Anda di halaman 1dari 15

1

Rancangan Pengajaran Harian [RPH] (Pengajaran Kemahiran Dengar Tutur Tahun 3 : Pendekatan Komunikatif) Tarikh /Hari Tahun Bil Murid Masa Mata #ela$aran Tema Ta$uk : 01 Oktober 2013/ Selasa : 3 Cemerlang : 30 orang : 9 10 ! 10 10 "agi : Bahasa Mala%sia : Kebudayaan : ua!ana Hari Raya T"#D"RD P&'(&)"*"R"# 1 & 2 Men'eritakan sesuatu "erkara %ang diba'a dengan te"at( sebutan %ang $elas dan intonasi %ang betul menggunakan a%at tunggal dan a%at ma$muk dengan betul

T"#D"RD K"#D$#%"# 1 & Ber'erita dan men'eritakan sesuatu "erkara semula dengan te"at menggunakan sebutan %ang $elas dan intonasi %ang betul

+bjektif : #ada akhir "roses "enga$aran dan "embela$aran ini( murid da"at: i ii Men'eritakan suasana hari ra%a berdasarkan gambar dengan te"at( sebutan %ang $elas dan intonasi %ang betul Men'eritakan suasana hari ra%a berdasarkan lirik lagu %ang diba'a dengan menggunakan sekurang)kurangn%a lima a%at tunggal dan tiga a%at ma$muk

i!tem (aha!a Tatabahasa : Sintaksis ! a%at tunggal dan a%at ma$muk *osa kata : s%a+al( s%ukur( suasana( "uasa( ketu"at( rendang( +a$ik( dodol( rantauan

Pengi!ian Kuriku,um ,lmu : Mu-ik( *eusaha+anan( #endidikan ,slam .ilai Murni : *es%ukuran( *etuhanan( Taat #endidikan /lam Sekitar : ke'intaan akan keindahan desa Teknologi Maklumat dan *omunikasi : Bela$ar melalui TM* *reati0tii : #ergerakan kreati1 ) ,maginasi dan 0isualisasi ( men'i"ta u'a"an hari ra%a 2lemen *eusaha+anan 2* 1: 1 3 4a%a kreati0iti dan ino0asi : memerhati dengan bertu$uan dan menghasilkan ban%ak idea

Ke-e,bagain Kaedah dan teknik *B: Menghubung kait *#: 5erbal linguistik( ,ntra"ersonal( mu-ik dan kinestatik BCB : Mengum"ul maklumat dan mem"roses maklumat tentang lirik lagu #embela$aran kontekstual : Menghubung kait dengan amalan kebuda%aan

(ahan bantu mengajar 1 2 3 3 & *eni! *om"uter riba 6C4 6irik lagu : Suasana Hari 7a%a 9ambar tunggal Borang rekod "enilaian i #emerhatian menggunakan borang "enilaiam (i,angan 1 1 18 1 1

Pengetahuan edia "da : Murid mem"un%ai "engalaman ber"uasa dan men%ambut Hari 7a%a 6angkah /masa .nduk!i et (1 minit) .!i -e,ajaran oa,an 1 .amakan benda)benda %ang ditun$ukkan oleh guru 2 /"akah "eristi+a %ang boleh dikaitkan dengan benda)benda tersebut: *angkaan ja2a-an o o o o o *etu"at #elita *ad ra%a 4ll Hari 7a%a 9uru mengaitkan $a+a"an murid dengan ta$uk "ela$aran "ada hari ini "kti/iti -engajaran dan -embe,ajaran 0atatan ((' Bahan mau$ud K( Menghubung kaiit

9uru menun$ukkan bahan)bahan mau$ud %ang berkaitan dengan sambutan Hari 7a%a se"erti kad ra%a( ketu"at( "elita dll 9uru bersoal $a+ab dengan murid

(0( Mem"roses maklumat Pembe,ajaran Kontek!tua, Menghubungkait kan dengan "engalaman dalam kehidu"an

2 ,si "ela$aran Suasana Hari 7a%a )angkah 3 (34 minit) )irik ,agu ua!ana Hari Raya
Berlalulah sudah ramadan sebulan

"kti/iti 3

Murid di"erdengarkan rakaman lagu Suasana Hari 7a%a Murid men%an%i mengikut rakaman %ang

((' Teks lagu ! Suasana Hari 7a%a 7akaman lagu K(

3
ber"uasa Tiba s%a+al kita ra%akan dengan rasa gembira /nak muda di rantauan semuan%a "ulang ke desa ,bu dan a%ah keriangan bers%ukur tak terkira &: Bertukar sen%uman dan salam -iarah) men-iarahi Tutur dan kata %ang so"an saling memaa1i Suasana hari ra%a +alau di mana "un $ua Memberikan ketenangan dan mententeramkan $i+a ; korus 1 < ": *uih dan muih beranika ma'am Makanlah $angan han%a di "andang

di"erdengarkan "kti/iti 5 9uru mem"amerkan lirik lagu Murid memba'a lirik lagu dengan te"at( sebutan %ang betul dan intonasi %ang betul

Menghubung kait

KP 5erbal linguistik Mu-ik #i,ai 'urni Hormat)menghormati *asih sa%ang Pembe,ajaarn kontek!tua, Menghubungkaitkan "engalaman men%ambut "era%aan

&: *etu"at rendang sila nikmati ka+an #enat memasak malam ke "agi ; korus 2 < ": =a$ik dan dodol $angan lu"akan #eninggalan nenek -aman ber-aman

&: /s%ik bersembang "ak'ik dan mak'ik Hai duit ra%a lu"a nak di beri

" 6 &: Berlalulah sudah ramadan sebulan ber"uasa Tiba s%a+al kita ra%akan dengan rasa gembira /nak muda di rantauan semuan%a "ulang ke desa ,bu dan a%ah keriangan bers%ukur tak terkira ; ulang korus 1 > 2<

)angkah 5 ( 31 minit)

Contoh: *osa kata %ang berkaitan dengan 9ambar / 6irik 6agu: *etu"at 4uit ra%a 7endang #elita Bers%uku r ?iarah *erianga n 4ll

"kti/iti 3 9uru membahagikan murid ke"ada lima kum"ulan 9uru menun$ukkkan gambar)gambar %ang berhubung kait dengan lirik lagu "kti/iti 5 9uru meminta setia" kum"ulan men%enaraikan kosa kata dalam lirik lagu %ang berkaitan dengan gambar %ang ditun$ukkan Murid dikehendaki membina sekurang) kurangn%a lima a%at tunggal dan tiga a%at ma$muk dengan menggunakan kosa kata dan "erkataan)"erkataan lain %ang terda"at dalam lirik lagu

((' *ad gambar Contoh:

Pendekatan ,ndukti1 Teknik #erbin'angan KP ,ntra"ersonal 5erbal linguistik #i,ai 'urni *es%ukuran Hormat)menghormati Peni,aian objektif *osa kata %ang disenaraikan Senarai a%at tunggal dan a%at ma$muk %ang dibina oleh murid

)angkah 3 ( 51 minit) Cerita %ang disam"aikan oleh +akil setia" kum"ulan

"kti/iti 3 1 9uru meminta +akil dari"ada setia" kum"ulan untuk ber'erita berdasarkan gambar( lirik lagu %ang telah diba'a dan a%at)a%at %ang telah dibina *um"ulan lain diminta menilai "ersembahan 'erita dengan menggunakan borang "enilaian markah 9uru mengulas "ersembahan kum"ulan

((' 9ambar kanak)kanak 6irik lagu *ad gambar KP 5erbal 6inguistik ,ntra"ersonal Peni,aian +bjektif: 9uru memastikan murid ber'erita dengan te"at( sebutan %ang betul dan intonasi %ang betul Senarai semak 7u$uk @adual berikut kategori Kriteria
sebutan %ang sangat $elas dan intonasi %ang betul sebutan %ang $elas dan intonasi %ang betul sebutan %ang kurang $elas dan intonasi %ang betul 0emer,ang (1 bintang) (aik (3 bintang) )emah (3 bintang)

2 3

"kti/iti 5 Senarai a%at tunggal dan a%at ma$muk %ang digunakan oleh murid dalam 'erita %ang disam"aikan 1 9uru meminta murid)murid %ang lain mengenal "asti a%at tunggal dan a%at ma$muk %ang digunakan dalam 'erita %ang disam"aikan oleh setia" +akil kum"ulan

Pengayaan 1 Cerita %ang disam"aikan oleh murid berdasarkan "engalaman masing)masing *ad u'a"an %ang dibuat oleh murid Penutu1 minit *ogniti1 7umusan isi "ela$aran Sambutan hari "era%aan da"at mengeratkan "er"aduan dalam kalangan mas%arakat %ang berbilang kaum Sosial : Men%an%i sambil mengaksikan lagu ASuasana Hari 7a%aB se'ara 9uru meminta murid merumuskan isi "ela$aran dengan mengaitkan gambar) gambar dengan suasana Hari 7a%a 9uru dan murid bersama)sama men%an%ikan lagu Suasana Hari 7a%a dengan iringan mu-ik Murid diminta men'eritakan "engalaman men%ambut "era%aan kaum masing) masing dengan menggunakan a%at tunggal dan a%at ma$muk %ang betul

Pemu,ihan 1 Men%atakan sekurang)kurangn%a tiga $enis kuih)muih tradisional semasa hari ra%a

((' 6C4 Skrin 6irik lagu K( Merumus #i,ai *ebersihan *es%ukuran KP: 5erbal linguistik ,ntra"ersonal

6
beramai)ramai

Disediakan oleh:

Kumpulan 5
Bengkel *er$a #enulisan 7#H Bahasa Mela%u 4i ba+ah 4asar MBMMB,( Ba%u Bea'h 7esort ( #ort 4i'kson .egeri Sembilan ;30 Se"t ) 02 oktober 2013<

Mengajarkan satu standard pembelajaran bagi setiap tempoh pembelajaran [ kemahiran bahasa : kemahiran mendengar dan bertutur, keamhiran membaca dan kemahiran menulis [ aspek seni bahasa dan aspek tatabahasa !ontoh "snin : mendengar dan bertutur #elasa : membaca $abu : menulis %hamis : seni bahasa &umaat : tatabahasa 'kti(iti penga)aan dan pemulihan tidak ada bagi p dan p aspek seni bahasa.

serapkan )ang sesuai dengan isi pelajaran dan akti(iti bagi mencapai objekti- pelajaran,

*idak perlu men)erapkan semua elemen +%M )ang terkandung dalam pengisian kurikulum pada setiap tempoh pengajaran, "lmu dan nilai adalah dua +M% )ang mesti diserapkan,

banyak idea
LANCAR

b"leh mengha!il idea baharu

ASLI

LUWES

idea b"leh dikembang dan dipelbagaikan

JELAS

menghurai idea dengan terperin i dan !i!tematik


Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

19

10

%)+ +R. T"H"P 3

-endekatan modu,ar

"endekatan %ang mana kurikulum distrukturkan ke"ada struktur %ang lebih ke'il %ang dinamakan sebagai modul unit atau bahagian tersendiri %ang lengka" dengan kom"onenn%a %ang melaksanakan 1ungsi tertentu dan da"at dirangkaikan dengan unit)unit lain dalam sesuatu %ang lebih besar 'ontoh atau model a%at %ang dibina atau rangka dasar a%at Terda"at 3 "ola a%at dasar ;7u$uk Tatabahasa 4e+an muka surat 318 ! 319<

modu,

-o,a ayat

ayat !ong!ang

susunan a%at %ang berla+an dari"ada "ola biasa %ang mana "redikat mendahului sub$ek (Rujuk Tatabahasa Dewan muka surat 436 437)

11
#.)". '$R#. P&#D.D.K"# ")"' &K.T"R 1 2 3 3 & C D 8 9 7endah diri Beker$asama Menghormati alam/bumi *ehidu"an seimbang Mementingkan kemam"anan ekosisitem Mengekalkan kehidu"an dan ke"elbagaian hidu" *erosakan minimum #erubahan berterusan 2konomi bukanlah segalan%a

10 Mengiktira1 hak mereka %ang belum lahir/generasi akan datang 11 Tanggung$a+ab setia" indi0idu 12 *esederhanaan 13 #erlindungan dan "emuliharaan alam sekitar 13 2tika melebihi hukum 1& Mengalami dan mengha%ati sendiri adalah lebih baik 1C Men'intai "ersekitaran K+# &P T"T"("H" " /s"ek tatabahasa meru$uk ke"ada keu"a%aan murid menguasai "erkara asas dalam "embentukan kata dan a%at serta menggunakan tatabahasa mengikut 'ara dan sistem %ang betul semasa membina a%at #enga$aran dan "embela$aran tatabahasa diberi "enekanan melalui "enggabung$alinan kemahiran bahasa dalam "enga$aran dan "embela$aran

E *BS7 tatabahasa dia$ar se'ara "en%era"an atau sisi"an manakala *SS7 "ula tatabahasa dia$ar se'ara PER E! se"ara lan#sun# F

Ob$ekti1 /s"ek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeu"a%aanG E T/H/# 1F
i ii iii i0 0 0i memahami dan menggunakan kata nama am dan kata nama khas hidu" %ang meru$uk bukan manusia dan "en$odoh bilangan dengan betul mengikut kontek!7 memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sa"aan dengan betul mengikut konteksG memahami dan menggunakan kata ker$a akti1 transiti1 dan tak transiti1( "elbagai $enis kata ad$ekti1( kata hubung gabungan( kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut kontek!7 memahami dan menggunakan kata terbitan a+alan mengikut !itua!i7 be7)( me.)( "e.)( te7) dan di) dengan betul

memahami dan menggunakan kata ganda "enuh sebagai "enanda nama hai+an( makna kesamaan atau keseru"aan( dan kata ma$muk rangkai kata bebas dengan betul dalam -e,bagai kontek!7 memahami dan membina a%at tunggal susunan biasa dan a%at ma$muk dengan betul dalam "elbagai !itua!i7 dan

12
0ii memahami dan membina a%at "en%ata( a%at tan%a dengan kata tan%a dan a%at tan%a tan"a kata tan%a( a%at seru dan a%at "erintah dengan betul dalam -e,bagai !itua!i8

P&#D&K"T"# P&#%"*"R"# T"T"("H" "

Pendekatan Komunikatif i ii 5ersi kukuh ; shallo+) endC6T : tatabahasa kom"onen utama) $ittlewood% &''(< 5ersi lemah ;dee")endC6T : kelan'aran berkomunikasi ! 1ungsi komunikasi ! task based ! Sa0ingnon( #rabu< *ontekstual HI de#ree to whi"h meanin#s and situations )rom the world outside the "lassroom are *resent in an instru"tional a**roa"h% method or "lassroom a"ti+it, ;Shrum > 9lisan( 200& " 31< *omunikati1 : memani"ulasikan bentuk)bentuk linguistik se'ra gramatis dan menggunakan dalam konteks bermakna bagi tu$uan komunikasi autentik #eraturan untuk menga$arkan tatabahasa ;Thornbur%( 2000< : #ertama( "eraturan konteks dan kedua( "eraturan makna =alau"un sesuatu item linguistik dikeluarkan dari"ada konteks bagi tu$uan menarik "erhatian/memberi kesedaran/"engetahuan ke"ada "ela$ar( item itu "erlu diletakkan dalam situasi konteksn%a semula
R$'$ "# Cara terbaik untuk memberikan tum"uan "ada bentuk)bentuk linguistik dan menggabung$alinkan bentuk) bentuk lingustik se'ara berkesan dengan "endekatan komunikati1 ;Stern( 198DG 6ong( 1991G Huang$ing ?hao( 2011< PR.# .P P 6 P " P&K T"T"("H" " i ii iii i0 0 0i 0ii 0iii iJ J Ji Menitikberatkan makna dan as"ek tatabahasa mengikut konteks berdasarkan teks "etikan %ang digunakan Memulakan "roses "enga$aran dari"ada %ang mudah ke"ada lebih kom"leks Tidak menggalakkan "ela$ar mengha1a- rumus atau hukum bahasa 4ia$arkan se'ara teran'ang dalam sesi "enga$aran kemahiran bahasa #erlu ban%ak latih tubi bagi mengekalkan ingatan dalam bentuk lisan dan tulisan Menga$ar se'ara konkrit dengan menggunakan alat bantu menga$ar( bahan rangsangan %ang menarik dan berkesan Menggunakan "engantaraan deria %ang dibantu dengan 'ontoh)'ontoh dan bentuk simulasi se'ara berkesan Mengenal "asti struktur isi dengan $elas #eran'angan %ang ra"i mesti dibuat terlebih dahulu Tatabahasa dia$ar dan digunakan dalam konteks ,stilah dan 1ungsi tatabahasa bo,eh di"erkenalkan untuk "engetahuan dan ke1ahaman ((PK 9 5434 dan 5435)

Tatabahasa dia$arkan ke"ada "ela$ar bagi membolehkan ke1ahaman dan

"enghasilan bahasa autentik

13

14

1 2 3 3 & C

Mata #ela$aran( *elas dan Masa Tema/Ta$uk Standard #embela$aran ;*od Saha$a< Ob$ekti1 #embela$aran /kti0iti #enga$aran dan #embela$aran 2lemen Merentas *urikulum ;2M*<

*reati0iti dan ,no0asi( *eusaha+anan dan TM* meru"akan 2M* %ang diberi "enekanan dalam *SS7 2M* sedia ada se"erti Bahasa( Sains dan Teknologi( #endidikan /lam Sekitar( .ilai Murni dan #atriotisme masih ditera"kan dalam #># D 8 9 Bahan Bantu Bela$ar #enilaian #># 7e1leksi : i n%atakan bilangan murid %ang men'a"ai ob$ekti1 #># ii Tindakan susulan ;"emulihan( "engukuhan dan "enga%aan< ; @.@*( @un 2010 <

15
R"#0"#%"# P&)"*"R"# H"R."# ("H" " '")": ." [Rancangan !eko,ah] 'ata Pe,ajaran dan Ke,a! Tema;Tajuk 'a!a tandard Pembe,ajaran (satu standard pembelajaran sahaja) +bjektif Pembe,ajaran Bahasa Mala%sia Tahun 2 Bestari *ebuda%aan ) Makanan *ita D 30 ! 8 30 "agi 1 3 3/ 6iterasi 3 2 #ada akhir "enga$aran dan "embela$aran( murid da"atG i Bertutur untuk men%atakan "ermintaan dengan betul ii Bertutur untuk men%atakan "ermintaan dengan intonasi %ang betul se'ara bertatasusila iii8 )itera!i7 Men%ebut dan memadankan 1rasa %ang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutu" dengan gambar 1 2 3 Menuturkan a%at)a%at "ermintaan %ang telah didengar dari"ada dialog Main "eranan sebagai "en$ual dan "embeli ;*eusaha+anan< Berbin'ang tentang 'ara %ang betul membina a%at "ermintaan berdasarkan situasi dan menuturkann%a semula 3 Menulis a%at "ermintaan berdasarkan gambar( slaid *ower*oint atau situasi "ada kom"uter( "a"an tulis atau lembaran ker$a "kti/iti )itera!i 1 Men%ebut 1rasa menun$ukkan "ermintaan dengan bimbingan guru 2 Memadankan 1rasa menun$ukkan "ermintaan dengan gambar %ang sesuai .ilai Murni ! berbudi bahasa( $u$ur *eusaha+anan ! sika" dan "emikiran keusaha+anan TM* ! bela$ar melalui TM* 7adio/kom"uter( slaid *ower*ointgambar)gambar tunggal( kad gambar( lembaran ker$a Murid menuturkan a%at)a%at "ermintaan berdasarkan gambar situasi atau slaid *ower*oint %ang di"a"arkan 30 orang dari"ada 3C orang murid telah men'a"ai ob$ekti1 #># Murid %ang belum menguasai akan diberi bimbingan Murid %ang telah menguasai akan diberi latihan "enga%aan

"kti/iti

&'K

(ahan (antu (e,ajar Peni,aian Pengajaran dan Pembe,ajaran Ref,ek!i