Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN TAHUNAN 2014 PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL / DUNIA SENI VISUAL

BIL TARIKH Januari 20-01-2014 "ebruari 1#-02-2014 Mac 1#-0*-2014 April 21-04-2014 Jun 1--0--2014 .gos 21-0/-2014 &eptember 2--00-2014 .ktober 1*-10-2014 3ovember 11-11-2014 AKTIVITI Mesyuarat panitia pertama - Perlantikan AJK - Perbincangan aktiviti tahunan. $engkel peningkatan ilmu guru m%p P&'%(&' OBJEKTIF Memastikan program panitia apat i!alankan engan lancar. SASARAN AJK Panitia AJK Panitia AJK Panitia AJK Panitia AJK Panitia AJK Panitia AJK Panitia AJK Panitia AJK Panitia

1 2

Meningkatkan keberkesanan teknik P)P guru. Memastikan aspek Perbincangan ) penye iaan ta!uk keselamatan an +olio kebolehan muri bagi penghasilan +olio yang Penghasilan +olio berkualiti berkualiti. Mesyuarat panitia ke-2 Memastikan mesyuarat ber!alan engan baik Mesyuarat panitia ke-* - Analisa pencapaian muri Keceriaan sekolah - gotong- royong - menanam pokok bunga Pameran Pen i ikan &ivik ) Ke1arganegaraan - "olio - $u aya 2ra isional Mesyuarat panitia ke-4. - Membuat laporan tahunan 2014 Post-mortem akhir tahun% Penye iaan tak1im 201, Membuat analisis an tin akan susulan bagi mengatasi masalah yang iha api. Memastikan persekitaran sekolah sentiasa ceria an kon usi+. Meningkatkan penghasilan barang engan usaha sen iri. Memastikan semua aktiviti ber!alan engan lancar. Menye iakan perancangan bagi tahun epan untuk memu ahkan panitia ber!alan engan lancar.