Anda di halaman 1dari 4

CONTOH PENULISAN JURNAL MINGGUAN MURID KURANG MENUNJUKKAN MINAT TERHADAP PELAJARAN

Rosdiana bt Mohd Rizuwan KPLI P.Jasmani

Masalah Saya mengajar di Kelas 2 Nilam bagi mata elajaran Pendidi!an Jasmani. Murid" murid di dalam !elas ini sangat a!ti# dan menunju!!an minat terhada elajaran yang diajar. Namun begitu$ terda at seorang murid lela!i yang murang menunju!!an minat terhada mata elajaran yang diajar guru. Keti!a guru memberi!an enerangan dida ati murid ini !urang memberi!an tum uan terhada demonstrasi serta enerangan yang diberi!an guru. Murid ini juga !elihatan mem unyai si!a yang aga! asi#. Si!a murid ber!enaan menyebab!an dirinya sentiasa disisih oleh ra!an"ra!an yang lain$ mere!a mengangga nya lemah dan lembab. Keadaan ini menyebab!an murid merasa rendah diri dan tida! menunju!!an minat untu! bermain bersama ra!an yang lain. Menurut J.%. &atson '()*)"(+,)-emosi manusia senantiasa berubah. Manusia mewarisi tiga jenis emosi semulajadi iaitu takut, marah dan kasih sayang. .ing!ah la!u murid ini di engaruhi oleh ting!ah la!u negati#nya yang menyebab!an murid ini menjadi asi# dan tida! su!a menonjol!an diri serta tida! a!ti# se erti ra!annya yang lain. /alam ada itu$ &atson'()*)"(+,)- juga turut menjelas!an eranan guru dalam roses engajaran. 0uru henda!lah mengguna!an ransangan yang boleh memoti1asi!an murid su aya minat belajar dan mengela!!an enggunaan ransangan yang membawa !esan negati1e. Saya a!an mengguna!an elbagai ende!atan su aya da at mengubah erse si negati1e murid ini !e ada emi!iran yang ositi#. Murid ini tiada mengalami sebarang !e2a2atan diri dan seharusnya murid ini menjadi a!ti# se erti ra!an"ra!annya yang lain.

Analisis Masalah

Menurut Cottle dan Downie (1970), kaunseling di bawah bimbingan se ara indi!idu merujuk ke"ada "roses "erbin angan diantara seorang kaunselor dengan seorang kliennya di mana kaunselor ini berusaha menolong kliennya memahami diri sendiri dan menerima masalah yang dihada"i sehingga da"at membuat "ertimbangan dan mengambil ke"utusan dari"ada "ilihan#"ilihan yang da"at membantunya mengatasi masalah.

Si!a yang ditunju!!an oleh murid yang terlibat menyebab!an saya ter a!sa menyiasat masalah yang dihada i oleh murid ber!enaan. 3ntara soalan"soalan yang timbul di dalam di dalam emi!iran saya ialah4 " " " " " " 3da!ah murid tida! minat langsung terhada mata elajaran yang saya ajar5 Mengajar murid ini bersi!a sedemi!ian 5 3 a!ah latar bela!ang sebenar murid ini 5 3 a!ah yang erlu saya la!u!an untu! membantu murid ini 5 Mung!in!ah !erana #a2tor erse!itaran5 %agaimana!ah englibatan murid ini di dalam !elas sebelum ini 5

/ari ada tinjauan awal yang telah saya la!u!an melalui temubual dengan guru"guru dan ra!an yang tinggal berde!atan dengan rumah murid ini$ saya da at merumus!an bahawa terda at bebera a #a!tor enyebab !e ada ermasalahan ini$ iaitu4 " " " " " " " Murid ini dari !um ulan yang lemah Murid ini berasal dari golongan yang !urang berada .iada sebarang !e2a2atan diri .a!ut untu! berintera!si dengan ra!an yang lebih menonjol Sentiasa memerlu!an tunju! ajar Si!a nya yang asi# menyebab!an murid ini senantiasa disisih!an ra!an .ida! ya!in dengan diri

6asil dari ada emerhatian yang dibuat$ murid ini menghada i masalah disebab!an #a2tor erse!itaran iaitu lebih meruju! !e ada suasana di dalam !elas tersebut. Si!a ra!an"ra!an yang menyisih!an murid ini menjadi!an murid ini lebih bersi#at asi# dan ta!ut untu! terlibat sama mela!u!an a!ti1iti.

Cadangan %agi mengubah si!a murid ini dari ada terus menjadi asi# $ saya telah membuat bebera a 2adangan yang boleh membantunya untu! a!ti# sama se erti ra!annya yang lain. 3ntara 2adangan saya adalah se erti beri!ut4 " Meminta ra!an agar tida! menyisih!an murid ini

" " " "

Memberi!an !ata"!ata erangsang su aya murid ini lebih ber!eya!inan untu! memaju!an diri Membimbing murid ini untu! bersama"sama mela!u!an a!ti1iti Menggala!!an murid lain memberi!an so!ongan !e adanya Menyuruh murid ini mela!u!an a!ti1iti sambil menilai taha !emam uannya.

Menurut 0alton '()7,- $ telah membu!ti!an bahawa setia indi1idu mem unyai !e2erdasan yang berbeza dengan ra!an sebayanya. Perbezaan !e2erdasan antara indi1idu boleh di erhati!an dari ada restasi murid di dalam sesuatu !elas. Menurutnya $ ibuba a yang 2erdas intar a!an melahir!an ana! yang juga 2erdas intar. Tempoh Pen elesaian (8 Julai 299)" ( :gos 299) '; minggu-

Tinda!an S"s"lan

Sebagai guru saya bertanggungjawab untu! senantiasa memberi!an dorongan serta tunju! ajar. 6asil dari ada emba2aan dan !ajian yang dibuat $ bagi menangani masalah murid ini saya telah meruju! !e ada !onse !endiri ositi# yang erlu ada di dalam diri seseorang murid bagi mendorongnya menjadi lebih ya!in terhada !emam uan dirinya. $.% &erkins dalam bukunya $uman De!elo"ment and 'earning (197() ber"enda"at konse" diri terdiri dari"ada "erse"si ke"er ayaan, "erasaan, sika" serta nilai yang khusus di"egang oleh seseorang indi!idu tentang dirinya. 6asil dari ada !ajian yang dila!u!an dida ati !onse !endiri ini dibentu! dari ada intera!si dengan !eluarga$ guru$ se!olah$ ra!an sebaya dan masyara!at serta engalaman dan enyesuaian diri dengan erse!itaran. Murid ini a!an diajar lang!ah demi lang!ah dari ada ergera!an yang asas !e ada yang lebih su!ar. Ra!an"ra!an digala!!an untu! turut sama memberi!an so!ongan !e adanya. Si!a mementing!an diri dan memilih !awan dilarang sama se!ali oleh guru. Semua !ti1iti erlu dila!u!an se2ara bersama oleh semua murid.

Kesimp"lan Menurut !ajian yang dila!u!an oleh 6.< Per!ins$ dida ati bahawa !onse !endiri dan nilai"nilai diri meru a!an #a!tor"#a!tor yang enting untu! men2a ai !ejayaan di dalam bidang a!ademi! atau !o !uri!ulum.

Se!iranya seseorang murid ingin men2i ta !ejayaannya$ dia henda!lah mense si!an dirinya sebagai seorang murid yang ber!ebolehan dan me m unyai enghargaan diri yang tinggi. Murid"murid erlulah diberi eluang untu! memu u! nilai dirinya sendiri. Murid juga erlu menge!al!an hubungan yang sihat sesama ra!an dan menggala!!an intera!si ositi# dalam !alangan ra!an sebaya.