Anda di halaman 1dari 2

ALJABAR OSN

1. Jika
1 2 4
3 3
+ + x
maka
6
1
1
,
_

+
x
= ..... 4.
2. Jika xyz 0 dan x + y + z = 0, a = 10
x
, b = 10
y
, dan c = 10
z
maka
y x
x z
z y
c b a
1 1
1 1
1 1
. .
+
+
+
= .. 0,001
3. Nilai maksimum y = ( ) ( ) x x + + 3 log 5 log
2 2
adalah ..... 4
4. Jika
x
x
x f
log . 2 1
log
) (
3
3

, maka
,
_

+
x
f x f
3
) ( ..... -1
6. Jumlah akar-akar l!
2x
3 + l!
x
3 + l! 3 = 0 adalah ..... 3 log
3 log
". Nilai x1.x2 #ika x1 dan x2 adalah akar-akar $%rsamaan
4 , 0 log
5 log
4 log
5
. 5
2
3

x
x
x
x
adalah ..... &'4
(. Nilai x yan! m%m%nuhi
0 3 . 5 3 . . 2
3 log log 3 log
x x
x
adalah ..... 10
). Jika
,
akar-akar $%rsamaan kuadra* 0 1 log . 9 log . 3
4 2 2
+ x x maka

log log + = ..... 1)'4
10. Jika sin dan cos m%ru$akan akar-akar $%rsamaan 2x
2
+ x + k = 0, maka nilai k = .....
11. ,%rsamaan kuadra* x
2
+ 3x + 1 = 0 m%m$unyai akar-akar
,
maka har!a
( )( ) 1 1
2 2
+ + + = ..... -(
13. Jika ax
2
+ bx + c = 0 *idak m%m$unyai akar-akar ri%l maka !ra-ik -un!si y = ax
2
+ bx + c akan m%nyin!!un!
!aris y = x a$abila har!a b ..... .b / 0 1
14. 2un!si kuadra* yan! b%rnilai $si*i- un*uk -1 / x / 3 dan m%m$unyai nilai maksimum 2 adalah ..
y = - 0 x
2
+ x + 3'2
1&. 3ra-ik y = -.x1 = 2x
2
+ ax + b b%r$*n!an d%n!an !aris y = 3x + 1 di *i*ik .x1, y11 dan .x2, y21. Jika x1 + x2 = 3
dan x1.x2 = 4 maka a + b = ..... 4
16. Jika x
2
+ 4x + 12 / 0 maka
49 14 4 4
2 2
+ + + + x x x x
= ..... )
1(. Jika ( ) ( )
3 3
1 6 5 1 6 5 + x maka x
3
+ 1&x = ..... 1
1). Nilai dari
1 2 8
1 2 8 1 2 8
4
4 4
+
+
adalah ..... 2
21. 4ar!a x yan! m%m%nuhi
x
x
x
x 40
3
10 48
3
2
2
+ adalah ..... 21 3 t 5 -25 6
22. Jika
64
f
e
d
c
b
a
maka
3 2 2
3 2 2
4 5
4 5
f f d d b
e e c c a
+
+
= ..... &12
24.
2
3
2 2 3 2 2 3
,
_


,
_

+
x x
, maka x =..... 2 log
2 1+
2&. Jika 1
+
+
+
+
+ b a
c
c a
b
c b
a
maka
b a
c
c a
b
c b
a
+
+
+
+
+
2 2 2
= ..... 0
26. Jika x x + + 1 1 maka x
2
+ x = .... 1
2(. Nilai dari
3 3
3
1
3
8
3
1
3
8 +
+
+
+
a a
a
a a
a adalah ..... 2
2). 6ila $%rsamaan x
2
+ 2 .1+a1 x + .3a
2
+ 4ab + 4b
2
+ 21 = 0 m%m$unyai akar nya*a, maka nilai a dan b masin!-
masin! adalah ..... a = 1 5 b = -1'2
30. x dan y adalah bilan!an ri%l yan! m%m%nuhi
1
2
2
+ +

x x
x
y
. Nilai maksimum dan nilai minimum y adalah
...... 2'3 5 -2
3&. 4im$unan $%ny%l%saian dari
6
. . .
3
. . .
2
. . .
1
. . .
4 3 2
4 3 2 1
4 3 1
4 3 2 1
4 2 1
4 3 2 1
3 2 1
4 3 2 1

+ +

+ +

+ +

+ +
x x x
x x x x
x x x
x x x x
x x x
x x x x
x x x
x x x x
adalah .....

'

,
_

, 4 ,
2
4
, 4 ,
2
4 3
3
3
3
3