Anda di halaman 1dari 4

Himpunan Fakta - KASSIM AHMAD - RASHAD KHALIFA MALAYSIA (siri 1) Seorang yang ber a!

aman kiri 1" #" Seorang revolusioner dan pastinya anti kerajaan UMNO yang berasaskan kaum. Beliau memimpin Parti Sosialis Rakyat Malaysia bersama Syed Hussin 1! ta"un. $" Beliau dita"an kta #eselamatan $alam Negeri %&S ' selama lima ta"un %1()*+ li selama

1(!1' kerana dikaitkan dengan perjuangan sosialis, komunis. Menteri #eselamatan $alam Negeri ketika itu iala" -an Sri ."a/ali S"a0ie dan Perdana Menteri Malaysia iala" Hussein Onn. %urning point &" $i merika Syarikat "asil garapan seorang pemikir &slam1 Ras"ad #"ali0a. Ras"ad turut menggemparkan umat &slam seluru" dunia apabila

sebelumnya

memperkenalkan #od 1(.

'"

dibebaskan menjelang Hari raya Haji pada 23 4ulai 1(!1 ketika $r Ma"at"ir Mo"amad menjadi Perdana Menteri Malaysia %15 4ulai 1(!1'. $r Ma"at"ir tela" membebaskan ta"anan &S .$r Ma"at"ir adala" sa"abat beliau dan perna" menulis kata pengantar bagi buku+bukunya

("

k"bar Mingguan &slam pada 61 November 1(!5 seperti berikut7

8Perbincangan dan perbahasan ini dilakukan mengikut kaedah saintifik, semua faktafakta, kenyataan dan keterangan mestilah nyata, berwibawa, selaras dan benar dan semua hujah mestilah munasabah, logikal dan rasional.9

)" *"

#emudian beliau menyertai UMNO. 1()(1 dalam #assim "mad memperta"ankan &S berdasarkan ayat :uran1 1!7 *3+ !6. Maksudnya kemudaratan ke;il bole" men;ega" kemudaratann yang lebi" besar.

#assim mula menunjuk diri sebenar. +" Mei 1(!*1 #assim "mad tela" menulis + Hadith Satu Penilaian Semula terbitan Media &ntelek Sdn. B"d. Buku tersebut kemudiannya tela" di"aramkan ole" #erajaan melalui ,arta Kera-aan ."/"A ##$ bertarik! 10 1u2ai 1+*(" 10" -erpengaru" dengan buku+buku tulisan $r. Ras"ad #"ali0a seperti buku 8:uran -"e <inal S;ripture91 8:uran1 Hadit" nd &slam9 dan 8:uran =isual Presentation O0 -"e Mira;le91 #assim "mad tela" memperkenalkan idea+idea berkenaan kepada umat rtikelnya yang bertajuk 8Penolakan -eori &slam di negara ini dengan menulis beberapa artikel di dalam ruangan 8Berani #erana Benar9 dalam ak"bar >atan. sunna" dalam &slam. 11" Oktober 1((61 #assim "mad menulis + Hadith Jawapan Kepada Pengkritik terbitan Media &ntelek Sdn. B"d. dengan mesej yang sama iaitu menolak "adit" se;ara total. #erajaan sekali lagi tela" meng"aramkan buku tersebut melalui >arta #erajaan. "li+ "li Hadit"9 tela" menunjukkan pendiriannya dalam menolak "adit" dan

Kaitan /M34 5engan gerakan anti Ha5is 1#" Seminar yang menampilkan #assim "mad sebagai panel di Putrajaya1 pada 15 dan 1* <eb lalu1 yang dianjurkan ?ayasan #epimpinan Perdana di ba@a" bekas Perdana Menteri1 -un $r. Ma"at"ir Mo"amad. 1$" -iada respon 4 #&M sejurus tamatnya seminar. 1&" #es sebegini se@ajarnya di ba@a" pemantauan Menteri 4PM 4amil #"ir+ apaka"

tindaka beliauA 1'" $i mana Ulama Muda UMNO yang beraliran sala0i +"adis seperti <a"ul Bari dan rakan+rakannyaA Bukanka" mereka mendokong SUNN H1 membidaa"kan ramai pi"ak yang "anya melaksanakan perkara k"ila0 sedangkan dalam "al men;ela "dis sebagai perundangan &slam tiada respon yang se@ajarnya daripada UlamaB &CMU. 1(" Pemimpin UMNO ;ukup g"aira" menjemput Habib itu dan "abib ini untuk berDasida"1 mengelek gendang dan kompang untuk bersela@at dalam masa yang sama merestui amalan pemikiran menolak "adisE 1)" Pemimpin UMNO ;ukup lantang isu pluralisme mala" menudu" Pakatan Rakyat ber0a"aman liberalisme+ menyamaratakan agama + dalam masa yang sama mereka mendokong 0a"aman liberalisme memisa"kan islam dan syariat daripada "adis. 1*" Pemimpin UMNO paling gemar berarak menjerit sela@at semasa Maulid Nabi saban ta"un tetapi bersekongkol dengan pengasas ajaran Fngkar s Sunnag % nti Hadis' di Malaysia. 1+" Utusan Malaysia 1* <eb 1G+ %un Ma!at!ir membela #assim "mad ketika

merasmikan Seminar Pemikiran #assim a' #assim

"mad7 Suatu Penilaian anjuran Sa"abat

Pena Pak #assim di ?ayasan #epimpinan Perdana. "mad merupakan seorang idealis dan pemikir yang berusa"a me@ujudkan masyarakat yang lebi" baik. b' Pak #assim tela" menjadi sasaran proses label yang menganggapnya sebagai ateis. ;' #ita perlu kaji pemikirannya. #ita tidak akan dapat ilmu dengan menolak pemikiran a"li pemikir seperti Pak #assim1 #0" Utusan Malaysia 1* <eb 1G+ 6!an5ra Mu7a ar membela #assim merasmikan Seminar Pemikiran #assim Pena Pak #assim di ?ayasan #epimpinan Perdana. a' Pak #assim merupakan seorang yang berani mela@an arus perdana tanpa mengira risiko kepada diri sendiri. "mad ketika

"mad7 Suatu Penilaian anjuran Sa"abat

b' Pemberontakan #assim ter"adap pemikiran konvensional seba"agian besar umat &slam dalam soal "adis dan "ubungannya dengan al+:uran menunjukkan ba"a@a beliau berani mela@an arus perdana.

/M34 .erta!an ka2ima! A22a! tetapi perta!an -uga go2ongan murta5" #1" 4a@atankuasa <at@a HMajlis gama &slam dan I dat Melayu PerakH $arul Rid/uan yang bersidang pada 6 4amadila@al 1G1* bersamaan 6) September 1((5 mem0at@akan ba"a@a mana+mana orang atau kumpulan yang berpegang kepada ajaran+ajaran dan 0a"aman+0a"aman yang terkandung dalam buku HHadis Satu Penilaian SemulaH1 HHadis 4a@apan #epada PengkritikH1 %yang kedua+duanya ditulis ole" #assim "mad'1 adala" MUR- $. ##" <at@a yang kemudiannya di@artakan pada 15 <eb1 1((* itu juga melarang mana+ mana orang &slam mengajar1 mempelajari1 mengamalkan berpegang kepada atau menyebarkan ajaran+ajaran dan 0a"aman+0a"aman yang terkandung dalam buku tersebut. #$" &su penggunaan kalima" lla" di kalangan kaum bukan &slam adala" k"ila0 dan ia ada pelbagai pandangan ulamaB a"li sunna". #&" &su menolak Hadis sebagai sumber perundangan &slam1 men;ela ke@iba@aan rasululla" adala" terbatal sya"ada" ole" jum"ur ulamaB a"li sunna". $i mana PFR# S A