Anda di halaman 1dari 7

BILIK PENDIDIKAN SENI VISUAL YANG KONDUSIF

Pengurusan bilik seni merupakan satu aspek utama dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni. Sebagai seorang guru pendidikan seni, saya perlulah menitikberatkan beberapa perkara dan aspek dalam mereka bentuk bilik seni yang sesuai. Seorang guru pendidikan seni harus sentiasa berusaha mewujudkan keadaan dan suasana bilik seni yang ceria dan indah. Selain itu juga, suasana bilik seni mestilah mempunyai daya penarik dan menjadi sumber ilham bukan sahaja kepada murid dan guru bahkan kepada seluruh masyarakat sekolah dan pelawat. Sebagai seorang guru pendidikan seni juga, bilik seni yang direka haruslah bersifat kondusif dan selesa untuk sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Oleh itu, dalam menghasilkan pelan bilik seni yang baik, beberapa aspek diberi perhatian iaitu: a. Aspek Fizikal Perkara utama yang diberi penekanan adalah tentang suasana dan juga susun atur bilik seni. Oleh itu, aspek pencahayaan penting kerana semua aktiviti seni memerlukan murid melakukan aktiviti dengan jelas dan terang. Pencahayaan ini sama ada dari segi semula jadi atau dari lampu yang terang. Sistem pengudaraan dalam bilik seni juga perlu difikirkan. Beberapa buah tingkap kaca yang boleh dibuka telah diletakkan di sudut sebelah kanan dan kiri bilik seni itu.Pengudaraan yang baik akan memberi keselesaan kepada murid untuk melakukan aktiviti. Susunan perabot yang sesuai juga perlu disediakan untuk murid melakukan aktiviti seni. enis meja dan kerusi juga perlu sesuai dengan aktiviti pendidikan seni yang murid lakukan. !ni kerana dalam subjek pendidikan seni, pelbagai aktiviti akan dibuat oleh murid dengan pelbagai jenis bahan digunakan. adi setiap meja yang digunakan perlulah sesuai serta tahan dan kalis air. Bilik stor pendidikan seni perlu disediakan bagi tujuan menyimpan alatan yang berharga, berbahaya dan juga stok bahan seni. Stor juga boleh digunakan untuk menyimpa hasil kerja murid. "emudahan asas seperti singki, punca pendawaian elektrik dan sebagainya. Singki perlulah disediakan di tempat yang sesuai seperti di setiap ruang. #i setiap sudut dalam bilik seni itu perlu disediakan rak pameran dan papan pameran. $ujuannya adalah untuk mempamerkan hasil kerja murid bagi meningkatkan motivasi dan keyakinan murid. %ontohnya 1

di sudut menggambar perlulah disediakan satu rak pameran dan papan pameran untuk mempamerkan hasil kerja menggambar murid. b. Aspek Sosial Suasana bilik darjah yang aman membantu meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik dan bermakna. &dalah menjadi tugas guru untuk membentuk iklim dan budaya bilik darjah yang baik. #alam sesuatu kelas pengajaran dan pembelajaran, aspek sosial perlu dititikberatkan untuk mewujudkan suasana yang harmonis dan mesra di kalangan sesama murid. !nteraksi antara murid adalah penting untuk mempastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. #alam pelan bilik seni yang telah dicadangkan, pergerakan murid diambil kira dalam bilik seni. Oleh itu, terdapat empat ruang yang terbuka untuk memudahkan pergerakan murid semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran seni. 'uang terbuka itu sangat luas supaya guru dapat menggalakkan interaksi sesama murid dan juga bersama guru. (urid akan berasa seronok dan berminat kerana mereka tidak terhalang semasa melakukan aktiviti. 'uang ini juga diwujudkan untuk memudahkan murid menjalankan aktiviti berkumpulan dan ini dapat membantu murid membiina perhubungan sosial yang baik semasa menjalankan aktiviti seni. $erdapat juga satu meja khas di setiap ruang bagi murid berkumpul dan memudahkan mereka bekerja. #isini, mereka dapat membina interaksi dan hubungan yang baik dan saling dapat bertukar ilmu dan idea sesama sendiri untuk menghasilkan satu tugasan seni yang agung dan bernilai.

C.

Aspek Emosi (urid di sekolah rendah adalah dianggap sangat mudah tertarik dengan lukisan. Oleh

itu, sebagai seorang guru seni, adalah penting untuk menghargai dan memahami tingkahlaku mereka. Setiap murid adalah berbe)a dari segi cara pembelajarannya yang memerlukan guru mengatasi perbe)aan mereka ini dengan cara yang bijak dan berkesan. ika berpandukan pelan bilik seni yang dicadangkan, terdapat sudut dan meja pameran untuk mempamerkan hasil kerja murid. !ni adalah untuk meningkatkan motivasi dan keyakinan murid apabila mereka melihat hasil kerja mereka dihargai dan dijadikan pameran ramai.

Hasil Seni Binaan Murid Dipamerkan

Suasana bilik seni yang ceria dan kondusif serta mesra murid dapat melahirkan emosi murid yang positif dan stabil. Pengajaran dan pembelajaran juga dapat berlaku dengan aman dan murid akan berasa lebih bersemangat apabila belajar pendidikan seni. Bilik seni yang ceria dan kemas serta teratur dapat mewujudkan komunikasi yang berkesan antara murid dan guru. *asil +hasil kerja murid yang dipilih siap dipamer untuk tujuan hiasan, keceriaan dan juga perkongsian sesama murid dan guru. &pabila suasana bilik seni ceria, guru dapat mengajar dengan lebih senang dan selesa. !ni akan secara tidak langsung akan menaikkan usaha serta kea)aman seorang guru seni itu untuk mengajar dengan lebih berdedikasi dan berwibawa. ,uru boleh memuji serta memberi ganjaran kepada murid seperti memberikan senyuman, menepuk bahu mereka serta memberi penghargaan kepada murid yang menunjukkan perubahan yang lebih baik dari prestasi mereka sebelum ini.Pelbagai cara dapat digunakan untuk menjadikan emosi murid terjaga, seperti guru boleh membina dan membuat slogan di bilik seni untuk membangkitkan semangat dan minat murid sentiasa membara dalam mempelajari ilmu pendidikan seni dalam hidup mereka. "esedaran tentang kepentingan ilmu seni pada hari ini perlu dipupuk sejak dari murid sekolah rendah lagi supaya mata pelajaran pendidikan seni ini akan menjadi satu subjek yang relevan dan sama penting dengan matapelajaran yang lain di sekolah.

Pera a Empa! "#a $ Ya $ Diil%amka Dalam Pla La !ai

a&

'e $$ambar

(enggambar boleh didefiniskan sebagai representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata. (enggambar bermakna untuk membuat atau menghasilkan gambar. &ktiviti menggambar ini mudah direka bentuk supaya sesuai dengan perkembangan fi)ikal, mental, sosial, emosi, intelek dan estetik. #alam ruang bilik seni yang di cadangkan, ada disediakan empat ruang khas untuk setiap aktiviti, dimana setiap ruang telah dikhaskan kepada aktiviti menggambar, membuat rekaan dan corak,membentuk dan membuat binaan dan kraf tradisional. (urid-murid dapat menumpukan perhatian yang penuh disamping ruang yang cukup luas bagi mereka membuat olahan dan memberi peluang kepada mereka untuk membuat hubungkait yang bermakna, mengembangkan imaginasi, tantasi, kreativiti dan ekspresi diri murid.

Antara aktiviti menggambar $erdapat pelbagai bahan dan alat yang boleh digunakan untuk menggambar. %ontohnya ialah seperti pensel, pensel warna, cat air, cat poster, pen. .ilin, pastel, krayon, kertas warna, gam, gunting, bahan-bahan kutipan dan berus. $eknik menggambar juga ada pelbagai jenis, antaranya adalah lukisan, catan, kolaj, montaj, cetakan, resis, gosokan, stensilan, percikan, gurisan, capan dan mo)ek. 4

b&

'emb#a! "ekaa (a Corak

/ntuk menjadikan dunia seni ini dengan lebih indah lagi, berbagai teknik boleh kita lakukan. $eknik membuat rekaan dan corak merupakan suatu asas utama dalam menghasilkan sesuatu karya seni. Pada dasarnya, sesuatu rekaan tidak akan lengkap jika tiada corak digabungkan. *asil seni yang baik mempunyai gabungan rekaan dan corak yang baik dan cantik. Sesuatu karya seni tidak akan terhasil tanpa rekaan dan corak. &ktiviti membuat corak dan rekaan ini memerlukan kemahiran dan kreativiti tersendiri dalam membuat sesuatu kerja. (engikut teori, corak boleh didefinisikan sebagai suatu susunan motif sama ada secara teratur, terancang atau bebas. $eknik menggambar mempunyai corak yang tertentu seperti corak tidak terancang dan corak terancang. %orak tidak terancang adalah seperti pualaman, tiupan, titisan, ikatan dan celupan manakala bagi corak terancang ialah seperti lukisan, catan, cetakan, capan, lipatan dan guntingan, resis, kolaj dan kaligrafi.

Contoh aktiviti membuat rekaan daan corak

) & 'embe !#k (a 'emb#a! bi aa . (urid +murid perlu dibentuk dan dilatih supaya menjadi kreatif dan berinovatif. Sebagai tugas seorang guru seni, kita perlulah mencungkil bakat murid untuk mengetahui bahawa mereka berbakat dalam menghasilkan sesuatu selain daripada menimba ilmu baru dalam bidang membentuk dan membina ruang, struktur, imbangan dan kestabilan. (urid sebelum ini hanya 5

mempelajari lukisan dua dimensi sebelum mereka di ajar ilmu membentuk dan membuat binaan yang menekankan persepsi murid terhadap seni dari segi bentuk, ruang, struktur, imbangan dan kestabilan. #engan mempelajari aspek tersebut, barulah murid belajar dan tahu dengan lebih jelas lagi bila mereka membentuk dan membina sesuatu model. (urid juga terdedah dengan penggunaan alat dan pelbagai bahan dan teknik penghasilan yang sedia ada. !ni memberi peluang kepada murid untuk berinteraksi dengan lebih kreatif dan mahir menggunakan alat dan bahan untuk menghasilkan suatu proses atau projek binaan seni yang unggul. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi aktiviti seperti arca timbul, asemblaj, mobail, stabail, model, diorama, boneka, topeng dan origami. #engan membuat aktiviti ini, murid dapat membuat rujukan untuk membandingkan kepada objek yang sebenar. Sebagai contoh, murid membuat model planet untuk membuat rujukan kepada objek sebenar iaitu sai) planet yang betul. Berdasarkan pelan bilik seni yang dicadangkan, terdapat ruang untuk setiap bidang aktiviti itu. Sebagai contoh, guru boleh membawa murid ke ruang # untuk membuat aktiviti membentuk dan membuat binaan. #i setiap ruang itu telah disediakan pelbagai alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat aktiviti tersebut. (urid juga diharap dapat lebih tahu dan berpengalaman tentang bidang aktiviti ini.

Topeng yang dihasilkan pelajar

( & Kra* +ra(isio al "raf tradisional boleh didefiniskan sebagai perusahaan atau kerja-kerja berunsurkan seni yang melibatkan kemahiran kerja-kerja tangan serta memerlukan daya cipta dan kreatif masyarakat yang diwarisi turun-temurun mengikut kaum masing-masing.#i sekolah rendah, murid diperkenalkan dengan kraf tradisional seperti: &lat domestik, alat permainan, alat pertahanan diri, perhiasan diri 0ornamen1, batik tekat, ukiran, tenunan, anyaman dan tembikar. 'uang 2 akan digunakan oleh guru sebagai melengkapkan bidang ini dan

mempastikan objektif dapat dicapai. Para pelajar juga akan lebih bersemangat dalam merealisasikan apa yang dipelajari daripada guru secara teori dengan mempraktikkannya di ruang yang sesuai bagi bidang ini.

Hasil Kra Tradisional Murid

Bidang ini memberi kesedaran tentang adanya beberapa jenis kraf tradisional dalam budaya tanah air. "egiatan kraf tradisional memperkenalkan fungsi, proses dan teknik membuat, alat dan bahan, motif, corak dan hiasan. &spek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran yang merangkumi pengenalan, proses pembuatan serta mengenali tokoh-tokoh bagi setiap bidang kraf yang dinyatakan. "egiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pernyataan, puisi, lakonan, nyanyian dan cerita.