Anda di halaman 1dari 21

LAPORAN BIG 2

MAWARNI BT ABDUL RASHID MTE-B (SEM 4)

LAPORAN BIG 2

MAWARNI BT ABDUL RASHID MTE-B (SEM 4)

1.0

NAMA PROGRAM Latihan Dalam Perkhidmatan (Ceramah) Guru da A!au "a#$%$"$ Pr&'()$& a%$)*(+

LAPORAN BIG 2

MAWARNI BT ABDUL RASHID MTE-B (SEM 4)

2.0

PENDAHULUAN

Program

Bina Insan Guru (BIG) melibatkan semua pelajar Program

Pensiswa ahan Guru (PPG)! Pelaksanaan BIG adalah berasaskan kepada kesedaran bahawa pro"esion keguruan adalah mulia dan insan guru adalah Pembina generasi# pembentukjatidiridan role model kepada mas$arakat! %usteruitu# guru harus mampu men$esuaikan diri dalam semua keadaan dan mampu menangani &abaran era globalisasi!'elalu iakti(iti $ang diran&ang# pelajar dapat mengenaldiri (real)sel") dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman $ang diperoleh kearah pembangunan diri sebagai insan guru $ang &emerlang dan peka dengan persekitaran mereka di samping meningkatkan kualiti pro"esionalisme indi(idu!

Program

BIG ini diharap dapat men$untik semangat dan ilti am untuk

menjadi guru $ang lebih berkesan# dinamik serta mampu menangani &abaran serta halangan!'elalui pen$ertaan dan penglibatan $ang sepenuhn$a daripada peserta# matlamat program dalam menerapkan nilai)nilaimurnidan kerja)kerja kemas$arakatan sebagai "o&us utama dapat dipenuhi! *egala pengisian program tersebut juga selaras dan berpaksikan kepada pegangan Prinsip +ukun ,egara serta -alsa"ah Pendidikan .ebangsaan sekaligus menjadi asas pembentukan modal insane dan mas$arakat $ang men$umbang kepada ke&emerlangan bangsa dan negara! ,.0 OB-E.TI/ /!1 /!2 /!/ /!0 /!1 /!2 /!3 'eningkatkan kualiti peribadi dan pro"esionalisme seorang guru! 'en$emai sikap kerajinan# bertanggungjawab# tolak ansur dan menghormati rakan dalam diri peserta! 'enunjukkan kemahiran dalam pengurusan hubungan dengan komuniti pendidikan dan pihak berkaitan! 'emahami dan mengenalpasti bentuk) bentuk pengurusan &emerlang! 'emahami dan mengha$ati buda$a kerja &emerlang dan mengaplikasikan dalam pengurusan pendidikan seharian! 'ewujudkan semangat kerjasama antara ahli kumpulan! 'enjalin hubungan $ang baik dengan komuniti sekolah tertentu!

LAPORAN BIG 2

MAWARNI BT ABDUL RASHID MTE-B (SEM 4)

4.0

RASIONAL 4dalah diharapkan dengan terlaksanan$a program ini dengan tersusun mengikut setiap peran&angan# segala matlamat dan objekti" $ang dirangka akan ter&apai dengan penuh ja$an$a!

0.0

TEMPAT1 TARI.H 2 MASA 1!1 1!2 1!/ 5empat 5arikh 'asa 6 Bilik 'es$uarat *. *ungai Batu 6 7 *eptember 281/ (Isnin) 6 1!11 petang hingga /!11petang

3.0

PEN4ERAMAH 9n :akaria bin ;thman Guru Besar *. *eri Impian

5.0

.UMPULAN SASARAN Guru)guru *. *ungai Batu!

6.0

-AWATAN.UASA PROGRAM Penasihat Pengerusi ,aibPengerusi 6 6 9n! 4bu <ani""a bin ,aina'ohd (Guru Besar) Pn! :anariah bt .ader (Pen!.anan Pentadbiran) 6 i! Pn! <an ane a bt 4bd <amid (P. <em)

ii! 9n! *ugumaran a=l .athrasen (P. .okurikulum) Pen$elaras Program 6 *etiausaha 6 9da +ohani Bt Che Deris (*C9)4 .ohort 2 PPG) 'awarni Bt 4bdul +ashid ('59)B .ohort 2 PPG) -adhilla Bt 4bdul 4ri"" (*C9)B .ohort 1 PPG)

Penolong*etiausaha6

LAPORAN BIG 2

MAWARNI BT ABDUL RASHID MTE-B (SEM 4)

Bendahari PPG)

4 lita

Bt 'ohd 4bu *amah (*C9)B .ohort 1

A7%$-a8a"a .ua)a 9 %urua&ara Na*a i. ,ur Ida$u Bt :aharuddin B$da :Tu:a) 'enjadi penga&ara program &eramah! majlis bagi

Penda"taran Na*a i. 9da +ohani Bt Che Deris ii. 'awarni Bt 4bdul +ashid B$da :Tu:a) 'en$ediakan dan mengambil kedatangan guru)guru!

Persiapan5empat Na*a i. -adhilla Bt 4bdul 4ri"" ii. 4 lita Bt 'ohd 4bu *amah B$da :Tu:a) 'en$ediakan tempat duduk pen&eramah dan 4%.! 'en$ediakan tempat duduk guru)guru! 'emastikan bilik mes$uarat dalam

keadaan bersih dan teratur sebelum dan selepas digunakan! *iara$a dan 5eknikal Na*a i! 4 litaBt'ohd *amah ii! -adhillaBt 4bdul 4ri"" 4bu B$da :Tu:a) 'en$ediakan &omputer atau laptop# LCD dan skrin 'emastikan peralatan siara$a dalam keadaan baik dan sedia digunakan! 'en$ediakan mikro"on bagi pen&eramah dan sesi soal jawab!

LAPORAN BIG 2

MAWARNI BT ABDUL RASHID MTE-B (SEM 4)

%uru"oto dan >ideo Na*a i. 9n! +ed uand$ bin +a"ie B$da :Tu:a) mengambil (ideo bagi program &eramah! 'engambil gambar)gambar $ang di"ikirkan perlu bagi program &eramah! Dokumentasi Na*a i. 'awarni bt 4bdul +ashid ii. -adhilla bt 4bdul 4ri"" ) &eramah! B$da :Tu:a) 'en$ediakan laporan berkenaan program

;.0

ATUR4ARA PROGRAM MASA 1688 petang 1611 petang 16/8 petang /!/8 petang /601 petang Penda"taran i! Ba&aanDoa ii! ?&apan Guru Besar Ceramah 5ajuk 6 Guru Pro"esionalisme 'ajlis Penutup %amuan makan dan Bersurai dan PER.ARA 4ATATAN Bilik 'es$uarat Bilik 'es$uarat

4kauntabiliti Bilik 'es$uarat Bilik 'es$uarat .antin

10.0

ANGGARAN PERBELAN-AAN Pun&a pendapatan bagi Program BIG ini adalah daripada kutipan $uran pelajar PPG! *etiap pelajar men$umbang seban$ak +' 32!08 sahaja!

BIL 1!

BUTIRAN PERBELAN-AAN 'akanan @ 'inuman Peserta i! 'inum petang 5he panas A Bihun goreng +' 2!88 B 32 org

-UMLAH

+' 112!88

LAPORAN BIG 2

MAWARNI BT ABDUL RASHID MTE-B (SEM 4)

2! /!

Ba$aran pen&eramah *untingan dan Pembikinan >ideo 2 keping D>D -UMLAH BESAR

+' 188!88 B 2 jam +' 18!88

+' 288!88 +' 18!88 RM ,32.00

11.0

PENUTUP 4dalah diharapkan agar apa $ang diran&ang ini dapat dilaksanakan dengan lan&ar dan berkesan! *emoga segala ilmu dan pelajaran $ang kami sampaikan di dalam akti(iti kem jati diri ini akan dipraktikkan dalam kehidupan seharian mereka demi untuk melahirkan modal insan $ang &emerlang# gemilang dan terbilang! .ami amat berbesar hati dan berterima kasih atas segala sokongan dan sumbangan $ang diberikan oleh guru)guru dan pihak pentadbir sekolah terutama Guru Besar $ang telah memberikan kebenaran dan sepenuh kerjasama bagi menja$akan program $ang telah diran&ang!

Disediakan oleh#

5arikh 6 0 *eptember 281/!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ('4C4+,I B5 4BD?L +4*<ID) *etiausaha Latihan Dalam Perkhidmatan

Disokong oleh#

LAPORAN BIG 2

MAWARNI BT ABDUL RASHID MTE-B (SEM 4)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (:4,4+I4< B5 .4D9+) P!.anan Pentadbiran *. *ungai Batu

Diluluskan oleh# !!!!!!!!!#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (4B? <4,I--4 BI, ,4I,4 ';<D) Guru Besar *. *ungai Batu

LAPORAN BIG 2

MAWARNI BT ABDUL RASHID MTE-B (SEM 4)

1.0

NAMA PROGRAM 4kti(iti .emas$arakatan Gotong)+o$ong 'enaiktara" Bilik .**+ 5ahap 2

PENDAHULUAN Program ini disertai oleh 21 orang murid *. *ungai Batu $ang terdiri daripada Pengawas Pusat *umber *ekolah (Pengawas P**)! 5ujuan utama program ini diadakan adalah untuk menaiktara" bilik stor kepada BIlik .**+ 5ahap 2 di samping meningkatkan semangat kerjasama dan tanggungjawab sebagai Pengawas P**! *elain itu# pelaksanaan menjaga program ini juga turut menitikberatkan kepentingan kebersihan dan mengekalkan

ke&eriaan Bilik .**+ $ang merupakan salah satu antara rangkaian Pusat *umber *ekolah# sesuai dengan "ungsi pusat sumber sekolah sebagai nadi sekolah! Di samping tu# program ini juga dilihat mampu mendidik murid menjadi lebih beretika dan lebih bernilai murni serta dapat melibatkan diri

LAPORAN BIG 2

MAWARNI BT ABDUL RASHID MTE-B (SEM 4)

dalam akti(iti kemas$arakatan!

2.0

OB-E.TI/ 2!1 'emberi peluang kepada setiap peserta mengembangkan lagi potensi kendiri se&ara seimbang dan men$eluruh! 2!2 2!/ 'emupuk sikap kepimpinan $ang positi" dalam diri peserta! 'en$emai sikap kerajinan# bertanggungjawab# tolak ansur dan mementingkan kebersihan dalam diri peserta! 2!0 2!1 'eningkatkan da$a kreati(iti dan semangat berpasukan! 'engeratkan hubungan dan kemesraan di antara peserta dengan guru dan sesame peserta!

,.0

RASIONAL 4dalah diharapkan dengan terlaksanan$a program ini dengan tersusun mengikut setiap peran&angan# segala matlamat dan objekti" $ang dirangka akan ter&apai dengan penuh ja$an$a!

4.0

TEMPAT1 TARI.H 2 MASA 0!1 0!2 0!/ 5empat 6 Bilik *tor 4ras 1# *. *ungai Batu

5arikh 6 11 *eptember 281/ (*abtu) 'asa 6 D!/8 pagihingga 11!/8 tengahari

0.0

.UMPULAN SASARAN TAHUN BILANGAN PESERTA -UMLAH

18

LAPORAN BIG 2

MAWARNI BT ABDUL RASHID MTE-B (SEM 4)

LELA.I 0 3 1 1 -UMLAH BESAR *Nama peserta seperti dalam lampiran I!

PEREMPUAN 1 18 18 11 20

3.0

-AWATAN.UASA PROGRAM Penasihat Pengerusi 6 9n! 4bu <ani""a bin ,aina 'ohamed (Guru Besar) 6 Puan :anariah Binti .ader (Penolong .anan

Pentadbiran) ,aibPengerusi <em) ii! 9n! *ugumaran a=l .athresan (Pen! .anan .okurikulum) 6 i! Pn! <an ane a Bt 4bd <amid (Penolong.anan

Pen$elaras Program *etiausaha Peralatan Dokumentasi 'akanan@'inuman

6 9da +ohani Bt Che Deris

6 Pn! 'awarni Bt 4bdul +ashid 6 Pekerja)pekerja kebersihan (swasta) 6 -adhilla Bt 4bdul 4ri"" 6 i! 4 lita Bt 'ohd 4bu *amah

ii! ,ur Ida$u Bt :aharuddin!

11

LAPORAN BIG 2

MAWARNI BT ABDUL RASHID MTE-B (SEM 4)

5.0

TENTATI/ PROGRAM MASA PER.ARA 'en$ediakan peralatan $ang diperlukan 'elakukan tugasangotong)ro$ong %amuan ringan 'elakukan semula bersurai tugasan gotong)ro$ong 4ATATAN *tor peralatan Bilik .**+ .antin Bilik .**+

D6/8 pagi 7688 pagi 186/8pagi 11688 pagi 116/8 tengahari

6.0

ANGGARAN PERBELAN-AAN

BIL 1! 2! /!

BUTIRAN PERBELAN-AAN Cat berwarna 3 liter Cat berwarna 2 liter Berus &at 'akanan @ 'inuman 'urid (+' /1!88 B 1) ( +' 21!88 E 1) (+' 2!88 B 0) (+' 2!18 B 21 org)

-UMLAH +' 01!88 +' 21!88 +' D!88 +' 38!88

-UMLAH BESAR

RM 106.00

12

LAPORAN BIG 2

MAWARNI BT ABDUL RASHID MTE-B (SEM 4)

;.0

PENUTUP 4dalah diharapkan agar apa $ang diran&ang ini dapat dilaksanakan dengan lan&ar dan berkesan! *emoga segala ilmu dan pelajaran $ang kami sampaikan di dalam program khidmat mas$arakat ini akan dipraktikkan dalam kehidupan seharian mereka demi untuk melahirkan modal insan $ang &emerlang# gemilang dan terbilang! .ami amat berbesar hati dan berterima kasih atas segala sokongan dan sumbangan $ang diberikan oleh guru)guru# ibu bapa dan pihak pentadbir sekolah terutama Guru Besar $ang telah memberikan kebenaran dan sepenuh kerjasama bagi menja$akan program $ang telah diran&ang!

Disediakan oleh# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ('4C4+,I B5 4BD?L +4*<ID) *etiausaha Program .hidmat 'as$arakat# *ek!.eb! *ungaiBatu!

5arikh 6 0 *eptember 281/!

Diluluskan oleh#

1/

LAPORAN BIG 2

MAWARNI BT ABDUL RASHID MTE-B (SEM 4)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (9,! 4B? <4,I--4 BI, ,4I,4 ';<D) Guru Besar# *ek!.eb! *ungaiBatu!

LAMPIRAN 1 SENARAI NAMA MURID <ANG TERLIBAT DALAM A.TI=ITI .EMAS<ARA.ATAN

BI L 1 2 / 0 1 2 3 D 7 18 11 12

NAMA PENGAWAS PSS ,?+ 4FIL4< BI,5I ';<D 4:L9' *I5I -4+<4,4 BI,5I 4:'4, ,?+ 45<I+4< B5 +;*D4, *I5I ,?+?L *G4<ID4< *I5I .<4DI%4< BI,5I ';<D G?*;--

-ANTINA perempuan perempuan perempuan perempuan perempuan

.ELAS 1 B4ID?+I 1 B4ID?+I 1 B4ID?+I 1 D9LI'4 1 D9LI'4 1 ,IL4' 1 I,54, 1 B4ID?+I 1 B4ID?+I 1 B4ID?+I 2 B4ID?+I 2 B4ID?+I

4ATATA N

'?<D *G9I.< 4*G+4- BI, *G9I.< ';<D lelaki -4I*4L ';<D <4:4+?L ,I:4' BI, 4LI 'I+:4 :?,,?+4I, BI, :?L.4+,4I, '?<4''4D -4+I* BI, '4,*;+ '?<4''4D 4-IF 4I'4, BI, 4<'4D ,?+4I,?L *G4.I+4 BI,5I 4:'4, 4I,44 ,4D<I+4< B5 4:'I lelaki lelaki lelaki lelaki perempuan perempuan

10

LAPORAN BIG 2

MAWARNI BT ABDUL RASHID MTE-B (SEM 4)

1/ 10 11 12 13 1D 17 28 21 22 2/ 20 21

,?+ *G4<I+4< BI,5I 4BD?L 54LIB ,?+ DIG4,4 *G4<I+4< BI,5I %4'4L?DDI, *?<4 ,499'4 BI,5I <4+I* ,?+<4*LI,D4 BI,5I ';<D 4:<4+ %4'45?L 4LI- BI, <4'ID;,

perempuan perempuan perempuan perempuan perempuan

2 B4ID?+I 2 B4ID?+I 2 D9LI'4 2 D9LI'4 2 D9LI'4 2 D9LI'4 2 ,IL4' 2 ,IL4' 2 D9LI'4 2 D9LI'4 2 I,54, 2 ,IL4' 2 B4ID?+I

'?<4''4D D4,I*< 4I'4, BI, .4'4+?L perempuan *<4' ,?+ <?*,I,4 BI,5I ';<D *4B+I ,?+ 9GLIG4,4 ,454*G4 BI,5I I*,;+I:4L %4'45?L 4LI- BI, <4'ID;, perempuan perempuan lelaki

'?<4''4D D4,I*< 4I'4, BI, .4'4+?L lelaki *<4' <4-I:?DDI, BI, ';<D ';.<54+ '?<4''4D *<?.+4, ,4-I* BI, ';<4'9D D:IL I.+4' BI, D:?L.I-LI lelaki lelaki lelaki

11

LAPORAN BIG 2

MAWARNI BT ABDUL RASHID MTE-B (SEM 4)

*enarai nama guru n t=tgn kehdiarn meeting

12

LAPORAN BIG 2

MAWARNI BT ABDUL RASHID MTE-B (SEM 4)

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BATU TELUK KUMBAR, 11920 BAYAN LEPAS, PULAU PINANG Tel: 04-6496795 Fax: 04-6496541 pba3019@jpnpp.edu.my

MINIT MES<UARAT BENG.EL ETI.ET 2 SOSIAL DAN TE.NI. MEN-AWAB .ERTAS UPSR SAINS 5arikh=<ari 6 3 ;ktober 281/ (Isnin) 'asa 5empat Pengerusi 6 1611 petang 6 Bilik 'es$uarat *. *ungai Batu 6 9n! 4bu <ani""a Bin ,aina 'ohd (Guru Besar)

.ehadiran (bilangan) 6 17 (seperti di dalam lampiran) T$da! Had$r B(r)(#a# 6

13

LAPORAN BIG 2

MAWARNI BT ABDUL RASHID MTE-B (SEM 4)

1! 9n! *ugumaran 4=L .athresan (Pen! .anan .okurikulum) H .elas P?: B!Inggeris 5ahun 2 2! Pn! <an ane a Bt 4bd <amid (Pen! .anan <9') ) .elas P?: B!Inggeris 5ahun 2 /! 9n! 'ohd -ai al Bin 'ohd Desa ) .elas P?: B!Inggeris 5ahun 2 0! Pn! 'onira Bt Ita$atulla ) .elas P?: B!Inggeris 5ahun 2 1! Pn! ,ooratika Bt bd +ahman ) .elas P?: B!Inggeris 5ahun 2 3! 9n! 'ohd ,aim Bin 4bd Ghani H .elas 5asmiI 5ahun 0 7! Pn! ,ur 4shidah bt 'ustapha H .elas 5asmiI 5ahun 0 18! Pn! *iti 4minah bt IsmailH .elas 5asmiI 5ahun 0 11! Cik ,orshali a bt *ha"ie H .elas 5asmiI 5ahun 0 12! Cik *iti 'eriam bt Ismail H .elas 5asmiI 5ahun 0

AGENDA 1

- DOA PEMBU.AAN

1!1 Ba&aan doa pembukaan oleh 9n! 'ohd *a$uti Bin 4bd Ghani Tindakan : En. Mohd Sayuti Bin Abd Ghani AGENDA 2 - U4APAN TUAN GURU BESAR

2!1 'erakamkan ribuan terima kasih kepada guru)guru $ang dapat menghadirkan diri dalam mes$uarat khas $ang diadakan pada kali ini! 2!2 'emohon kerjasama kepada semua guru)guru guru untuk bersama)sama berusaha bagi menja$akan setiap program $ang diran&ang dalam meningkatkan ke&emerlangan anak)anak di sekolah ini! Tindakan : Makluman AGENDA , - U4APAN .ETUA PANITIA SAINS usaha

1D

LAPORAN BIG 2

MAWARNI BT ABDUL RASHID MTE-B (SEM 4)

/!1 Beliau mengu&apkan terima kasih kepada semua jawatankuasa Panitia *ains $ang berusaha keras membantu ke&emerlangan murid dalam mata pelajaran tersebut# khususn$a peperiksaan menjelang ?P*+ $ang lepas $ang men&atatkan peningkatan peratusan lulus dalam *ains! Beliau berharap agar peratusan lulus dan bilangan 4 dapat ditingkatkan pada tahun ini! Tindakan : Guru Sains AGENDA 4 - TA.LIMAT RING.AS DARI PE<ELARAS PROGRAM BIG , 4.1 Bengkel Teknik Menjawab Kertas UPSR Sains 0!1!1 Pen$elaras Program BIG / men&adangkan agar Program Panitia *ains pada tahun ini dapat dibuat penambahbaikan berbanding program)program $ang telah dijalankan pada tahun)tahun sebelumn$a !4ntara program $ang di&adangkan ialah Program 'oti(asi# dan Bengkel 5eknik menjawab .ertas ?P*+ *ains! 0!1!2 %usteru# selaras dengan pengisian program Bina Insan Guru -asa / bagi peserta PPG# pen$elaras memaklumkan bahawa Bengkel 5eknik 'enjawab .ertas ?P*+ *ains tersebut akan dianjur dan dilaksanakan sepenuhn$a oleh peserta) peserta PPG! 0!1!/ Pen$elaras juga memaklumkan tentang tentati" program tersebut# bilangan murid $ang terlibat# masa# tarikh dan waktu serta anggaran belanjawan $ang telah dibuat oleh setiausaha program tersebut! Tindakan : Guru- uru Sains dan !eserta !!G

4.2 Bengkel Etiket dan Sosial 0!2!1 Pen$elaras turut memaklumkan bahawa selain dari Bengkel 5ekinik

'enjawab .ertas ?P*+ *ains# para peserta PPG juga akan turut menganjurkan Bengkel 9tiket dan *osial untuk murid 5ahun 1 Baiduri# $ang juga merupakan salah satu pengisian program Bina Insan Guru -asa 2!

17

LAPORAN BIG 2

MAWARNI BT ABDUL RASHID MTE-B (SEM 4)

0!2!2

Pen$elaras juga memaklumkan tentang tentati" program tersebut# bilangan

murid $ang terlibat# masa# tarikh dan waktu serta anggaran belanjawan $ang telah dibuat oleh setiausaha program tersebut! 0!2!/ Pen$elaras turut meminta kebenaran daripada Guru Besar supa$a kebenaran=pelepasan kepada murid 5ahun 1 Baiduri untuk

memberikan

menamatkan sesi persekolahan lebih awal setengah jam pada hari +abu /8 ;.tober $ang akan datang! Ini bertujuan untuk member laluan kepada mereka untuk mengikuti Program Bina Insan Guru (-asa 2) seperti $ang telah dira&ang!

0. Ha%-7a% %a$ 1!1 Guru Besar memohon kerjasama kepada semua guru)guru (Peserta PPG) $ang terlibat dengan pelaksanaan Bengkel 9tikat dan *osial serta Bengkel 5eknik 'enjawab .ertas ?P*+ *ains agar dapat membuat persediaan $ang rapi sebelum dan semasa program dijalankan# demi mengelakkan sebarang masalah $ang bakal timbul kelak!

1!2

Guru Besar juga merakamkan penghargaan dan u&apan terima kasih kepada

peserta PPG atas kesudian menganjurkan Bengkel 9tiket dan *osial serta Bengkel 5eknik 'enjawab .ertas ?P*+ *ains! Beliau berharap semoga matlamat dan objekti" program tersebut akan ter&apai dengan ja$an$a! Tindakan : Makluman 3. U>a?a P( a ::u 7a 2!1 *etiausaha mengu&apkan terima kasih dan penghargaan di atas kesungguhan $ang ditunjukkan oleh guru)guru dan berharap agar segala peran&angan $ang diatur dapat dilaksanakan dengan sebaikn$a dan penuh tanggungjawab!

28

LAPORAN BIG 2

MAWARNI BT ABDUL RASHID MTE-B (SEM 4)

'es$uarat ditangguhkan pada jam /688 petang! Disediakan oleh 6 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ('4C4+,I B5 4BD?L +4*<ID ) *etiausaha Bengkel 5eknik 'enjawab .ertas ?P*+ *ains *. *ungai Batu Disahkan oleh 6 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (4B? <4,I--4 BI, ,4I,4 ';<D ) Guru Besar# *. *ungai Batu
*enarai nama guru n t=tgn kehdiarn meeting

21