Anda di halaman 1dari 6

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU (BMM3107)

1.0 Pendahuluan Secara umumnya cerpen ditakrifkan sebagai kisah rekaan yang relatif pendek yang dihasilkan dalam bentuk prosa. Cerpen biasanya mengandungi antara 500 hingga 15,000 patah perkataan.1 Cerpen ialah singkatan kata daripada perkataan cerita pendek. Cerpen juga sebahagian daripada cereka (cerita reka-rekaan .! "enurut #ashim $%ang (&losori "ini 'esusasteraan, (ajar )akti , 1*+, menyebut cerpen adalah bentuk cereka yang pendek yang memba%a satu persoalan bagi menghasilkan satu kesan tertentu yang indah. -a memusatkan diri pada satu %atak dalam suatu situasi di suatu tempat dan ketika. Sementara #endry &untur .arigan (/rinsip-prinsip 0asar Sastera, 1*+12 /enerbit $ngkasa )andung mengutip kata ). "athe% menyebut bukan cerita pendek jika tidak ada sesuatu yang diceritakan. #endri &untur sendiri mengulas cerpen seperti berikut 3 cerita pendek harus mengandungi interpretasi pengarang tentang komsepsinya mengenai kehidupan, baik secara langsung atau pun tidak langsung, harus menimbulkan satu efek dalam fikiran pembaca, cerita pendek juga mengandungi detail-detail dan insiden-insiden yang dipilih dengan sengaja, dan yang bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di dalam fikiran pembaca. 'esimpulanya cerpen adalah satu cerita pendek yang mempunyai satu tema yang utama dan selalunya mengandungi 4 hingga + muka surat sahaja. /erjalanan %atak berkembang dengan pantas. Ceritanya juga pendek dan padat. -a tidak memerlukan ayat yang panjang lebar dan berbelit-belit. Cerpen mempunyai tema yang pelbagai seperti soal cinta, ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Selain itu, cerpen mestilah mengandungi lima perkara asas iaitu kenapa, dimana, bagaimana, bila dan siapa dalam keseluruhan proses penceritaan itu sehinggalah selesai atau tamatnya sebuah cerpen. 5amun sebagai sebuah karya sastera yang ada fungsinya di dalam masyarakat ."aka panjang atau pendeknya sesebuah cerpen bukan dijadikan kayu ukuran kerana yang diukur ialah mesej, idea atau persoalan yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada khalayak pembaca
Sep. 1

1 .Dewan Baha a Dan P! "a#a 2 P! a" R!$!#an Pe% !%a"an Me&a'!

21

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU (BMM3107)

Sep. 1

2.0 Gaya bahasa di dalalam cerpen &aya bahasa bermaksud cara atau ragam bahasa itu dipakai, khususnya dalam tulisan atau karangan. "enurut 'amus 0e%an 6disi 'eempat, halaman 110, gaya bahasa ialah cara pemakaian bahasa. &aya bahasa juga dirujuk kepada gaya seseorang penulis menggunakan bahasa. 'amus 7inguistik (1**,2+8 mendefinisikan gaya bahasa sebagai penggunaan bahasa seseorang dalam pertuturan atau penulisan dengan penggunaan ragam tertentu dalam bahasa tulisan secara sengaja untuk menimbulkan kesan tertentu atau ciri penggunaan bahasa sekelompok penulisan. "enurut 'ris "as, bahasa itu ialah perahu yang didayung oleh setiap sastra%an dan ditumpang oleh pembaca dalam pelayaran yang ingin mencari kebenaran. "enurut 0r. 7im S%ee .im ,pada umumnya, cerpen bertolak daripada satu idea pokok. )agi menyampaikan idea ini, penulis perlu mencari dan memilih %atak yang sesuai dengan per%atakan yang khusus bagi membantu penulis menampilkan gagasan yang ingin diketengahkan itu. &aya bahasa terdiri daripada pelbagai jenis seperti personifikasi, simile, metafora, aliterasi, hiperbola dan sebagainya yang sering digunakan dalam karya-karya sastera seperti sajak, cerpen, no9el dan lain-lain. /enyampaian cerpen dari mula hingga ke akhir adalah menggunakan bahasa. .anpa bahasa penulis tidak mungkin dapat menyampaikan apa-apa. "alah kalau bahasa tidak kuat, kita barangkali tidak mampu untuk menyajikan sesuatu yang berkesan dan indah. 'elemahan penguasaan bahasa akan melemahkan penggarapan tema. Cepen menjadi ta%ar dan hambar. "enurut Kamus Linguistik (1**,2*! hiperbola adalah bahasa kiasan yang membesar-besarkan kebenaran sesuatu, misalnya dalam ayat kami memohon ribuan maaf.. "etafora pula ialah sejenis bahasa figuratifi iaitu :pemakaian kata atau ungkapan lain untuk objek atau konsep lain berdasarkan kiasan atau persamaan . "enurut ;ahman Shaari (!00125+ mendefinisikan metafora sebagai penggunaan kata yang menerbitkan makna yang lain daripada makna tersurat. Sesuatu objek diberikan sifat secara perbandingan atau secara kiasan. Selaian dari itu personifikasi juga termasuk dalam kumpulan bahasa perbandingan."enurut 'ridalaksana (1*+12151 , personifikasi adalah penggambaran sesuatu yang mati seolah-olah hidup, misalnya dalam kalimat :daun melambai-lambai<. ;ahman Shaari (!0012,8 , pula mendefinisikan personifikasi sebagai pemberian sifat manusia kepada objek-objek atau konsep-konsep bukan hidupan. -stilah lain bagi

21

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU (BMM3107) eufemisme ialah kiasan halus. 'amus 7inguistik (1**,24* mendefinisikan eufemisme sebagai penggantian ungkapan yang kurang baik dari segi konotasi dengan tujuannya adalah supaya konsep atau hal tertentu sampai ke pemahaman pendengar (atau pembaca ,
Sep. 1

tetapi tidak menyinggung perasaan. Simile merupakan unsur yang digunakan untuk menyamakan sesuatu objek atau benda dengan benda yang lain. =nsur ini menggunakan perkataan seperti, umpama, bak dan laksanakan untuk menunjukkan perbandingan. -n9ensi merupakan gaya bahasa yang menggunakan pembalikan susunan kata dalam ayat. )iasanya diterapkan dengan matlamat untuk memberi penekanan pada bahagian a%al ayat. /erlambangan merupakan kata-kata yang digunakan untuk menerangkan sesuatu benda, keadaan atau peristi%a yang memba%a maksud yang laian atau makna yang lebih mendalam. Contohnya, senja melambangkan usia tua. 0efersonikasi atau pembendaan juga termasuk dalam gaya bahasa perbandingan.-a menggambarkan sifat-sifat benda kepada manusia iaitu keterbalikan daripada personifikasi. /erifarasis pula sejenis penggunaan kata yang berlebihan dan boleh diganti dengan sepatah kata saja.

8.0 $nalisis )ahasa /erbandingan dan 'eberkesanan Stilistik dalam cerpen Sabar Itu Infiniti hasil karya Muhammad Fathiy b.M hd Mutalabisin ( )erita #arian > !+ ?=7$!018 Cerpen ini bertemakan keluarga, kasih sayang, dan keagamaan yang berjaya diolah oleh pengarang dengan kemas dan mudah difahami. -a dikatakan mudah difahami kerana berbentuk kon9ensional dengan teknik penyampaian yang baik dan mudah difahami. @atak utama cerpen ini ialah $fif seorang remaja yang tidak dapat meneruskan pelajarannya lantaran kemiskinan yang membelenggu kehidupannya serta dua orang adiknya yang masih bersekolah.)eliau bekerja sebagai pembaiki kasut dan taat beragama. 'edua-dua orang tuanya telah meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya ketika dalam perjalanan untuk melihat $fif menerima hadiah di sekolahnya. $kibat dari kematian keduadua orang tuanya, penulis telah mengupas dengan baik tentang kesabaran $fif dalam menjalani kehidupan sebagai ketua keluarga untuk menanggung kehidupan bersama dua orang adiknya. 'esabaran $fif sampai ke kemuncaknya apabila segala pengorbanannya dan pertolongan yang dilakukan seikhlas hati tidak mendapat mendapat balasan sehingga dia menganggap tuhan tidak adil. /enulis menggambar keseluruhan isi cerita dengan menggunakan unsur hiperbola dengan memilih tajuk :Sabar itu infiniti<. Cerpen ini bermula dengan gambaran yang begitu menarik dengan menceritakan tentang adiknya "aAlan yang meminta makanan

21

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU (BMM3107) akibat lapar. /enulis menggunakan gaya bahasa personifikasi pada ayat perenggan pertama. Perut Mazlan sudah menyanyi-nyanyi lagu pilu, meminta di isi. /enggunaan frasa ini akan menghasilkan kesan emosi yang kuat kepada pembaca. $yat ini menjelaskan
Sep. 1

betapa adiknya "aAlan tidur dalam kelaparan lantaran makanan mereka yang sudah kehabisan.0iikuti dengan ayat yang seterusnya yang menerapkan unsur perlambangan iaitu pada ayat, Namun ja apannya menghampakan. $yat ini cuba menerangkan kepada pembaca baha%a semua makanan di dalam rumah mereka telah habis %alaupun telah dicari di seluruh pelusuk dapur. /enulis meneruskan karyanya dengan ayat. !ia faham dengan mehnah-mehnah kehidupanya, lalu dia menyambung tidurnya di atas lantai kayu beralaskan sehelai kain. /ermulaan sebegini dilihat menarik kerana penerapan kata-kata indah yang berkesan. /enulis mengheret pembaca dengan menggunakan teknik imaginasi suasana persekitaran untuk turut berimaginasi seolah-olah pembaca berada pada suasana dan tempat berkenaan. /enulis meneruskan karyanya dengan ayat pada perenggan ketiga dengan

menerapkan penggunaan unsur perbandingan simile. $yat : "ejuk air paip itu bagai meresap masuk ke dalam liang roma. /enulis cuba menggambarkan betapa sejuknya air pada a%al %aktu pagi sehingga terasa ke tulang. .eknik perbandingan personifikasi digunakan sekali lagi pada perenggan keempat. $yat :"ang mentari mengambil alih tugas sang rembulan bagi menerangi alam. #urungburung mula terbang ke sana ke mari men$ari rezeki yang ditabur ilahi. 0i sini penulis hanya ingin menerangkan %aktu siang telah tiba dengan terbitnya matahari./enggunaan Sang mentari digunakan untuk menggantikan perkataan matahari sementara sang rembulan melambangkan bulan. .eknik perlambangan yang digunakan akan menarik pembaca untuk terus membaca cerpen ini sehingga tamat. .eknik perbandingan metafora juga digunakan pada perenggan kelapan melalui ayat :%epukan gemuruh penonton menyebabkan dirinya terasa bagai tidak menjejak bumi. "elalui ayat ini penulis cuba menggambarkan betapa gembira dan bangganya $fif diatas kejayaan yang dicapainya. 0i dalam ayat ini juga penulis menggunakan teknik imbas kembali (flashback .(rasa ini, fikirannya melayang dapat memerihal baha%a %atak cuba mengimbas kembali pengalama lampau.. /enulis juga turut menggunakan teknik simbolik melalui ayat : #ahang Kuala Lumpur mula terasa, lebih-lebih lagi akibat kesan rumah hijau di #andar metropolitan itu pada perenggan 15. /enulis cuba menggambar suasana di kuala 7umpur sentiasa mengalami suhu panas melalui perkataan bahang. Sementara perkataan #andar

21

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU (BMM3107) metropolitan menggambarkan keadaan fiAikal dari segi kemajuan dan kepesatan 'uala 7umpur. /enulis juga cuba meggambarkan rasa kekesalan dalam %atak $fif, apabila dia turut memasukkan teknik monolog pada perenggan ini
Sep. 1

.eknik perbandingan metafora dan personifikasi digunakan sekali lagi oleh penulis pada perenggan !! melalui ayat :& an mula berarak menutupi langit. Matahari mula merebahkan $ahayanya dibalik selimut malam. /enulis cuba menerangkan tentang tentang suasana menjelang malam dengan menggunakan bahasa perbandingan yang begitu menarik sekali. /enulis sekali lagi menggunakan teknik personifikasi pada perenggan 8+ melalui ayat :'ampir-hampir saja lututnya men$ium tanah.$yat ini cuba menerangkan keaadan %atak yang hamper terjatuh ke tanah akibat situsi yang dialaminya. /enggunaan teknik ini adalah untuk memba%a pembaca menghayati betapa kece%anya $fif sehingga ia hampir terjatuh. =nsur defersonikasi iaitu unsur kebendaan diberikan kepada manusia melalui ayat :Matanya berkaya pada perenggan 8*. /enulis cuba menggambarkan %atak berada dalam keadaan bergenang air mata atau hampir-hampir menangis.

'esimpulan Cerpen ini menarik dengan penggunaan gaya bahasa yang pelbagai. "elalui analisa ayat, dapat dirumuskan penulis berjaya menerapkan laras bahasa sastera dengan sempurna dalam menghasilkan karya yang puitis dan indah %alaupun ringkas. 7aras bahasa sastera dengan memperlihatkan penggunaan bahasa yang menarik dan kreatif. &aya bahasa perbandingan yang diutarakan oleh penulis telah berjaya mengherat saya sebagai pembaca untuk menghayati dan menyelami perasaan dan liku-liku kehidupan %atak yang cuba bersabar dan berta%akal dengan kehidupannya yang susah. /enulis juga berjaya menerapkan unsur-unsur keislaman dengan memasukkan petikan-petikan ayat dari $lBuran. &aya penulisan ini menggambarkan baha%a penulis juga adalah seorang yang taat beragama. /engarang mengakhiri cerpen ini dengan kegembiraan apabila muncul anak lelaki kepada orang tua yang ditolong oleh %atak, untuk menyara persekolahan %atak dan adik-adiknya sehingga ke menara gading. Sebelum kemunculan lelaki tersebut, penulis menggambarkan kesabaran %atak telah sampai ketahap infiniti apabila dia merasakan tuhan tidak adil kepadanya dengan membalas segala kebaikan dan pengorbanan yang dilakukanya dengan kesusuhaan yang bertimpa-timpa. /engakhiran cerita ini, penulis cuba

21

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU (BMM3107) menyematkan baha%a setiap kebaikan dan kesabaran dan sifat ta%akal kita sebagai umat akan dibalas juga sama ada cepat atau lambat, disedari atau tidak serta dalam bentuk pelbagai cara.
Sep. 1

21