Anda di halaman 1dari 2

RUBRIK PEMARKAHAN Gred Amat Cemerlang (A+) Skala 100 markah 90-100

Deskriptor Mempamerkan satu pemahaman yang jitu dan menyeluruh terhadap soalan. Grafik amat sesuai dan hubung kait idea yang amat jelas dan amat koheren. Pemahaman sangat mendalam tentang kaedah pengajaran bahasa. Ulasan sangat relevan, tajam dan berfokus, pemikiran kritis dan asli. Gaya penulisan amat cemerlang dan tiada kesalahan tatabahasa. BBM amat sesuai dan berkesan membantu PdP. RPH yang disediakan amat lengkap dan tepat. Amali Pengajaran Mikro yang terancang dan dilaksanakan dengan amat cemerlang. Interpretasi dan refleksi yang amat jelas dan pengolahan idea logikal dan koheren. Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi sangat baik. Mempamerkan satu pemahaman yang tepat dan baik terhadap soalan. Grafik sesuai dan hubung kait idea yang jelas dan koheren. Pemahaman mendalam tentang kaedah pengajaran bahasa. Ulasan relevan, tajam dan berfokus, pemikiran kritis dan asli. Gaya penulisan cemerlang dan tiada kesalahan tatabahasa. BBM sesuai dan berkesan membantu PdP. RPH yang disediakan lengkap dan tepat. Amali Pengajaran Mikro yang terancang dan dilaksanakan dengan cemerlang. Interpretasi dan refleksi yang jelas dan pengolahan idea logikal dan koheren. Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi yang baik. Mempamerkan satu pemahaman yang baik terhadap soalan. Grafik sesuai dan hubung kait idea yang agak jelas dan koheren. Pemahaman yang baik tentang kaedah pengajaran bahasa. Ulasan agak relevan, berfokus, pemikiran kritis dan asli.

Cemerlang (A, A-)

75-89

Kepujian (B+, B, B-)

65-74

Lulus (C+, C) 50-64

Gaya penulisan baik dan terdapat kesalahan tatabahasa yang minimum. BBM masih sesuai dan membantu PdP. RPH yang disediakan lengkap dan tepat. Interpretasi dan refleksi yang kurang menyeluruh dan pengolahan idea agak logikal dan masih koheren. Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi baik. Mempamerkan satu pemahaman yang kurang tepat dan kurang menyeluruh terhadap soalan. Grafik kurang sesuai dan hubung kait idea yang kurang jelas dan kurang koheren. Pemahaman kurang mendalam tentang kaedah pengajaran bahasa. Ulasan kurang relevan, kurang berfokus, pemikiran kurang kritis dan asli. Gaya penulisan kurang cemerlang dan terdapat kesalahan tatabahasa. BBM kurang sesuai dan kurang berkesan membantu PdP. RPH yang disediakan kurang lengkap dan kurang tepat. Interpretasi dan refleksi yang kurang menyeluruh dan pengolahan idea kurang logikal dan kurang koheren. Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi kurang baik. Tidak mempamerkan satu pemahaman yang menyeluruh terhadap soalan. Grafik tidak sesuai dan hubung kait idea yang lemah dan tidak koheren. Pemahaman yang lemah tentang kaedah pengajaran bahasa. Ulasan tidak relevan, tidak fokus, dan tidak pemikiran yang lemah dan idea yang kabur. Gaya penulisan yang lemah dan banyak kesalahan tatabahasa. BBM tidak sesuai dan tidak membantu PdP. RPH yang disediakan tidak lengkap dan tidak tepat. Interpretasi dan refleksi yang lemah dan pengolahan idea yang kabur dan tidak koheren. Kemahiran membuat rujukan dan bibliografi sangat lemah.

Gagal

0-49