Anda di halaman 1dari 10

Surat Al-add (The Iron) -

&$%" #$% !
'()*
to top

Indonesian : Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah). Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

'()+
to top

Indonesian : Kepunyaan !ya lah kerajaan langit dan bumi" Dia menghidupkan dan mematikan" dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

'(),
to top

Indonesian : Dialah Yang A#al dan Yang Akhir Yang $hahir dan Yang Bathin% dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

'()to top

Indonesian : Dialah yang men&iptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik

kepada !ya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

'()'
to top

Indonesian : Kepunyaan !ya lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan.

'().
to top

Indonesian : Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati.

'()(
to top

Indonesian : Berimanlah kamu kepada Allah dan (asul !ya dan na)kahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka *rang *rang yang beriman di antara kamu dan mena)kahkan (sebagian) dari hartanya memper*leh pahala yang besar.

'()/
to top

Indonesian

: Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal (asul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada +uhanmu. Dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah *rang *rang yang beriman.

'()0
to top

Indonesian : Dialah yang menurunkan kepada hamba !ya ayat ayat yang terang (Al ,uran) supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada &ahaya. Dan sesungguhnya Allah benar benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadapmu.

'()*1
to top

Indonesian : Dan mengapa kamu tidak mena)kahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah" padahal Allah lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi- +idak sama di antara kamu *rang yang mena)kahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tingi derajatnya daripada *rang *rang yang mena)kahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

'()**
to top

Indonesian

: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik" maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya" dan dia akan memper*leh pahala yang banyak.

'()*+
to top

Indonesian : (yaitu) pada hari ketika kamu melihat *rang mukmin laki laki dan perempuan" sedang &ahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka" (dikatakan kepada mereka): .Pada hari ini ada berita gembira untukmu" (yaitu) surga yang mengalir di ba#ahnya sungai sungai" yang kamu kekal di dalamnya. /tulah keberuntungan yang besar..

'()*,
to top

Indonesian : Pada hari ketika *rang *rang muna)ik laki laki dan perempuan berkata kepada *rang *rang yang beriman: .+unggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian dari &ahayamu.. Dikatakan (kepada mereka): .Kembalilah kamu ke belakang dan &arilah sendiri &ahaya (untukmu).. 0alu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa.

'()*to top

Indonesian

: 1rang *rang muna)ik itu memanggil mereka (*rang *rang mukmin) seraya berkata: .Bukankah kami dahulu bersama sama dengan kamu-. Mereka menja#ab: .Benar" tetapi kamu men&elakakan dirimu sendiri dan menunggu (kehan&uran kami) dan kamu ragu ragu serta ditipu *leh angan angan k*s*ng sehingga datanglah ketetapan Allah%dan kamu telah ditipu terhadap Allah *leh (syaitan) yang amat penipu.

'()*'
to top

Indonesian : Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari *rang *rang ka)ir. +empat kamu ialah neraka. Dialah tempat berlindungmu. Dan dia adalah sejahat jahat tempat kembali..

'()*.
to top

Indonesian : Belumkah datang #aktunya bagi *rang *rang yang beriman" untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun (kepada mereka)" dan janganlah mereka seperti *rang *rang yang sebelumnya telah diturunkan Al Kitab kepadanya" kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah *rang *rang yang )asik.

'()*(
to top

Indonesian : Ketahuilah *lehmu bah#a sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan kepadamu tanda tanda kebesaran (Kami) supaya kamu memikirkannya.

'()*/
to top

Indonesian : Sesungguhnya *rang *rang yang membenarkan (Allah dan (asul !ya) baik laki laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik" nis&aya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka% dan bagi mereka pahala yang banyak.

'()*0
to top

Indonesian : Dan *rang *rang yang beriman kepada Allah dan (asul !ya" mereka itu *rang *rang Shiddi2ien dan *rang *rang yang menjadi saksi di sisi +uhan mereka. Bagi mereka pahala dan &ahaya mereka. Dan *rang *rang yang ka)ir dan mendustakan ayat ayat Kami" mereka itulah penghuni penghuni neraka.

'()+1
to top

Indonesian : Ketahuilah" bah#a sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan" perhiasan dan bermegah megah antara kamu serta berbangga banggaan tentang banyaknya harta dan anak" seperti hujan yang tanam tanamannya mengagumkan para petani% kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat #arnanya kuning kemudian menjadi han&ur. Dan di

akhirat (nanti) ada a3ab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan !ya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.

'()+*
to top

Indonesian : Berl*mba l*mbalah kamu kepada (mendapatkan) ampunan dari +uhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi" yang disediakan bagi *rang *rang yang beriman kepada Allah dan (asul rasul !ya. /tulah karunia Allah" diberikan !ya kepada siapa yang dikehendaki !ya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

'()++
to top

Indonesian : +iada suatu ben&anapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (0auhul Mah)u3h) sebelum Kami men&iptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

'()+,
to top

Indonesian : (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka &ita terhadap apa yang luput dari kamu" dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan !ya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap *rang yang s*mb*ng lagi membanggakan diri"

'()+to top

Indonesian : (yaitu) *rang *rang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barangsiapa yang berpaling (dari perintah perintah Allah) maka sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Kaya lagi Maha +erpuji.

'()+'
to top

Indonesian : Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul rasul Kami dengan memba#a bukti bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan nera&a (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami &iptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai man)aat bagi manusia" (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang men*l*ng (agama)!ya dan rasul rasul !ya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

'()+.
to top

Indonesian : Dan sesungguhnya Kami telah mengutus !uh dan /brahim dan Kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Al Kitab" maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka )asik.

'()+(
to top

Indonesian : Kemudian Kami iringi di belakang mereka dengan rasul rasul Kami dan Kami iringi (pula) dengan /sa putra Maryam% dan Kami berikan kepadanya /njil dan Kami jadikan dalam hati *rang *rang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada adakan rahbaniyyah padahal kami tidak me#ajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada adakannya) untuk men&ari keridhaan Allah" lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada *rang *rang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka *rang *rang )asik.

'()+/
to top

Indonesian : 4ai *rang *rang yang beriman (kepada para rasul)" bertak#alah kepada Allah dan berimanlah kepada (asul !ya" nis&aya Allah memberikan rahmat !ya kepadamu dua bagian" dan menjadikan untukmu &ahaya yang dengan &ahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

'()+0
to top

Indonesian : (Kami terangkan yang demikian itu) supaya ahli Kitab mengetahui bah#a mereka tiada mendapat sedikitpun akan karunia Allah (jika mereka tidak beriman kepada Muhammad)" dan bah#asanya karunia itu adalah di tangan Allah. Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendaki !ya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.
2ur3an 4o5e 6 A7out 6 8e9: 6 ;onta<t =: ;o>?r@Aht B +110 2uranC<o5C All r@Aht: re:erDedC