Anda di halaman 1dari 7

Hudud- jangan kritik hanya kerana isu teknikal perlaksanaan

Muhammad Nuruddin Bashah Aktivis Gerakan Sokong Syariah (GESA) nit !ajian "lmiah MA#"M tara

Dalam perlaksanaan Kanun Jenayah Islam yang dikenali sebagai Hudud dan Qisas aspek teknikal perlaksanaan dan falsafah perlaksanaan adalah dua perkara yang wajar diberi perhatian serius. Malah dalam apa wacana sekalipun keseimbangan dua aspek ini amat perlu untuk memastikan wacana hudud tidak bersifat skeptikal bias dan tidak adil. !enulis merujuk lap"ran isi kandungan pembentangan kertas kerja #Implementation of Hudud in Brunei Darussalam: Differences between Brunei Darussalam and Malaysia$ "leh %un &bdul Hamid M"hamad yang merupakan 'ekas Hakim (egara dalam seminar di Internati"nal Institute "f &d)anced Islamic *tudies +I&I*,. %indakan pengamal undang-undang si)il ini mengkritik hudud di peringkat

antarabangsa melalui penelitian aspek tektikal dan teknikal semata-mata kelihatan merugikan .milage/ dakwah Islam. Malah kupasan beliau sebelum ini juga kelihatan mampu menampilkan kekurangan berkenaan. &ntara aspek teknikal yang beliau utarakan adalah0 1, *elepas *udan mengisytihar Hudud para peguam dan hakim terpaksa mencari bahan rujukan hudud kerana mereka sebenarnya tidak bersedia untuk melaksana hudud. 1, Keadilan tidak mampu diberi kerana masalah 2 saksi yang dituntut "leh penguatkuasa negara tertentu yang melaksana hudud. 3, Kecelaruan p"lis dan peguam jika hudud dilaksana di Malaysia. Isu-isu ini sebanarnya menampilkan ketidak sediaan untuk melaksana hudud. Misalnya apabila beliau merujuk *udan dan Mali sebagai negara yang gagal dalam kelemahan undang-undang &llah sendiri walaupun mungkin beliau mungkin sedar siapakah pencipta hukum hudud

aspek mengawal jenayah malah berada di rangking bawah bagi penelitian aspek keamanan dalam negara berbanding negara-negara bukan Islam yang jauh lebih maju dan aman. Hudud hanya b"leh dilaksana selepas aspek asas kemanusiaan ditangani "leh pemerintah. %idak dapat dinafikan kegagalan hudud di !akistan dan *udan berpunca daripada ketidaksediaan pemerintah mencipta suasana prasarana dan kemudahan yang sesuai untuk dilaksanakan. Mengambil k"ndisi negara ini untuk dibanding dengan negara tanpa hudud adalah perbandingan yang salah kerana hukum hudud adalah hukuman &llah sebaliknya yang diperbandingkan adalah negara yang mungkin tidak melaksana hudud secara tepat dan menyeluruh. Malah bagi negara seperti negeri hanya sebuah negerinya sahaja melaksanakan hudud. Justeru tidak layak dibanding k"ndisi purata negara (egeria untuk menilai prestasi hudud di situ. Memetik penulisan Dr &sri 4ainal &bidin beliau merujuk melalui The Oxford

Encyclopedia of the Modern Islamic World, J"hn 5. 6sp"sit" menyebut bahawa sekalipun hudud dijadikan undang-undang di beberapa negara tetapi tidak dilaksanakan ini seperti di 5ibya dan !akistan. *ementara di *udan dan 7tara (egeria hanya dilaksanakan beberapa tahun selepas diperkenalkan kemudian dihentikan. !ada 8aman kini hanya Ara$ Saudi menjadi %ontoh dalam perlaksanaan hudud. Hukuman hudud memang merupakan undang-undang yang keras. Malah ada yang nakal menyatakan ia tidak bertamadun. !ers"alannya adakah mencuri pecah rumah meragut mer"mpak peniaga yang banyak berlaku hari ini adalah satu perbuatan yang bertamadun9 :rang bukan Islam tidak perlu takut kerana mereka terlepas dari hukuman hudud. Malah sebenarnya "rang yang bukan penjenayah langsung tidak perlu takut kepada hukuman hudud kerana ia hanya dikenakan kepada mereka yang buat jenayah dan mereka yang baik-baik akan dilindungi. *ebenarnya pada tahun 1;13 %un M"hd &8mi juga pernah memberi c"nt"h

bagaimana di !akistan terdapat kes para mangsa r"g"l tertindas sehingga membunuh diri hanya kerana p"lis meny"al mereka untuk dibawa 2 saksi. Hudud ini juga mempunyai pr"sedurnya yang lebih ketat dan syarat pembuktian yang juga lebih ketat. &pabila ia lebih ketat dari undang-undang yang sedia ada maka bukanlah mudah untuk menjatuhkan hukuman terhadap penjenayah. !"lis dan pihak pendakwaraya perlu melakukan kerja yang lebih keras lebih tepat dan lebih betul. Dr <usuf al-Qaradawi menyebut= >Aku ingin agar diberikan perhatian tentang perkara yang penting mengenai hudud; bahawa Islam tidak terkejar kejar mencari bukti! tidak mengintai untuk melaksanakan hukum ke atas pelaku kesalahan! tidak mencipta alat untuk mencari rahsia pelaku maksiat atau memasang kamera tersembunyi mengambil gambar ketika mereka melakukan jenayah" #idak pula menguatkuasakan polis pencari jenayah atau perisik untuk mengintip mereka yang menyanggahi syarak sehingga ditanggap yang terbabit" Bahkan kita dapati panduan Islam dalam hal ini tegas setegas tegasnya dalam memelihara kehormatan peribadi manusia! pengharaman tajassus $mengintip% dan mencari keaiban manusia" #idak boleh dilakukan oleh indi&idu! tidak juga oleh pihak kerajaan$. 5antaran itu %uan &bdul Hamid mungkin terlupa wujudnya tak8ir. %ak8ir malah jauh lebih berat hukumannya dalam keadaan tertentu jika tiada hukuman hudud yang disabitkan. %ak8ir akan menjadi pilihan para hakim selepas gagal mensabitkan kesalahan dengan kaedah hudud atau kesalahan tidak termasuk dalam senarai hukuman hudud. Isu wanita tertindas dir"g"l tanpa pembelaan adalah masalah teknikal perlaksanaan negara tertentu yang sebenarnya idak bersedia pun untuk melaksana hukuman &llah ini. :rang bukan Islam b"leh memutuskan tidak mahu hudud dilaksanakan di atas mereka. Itu pilihan mereka sendiri di dalam negara dem"krasi. !emimpin Islam perlu mengh"rmati pilihan tersebut. %etapi pada masa yang sama semua pihak perlu mengh"rmati hak dan kewajipan "rang Muslim untuk diadili dengan undang-

undang jenayahnya sendiri. Inilah prinsip asas dalam negara dem"krasi. 'eliau juga menyatakan bagaimana !erkara ? !erlembagaan !ersekutuan bakal menghalang perlaksanaan hudud hanya ke atas kaum muslim atas alasan tidak adil untuk kaum muslim. *edangkan isu !erkara ? b"leh diselesai jika tafsiran !erkara 3 dikupas secara menyeluruh dan cenderung kepada pemartabatan syariah. Malah Hak !erkara 111+1a, yang membicarakan hukuman jenayah kaum muslim di Mahkamah *yariah tidak b"leh dicabar di Mahakamah *i)il jika sedari awal jenayah kaum mulsim itu di bawa ke Mahkamah *yariah. Masalah mungkin timbul jika jenayah dirujuk ke Mahkamah si)il terlebih dahulu di mana hakim si)il b"leh menggunakan &kta Mahkamah Kehakiman 1@A2 sebagai perisai kepada Mahkamah *yariah. 'ekas Hakim (egara itu juga mengkritik tindakan kerajaan negeri tertentu yang menggubal undang-undang hudud hanya kerana bidang kuasa agama berada dalam senarai kuasa negeri. !ada beliau negeri berkenaan se"lah lupa peranan !erlembagaan menghalang !ersekutuan. kuasa negeri !erlembagaan melaksana !ersekutuan kerana memang Jadual mampu hudud Kesembilan

!erlembagaan tidak memasukkan senarai jenayah kepada senarai milik negeri. Maka melaksana hukum jenayah hudud di Mahkamah *yariah yang hanya diperingkat negeri dianggap tidak sah dan melanggar !erlembagaan. 'egitu juga !erkara 2 juga membantu Jadual Kesembilan membenam hasrat kerajaan negeri melaksanakan hudud secara menyeluruh. (egeri seperti Kelantan meluluskan enakmen hudud kerana ia tanggungjawab sebagai manusia yang menganut Islam. *"al ia mampu direalisasikan s"al kedua. Meluluskan enakmen sepertimana tindakan %erengganu dan juga 'runei melambangkan kesediaan untuk patuh kepada undang-undang &llah. Isu tiada saksi sebagainya tidak timbul. Jika tidak mampu diper"lehi saksi adil tak8ir menjadi pilihan para hakim. %erlepas dari hudud disebabkan tidak menepati kriteria pendakwaan bukan bererti negara hudud melepaskan para penjenayah dan pesalah begitu sahaja.

Kelantan apabila diperintah "leh &ngkatan !erpaduan 7mmah pada tahun 1@@; tidak g"p"h meluluskan 6nakmen hudud sebaliknya isu kebajikan keperluan dan penaiktaran tahap kehidupan rakyat diberi perhatian terlebih dahulu. Menghapus riba dan cukai d"sa +judi-arak, dalam akuan negeri menjadi pilihan pertama. *elepas itu barulah Kelantan meluluskan enakmen hudud tersebut. %un M"hd &8mi juga kelihatan ghairah berkempen se"lah-"lah para peny"k"ng hudud taksub untuk menghukum masyarakat. !ada beliau jika sesuai b"leh diselesaikan tanpa hukuman mengapa perlu memilih hukuman. Kata beliau > #he type of punishment is actually a means to achie&e justice" If you could achie&e justice without punishing! then why not' > +%un &bdul hamid Hudud will n"t cut crime rate says eC-DJ &bdul Hamid B &pril 1;13,. *"alnya benarkah hudud terhegeh-hegeh mahu menghukum manusia atau rakyat9 Jika ingin sabit saksi pun sukar ia jelas menunjukkan hukuman ini sukar disabit kesalahan tetapi wajib dilaksanakan din"bat dan dijulang sebagai asas perundangan jenayah negara. Hukuman tak8ir b"leh menggantikan hudud bila-bila sahaja bila gagal mensabitkan kes hudud. %iada isu hudud mencenderungkan pimpinan untuk menghukum rakyat. Jika menurut beliau ada penyelesaian selain hudud bagi kesalahan tahukah beliau apakah kesalahan yang disabit dengan hudud9 Jika mencuri misalnya wajarkah dimaafkan jika mer"mpak dan menyamun jutaan ringgit9 !enyelesaian bentuk apakah lagi yang beliau mampu hidangkan9 *eperti biasa tanpa memenuhi syarat sabit hukum kes mencuri juga b"leh terlepas dari hudud seterusnya menerima hukuman tak8ir. 7ntuk hukuman bunuh walaupun ada peruntukan Eisas Islam jauh lebih adil apabila membenarkan bayaran diyat jika keluarga mangsa memafkan kesalahan. %etapi tidak bagi hukum s)il yang tetap menghukum bunuh bagi si pembunuh walaupun menerima kemaafan keluarga mangsa. Ini bermakna selain Eisas dan hudud ada penyelesaian diyat. !enulis lebih suka membawa statistik negara &rab *audi yang mengamal hudud

berbanding membawa c"nt"h *udan yang miskin dan hanya separuh jalan melaksanakan hudud atau Mali yang berg"lak teruk. Jumlah kes jenayah di &rab *audi sepanjang %ahun 1;11 ialah 1AA@ *ahaja. Januari-Mei 1;11 'ilangan kes jenayah ialah A3 111 dan pada tahun 1;11 ialah 1BF ?@1. Inilah perbe8aan ketara antara negara yang laksanakan syariah dan yang tidak melaksanakan syariah= 1 AA@ kes di &rab *audi berbanding 1A; ;;; kes di Malaysia iaitu A; kali ganda. !erhatikan pula fakta di bawah = +tahun 1;;;, 'agi jenayah r"mpakan perkapita dalam web yang sama memamparkan bahawa Malaysia berada di kedudukan 1A berbanding &rab *audi pada tangga A;. Manakala negara yang k"n"nnya dem"kratik dan berundang-undang bebas seperti &merika *yarikat berada di tangga 11 manakala 7K pada tangga ke ? + sumber= *e)enth 7nited (ati"ns *ur)ey "f Drime %rends and :perati"ns "f Driminal Justice *ystems c")ering the peri"d 1@@? - 1;;; +7nited (ati"ns :ffice "n Drugs and Drime Dentre f"r Internati"nal Drime !re)enti"n, Menurut James *heptycki &li Gardak James Hardie-'ick dalam tulisan

#ransnational and (omparati&e (riminology" H"utledge Da)endish muka surat @B pada tahun 1@?? kadar pembunuhan di &rab *audi adalah 1.1 bagi setiap 1;; ;;; penduduk kesalahan seksual adalah 11.@ bagi setiap 1;; ;;; penduduk dan kecurian adalah F;.B bagi setiap 1;; ;;;. !ada tahun 1;;1 sebanyak ?2B@@ jenayah dilap"rkan di &rab *audi atau 3?F jenayah bagi setiap 1;; ;;; "rang. Menjelang tahun 1;;A n"mb"r-n"mb"r telah turun dengan pembunuhan di AB.3 bagi setiap 1;; ;;; penduduk kesalahan seksual di B?.A bagi setiap 1;; ;;; dan kecurian kesalahan itu di F;.B bagi setiap 1;; ;;;. Jika aspek teknikal juga dibangkitkan lihat bagaimana 'runei belajar daripada &rab *audi berkenaan kaedah tatacara dan persediaan sebelum melaksana hudud.

!ada @ Iebruari 1;12 Menteri Hal 6hwal 7gama <ang 'erh"rmat !engiran Dat" *eri *etia Dr. Haji M"hammad bin !engiran Haji &bdul Hahman telah mengadakan perjumpaan dengan Menteri Keadilan Kerajaan &rab *audi %uan <ang %erutama *heikh Dr. Muhammad bin &bdul Kareem Issa untuk menadapat nasihat berkenaan persediaan melaksana hudud. H"mb"ngan 'runei diberikan taklimat serta tayangan klip )ide" mengenai pengurusan dan pentadbiran mahkamah-mahkamah cara-cara perlaksanaan dan data statistik kes-kes jenayah syariah yang melibatkan hukuman hadd Eisas serta taJ8ir di Kerajaan &rab *audi dan kemudiannya turut dibawa melawat ke sekitar bangunan kementerian berkenaan bagi meninjau infrastruktur serta fasiliti yang terdapat di sana. Inilah c"nt"h negara yang bersungguh dan ingin melaksana hukum hudud. 'agi Malaysia pula mungkin terlalu banyak perlu dilakukan. 'ukan sekadar menyedia pisau atau pedang pemancung kepala atau membeli r"tan sebat sebanyak mungkin kerajaan Malaysia perlu pinda dahulu beberapa perkara dalam !erlembegaaan persekutuan serta beberapa peruntukan dalam akta-akta tertentu. Inilah yang perlu dilakukan dahulu bukannya secara megah mengkritik perlaksanaan hudud secara simplistik. Ialsafah hudud adalah mencegah jenayah. Hudud juga membawa falsafah mentaati perintah &llah dan perlambangan kehambaan kita terhadap &llah. Janganlah hanya kerana kegagalan teknikal beberapa negara Islam dijadikan indikat"r dan dalil untuk men"lak hukum &lah *G%.

'ertam 1 Ieb 12. 11.1F malam