Anda di halaman 1dari 2

BORANG SINOPSIS BUKU Nama Sekolah : SEKOLAH KEBANGSAN GEMAS Kod Sekolah : NBA5014

1. 2. $. '. ).

Nama Guru Pn Nurul Ashikin bt Hj Abu Bakar Judul/Penulis Berfikir Dalam Bilik Darjah - Ainon Bidan& A "Profesionalisme% (arikh *ino+sis

ohd ! Abdullah Hassan "1#$ mukasurat%

Buku ini meru+akan hasil +en,elidikan- ujian dan +en&alaman +en&aran& se.aktu men&ajar kanak-kanak berfikir. /sun,a ialah +elajar serin& dikatakan 0budak bodoh1- 0budak lembam2 dan ,an& seum+aman,a. Da+atan +en&aran&- terda+at +elajar ,an& dian&&a+ kuran& 3erdik se.aktu diban&ku sekolah akhirn,a membesar seba&ai 0taukeh2- tuan +un,a s,arikat atau+un majikan ke+ada +elajar ,an& +intar se.aktu diban&ku sekolah. Pen&aran& ju&a menjustifikasikan ke+intaran itu ke+ada ke+intaran belajar dan ke+intaran berfikir. 4amai indi5idu ,an& berja,a +ada hari ini meru+akan indi5idu ,an& mahir berfikir. Pen&aran& ju&a men3adan&kan 3ara-3ara men&ajar kemahiran berfikir dalam bilik darjah se+erti men&hidu+kan suasana kelas- men&a+likasi +emikiran kon5er&en dan di5er&en- memuji murid- memberi &anjaran- &uru menjadi +embimbin&- mendoron& kreati5iti- jan&an menjadi diktaktortoleransi +ada ambi&uiti- ber+ersonaliti menarik- mem+elba&ai ran&san&an dan mem+elba&ai teknik men,oal. Pen&aran& ju&a turut mem+erkenalkan teknik men&ajar kemahiran berfikir men&&unakan kaedah infusi iaitu kaedah ,an& dianjurkan oleh +ihak kementerian. *etia+ teknik-teknik ,an& dianjurkan disertakan 3ontoh-3ontohn,a sekali su+a,a +ara &uru da+at memahami dan men&&unakan teknik tersebut se.aktu men&ajar. #. Nilai Pen&etahuan / Pen&ajaran Buku ini +erlu dimiliki oleh +ara &uru seba&ai ba3aan tambahan ,an& mana kandun&ann,a akan da+at membantu &uru ketika berada dalam bilik darjah. enerusin,a kita akan faham tentan& ke+elba&aian ke+intaran +elajar. *eba&ai 3ontoh terda+at +elajar ,an& +intar /6- +intar matematikke+intaran akademik- ke+intaran +raktikal- dan ke+intaran 76. elalui +en&etahuan ini kita boleh men&esan ke+intaran +ara +elajar di dalam kelas. 8leh itu- +otensi diri mereka akan da+at diketen&ahkan. Pen&aran& ju&a men3adan&kan akti5iti ,an& +erlu dilakukan oleh &uru di dalam kelas. Guru kuran& di&alakkan men&eluarkan arahan se+erti 9 0 *a,a mahu.. atau 0:amu +erlu... *oalan se+erti itu terlalu berbentuk arahan ,an& mana akhirn,a akan menen&&elamkan kreati5iti +elajar. Para &uru di&alakkan men,oal +elajar den&an soalan ,an& men3abar minda se+erti9 0 Ba&aimana sekiran,a..- 0A+a ,an& +erlu kita...- atau 0*ekiran,a... ;. A+likasi /lmu Dalam 8r&anisasi / P!P Buku ini ban,ak men,alurkan idea ba&aimana kaedah dan +endekatan ,an& sesuai untuk &uru &unakan di dalam bilik darjah su+a,a +roses +en&ajaran dan +embelajaran menjadi menarik. (u&as &uru berhada+an den&an +elajar ,an& berba&ai-ba&ai ra&am dan karenah. Guru ju&a +erlu tahu taha+ dan jenis ke+intaran +elajarn,a. /ni akan da+at membantu +ara &uru menentukan kaedah +alin& sesuai ,an& akan di&unakan se.aktu men&ajar. 8leh itu +endekatan kreatif +erlu untuk men&ekan& +ermasaalahan ini. Di sam+in& itu- buku ini ju&a men&in&atkan kita tu&as mendidik ini bukann,a mudah dan +erlu ditan&ani den&an bersabar dan kreatif. *e3ara keseluruhann,a- buku ini sesuai untuk ba3aan semua &uru kerana olahann,a di+ermudahkan den&an bahasa ,an& mudah dan sesuai untuk semua +erin&kat umur- idean,a tersusun- terda+at 3ontoh-3ontoh ,an& kontem+orari dan di+ersembahkan dalam bentuk ,an& rin&kas teta+i +adat. Disediakan oleh<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Disahkan oleh<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

PN N=4=> A*H/:/N B( HJ AB= BA:A4

PN HJH ?AHA4AH B( *A4B/N/