Anda di halaman 1dari 14

Analisis Cabang Falsafah Pendidikan Barat ( Borang Analisis PMI)

Pengenalan Konsep Cabang Falsafah (METAFIZIK)

PLUS

MINUS

INTERSTING

Memberi fokus pemikiran tentang kewujudan sesuatu.

Tidak menghasilkan jawapan yang diterima sebulat suara.

Cuba membuat kenyataan am. Usaha mencari hakikat di alam fizikal yang nyata.
Ilmu yang penting untuk untuk mencipta rasa ingin tahu(CURIOUSTY) mengenai kewujudan alam. Menerangkan tentang realiti yang muktamad dengan persoalan.

Mempersoalakan Penyoalan yang perkara-perkara seperti ketinggalan(kemuculan alam,jiwa,dan roh. sains)


Penerokaan akal dalam mencari sifatsifat kewujudan Tuhan dan alam. Jawapan setiap pertanyaan tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan.

Program pendidikan yang ideal harus didasarkan atas paham adanya nafsu, kemauan, dan akal (Plato). Perkembangan budi merupakan titik pusat perhatian pendidikan dengan falsafah sebagai alat untuk mencapainya (Aristotle). Pendidikan adalah menuntun kemampuankemampuan yang masih tidur agar menjadi aktif atau nyata. (Thomas Aquinas)

Ciri-ciri asas - manusia berbentuk sejagat Matlamat-mengajar pengetahuan yang bersifat sejagat Jenis kurikulum- kemanusiaan dan sastera Peranan guru- menyampaikan ilmu dan mendisiplin murid

Kaedah mengajar Kaedah Didaktik Perenial: Sebarang ilmu yang tidak berubah-ubah seperti unsur personaliti yang harus disemai sejak di bangku sekolah lagi.

Menekankan untuk melatih pelajar dalam 3M, iaitu menulis, membaca dan mengira sebagai kemahiran asas. Menjalankan aktiviti pemulihan bagi pelajar yang lemah dan aktiviti pengayaan bagi pelajar yang baik pencapaiannya. Guru perlu menitikberatkan nilai-nilai seperti ketepatan masa, bersopan santun, bekerjasama dan prihatin

Cabang Falsafah Pendidikan Barat Eksistensialisme


Muncul Selepas Perang Dunia Kedua. Tergolong dalam mazhab falsafah yang kontemporari. Merupakan falsafah orang Eropah. Diasaskan oleh Soren Kierkegaad.

PLUS
Guru sebagai pemangkin. Kaedah mengajar berpusatkan aktiviti serta berpusatkan aktiviti serta berpusatkan murid. Murid-murid boleh meluahkan perasaan dan pemikiran mereka secara mendalam. Murid-murid digalakkan melibatkan diri secara aktif.

MINUS
Manusia dianggap sebagai dilahirkan tanpa sebarang tujuan. Matlamat pendidikan tidak digariskan. Mata pelajaran bersifat estetik, berfalsafah dan tidak mempunyai mata pelajaran khusus. Fahaman yang bercampur baur dan kurang sistematik.

INTERESTING
Manusia bertanggungjawab ke atas diri sendiri dan memunyai kebebasan menentukan matlamat serta membuat keputusan sendiri tanpa merujuk kepada sebarang autoriti luar. Bersifat relatif dan berubah-ubah mengikut kesesuaian masa dan keadaan. Ada kurikulum tetap, sistematik dan berstruktur.

Rujukan
Abu Bakar Nordin, (2003). Falsafah Pendidikan dan Kurikulum . Tanjung Malim : Quantum Books. Choong Lean Keow, (2008). Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Subang Jaya : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Zakaria Kasa, (1987). Falsafah dan Konsep Pendidikan. Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn.Bhd.

SEKIAN, TERIMA KASIH