Anda di halaman 1dari 7

SEKOLAH AGAMA MENENGAH UNWANUS SAADAH, KANCHONG DARAT, 42700, BANTING, SELANGOR RANCANGAN PENGGALAN GEOGRAFI

TINGKATAN 2
2014

Disediakan !e"# .. (PN ARBANIAH BT NGATIRON ) Guru Matapelajaran Geografi

Dise$ak !e"# .. ( PN ROHAIDA BINTI SIMO ) etua Panitia Geografi Disa"kan !e"# .. ( )

RANCANGAN PENGGALAN GEOGRAFI TINGKATAN 2 (2014)

MINGGU 1 2/1

TAJUK/KEMAHIRAN KEMAHIRAN GEOGRAFI KEDUDUKAN


Pengenalan sukatan pelajaran Menyatakan kedudukan sesuatu tempat berasaskan latitud dan longitud Mengenal zon waktu di atas peta dunia Mentakri%kan waktu tempatan dan waktu piawai Menentukan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan latitud dan longitud Mengira waktu tempatan berasaskan kedudukan longitud Menyatakan bearing sudutan Mengukur bearing sudutan

PENTAKSIRAN PBS
B1D1E1 B2D1E1

KONSEP
Garisan Meridian Pangkal (GMP

NILAI
Meng!argai "ekerjasama #asional Glob $arta

BBM

CATATAN

KEDUDUKAN 2 6/1

B3D1E1 B3D1E2

Garisan &arik! Antarangsa (G&A

"ekerjasama Meng!argai Kerajinann "ersyukur

Glob 'am $arta

3 13/1

A#A(

Ara! B3D1E3

"ekerjasama "erdikari Keadilan

'angka sudut Peta lakar

CUTI MAULUD NABI (14/1/2014)

CUTI THAIPUSAM (17/1/2014)


4 20/1
)KA*A DAN 'A#AK Mengukur jarak dua tempat pada peta dengan menggunakan skala lurus Menukarkan jarak pada peta kepada jarak sebenar dengan menggunakan skala lurus )KA*A DAN 'A#AK Menukarkan jarak di lapangan kepada jarak pada peta dengan menggunakan skala lurus G#A+ Melukis gra% bar berganda dan gra% garisan berganda berdasarkan jadual dengan label dan petunjuk yang betul Menta%sir jadual, gra% bar berganda dan gra% garisan berganda B3D1E4 'arak )kala lurus Kejujuran "ekerjasama #asional Kerajinan Pembaris Peta lakar "enang

5 2 /1

CUTI TAHUN BAHARU CINA (31/1/2014)


'arak )kala lurus Pola &aburan "erdikari (ema! tinggi Kejujuran "erdikari Kejujuran "ekerjasama Pita ukur Pembaris $arta Kertas gra%

10/2

B3D1E5

! 1 /2 " 24/2 10 3/3


#A'A( PE&A B3D1E6 Mengumpul maklumat Melukis dan melabel raja! berdasarkan maklumat Menta%sir raja! B1D1E3 B4D1E1 B4D1E2 B5D1E1

PENILAIAN KURIKULUM 1 Mengumpul data

"ersyukur Kejujuran Kasi! sayang

$arta "a!an edaran

)imbol

Mengenal pasti -iri %izikal dan budaya berdasarkan peta bergambar Menyatakan kedudukan dan taburan -iri geogra%i yang

Kejujuran "ekerjasama #asional Kerajinan

Peta lakar $arta

11 10/3

12 1 /3

diper!atikan dalam peta bergambar. Menta%sir ba!an gra%ik. Menjelaskan simbol/simbol yang mewakili -iri %izikal dan budaya dalam peta bergambar Menta%sirkan peta bergambar &A"U#AN PENDUDUK Mengenal pasti taburan penduduk negara Malaysia Menyenaraikan %aktor/%aktor yang mempengaru!i taburan penduduk negara Malaysia. &A"U#AN PENDUDUK Meng!uraikan %aktor/%aktor yang mempengaru!i taburan penduduk negara Malaysia PE#U"A(AN PENDUDUK Mende%inisikan peruba!an penduduk negara Malaysia Menyenaraikan %aktor/%aktor yang mempengaru!i kadar kela!iran, kadar kematian dan migrasi PE#U"A(AN PENDUDUK Meng!uraikan %aktor/%aktor yang mempengaru!i kadar kela!iran, kadar kematian dan migrasi Merumuskan peruba!an penduduk negara Malaysia pada masa depan berdasarkan kadar kela!iran, kematian dan migrasi M0G#A)0 PENDUDUK Menerangkan migrasi dan pola migrasi penduduk Menyenaraikan dan meng!uraikan %aktor yang mempengaru!i migrasi penduduk 1"uat *aporan kajian kes kesan %aktor mempengaru!i migrasi kawasan kajian. KE)AN PE#U"A(AN PENDUDUK &E#(ADAP A*AM )EK0&A# Menyenaraikan kesan peruba!an penduduk ter!adap penerokaan sumber Meng!uraikan kesan peruba!an penduduk ter!adap penerokaan sumber tersebut dengan -onto! KE)AN PE#U"A(AN PENDUDUK &E#(ADAP A*AM )EK0&A# Men-adangklan langka!/langka! penerokaan sumber se-ara teran-ang (U"UNGAN KEPENDUDUKAN DENGAN )UM"E# Mentakri%kan konsep penduduk berlebi!an, kurang pendudukdan penduduk optimum

B5D1E2

B1D2E1 B3D2E1 B2D2E1 B3D2E2 B1D2E1 B3D2E1 B2D2E1 B3D2E2 B2D3E1 B2D3E2 B2D3E3 B3D3E1

Kepadatan &aburan

(ema! tinggi Kasi! sayang Kerajinan "ekerjasama Keadilan

Peta Malaysia $arta

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL SATU 13 31/3


Kadar kela!iran, kematian, migrasi Kejujuran "ekerjasama #asional Kerajinan Kesyukuran Kejujuran "ekerjasama #asional Kerajinan Kesyukuran "erdikari Kasi! sayang Kebebasan Kerajinan $arta Peta minda Keratan ak!bar

14 /4

B2D3E1 B2D3E2 B2D3E3 B3D3E1

Kadar kela!iran, kematian, migrasi

$arta Peta minda Keratan ak!bar

15 14/4

B1D2E2 B2D3E1 B2D3E2 B5D2E1# B3D3E2

Pergerakkan penduduk

$arta Peta Malaysia Peta minda

16 21/4

Pergerakkan penduduk

Kejujuran "ekerjasama #asional Kerajinan Kejujuran "ekerjasama #asional Kerajinan "aik !ati (ema! tinggi Kasi! sayang

$arta Peta minda Peta Malaysia

1 2!/4 1! 5/5

Pergerakan penduduk

$arta Peta minda Peta Malaysia

CUTI HARI PEKERJA (1/5/2014)


B2D3E3 B3D4E1 B4D2E1 Penduduk berlebi!an Kurang penduduk $arta "a!an edaran Peta minda

Menyenaraikan -iri dan -onto! penduduk berlebi!an dan kurang penduduk

penduduk optimum

Kejujuran

1" 125 20 1"/5 21 26/5

U*ANGKA'0 Model Peperiksaan PM#

"ersunggu!/sunggu!

CUTI HARI $ESAK (13/5/2014) PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI ISRAK MIKRAJ (2 /5/2014) CUTI PERTENGAHAN TAHUN 22 16/6
(U"UNGAN KEPENDUDUKAN DENGAN )UM"E# Menyatakan kesan penduduk berlebi!an dan kurang penduduk ter!adap keperluan kependuduk. Meng!uraikan -iri dan -onto! penduduk berlebi!an dan kurang penduduk B2D3E3 B3D4E1 B4D2E1 Penduduk berlebi!an Kurang penduduk penduduk optimum "aik !ati (ema! tinggi Kasi! sayang Kejujuran $arta "a!an edaran Peta minda

23 23/6 24 30/6

(U"UNGAN KEPENDUDUKAN DENGAN )UM"E# Menjelaskan kesan penduduk berlebi!an dan kurang penduduk ter!adap keperluan kependudukan PE&EMPA&AN Menyatakan lokasi petempatan awal Menyenaraikan dan meng!uraikan %aktor/%aktor yang mempengaru!i petempatan awal. Menyenaraikan dan menjelaskan %aktor/%aktor yang mempengaru!i petempatan luar bandar di negera Malaysia

B2D3E3 B3D4E1 B4D2E1 B1D3E1 B2D4E1

Penduduk berlebi!an Kurang penduduk penduduk optimum Kedudukan Kedudukan Kedudukan

"aik !ati (ema! tinggi Kasi! sayang Kejujuran Kejujuran "ekerjasama #asional Kerajinan "ekerjasama Kebebasan "erdikari Kesyukuran Keadilan )emangat bermasyarakat Kejujuran "ekerjasama #asional Kerajinan "ekerjasama Kebebasan "erdikari Kesyukuran Keadilan )emangat bermasyarakat

$arta "a!an edaran Peta minda Peta Malaysia $arta Gambar petempatan "a!an edaran Peta minda

25 /

PE&EMPA&AN Merumuskan peranan kerajaan dalam mempengaru!i petempatan luar bandar di Malaysia. Menyenaraikan pelbagai pola petempatan luar bandar di Malaysia

B2D4E2 B3D5E1 B6D1E2 B1D3E1 B2D4E1 B2D4E2 B3D5E1 B6D1E2

Kedudukan Kedudukan Kedudukan

Peta Malaysia $arta Gambar petempatan "a!an edaran Peta minda

26 14/

PE&EMPA&AN Menjelaskan -iri pola petempatan luar bandar di negara Malaysia dengan -onto! Membandingkan dan membezakan pola petempatan di negara Malaysia Menyenaraikan %ungsi petempatan luar bandar

B1D3E1 B2D4E1 B2D4E2 B3D5E1 B6D1E2

Kejujuran "ekerjasama #asional Kerajinan Kebebasan "erdikari Kesyukuran Keadilan )emangat bermasyarakat CUTI NU%UL AL &URAN (15/5/2014)

Kedudukan Kedudukan Kedudukan

Peta Malaysia $arta Gambar petempatan "a!an edaran Peta minda

2 21/ 2! 2!/

PENILAIAN KURIKULUM 2
PE#"ANDA#AN Menerangkan proses pembandaran Menyatakan takri% pembandaran di Malaysia Meng!uraikan -iri pembandaran negara Malaysia Menyenaraikan %aktor/%aktor yang mempengaru!i pembandaran di Malaysia B3D5E2 B4D2E2 B5D2E1 B5D4E1 Negara membangun Negara maju Kejujuran "ekerjasama #asional Kerajinan "aik !ati "erdikari (ema! tinggi Kasi! sayang Kejujuran "ekerjasama #asional Kerajinan "aik !ati "erdikari (ema! tinggi Kasi! sayang Kejujuran "ekerjasama #asional Kerajinan Keberanian Kebebasan Kasi! sayang Keadilan Keratan ak!bar Peta Malaysia $arta

2" 4/!

CUTI HARI RA'A AIDIL FITRI (2!/ /2014)


PE#"ANDA#AN Menyenaraikan dan meng!uraikan %ungsi bandar negara Malaysia Menyatakan kesan proses pembandaran negara Malaysia dan di negara lain Meng!uraikan kesan proses pembandaran negara Malaysia dan di negara lain. Menyenaraikan langka!/langka! untuk mengurangkan masala! pembandaran negara Malaysia. K()(*+,-. P(./-./0,1-. D-. P(*2,3,./-. A4-+ Menyatakan -ara pengangkutan dan per!ubungan awal negara Malaysia Menyenaraikan keperluan pengangkutan dan per!ubungan awal negara Malaysia P(*0(53-./-. J-*6./-. P(./-./0,1-. Menyenaraikan %aktor/%aktor yang mempengaru!i jaringan pengangkutan negara Malaysia Menyatakan dan meng!uraikan perkembangan jaringan pengangkutan negara Malaysia Menyatakan dan meng!uraikan kepentingan jaringan pengangkutan ter!adap pembangunan negara Malaysia 2/ *aporan kesan perkembangan sistem pengangkutan ter!adap alam sekitar. 3/ Penglibatan pelajar dalam program penjagaan alam sekitar. KERJA KURSUS GEOGRAFI (KKG) B3D5E2 B4D2E2 B5D2E1 B5D4E1 Negara membangun Negara maju Keratan ak!bar Peta Malaysia $arta

30 11/!

0nteraksi Ketersampaian

Peta Malaysia "a!an edaran

31 1!/!

B3D6E1 B2D5E2 B2D5E3 B4D2E3 B5D3E171 B5D4E172

0nteraksi *ingkungan pengaru!

Peta Malaysia $arta

32

Penulisan laporan

Kejujuran

"a!an edaran

25/!

33 1/"

Meran-ang Kajian Menentukan tajuk kajian Menyediakan objekti% kajian Menyediakan peta kawasan kajian Menentukan kaeda! kajian Menyediakan *aporan Melaksanakan kajian di lokasi yang dipili! Memproses data dan maklumat kajian Menulis laporan kajian Menyediakan *aporan Menulis laporan kajian

"ekerjasama #asional Kerajinan

Penulisan laporan

Kejujuran "ekerjasama #asional Kerajinan

"a!an edaran

34 !/"

CUTI HARI KEBANGSAAN (31/!/2014) Penulisan laporan Kejujuran "ekerjasama #asional Kerajinan

"a!an edaran

35 22/" 36 2"/" 3 6/10 3! 13/10 3" 20/10 40 2 /10 41 3/11 42 10/11 43 1 /11

U+-./0-86 Mengenal pasti %akta berkaitan kema!iran geogra%i. U+-./0-86 Mengenal pasti %akta yang berkaitan bentuk muka bumi. U+-./0-86 Mengenal pasti %akta yang berkaitan iklim dan -ua-a. U+-./0-86 Mengenal pasti %akta yang berkaitan tumbu!an semulajadi. U+-./0-86 Mengenal pasti %akta yang berkaitan tumbu!an semulajadi.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA "ersunggu!/sunggu! "ersunggu!/sunggu!

"ersunggu!/sunggu! CUTI HARI RA'A AIDIL ADHA (6/10/2014) "ersunggu!/sunggu! "ersunggu!/sunggu! CUTI DEEPA9ALI (23/10/2014) PENILAIAN FORMATIF (AKHIR TAHUN) PENILAIAN FORMATIF (AKHIR TAHUN) PEPERIKSAAN PMR 2014 PEPERIKSAAN SMA 2014 PEPERIKSAAN SPM 2014 CUTI AKHIR TAHUN