangan dengan akidah (slam' ;alam kita% al24un8id, 4in ad2;halal# al2)ha,ali men$atakan %aha/a +ara !ilsu! $ang menganut +el%agai ma,ha% dan $ang mem%a/a +emikiran $ang %er1iri keku!uran da+at di%ahagikan ke+ada tiga g l ngan; g l ngan +ertaamialah g l ngan ad2;ahri$$ah (Athiest) $ang mana mengingkari adan$a Tuhan' -ata mereka# alam ini ada dengan sendirin$a' .e+erti hai/an $ang ada melalui mani dan mani dari hai/an tan+a kesudahan lingkarann$a# demikian +ula haln$a dengan alam ini' ) l ngan ini adalah ,indik' ) l ngan kedua ialah g l ngan at2T %iCi$$ah (3aturalist) $ang mana memusatkan +er%ahasan +ada alam !i,ikal# terutama hai/an dan tum%uh2tum%uhan' -ea*ai%an $ang mereka temui men*adikan mereka mengakui adan$a "en1i+ta $ang 4aha &i*aksana' ) l ngan ini %er+enda+at setia+ *i/a akan !ana dan tidak kem%ali lagi' >antaran itu mereka mengingkari adan$a hari akhirat# s$urga dan neraka' ) l ngan ini *uga termasuk ,indi8' 4anakala g l ngan ketiga +ula ialah g l ngan al2(lahi$$ah (Theist)' ) l ngan ini mun1ul dari+ada dua g l ngan $ang telah din$atakan dan mereka $ang terg l ng dalam g l ngn ini antaran$a . 1rates# "lat dan Arist tle' .e1ara keseluruhann$a# g l ngan al2 (llahi$$ah ini men lak kedua2dua g l ngan terdahulu' at2T %iCi$$ah' "ada +enda+at al2 )ha,ali# Arist tlelah $ang %ertanggung*a/a% men$usun ilmu manti8 dan mera+ikan lagi kaedah2kaedah sains' Arist tle *uga men$anggah +emikiran +ara !ilsu! se%elumn$a# teta+i dia sendiri tidak mam+u mem%e%askan diri dari+ada sisa2sisa keku!uran' 3amun %egitu# ilmu2ilmu !alsa!ah selain $ang mem%in1angkan si!at ketuhanan % leh diterima selagi tidak %ertentangan dengan a*aran (slam' .e%agai 1 nt h al2)ha,ali ilmu matematik $ang tidak da+at diingkari ke%enarann$a' .elain itu# (mama al2)ha,ali *uga ada menggariskan a+a $ang +atut di%erikan +erhatian %erkaitan !alsa!ah' ;i dalam tulisann$a# al2

4un8i,4in al2;alal# al2)ha,ali men*elaskan !alsa!ah menda+at kemenangan dan % leh %erdiri sendiri dise%a%kan dua kesila+an# iaitu; -esila+an $ang mun1ul kerana +em%entangan $ang %uruk $ang dilakukan leh rang2 rang $ang mem%entangkan +enda+at mereka tentang !alsa!ah# dan $ang kedua# kesila+an $ang mun1ul dari ke*ahilan +ihak $ang mem+ertahankan (slam dengan se1ara keseluruhann$a meningkari !alsa!ah (mam al2)ha,ali +ernah memgatakan %aha/a %eliau tidak emnda+ati se rang+un dari+ada t k h ulamaC (slam $ang mem%eri tum+uan ke+ada ilmu !alsa!ah' 6alau+un +ara ulamaC kalam %an$ak menge1am !alsa!ah namun dalam kita%2kita% $ang mereka tulis tentang !alsa!ah han$alah terda+at kata2kata $ang ka%ur# kusut masai serta %erte%aran di sana2sini' Al2)ha,ali %angkit melakukan tugas $ang dilakukan leh ulamaC2 ulamaC lain# %ahkan tidak mam+u dilakukan leh mereka iaitu mem+ela*ari ilmu !alsa!ah' D*ar %eliau G;engan +ert l ngan Allah# dalam tem+ h kurang dari+ada dua tahun sa$a emm+ela*ari !alsa!ah da+atlah sa$a menguasai hingga ke akhir %atas ilmu ituH 6alau+un menentang# %eliau teta+ mengikut +andangan2+andangan al2@ara%i dan (%nu .ina tentang ke*i/aan disam+ing masih men*adikan Arist tle se%agai +anduan dalam kar$a !alsa!ahn$a' .e%agai kesim+ulan# da+at dilihat (mam al2)ha,ali amat memandang serius tentang ilmu !alsa!ah le%ih2le%ih lagi $ang men$im+ang dengan agaam (slam' "enda+at dan +andangan %eliau tentang !alsa!ah telah men$elamatakan umat (slam dari+ada terus men$im+ang dari dari akidah dan s$arak (slam' 6alau+un %eliau menentang !alsa!ah# teta+i al2)ha,ali menerima suatu !alsa!ah asalkan ia tidak melanggar n rma agama (slam' 9i/a$at hidu+ imam )ha,ali A%u Hamad 4uhammad %in 4uhammad %in Ahmad )ha,ali AT Tusi >ahir +ada 450 h di )ha,alah# &andar Tus# -hurasan# (ran' 4eninggal 505h Al2)ha,ali sem+ena nama kam+ung tem+at kelahirann$a iaitu )ha,alah' Dlama# ahli !ikir# ahli !alsa!ah# $ang terkemuka' )elaran Ha**atul islam ke1eka+an# kemahs$uran dan kekuatan mem%ela agama islam'

Pendidi"an &ela*ar menulis# mem%a1a# menuntut ilmu nahu# %ahasa ara%# ilmu !ekah dan ha!a, al28uran dengan saha%at %a+an$a' &ela*ar sek lah $ang di%ina leh +erdana menteri 3i,am al24ulk' &ela*ar ilmu !ekah# ilmu kalam# ilmu !alsa!ah# dengan imam al2harmain' &ela*ar ilmu tasa/u! dengan al2 !aramdi'

Sumbangan "enasihat agung +erdana menteri ni,am Al24D>Tenaga +enga*ar di uni:ersiti 3i,ami$$ah di &aghdad "end k ng ma,ha% ahli sunnah /al*amaah "el + r g l ngan su!i -ar$a ih$a ulumuddin'

Imam al-Ghazali

Riwayat Hidup a.Imam Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan dengan 1058 Masihi at aabiran!Ghazalah di bandar us" #hurasan $Iran%. b.&ama sebenarn'a ialah Abu Hamad Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ahmad Al-Ghazali. c.(eliau digelar )Al-Ghazali) bersempena dengan gelaran bapan'a 'ang bekerja sebagai pemintal bulu kambing $al-Ghazzal%. Ada 'ang mengatakan mengambil sempena kampung kelahirann'a" Ghazalah. d.(eliau berasal dari keluarga 'ang miskin. (apan'a merupakan se*rang ahli +u,i 'ang sangat -arak. (apan'a mempun'ai .ita-.ita 'ang tinggi iaitu ingin melihat anakn'a menjadi *rang alim dan s*leh. e.Imam Al-Ghazali adalah se*rang ulama" ahli ,ikir dan ahli ,alsa,ah Islam 'ang terkemuka hingga kini. f.(eliau meninggal dunia pada hari Isnin 14 /amadilakhir tahun 505 Hijrah $ 1111M% di us dan jenazahn'a dikebumikan di tempat kelahirann'a. Peribadi a.Imam Al-Ghazali mempun'ai da'a ha,alan dan ingatan 'ang kuat dan bijak berhujah. b.(eliau menguasai berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan. c.Imam Al-Ghazali sangat men.intai ilmu pengetahuan. d.(eliau juga sanggup meninggalkan segala keme-ahan hidup untuk bermusa,ir demi untuk men.ari dan menuntut ilmu pengetahuan.

e.(eliau terkenal sebagai ahli ,alsa,ah Islam 'ang telah mengharumkan nama ulama Islam di 0r*pah melalui hasil-hasil kar'an'a 'ang bermutu tinggi.

Pendidikan a.1ada peringkat a-aln'a beliau mendapat pendidikan se.ara per.uma kerana keluargan'a miskin. (eliau mempelajari ilmu ,ikah pada -aktu itu. b.(eliau seterusn'a mempelajari tauhid" manti2" usul ,ikah dan ,alsa,ah serta men'elidik dan mengkaji segala pendapat empat mazhab hingga mahir dalam bidang-bidang tersebut. c.+elepas itu beliau men'ambung pelajarann'a dengan se*rang guru 'ang bernama Ahmad Al3azkani" kemudian berguru pula dengan Abu &asr Al-Ismail di /*rjan. d.4leh sebab Al-Imam Al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu beliau telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah &izamiah di (aghdad. e.(eliau juga telah mengembara ke beberapa tempat seperti Makkah" Madinah" Mesir dan /erusalem untuk mendalami ilmu ,alsa,ah 'ang dipelajarin'a. f.+e-aktu dalam pengembaraan" beliau telah menulis kitab )Ih'a 5lumiddin) 'ang memberi sumbangan 'ang besar kepada mas'arakat dan pemikiran Islam dalam semua masalah 'ang mana masih menjadi rujukan pada masa kini. Sumbangan a.Imam Al-Ghazali berpendapat baha-a" untuk mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat" sese*rang itu hendaklah mempun'ai ilmu dan diamalkan dengan baik dan ikhlas han'a kerana Allah +.6. .

b.Imam Al-Ghazali adalah se*rang merupakan ahli ,ikir Islam 'ang telah meninggalkan jasa 'ang dapat di nilai melalui hasil-hasil kar'an'a. c.(eberapa hasil kar'a Imam Al-Ghazali telah diterjemahkan ke dalam berbagaibagai bahasa 0r*pah untuk dijadikan rujukan kepada penuntut-penuntut di pusat-pusat pengajian tinggi. d.Hasil kar'a beliau 'ang terkenal ialah Ih'a 5lumiddin 'ang merangkumi ilmu akidah" ,ikah" ,alsa,ah" akhlak dan tasa-u,. e.+egala hasil-hasil tulisan beliau telah mempengaruhi ahli ,ikir Islam selepasn'a" seperti /alaluddin ar-3umi" +'eikh Al-Ashra," Ibnu 3us'd dan +'ah 6ali'ullah. f.#eban'akkan hasil-hasil kar'a Imam Al-Ghazali berbentuk ,alsa,ah. 4leh hal 'ang demikian pengkaji-pengkaji (arat menganggap" Imam Al-Ghazali adalah se*rang ahli ,alsa,ah. Antara hasilhasil kar'a beliau 'ang lain termasuklah7 i. Ih'a 5lumiddin. ii. Al-Mun2iz Min ad-8alal iii. Mizanul-amal. iii. aha,ut al-9alasi,ah i:.Hida'ah Al-+alikin :./a-ahir Al-;uran. :i. Minhaj al-Abidin :ii. Asma Allah al-Husna :iii. A''uha al-6alad i<. #imia as-+a=adah.

IMAM GHA#A$I
>atar &elakang (mam Al)ha,,ali atau nama se%enarn$a ialah A%u Hamid 4uhammad i%n 4uhammad i%n Ahmad Al)ha,,ali dilahirkan +ada tahun 450 hi*rah %ersamaan 1058 4asihi di desa )ha,alah# di +inggir k ta Tus# $ang kini terletak di %ahagian timur laut negara (ran# %erdekatan dengan k ta 4ashhad# iaitu i%u k ta /ila$ah -hurasan' Al )ha,,ali %e%angsa "arsi' &eliau di gelar dengan %e%era+a gelaran se+erti Hu**at alislam (the +r ! ! islam) dan Ia$n al2;in (The 7rnament ! 9eligi n)' Al)ha,,ali %erasal dari+ada keluarga $ang %erkedudukan sederhana dalam mas$arakat $ang menekankan as+ek +engha$atan a*aran islam' A$ahn$a %eker*a se%agai +enenun kain dari %ulu %iri2 %iri' Hasil tenunan kainn$a itu di%a/a dari desa )ha,alah ke k ta Tus untuk di*ual di sana' A$ah A%u Hamid Al2)ha,ali telah meninggal dunia ketika %eliau %erumur le%ih kurang J tahun' Al2)ha,,ali telah %erkah/in se%elum umurn$a men1e1ah 20 tahun# dan dikurniakan 4 rang anak iaitu 3 +erem+uan dan se rang lelaki' )elaran A%u Hamid $ang terda+at di +angkal naman$a adalah sem+ena nama anak lelakin$a Hamid $ang telah meninggal dunia ketika masih ke1il lagi' "endidikan a/al Al)ha,,ali adalah se1ara ! rmal %ermula di - ta Tus' &eliau memulakan +enga*ian di se%uah madrasah dalam k ta Tus' .e%elum umurn$a men1e1ah 15 tahun# %eliau %erhi*rah +ula ke Jur*an %agi men$am%ung

+enga*iann$a dalam %idang al2!i8h dengan %im%ingan al2(mam A%i 3asr al(smaili' Al2 )ha,,ali meru+akan se rang t k h unggul dalam %idang al2Tasa//u!# al2i8h#ilm al2 -alam serta t k h +emikir islam $ang %ersi!atsederhana dalam dis+lin l gik' &eliau telah /a!at +ada tahun 505 hi*rah %ersamaan1111 masihi +ada usian$a 55 tahun' K@alsa!ah Al2)ha,,ali dalam %idang l gikC 4enurut Al2)ha,,ali !alsa!ah se1ara ringkasn$a dikat gerikan ke+ada enam as+ek +enting iaitu matematik# !i,ik# meta!i,ik (ketuhanan)# + litik# l gik dan etika (akhlak)' > gik meru+akan suatu ilmu hu*ah# +endalilan serta +em%uktian' .um%angan Al2)ha,,ali dalam %idang ini da+at dilihat dalam 2 %entuk iaitu dari as+ek +enga*aran dan +enulisan' -edua dua %entuk sum%angann$a menerusi dua kegiatan ini telah memainkan +eranan +enting dalam usahan$a untuk memanta+kan > gik se%agai dis+lin ilmu $ang % leh digunakan se%agai alat untuk mem%ahaskan ilmu ilmu (slam' &eliau mam+u menguasai %idang ini /alau+un tidak di%im%ing se1ara khusus leh mana2mana guru $ang %erket k han dalam %idang ini' 3amun# al2Ju/a$nilah satu2satun$a guru $ang mem%erikan +endedahan a/al ke+adan$a tentang asas +emikiran > gik' Al)ha,,ali mengam%il inisiati! sendiri mengka*i dis+lin ini menerusi +em%a1aann$a terhada+ kar$a2 kar$a !alsa!ah' "eranan > gik da+at di*elaskan lagi melalui 3 hasil kar$a ilmiahn$a iaitu4iC$ar al2K(lm !i al24anti8# 4ihak al23a,ar dan Al2Aistas al24usta8im' -ita% 4iC$ar adalah kar$a terunggul al2)ha,,ali' "enghasilan kar$an$a ini mem+un$ai ke+entingann$a $ang tersendiri# khususn$a %agi men*elaskan k mitmen %eliau terhada+ > gik se%agai suatu nera1a ukuran atau +ia/ai %agi ilmu +engetahuan' Al)ha,,ali telah menilai > gik se%agai nera1a ukuran %agi kegiatan %er!ikir $ang dilakukan leh manusia# khususn$a %agi mem%e,akan +emikiran $ang %etul dengan $ang ter+es ng dari asas ke%enaran 3era1a ukuran inilah $ang digunakan leh Al2)ha,,ali untuk menilai +emikiran manusia# misaln$a %e%era+a +andangan ahli !alsa!ah $ang tidak di+ersetu*uin$a' 6alau%agaimana+un# ke%ahagiaan %ukan han$a da+at di1a+ai menerusi +enghasilan atau +en1a+aian ilmu %erguna hasil +enggunaan nera1a ukurann$a $ang te+at# teta+i *uga terletak +ada se*auh mana manusia mam+u mengamalkan amalan dengan %aik' 4aka# %eliau %erusaha +ula menghasilkan kar$a lain %ertu*uan untuk menilai amalan $ang dilakukan leh manusia' -ar$a terse%ut dinamakan se%agai 4i,an Al Amal $ang %ermaksud nera1a ukuran %agi sesuatu amalan' -ar$a seterusn$a ialah kita% 4ihak Al2 3a,ar' -edudukan kar$a ini ham+ir sama dengan kita% 4i$ar# sama ada dari segi isi kandungan atau !ungsin$a di mana %eliau 1u%a mengetengahkan l gik ini se%agai +ia/ai +enilai akan kesahihan sesuatu ilmu +engetahuan' 4ihak al23a,ar % leh dide!inisikan se%agai ukuran +enentu kesahihan sesuatu +enelitian' Al2)ha,,ali menerangkan ke+entingan kaedah > gik se%agai4ihak al2na,ar dalam menga/asi +emikiran manusia dari+ada melakukan kesila+an dalam %er!ikir' .eterusn$a kita% Al2Aistas al2 4usta8im $ang %ermaksud Gnera1a tim%angan $ang lurusH adalah se%uah kar$a ter+enting al2)ha,,ali dalam %idang l gik' "enggunaan

istilahAl2Aistas al2 4usta8im adalah se%ahagian dari+ada +er1u%aan al2)ha,,ali %agi men n* lkan dis+lin > gik $ang %er+eranan se%agai +enga/as kegiatan %er!ikir manusia' -ita% ini adalah kar$a al2)ha,,ali terakhir $ang menggunakan > gik untuk mem+ertahankan +rinsi+ +rinsi+ a*aran islam' Al2)ha,,ali mengeluarkan nera1a tim%angan ini terus dari+ada Al2Auran kerana a+a $ang diangga+n$a se%agaiAl2 Aistas al 4usta8im itu adalah rakan akra% ke+ada Al2Auran# se%agaimana $ang din$atakan leh Allah s'/'t' menerusi !irman23$a dalam surah al2Haddid E 25 $ang %ermaksud E ;emi sesungguhn$aL-ami telah mengutus 9asul2rasul kami dengan mem%a/a %ukti %ukti dan muC*i,at $ang *elas n$ata# dan -ami telah menurunkan %ersama2sama mereka kita% su1i dan keterangan $ang men*adi nera1a keadilan# su+a$a manusia da+at men*alankan keadilan' ;ari+ada !irman di atas da+at di+er*elaskan %aha/a Al2)ha,,ali mengutarakan unsur unsur agama dalam kar$an$a' ;ari+ada ketiga tiga kar$a di atas# da+at di+ersetu*ui %aha/a Al2)ha,ali menga*ak manusia untuk mengka*i atau menilai sesuatu +erkara melalui akal !ikiran $ang dianugerahkan dengan te+at se%elum mem%uat kesim+ulan terhada+ sesuatu !akta' Al2)ha,ali menda+at tentangan $ang he%at leh t k h +emikir islam terutaman$a di kalangan ulama' Hakikat $ang harus di akui ilmu > gik ini tidak %egitu mudah untuk di!ahami malahan tidak %egitu digemari leh ke%an$akan umat islam +ada ,amann$a' (an$a menda+at tentangan $ang he%at dise%a%kan +engasas ilmu > gik ini tidak %eragama islam iaitu Arist tle# maka ada diantara se%ilangan mas$arakat menggangga+ kar$a l gik ini adalah karut marut dan akan mem%a/a ke+ada kesesatan serta keku!uran' 6alau%agaimana+un# Al2)ha,,ali teta+ %erusaha untuk mem+ertahankan ilmu > gik ini di mana %eliau mengatakan %aha/a mengenali ke%enaran melalui sese rang $ang men$uarakan# %ukan melalui ke%enaran itu sendiri $ang disuarakann$a meru+akan kesila+an $ang +aling n$ata' (lmu l gik ini *uga adalah %ersum%erkan akal semata mata dan tidak %ersum%erkan /ah$u' 6alau+un +ada ,ahirn$a tidak terda+at hu%ungan $ang % leh dilihat antara a*aran /ah$u dengan !alsa!ah $ang terkandung di dalam dis+lin > gik# namun kemungkinan /u*ud hu%ungan antara kedua duan$a tidak % leh dit lak se1ara mutlak' Hal ini kerana %erdasarkan 1atatan se*ara/an islam# misaln$a al2.$ahr,uri# Tas$ -u%ra Iadah $ang mendak/a dis+lin ilmu > gik adalah /arisan ilmu +eninggalan +ara an%ia $ang diturunkan leh manusia dari+ada suatu generasi ke+ada generasi $ang lain' (ni %ermakna tamadun )reek +ada l gikn$a *uga telah turut sama ter+engaruh dengan %e%era+a +erada%an islam se%elumn$a' %esimpulan .e1ara tuntasn$a# al2)ha,,ali meru+akan se rang t k h +emikir terkenal $ang %an$ak mem+engaruhi +ertum%uhan dan +erkem%angan +emikiran umat islam' -emas$uran Al2)ha,,ali se%agai se rang t k h ter%ilang dalam dunia akademik adalah %erdasarkan ke+ada 1iri +emikirann$a $ang %ersi!aten1 $1l +aedi1' -ar$a lain %eliau $ang sering men*adi ru*ukan utama dalam %idang !alsa!ah ialah Taha!ut al2@alasi!ah $ang

%an$ak mem% ngkar +emikiran dan +endirian %eliau' 6alau+un %eliau %ersetu*u dengan sum%angan te ri !alsa!ah $ang di+el + ri leh Arist tles dan "lat terhada+ nilai keilmuan# namun tidak semua %eliau terima kerana terda+at %ahagian dari %idang !alsa!ah $ang %ertentangan dengan akidah islam' 3amun ilmu2ilmu !alsa!ah selain $ang mem%in1angkan si!at ketuhanan % leh diterima selagi tidak %ertentangan dengan a*aran (slam' ;ari+ada +enelitian dan analisis ter+erin1i terhada+ ket k han %eliau dalam %idang l gik# dari+ada kar$a kar$an$a dalam %idang > gik da+at disim+ulkan di sini# %eliau telah %er*a$a mengemukakan hu*ah hu*ah manta+ %agi menun*ukkan kesesuaian > gik untuk digunasuaikan dalam %idang +emikiran %agi kemaslahatan umat islam dan men*elaskan keselarasann$a untuk didam+ingkan dengan dis+lin ilmu islam' 6alau+un al2)ha,,ali %ukanlah rang +ertama $ang merintis usaha menggunasuaikan > gik dengan tradisi ilmu (slam# teta+i %eliau telah %er*a$a mem+erluas lagi +enggunasuaiann$a dalam dis+lin ilmu (slam $ang %erkem%ang +ada ,amann$a' 4aka# /a*ar sekali sum%angan ter%esarn$a inidinilai se%agai ket k hann$a$ang unggul dalam %idang> gik dan % leh men*adiru*ukan serta +ed man %agi seluruh umat islam'

TOKOH-TOKOH SAINTIS ISLAM

AL-KHAWARIZMI & S M!AN"AN


LATAR BELAKANG TOKOH Nama sebenar al-Khawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa al-khawarizmi. Selain itu beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff. AlKhawarizmi telah dikanali di Barat sebagai al-Khawarizmi, al- owarizmi, al-Ahawizmi, al-Karismi, al-!oritmi, al-!orismi dan bebera"a #ara e$aan lagi. Beliau telah dilahirkan di Bukhara. %ada tahun &'(-')(M adalah zaman kegemilangan al-Khawarizmi. al-Khawarizmi telah wafat antara tahun **( dan *+(M. Ada ,ang mengatakan al-Khawarizmi hidu" sekitar awal "ertengahan abad ke--M. Sumber lain menegaskan beliau di Khawarism, .sbekistan "ada tahun /-012&'(M dan meninggal tahun *3312')(M di Baghdad.

PENDIDIKAN 4alam "endidikan telah dibuktikan bahawa al-Khawarizmi ialah seorang tokoh Islam ,ang ber"engetahuan luas. %engetahuan dan kemahiran beliau bukan saha$a meli"uti bidang s,ariat ta"idi dalam bidang falsafah, logik, aritmetik, geometri, muzik, ke$uruteraan, se$arah Islam dan kimia. Al-Khawarizmi sebagai guru al$abar di 5ro"ah. Beliau telah men#i"takan "emakaian Se#ans dan 6angens dalam "en,elidikan trigonometri dan astronomi. 4alam usia muda beliau beker$a di bawah "emerintahan Khalifah al-Mamun, beker$a di Bayt al-Hikmah di Baghdad. Beliau beker$a dalam sebuah observatory iaitu tem"at menekuni bela$ar matematik dan astronomi. Al-Khawarizmi $uga di"er#a,ai memim"in "er"ustakaan khalifah. Beliau "ernah mem"erkenalkan angka-angka India dan #ara-#ara "erhitungan India "ada dunia Islam. Beliau $uga meru"akan seorang "enulis 5nsiklo"edia %elbagai 4isi"lin. Al-Khawarizmi adalah seorang tokoh ,ang mula-mula mem"erkenalkan al$abar dan hisab. Ban,ak lagi ilmu "engetahuan ,ang beliau "ela$ari dalam bidang matematik dan menghasilkan konse"-konse" matematik ,ang begitu "o"ular sehingga digunakan "ada zaman sekarang.

PERANAN DAN SUMBANGAN AL-KHAWARIZMI Gelaran Al-Khawarizmi !elaran Al-Khawarizmi ,ang dikenali di Barat ialah al-Khawarizmi, al- owarizmi, alkarismi, al-!oritmi atau al-!orism. Nama al-gorism telah dikenali "ada abad "ertengahan. Negara %eran#is "ula al-!orism mun#ul sebagai Augr,am atau Angrism. Negara Inggeris "ula ia dikenali sebagai Aur,m atau Augrim. S m!an"an Al-Khawarizmi Melal i Kar#a

Sumbangan hasil kar,a beliau sendiri, antaran,a ialah 7 /. Al-Jabr wal Muqabalah 7 beliau telah men#i"ta "emakaian se#ans dan tangens dalam "en,elidikan trigonometri dan astronomi. *. Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah 7 Beliau telah menga$ukan #ontoh-#ontoh "ersoalan matematik dan telah mengemukakan '(( buah soalan ,ang sebahagian dari"adan,a meru"akan "ersoalan ,amng dikemukakan oleh Neo. Bab,lian dalam bentuk dugaan ,ang telah dibuktikan kebenarann,a oleh alKhawarizmi. +. Sistem Nombor 7 Beliau telah mem"erkenalkan konse" sifat dan ia "enting dalam sistem nombor "ada zaman sekarang. Ini adalah #ontoh-#ontoh sebahagian beliau ,ang telah dihasilkan dalam "enulisan kar,a dan ia telah men$adi "o"ular serta di"ela$ari oleh semua mas,arakat ,ang hidu" di dunia ini. Ha$il Kar#a Al-Khawarizmi Se"ertimana ,ang telah kita ketahui, Al-Khawarizmi da"at menghasilkan kar,a-kar,a agong dalam bidang matamatik. 1asil kar,a tersebut terkenal "ada zaman tamadun Islam dan dikenali di Barat. Antara hasil kar,a ,ang telah beliau hasilkan ialah 7 /. Sistem Nombor 7 ia telah diter$emahkan ke dalam bahasa 8atin iaitu 4e Numero Indorum. *. Mufatih al-!lum 7 ,ang bermaksud beliau adalah "en#inta ilmu dalam "elbagai bidang. +. Al-Jami wa al-"afsir bi Hisab al-Hin# 7 Kar,a ini telah diter$emahkan ke dalam Bahasa 8atin oleh %rin#e Bonio"agri. 0. Al-Mukhtasar $i Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah 7 %ada tahun '*(M dan ia mengenai algebra. %& Al-Amal bi !sturlab '& Al-"arikh &. Al-Maqala $i Hisab al-Jabr wa al-Muqabilah. Ke%&'&han al-Khawarizmi

Setia" tokoh mem"un,ai sifat ketokohann,a ,ang tersendiri. Ketokohan al-Khawarizmi da"at dilihat dari dua sudut iaitu dari bidang matematik dan astronomi. Namun bidang matematik akan di"er$elaskan se#ara ter"erin#i berbanding astronomi kerana ia melibatkan ka$ian ,ang dika$i. 4alam bidang matematik, al-Khawarizmi telah mem"erkenalkan al$abar dan hisab. Beliau ban,ak menghasilkan kar,a-kar,a ,ang mas,hor ketika zaman tamadun Islam. Antara kar,a-kar,a ,ang beliau hasilkan ialah 9Mafatih al-!lum. Sistem nombor adalah salah satu sumbangan dan telah digunakan "ada zaman tamadun Islam. Ban,ak kaedah ,ang di"erkenalkan dalam setia" kar,a ,ang dihasilkan. Antaran,a ialah kos, sin dan tan dalam trigonometri "en,elesaian "ersamaan, teorem segitiga sama $uga segitiga sama kaki dan mengira luas segitiga, segi em"at selari dan bulatan dalam geometri. Masaalah "e#ahan dan sifat nombor "erdana dan teori nombor $uga di"erkenalkan. Ban,ak lagi konse" dalam matematik ,ang telah di"erkenalkan alkhawarizmi sendiri. Bidang astronomi $uga membuatkan al-Khawarizmi dikenali "ada zaman tamadun Islam. Astronomi da"at ditakrifkan sebagai ilmu falaq :"engetahuan tentang bintang-bintang ,ang melibatkan ka$ian tentang kedudukan, "ergerakan, dan "emikiran serta tafsiran ,ang berkaitan dengan bintang;. Seawal kurun ketiga lagi lagi, al-Khawarizmi telah menghasilkan dua buah ,ang salah satu dari"adan,atelah diter$emahkan ke Bahasa 8atin dan memberi "engaruh besar ke atas Muslim dan orangS"an,ol dan Kristian. %enggunaan matematik dalam astronomi sebelum tamadun Islam amat sedikit dan terhad. Ini disebabkan oleh kemunduran "engetahuan matematik ,ang terhad ke"ada "engguna aritmetik dan geometri saha$a. Peri!a(i al-Khawarizmi Ke"eribadian al-Khawarizmi telah diakui oleh orang Islam dan $uga Barat. AlKhawarizmi telah diangga" sebagai sar$ana matematik ,ang mas,hur oleh orang Islam

dan ia di"erakui oleh orang Barat. Ini da"at dibuktikan bahawa !.Sartonmengatakan ()en*a)aian-)en*a)aian yang tertinggi telah #o)erolehi oleh orang-orang "imur&&&&+ Maka temasuklah al-Khawarizmi itu sendiri. Al-Khawarizmi "atu disan$ungi kerana beliau adalah seorang ,ang "intar. Menurut <iedmann "ula berkata....= al-Khawarizmi mem"un,ai "ersonaliti ,ang teguh dan seorang ,ang bergeliga sains=. Setia" a"a ,ang din,atakan oleh "enulis, ini telah terbukti bahawa al-Khawarizmi mem"un,ai sifat ke"eribadian ,ang tinggi dan sekaligus disan$ung oleh orang Islam. S%ra%e"i Pen"i$laman Sain$ Ma%ema%i' %engislaman sains matematik seharusn,a berlandaskan dengan bebera"a "erkara iaitu, ia hendaklah berlandaskan tauhid, s,ariah dan akhlak. Ini kerana ia "erlu bagi tokohtokoh ,anh beragama Islam su"a,a melaksanakan setia" "eker$aan atau tugasan ,ang mengikut undang-undang Islam. )* Ta hi( 6auhid meru"akan landasan falsafah matematik Islam se"ertimana dengan ilmu-ilmu Islam ,ang lain. Mengikut matlamat Islam, semuan,a A,,atullah :tanda-tanda Allah iaitu s,mbol kebesaran, kewu$udan dan ke5saan 6uhan. .ngka"an ,ang wu$ud sewa$arn,a men#orakkan kegiatan matematik. Setia" falsafah dan e"istemolog, sains matematik kita tidak harus diterima bulat-bulat tan"a s,arat. +* S#ariah Berasaskan ke"ada undang-undang ,ang mengenali tindak tanduk mas,arakat. Keharmonian dan tanggung$awab ke"ada umat dan hak diri. 4ari sudut ini, ahli matematik Islam ,ang #uba men,elesaikan masaalah ,ang melibatkan "erbuatan hukum s,ariah se"erti $udi, riba dan men#abar kebenaran hakiki dari"ada agama samawi untuk mem"erkukuhkan lagi Institusi. >leh itu, matematik Islam hendaklah berkembang selari dengan ke"erluan manusia dan "erkembangan ini $uga harus di dalam sudut s,ariah.

,* A'hla'

iri-#iri akhlak mulia hendaklah disemaikan kedalam matematik dan $uga ia "erlu dimasukkan kedalam ilmu-ilmu Islam ,ang lain agar manusia da"at menera"kan nilai murni. Ilmu ,ang di"ela$ari #ontahn,a akhlak ,ang terda"at dalam bidang matematik ini adalah "enemuan al$abar ,ang melambangkan keadilan. Ini kerana keadilan itu dituntut oleh agama Islam itu sendiri. Melalui asas "radigma tauhid dan s,a=i,ah itu da"at mem"erkukuhkan lagi "embinaan akhlak. -a!an" Ma%ema%i' Antara #abang ,ang di"erkanalkan oleh al-Khawarizmi se"erti geometri, algebra, aritmetik dan lain-lain. Ge&me%ri Ia meru"akan #abang kedua dalam matematik. Isi kandungan ,ang di"erbin#angkan dalam #abang kedua ini ialah asal-usul geometri dan ru$ukan utaman,a ialah Kitab al!stugusat:6he 5lements; hasil kar,a 5uklid 7 geometri dari segi bahasa berasal dari"ada "erkataan ,unani iaitu geo bererti bumi dan metri bererti sukatan. 4ari segi ilmun,a "ula geometri itu adalah ilmu ,ang mengka$i hal ,ang berhubung dengan magnitud dan sifat-sifat ruang. !eometri ini mula di"ela$ari se$ak zaman firaun :*(((SM;. Kemudian 6hales Miletus mem"erkenalkan geometri Mesir ke"ada !rik sebagai satu sains dedukasi dalam kurun ke3SM. Seterusn,a sar$ana Islam telah mengemaskanikan kaedah sains dedukasi ini terutaman,a "ada abad ke-M. Al"e!ra.al/a!ar Ia meru"akan nadi untuk matematik algebra. Al-Khawarizmi telah diter$emahkan oleh !erhard of !remano dan ?obert of haster ke dalam bahasa 5ro"ah "ada abad ke-/*. sebelum mun#uln,a kar,a ,ang ber$udul 91isab al-@ibra wa al MuAabalah ,ang ditulis oleh al-Khawarizmi "ada tahun '*(M. Sebelum ini tak ada istilah al$abar.
TOKOH-TOKOH SAINTIS ISLAM

I!N

HAITHAM & S M!AN"AN

NAMA TOKOH

Abu Ali Muhammad bin al-1asan bin al-1aitham al-Basri Al-Misri. Beliau lebih dikenali dengan nama samaran Ibnu 1aitham. 4i dunia Barat beliau telah dikenali dengan bebera"a nama se"erti Alhazen, ABennathan, dan ABenetan, teta"i lebih terkenal dengan "anggilan sebagai Alhazen.

LATARBELAKANG

4ilahirkan "ada +)0 1 bersamaan dengan -3) M, di negeri Basrah, IraA. Beliau dibesarkan di bandar Basrah dan Baghdad, dua kota ,ang men$adi "usat ilmu "engetahuan Abbasi,ah "ada masa itu.

4i dua kota inilah beliau memulakan "endidikan awaln,a sebelum dilantik men$adi "egawai "emerintah di bandar kelahirann,a. Setelah bebera"a lama berkhidmat dengan "ihak "emerintah di sana, beliau mengambil ke"utusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. 4i "erantauan beliau telah melan$utkan "enga$ian dan menum"ukan "erhatian "ada "enulisan.

Keintelektualan Ibnu 1aitham terbukti ketika beliau masih men$adi seorang "ela$ar dengan ke#enderungan beliau terhada" "elbagai bidang ilmu. Beliau tidak $emu menimba ilmu "engetahuan, baik agama mahu"un umum se"erti ilmu matematik, fizik, astronomi, "erubatan, falsafah, mantik dan lain-lain lagi.

Beliau adalah salah seorang tokoh #endakiawan sains ,ang terkenal dan termas,hur dengan ketinggian ilmun,a di tanah Arab dan di benua 5ro"ah "ada zamann,a.

Kemas,hurann,a sebagai ilmuwan men,ebabkan "emerintah Bani Catimi,ah di Mesir waktu itu, iaitu %emerintah Khalifah Al-1akim bin Amirillah D+'30//12--3-/(*/ME mengundangn,a ke Mesir. Maksud undangan 4inasti Catimi,ah itu adalah memanfaatkan keluasan ilmu ,ang dimiliki oleh Ibnu 1aitham. Beliau dihara"kan mam"u mengatur ban$ir Sungai Nil ,ang kera" kali melanda negeri itu setia" tahun. Sa,angn,a, beliau tidak da"at mewu$udkan

ran#angan takungan raksasa ,ang dibuatn,a kerana kurang "eralatan #anggih ,ang ada "ada masa itu. .ntuk melindungi dirin,a dari kemurkaan "emerintah, beliau kemudian meninggalkan "eker$aan itu dengan ber"ura-"ura hilang ingatan. Sehingga "ada tahun /(*/ Sultan Al- 1akim bin Amirillah telah mangkat dan dari tarikh itulah Ibnu 1aitham kembali normal dan aktif dalam kegiatan ilmu.

Ibnu 1aitham datang berlindung dan mengabdikan diri di .niBersiti al-Azhar, dan terus men,ambung usaha ilmiahnn,a dalam bidang ,ang #uku" saintifik. Beliau $uga turut menter$emahkan buku-buku matematik dan falak ke bahasa Arab, terutama dari bahasa 8atin.

Sebelum itu beliau telah "ergi ke Andalusia DSe"an,olE, kiblat ilmu "engetahuan 5ro"ah "ada masa itu. 4i sana beliau mem"ela$ari o"tik sehingga terkenal dalam bidang o"tik.

%ada tahun terakhir ha,at beliau, beliau kembali ke Kaherah DMesirE dan sebagai ahli matematik hingga akhir ha,atn,a.

Ibnu 1aitham meninggal dunia di Kaherah "ada tahun /(+-M katika usian,a &0 tahun.

SUMBANGAN IBNU HAITHAM * TEORI HUKUM PEMBIASAN ,fenomena atmosfera

Selama di Se"an,ol, Ibnu 1aitham melakukan bebera"a "en,elidikan dan "er#ubaan ilmiah berhubung dengan bidang o"tik. %enemuann,a ,ang terkenal ialah Fhukum "embiasanG, iaitu hukum fizik ,ang men,atakan bahawa sudut "embiasan dalam "an#aran #aha,a sama dengan sudut masuk Menurut "engamatan Ibnu 1aitham, beliau ber"enda"at bahawa #aha,a merah di kaki langit di waktu "agi Dfa$arE bermula ketika matahari berada di /- dar$ah di bawah kaki langit. Sementara #aha,a warna merah di kaki langit di waktu sen$a Ds,urukE akan hilang a"abila matahari berada /- dar$ah di bawah kaki langit sele"as $atuhn,a matahari. 4alam fizik moden, hukum ini dikenali dengan nama Fhukum

"embiasan SnellG ,ang bersem"ena nama ahli fizik Belanda, <illebrord Ban ?oi$en Snell. *TEORI PENGLIHATAN ,o)tik

4engan menggunakan kaedah matematik dan moden fizik ,ang baik beliau da"at membuat eks"erimen ,ang teliti, Ibnu 1aitham telah meletakkan o"tik "ada batu asas ,ang kukuh. Beliau telah menggabungkan teori dan eks"erimen dalam "en,elidikann,a. 4alam "en,elidikan, beliau telah mengka$i gerakan #aha,a, #iri-#iri ba,ang dan ime$ dan ban,ak lagi fenomena o"tik ,ang "enting. Beliau telah menolak teori %tolem, dan 5u#lid ,ang mengatakan bahawa manusia melihat benda melalui "an#aran #aha,a ,ang keluar dari matan,a. 6eta"i menurut Ibnu 1aitham, bukan mata ,ang memberikan #aha,a teta"i benda ,ang dilihat itulah ,ang memantulkan #aha,a ke mata manusia. *CERMIN KANTA CEKUNG DAN KANTA CEMBUNG

Ibnu 1aitham telan menggunakan mesin lathe DlarikE untuk membuat #ermin kanta #ekung dan kanta #embung untuk "en,elidikann,a. 4engan ini beliau telah mengka$i tentang #ermin sfera dan #ermin "arabolik. Beliau mengka$i Aberasi Sfera dan memehami bahawa dalam #ermin "arabola kesemua #aha,a da"at tertum"u "ada satu titik. *TEORI BIASAN CAHAYA

6eori ini agak mengkagumkan, beliau telah menggunakan segi em"at halatu$u "ada "ermukaan biasan bebera"a abad sebelum Isaa# Newton mem"erkenalkann,a di dunia Barat. Beliau $uga "er#a,a ke"ada "rinsi" masa tersingkat bagi rentasan #aha,a D%rinsi" CermatE. *AHLI BIDANG FALSAFAH

Ibnu 1aitham telah disenaraikan diantara salah seorang ahli falsafah Aristo. 4ikalangann,a adalah sahabat beliau iaitu Ibnu Sina dan al-Biruni. Ibnu 1aitham mendahului Kant lebih tu$uh abad laman,a. 6eori ,ang dilebalkan dari Kant sebenarn,a datang dari beliau iaitu7 Fbahawa untuk men#a"ai kebenaran hendaklah dengan mengetahui "enda"at-"enda"at ,ang berunsur ke"ada ken,ataan ,ang da"at digambarkan dengan akal rasionalG.

*BIDANG ASTRONOMI

Beliau melan$utkan "enda"at ilmuwan Yunani tentang "roses "engubahan langit abstrak men$adi benda-benda "adat. 4alam kar,a astronomin,a, beliau melukis gerakan "lanet-"lenet, tidak han,a dalam terma eksentrik dan e"isiklus, teta"i $uga dalam satu model fizik. %enda"atn,a ban,a mem"engaruhi 4unia %emikiran Barat "ada zaman @ohannes Ke"ler. 6iga abad kemudian kar,a ini ditukar dalam bentuk ikhtisar oleh astronomi muslim iaitu Nasiruddin at-6usi. *BIDANG FIZIK

4alam bidang fizik Ibnu 1aitham telah mengka$i tentang gerakan ,ang membawa beliau menemui "rinsi" intersia dan statik. Beliau telah mengasaskan dan men$adikan o"tik men$adi satu sains baru. Ban,ak ka$ian beliau telah mendahului dan diikuti oleh Cran#is Ba#on, 8eonardo da Hin#i, dan @ohannes Ke"ler.

KAR0A-KAR0A AGUNG IBNU HAITHAM Ibnu 1aitham meru"akan ilmuwan ,ang "roduktif dan memiliki ban,ak kar,a "enulisan dalam "elbagai #abang ilmu. Beliau telah menulis tidak kurang dari"ada *(( $udul buku, namun han,a sedikit ,ang terselamat. 4i antaran,a ialah7 Maqalah fi .stikhra/ Samt al-0iblah,)enyusunan kota-1 Maqalah fi hayat alAlam,astronomi-1 Kitab fi al-Minasit,kamus o)tik-1 $i al-Maraya al-Muhriqah bi al-2awair,*ermin yang membakar-1 Maqalah fi 2aw al-0amar,*ahaya #an gerakan langit-1 3awahir al-hasaq,ge/ala sen/a-1 $i Kayfiyat al i4lal1 $i al-Asar Alla4i al-0amar1 $i a#-2awar1 $i al-Makan1 fi al-Mulumar1 $i Misahat alMu/assamah al- Mukafi1 $i .rtifa al-0uth1 semua itu adalah tentang ka$ian ilmu fizik dan astronomi& Kar,a-kar,a tersebut adalah berhubung dengan ilmu fizik dan matematik, iaitu di antara ilmu ,ang sangat dikuasain,a, ham"ir keseluruhann,a telah diter$emahkan ke dalam bahasa-bahasa 5ro"ah.

Ibnu 1aitham $uga "ernah menulis em"at buah risalah tentang ilmu #aha,a dan ilmu ukur. ?isalah-risalah tersebut telah diter$emahkan ke dalam bahasa @erman dan telah tersebar dengan meluas di 5ro"ah se$ak tahun /-(&M. Al-Muna#4ir adalah satu dari"ada kar,a Ibnu 1aitham ,ang teragung tentang bidang ka$ian o"tik dan buku tersebut "ernah men$adi ru$ukan ke"ada "ara ahli ka$i o"tik sele"asn,a. Kar,a ini diter$emahkan oleh <itelo "ada tahun /*&(M dan kemudiann,a diterbitkan oleh C. ?isner "ada tahun /)&*M dengan nama "hesaurus 5)ti*ae&

KESIMPULAN Sumbangan Ibnu 1aitham ke"ada ilmu sains dan falsafah amat ban,ak. Kerana itulah Ibnu 1aitham dikenali sebagai seorang ,ang miskin dari segi material teta"i ka,a dengan ilmu "engetahuan. Bebera"a "andangan dan "enda"atn,a masih releBan sehingga ke hari ini. <alau bagaimana"un sebahagian kar,an,a lagi telah Idi#uriI dan Idi#edukI oleh ilmuwan Barat tan"a memberikan "enghargaan ,ang sewa$arn,a ke"ada beliau. Sesungguhn,a barat "atut berterima kasih ke"ada Ibnu 1aitham dan "ara sar$ana Islam kerana tan"a mereka kemungkinan dunia 5ro"ah masih diselubungi dengan kegela"an. Ka$ian Ibnu 1aitham telah men,ediakan landasan ke"ada "erkembangan ilmu sains dan "ada masa ,ang sama tulisann,a mengenai falsafah telah membuktikan keaslian "emikiran sar$ana Islam dalam bidang ilmu tersebut ,ang tidak lagi dibelenggu oleh "emikiran falsafah Yunani. Setelah dika$i mengenai latarbelakang kehidu"an Ibnu 1aitham, da"at kita memberi kesim"ulan bahawa Ibnu 1aitham adalah seorang tokoh ilmuwan Islam ,ang sangat disegani dan termas,hur "ada zamann,a. Azam beliau untuk meningkat taraf hidu" umat Islam dan usahan,a mendekatkan diri ke"ada Allah tidak sia-sia. Ibnu 1aitham tidak "ernah "uas menuntut ilmu sehingga "enghu$ung nafasn,a ,ang terakhir. Berkat hasil usaha dan ikhtiarn,a beliau telah men$adi seorang #endakiawan ,ang terkenal. Beliau bukan sekadar tokoh ilmuwan saha$a, malahan beliau amat menitik beratkan "endidikan agama se"an$ang beliau menuntut ilmu. Ibnu 1aitham memainkan "engaruh ,ang besar di tanah Arab dan $uga seluruh dunia Barat. Beliau telah memberikan sumbangan besar dalam dunia ilmu "engetahuan moden.

ontohn,a, teori o"tikn,a mem"engaruhi ilmuwan 5ro"ah se"erti ?oger Ba#on dan @ohannes Ke"ler. %en,elidikan ilmiahn,a men$adi asas "en,elidikan ,ang kemudian diguna "akai dan dikembangkan di Barat. Sebagai seorang "enuntut "erlulah kita men#ontohi beliau dan sebagai "endorong semangat untuk meningkatkan mutu "embela$aran serta mendekatkan diri ke"ada Allah S<6.

I&'( SI'A
Abu Ali Al-Hussain Ibn Abdallah Ibn Sina
Abu Ali Al-Hussain Ibn Abdallah Ibn Sina atau dikenali se%agai A)i*enna di dunia %arat meru+akan salah se rang +akar sains dari (ran $ang hidu+ antara tahun ?80 2 103B 4'

Sejarah dan latar belakang


(%nu .ina dilahirkan +ada tahun 3B0 Hi*rah %ersamaan dengan ?80 4' "enga*ian +eringkat a/aln$a %ermula di &ukhara dalam %idang %ahasa dan sastera' .elain itu# %eliau turut mem+ela*ari ilmu2ilmu lain se+erti ge metri# l gik# matematik# sains# !i8h# dan +eru%atan' 6alau+un (%nu .ina menguasai +el%agai ilmu +engetahuan termasuk !alsa!ah teta+i %eliau le%ih men n* l dalam %idang +eru%atan sama ada se%agai se rang d kt r atau+un mahaguru ilmu terse%ut' (%nu .ina mula men*adi terkenal sele+as %er*a$a men$em%uhkan +en$akit "utera 3u% (%n 3as al2.amani $ang gagal diu%ati leh d kt r $ang lain' -ehe%atan dan ke+akaran

dalam %idang +eru%atan tiada t l k %andingn$a sehingga %eliau di%erikan gelaran al2 .$eikh al29ais (4ahaguru "ertama)'

Sumbangan
-emas$hurann$a melangkaui /ila$ah dan negara (slam' &ukun$a Al anun fi al-'ibb telah diter%itkan di 9 m +ada tahun 15?3 se%elum dialih%ahasakan ke dalam %ahasa (nggeris dengan *udul +"e*e,ts -f Medi*ine' ;alam *angka masa tidak sam+ai 100 tahun# %uku itu telah di1etak ke dalam 15 %uah %ahasa' "ada a%ad ke21B# %uku terse%ut telah di*adikan se%agai %ahan ru*ukan asas diuni:ersiti2uni:ersiti (tali dan "eran1is' 4alahan sehingga a%ad ke21?# %ukun$a masih diulang 1etak dan digunakan leh +ara +ela*ar +eru%atan' (%nu .ina *uga telah menghasilkan se%uah %uku $ang di%eri *udul (Remedies f-" 'he Hea"t) $ang mengandungi sa*ak2sa*ak +eru%atan' ;alam %uku itu# %eliau telah men1eritakan dan menghuraikan BJ0 *enis +en$akit %ersama dengan 1ara untuk mengu%atin$a' Hasil tulisan (%nu .ina se%enarn$a tidak ter%atas ke+ada ilmu +eru%atan saha*a' Teta+i turut merangkumi %idang dan ilmu lain se+erti meta!i,ik# mu,ik# astr n mi# +hil l gi (ilmu %ahasa)# s$air# +r sa# dan agama' "enguasaann$a dalam +el%agai %idang ilmu itu telah men*adikann$a se rang t k h sar*ana $ang ser%a % leh' &eliau tidak sekadar menguasain$a teta+i %er*a$a men1a+ai taha+ kemun1ak (zenith) iaitu +un1ak ke1emerlangan tertinggi dalam %idang $ang di1e%urin$a' ;i sam+ing men*adi +un1ak dalam %idang +eru%atan# (%nu .ina *uga menduduki kedudukan $ang tinggi dalam %idang ilmu l gik sehingga digelar guru ketiga' ;alam %idang +enulisan# (%nu .ina telah menghasilkan ratusan kar$a termasuk kum+ulan risalah $ang mengandungi hasil sastera kreati!'

(%nu .ina "erkara $ang le%ih menak*u%kan +ada (%nu .ina ialah %eliau *uga meru+akan se rang ahli !alsa!ah $ang terkenal' &eliau +ernah menulis se%uah %uku %er*udul al-(ajah $ang

mem%i1arakan +ers alan !alsa!ah' "emikiran !alsa!ah (%nu .ina %an$ak di+engaruhi leh aliran !alsa!ah al2@ara%i $ang telah menghidu+kan +emikiran Arist tle' 7leh se%a% itu# +andangan +eru%atan (%nu .ina turut di+engaruhi leh asas dan te ri +eru%atan Funani khususn$a Hi++ 1rates' "eru%atan Funani %erasaskan te ri em+at unsur $ang dinamakan hum urs iaitu darah# lendir (,hlegm)# hem+edu kuning (yell-& bile)# dan hem+edu hitam (bla*% bile)' 4enurut te ri ini# kesihatan sese rang mem+un$ai hu%ungan dengan 1am+uran keem+at2em+at unsur terse%ut' -eem+at2em+at unsur itu harus %erada +ada kadar $ang seim%ang dan a+a%ila keseim%angan ini diganggu maka sese rang akan menda+at +en$akit' .etia+ indi:idu dikatakan mem+un$ai ! rmula keseim%angan $ang %erlainan' 4eski+un te ri itu dida+ati tidak te+at teta+i telah meletakkan satu landasan kukuh ke+ada dunia +eru%atan untuk mengenal +asti +un1a +en$akit $ang men*angkiti manusia' (%nu .ina telah mena+is te ri2te ri k sm g ni Funani ini dan mengislamkann$a' (%nu .ina +er1a$a %aha/a setia+ tu%uh manusia terdiri dari+ada em+at unsur iaitu tanah# air# a+i dan angin' -eem+at2em+at unsur ini mem%erikan si!at lem%a+# se*uk# +anas# dan kering serta sentiasa %ergantung ke+ada unsur lain $ang terda+at dalam alam ini' (%nu .ina +er1a$a %aha/a /u*ud ketahanan semula *adi dalam tu%uh manusia untuk mela/an +en$akit' Jadi# selain keseim%angan unsur2unsur $ang din$atakan itu# manusia *uga memerlukan ketahanan $ang kuat dalam tu%uh %agi mengekalkan kesihatan dan +r ses +en$em%uhan' "engaruh +emikiran Funani %ukan saha*a da+at dilihat dalam +andangan (%nu .ina mengenai kesihatan dan +eru%atan# teta+i *uga %idang !alsa!ah' (%nu .ina %er+enda+at %aha/a matematik % leh digunakan untuk mengenal Tuhan' "andangan seum+ama itu +ernah dikemukakan leh ahli !alsa!ah Funani se+erti "$thag ras untuk menghuraikan mengenai sesuatu ke*adian' &agi "$thag ras# sesuatu %arangan mem+un$ai angka2angka dan angka itu %erkuasa di alam ini' &erdasarkan +andangan itu# maka (mam al2)ha,ali telah men$i!atkan !ahaman (%nu .ina se%agai sesat dan le%ih mer sakkan dari+ada ke+er1a$aan Fahudi dan 3asrani' .e%enarn$a# (%nu .ina tidak +ernah men lak kekuasaan Tuhan' ;alam %uku An23a*ah# (%nu .ina telah men$atakan %aha/a +en1i+ta $ang dinamakan se%agai M6a*i% al26u*udM ialah satu' ;ia tidak %er%entuk dan tidak % leh di%ahagikan dengan a+a2a+a 1ara sekali+un' 4enurut (%nu .ina# segala $ang /u*ud (mumkin al2/u*ud) ter%it dari+ada M6a*i% al26u*udM $ang tidak ada +ermulaan' Teta+i tidaklah /a*i% segala $ang /u*ud itu datang dari+ada 6a*i% al26u*ud se%a% ;ia %erkehendak %ukan mengikut kehendak' 6alau %agaimana+un# tidak men*adi halangan %agi 6a*i% al26u*ud untuk melim+ahkan atau mener%itkan segala $ang /u*ud se%a% kesem+urnaan dan ketinggian23$a'

"emikiran !alsa!ah dan k nse+ ketuhanann$a telah ditulis leh (%nu .ina dalam %a% MHimah (lahi$$ahM dalam !asal MTentang adan$a susunan akal dan nu!us langit dan *irim atasan' "emikiran (%nu .ina ini telah rnen1etuskan k ntr :ersi dan telah disi!atkan se%agai satu +er1u%aan untuk mem%ahaskan ,at Allah' Al2)ha,ali telah menulis se%uah %uku $ang %er*udul Taha!at al0@alasi!ah (Tidak Ada -esinam%ungan ;alam "emikiran Ahli @alsa!ah) untuk mem%ahaskan +emikiran (%nu .ina dan al2@ara%i' Antara +er1anggahan $ang diutarakan leh al2)ha,ali ialah +en$angkalan terhada+ ke+er1a$aan dalam kea%adian +lanet %umi# +en$angkalan terhada+ +ena!ian Ibnu Sina dan al2@ara%i mengenai +em%angkitan *asad manusia dengan +erasaan ke%ahagiaan dan kesengsaraan di s$urga atau neraka' 6alau a+a +un +andangan $ang dikemukakan# sum%angan (%nu .ina dalam +erkem%angan !alsa!ah (slam tidak mungkin da+at dina!ikan' &ahkan %eliau % leh diangga+ se%agai rang $ang %ertanggung*a/a% men$usun ilmu !alsa!ah dan sains dalam (slam' .esungguhn$a# (%nu .ina tidak saha*a unggul dalam %idang +eru%atan teta+i kehe%atan dalam %idang !alsa!ah mengatasi gurun$a sendiri iaitu A%u Al23asr Al2@ara%i (al-$a"abi)'

I&'( SI'A ) T*%*H P+R(&ATA' IS$AM, $ata &ela"ang Ibnu Sina (&3D .(3A $ang le%ih dikenali di &arat dengan nama A:i1enna mem+un$ai nama lengka+ A%u Ali al2 Huse$n %in A%dullah %in Hassan Ali %in .ina' &eliau meru+akan se rang $ang %er%angsa "arsi' 4enurut (%nu A%i Dsha$%iCah ia lahir +ada tahun 3B5 H# di desa A!shanah dekat k ta -harmaitan "r +in,i &ukhara A!ghanistan' "ela*aran +ertama $ang diteriman$a +ada ,aman kanak2kanak adalah Al2Auran dan sastera $ang dida+ati lehn$a se1ara tidak ! rmal' (a mula %ela*ar +ada usia 5 tahun' .ementara itu se/aktu %erumur 10 tahun # %eliau telah %er*a$a mengha!al Al2Auran' "ada masa umurn$a meningkat 18 tahun (%nu .ina telah men*adi M; kt r ;i 9a*aM' ;isam+ing itu# (%nu .ina *iga telah menguasai seluruh 1a%ang ilmu +engetahuan $ang ada +ada /aktu itu' (lmu2ilmu agama se+erti ta!sir# !i8h# +er%andingan agama (ushuluddin)# tasa/u! dan se%again$a sudah dikuasain$a ketika %aru %erusia 10 tahun' "ada masa ke1iln$a# ia di%im%ing dan dididik leh A%u A%dullah 3atili# se rang saha%at kari% a$ahn$a# dan a$ahn$a sendiri' Antara %idang ilmu $ang %er*a$a dikuasain$a termasuklah

dalam %idang !alsa!ah# ked kt ran# ge metri# astr n mi# mu,ik# s$air# te l gi# + litik# matematik# !i,ik# kimia# sastera dan k sm l gi' +nsi"l-pedia %ed-"t- an Pe tama "ada usia 21 tahun# ketika %erada di -a/ara,m# ia mulai menulis kar$an$a $ang +ertama $ang %er*udul MAl24a*muM $ang mengandungi %er%agai ilmu +engetahuan $ang lengka+'-emudian ia melan*utkan menulis %uku2%uku lain'3ama2nama %uku $ang +ernah dikarang (%nu .ina# termasuk $ang %er%entuk risalah ukuran ke1il# dimuat dan di him+un dalam satu %uku %esar $ang %er*udul M5ssai de &i%li gra+hie A:i1ennaM $ang dihasilkan leh "ater ; mini1an di -air 'Antara $ang terkandung dalam %uku terse%ut termasuklah %uku karangan $ang amat terkenal iaitu Al2Aanun @it Ti%%' Te- i-Te- i Anat-mi Dan !isi-l-gi Te ri2te ri anat mi dan !isi l gi dalam %uku2%uku %eliau adalah menggam%arkan anal gi manusia terhada+ negara dan mikr k sm s (dunia ke1il) terhada+ alam semester se%agai makr k sm s (dunia %esar)'4isaln$a digam%arkan %aha/a s$urga ka$angan adalah %ulat dan %umi adalah +ersegi dan dengan demikian ke+ala itu %ulat dan kaki itu em+at +ersegi' Terda+at em+at musim dan 12 %ulan dalam setahun# dengan itu manusia memiliki em+at tangkai dan lengan (angg ta %adan) mem+un$ai 12 tulang sendi' Hati (heart) adalah K+angeranC2n$a tu%uh manusia# sementera +aru2+aru adalah KmenteriC2n$a' >eher meru+akan K*endelaC2n$a sang %adan# manakala kandung em+edu se%agai Kmarkas +usatC2n$a' >im+a dan +erut se%agai K%um%ungC sedangkan usus meru+akan sistem k munikasi dan sistem +em%uangan' .ementara itu MNan n ! 4edi1ineM memuatkan +ern$ataan $ang tegas %aha/a Mdarah mengalir se1ara terus2menerus dalam suatu lingkaran dan tak +ernah %erhentiM ' 3amun ini %elum da+at diangga+ se%agai suatu +enemuan tentang srikulasi darah# kerana %angsa 1ina tidak mem%e,akan antara urat2urat darah halus (Oeins) dengan +em%uluh nadi (ar!eries)' Anal gi terse%ut han$alah anal gi $ang digam%arkan antara gerakan darah dan siklus alam semesta# +ergantian musim dan gerakan2gerakan tu%uh tan+a +eragaan se1ara em+irik +ada keadaan $ang se%enarn$a' Penga uh Ibnu Sina .A/i0enna1 "engaruh (%nu .ina se%agai se rang !ailasu! dan d kt r +eru%atan dalam ke%uda$aan 5r +ah adalah luas' &uku karangann$a al2Aanun @it2 Ti%% ("eraturan "eru%atan) terdiri dari+ada 14 *ilid# telah diangga+ se%agai him+unan +er%endaharaan ilmu +eru%atan' (lmu +eru%atan m den %an$ak menda+at +ela*aran dari+ada (%nu .ina# dari segi +engunaan u%at# diagn sis dan +em%edahan' Te 2emahan Dan &ahan Ru2u"an al-3anun !it- Tibb "ada a%ad ke 12 4 )erard Nrem na $ang %er+indah ke T led # .e+an$ l telah menter*emahkan %uku (%nu .ina ke %ahasa >atin' &uku ini men*adi %uku ru*ukan utama

di uni:ersiti2uni:ersiti 5r +ah hingga 1500 4' &ukun$a telah disalin (1etak ) se%an$ak 1J kali dan 15 edisi dalam %ahasa >atin dan se%uah edisi dalam %ahasa Fahudi (He%re/)';isam+ing itu %uku terse%ut turut diter*emahkan ke dalam %ahasa (nggeris# "eran1is # .e+an$ l dan (tali ' "ada a%ad ke 1J 4 # %uku ini di1etak 21 kali' Al2Aanun @it2Ti%% *uga digunakan se%agai %uku teks ked kt ran di %er%agai uni:ersiti di "eran1is' 4isaln$a di .ek lah Tinggi -ed kt ran 4 nt+ellier dan > u:in telah menggunakann$a se%agai %ahan ru*ukan +ada a%ad ke 1B 4' .ementara itu "r !' "hilli+ -' Hit+i telah mengangga+ %uku terse%ut se%agai M5nsikl +edia -ed kt ranM' "enulis2 +enulis &arat telah mengangga+ (%nu .ina se%agai K&a+a ; kt rC kerana (%nu .ina telah men$atu+adukan te ri +eru%atan Funani Hi++ 1rates dan )alen dan +engalaman dari ahli2ahli +eru%atan dari (ndia dan "arsi dan +engalaman %eliau sendiri' Pe intis Pengenalan Penya"it Sa af Al2 Aanun @it2Ti%% telah mem%in1angkan serta mengenegahkan mengenai +en$akit sara!' &uku terse%ut *uga telah menga*ar mengenai 1ara21ara +em%edahan dimana telah menekankan ke+erluan +em%ersihan luka' 4alahan di dalam %uku2%uku terse%ut *uga din$atakan keterangan keterangan dengan le%ih *elas di sam+ing hiasan gam%ar2gam%ar dan sketsa2sketsa $ang sekaligus menun*ukkan +engetahuan anat mi (%nu .ina $ang luas' Ibnu Sina- Sebagai Se- ang D-"t- ' (%nu .ina +ernah di %eri gelaran se%agai M4edi1 rum "rin1i+alM atau M9a*a ;ira*a ; kt rM leh kaum >atin .k lastik' Antara gelaran lain $ang +ernah di%erikan ke+adan$a adalah se%agai M9a*a D%atM' 4alahan dalam dunia (slam# ia diangga+ se%agai MIenithM# +un1ak tertinggi dalam ilmu ked kt ran ' (%nu .ina men*adi M; kt r ;i 9a*aM iaitu d kt r ke+ada .ultan 3uh 11 %in 4ansur di &ukhara +ada tahun 3B8 H/ ??B 4 iaitu ketika %eliau %erusia 18 tahun' "ada /aktu itu +en$akit sultan dalam keadaan +arah dan tidak ada d kt r lain $ang %er*a$a mengu%ati %aginda' Akan teta+i %erkat +ert l ngan (%nu .ina %aginda kem%ali +ulih' Penemuan-Penemuan &a u (%nu .ina dikenali se%agai se rang saintis $ang %an$ak mem%erikan saham terhada+ dunia ilmu +engetahuan melalui +enemuan2+enemuan %arun$a' Antara sum%angan %eliau adalah di dalam %idang ge gra!i# ge l gi# kimia dan k sm l gi' &idang Ge-g afi (%nu .ina meru+akan se rang ahli ge gra!i $ang mam+u menerangkan %agaimana sungai2sungai %erhu%ungan dan %erasal dari gunung2ganang dan lem%ah2lem%ah' 4alahan ia mam+u mengemukakan suatu hi+ tesis atau te ri +ada /aktu itu di mana gagal dilakukan leh ahli Funani dan 9 mani se*ak dari Hered tus# Arist teles sehinggalah "r t lemai us' 4enurut (%nu .ina M gunung-ganang yang memang leta%nya

tinggi iaitu ling%ungan mahu,un la,isannya da"i %ulit bumi. ma%a a,abila ia dite"ajang lalu be"ganti "u,a di%a"en%an -leh sungai-sungai yang me"untuh%an ,inggi"an,inggi"annya/ A%ibat ,"-ses se,e"ti ini. ma%a te"jadilah a,a yang disebut sebagai lembah-lembah/0

&idang Ge-l-gi4 %imia Dan %-sm-l-gi .um%angan (%nu .ina dalam %idang ge l gi # kimia serta k sm l gi memang tidak da+at di sangsikan lagi' 4enurut A'4'A shushter$# karangan (%nu .ina mengenai ilmu ,e"tambangan 1mine"al) men*adi sum%er ge l gi di 5r +ah' ;alam %idang kimia # ia *uga meninggalkan +enemuan2+enemuan $ang %ermana!aat ' 4enurut 9eu%en >e:$# (%nu .ina telah menerangkan %aha/a %enda2%enda l gam se%enarn$a %er%e,a antara satu dengan $ang lain' .etia+ l gam terdiri dari %er%agai *enis' "enerangan terse%ut telah mem+erkem%angkan ilmu kimia $ang telah dirintis se%elumn$a leh Ja%%ir (%nu Ha$$an # &a+a -imia 4uslim' .e%ahagian dari+ada kar$an$a $ang da+at di1atat disini adalah dari+ada E 1'&idang l gika M(sagu*iM# MThe (sag geM# ilmu l gika (sag ge' 2'@i A8sam al2Dlum al2A8li$ah (7n the ;i:isi ns ! the 9ati nal .1ien1es) tentang +em%ahagian ilmu2ilmu rasi nal' 3'&idang meta!i,ika # M(lahi$$atM ((lmu ketuhanan) 4'&idang +sik l gi # M-ita% an23a$atM (& *i/a' k ! ;eli:eren1e) %uku tentang ke%ahagiaan

5' @iad2;in $ang telah diter*emahkan ke dalam %ahasa >atin men*adi M>i%er de 4inerali%usM $akni tentang +emilikan (mimeral)' J'&idang sastera ara% M9isalah !i Asa% Huduts al2Huru!M #risalah tentang se%a%2se%a% ter*adin$a huru!' B'&idang s$air dan +r sa MAl2Aasidah al2 Ani$$ahM s$air2s$air tentang *i/a manusia' 8'Nerita21erita r man !ikti! # M9isalah ath2Tha$rM 1erita seek r %urung' ?'&idang + litik M9isalah as2.i$asahM (& Sumbangan Ibnu Sina k n " liti1s) &uku tentang + litik'

(%nu .ina telah mem+erkem%angkan ilmu +sik l gi dalam +eru%atan dan mem%uat %e%era+a +er*um+aan dalam ilmu $ang dikenali hari ini se%agai ilmu +eru%atan +sik s mati1s M+s$1h s mati1 medi1ineM' &eliau mem+erkem%angkan ilmu diagn sis melalui den$utan *antung (+ulse diagn sis) untuk mengenal +asti dalam masa %e%era+a detik saha*a ketidak 2 seim%angan hum r $ang %erkenaan ' ;iagn sis melalui den$utan *antung ini masih di+ratikkan leh +ara hakim (d kt r2d kt r muslim) di "akistan# A!ghanistan dan "arsi $ang menggunakan ilmu +eru%atan Funani' .e rang d kt r ta%ii dari Amerika (1?81) mela+urkan %aha/a +ara hakim di A!ghanistan# Nhina# (ndia dan "arsi sanggat %erke% lehan dalam den$utan *antung di tem+at $ang dirasai teta+i mutun$a $ang +el%agai '(ni merangkumi E a' -uat atau den$utan $ang lemah' %' 4asa antara den$utan' 1' -andungann$a lem%a+ di +aras kulit dekat den$utan itu dan lain2lain lagi' ;ari ukuran2ukuran den$utan *antung sese rang hakim mungkin mengetahui dengan te+at +en$akit $ang dihingga+i di dalam tu%uh si +esakit' (%nu .ina men$edari ke+entingan em si dalam +emulihan' A+a%ila +esakit mem+un$ai sakit *i/a dise%a%kan leh +emisahan dari+ada kekasihn$a # %eliau % leh menda+ati nama dan alamat kekasihn$a itu melalui 1ara %erikutE Naran$a adalah untuk men$e%ut %an$ak nama dan mengulangin$a dan semasa itu *arin$a diletakkan atas den$utan (+ulse) a+a%ila den$utan itu ter*adi tidak teratur atau ham+ir2 ham+ir %erhenti # sese rang itu hendaklah mengulang +r ses terse%ut' ;engan 1ara $ang sedemikan # nama *alan # rumah dan keluarga dise%utkan' .ele+as itu # kata (%nu .ina MJika anda tidak da+at mengu%at +en$akitn$a maka temukanlah si +esakit dengan kekasihn$a # menurut +eraturan s$ariah maka %uatlahM'(Ter*emahan)' (%nu .ina adalah d kt r +eru%atan $ang +ertama men1atatkan %aha/a +en$akit +aru2+aru (+lum nar$ tu%er1ul sis) adalah suatu +en$akit $ang % leh men*angkit (1 ntagi us) dan dia men1eritakan dengan te+at tanda2tanda +en$akit ken1ing manis dan masalah $ang tim%ul darin$a' &eliau sangat %erminat dalam %idang mengenai kesan akal (mind) atas *asad dan telah %an$ak menulis %erkenaan gangguan +sik l gi' &eliau telah menghasilkan 250 %uah kar$a dan masih kekal hingga ke hari ini dan termasuklah 11J %uah kar$an$a dalam %idang M(lmu "eru%atan' &an$ak kar$an$a ditulis dalam %ahasa Ara% dan *uga %e%era+a dalam %ahasa "arsi' MAanun @itt Ti%%M adalah kar$an$a $ang termas$ur # +aling selalu di1etak di 5r +ah +ada ,aman M9enaissan1eM' -ar$a Aanun itu telah mem+un$ai +engaruh $ang asas dalam ilmu +eru%atan di 5r +ah +ada ,aman 9enaissan1e dan telah men*adi %uku ru*ukan $ang utama di uni:ersiti2 uni:ersiti 5r +ah hingga ke a%ad 1B 4'

Penutup

(%nu .ina meniggal dunia di Hamdan #dalam usia 58 tahun +ada %ulan 9amadhan 428 H/103B 4 '(a dimakamkan di sana' ;alam rangka mem+eringati 1000 tanun hari kelahirann$a (@air 4illenium) di Tehran +ada tahun 1?55 4 ia telah din %atkan se%agai M@ather ! ; 1t rM untuk selaman$a2selaman$a # dan di sana (Tehran) telah di%angunkan se%uah m nemun se*arah untuk itu' 4akam %eliau di Hamdan telah di kelilingi leh makam2makam d kt r islam $ang lain' Hal ini men$e%a%kan ahli2ahli ilmu $ang terkemudian merasa megah kalau dimakamkan di tanah +erku%uran di mana M,eninthM itu dimakamkan'

I&'( %HA$D('
&(7;ATA 3ama

E A%dul 9ahman A%u Iaid 6ali$uddin %' -haldun Al24aliki al2-hadrami T/>ahir E B33H P 13324 di 3aisa%ur 4/;unia E 808H P 140J4 Dmur E B4 tahun %+T*%*HA' 2 "akar .e*arah 2 "akar dalam i(mu .i s l gi (-emas$arakatan) 2 Ahli @alsa!ah P+'DIDI%A' 2 4enda+at +endidikan a/al dari %a+an$a tentang asas2asas agama se+erti al2Auran# @e8ah# Hadith dan Tauhid' 2 Ha!a, al2Auran se*ak ke1il 2 A+a%ila de/asa %eliau %ela*ar >ingustik &ahasa Ara% (s+t 3ahu dan .ara!)# Dsuluddin dan -esusasteraan' 2 &eliau *uga mem+ela*ari 4anti8# .ains# @alsa!ah# 4atematik dan .e*arah dari %e%era+a rang ulama0 terkemuka +ada masa itu' 2 )uru %eliau $ang utama ialah 4uhammad %' A%dul 4uhaimin' &eliau *uga turut %erguru dengan A%u A%dullah 4uhammad %' (%rahim Al2A%la $ang menga*arn$a tentang .i s l gi# +7litik dan "endidikan' S(M&A'GA' 2 -ar$a2kar$a %eliau %an$ak mengaitkan sesuatu +erkara dengan +erkem%angan r hani# akal dan akhlak' ;i %idang ek n mi misaln$a# %eliau mengangga+ %aha/a re,eki $ang dikurniakan leh Allah mestilah di%ahagikan sama rat dan di%elan*akan ke+ada +erkara2+erkara %aik untuk kese*ahteraan umat se*agat' 2 Al24u8addimah meru+akan kar$a %eliau $ang teragung' 2 -ita% lain $ang +enting ialah ; a) Al2(%%ar $ang mn$entuh tentang ek n mi dan se*arah %) Al2Ta0ri! $ang men$entuh +ers alan ek n mi tamaddun 2 undang2undang 2 !alsa!ah Q "ernah memegang ketu hakim ma,ha% 4aliki 2' .i!at +eri%adi; Q Tegas dalam tugas Q &erke% lehan dalam %idang s si l gi

Q Tidak mementingkan +angkat Q &i*ak men$elesaikan masalah 3' "endidikan; Q ;ari %a+an$a Q Ha!a, al2Auran se*ak ke1il Q 4elan*utkan +ela*aran dengan mem+ela*ari# R ilmu ta!sir R ilmu hadis R !ikah R usul !ikh R tauhid R %ahasa ara%# nahu# sara!# %alaghah# sastera# manti1# !alsa!ah# matematik# sains R ilmu kemas$arakatan# + litik# ke%uda$aan# +endidikan 4' .um%angan; Q 4em+el + ri (lmu s si l gi ( rang +ertama mem%i1arakan +em%angunan mental# akal# dan !i,ikal manusia) Q 4ahir dalam ilmu se*arah Q 4enghasilkan kita% al24u8addimah Q .um%angann$a dalam %idang ek n mi R &er+enda+at; 2 re,eki +erlu dinikmati %ersama dengan adil 2 -ema*uan negara %ergantung ke+ada kekuatan ek n mi 2 4enghasilkan kita% al2(%ar Q .um%angann$a dalam %idang se*arah R "engasas !il s ! se*arah (melalui kita% al2 (%ar) Q .um%angann$a dalam %idang + litik R Akti! dalam %idang + litik R &er+enda+at; asas untuk mem%ina +eri%adi dan negara adalah %erasaskan (slam R 4engemukakan te ri $ang mem+engaruhi kar$a +emikir + litik (melalui kita% al2(%ar) Q .um%angann$a dalam %idang s si l gi; R "engasas dan guru terkemuka dalam %idang s si l gi

I&'( %HA$D('
Ibnu %haldun# nama lengka+E Abu 2ayd #Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn !haldun al-Had"ami (STUVWXY Z[\]^ _` \aWT _` _abUXY \cd) lahir 2B 4ei 1332/B32H# /a!at 1? 4aret 140J/808H) adalah se rang se*ara/an muslim dari Tunisia dan sering dise%ut se%agai %a+ak +endiri ilmu hist ri gra!i# s si l gi dan ek n mi' -ar$an$a $ang terkenal adalah Muqaddimah ("endahuluan)' &a+ak 5k n mi ;i antara sekian %an$ak +emikir masa lam+au $ang mengka*i ek n mi (slam# (%nu -haldun meru+akan salah satu ilmu/an $ang +aling men n* l' (%nu -haldun sering dise%ut se%agai raksasa intelektual +aling terkemuka di dunia' (a %ukan sa*a &a+ak

s si l gi teta+i *uga &a+ak ilmu 5k n mi# karena %an$ak te ri ek n min$a $ang *auh mendahului Adam .mith dan 9i1ard ' Artin$a# ia le%ih dari tiga a%ad mendahului +ara +emikir &arat m dern terse%ut' 4uhammad Hilmi 4urad se1ara khusus telah menulis se%uah kar$a ilmiah %er*udul A%ul (8tishad E (%nu -haldun' Artin$a &a+ak 5k n mi E (%nu -haldun'(1?J2) ;alam tulisan terse%ut (%nu -haldun di%uktikann$a se1ara ilmiah se%agai +enggagas +ertama ilmu ek n mi se1ara em+iris' -ar$a terse%ut disam+aikann$a +ada .im+ sium tentang (%nu -haldun di 4esir 1?B8' .e%elum (%nu -haldun# ka*ian2ka*ian ek n mi di dunia &arat masih %ersi!at n rmati!# adakalan$a dika*i dari +ers+ekti! hukum# m ral dan ada+ula dari +ers+ekti! !ilsa!at' -ar$a2kar$a tentang ek n mi leh +ara imu/an &arat# se+erti ilmu/an Funani dan ,aman .1h lasti1 %er1 rak tidak ilmiah# karena +emikir ,aman +ertengahan terse%ut memasukkan ka*ian ek n mi dalam ka*ian m ral dan hukum' .edangkan (%nu -haldun mengka*i +r %lem ek n mi mas$arakat dan negara se1ara em+iris' (a men*elaskan !en mena ek n mi se1ara aktual' 4uhammad 3e*atullah Ash2 .hiddi8$# menuliskan + in2+ in +enting dari materi ka*ian (%nu -haldun tentang ek n mi' ((%n -haldun mem%ahas aneka ragam masalah ek n mi $ang luas# termasuk a*aran tentang tata nilai# +em%agian ker*a# sistem harga# hukum +ena/aran dan +ermintaan# k nsumsi dan +r duksi# uang# +em%entukan m dal# +ertum%uhan +enduduk# makr ek n mi dari +a*ak dan +engeluaran +u%lik# daur +erdagangan# +ertanian# indusrtri dan +erdagangan# hak milik dan kemakmuran# dan se%again$a' (a *uga mem%ahas %er%agai taha+an $ang dile/ati mas$arakat dalam +erkem%angan ek n min$a' -ita *uga menemukan +aham dasar $ang men*elma dalam kur:a +ena/aran tenaga ker*a $ang kemiringann$a %er*en*ang mundur#)' .e*alan dengan .hiddi8$ & ul kia dalam tulisann$a (%n -haldunE A @ urteenth Nentur$ 51 n mistH# menuturkan E ((%n -haldun telah menemukan se*umlah %esar ide dan +emikiran ek n mi !undamental# %e%era+a a%ad se%elum kelahiran Hresmin$aH (di 5r +a)' (a menemukan keutamaan dan ke%utuhan suatu +em%agian ker*a se%elum ditemukan .mith dan +rinsi+ tentang nilai ker*a se%elum 9i1ard ' (a telah meng lah suatu te ri tentang ke+endudukan se%elum 4althus dan mendesak akan +eranan negara di dalam +erek n mian se%elum -e$nes' &ahkan le%ih dari itu# (%n -haldun telah menggunakan k nse+si2k nse+si ini untuk mem%angun suatu sistem dinamis $ang mudah di+ahami di mana mekanisme ek n mi telah mengarahkan kegiatan ek n mi ke+ada !luktuasi *angka +an*ange)H >a!ter# +enasehat e1 n mi +resident 9 nald 9eagan# $ang menemukan te ri >a!!ter Nur:e# %erterus terang %ah/a ia mengam%il k nse+ (%nu -haldun' (%nu -haldun menga*ukan %at resesi ek n mi# $aitu menge1ilkan +a*ak dan meningkatkan +engeluaran (eks+ r) +emerintah' "emerintah adalah +asar ter%esar dan i%u dari semua

+asar dalam hal %esarn$a +enda+atan dan +enerimaann$a' Jika +asar +emerintah mengalami +enurunan# maka adalah /a*ar *ika +asar $ang lain+un akan ikut turun# %ahkan dalam agregate $ang 1uku+ %esar' .'N l sia %erkata dalam %ukun$a# N nstri%uti n A >C5tude ;C(%nu -haldaun 9e:ue ; 4 nde 4usulman# se%agaimana dikuti+ (%rahim Ath2Thaha/i# mengatakan# HA+a%ila +enda+at2+enda+at (%nu -haldun tentang kehidu+an s sial men*adikann$a se%agai +i nir ilmu !ilsa!at se*arah# maka +emahamann$a terhada+ +eranan ker*a# ke+emilikan dan u+ah# men*adikann$a se%agai +i nir ilmu/an ek n mi m dern '(1?B4# hlm'4BB) 7leh karena %esarn$a sum%angan (%nu -haldun dalam +emikiran ek n mi# maka & ulakia mengatakan# G.angat %isa di+ertanggung *a/a%kan *ika kita men$e%ut (%nu -haldun se%agai salah se rang &a+ak ilmu ek n mi'H<1= .hiddi8i *uga men$im+ulkan %ah/a (%n -haldun se1ara te+at da+at dise%ut se%agai ahli ek n mi (slam ter%esar ((%nu -haldun has rightl$ %een hailed as the greatest e1 n mist ! (slam)(.hiddi8$# hlm' 2J0) .ehu%ungan dengan itu# maka tidak mengherankan *ika %an$ak ilmu/an terkemuka k ntem+ rer $ang meneliti dan mem%ahas +emikiran (%nu -haldun# khususn$a dalam %idang ek n mi' ; kt r 5,,at menulis disertasi tentang (%nu -haldun %er*udul "r du1ti n# ;istri%uti n and 5f1hange in -haldunCs 6riting dan 3ashaCt menulis Gal2 @ikr al2i8tisadi !i mu8addimat (%n -haldun (51 n mi1 Th ugh in the "r leg mena ! (%n -haldun)'' .elain itu kita masih memiliki k ntri%usi ka*ian $ang %erlim+ah tentang (%nu -haldun' (ni menun*ukkan ke%esaran dan ke+el + ran (%nu -haldun se%agai intelektual terkemuka $ang telah merumuskan +emikiran2+emikiran %rili$an tentang ek n mi' 9 senthal misaln$a telah menulis kar$a (%n -haldun the 4u8addimah E An (ntr du1ti n t Hist r$# .+engler menulis %uku 51 n mi1 Th ught ! (slamE (%n -haldun# & ulakia menulis (%n -haldunE A @ urteenth Nentur$ 51 n mist# Ahmad Ali menulis 51 n mi1s ! (%n -haldun2A .ele1ti n# (%n al .a%il menulis (slami ishtiraki$at !iCl (slam# A%dul Aadir (%n -haldun ke maCashi kha$alatH# (51 n mi1 Oie/s ! (%n -haldun)# 9i!aCat menulis 4aCashi$at +ar (%n -haldun ke -hala$atH ((%n -haldunCs Oie/s n 51 n mi1s) . m g$i menulis %uku 51 n mi1 The r$ in the Nlassi1al Ara%i1 >iterature# Taha/i al2 i8tisad al2islami madhha%an /a ni,aman /a dirasah mu8aranh'((slami1 51 n mi1s2a .1h l ! Th ught and a .$stem# a N m+arati:e .tud$)# T'&' (r:ing menulis (%n -haldun n Agri1ultureH# A%dul .attar menulis %uku (%n -haldunCs N ntri%uti n t 51 n mi1 Th ughtH inE N ntem+ rar$ As+e1ts ! 51 n mi1 and . 1ial Thingking in (slam'

"enutu+

"a+aran di atas menun*ukkan %ah/a tak disangsikan lagi (%nu -haldun adalah &a+ak ek n mi $ang sesungguhn$a' ;ia %ukan han$a &a+ak ek n mi (slam# ta+i &a+ak ek n mi dunia' ;engan demikian# sesungguhn$a %eliaulah $ang le%ih la$ak dise%ut &a+ak ek n mi di%anding Adam .mith $ang diklaim &arat se%agai &a+ak ek n mi melalui %uku The 6ealth ! 3ati n'' -arena itu se*arah ek n mi +erlu diluruskan kem%ali agar ummat (slam tidak sesat dalam memahami se*arah intelektual ummat (slam' Tulisan ini tidak %isa menguraikan +emikiran (%nu -haldun se1ar!a detail# karena ruang $ang ter%atas dan lagi +ula +emikirann$a terlalu ilmiah dan teknis *ika di+a+arkan di sini' Te ri ek n mi (%nu -haldun se1ara detail le%ih 1 1 k *ika dimuat dalam * urnal atau %uku'

Ibn Khaldun
Kemukakan teori ekonomi Islam
Ibn Khaldun atau nama sebenarnya Wali al-Din Abd al-Rahman bin Muhammad bin Abu Bakar Muhammad bin al-Hasan lahir di Tunis pada 1 Ramadan 7 !H Keluar"anya berasal daripada keturunan Arab Hadramaut yan" pernah menetap di #er$ille% Italy% dan #epanyo& Akhirnya berpindah dan menetap di A'rika (tara semasa pemerintahan Ha's Abu )akariyya% pemerintah Tunis pada *aktu itu+ Seperti yang dinyatakan sebelum ini, Ibn Khaldun mendapat pendidikan dalam pelbagai ilmu Islam seperti al-Quran, al'Hadith, perundangan Islam, kesusasteraan, falsafah, bahasa, dan mantik. Antara gurunya ialah Muhammad Ibrahim al-Abili, Abu Abd Allah al-Jayyani, Abd Allah Muhammad bin Abd al-Salam. Ibn Khaldun men adi !endekia"an yang agung sehingga disan ung #leh $arat kerana buah fikirannya, %alau bagaimana pun arang umat Islam mengka inya. Sebenarnya, sumbangan pemikiran Ibn Khaldun dalam ek#n#mi banyak dimuatkan dalam hasil karya agungnya, al Mu&addimah. Antara te#ri ek#n#mi yang terdapat dalam karyanya masih lagi rele'an dengan masalah ek#n#mi semasa. Ibn Khaldun telah membin!angkan beberapa prinsip dan falsafah ek#n#mi seperti keadilan (al adl), hard"#rking, ker asama (!##perati#n), kesederhanaan (m#derati#n), dan fairness. $erhubung dengan keadilan (Justi!e), Ibn Khaldun telah menekankan baha"a keadilan merupakan tulang belakang dan asas kekuatan sesebuah ek#n#m. Apabila keadilan tidak dapat dilaksanakan, sesebuah negara akan han!ur dan musnah. Menurut beliau, ketidakadilan tidak saha a difahami sebagai merampas "ang atau harta #rang lain tanpa sebarang sebab yang diharuskan. Malah, mengambil harta #rang lain atau menggunakan tenaganya se!ara paksa atau membuat dak"aan palsu terhadap #rang lain. $egitu uga kalau meminta sese#rang melakukan sesuatu yang berla"anan dengan Islam. $eliau mengkateg#rikan perampas harta #rang lain se!ara tidak sah hingga memberi kesan kepada kehidupan isteri dan keluarga sebagai paling tidak adil. Menurut beliau lagi, sese#rang yang membeli harta sese#rang dengan harga yang paling murah termasuk dalam kateg#ri memiliki harta !ara yang tidak betul. Ketidakadilan seumpama di atas memba"a kepada ke atuhan sesebuah negara dan keruntuhan sesebuah tamadun dengan segera. Menurut Ibn Khaldun, atas sebab sebab tersebutlah semua bentuk ketidakadilan dilarang #leh Islam.

Manusia dan ,konomi

$erdasarkan analisis mendalam, didapati kesemua te#ri ek#n#mi dan idea Ibn Khaldun tentang manusia berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan falsafah Islam. Ibn Khaldun tidak melihat fungsi utama manusia dalam akti'iti perek#n#miannya seumpama hai"an ek#n#mi (e!#n#mi! animal). Sebaliknya beliau menganggap manusia itu sebagai manusia Islam (Islami! man*h#m# Islami!us) yang memerlukan pengetahuan ek#n#mi untuk memenuhi misinya di atas muka bumi ini. +alam hal ini, Ibn Khaldun menekankan perlunya manusia men auhi perbuatan ahat. Sebaliknya manusia "a ib mengikuti a aran Islam sebagai m#del untuk memperbaiki dirinya dan mesti memberikan keutamaan kepada kehidupan akhirat. Teori -en"eluaran Ibn Khaldun mengemukakan te#ri baha"a kehidupan perek#n#mian sentiasa menghala ke arah pelaksanaan keseimbangan antara pena"aran dengan permintaan. Menurut beliau pengeluaran berasaskan kepada fakt#r buruh dan ker asama masyarakat. $ahkan beliau menganggap buruh merupakan fakt#r terpenting dalam pr#ses pengeluaran "alaupun fakt#r-fakt#r lain seperti tanah tersedia, tenaga buruh perlu untuk menghasilkan matlamat akhir. Selain itu beliau berpendapat baha"a kenaikan yang tetap pada paras harga amat perlu untuk mengekalkan tahap pr#dukti'iti. +alam hal ini beliau menyarankan agar masyarakat melakukan peran!angan supaya setiap bidang peker aan dilakukan #leh #rang yang mahir dan !ekap. %alau bagaimanapun, pertumbuhan ek#n#mi (e!#n#mi! gr#"th) dan pembahagian tenaga buruh bergantung rapat dengan pasaran. +i sini dapatlah dinyatakan baha"a te#ri pembahagian tenaga buruh, pengkhususan tenaga buruh, dan pertukaran yang dikemukakan #leh Ibn Khaldun ,-- tahun lebih a"al daripada Adam Smith yang uga mengemukakan te#ri yang sama. Teori .ilai% Wan" dan Har"a Ibn Khaldun tidak se!ara elas membe.akan antara te#ri nilai diguna (use 'alue) dengan nilai pertukaran (e/!hange 'alue). 0etapi beliau dengan tegas berhu ah baha"a nilai sesuatu barangan bergantung kepada nilai buruh yang terlibat dalam pr#ses pengeluaran. 1Semua usaha manusia dan semua tenaga buruh perlu digunakan untuk mendapatkan m#dal dan keuntungan. 0idak ada alan lain bagi manusia untuk mendapatkan keuntungan melainkan melalui penggunaan buruh, kata Ibn Khaldun. Teori -en"a"ihan Menurut Ibn Khaldun harga barangan terdiri daripada tiga elemen utama iaitu ga i atau upah, keuntungan, dan !ukai. Ketiga-tiga elemen ini merupakan pulangan kepada masyarakat. 2leh sebab itu, beliau membahagikan ek#n#mi kepada tiga sekt#r iaitu sekt#r pengeluaran, pertukaran, dan perkhidmatan a"am. Menurut Ibn Khaldun, nilai atau harga sesuatu barangan sama dengan kuantiti buruh yang terlibat dalam pengeluaran barangan berkenaan. Harga buruh merupakan asas kepada penentuan harga sesuatu barangan dan harga buruh itu sendiri ditentukan #leh mekanisme permintaan dan pena"aran dalam pasaran. Manakala keuntungan terhasil daripada perbe.aan yang diper#leh #leh peniaga antara harga ualan dengan harga belian. 3amun begitu perbe.aan antara keduadua harga itu

Abdul Al-Rahman Ibn Muhammad Ibn %haldun


#a$i Wiki%e&ia !ahasa Mela'u( e)siklo%e&ia *e*as+
> m+at keE +andu arah# gelintar

A%dul Al29ahman (%n 4uhammad (%n -haldun T k h Abd Al-Rahman Ibn Muhammad Ibn %haldun ( Z[\]^ _` \aWT _` _abUXY \cd STUVWXY) atau+un le%ih dikenali dengan Ibn %haldun meru+akan salah se rang +akar sains (slam $ang hidu+ antara tahun 1332 2 13?5' 3ama +enuhn$a adalah Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abi Ba%" Muhammad ibn al-Hasan Ibn !haldun lahir +ada 2B 4ei 1332 di Tunisia dan meninggal 1B 4a1 140J di -aherah# 4esir' -eluarga (%n -haldun meru+akan rang %erada $ang mem%erikan +endidikan ter%aik ke+adan$a' (%n -haldun meru+akan salah se rang +akar se*arah Ara% teragung# *uga dikenali se%agai %a+a ke+ada se*arah ke%uda$aan dan sains s sial m den' (%n -haldun turut mengem%angkan !alsa!ah tidak %erasaskan keagamaan +aling a/al# terkandung dalam kar$an$a 4u8addimah (G"engenalanH)' (%n -haldun *uga menulis se*arah 4uslim di A!rika Dtara $ang terulung' (%n -haldun men*a/at %e%era+a *a/atan di %a/ah +emerintah Tinisia dan 4 r 11 dan +ada tahun 13J3 %ertindak se%agai duta ra*a 4 r di )ranada# ke+ada "edr -e*am Nastile Mthe Nruel ! NastileM'

(%n -haldun %ela$ar ke Alefandria +ada 7kt %er 1382# dimana %eliau mengha%iskan ri/a$atn$a se%agai guru dan +ens$arah di Al2A,har dan uni:ersiti lain' (%n -haldun *uga +ernah dilantik se%agai Hakim ;ira*a leh .ultan A%ul A%%as# Nair dan menger*akan ha*i +ada 138B' (%n -haldun men$ertai rang2 rang 4esir dalam kem+en mereka memerangi Tamerlane# +emerintah 4 ng l# dan %ertanggung *a/a% mengatur +en$erahan diri %andar ;ams$ik semasa ketiadaan .ultan @ara*' -ar$a teragungn$a %ermula se%agai +enulisan mengenai se*arah rang2 rang Ara% dan &ar%er# teta+i mengandungi +endekatan sainti!ik mengenai +emahaman se*arah# + litik# dan ek n mi' (%n -haldun *uga mem+er1a$ai %aha/a +erkara $ang di kurniakan Allah % leh di%uktikan se1ara em+irikal' (%n -haldun *uga mema*ukan k nse+ ek n mi# +erdagangan dan ke%e%asan' (%n -haldun mem%angunkan idea %aha/a tugas kera*aan han$a terhad ke+ada mem+ertahankan rak$atn$a dari keganasan# melindungi harta +ersendirian# menghalang +eni+uan dalam +erdagangan# men1etak dan menguruskan +enghasilan /ang# dan melaksanakan ke+im+inan + litik %i*aksana dengan +er+aduan s sial dan kuasa tan+a +aksaan' ;alam segi ek n mi# (%n -haldun mema*ukan te ri nilai dan hu%ungkaitn$a dengan tenaga %uruh# mem+erkenalkan +em%ahagian tenaga ker*a# men$ k ng +asaran ter%uka# men$edari kesan dinamik +ermintaan dan %ekalan keatas harga dan keuntungan# men lak 1ukai $ang tinggi# men$ k ng +erdagangan %e%as dengan rang asing# dan +er1a$a ke+ada ke%e%asan memilih %agi mem%enarkan rak$at %eker*a keras untuk diri mereka sendiri' Tam%ahan lagi# (%n -haldun terkenal kerana hasil ker*an$a dalam s si l gi# astr n mi# numer l gi# kimia# dan se*arah' .e1ara %erse rangan# (%n -haldun telah meletakkan titik mula %agi tradisi intelelek +emikiran %e%as (slam dan Ara%# kera*aan %ertanggung *a/a%# +asaran e!!i1ent# +en$iasatan sains em+irikal# +engka*ian s sial gi# dan +en$elidikan se*arah' M.esia+a *ua $ang mengam%il harta rang lain# atau menggunakann$a untuk ker*a +aksa# atau mem%uat tuduhan $ang tidak /a*ar hendaklah ingat %aha/a ini adalah a+a $ang "em%eri Hukum maksudkan a+a%ila melarang ketidakadilan'M 2 (%n -haldun

(&3D -HA>;D3
"97@(> )5>A9A3E (%nu -haldun'

TA9(-H >AH(9E B32 Hi*rah %ersamaan 1332 4asihi' T54"AT >AH(9E Tunisia' 453(3))A> ;D3(AE 808 Hi*rah %ersamaan 140J 4asihi'

(&3D -haldun men1etus +emikiran %aru a+a%ila men$atakan sistem s sial manusia %eru%ah mengikut kemam+uann$a %er!ikir# keadaan muka %umi +ersekitaran mereka# +engaruh iklim# makanan# em si serta *i/a manusia itu sendiri' &eliau *uga %er+enda+at institusi mas$arakat %erkem%ang mengikut taha+n$a dengan terti% %ermula dengan taha+ +rimiti!# +emilikan# diikuti taha+ +erada%an dan kemakmuran se%elum taha+ kemunduran' "andangan (%nu -haldun dikagumi t k h se*arah %erketurunan Fahudi# "r ! 5meritus ;r &ernerd >e/is $ang men$i!atkan t k h ilmu/an itu se%agai ahli se*arah Ara% $ang he%at +ada ,aman +ertengahan' @el Amat Dtama Akademik (nstitut Antara%angsa "emikiran dan -etamadunan ((sta1)# Dni:ersiti (slam Antara%angsa 4ala$sia (D(A4)# 4uhammad Dthman 5l24uhammad$ +ula melihat +endekatan (%nu -haldun se1ara se*agat' .um%angan (%u -haldun# +erintis ilmu s si l gi m den da+at disaksikan melalui siri (lmu/an (slam di TO3# malam ini' 5+is d kali ini $ang diter%itkan 4 hd @asil 4 hd (dris# %akal mem%a/a +en nt n mengenali le%ih dekat ilmu/an kelahiran Tunisia $ang %an$ak menghasilkan kar$a untuk ru*ukan umat (slam dan %angsa lain masa kini' ;ilahirkan di Tunisia# keluarga (%nu -haldun se%enarn$a %erasal dari /ila$ah .e:ille# .e+an$ l# ketika dalam +emerintahan (slam' -etika ,aman kanak2kanak# %eliau mem+ela*ari al2Auran dari+ada rang tuan$a se%elum melan*utkan +enga*ian ke +eringkat tinggi sam%il di%antu se*ara/an dan ulama Tunisia serta .e+an$ l' "ada 13B5# %eliau %erhi*rah ke )ranada# .e+an$ l kerana mahu melarikan diri dari+ada kera*aan di A!rika Dtara' &agaimana+un# keadaan + litik )ranada tidak sta%il# lantas mend r ng %eliau untuk merantau ke Al*a,air (%ahagian utara .emenan*ung Tanah Ara%)' ;i sini# %eliau tinggal di kam+ung ke1il iaitu Aalat (%nu .alama' ;i situ *uga %eliau menghasilkan %e%era+a kar$a terkenal termasuk al (%ar 6a ;i/an al2 4u%tad 6a al2-ha%ar' -ita% ini mengandungi enam *ilid dan +aling terkenal# kita% 4ukaddimah' .ehingga kini kita% itu men*adi ru*ukan umat (slam# khususn$a dalam ilmu ka*ian s sial# + litik# !alsa!ah dan se*arah'

-ita% 4ukaddimah menghuraikan %e%era+a +eristi/a dalam kehidu+an mas$arakat# +r ses +em%entukan negara# !akt r kema*uan serta kemunduran# selain menerangkan %e%era+a +erkara $ang %erkaitan %idang +erniagaan# +erindustrian dan +ertanian' -ar$a (%nu -haldun $ang menak*u%kan itu mem% lehkan %eliau digelar se%agai "r leg mena atau +engenalan ke+ada +el%agai ilmu +erkem%angan kehidu+an manusia di kalangan ilmu/an &arat' ;alam +ada itu# (%nu -haldun mengutarakan +andangann$a %agi mem+er%aiki kesila+an dalam kehidu+an men*adikan kar$a %eliau seum+ama ensikl +edia $ang mengisahkan +el%agai +erkara dalam kehidu+an s sial manusia' -a*ian $ang dilakukan (%nu -haldun %ukan han$a men1aku+i kisah kehidu+an mas$arakat ketika itu# malah merangkumi se*arah umat terdahulu' .elain se%agai ilmu/an dalam %idang s sial# (%nu -haldun# mam+u mentad%ir dengan %aik a+a%ila dilantik se%agai kadi ketika meneta+ di 4esir' -e%i*aksanaann$a mend r ng .ultan &ur8u8 iaitu .ultan 4esir ketika itu mem%eri gelaran 6ali$uddin ke+ada (%nu -haldun' (%nu -haldun *uga mema*ukan k nse+ ek n mi# +erdagangan# ke%e%asan dan terkenal kerana hasil ker*an$a dalam %idang s si l gi# astr n mi# numer l gi# kimia serta se*arah' &eliau mem%angunkan idea %aha/a tugas kera*aan han$a terhad ke+ada mem+ertahankan rak$atn$a dari+ada keganasan# melindungi harta +ersendirian# menghalang +eni+uan dalam +erdagangan dan menguruskan +enghasilan /ang' "emerintah *uga melaksanakan ke+emim+inan + litik %i*aksana dengan +er+aduan s sial dan kuasa tan+a +aksaan' ;ari segi ek n mi# (%n -haldun mema*ukan te ri nilai dan hu%ung kaitn$a dengan tenaga %uruh# mem+erkenalkan +em%ahagian tenaga ker*a# men$ k ng +asaran ter%uka# men$edari kesan dinamik +ermintaan dan %ekalan ke atas harga dan keuntungan' &eliau turut men$ k ng +erdagangan %e%as dengan rang asing# dan +er1a$a ke+ada ke%e%asan memilih %agi mem%enarkan rak$at %eker*a keras untuk diri mereka sendiri' 6a1ana atau +emikiran (%nu -haldun turut diter*emah ke dalam kehidu+an mas$arakat m den $ang mahu mengim%angi +em%angunan !i,ikal dan s+iritual se+erti 4ala$sia $ang sedang menu*u status negara ma*u' .e1ara te rin$a# ilmu itu dikaitkan dengan s al manusia dalam mas$arakat dan ahli s si l gi %erhara+ ilmu %erkenan da+at men*alinkan +er+aduan serta mem%entuk +ena/ar ke+ada krisis m ral $ang dihada+i mas$arakat hari ini'

(stilah s si l gi /alau+un di1i+ta t k h kelahiran "eran1is a%ad ke21?# Aguste N mte# ka*ian mengenai kehidu+an s sial manusia sudah dihurai leh (%nu -haldun dalam kita%n$a 4u8addimah# 500 tahun le%ih a/al# +ada usian$a 3J tahun' <(lmu/an (slamE "emikiran (%nu -haldun rintis ilmu s si l gi m den=

(&3D -HA>;D3
"53)53A>A3

(%nu khaldun atau nama se%enar %eliau ialah A%dul 9ahman %in 4uhammad %in A%u &akar 4uhammad %in Al2Hasan' &eliau di lahirkan di Tunisia +ada tahun B32 hi*rah didalam se%uah keluarga $ang %erketurunan ara%' -eluarga %eliau %erasal dari Hadramaut $ang %er+indah ke .e:ille(.e+an$ l) dan akhirn$a meneta+ di tunis' (%nu -haldun meru+akan se rang sar*ana islam $ang terkenal dalam %idang se*arah dan s si l gi# *uga se rang t k h agama dan + litik $ang ter%ilang +ada a%ad ke28 hi*rah %ersamaa 14 masihi' (%nu -haldun menda+at +endidikan a/al %ahasa ara% dari+ada %a+an$a sendiri# men+ela*ari Al2Auran semasa masih ke1il dan mengha!aln$a ketika usia kanak2kanak lagi' &eliau telah menuntut %er%agai ilmu agama se+erti !i8ah# ta!sir# hadis# dan ilmu2ilmu %er%entuk akli se+erti ilmu l gi1# !alsa!ah dan matematik dari+ada %e%era+a sar*ana $ang terkenal +ada masa itu' (%nu -haldun telah dilantik se%agai setiausaha tertinggi dan kemudian dilantik se%agai +erdana menteri di 4aghri%i' &eliau +ernah memegang *a/atan sa%agai ketua hakim %agi 4a,had 4aliki' &eliau meninggal dunia +ada %ulan ramadhan tahun 808 hi*rah %ersamaan 1J ma1 140J dalam usia BJ tahun' (%nu -haldun mengemukakan !alsa!ah iaitu %aha/a kekuatan ek n mi % leh mem+engaruhi
+er1a+aian tamadun sesuatu %angsadan ma*u dan mundurn$a sese%uah 3egara itu adalah %ergantung ke+ada kekuatan ek n min$a' &eliau telah menghasilkan kar$a $ang %er*udul -ita% Al2(%ar dan Al2Tari! $ang men%i1arakan se1ara ter+erin1i tentang mas$arakat#asal usuln$a# kedaulatan# kemun1ulan k ta dan desa# as+ek ek n mi dan ilmu +engetahuan' .istem s sial manusia %eru%ah mengikut kemam+uann$a %er!ikir# keadaan muka %umi mereka itu sendiri mem+engaruhi +emikiran dan ga$a hidu+ mereka'

.a$a %ersetu*u dengan +enda+at %eliau# kerana ma*u dan mundurn$a sese%uah 3egara %ergantung ke+ada keadaan ek n mi' 3egara akan mundur sekiran$a keadaan ek n mi dalam sese%uah itu tidak sta%il' .istem s sial manusia akan %eru%ah mengikut kemam+uann$a %er!ikir# keadaan muka %umi di +ersekitaran mereka mem+engaruhi 1 rak kehidu+an mereka# +engaruh iklim# makanan# em si serta *i/a manusia itu sendiri %er+un1a dari+ada keadaan ek n mi dalam sese%uah negara terse%ut mem+engaruhi 1 rak kehidu+an manusia' 4anusia %ergantung ke+ada keadaan ek n mi untuk ke+erluan harian mereka' .ekiran$a keadaan ek n mi dalam sese%uah negara terse%ut mundur# ia akan men$e%a%kan %erlaku kemiskinan dan akan tim%ul +el%agai +en$akit se+erti +en$akit taun malaria dan se%again$a# akan men$e%a%kan ke%uluran %erlaku' -eadaan ini men%e%ankan rak$at aki%at dari+ada sika+ se rang +emim+in $ang tidak %ertanggung*a/a% dalam menera*ui sese%uah negara# $ang tidak menghiraukan nasi% rak$at'

.ese%uah negara akan han1ur dan mundur aki%at dari+ada sika+ indi:idu se%agai se rang +emim+in atau ketua negara atau % leh dilihat dalam institusi kekeluargaan# se%agai ketua keluarga $ang tidak mem+un$ai sika+ %eker*asama# %ert lak ansur# t l ng2 men l ng aki%at dari+ada sika+ tamat dan kurang didikan agama dalam diri sese rang akan menim%ulkan keke1 han# +e+erangan# +ergaduhan# dan +erselisihan !aham akan men$e%a%kan manusia $ang tidak %erd sa men*adi mangsa k r%an dalam +e+erangan dan se%again$a# aki%at dari+ada se rang +emim+in $ang tamak dan +entingkan diri sendiri men$e%a%kan rang %a/ahan hidu+ menderita' .ika+ se rang +emim+in $ang +entingkan diri sendiri men$e%a%kan negara men*adi mundur dan tidak ma*u aki%at keadaan ek n mi $ang tidak sta%il kerana %erlaku +erselisihan !aham antara dua %elah +ihak' .elain itu# sika+ +emim+in $ang tidak menghiraukan keadaan rak$at dan tidak mengam%il kisah tentang kehidu+an rak$at' -ehan1uran sese%uah negara# mas$arakat atau +un se1ara indi:idu itu sendiri dise%a%kan leh lemahn$a nilai2nilai s+iritual dalam diri sese rang' "engangan agama amat +enting dalam diri sese rang untuk mendidik sese rang itu agar men*adi se rang insan $ang %er%udi +ekerti mulia# $ang %eriman dan %ertak/a untuk men%entuk diri sese rang ke*alan $ang lurus dan %enar' -ekuatan iman dalam diri sese rang akan men%entuk +eri%adi mulia malahan da+at memim+in rang lain dengan %aik' .ika+ mulia sese rang indi:idu itu +erlu tinggi untuk men*adi 1 nt h dan tauladan serta +enga*aran ke+ada +ihak lain se+erti se%agai se rang +emim+in dalam sese%uah 3egara +erlu %ersi!at mulia agar da+at %eker*asama dengan rak$at malahan da+at menarik minat rang asing untuk untuk mela%ur dan %erdagang ke negara kita kerana si!at se rang +emim+in dan rak$at $ang %ersatu +adu# aman dalam men%entuk sese%uah negara# keadaan ek n mi negara $ang ma*u dan sta%il da+at menarik minat +ela%ur asing dan da+at meningkatkan lagi mutu +ersaingan antara negara lain dan da+at mengeratkan lagi hu%ungan silatulrahim antara negara dan keadaan ini da+at mengharumkan nama sese%uah negara itu di +ersada antara%angsa' .ese arang +emimi+in itu +erlu %ersika+ adil dalam menera*ui sese%uah negara' .ika+ +emim+in $ang amanah akan men$e%a%kan rak$at senang untuk %eker*asama %ersama2sama +emim+in dalam men%angunkan sese%uah negara' 9ak$at dan +emim+in +erlu %ert lak ansur antara satu sama lain dan men$ k ng segala tindakan +emim+in $ang %aik dan men lak se1ara %aik sesuatu $ang tidak disenangi $ang di1adangkan leh +emim+in' -eadaan ini da+at mengelakkan negara dari+ada mundur dan da+at %ersaing dengan negara luar' -eadaan negara $ang sta%il dan ma*u da+at menarik minat rang asing untuk %eker*asama dengan negara kita dengan itu akan %erlaku +ertukaran dan +engaliran /ang asing dalam negara# dan ini da+at meningkatkan lagi ek n mi negara dan da+at men*amin kehidu+an tan+a %erlaku +enindasan'

"53DTD"

(%nu -haldun menekan k nse+ ek n mi# +erdagangan# ke%e%asan dan terkenal kerana hasil ker*an$a dalam %idang s si l gi# astr n mi# numer l g$# kimia serta se*arah' &eliau men+ertahankan rak$at dari+ada keganasan# melindungi harta +ersendirian# menhalang +eni+uan dalam +erdagangan dan menguruskan +enghasilan /ang' - nse+ ker*asama# t l ng2men l ng# amanah# adil dan se%again$a +erlu ada dalam diri sese rang untuk memim+in sese%uah negara agar kehidu+an rak$at dan negara dalam keadaan aman dan harm ni' 7leh itu# akan mema*ukan lagi keadaan negara dan da+at mengelakkan negara dalam keadaan $ang huru2hara dan rak$at hidu+ menderita' .ika+ $ang $akin +ada diri sendiri +erlu ada dalam diri sese rang untuk mem%uat sesuatu +erkara untuk mengelakan diri dari+ada ditindas leh +ihak lain'

I&'( %HA$D('
Jika kita berbicara tentang seorang cendekiawan yang satu ini, memang cukup unik dan mengagumkan. Sebenarnya, dialah yang patut dikatakan sebagai pendiri ilmu sosial. Ia lahir dan wafat di saat bulan suci Ramadan. Nama lengkapnya adalah Waliuddin Abdurrahman bin uhammad bin uhammad bin Abi !akar uhammad bin al"#asan yang kemudian masyhur dengan sebutan Ibnu $haldun. %emikiran"pemikirannya yang cemerlang mampu memberikan pengaruh besar bagi cendekiawan"cendekiawan !arat dan &imur, baik uslim maupun non" uslim. 'alam per(alanan hidupnya, Ibnu $haldun dipenuhi dengan berbagai peristiwa, pengembaraan, dan perubahan dengan se(umlah tugas besar serta (abatan politis, ilmiah dan peradilan. %erlawatannya antara aghrib dan Andalusia, kemudian antara aghrib dan negara"negara &imur memberikan hikmah yang cukup besar. Ia adalah keturunan dari sahabat Rasulullah saw. bernama Wail bin #u(r dari kabilah $indah. )elaki yang lahir di &unisia pada * Ramadan +,- #..-+ ei *,,- . adalah dikenal sebagai se(arawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al/uran se(ak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak 0konomi Islam, karena pemikiran"pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis (auh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith 1*+-,"*+234 dan 'a5id Ricardo 1*++-"*6-,4 mengemukakan teori"teori ekonominya. !ahkan ketika memasuki usia rema(a, tulisan"tulisannya sudah menyebar ke mana"mana. &ulisan"tulisan dan pemikiran Ibnu $haldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, serta ia hidup di tengah"tengah mereka dalam pengembaraannya yang luas pula. Selain itu dalam tugas"tugas yang diembannya penuh dengan berbagai peristiwa, baik suka dan duka. Ia pun pernah menduduki (abatan penting di 7es, 8ranada, dan Afrika 9tara serta pernah men(adi guru besar di 9ni5ersitas al"A:har, $airo yang dibangun oleh dinasti 7athimiyyah. 'ari sinilah ia melahirkan karya"karya yang monumental hingga saat ini. Nama dan karyanya harum dan dikenal di berbagai pen(uru dunia. %an(ang sekali (ika kita berbicara tentang biografi Ibnu $haldun, namun ada tiga periode yang bisa kita ingat kembali dalam per(alan hidup beliau. %eriode pertama, masa dimana Ibnu $haldun menuntut berbagai bidang ilmu pengetahuan. ;akni, ia bela(ar Al/uran, tafsir, hadis, usul fikih, tauhid, fikih mad:hab aliki, ilmu nahwu dan sharaf, ilmu balaghah, fisika dan matematika.

'alam semua bidang studinya mendapatkan nilai yang sangat memuaskan dari para gurunya. Namun studinya terhenti karena penyakit pes telah melanda selatan Afrika pada tahun +<2 #. yang merenggut ribuan nyawa. Ayahnya dan sebagian besar gurunya meninggal dunia. Ia pun berhi(rah ke aroko selan(utnya ke esir= %eriode kedua, ia ter(un dalam dunia politik dan sempat men(abat berbagai posisi penting kenegaraan seperti /adhi al"/udhat 1#akim &ertinggi4. Namun, akibat fitnah dari lawan"lawan politiknya, Ibnu $haldun sempat (uga di(ebloskan ke dalam pen(ara. S0&0)A# keluar dari pen(ara, dimulailah periode ketiga kehidupan Ibnu $haldun, yaitu berkonsentrasi pada bidang penelitian dan penulisan, ia pun melengkapi dan mere5isi catatan" catatannya yang telah lama dibuatnya. Seperti kitab al">ibar 1tu(uh (ilid4 yang telah ia re5isi dan ditambahnya bab"bab baru di dalamnya, nama kitab ini pun men(adi $itab al">Ibar wa 'iwanul ubtada> awil $habar fi Ayyamil ?Arab wal ?A(am wal !arbar wa an ?Asharahum min ':awis Sulthan al"Akbar. $itab al"i>bar ini pernah diter(emahkan dan diterbitkan oleh 'e Slane pada tahun *6@,, dengan (udul )es %rolegomenes d>Ibn $haldoun. Namun pengaruhnya baru terlihat setelah -+ tahun kemudian. &epatnya pada tahun *623, yakni saat pendapat"pendapat Ibnu $haldun dika(i dan diadaptasi oleh sosiolog"sosiolog 8erman dan Austria yang memberikan pencerahan bagi para sosiolog modern. $arya"karya lain Ibnu $haldun yang bernilai sangat tinggi diantaranya, at"&a>riif bi Ibn $haldun 1sebuah kitab autobiografi, catatan dari kitab se(arahnya4= u/addimah 1pendahuluan atas kitabu al">ibar yang bercorak sosiologis"historis, dan filosofis4= )ubab al" uhassal fi 9shul ad"'iin 1sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat"pendapat teologi, yang merupakan ringkasan dari kitab uhassal Afkaar al" uta/addimiin wa al" uta>akh"khiriin karya Imam 7akhruddin ar" Ra:i4. 'R. !ryan S. &urner, guru besar sosiologi di 9ni5ersitas of Aberdeen, Scotland dalam artikelnya A&he Islamic Re5iew B Arabic AffairsC di tahun *2+3"an mengomentari tentang karya"karya Ibnu $haldun. Ia menyatakan, A&ulisan"tulisan sosial dan se(arah dari Ibnu $haldun hanya satu"satunya dari tradisi intelektual yang diterima dan diakui di dunia !arat, terutama ahli"ahli sosiologi dalam bahasa Inggris 1yang menulis karya"karyanya dalam bahasa Inggris4.C Salah satu tulisan yang sangat menon(ol dan populer adalah mu/addimah 1pendahuluan4 yang merupakan buku terpenting tentang ilmu sosial dan masih terus dika(i hingga saat ini. !ahkan buku ini telah diter(emahkan dalam berbagai bahasa. 'i sini Ibnu $haldun menganalisis apa yang disebut dengan ?ge(ala"ge(ala sosial> dengan metoda"metodanya yang masuk akal yang dapat kita lihat bahwa ia menguasai dan memahami akan ge(ala"ge(ala sosial tersebut. %ada bab ke dua dan ke tiga, ia berbicara tentang ge(ala"ge(ala yang membedakan antara masyarakat primitif dengan masyarakat moderen dan bagaimana sistem pemerintahan dan urusan politik di masyarakat. !ab ke dua dan ke empat berbicara tentang ge(ala"ge(ala yang berkaitan dengan cara berkumpulnya manusia serta menerangkan pengaruh faktor"faktor dan lingkungan geografis terhadap ge(ala"ge(ala ini. !ab ke empat dan ke lima, menerangkan tentang ekonomi dalam indi5idu, bermasyarakat maupun negara. Sedangkan bab ke enam berbicara tentang paedagogik, ilmu dan pengetahuan serta alat"alatnya. Sungguh mengagumkan sekali sebuah karya di abad ke"*< dengan lengkap menerangkan hal ihwal sosiologi, se(arah, ekonomi, ilmu dan pengetahuan. Ia telah men(elaskan terbentuk dan lenyapnya negara"negara dengan teori se(arah.

Ibnu $haldun sangat meyakini sekali, bahwa pada dasarnya negera"negara berdiri bergantung pada generasi pertama 1pendiri negara4 yang memiliki tekad dan kekuatan untuk mendirikan negara. )alu, disusul oleh generasi ke dua yang menikmati kestabilan dan kemakmuran yang ditinggalkan generasi pertama. $emudian, akan datang generasi ke tiga yang tumbuh menu(u ketenangan, kesenangan, dan terbu(uk oleh materi sehingga sedikit demi sedikit bangunan" bangunan spiritual melemah dan negara itu pun hancur, baik akibat kelemahan internal maupun karena serangan musuh"musuh yang kuat dari luar yang selalu mengawasi kelemahannya. A'A beberapa catatan penting dari sini yang dapat kita ambil bahan pela(aran. !ahwa Ibnu $haldun men(un(ung tinggi ilmu pengetahuan dan tidak meremehkan akan sebuah se(arah. Ia adalah seorang peneliti yang tak kenal lelah dengan dasar ilmu dan pengetahuan yang luas. Ia selalu memperhatikan akan komunitas"komunitas masyarakat. Selain seorang pe(abat penting, ia pun seorang penulis yang produktif. Ia menghargai akan tulisan"tulisannya yang telah ia buat. !ahkan ketidaksempurnaan dalam tulisannya ia lengkapi dan perbaharui dengan memerlukan waktu dan kesabaran. Sehingga karyanya benar"benar berkualitas, yang di adaptasi oleh situasi dan kondisi. $arena pemikiran"pemikirannya yang briliyan Ibnu $haldun dipandang sebagai peletak dasar ilmu"ilmu sosial dan politik Islam. 'asar pendidikan Al/uran yang diterapkan oleh ayahnya men(adikan Ibnu $haldun mengerti tentang Islam, dan giat mencari ilmu selain ilmu"ilmu keislaman. Sebagai uslim dan hafid: Al/uran, ia men(un(ung tinggi akan kehebatan Al/uran. Sebagaimana dikatakan olehnya, A$etahuilah bahwa pendidikan Al/uran termasuk syiar agama yang diterima oleh umat Islam di seluruh dunia Islam. Dleh kerena itu pendidikan Al/uran dapat meresap ke dalam hati dan memperkuat iman. 'an penga(aran Al/uran pun patut diutamakan sebelum mengembangkan ilmu"ilmu yang lain.C Jadi, nilai"nilai spiritual sangat di utamakan sekali dalam ka(iannya, disamping mengka(i ilmu"ilmu lainnya. $ehancuran suatu negara, masyarakat, atau pun secara indi5idu dapat disebabkan oleh lemahnya nilai"nilai spritual. %endidikan agama sangatlah penting sekali sebagai dasar untuk men(adikan insan yang beriman dan bertakwa untuk kemaslahatan umat. Itulah kunci keberhasilan Ibnu $haldun, ia wafat di $airo esir pada saat bulan suci Ramadan tepatnya pada tanggal -E Ramadan 636 #..*2 aret *<3@ .FFF