Anda di halaman 1dari 4

ISl Minggu 6

PENTAKSIRAN,PENGUJIAN DAN PENILAIAN 1. Pengujian Konsep Pengujian o Proses penyerahan set soalan yang standard yang perlu dijawab, atau satu set instrumen atau satu prosedur yang sistematik bagi mengukur sampel tingkah laku atau perubahan seseorang individu atau pelajar. o o Proses menguji sesuatu kemahiran bahasa Satu teknik mendapatkan maklumat tingkah laku seseorang individu. (Ismail Abu Bakar et. al ,1985) Konsep ujian o Satu alat yang sistematik bagi menentukan prestasi atau peringkat pencapaian seseorang murid dalam sesuatu bidang. Satu prosedur yang bersistem untuk mengukur sebahagian daripada segala aspek tingkah laku seseorang individu Suatu alat yang bersistem bagi membuat perbandingan prestasi atau tingkah laku di antara dua atau beberapa individu o Menurut Cronbach (1970), ujian ialah satu prosedur yang sistematik untuk memerhati perlakuan atau tingkah laku seseorang individu dan menghuraikan dengan bantuan skala bernombor, atau satu sistem yang berkategori. Misalnya, 80/100 bagi ujian pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran. Raminah Haji Sabran (1991) : Ujian adalah suatu cara untuk mendapatkan contohan perlakuan yang diperlihatkan oleh murid di dalam keadaan yang dikawal atau ditentukan. Maklumat yang diperolehi daripadanya akan dijadikan dasar untuk membuat penilaian atau pengadilan Tujuan pengujian o o o o Membantu murid-murid membina sikap positif terhadap pengajaran guru Menentukan pencapaian sesuatu pembelajaran. Laporan kepada penjaga murid Guru dapat mengetahui sama ada pelajar- pelajarnya telah menguasai sebanyak mana kemahiran yang telah dipelajari. Untuk menapis dan membuat klasifikasi pelajar Mengenal pasti masalah dalam pembelajaran

Alice Ubong Lian PISMP Pemulihan 2012

PKP 3105

ISl Minggu 6
9. Jenis-jenis pengujian o Ujian pencapaian Ujian kemajuan Ujian pencapaiankerap digunakan di dalam bilik darjah ebih rasmi dan bertujuan untuk mengukur pencapaian secara lebih menyeluruh, seperti ujian atau peperiksaan akhir tahun dan penggal

sekolahtujuan untuk mengukur dan menilai,setakat manakah pelajar-pelajar telahmenguasai bahan atau perkara-perkarayang diajarkan di bawah satu-satu tajuk Kebanyakan ujian pencapaian merupakantertentu ujian umum seperti UPSR o Ujian Kemahiran ntuk menentukan sejauh mana kemahiran bahasa seseorang pelajar dan bagaimana dia menggunakan kemahiran ini untuk menghadapi sesuatu tugas tertentu seperti pelajaran lain atau bidang-bidang tertentu. o Misalnya, ada ujian lisan bahasa Malaysia pada peringkat UPSR, dan ada ujian untuk menguji kemahiran pelajar di dalam pertuturan. Ujian Bakat jian yang dibentuk untuk mengukur prestasi yang mungkin dicapai oleh pelajar di dalam bahasa itu. Adalah dianggapkan bahawa bukan semua orang, khususnya bukan Melayu, mempunyai bakat untuk mempelajari bahasa Malaysia.

2. PENTAKSIRAN DEFINISI PENTAKSIRAN o Pentaksiran atau penaksiran adalah berasal daripada perkataan Latin yang o membawa maksud duduk bersama dengan pelajar dan

mengesahkan respon adalah samadengan apa yang dimaksudkan Pentaksiran boleh didefinisikan sebagai proses pengumpulan datadengan tujuan untuk mengenal pasti dan mengesan masalah pelajar serta untukmembuat keputusan. (Salvia danYseldyke, 1978) o Pentaksiran adalah proses pengumpulandan penterjemahan secara saintifik tentang sesuatu maklumat yang luas berdasarkankeputusan intervensi dan apabila bersesuaian keputusan ditempatkan dan cadangan penempatan. (Gearheart, 1990) Pentaksiran dari segi definisipula adalah merupakan proses pengumpulan, menterjemah, merekod,

Alice Ubong Lian PISMP Pemulihan 2012

PKP 3105

ISl Minggu 6
danmenggunakan maklumat mengenai respon pelajar kepada tugas pendidikan. (David Lambert dan David Lines, 2000) o Pentaksiran dalam bidang pendidikan ialah dianggap sebagai suatu proses pembelajaran yangmerangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menterjemahmaklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan tertentu. (Lembaga Peperiksaan Malaysia, 2000) TUJUAN/ KEGUNAAN PENTAKSIRAN o o o o untuk membuat pengelasan bagi pencapaian dan kedudukan dalam

pembelajaran. Mendapatkan gambaran prestasi murid dalam P&P. Menilai aktiviti yang dijalankan semasa proses P&P. Guru boleh memperbaiki proses P&P.

3. PENILAIAN DEFINISI PENILAIAN o Stufflebeam et. al. (1971: xxv) menyatakan penilaian sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives. o Terry D. TenBrink (1974:8) pula menyatakan bahawa penilaian adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan. PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN o o o o o Satu proses bagi guru untuk menentukan perubahan tingkah laku dan membuat pertimbangan menilai. Satu proses untuk memperolehi maklumat kuantitatif. Pentafsiran penilaian berdasarkan data kuantitatif dan penghuraian kualitatif. Boleh dijalankan sebelum, semasa atau selepas satu sesi pengajaran guru. Ia boleh dijalankan berdasarkan sesuatu pembelajaran spesifik atau kepada keseluruhan kurikulum. PRINSIP ASAS PENILAIAN o Guru harus menentukan tujuan penilaianii.

Alice Ubong Lian PISMP Pemulihan 2012

PKP 3105

ISl Minggu 6
o o Bidang yang dinilaiiii. Calon yang dinilaiiv. Teknik yang hendak digunakan( termasuk kesedaran kekurangan dan kelemahan dalam teknik)

KEPENTINGAN PENILAIAN o o o o o o o Mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuanasas yang sedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkarayang hendak diajar. Menolong guru-guru mengetahui sejauh manakahpelajar-pelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari perkara yang telah disampaikan. Membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan rakan sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah. Menentukan pelajar yang tinggi keupayaan danjuga yang amat lemah dalam pencapaian mereka. Membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. Melalui ujian dan penilaian mereka sentiasa dapat meningkatkan

pengajaran mereka; dan Membolehkan pelajar mengetahui kelemahan-kelemahan mereka dalam sesuatu kemahiran ataubidang itu dan segera pula memperbaikinya.

JENIS PENILAIAN o Penilaian Formatif - Penilaian dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Maklumat yang diperoleh dapat

memberimaklum balas tentang sejauh mana sesuatu hasil pembelajaran telah dikuasai. Dapat mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan serta potensi seseorang murid dan mengambil tindakan susulan yang sewajarnya. o Penilaian formatif - diadakan dari semasa ke semasa apabila guru selesai mengajar sesuatu unit pelajaran. Keputusan penilaian tidak digunakan untuk pemeringkatan atau perbandingan di antara seseorang murid dengan murid yang lain. 31. Penilaian SumatifPenilaian sumatif dikaitkan dengan penilaianpada akhir semester atau tahun.Penilaian ini memberikan nilai yangmembezakan pencapaian seorang muriddengan murid lainSeringkali digunakan untuk membuatpemilihan/ pengredan.

Alice Ubong Lian PISMP Pemulihan 2012

PKP 3105