Anda di halaman 1dari 48

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3

MINGGU / TARIKH BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 2.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan men$$unakan ba%asa BIDANG: Membuat Rekaan AKTIVITI: 1 Capan TEMA: Objek Buatan Manusia TA !K: "emba#ut buku Corak dan seni &isua# 'an$ ada pada (orak teknik (apan) STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$ena#* mema%ami* dan men'atakan ba%asa seni &isua# 'an$ ada pada (orak teknik (apan) +),), !nsur seni +),),), Rupa - or$anik atau $eometri atau $abun$an rupa +),),)+ a#inan - tampak +),),). /arna - primer dan sekunder +),)+ "rinsip rekaan +),)+), 0armoni - 1arna dan rupa +),)+)+ Ritma dan per$erakan - susunan moti2) CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


MINGGU / TARIKH BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 2.2 Aplik si Se!i Men$ap#ikasi ba%asa seni &isua# dan media da#am pen$%asi#an (orak teknik (apan) STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$eta%ui dan mema%ami ba%asa seni &isua#* media* serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an (orak teknik (apan) +)+), Men$ena# dan men'atakan jenis-jenis media +)+),), A#at - berus #ukisan* pa#et* tumbu%-tumbu%an* dan ba%an kutipan 'an$ sesuai +)+),)+ Ba%an - kertas #ukisan dan (at air atau (at poster atau (at tempera +)+)+ Men$eta%ui pen$$unaan media serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an kar'a +)+)+), Teknik 3 (apan CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


MINGGU / TARIKH BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 2." Ekspresi Kre ti# "en4a%iran idea me#a#ui pe#ba$ai sumber* kajian * dan tekno#o$i da#am da#am pen$%asi#an (orak teknik (apan) STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$ap#ikasikan pen$eta%uan dan ke2a%aman ba%asa seni &isua#* media serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an kar'a) +).), Memi#i% dan memanipu#asi ba%an se(ara kreati2 +).)+ Men$$unakan ba%asa seni &isua# da#am pen$%asi#an kar'a +).). Men$ap#ikasikan proses dan teknik 'an$ sesuai da#am pen$%asi#an kar'a CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


MINGGU / TARIKH BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 2.$ Apresi si Se!i Apresiasi ter%adap kar'a sendiri dan rakan berpandukan ba%asa seni &isua#* sejara% seni dan buda'a) STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat membuat apresiasi ter%adap kar'a sendiri dan rakan berpandukan ba%asa seni &isua#) +)5), Mempamerkan kar'a 'an$ di%asi#kan +)5)+ Men$%ar$ai dan men(eritakan kar'a sendiri dan rakan se(ara #isan CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


MINGGU / TARIKH BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 2.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan men$$unakan ba%asa BIDANG: Membuat Rekaan AKTIVITI: Renjisan dan "er(ikan 2 TEMA: A#am 6emu#a adi dan Objek Buatan Manusia TA !K: "enanada Buku Corak seni &isua# 'an$ ada dan pada (orak teknik renjisan dan per(ikan) STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$ena#* mema%ami* dan men'atakan ba%asa seni &isua# 'an$ ada pada (orak teknik renjisan dan per(ikan) +),), !nsur seni +),),), a#inan - tampak +),),)+ /arna - primer dan sekunder +),)+ "rinsip rekaan +),)+), 0armoni - 1arna dan ja#inan +),)+)+ Kepe#ba$aian 3 1arna CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


MMINGGU / TARIKH BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 2.2 Aplik si Se!i Men$ap#ikasi ba%asa seni &isua# dan media da#am pen$%asi#an renjisan dan per(ikan) STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$eta%ui dan mema%ami ba%asa seni &isua#* media* serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an (orak teknik renjisan dan per(ikan) +)+), Men$ena# dan men'atakan jenis-jenis media) +)+),), A#at - berus #ukisan* pa#et* berus $i$i* dan sikat +)+),)+ Ba%an - kertas #ukisan dan (at air atau (at poster atau (at tempera +)+)+ Men$eta%ui pen$$unaan media serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an kar'a) CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


MMINGGU / TARIKH BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 2." Ekspresi Kre ti# "en4a%iran idea me#a#ui pe#ba$ai sumber* kajian * dan tekno#o$i da#am da#am pen$%asi#an (orak teknik (apan) STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$ap#ikasikan pen$eta%uan dan ke2a%aman ba%asa seni &isua#* media serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an kar'a) +).), Memi#i% dan memanipu#asi ba%an se(ara kreati2 +).)+ Men$$unakan ba%asa seni &isua# da#am pen$%asi#an kar'a +).). Men$ap#ikasikan proses dan teknik 'an$ sesuai da#am pen$%asi#an kar'a +)+)+), Teknik - renjisan dan per(ikan CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


MMINGGU / TARIKH BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 2.$ Apresi si Se!i Apresiasi ter%adap kar'a sendiri dan rakan berpandukan ba%asa seni &isua#* sejara% seni dan buda'a) STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$ap#ikasikan pen$eta%uan dan ke2a%aman ba%asa seni &isua#* media serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an kar'a) +).), Memanipu#asi ba%an se(ara kreati2 +).)+ Men$$unakan ba%asa seni &isua# da#am pen$%asi#an kar'a +).). Men$ap#ikasikan proses dan teknik 'an$ sesuai da#am pen$%asi#an kar'a CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


MMINGGU / TARIKH BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 2.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan men$$unakan ba%asa BIDANG: Membuat Corak dan Rekaan AKTIVITI: 7ipatan dan Guntin$an " TEMA: A#am 6emu#a adi dan Objek Buatan Manusia TA !K: 0iasan Dindin$ ) seni &isua# 'an$ ada pada (orak teknik #ipatan dan $untin$an) STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$ena#* mema%ami* dan men'atakan ba%asa seni &isua# 'an$ ada pada #ipatan dan $untin$an) +),), !nsur seni +),),), Rupa - or$anik dan $eometri +),),)+ a#inan - sentu% dan tampak +),)+ "rinsip rekaan +),)+), Imban$an - simetri +),)+)+ Kontra - 1arna +),)+). 0armoni 3 rupa CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


MMINGGU / TARIKH BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 2.2 Aplik si Se!i Men$ap#ikasi ba%asa seni &isua# dan media da#am pen$%asi#an (orak teknik #ipatan dan $untin$an) STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$eta%ui dan mema%ami ba%asa seni &isua#* media* serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an (orak #ipatan dan $untin$an) +)+), Men$ena# dan men'atakan jenis-jenis media +)+),), A#at - $untin$ +)+),)+ Ba%an - kertas #ukisan* kertas 1arna* maja#a% dan $am +)+)+ Men$eta%ui pen$$unaan media serta teknik dan proses da#am pen$%asi#an kar'a +)+)+), Teknik - #ipatan dan $untin$an CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


MMINGGU / TARIKH BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 2." Ekspresi Kre ti# "en4a%iran idea me#a#ui pe#ba$ai sumber* kajian* dan tekno#o$i da#am pen$%asi#an (orak teknik #ipatan dan $untin$an) STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$ap#ikasikan pen$eta%uan dan ke2a%aman ba%asa seni &isua#* media serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an kar'a) +).), Memi#i% dan memanipu#asi ba%an se(ara kreati2 +).)+ Men$$unakan ba%asa seni &isua# da#am pen$%asi#an kar'a +).). Men$ap#ikasikan proses dan teknik 'an$ sesuai da#am pen$%asi#an kar'a CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


MMINGGU / TARIKH BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 2.$ Apresi siSe!i Apresiasi ter%adap kar'a sendiri dan rakan berpandukan ba%asa seni &isua#* sejara% seni dan buda'a) STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat membuat apresiasi ter%adap kar'a sendiri dan rakan berpandukan ba%asa seni &isua#) +)5), Mempamerkan kar'a 'an$ di%asi#kan +)5)+ Men$%ar$ai dan men(eritakan kar'a sendiri dan rakan se(ara #isan CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


MINGGU / TARIKH BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN 2.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan BIDANG: Membuat Rekaan AKTIVITI: Renjisan dan "er(ikan $ TEMA: A#am 6emu#a adi dan Objek Buatan Manusia TA !K: Bin$kai Gambar Corak dan men$$unakan ba%asa seni &isua# 'an$ ada pada (orak teknik renjisan dan per(ikan) STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$ena#* mema%ami* dan men'atakan ba%asa seni &isua# 'an$ ada pada (orak teknik renjisan dan per(ikan) +),), !nsur seni +),),), a#inan - tampak +),),)+ /arna - primer dan sekunder +),)+ "rinsip rekaan +),)+), 0armoni - 1arna dan ja#inan +),)+)+ Kepe#ba$aian 3 1arna CATATAN

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK

STANDARD

STANDARD

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


PEMBELAJARAN KANDUNGAN 2.2 Aplik si Se!i Men$ap#ikasi ba%asa seni &isua# dan media da#am pen$%asi#an renjisan dan per(ikan) PEMBELAJARAN Murid dapat men$eta%ui dan mema%ami ba%asa seni &isua#* media* serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an (orak teknik renjisan dan per(ikan) +)+), Men$ena# dan men'atakan jenis-jenis media) +)+),), A#at - berus #ukisan* pa#et* berus $i$i* dan sikat +)+),)+ Ba%an - kertas #ukisan dan (at air atau (at poster atau (at tempera +)+)+ Men$eta%ui pen$$unaan media serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an kar'a)

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


2." Ekspresi Kre ti# "en4a%iran idea me#a#ui pe#ba$ai sumber* kajian* dan tekno#o$i da#am pen$%asi#an (orak teknik renjisan dan per(ikan Murid dapat men$ap#ikasikan pen$eta%uan dan ke2a%aman ba%asa seni &isua#* media serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an kar'a) +).), Memanipu#asi ba%an se(ara kreati2 +).)+ Men$$unakan ba%asa seni &isua# da#am pen$%asi#an kar'a +).). Men$ap#ikasikan proses dan teknik 'an$ sesuai da#am pen$%asi#an kar'a

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


2.$ Apresi si Se!i Apresiasi ter%adap kar'a sendiri dan rakan berpandukan ba%asa seni &isua#* sejara% seni dan buda'a. Murid dapat membuat apresiasi ter%adap kar'a sendiri dan rakan berpandukan ba%asa seni &isua#) +)5), Mempamerkan %asi# kar'a 'an$ di%asi#kan +)5)+ Men$%ar$ai dan men(eritakan kar'a sendiri dan rakan se(ara #isan

MMINGGU / TARIKH %

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


2.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan men$$unakan ba%asa BIDANG: Membuat Corak dan Rekaan AKTIVITI: 7ipatan dan Guntin$an TEMA: A#am 6emu#a adi dan Objek Buatan Manusia TA !K: "e#apik Ca1an ) seni &isua# 'an$ ada pada (orak teknik #ipatan dan $untin$an) Murid dapat men$ena#* mema%ami* dan men'atakan ba%asa seni &isua# 'an$ ada pada #ipatan dan $untin$an) +),), !nsur seni +),),), Rupa - or$anik dan $eometri +),),)+ a#inan - sentu% dan tampak +),)+ "rinsip rekaan +),)+), Imban$an - simetri +),)+)+ Kontra - 1arna +),)+). 0armoni 3 rupa

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


2.2 Aplik si Se!i Men$ap#ikasi ba%asa seni &isua# dan media da#am pen$%asi#an (orak teknik #ipatan dan $untin$an) Murid dapat men$eta%ui dan mema%ami ba%asa seni &isua#* media* serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an (orak #ipatan dan $untin$an) +)+), Men$ena# dan men'atakan jenis-jenis media +)+),), A#at - $untin$ +)+),)+ Ba%an - kertas #ukisan* kertas 1arna* maja#a% dan $am +)+)+ Men$eta%ui pen$$unaan media serta teknik dan proses da#am pen$%asi#an kar'a +)+)+), Teknik - #ipatan dan $untin$an

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


2." Ekspresi Kre ti# "en4a%iran idea me#a#ui pe#ba$ai sumber* kajian* dan tekno#o$i da#am pen$%asi#an (orak teknik #ipatan dan $untin$an) Murid dapat men$ap#ikasikan pen$eta%uan dan ke2a%aman ba%asa seni &isua#* media serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an kar'a) +).), Memi#i% dan memanipu#asi ba%an se(ara kreati2 +).)+ Men$$unakan ba%asa seni &isua# da#am pen$%asi#an kar'a +).). Men$ap#ikasikan proses dan teknik 'an$ sesuai da#am pen$%asi#an kar'a

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


2.$ Apresi siSe!i Apresiasi ter%adap kar'a sendiri dan rakan berpandukan ba%asa seni &isua#* sejara% seni dan buda'a) Murid dapat membuat apresiasi ter%adap kar'a sendiri dan rakan berpandukan ba%asa seni &isua#) +)5), Mempamerkan kar'a 'an$ di%asi#kan +)5)+ Men$%ar$ai dan men(eritakan kar'a sendiri dan rakan se(ara #isan

MMINGGU / TARIKH &

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


".1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan men$$unakan ba%asa BIDANG: Membuat Corak dan Rekaan AKTIVITI: Mobai# TEMA: A#am 6emu#a adi TA !K: 7in$karan !#ar seni &isua# 'an$ ada pada mobai#) ) Murid dapat men$ena#* mema%ami* dan men'atakan ba%asa seni &isua# 'an$ ada pada mobai#) .),), !nsur seni .),),), Bentuk - konkrit .),),)+ Ruan$ - n'ata .),)+ "rinsip rekaan .),)+), Imban$an - simetri atau tidak simetri atau $abun$an imban$an .),)+)+ Ritma dan per$erakan 3 susun atur pada mobai#

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN ".2 Aplik si Se!i

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$eta%ui dan

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


Men$ap#ikasi ba%asa seni &isua# dan media ) mema%ami ba%asa seni &isua#* media* serta proses pen$%asi#an mobai#) .)+), Men$ena# dan men'atakan jenis-jenis media .)+),), A#at - $untin$ .)+),)+ Ba%an - $am* ta#i* benan$* kad mani#a* kertas 1arna* da1ai kasar* straw board dan ba%an #ain 'an$ sesuai. .)+)+ Men$eta%ui pen$$unaan media serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an kar'a

da#am pen$%asi#an mobai#) dan teknik da#am

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN "." Ekspresi kre ti# "en4a%iran idea me#a#ui

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$ap#ikasikan pen$eta%uan dan ke2a%aman

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


pe#ba$ai sumber* kajian* dan tekno#o$i da#am pen$%asi#an mobai#) ba%asa seni &isua#* media serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an kar'a) .).), Memi#i% dan memanipu#asi ba%an se(ara kreati2 .).)+ Men$$unakan ba%asa seni &isua# da#am pen$%asi#an kar'a .).). Men$ap#ikasikan proses dan teknik 'an$ sesuai da#am pen$%asi#an kar'a

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN ".$ Apresi si Se!i Apresiasi ter%adap kar'a

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat membuat apresiasi ter%adap kar'a

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


sendiri dan rakan berpandukan ba%asa seni &isua#* sejara% seni dan buda'a) sendiri dan rakan berpandukan ba%asa seni &isua#) .)5), Mempamerkan kar'a 'an$ di%asi#kan .)5)+ Men$%ar$ai dan men(eritakan kar'a sendiri dan rakan se(ara #isan

MMINGGU / TARIKH '

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN BIDANG: Membuat Corak dan

STANDARD KANDUNGAN ".1 Persepsi Estetik Membuat persepsi

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$ena#* mema%ami* dan men'atakan

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


dan men$$unakan ba%asa seni &isua# 'an$ ada pada boneka) Rekaan AKTIVITI: Boneka TEMA: A#am 6emu#a adi atau Objek Buatan Manusia TA !K: Ku(in$ ) ba%asa seni &isua# 'an$ ada pada boneka) .),), !nsur seni .),),), Bentuk - konkrit .),),)+ a#inan - sentu% dan tampak .),)+ "rinsip rekaan .),)+), Imban$an - simetri

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN ".2 Aplik si Se!i Men$ap#ikasi ba%asa

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$eta%ui dan ke2a%aman ba%asa seni

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


seni &isua# dan media da#am pen$%asi#an boneka) ) &isua#* media*serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an boneka) .)+), Men$ena# dan men'atakan jenis-jenis media .)+),), A#at - $untin$ .)+),)+ Ba%an - span* $am* ba%an kutipan* dan ba%an #ain 'an$ sesuai .)+)+ Men$eta%ui pen$$unaan media serta proses dan teknik da#am proses pen$%asi#an kar'a)

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN "." Ekspresi kre ti# "en4a%iran idea me#a#ui

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$ap#ikasikan pen$eta%uan dan ke2a%aman

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


pe#ba$ai sumber* kajian* dan tekno#o$i da#am pen$%asi#an boneka) ba%asa seni &isua#* media serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an kar'a) .).), Memi#i% dan memanipu#asi ba%an se(ara kreati2 .).)+ Men$$unakan ba%asa seni &isua# da#am pen$%asi#an kar'a .).). Men$ap#ikasikan proses dan teknik 'an$ sesuai da#am pen$%asi#an kar'a

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN ".$ Apresi si Se!i Apresiasi ter%adap

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat membuat apresiasi ter%adap kar'a

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


kar'a sendiri dan rakan berpandukan ba%asa seni &isua#* sejara% seni dan buda'a) sendiri dan rakan berpandukan ba%asa seni &isua#) .)5), Membuat persemba%an boneka 'an$ di%asi#kan .)5)+ Men$%ar$ai dan men(eritakan kar'a sendiri dan rakan se(ara #isan

MMINGGU / TARIKH (

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN BIDANG: Membuat Corak dan

STANDARD KANDUNGAN ".1 Persepsi Estetik Membuat persepsi

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$ena#* mema%ami*dan men'atakan

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


dan men$$unakan ba%asa seni &isua# 'an$ ada pada boneka) Rekaan AKTIVITI: Topen$ TEMA: A#am 6emu#a adi atau Objek Buatan Manusia TA !K: Topen$ 6erkup ) ba%asa seni &isua# 'an$ ada pada topen$ serkup) .),), !nsur seni .),),), Bentuk - konkrit .),),)+ a#inan - tampak dan sentu% .),),). Ruan$ - n'ata .),)+ "rinsip rekaan .),)+), Imban$an - simetri

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN ".2 Aplik si Se!i Men$ap#ikasi ba%asa

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$eta%ui dan mema%ami ba%asa seni

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


seni &isua# dan media da#am pen$%asi#an topen$) &isua#* media serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an topen$ serkup) .)+), Men$ena# dan men'atakan jenis-jenis media .)+),), A#at - $untin$ .)+),)+ Ba%an - kertas 'an$ sesuai atau kad mani#a* kra'on* pense# 1arna , oil pastel, $am * dan ba%an %iasan 'an$ sesuai .)+)+ Men$eta%ui pen$$unaan media serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an kar'a

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN "." Ekspresi kre ti# "en4a%iran idea me#a#ui pe#ba$ai sumber* kajian*

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$ap#ikasikan pen$eta%uan dan ke2a%aman ba%asa seni &isua#* media

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


dan tekno#o$i da#am pen$%asi#an topen$ serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an kar'a) .).), Memi#i% dan memanipu#asi ba%an se(ara kreati2 .).)+ Men$$unakan ba%asa seni &isua# da#am pen$%asi#an kar'a .).). Men$ap#ikasi proses dan teknik 'an$ sesuai da#am pen$%asi#an kar'a

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN ".$ Apresi si Se!i Apresiasi ter%adap kar'a sendiri dan rakan berpandukan ba%asa

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat membuat apresiasi ter%adap kar'a sendiri dan rakan berpandukan ba%asa seni

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


seni &isua#* sejara% seni dan buda'a) &isua#) .)5), Men$%ar$ai dan men(eritakan kar'a sendiri dan rakan se(ara #isan .)5)+ Me#akonkan 1atak topen$ 'an$ di%asi#kan

MMINGGU / TARIKH )

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN BIDANG: Men$ena# Kra2 Tradisiona# AKTIVITI:

STANDARD KANDUNGAN $.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan men$$unakan ba%asa seni &isua# 'an$ ada

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$ena#* mema%ami* dan men'atakan ba%asa seni &isua# 'an$ ada pada an'aman ke#arai

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


pada an'aman) 5),), !nsur seni 5),),), Garisan - #urus 5),),)+ Rupa - $eometri 5),),). a#inan - tampak dan An'aman TEMA: A#am 6emu#a adi TA !K: An'aman 6iku Ke#uan$ sentu% 5),),)5 /arna - primer atau sekunder atau $abun$an kedua-dua 1arna 5),)+ "rinsip rekaan 5),)+), 0armoni - ke#arai 5),)+)+ Kontra - 1arna

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN $.2 Aplik si Se!i Men$ap#ikasi ba%asa seni &isua# dan media da#am pen$%asi#an

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$eta%ui dan mema%ami ba%asa seni &isua#* media* serta proses dan teknik da#am

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


an'aman pen$%asi#an an'aman ke#arai den$an men$$unakan ba%an sebenar atau ba%an $antian) 5)+), Men$ena# dan men'atakan jenis media 5)+),), A#at - $untin$ 5)+),)+ Ba%an - men$kuan$ atau pandan atau kertas 1arna* dan $am 5)+)+ Mema%ami teknik 'an$ sesuai da#am pen$%asi#an kar'a 5)+)+), Teknik - an'aman

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN $." Ekspresi Kre ti# "en4a%iran idea me#a#ui pe#ba$ai sumber* kajian* dan tekno#o$i da#am pen$%asi#an an'aman)

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$ap#ikasikan pen$eta%uan dan ke2a%aman ba%asa seni &isua#* media serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


kar'a) 5).), Memi#i% dan memanipu#asi ba%an se(ara kreati2 5).)+ Men$$unakan ba%asa seni &isua# da#am pen$%asi#an kar'a 5).). Men$ap#ikasi proses dan teknik 'an$ sesuai da#am pen$%asi#an kar'a

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN $.$ Apresi si Se!i Apresiasi ter%adap kar'a sendiri dan rakan berpandukan ba%asa seni &isua#* sejara%

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat membuat apresiasi ter%adap kar'a sendiri dan rakan berpandukan ba%asa seni &isua#)

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


seni dan buda'a) 5)5), Mempamerkan kar'a 'an$ di%asi#kan 5)5)+ Men$%ar$ai dan men(eritakan kar'a sendiri dan rakan se(ara #isan

MMINGGU / TARIKH 1*

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN BIDANG: Men$ena# Kra2 Tradisiona# AKTIVITI: A#at "erta%anan Diri

STANDARD KANDUNGAN $.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan men$$unakan ba%asa seni &isua# 'an$ ada pada mode# a#at perta%anan diri)

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$ena#* mema%ami* dan men'atakan ba%asa seni &isua# 'an$ ada pada mode# a#at perta%anan diri) 5),), !nsur seni

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


5),),), Bentuk - konkrit 5),),)+ /arna - tertier dan neutra# 5),)+ "rinsip rekaan TEMA: Objek Buatan Manusia TA !K: "aran$ 5),)+), Imban$an - tidak simetri

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN $.2 Aplik si Se!i Men$ap#ikasi ba%asa seni &isua# dan media da#am pen$%asi#an mode# a#at perta%anan diri)

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$eta%ui dan mema%ami ba%asa seni &isua#* media serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an kar'a) 5)+), Men$ena# dan

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


men'atakan jenis media 5)+),), A#at - $untin$ 5)+),)+ Ba%an - kad atau kertas teba#* (at poster* oil pastel* $am* dan ba%an %iasan 'an$ sesuai 5)+)+ Men$eta%ui pen$$unaan media serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an kar'a)

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN $." Ekspresi Kre ti# "en4a%iran idea me#a#ui pe#ba$ai sumber* kajian* dan tekno#o$i da#am pen$%asi#an mode# a#at perta%anan diri)

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$ap#ikasikan pen$eta%uan dan ke2a%aman ba%asa seni &isua#* media serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an kar'a

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


5).), Memi#i% dan memanipu#asi ba%an se(ara kreati2 5).)+ Men$$unakan ba%asa seni &isua# da#am pen$%asi#an kar'a 5).). Men$ap#ikasikan proses dan teknik 'an$ sesuai da#am pen$%asi#an kar'a

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN $.$ Apresi si Se!i Apresiasi ter%adap kar'a sendiri dan rakan berpandukan ba%asa seni &isua#* sejara% seni dan buda'a)

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat membuat apresiasi ter%adap kar'a sendiri dan rakan berpandukan ba%asa seni &isua#) 5)5), Mempamerkan kar'a 'an$ di%asi#kan

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


5)5)+ Men$%ar$ai dan men(eritakan kar'a sendiri dan rakan se(ara #isan

MMINGGU / TARIKH 11

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN BIDANG: Men$ena# Kra2 Tradisiona# AKTIVITI: A#at "erta%anan Diri TEMA:

STANDARD KANDUNGAN $.1 Persepsi Estetik Membuat persepsi dan men$$unakan ba%asa seni &isua# 'an$ ada pada mode# a#at perta%anan diri)

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$ena#* mema%ami* dan men'atakan ba%asa seni &isua# 'an$ ada pada mode# a#at perta%anan diri) 5),), !nsur seni 5),),), Bentuk - konkrit

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


5),),)+ /arna - tertier dan neutra# 5),)+ "rinsip rekaan 5),)+), Imban$an - tidak Objek Buatan Manusia TA !K: Keris simetri

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN $.2 Aplik si Se!i Men$ap#ikasi ba%asa seni &isua# dan media da#am pen$%asi#an mode# a#at perta%anan diri)

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$eta%ui dan mema%ami ba%asa seni &isua#* media serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an kar'a) 5)+), Men$ena# dan men'atakan jenis media

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


5)+),), A#at - $untin$ 5)+),)+ Ba%an - kad atau kertas teba#* (at poster* oil pastel* $am* dan ba%an %iasan 'an$ sesuai 5)+)+ Men$eta%ui pen$$unaan media serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an kar'a)

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN $." Ekspresi Kre ti# "en4a%iran idea me#a#ui pe#ba$ai sumber* kajian* dan tekno#o$i da#am pen$%asi#an mode# a#at perta%anan diri)

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$ap#ikasikan pen$eta%uan dan ke2a%aman ba%asa seni &isua#* media serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an kar'a 5).), Memi#i% dan

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


memanipu#asi ba%an se(ara kreati2 5).)+ Men$$unakan ba%asa seni &isua# da#am pen$%asi#an kar'a 5).). Men$ap#ikasikan proses dan teknik 'an$ sesuai da#am pen$%asi#an kar'a

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN $.$ Apresi si Se!i Apresiasi ter%adap kar'a sendiri dan rakan berpandukan ba%asa seni &isua#* sejara% seni dan buda'a)

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat membuat apresiasi ter%adap kar'a sendiri dan rakan berpandukan ba%asa seni &isua#) 5)5), Mempamerkan kar'a 'an$ di%asi#kan 5)5)+ Men$%ar$ai dan

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


men(eritakan kar'a sendiri dan rakan se(ara #isan

MMINGGU / TARIKH 12

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN BIDANG: Men$ena# Kra2 Tradisiona# AKTIVITI: A#at "er%iasan Diri TEMA: Objek Buatan Manusia

STANDARD KANDUNGAN $.1 Persepsi Estetik

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$ena#*

CATATAN

"ersepsi dan pema%aman mema%ami* dan men'atakan ba%asa seni &isua# iaitu ba%asa seni &isua# 'an$ ada ja#inan* ritma a#am bentuk* dan ruan$* pada mode# a#at perta%anan diri) per$erakan 5),), !nsur seni da#am 5),),)+ /arna - tertier dan %armoni* serta

'an$ terdapat pada objek 5),),), Bentuk - konkrit benda

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


pen$%asi#an a#at per%iasan diri) neutra# 5),)+ "rinsip rekaan 5),)+), Imban$an - tidak simetri

TA !K: Rantai 7e%er

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN $.2 Aplik si Se!i

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$eta%ui dan

CATATAN

Ap#ikasi pen$eta%uan dan mema%ami ba%asa seni ke2a%aman ba%asa seni &isua#* media serta proses dan &isua# menerusi teknik da#am pen$%asi#an kar'a) 5)+), Men$ena# dan men'atakan jenis media 5)+),), A#at - $untin$ penentuan media dan teknik da#am akti&iti seni)

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


5)+),)+ Ba%an - benan$* kertas 1arna* kertas maja#a%* ba%an- ba%an %iasan 'an$ sesuai dan $am 5)+)+ Men$eta%ui pen$$unaan media serta proses dan teknik da#am pen$%asi#an kar'a)

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN $." Ekspresi Kre ti# "en4a%iran idea me#a#ui pe#ba$ai sumber* kajian* dan tekno#o$i da#am pen$%asi#an per%iasan diri

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat men$ap#ikasikan pen$eta%uan dan ke2a%aman ba%asa seni &isua#* media serta proses dan mode# teknik da#am pen$%asi#an kar'a 5).), Memi#i% dan memanipu#asi ba%an se(ara kreati2

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3


5).)+ Men$$unakan ba%asa seni &isua# da#am pen$%asi#an kar'a 5).). Men$ap#ikasikan proses dan teknik 'an$ sesuai da#am pen$%asi#an kar'a

MMINGGU / TARIKH

BIDANG / TEMA / TAJUK PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN $.$ Apresi si Se!i Apresiasi ter%adap kar'a sendiri dan rakan berpandukan ba%asa seni &isua#* sejara% seni dan buda'a)

STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat membuat apresiasi ter%adap kar'a sendiri dan rakan berpandukan ba%asa seni &isua#) 5)5), Mempamerkan kar'a 'an$ di%asi#kan 5)5)+ Men$%ar$ai dan men(eritakan kar'a sendiri dan rakan se(ara #isan

CATATAN

RANCANGAN PELAJARAN SEMESTER DSV TAHUN 3