Anda di halaman 1dari 3

soalan ulangkaji pra 3112

STRUKTUR 1 a) 3 kriteria kanak2 berumur 4-5 tahun ( inisiatif vs bersalah) - belajar den an !e"at - ber erak !e"at - "eka k"d # betul dan salah - merasa serba salah jika diketa$a - membina sika" ne ative jika merasa serba salah - Kanak-kanak akan !uba untuk menjadi lebih berdikari% - &ereka mener'ka "ersekitaran dan men!uba kemahiran- kemahiran baru% - &ereka suka bertan#a dan meminta "enjelasan untuk "eristi$a dan situasi #an dilalui% - (nisiatif dalam diri kanak-kanak di alakkan den an s'k'n an dan "eluan 'leh 'ran de$asa manakala alakan kanak-kanak lain men har ai hasil kerja rakan% - Rasa bersalah terhada" diri sendiri akan timbul a"abila kanak-kanak dihukum atau tidak diberi "eluan semasa men!uba kemahiran% b) 2 im"likasi te'ri eriks'n k"d knk2 "rasek'lah - beri "eluan k"d kanak2 utk men!uba kmhiran baru mll kaedah bermain - m alakkan "kmbn n kmhran mn#elesaikan masalah - kanak2 da"at men!ari maklumat baru (bljr mll "n alaman) - mbentuk k'nse" # berkaitan d n "eranan jantina - beri ke"uasan k"d knk2 utk meluahkan "rasaan - tin ktkan da#a sensitiviti "an!aindera (akt melukis) 2a) 2 tin kah laku "'sitif dlm men elakkan tin kah laku "r's'sial% - Pintar cerdas - )uru "erlu "andai memberikan aktiviti #an menarik a ar mereka tidak b'san * !th+ akt "u,,le- main "eranan - Proaktif - Suka melibatkan diri "ada aktiviti- suka bermain dan mudah dka$al 'leh uru * !th+ - Ingin tahu - &embantu uru dalam meran san "emikiran kanak * kanak dan "entin dalam "erkemban an k' nitif mereka * !th + akt "ener'kaan dlm sains - Cepat belajar - &emudahkan uru dalam "r'ses "en ajaran dan "embelajaran dalam kelas * !th+ akt "en a#aan%

b) 2 tin kah laku ne atif tersebut - .er antun - .er antun se!ara berlebihan den an 'ran lain se"erti ibu ba"a- ururakan seba#a

dan tidak da"at berdikari atau membuat ke"utusan%% - /en undurun diri - Keadaan murid #an menarik diri dari"ada sesuatu situasi atau aktiviti kerana rasa rendah diri- rasa tidak selamat- teran!am- kuran kemahiran atau malu% - .imban - .erkeadaan tidak tenteram atau kuran senan atau takut disebabkan ke"er!a#aan baha$a sesuatu #an tidak diin ini berlaku% - &urun - Keadaan murid #an amat sedih- diam- tidak mahu ber aul- suka men#endiri% - /ermusuhan n#ata - &enam"ilkan "elakuan fi,ikal atau lisan #an bertujuan untuk men#akiti atau melukai hati sese'ran % - 0i"eraktif - Keadaan murid #an tidak b'leh duduk diam- ber erak ke sana ke mari tan"a tujuan dan sukar dika$al% - Suka membuat bisin - suka ber erak- suka keta$a d n kuat- dll1

3a) 5 "rinsi" assertive disi"lin # "erlu diikuti 1%Tin kah laku #an $ajar hendaklah diberi "en ukuhan 2%Tan un ja$ab adalah nadi disi"lin asertif% 3%)uru "erlu bersika" te as jika in in men a$al bilik darjah 4%)uru "erlu meran ka satu sistem anjaran dan dendaan #an b'leh dijadikan rujukan murid-murid men enai tin lah laku #an baik dan buruk%/enaltidiberikan ke"ada mereka #an terus melakukan salah laku% 2% )uru mene askan "erlakuan bertan un ja$ab% 3% Sekiran#a a al melaksanakan disi"lin asertif- sebab utama ialah kelemahan uru men a$al kelas% 4%Ramai uru beran a"an ka$alan (kelas) #an te as- akan berlaku tindakan tidak ber"erikemanusiaan% 5n a"an ini adalah salah% Sebalikn#a- ka$alan te as #an ber"atutan menjamin kebebasan individu % 6%)uru &en#ediakan ran!an an disi"lin #an jelas meneran kan tentan hara"an dan kesan% 17% )uru asertif adalah lebih berkesan berbandin den an uru aran atau"un uru #an tidak te as% Suasana "en#a#an dan men#'k'n adalah sesuai untuk menin katkan "embelajaran b) 5 !ara "erlaksanaan disi"lin asertif 8 &en#atakan dan men ajar hara"an a$al (e9"e!tati'ns earl#) 8 Sentiasa men#atakan hasrat dan hara"an ke"ada kanak-kanak% :'nt'hn#a-;Sa#a nak a$ak %%%%; ;Sa#a suka itu%; 8 )unakan k'ntak mata dan suara #an te as- jelas dan tenan %

8 )unakan esture untuk men#'k'n bahasa lisan% 8 Tan"a men unakan an!aman< u utan atau menen kin untuk mem"en aruhi tin kah laku kanak-kanak 8 &en amalkan br'ken re!'rd te!hni=ue% ()uru "erlu tenan setia" kali kanak-kanak menunjukkan sika" membantah- untuk men elakkan situasi #an te an %) 8 &embentuk "eratuaran bilik darjah 8 &embina jarin an s'k'n n d n "ihak "entadbir n ibu ba"a * maklumkan k"d ibu ba"a 8 &emberi "n ukuhan "'sitif 8 .ekalkn k'nsekuen setim"al d n "en#elan araan "eraturan bilik darjah 4a)n#atakan 3 bentuk mesej ( !ara ibu ba"a berk'munikasi d n kanak2) * verbal n n'ne verbal 8 n'n verbal - memek muka * tunjuk em'si - "ertentan an mata * "erlu dihadkan"er erakan t n * kes'"aan- erak eri 8 verbal * berk'munikasi d n suara #an berint'nasi baik dan jelas- kekuatan katakata b) 2 kaedah utk kita berk'munikasi atau men atasi masalah ra am dan tin kah laku murid den an lebih berkesan 8 tekanan dan eks"resi 8 kekuatan kata-kata 8 "er!aka"an * kata2 # mudah difahami 8 "end r # aktif * res"'n k"d a"a # di"erkatakan 'leh 'ran lain