Anda di halaman 1dari 12

STANDARD 4

PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Aspek 4.1 Kriteria Kritikal


SKOR

Penglibatan Murid Penglibatan aktif murid membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan


DESKRIPSI SKOR

Untuk memperolehskor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsiskor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsure inovasi/kreativiti/amalanterbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pembelajaran murid. Contohnya:
CONTOH SKOR 6

Keseluruhan (90-100%) murid berinteraksi secara aktif dalam pelbagai hala seperti murid dengan murid/ murid dengan guru/murid dengan bahan. Atau inisiatif lain yang sesuai.

(Nyatakan contoh yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi skor 6) Hampir keseluruhan (80-89%) murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran yang menjurus ke arah pencapaian objektif seperti perbincangan/memberi respons terhadap soalan guru/membuat catatan/kerja amali/membuat gerakan fizikal/arahan lain guru. Hampir keseluruhan murid berinteraksi secara aktif dalam pelbagai halaseperti murid dengan murid, murid dengan guru atau murid dengan bahan. Hampir keseluruhanmurid memberi tumpuan terhadap pelajaran sepanjang waktu pembelajaran.
Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

Kebanyakan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran yang menjurus ke arah pencapaian objektif seperti perbincangan/memberi respons terhadap soalan guru/membuat catatan/kerja amali/membuat gerakan fizikal/arahan lain guru. Kebanyakan murid berinteraksi secara aktif dalam pelbagai hala seperti murid dengan murid, murid dengan guru atau murid dengan bahan. Kebanyakan murid memberi tumpuan terhadap pelajaran sepanjang waktu pembelajaran.
Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3

SKOR 2

SKOR 1

Sangat sedikit murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran seperti perbincangan, memberi respons terhadap soalan guru, membuat catatan, membuat gerakan fizikal atau arahan lain guru. Sangat sedikit murid berinteraksi secara aktif dalam pelbagai hala seperti murid dengan murid, murid dengan guru atau murid dengan bahan. Sangat sedikit murid memberi tumpuan terhadap pelajaran sepanjang waktu pembelajaran. 1

Aspek 4.2 Kriteria Kritikal


SKOR

Penguasaan Pembelajaran Murid Penguasaan pembelajaran murid selaras dengan objektif yang ditetapkan
DESKRIPSI SKOR

Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/ amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pembelajaran murid. Contohnya: SKOR 6 Keseluruhan murid dapat memberi respons dengan tepat terhadap arahan/soalan guru. Atau inisiatif lain yang sesuai.

(Nyatakan contoh yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi skor 6) Hampir keseluruhanmurid dapat memberi respons dengan tepatterhadap arahan/soalan guru. SKOR 5 Murid memberi pandangan/ ideayang sesuai atau mengemukakan soalan untuk mendapatkan maklumat tambahan berkaitan tajuk pelajaran. Hampir keseluruhanmurid dapat mencapai objektif pembelajaran.
SKOR 4 Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.

Kebanyakan murid dapat memberi respons dengan tepat arahan/soalan guru. SKOR 3 Murid memberi pandangan berkaitan tajuk pelajaran. Kebanyakan murid dapat mencapai objektif pembelajaran
SKOR 2

terhadap

Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3

Sangat sedikit murid dapat memberi respons dengan tepat arahan/soalan guru.
SKOR 1

terhadap

Sangat sedikit murid dapat mencapai objektif pembelajaran

Aspek 4.3

Hasil Kerja Murid

Kriteria Kritikal
SKOR

Hasil kerja murid yang berkualiti dapat mengukuhkan pembelajaran


DESKRIPSI SKOR

Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/ amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pembelajaran murid. Contohnya:
SKOR 6

Keseluruhan murid dapat menghasilkan tugasan atau latihan(evidens) dengan kemas, mematuhi format dan prosedur/menyiapkan semua tugasan atau latihan(evidens) yang diberikan/melakukan pembetulan bagi tugasan atau latihan(evidens) secara konsisten. Atau inisiatif lain yang sesuai.

(Nyatakan contoh yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi skor 6) Hampir keseluruhan murid menghasilkan tugasan atau latihan(evidens)dengan kemas serta mematuhi format dan prosedur. Hampir keseluruhan murid menyiapkan semuatugasan atau latihan(evidens) yang diberikan. Hampir keseluruhan murid berjaya melaksanakan tugasan atau latihan (evidens) dengan betul. Hampir keseluruhan murid melakukan pembetulan bagi tugasan atau latihan(evidens)secara konsisten.
Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

Kebanyakan murid menghasilkan tugasan atau latihan (evidens)dengan kemas, mematuhi format dan prosedur. Kebanyakan murid menyiapkan semuatugasan atau latihan(evidens)yang diberikan. Kebanyakan murid berjaya melaksanakan tugasan atau latihan (evidens)dengan betul. Kebanyakanmurid melakukan pembetulan bagi tugasan atau latihan(evidens)secara konsisten.
Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3

SKOR 2

SKOR 1

Sangat sedikit murid menghasilkan tugasan atau latihan (evidens)dengan kemas, mematuhi format dan prosedur. Sangat sedikit murid menyiapkan semuatugasan atau latihan (evidens) yang diberikan. Sangat sedikit murid melakukan pembetulan bagi tugasan atau latihan (evidens) secara konsisten.

Aspek 4.4

Perancangan dan Persediaan Guru

Kriteria Kritikal
SKOR

Perancangan dan persediaan yang rapi meningkatkan keberkesanan pengajaran.


DESKRIPSI SKOR

Untuk memperolehskor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsure inovasi/kreativiti/amalanterbaik yang menambahnilai pada usaha meningkatkan pencapaian murid. Contohnya: SKOR 6 Rancangan Pelajaran Harian (RPH) disediakan memenuhi keperluan SPI yang berkuatkuasa dan mempunyai kelebihan seperti langkahlangkah pengajaran yang terperinci, sumber pendidikan yang sesuai, unsure Elemen Merentas Kurikulum (EMK) yang jelas, dan bahan penilaian mengikut kebolehan murid. Atau inisiatif lain yang sesuai.

(Nyatakan contoh yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi skor 6) Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) disediakan meliputi sepanjang tahun persekolahan berdasarkan sukatan dan huraian sukatan pelajaran (HSP)/ Dokumen Standard Kurikulum (DSK) terkini dan sesuai dengan takwim persekolahan. Rancangan Pelajaran Harian (RPH) disediakan berdasarkan RPT. Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan, boleh diukur dan sesuai dengan keupayaan murid. Aktiviti yang dirancang terarah untuk mencapai objektif pelajaran. Peraturan Penskoran PBS disediakan dengan tepat. Guru menyediakan sumber pendidikan yang sesuai sebelum PdP bermula. Refleksi dicatat bagi setiap pelajarandengan merujuk objektif pelajaran. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. RPT yang disediakan meliputi sepanjang tahun persekolahan berdasarkan sukatan dan HSP/ DSK terkini. RPH disediakan berdasarkan RPT. Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan. Aktiviti dirancang terarah untuk mencapai objektif pelajaran. Guru menyediakan sumber pendidikan yang sesuai sebelum PdP bermula Refleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran. Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3. RPT atau RPH atau kedua-duanya tidak disediakan.

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2 SKOR 1

Aspek 4.5 Kriteria Kritikal


SKOR

Kaedah Penyampaian Kaedah penyampaian yang sesuai meningkatkan pencapaian objektif pelajaran
DESKRIPSI SKOR

Untukmemperolehskor 6, semuakekuatan yang dihuraikandalamdeskripsiskor Terdapatunsurinovasi/kreativiti/amalanterbaikyang menambahnilaipadausahameningkatkanpencapaianmurid. Contohnya: SKOR 6

perludip

AktivitiPdPmemberipeluangmuridberfikirarastinggidenganmenggunakansoalanarastinggi/petapem (i-Think)/ petaminda. atauinisiatif lain yang sesuai.

(Nyatakan contoh yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi s

SKOR 5 (Didik hibur)

Guru mewujudkan kesediaan belajar dalam kalangan murid. Kaedah pengajaran sesuai dengan keperluan dan keupayaan murid . Guru mengamalkan prinsip-prinsip pengajaran asas (berasaskan pengetahuan dan pengalaman se murid, mudah kepada kompleks, konkrit kepada abstrak). Aktiviti yang dijalankan menarik dan menjurus kepada pencapaian objektif. Aktiviti PdP memberi peluang murid berfikir aras tinggi seperti penggunaan peta pemikiran Think)/ peta minda. PdP yang menyeronokkan dan bermakna. Aktiviti PdPmemupuk nilai dalam kalangan murid. Aktiviti pemulihan atau pengayaan dilaksanakan. Guru menyampaikan pelajaran denganluwes mengikut situasi. Masa pelajaran digunakan secara optimum.

SKOR 4

Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang ny tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.

SKOR 3

Guru mewujudkan kesediaan belajar dalam kalangan murid. Kaedah pengajaran sesuai dengan keperluan dan keupayaan murid. Guru mengamalkan prinsip-prinsip pengajaran asas (berasaskan pengetahuan dan pengalaman se murid, mudah kepada kompleks, konkrit kepada abstrak). Aktiviti yang dilaksanakanmenarik. Aktiviti pemulihan atau pengayaan dilaksanakan. Masa pelajaran digunakan secara optimum. Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3 Guru kurang mewujudkan kesediaan belajar dalam kalangan murid. Kaedah pengajaran kurang sesuai dengan keperluan dan keupayaan murid. Aktiviti yang dilaksanakan tidak menarik. Masa pelajaran tidak digunakan secara optimum.

SKOR 2

SKOR 1

Aspek 4.6 Kriteria Kritikal


SKOR

Kemahiran Komunikasi Komunikasi berkesan memudahkan pemahaman dan menggalakkan pembelajaran murid.
DESKRIPSI SKOR

Untuk memperolehskor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsure inovasi/kreativiti/amalan terbaikyang menambah nilai pada usaha meningkatkan pencapaian murid. Contohnya: SKOR 6 Komunikasi guru (lisan dan bukan lisan) yang berkesan dapat menarik minat murid untuk menumpukan perhatian sepenuhnya dalam PdP. Atau inisiatif lain yang sesuai.

(Nyatakan contoh yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi skor 6) Guru berkomunikasi dengan bahasa yang betul,mudah difahami, sebutan yang jelas, tepat serta nada suara yang sesuai. Guru berkemahiran mendengar dan memberi respons kepada soalan murid secara lisan atau bukan lisan dengan berkesan. Guru memotivasikan murid dengan memberi pujian atau galakan.
Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

Guru berkomunikasi dengan bahasa yang betul dan sebutan yang jelas. Guru berkemahiran mendengar dan memberi respons kepada soalan murid secara lisan atau bukan lisan. Guru memotivasikan murid dengan memberi pujian atau galakan. Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3 Guru kurang kemahiran mendengar dan memberi respons kepada soalan murid secara lisan atau bukan lisan. Guru tidak memotivasikan murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti PdP.

SKOR 2

SKOR 1

Aspek 4.7 Kriteria Kritikal


SKOR

Penggunaan Sumber Pendidikan Penggunaan sumber pendidikan yang berkesan membantu mengukuhkan pembelajaran murid
DESKRIPSI SKOR

Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perludi penuhi. Terdapat unsure inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pencapaian murid. Contohnya: SKOR 6 Guru memilih/menyediakan sumber pendidikandan memanfaatkan sumber yang ada di persekitaran bagi mengukuhkan pembelajaran murid. Atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan contoh yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi skor 6)

SKOR 5

Guru menggunakan sumber pendidikan yang sesuai dengan tajuk/objektif pelajaran dan keupayaan murid. Guru menggunakan sumber pendidikan untuk mewujudkan suasana yang menarikbagimeningkatkan minat murid dalam pembelajaran. Guru memberi penekanan kepada cara penggunaan yang betul dan aspek keselamatan dalam penggunaan sumber pendidikan (jika berkaitan). Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Guru menggunakan sumber pendidikan yang sesuai. Guru memberi penekanan kepada cara penggunaan yang betul dan aspek keselamatan dalam penggunaan sumber pendidikan (jika berkaitan). Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3 Guru tidak menggunakan sumber pendidikan yang sesuai.

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

Aspek 4.8
Kriteria Kritikal SKOR

Pentaksiran
Pentaksiran yang berterusan meningkatkan keberkesanan PdP DESKRIPSI SKOR

Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambahnilai pada usaha meningkatkan pencapaian murid. Contohnya: SKOR 6 Guru berjaya memilih kaedah/instrument pentaksiran yang sesuai dan menggunakannya secara berkesan untuk meningkatkan pembelajaran murid. Atau inisiatif lain yang sesuai.

(Nyatakan contoh yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Guru menggunakan lebih daripada satu kaedah/instrumen untuk membuat pentaksiran formatif semasa PdP untuk mengukur dan mengesan kemajuan murid serta memastikan objektif/hasil pembelajaran tercapai. Guru menggunakan Peraturan Penskoran PBS untuk memastikan ketepatan pentaksiran murid. Guru memberi pelbagaitugasan atau latihan yang mencukupi berdasarkan ketetapan kurikulum/deskriptor PBS. Guru menggunakan maklum balas pentaksiran formatif untuk tindakan pembetulan dan penambahbaikansegera dalam PdP. Hasil kerja murid disemak secara konstruktif dan konsisten. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Guru membuat pentaksiran formatif semasa PdP untuk mengukur dan mengesan kemajuan murid. Guru memberi pelbagai tugasan atau latihan. Guru menggunakan maklum balas pentaksiran formatif untuk tindakan penambahbaikan dalam PDP. Hasil kerja murid disemak secara konsisten. Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3 Guru tidak membuat pentaksiran formatif semasa PdP. Hasil kerja murid tidak disemak.

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

Aspek 4.9 Kriteria Kritikal


SKOR

Teknik Penyoalan Teknik penyoalan yang berkesan meningkatkan pemahaman murid.


DESKRIPSI SKOR

Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsure inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pencapaian murid. Contohnya: SKOR 6 Guru berjaya memilih teknik penyoalan yang sesuai dan menggunakannya secara terancang untuk meningkatkan pemahaman murid atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakancontoh yang telahdilaksanakansebagaiJustifikasiSkor 6) Guru mengemukakan soalan yangbertepatandengan dokumen yang berkaitan dengan PBS,tahap penguasaan murid danmeliputi pelbagai aras kognitif. Guru mengemukakan soalan yang mudah difahami,bertumpu, bercapahdan disebarkan ke seluruh kelas. Guru memberi masa yang mencukupi kepada murid untuk memikirkan jawapan/respons. Guru memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid. Teknik penyoalan berjaya meningkatkan minat hampir keseluruhan murid untuk terlibat dalam PdP Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Guru mengemukakan soalan yang mudah difahami dan disebarkan ke seluruh kelas. Guru memberi respons terhadap jawapan murid. Soalan yang dikemukakan berjaya meningkatkan minat kebanyakan murid untuk terlibat dalam PDP. Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3 Guru mengemukakan soalan yang sukar difahami dan tidak disebar ke seluruh kelas. Guru tidak memberi respons terhadap jawapan yang diberikan oleh murid.

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

Aspek 4.10 Kriteria Kritikal


SKOR

Penguasaan Isi Kandungan Penguasaan isi kandungan yang mendalam membolehkan pelajaran disampaikan dengan yakin, jelas dan tepat
DESKRIPSI SKOR

Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pencapaian murid. Contohnya: SKOR 6 Guru mempunyai pengetahuan yang terkini, merentasi kurikulum dan melangkaui keperluan dalam HSP/DSK serta berkemahiran memeringkatkan isi pelajaran mengikut potensi murid

atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan contoh yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Guru berjaya menyampaikan isi pelajaran sesuai dengan objektif pelajaran. Guru berjaya menjelaskan konsep/fakta atau memberi jawapan dengan yakin, jelas dan tepat. Guru menghuraikan isi pelajaran dengan mengaitkan situasi semasa atau pengalaman murid. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Guru menyampaikan isi pelajaran sesuai dengan objektif pelajaran. Guru dapat menjelaskan konsep/fakta. Guru mengaitkan isi pelajarandengan situasi semasa. Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3 Guru tidak berjaya menyampaikan isi pelajaran sesuai dengan objektif pelajaran. Guru tidak dapat menjelaskan konsep/fakta. Guru tidak mengaitkan isi pelajaran dengan situasi semasa.

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

10

Aspek 4.11 Kriteria Kritikal


SKOR

Pengurusan Kelas (Bilik Darjah/ Makmal/ Bengkel/Padang) Pengurusan kelas yang cekap mewujudkan suasana yang kondusif untuk meningkatkan keberkesanan PdP
DESKRIPSI SKOR

SKOR 6

Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsure inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pencapaian murid. Contohnya: Hasil kerja murid yang berkualiti atau sumber pendidikan yang sesuai dipamerkan di sudut matapelajaran, dikemaskini, relevan dengan konsep yang dipelajari dan dimanfaatkan atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan contoh yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi skor 6) Guru memastikan kelas berada dalam keadaan kondusif untuk proses PdP. Guru berjaya mengawal tingkah laku murid dengan menegaskan pematuhan peraturankelas serta memastikan murid memberi tumpuan terhadap pelajaran. Guru menegur salah laku murid (jika berlaku) dengan serta merta tanpa menjejaskan maruah mereka. Susun atur kedudukan murid sesuai dengan aktiviti yang dilaksanakan dan ruang kelas digunakan secara optimum untuk tujuan pembelajaran.
Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5.

SKOR 5

SKOR 4

SKOR 3

Guru memastikan kelas berada dalam keadaan kondusif untuk proses PdP. Guru mengawal tingkah laku murid dan memastikan murid memberi perhatian terhadap pelajaran. Guru menegur salah laku murid (jika berlaku).
Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3

SKOR 2

SKOR 1

Guru tidak memastikan kelas berada dalam keadaan kondusif untuk proses PdP. Guru gagal mengawal tingkah laku murid.

11

Aspek 4.12 Kriteria Kritikal


SKOR

Amalan Profesionalisme Keguruan Pematuhan etika kerja dan amalan nilai yang positif mewujudkan keyakinan dan kepercayaan murid terhadap guru
DESKRIPSI SKOR

SKOR 6

Untuk memperolehskor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi/kreativiti/amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha meningkatkan pencapaian murid. Contohnya: Kesungguhan guru untuk memastikan murid menguasai pelajaran sangat menyerlah dan memperlihatkan perlakuan yang mencerminkan etika keguruan yang tinggi untuk dicontohi oleh guru-guru lain. atau inisiatif lain yang sesuai. (Nyatakan contoh yang telah dilaksanakan sebagai Justifikasi Skor 6) Guru menunjukkan semangat dan kesungguhan dalam menyampaikan pelajaran. Guru prihatin terhadap pendidikan murid dan bersikap adil serta bertimbang rasa terhadap pelbagai kumpulan kebolehan murid dalam kelasnya.

SKOR 5

Guru menepati masa. Guru bersikap mesra, sabar dan mudah didekati. Guru memperlihatkan perwatakan positif dan mengamalkan nilai murni yang boleh dicontohi murid. Semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 3 dipenuhi. Terdapat banyak kekuatan yang nyata tetapi belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 5. Guru bersungguh-sungguh dalam menyampaikan pelajaran. Guru prihatin terhadap pendidikan murid . Guru menepati masa. Mempunyai kekuatan yang memenuhi keperluan minimum tetapi masih belum mencapai keseluruhan deskripsi skor 3 Guru tidak bersungguh-sungguh dalam menyampaikan pelajaran. Guru tidak prihatin terhadap pendidikan murid. Guru tidak menepati masa.

SKOR 4

SKOR 3

SKOR 2

SKOR 1

12