Anda di halaman 1dari 106

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL

ASASLAKSANAAN RINTIS PAV


MODUL PEMBELAJARAN TINGKATAN 1

PENDIDIKAN MORAL

2014

ii

MODUL PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV)


MODUL JATI DIRI

- PENDIDIKAN MORAL
TINGKATAN 1

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

iii

Copyright 2013 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Aras 4-8, Blok E9, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62600 Putrajaya

Cetakan Pertama 2013 Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 WP Putrajaya

iv

KANDUNGAN

1. RUKUN NEGARA 2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 3. PENDAHULUAN a. Objektif Modul b. Kandungan Modul 4. MODUL PEMBELAJARAN UNIT 1: DIRI, KELUARGA DAN PERSAHABATAN UNIT 2: DIRI, KOMUNITI DAN MASYARAKAT UNIT 3: MORALIRI, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

vi vii

1 2

3 33 57

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut :

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

vi

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

vii

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

MODUL PENDIDIKAN MORAL

PENDAHULUAN Modul ini memberi pendedahan kepada aspek pengetahuan dan kemahiran asas murid berdasarkan penaakulan moral, perasaan moral dan perlakuan moral bagi membentuk jati diri murid selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Pembinaan modul ini juga memberi tumpuan kepada usaha memupuk kekuatan kerohanian dan moraliti murid melalui penghayatan dan amalan nilai-nilai universal untuk melengkapkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran kebolehkerjaan.

OBJEKTIF MODUL Modul ini membolehkan murid: 1. Mengenal pasti nilai-nilai universal berasaskan prinsip moral. 2. Mengamalkan budi pekerti mulia berasaskan prinsip moral. 3. Mengamalkan perlakuan bermoral secara bertanggungjawab dan akauntabiliti. 4. Melaksanakan tanggungjawab moral dan sosial untuk kesejahteraan diri dengan keluarga,jiran,sekolah,masyarakat dan negara. 5. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal dalam kehidupan seharian bagi melengkapkan diri dengan pengetahuan dankemahiran kebolehkerjaan.

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

KANDUNGAN MODUL Modul ini mengandungi 3 unit pembelajaran.

TEMA 1 : DIRI, KELUARGA DAN PERSAHABATAN Dalam Tema 1, murid mempelajari cara mencapai kecemerlangan diri, keluarga dan persahabatan dengan mengamalkan pegangan agama bagi melaksanakan tanggungjawab terhadap diri, keluarga dan persahabatan.

TEMA 2 : DIRI, KOMUNITI DAN MASYARAKAT Dalam Tema 2, murid mengaplikasikan kecemerlangan diri terhadap komuniti dan masyarakat dengan mengamalkan gaya hidup sihat, mengekalkan kesejahteraan hidup berjiran, menjaga keselamatan tempat kediaman, dan mengekalkan keindahan alam sekitar di tempat awam.

TEMA 3 : MORALITI, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG Dalam Tema 3, murid dapat mematuhi moraliti, peraturan dan undang-undang melalui amalan adab di rumah, cara mengelakkan ketagihan, mematuhi peraturan di sekolah, mengamalkan peraturan di dalam keluarga dan mematuhi Hak Kanak-Kanak.

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

MENGENAL KECEMERLANGAN DIRI, KELUARGA DAN PERSAHABATAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Mengenal pasti kepelbagaian agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia.

OBJEKTIF KHUSUS Pada akhir pembelajaran ini murid boleh: 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Menyatakan kepelbagaian agama di Malaysia dengan betul Menyatakan kepelbagaian kepercayaan di Malaysia dengan betul Menyatakan kesedaran kewujudan tempat ibadat bagi setiap agama Malaysia dengan tepat 1.1.4 Melaksanakan amalan beribadat mengikut agama masing-masing dengan betul di

PENERAPAN NILAI 1. Kepercayaan Kepada Tuhan 2. Bertanggungjawab 3. Rasional

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN Agama dan kepercayaan merupakan satu bentuk pegangan dan amalan yang dianuti oleh masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Kepelbagaian agama dan kepercayaan menunjukkan wujudnya tempat-tempat ibadat bagi melaksanakan amalan ibadat mengikut agama masingmasing. Maklumat berkaitan dengan kepelbagaian agama, kepercayaan, tempat beribadat dan amalan boleh diperoleh melalui pelbagaisumber. Media elektronik : Radio Televisyen Internet http://www.google.com.my/search?q=tempat+ibadat+di+malaysia&hl=en&rlz=I WIPRFA_MY4408&prmd=imxns&tbrn=isch&tbro=u&source=univ&sa=x&ei=pb o http://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A0oGdbvN_7FONl8Ap WJXNyoA?ei=UTF-8&p=gambar%20sambutan%20perayaan%20di%20 malaysia&rd=r1&meta=vc%3Dmy&fp_ip=my&fr2=tab-web&fr=yfp-t-701-s Media cetak : Surat khabar Majalah KANDUNGAN/FAKTA Maksud Perkataan a. kepercayaan b. masyarakat c. ibadat

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN 1. 2. 3. 4. Petikan Kepelbagaian Agama dan Kepercayaan di Malaysia Gambar rumah ibadat Lembaran kerja Borang senarai semak

TUGASAN 1. Murid membaca dan menyatakan kepelbagaianagama dan kepercayaan di Malaysia secara lisan.(Lampiran 1A) 2. Murid menyusun huruf untuk membina perkataan bagi menyatakan kepelbagaian agama di Malaysia.(Aktiviti 1.1.1) 3. Murid menyusun huruf untuk membina perkataan bagi menyatakan kepelbagaian kepercayaan di Malaysia.(Aktiviti 1.1.2) 4. Murid memadankan perkataan dengan gambar sambutan perayaan yang menunjukkan kepelbagaian agama dan kepercayaan di Malaysia. (Aktiviti 1.1.3) 5. Murid mencari perkataan tersembunyi bagi menyatakan kepelbagaian agama dan kepercayaan di Malaysia.(Lampiran 1B) 6. Murid menamakan tempat ibadat di Malaysia berdasakan gambar yang disediakan.(Aktiviti 1.1.4) 7. Murid melengkapkan senarai semak yang disediakan berkaitan dengan amalan beribadat. (Aktiviti 1.1.4)

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

LANGKAH KERJA 1. Memahami petikan Kepelbagaian Agama dan Kepercayaan di Malaysia. 2. Berbincang dalam kumpulan untuk menyatakan kepelbagaian agama dan kepercayaan di Malaysia. 3. Menyusun huruf untuk membina perkataan. 4. Meneliti gambar sambutan perayaan kepelbagaian agama dan kepercayaan di Malaysia. 5. Memadankan perkataan dengan gambar. 6. Mencari perkataan tersembunyi. 7. Menamakan tempat ibadat. 8. Melengkapkan senarai semak.

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

LAMPIRAN 1A Arahan: Baca petikan di bawah dengan teliti. Kepelbagaian Agama dan Kepercayaan Masyarakat Malaysia Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum. Keunikan setiap kaum boleh dilihat melalui kepelbagaian agama dan kepercayaan. Antara agama yang dianuti oleh masyarakat di negara ini ialah agama Islam, Hindu, Buddha, Kristian dan Sikh. Manakala kepercayaan yang diamalkan oleh sesetengah masyarakat di Malaysia pula ialah kepercayaan Animisme, Taoisme dan Konfusianisme. Kepelbagaian ini memperlihatkan keamanan dan keharmonian kehidupan masyarakat di Malaysia dalam menyambut pelbagai jenis sambutan perayaan bagi mencapai kecemerlangan diri, keluarga dan persahabatan. Dalam kumpulan secara berpasangan, bincangkan kepelbagaian agama dan kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat di Malaysia. Nyatakan hasil perbincangan anda di dalam kelas. Jawab soalan di bawah ini.

1. Nyatakan agama yang diamalkan oleh kaum di Malaysia. a. b. c. d. e. 2. Nyatakan kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat di Malaysia. a. c. b. d.

3. Apakah tujuan kita perlu menghormati perayaan agama kaum lain? a. c. b.

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 1.1 (1.1.1)

Arahan: Susun huruf-huruf di bawah menjadi perkataan yang betul bagi menyatakan kepelbagaian agama di Malaysia.

1.

2.

3.

4.

5.

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 1.1 (1.1.2)

Arahan: Susun huruf-huruf di bawah menjadi perkataan yang betul bagi menyatakan kepelbagaian kepercayaan di Malaysia.

1.

2.

3.

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 1.1 (1.1.3) Arahan: Padankan perkataan dengan gambar sambutan perayaan mengikut agama dan kepercayaan di Malaysia dengan betul.

Deepavali a

Hari Raya Aidilfi itri

m Krismas

Tahun Baru a Cin

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

Ceng Beng

Thaip pongga al

Chap Goh M

Mei

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

LAMPIRAN 1B AGAMA DAN KEPERCA YAAN DI MALA YSIA

S L A S H R C W R I F F P M H

Y E M S U I C O F N O K I Q O

T U V U W A E F C P Y A W B O

F A Y D B Z C Y I J W N N A Y

E Z O N W Y E L A X P I O S L

R G G I N H Y C Q V Z M P I D

C Y W H S N I K W L L I D E Y

D P K J Q M R Y P W Z S V R Q

I U Z W W I E T S L L M O C H

L H A D S H E D G G G A W G J

X P H T J M K B U D D H A G K

L I I Q A L R I B H T R R W C

S A K L O P M Q S H E Z O M M

N Q S U F I V P W X B B L V G

W I L B Y Y L B I Y D J D W Q HINDU KRISTIAN

ANIMISMA ISLAM SIKH

BUDDHA KONFOCIUSME TAOISME

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 1.1 (1.1.4) Arahan: Baca dengan teliti penyataan di bawah. Tandakan (/) bagi penyataan yang dilakukan dan (X) bagi penyataan tidak dilakukan. BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BUTIRAN Saya bersembahyang setiap hari. Saya bersembahyang di tempat beribadat setiap minggu. Saya dimarahi oleh ibu bapa sekiranya tidak bersembahyang. Saya takut akan balasan tuhan sekiranya tidak melakukan amalan ibadat. Saya hanya melakukan amal ibadat jika disuruh oleh ibu bapa sahaja. Saya juga menyuruh adik saya bersembahyang. Saya selalu menyertai program yang dianjurkan oleh tempat ibadat di kawasan kediaman saya. Saya juga menderma sejumlah wang untuk kepentingan tempat beribadat saya. Saya selalu berbincang dengan rakan berkaitan dengan agama saya. Saya juga sanggup menyampaikan maklumat kepada rakan seagama dengan saya berkaitan dengan aktiviti keagamaan. YA TIDAK

Jumlah skor

SKOR 8 hingga 10 5 hingga 7 0 hingga 4

PENCAPAIAN Tahniah! Anda mengamalkan ajaran agama Kurang mengamalkan ajaran agama Tidak mengamalkan ajaran agama

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

UNIT 1.1 : KEPELBAGAIAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN DI MALAYSIA NAMA MURID NO.KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT TAJUK PROJEK

BIL 1 2 3 4

PERKARA YANG DINILAI Dapatmenyatakankepelbagaian agama di Malaysia. Dapatmenyatakankepelbagaiankepercayaa n di Malaysia. Kesedarankewujudantempatberibadat di Malaysia. Melaksanakanamalanberibadatmengikut agama masing-masing.

TRAMPIL YA TIDAK

CATATAN

TRAMPIL KEPUTUSA N TARIK H NAMA GURU DISAHKAN OLEH TANDATANGAN & TARIKH TANDATANGAN & TARIKH

TIDAK TRAMPI L

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

MENGENAL KECEMERLANGAN DIRI, KELUARGA DAN PERSAHABATAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Melaksanakan tanggungjawab untuk mencapai kecemerlangan diri

OBJEKTIF KHUSUS Pada akhir pembelajaran ini murid boleh : 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Menyenaraikan ciri-ciri penampilan diri yang baik dengan jelas. Menyatakan kesedaran mempunyai penampilan diri yang baik. Mengamalkan penampilan diri yang baik dalam kehidupan seharian.

PENERAPAN NILAI 1. 2. 3. 4. Rasional Hemah tinggi Kejujuran Kesederhanaan

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN Tanggungjawab untuk mencapai kecemerlangan diri boleh dilihat melalui seseorang individu yang mempunyai penampilan diri yang baik dan sedar terhadap potensi dirinya.Maklumat berkaitan kecemerlangan diri boleh diperoleh melalui pelbagaisumber. Media elektronik : LCD Komputer Media cetak : Surat khabar Majalah

KANDUNGAN/FAKTA Maksud Perkataan a. b. c. d. kecemerlangan penampilan terurus ditawarkan

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

PANDUAN KERJA BAHAN DAN PERALATAN Kad situasi Borang senarai semak

TUGASAN 1. Murid menyatakan ciri-ciri penampilan diri yang baik secara lisan. 2. Murid melengkapkan perkataan dengan huruf yang betul bagi menyatakan ciri-ciri penampilan yang baik. (Aktiviti 1.2.1) 3. Murid berbincang dalam kumpulan masing-masing bagi menjawab soalan yang terdapat dalam kad situasi. (Aktiviti 1.2.2) 4. Murid membaca dan memahami kajian kes yang disediakan. 5. Murid berbincang untuk mengenal pasti ciri-ciri penampilan diri Gita dan Raju. (Aktiviti 1.2.3) 6. Murid melengkapkan senarai semak yang disediakan berkaitan dengan ciri penampilan diri yang baik. (Lampiran 2A) LANGKAH KERJA 1. Melihat gambar ciri-ciri penampilan yang baik. 2. Melengkapkan perkataan dengan huruf yang betul. 3. Memberikan jawapan berdasarkan kad situasi. 4. Secara berkumpulan, murid berbincang untuk mengenal pasti ciri-ciri penampilan diri Raju dan Gita. 5. Secara berpasangan, murid diminta melengkapkan senarai semak yang disediakan.

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 1.2 (1.2.1)

Arahan: Lengkapkan perkataan di bawah dengan huruf yang betul bagi menyatakan ciri-ciri penampilan diri yang baik.

1.

Pakaian

k e

m r

a h

2.

Kasut

3.

Kuku

4.

Gigi

5.

Rambut

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 1.2 (1.2.2)

Arahan: Baca situasi di bawah dan jawab soalan berikutnya.

Setiap individu hendaklah mempunyai penampilan diri yang baik dalam kehidupan.

a. Berikan tiga ciri individu yang mempunyai penampilan diri yang baik. i. ii. iii.

b. Nyatakan sebab mengapa kita perlu mempunyai penampilan diri yang baik.

c. Berikan tiga cara kita dapat membina penampilan diri yang baik. i. ii. iii.

d. Berikan dua kesan jika kita tidak mempunyai penampilan diri yang baik. i. ii.

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 1.2 (1.2.3)

Situasi Raju dan Gita telah menghadiri satu sesi temuduga di sebuah syarikat yang terkemuka. Semasa sesi temuduga dijalankan, Raju telah ditegur oleh pegawai penemuduga kerana memakai selipar, berseluar pendek, berambut panjang dan keadaan diri yang tidak terurus. Kesan penampilan diri yang tidak terurus menyebabkan dia tidak ditawarkan bekerja di syarikat itu. Berbeza pula dengan Gita, dia telah menunjukkan penampilan diri yang sangat baik. Gita benar-benar bersedia menghadiri sesi temuduga itu dengan memakai pakaian yang kemas dan bersih. Gita akhirnya ditawarkan bekerja di syarikat itu.

Nyatakan penampilan diri yang ditunjukkan oleh Raju dan Gita Raju 1. 1. Gita

2.

2.

3.

3.

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

LAMPIRAN 2A Arahan: Lengkapkan senarai semak di bawah. BIL 1 2 3 4 5 PERNYATAAN Rakan saya berpakaian kemas Rakan saya memakai tali leher ke sekolah Rakan saya berambut pendek Rakan saya menyikat rambutnya setiap hari Rakan saya mencuci rambutnya dengan syampu 3 kali seminggu 1 kali sehari 6 Rakan saya menggosok gigi setiap hari 2 kali sehari 3 kali sehari 1 kali sehari 7 Rakan saya mandi setiap hari. 2 kali sehari 3 kali sehari 8 9 10 Rakan saya berkuku pendek Rakan saya sering memastikan kukunya sentiasa bersih Rakan saya sering memastikan kasutnya sentiasa bersih Jumlah skor TANDAKAN (/) ATAU (X)

SKOR 8-10 5-7 0-4 Tahniah! Sangat baik Sederhana baik Kurang baik

PENCAPAIAN

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD UNIT 1.2 : TANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI KECEMERLANGAN DIRI NAMA MURID NO.KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT TAJUK PROJEK

BIL 1 2 3 4

PERKARA YANG DINILAI Menyenaraikan cirri-ciripenampilandiri yang baik. Menyatakankesedaranmempunyaipenampil andiri yang baik. Mengamalkanpenampilandiri yang baik.

TRAMPIL YA TIDAK

CATATAN

TRAMPIL KEPUTUSA N TARIK H NAMA GURU DISAHKAN OLEH TANDATANGAN & TARIKH TANDATANGAN & TARIKH

TIDAK TRAMPI L

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

MENGENAL KECEMERLANGAN DIRI, KELUARGA DAN PERSAHABATAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3 Melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga.

OBJEKTIF KHUSUS Pada akhir pembelajaran ini murid boleh : 1.3.1 Menyatakan tanggungjawab diri dalam keluarga dengan jelas. 1.3.2 Menyatakan kesedaran tentang tanggungjawab dalam keluarga. 1.3.3 Mengamalkan sikap bertanggungjawab terhadap ahli keluarga.

PENERAPAN NILAI 1. Bertanggungjawab 2. Kasih sayang 3. Rasional

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN Institusi kekeluargaan merupakan sebuah institusi yang penting dalam membentuk kecemerlangan individu. Kesedaran tentang tanggungjawab diri terhadap keluarga mampu mewujudkan sebuah keluarga bahagia.Pelbagai maklumat berkaitan institusi kekeluargaan ini boleh diperoleh melalui pelbagai sumber.

Media elektronik : LCD Komputer

Media cetak : Surat khabar majalah

KANDUNGAN/FAKTA Maksud Perkataan a. layanan b. hayat

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN gambar Lembaran kerja Kad situasi

TUGASAN 1. Murid mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai bagi menyatakan tanggungjawab diri dalam keluarga.(Aktiviti 1.3.1) 2. Murid menyatakan kesedaran tentang tanggungjawab dalam keluarga berdasarkan gambar yang disediakan.(Aktiviti 1.3.2) 3. Murid menyatakan tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan kad situasi yang diedarkan dalam kumpulan. (Aktiviti 1.3.3)

LANGKAH KERJA 1. Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai bagi menyatakan tanggungjawab diri dalam keluarga. 2. Melihat gambar tanggungjawab dalam keluarga. 3. Secara kumpulan anda dikehendaki menyatakan tindakan berdasarkan kad situasi.

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 1.3 (1.3.1)

Arahan: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

menghormati

layanan bersopan

kasih sayang

bertanggungjawab

membantu

membalas jasa

1. Salah satu cara untuk menggembirakan hati mereka.

ibu bapa ialah dengan

2. Kita perlu tua daripada kita.

anggota keluarga yang lebih

3. Seseorang abang atau kakak perlulah pelajaran mereka. 4. Sebagai anak sulung dalam keluarga, saya mengawasi adik-adik dan menasihati mereka. 5. Setiap ahli keluarga perlu memberi kepada semua anggota keluarganya.

adik-adik dalam

6. Sikap saling menyayangi antara satu sama lain perlu diterapkan kepada anak- anak sejak kecil lagi agar di antara anak dengan ibu bapa berkekalan sehingga ke akhir hayat.

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 1.3 (1.3.2)

Tanggungjawab Diri Terhadap Keluarga

Aktiviti

1. Nyatakan situasi dalam gambar di atas ?

2. Nyatakan tanggungjawab anda terhadap keluarga. a. b. c.

3. Mengapakah anda perlu melaksanakan tanggungjawab terhadap keluarga ?

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 1.3 (1.3.3)

Hari ini adalah hari minggu. Ibu tidak berapa sihat. Tugas yang biasa dilakukannya tidak dapat

dilaksanakan pada hari tersebut.

1. Apakah tugas yang biasa dilakukan oleh ibu di rumah ? a. b. c.

2. Berdasarkan situasi di atas, apakah sepatutnya anda lakukan sebagai seorang anak ? a. b. c.

3. Mengapakah anda perlu membantu ibu di rumah ? a. b. c.

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD UNIT 1.3 : TANGGUNGJAWAB DIRI DALAM KELUARGA NAMA MURID NO.KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT TAJUK PROJEK

BIL 1 2 3 4

PERKARA YANG DINILAI Menyatakantanggungjawabdiridalamkeluarg a. Menyatakankesedarantentangtanggungjawa bdalamkeluarga. Mengamalkansikapbertanggungjawabterhad apahlikeluarga.

TRAMPIL YA TIDAK

CATATAN

TRAMPIL KEPUTUSA N TARIK H NAMA GURU DISAHKAN OLEH TANDATANGAN & TARIKH TANDATANGAN & TARIKH

TIDAK TRAMPI L

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

MENGENAL KECEMERLANGAN DIRI, KELUARGA DAN PERSAHABATAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4 Menjalin hubungan dengan rakan sebaya.

OBJEKTIF KHUSUS Pada akhir pembelajaran ini murid boleh : 1.4.1 Menyenaraikan ciri-ciri rakan sebaya yang baik dengan jelas. 1.4.2 Menyatakan perasaan mempunyai rakan sebaya 1.4.3 Membina hubungan persahabatan yang baik dengan rakan sebaya.

PENERAPAN NILAI 1. Bertanggungjawab 2. Rasional 3. Baik hati

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN Rakan sebaya merupakan elemen terpenting dalam membantu pembentukan sahsiah diri yang cemerlang. Kebolehan menilai ciri-ciri rakan sebaya yang baik dapat membantu mewujudkan hubungan persahabatan yang akrab.Maklumat berkaitan rakan sebaya ini boleh diperoleh melalui pelbagai sumber.

Media elektronik LCD Komputer

Media cetak Surat khabar majalah

KANDUNGAN/FAKTA Maksud Perkataan a. rakan sebaya b. prihatin c. mengunjungi

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN lembaran kerja borang senarai semak

TUGASAN 1. Murid mengisi huruf dalam kotak supaya menjadi perkataan yang betul. (Aktiviti 1.4.1) 2. Murid menyatakan perasaan mempunyai rakan sebaya. (Aktiviti 1.4.2) 3. Murid melengkapkan senarai semak berkaitan hubungan persahabatan yang baik dengan rakan sebaya. (Aktiviti 1.4.3)

LANGKAH KERJA 1. Mengisi huruf dalam kotak yang disediakan supaya menjadi perkataan yang betul. 2. 3. 4. 5. Menyatakan nama dua rakan baik anda. Menyatakan sebab memilih dua rakan itu. Menyatakan perasaan mempunyai rakan baik. Secara berpasangan anda dikehendaki melengkapkan senarai semak yang disediakan.

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 1.4 (1.4.1)

Arahan: Mengisi huruf dalam kotak di bawah supaya menjadi perkataan yang betul.

1.

b a j p b t

i a j i n g j t

t h

2.

3.

4.

n w

5.

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 1.4 (1.4.2)

1. Nyatakan dua nama rakan baik anda. a. b.

2. Mengapakah anda berkawan baik dengan mereka ? a. b. c.

3 Apakah perasaan anda mempunyai rakan baik ? a. b.

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 1.4 (1.4.3)

Arahan: Lengkapkan senarai semak di bawah dengan jawapan yang sesuai. BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. BUTIRAN Rakan anda suka membantu orang yang dalam kesusahan Rakan anda peramah dan mesra Rakan anda suka menonton televisyen sehingga larut malam Rakan anda sering berkongsi masalah dengan rakan sebaya Rakan anda suka bermain permainan video sepanjang hari Rakan anda suka meniru dalam peperiksaaan Rakan anda suka melawan guru Rakan anda mengucapkan salam ketika berjumpa dengan rakan sebaya Rakan anda sering membimbing rakan sebaya yang menghadapi masalah pembelajaran Rakan anda akan mengunjungi rakannya jika dia jatuh sakit YA TIDAK

SKOR 8-10 4-7 0-3 Tahniah! Sangat baik Baik Kurang baik

PENCAPAIAN

ModulPembelajaranPendidikan Moral Tingkatan 1

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD UNIT 1.4 :HUBUNGAN DENGAN RAKAN SEBAYA NAMA MURID NO.KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT TAJUK PROJEK

BIL 1 2 3 4

PERKARA YANG DINILAI Menyenaraikanciri-cirirakansebaya yang baik. Menyatakankesedaranmempunyairakanseba ya yang baik. Hubunganpersahabatan yang baikdenganrakansebaya.

TRAMPIL YA TIDAK

CATATAN

TRAMPIL KEPUTUSA N TARIK H NAMA GURU DISAHKAN OLEH TANDATANGAN & TARIKH TANDATANGAN & TARIKH

TIDAK TRAMPI L

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

MENGAPLIKASI KECEMERLANGAN DIRI DALAM KOMUNITI DAN MASYARAKAT

STANDARD PEMBELAJARAN 2.1 Mengamalkan gaya hidup sihat.

OBJEKTIF KHUSUS Pada akhir pembelajaran ini murid boleh : 2.1.1 Menyatakan cara-cara mengamalkan gaya hidup sihat dalam komuniti kejiranan. 2.1.2 Menyatakan kesedaran amalan gaya hidup sihat dalam komuniti kejiranan. 2.1.3 Menunjukkan amalan gaya hidup sihat dalam komuniti kejiranan.

PENERAPAN NILAI 1. 2. 3. 4. Hemah tinggi Kesederhanaan Rasional Toleransi

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN Gaya hidup sihat merupakan satu amalan yang harus dimiliki oleh setiap individu bagi membentuk peribadi yang menarik selaras dengan keperluan sosial dan perkembangan teknologi masa kini. Segala maklumat berkaitan gaya hidup sihat ini boleh diperoleh melalui pelbagai sumber. Media elektronik : Internet Komputer

Media cetak : Surat khabar majalah

KANDUNGAN/FAKTA

Maksud Perkataan a. silaturahim b. melepak c. institusi sosial

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN Gambar Lembaran kerja

TUGASAN 1. Murid memadankan gambar cara mengamalkan gaya hidup sihat dalam komuniti kejiranan dengan perkataan yang sesuai. (Aktiviti 2.1.1) 2. Murid melengkapkan ayat bagi menyatakan kesedaran amalan gaya hidup sihat dalam komuniti kejiranan. (Aktiviti 2.1.2) 3. Murid melengkapkan senarai semak gaya hidup sihat dalam komuniti kejiranan. (Aktiviti 2.1.3)

LANGKAH KERJA 1. Menyatakan cara mengamalkan gaya hidup sihat dalam komuniti kejiranan berdasarkan pada situasi gambar yang disediakan. 2. Lengkapkan ayat bagi menyatakan kesedaran amalan gaya hidup sihat dalam komuniti kejiranan. 3. Secara berpasangan anda dikehendaki menilai amalan gaya hidup sihat dalam komuniti kejiranan dengan menandakan instrumen pada senarai semak yang disediakan.

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 2.1 (2.1.1) Arahan: Padankan gambar dengan jawapan yang betul.

Mencuri

Sukaneka

Menziarahi

Bersenam

Gotong -Royong

Melepak

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 2.1 (2.1.2) Arahan: Lengkapkan ayat dengan jawapan yang betul.

bersenam

menziarahi

melepak

sukaneka

mencuri

gotong-royong

1. Aktiviti mewujudkan perpaduan.

dalam kawasan kejiranan boleh

2. Dalam hidup berjiran, kita hendaklah yang ditimpa kemalangan. 3. Amalan

rakan kita

dapat melahirkan masyarakat yang sihat.

4. ketenteraman jiran tetangga.

sehingga

larut

malam

boleh

menganggu

5. Program

yang diadakan dalam kawasan perumahan

akan merapatkan hubungan silaturahim.

6. Perbuatan masyarakat.

akan melemahkan institusi sosial dalam

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 2.1 (2.1.3) Arahan: Baca dengan teliti penyataan di bawah. Tandakan (/) bagi penyataan yang betul dan (X) bagi penyataan yang salah. BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BUTIRAN Anda mengenali jiran yang tinggal berdekatan dalam kawasan perumahan yang didiami. Anda sentiasa melibatkan diri dalam program gotongroyong yang dianjurkan di kawasan perumahan anda. Anda tidak melawat jiran yang ditimpa kemalangan. Anda selalu melakukan aktiviti bersenam bersama-sama jiran anda. Perbuatan melepak boleh menganggu ketenteraman jiran anda. Anda mengambil sesuatu barang kepunyaan jiran tanpa kebenarannya. Pada hari Deepavali, anda mengunjungi rumah jiran anda. Anda tidak bertegur sapa dengan jiran. Anda melaporkan kepada pihak polis jika ada seseorang yang mencurigakan berada dalam kawasan kejiranan anda. BETUL SALAH

10.

Anda membuang sampah dalam tong sampah jiran anda.

Jumlah skor

Skor 8 hingga 10 4 hingga 7 0 hingga 3

Pencapaian Syabas! Anda seorang jiran yang baik Memuaskan! Anda perlu tingkatkan hubungan dengan jiran Lemah! Anda perlu mengubah sikap negatif terhadap jiran

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

UNIT 2.1 : AMALAN GAYA HIDUP SIHAT NAMA MURID NO.KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT TAJUK PROJEK

BIL 1 2 3 4

PERKARA YANG DINILAI Menyatakan cara mengamalkan gaya hidup sihat dalam komuniti kejiranan. Menyatakan kesedaran amalan gaya hidup sihat dalam komuniti kejiranan. Melaksanakan amalan gaya hidup sihat dalam komuniti kejiranan.

TRAMPIL YA TIDAK

CATATAN

TRAMPIL KEPUTUSA N TARIK H NAMA GURU DISAHKAN OLEH TANDATANGAN & TARIKH TANDATANGAN & TARIKH

TIDAK TRAMPI L

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

MENGAPLIKASI KECEMERLANGAN DIRI DALAM KOMUNITI DAN MASYARAKAT

STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Mengekalkan kesejahteraan hidup berjiran.

OBJEKTIF KHUSUS Pada akhir pembelajaran ini murid boleh : 2.2.1 Mengenal pasti latar belakang jiran tetangga dengan betul. 2.2.2 Menyatakan kesedaran hidup berjiran yang baik. 2.2.3 Mengamalkan cara hidup berjiran yang baik.

PENERAPAN NILAI 1. Hemah tinggi 2. Kejujuran 3. Bertanggungjawab

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN Jiran merupakan individu yang tinggal berhampiran dengan tempat kediaman kita. Kesedaran kepada keperluan hidup berjiran sangat penting dalam membentuk sebuah masyarakat yang harmoni. Amalan cara hidup berjiran yang baik perlu dipraktikkan pada peringkat awal untuk mencapai kecemerlangan diri dalam komuniti dan masyarakat. Segala maklumat berkaitan jiran ini boleh diperoleh melalui pelbagai sumber.

Media elektronik : LCD Komputer

Media cetak : Surat khabar majalah

KANDUNGAN/FAKTA Maksud Perkataan

1. labuhkan 2. pembetung 3. muafakat

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN Lembaran kerja Borang senarai semak

TUGASAN 1. Murid menyebut nama empat orang jiran yang tinggal berdekatan dengan rumah mereka. 2. 3. 4. 5. Murid melengkapkan maklumat latar belakang jiran mereka. (Aktiviti 2.2.1) Murid melafaz pantun Hidup Sepakat Membawa Berkat. Murid menyatakan perasaan mempunyai jiran yang baik. (Aktiviti 2.2.2) Murid melengkapkan senarai semak Cara Hidup Berjiran Yang Baik. (Aktiviti 2.2.3)

LANGKAH KERJA 1. Senaraikan empat orang jiran yang tinggal berhampiran dengan anda. 2. Lengkapkan maklumat latar belakang seorang jiran yang tinggal berhampiran dengan anda pada lampiran yang disediakan. 3. Mendengar lagu. 4. Menyayikan lagu bersama-sama. 5. Menyatakan perasaan berdasarkan bahan rangsangan.

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 2.2 (2.2.1) Arahan: Lengkapkan maklumat berkaitan dengan jiran anda. BIL 1 2 3 4 5 6 7 Nama Jiran : Bangsa : Agama : Jantina : Pekerjaan : Bilangan Ahli Keluarga : Hobi : MAKLUMAT

BIL 1 2 3 4 5 6 7 Nama Jiran : Bangsa : Agama : Jantina : Pekerjaan : Bilangan Ahli Keluarga : Hobi :

MAKLUMAT

BIL 1 2 3 4 5 6 7 Nama Jiran : Bangsa : Agama : Jantina : Pekerjaan : Bilangan Ahli Keluarga : Hobi :

MAKLUMAT

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 2.2(2.2.2) Arahan: Baca dan fahamkan pantun ini dan jawab soalan di bawah.

Hidup Sepakat Membawa Berkat Hendak belayar ke Teluk Betung, Sambil mencuba labuhkan pukat, Bulat air kerana pembetung, Bulat manusia kerana muafakat. Pokok bunga penghias taman, Ditanam bersama cendawan, Kenali jiran erat kemesraan, Moga terjalin ikatan perpaduan. Manis sungguh buah kuini, Apa kurangnya buah belimbing, Bantumembantu amalan murni, Bagai aur dengan tebing.

(http://pejuangsastera.blogspot.com/2010/11/aspek-kejiranan-dalam- pantunmelayu.html)

1. Apakah perasaan mempunyai jiran yang baik ? a. b.

2. Berikan kebaikan hidup berjiran. a. b.

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 2.2 (2.2.3) Arahan: Baca dengan teliti penyataan di bawah. Tandakan (/) bagi penyataan yang betul dan (X) bagi penyataan yang salah. BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. BUTIRAN Anda menolong jiran yang baharu berpindah di kawasan perumahan anda. Anda mengawasi kawasan kediaman jiran anda jika dia balik ke kampung. Anda sentiasa memberi buah tangan kepada jiran anda jika balik dari melancong. Anda memasang radio dan televisyen dengan bunyi yang kuat sehingga menganggu jiran. Anda membunyikan enjin motosikal dengan kuat. Anda bertutur menggunakan bahasa yang sopan dengan jiran anda. Anda membantu jiran mengangkat kain di jemuran semasa ketiadaannya. Anda membuka surat kepunyaan jiran anda. Anda menganggu binatang peliharan jiran anda. Anda sering mengulangkaji pelajaran bersama-sama dengan jiran. Jumlah skor BETUL SALAH

Skor 8 hingga 10 4 hingga 7 0 hingga 3

Pencapaian Syabas! Anda seorang jiran yang baik Memuaskan! Anda perlu tingkatkan hubungan dengan jiran Lemah! Anda perlu mengubah sikap negatif terhadap jiran

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

UNIT 2.2 : HIDUP BERJIRAN NAMA MURID NO.KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT TAJUK PROJEK

BIL 1 2 3 4

PERKARA YANG DINILAI Mengenal pasti latar belakang jiran tetangga. Menyatakan kesedaran hidup berjiran. Melaksanakan amalan hidup berjiran yang baik.

TRAMPIL YA TIDAK

CATATAN

TRAMPIL KEPUTUSAN

TIDAK TRAMPI L

TARIKH

NAMA GURU DISAHKAN OLEH

TANDATANGAN & TARIKH TANDATANGAN & TARIKH

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

MENGAPLIKASI KECEMERLANGAN DIRI DALAM KOMUNITI DAN MASYARAKAT

STANDARD PEMBELAJARAN 2.3 Menjaga keselamatan kawasan kediaman tanggungjawab bersama.

OBJEKTIF KHUSUS Pada akhir pembelajaran ini murid boleh : 2.3.1 Menyatakan cara menjaga keselamatan kawasan kediaman dengan betul. 2.3.2 Menyatakan perasaan hidup dalam kawasan kediaman yang selamat. 2.3.3 Mengamalkan cara menjaga keselamatan di kawasan kediaman.

PENERAPAN NILAI 1. Kerjasama 2. Keberanian 3. Toleransi

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN Tanggungjawab menjaga keselamatan kawasan kediaman perlu dipraktikkan dalam kalangan komuniti dan masyarakat setempat untuk menjaga keharmonian bersama. Segala maklumat berkaitan tanggungjawab menjaga keselamatan kawsan kediaman boleh diperoleh melalui pelbagai sumber. Media elektronik LCD Komputer Media cetak Suratkhabar majalah

KANDUNGAN/FAKTA Maksud Perkataan 1. Penggera 2. sukarela

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN Lembaran kerja Borang senarai semak

TUGASAN 1. Murid menyatakan cara menjaga keselamatan di kawasan kediaman berdasarkan gambar. 2. Murid memadankan cara menjaga keselamatan kawasan kediaman dengan situasi yang diberi. (Aktiviti 2.3.1) 3. Murid mengisi teka silang kata dengan jawapan yang betul. (Aktiviti 2.3.2) 4. Murid melengkapkan senarai semak yang disediakan berkaitan cara menjaga keselamatan di kawasan kediaman yang diamalkan oleh rakan sebaya. (Aktiviti 2.3.3)

LANGKAH KERJA 1. Nyatakan cara menjaga keselamatan di kawasan kediaman berdasarkan situasi yang diberi. 2. Mengisi teka silang kata. 3. Secara berpasangan anda dikehendaki menilai cara menjaga keselamatan di kawasan kediaman yang diamalkan oleh rakan sebaya anda. 4. Lengkapkan senarai semak yang disediakan.

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

Aktiviti 2.3(2.3.1) Arahan: Padankan gambar dengan situasi di sebelah.

Memastikan rumah anda dikunci sebelum keluar dari rumah.

Memasang kamera pengawasan keselamatan (CCTV) untuk keselamatan.

Memelihara anjing untuk mengawal keselamatan rumah

Memasang penggera keselamatan di rumah

Mewujudkan anggota keselamatan sukarela untuk menjaga keselamatan

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 2.3 (2.3.2) Arahan: Isikan teka silang kata di bawah dengan berpandukan ayat yang diberi.

3 1 S M

G A A 4 E 5 R O M K K G

1. Kita berasa rondaan ahli rukun tetangga.

jika kawasan perumahan ada

2. Masyarakat yang hidup saling membantu akan dapat mewujudkan suasana yang dan harmoni. 3. Kita akan berasa 4. Hidup dalam keadaan selesa dan berjiran. 5. Sikap sombong dan berjiran. jika mempunyai jiran yang baik. menjadi impian dalam hidup

haruslah dijauhi dalam kehidupan

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1 Aktiviti 2.3 (2.3.3) Arahan: Baca dengan teliti penyataan di bawah. Tandakan (/) bagi penyataan yang betul dan (X) bagi penyataan yang salah.

BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

BUTIRAN Anda mengunci pintu rumah sebelum tidur. Anda memelihara anjing untuk mengawasi rumah anda. Anda berasa selamat jika ada rondaan pengawal keselamatan di kawasan tempat tinggal anda. Anda melibatkan diri dalam aktiviti gotong-royong membersihkan longkang untuk mengelakkan penyakit. Anda tidak mengunci pintu rumah jika keluar membelibelah. Anda sentiasa memastikan suis peralatan elektrik di rumah ditutup sebelum keluar rumah. Anda memberitahu jiran jika terlihat tingkap rumahnya terbuka semasa ketiadaanya. Anda tidak berbuat apa-apa apabila ternampak pencuri masuk ke dalam rumah jiran. Jumlah skor

BETUL

SALAH

Skor 6 hingga 8 4 hingga 5 0 hingga 3

Pencapaian Syabas! Anda sangat prihatin dengan keselamatan kawasan kediaman anda. Memuaskan! Anda perlu tingkatkan keselamatan kawasan kediaman anda. Lemah! Anda perlu mengubah sikap negatif keselamatan kawasan kediaman anda.

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1 PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

UNIT 2.3 : KESELAMATAN KAWASAN KEDIAMAN NAMA MURID NO.KAD PENGENALAN

MASYARAKAT
NAMA SEKOLAH TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT TAJUK PROJEK

BIL 1 2 3 4

PERKARA YANG DINILAI Menyatakan cara menjaga keselamatan kawasan kediaman. Menyatakan kesedaran hidup dalam kawasan kediaman yang selamat. Melaksnakan amalan menjaga keselamatan di kawasan kediaman.

TRAMPIL YA TIDAK

CATATAN

TRAMPIL KEPUTUSAN

TIDAK TRAMPI L

TARIKH

NAMA GURU DISAHKAN OLEH

TANDATANGAN & TARIKH TANDATANGAN & TARIKH

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

MENGAPLIKASI KECEMERLANGAN DIRI DALAM KOMUNITI DAN MASYARAKAT

STANDARD PEMBELAJARAN 2.4 Mengekalkan keindahan alam sekitar di tempat awam.

OBJEKTIF KHUSUS Pada akhir pembelajaran ini murid boleh : 2.4.1 Menyatakan cara-cara menjaga kebersihan di kawasan perniagaan dengan betul. 2.4.2 Menyatakan kesedaran keperluan menjaga kebersihan di kawasan perniagaan dengan betul. 2.4.3 Menunjukkan perlakuan positif terhadap pengabaian kebersihan di tempat awam.

PENERAPAN NILAI 1. Bertanggungjawab 2. Kerjasama 3. Rasional

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN Alam sekitar merupakan satu anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Keindahan alam sekitar harus dikekalkan untuk diwarisi oleh generasi masa hadapan. Pengekalan keindahan alam sekitar ini bukan hanya terhad di kawasan kediaman tetapi juga di tempat awam dan kawasan perniagaan. Segala maklumat berkaitan alam sekitar boleh diperoleh melalui pelbagai sumber. Media elektronik LCD Komputer Media cetak Surat khabar majalah

KANDUNGAN/FAKTA Maksud Perkataan 1. mengemop 2. mengelap

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN gambar lembaran kerja Borang senarai semak

TUGASAN 1. Murid menyatakan cara menjaga kebersihan di kawasan kantin sekolah. 2. Murid memadankan cara menjaga kebersihan di kawasan kantin sekolah. (Aktiviti 2.4.1) 3. Murid meneliti dua keping gambar yang menunjukkan situasi di kantin sekolah. 4. Murid menjawab soalan yang diberikan secara perbincangan dalam kumpulan. (Aktiviti 2.4.2) 5. Murid melengkapkan senarai semak yang disediakan berkaitan dengan kebersihan di kawasan kantin sekolah secara berkumpulan. (Aktiviti 2.4.3) 6. Murid menjalankan aktiviti membersihkan kawasan kantin sekolah dalam kumpulan.

LANGKAH KERJA 1. Menyatakan cara menjaga kebersihan di kawasan kantin sekolah. 2. Memadankan cara-cara menjaga kebersihan di kawasan kantin sekolah. 3. Meneliti dua keping gambar kantin sekolah. 4. Menjawab soalan yang diberikan secara kumpulan. 5. Melengkapkan senarai semak. 6. Aktiviti membersihkan kawasan kantin sekolah.

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1 AKTIVITI 2.4 (2.4.1) Arahan: Berdasarkan gambar padankan cara menjaga kebersihan di kantin dan isikan jawapan di tempat yang disediakan.

CARA MENJAGA KEBERSIHAN DI KANTIN. Mengelap meja Menyapu lantai Menutup makanan Memakai apron Mengemop lantai

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 2.4 (2.4.2) Arahan : Perhatikan gambar di bawah.

A. Situasi : Sekiranya anda berada di kantin, kantin yang manakah menjadi pilihan anda?

B. Mengapakah anda memilih kantin tersebut ? 1) 2) 3) 4) 5)

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 2.4 (2.4.3) Arahan: Baca dengan teliti penyataan di bawah. Tandakan (/) bagi penyataan yang betul dan (X) bagi penyataan yang salah. BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. BUTIRAN Anda membuang sampah di dalam lubang tandas awam. Anda akan memilih restoran yang bersih untuk menjamu selera. Anda menconteng dinding tandas awam untuk melepaskan tekanan. Anda selalu mengunjungi taman rekreasi yang cantik dan bersih. Jika ternampak sampah di taman permainan, anda akan mengutip dan membuangkannya ke dalam tong sampah. Anda bersetuju jika pihak berkuasa mengenakan denda yang berat kepada orang yang membuang sampah di merata-rata tempat. Anda bersetuju jika pihak berkuasa mengenakan bayaran untuk masuk ke tandas awam bagi memastikan kebersihannya terjamin. Anda tidak kisah jika menjamu selera di restoran yang banyak lalat. Anda bersetuju jika pemilik premis perniagaan dikenakan denda jika mengabaikan kebersihan. Anda bersetuju dengan tindakan pihak berkuasa yang meletakkan gred kebersihan di setiap premis perniagaan. BETUL SALAH

7.

8. 9. 10.

Jumlah

Skor 8 hingga 10 4 hingga 7 0 hingga 3

Pencapaian Tahniah! Anda seorang yang mementingkan kebersihan Memuaskan! Anda perlu mengambil berat tentang kebersihan Lemah! Anda perlu mengubah sikap supaya mementingkan kebersihan

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

UNIT 2.4 : KEINDAHAN ALAM SEKITAR DI TEMPAT AWAM NAMA MURID NO.KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT TAJUK PROJEK

BIL 1 2 3 4

PERKARA YANG DINILAI Menyatakan cara menjaga kebersihan di kawasan perniagaan. Kesedaran keperluan menjaga kebersihan di kawasan perniagaan. Menunjukkan perlakuan positif terhadap pengabaian kebersihan di tempat awam.

TRAMPIL YA TIDAK

CATATAN

TRAMPIL KEPUTUSAN

TIDAK TRAMPI L

TARIKH

NAMA GURU DISAHKAN OLEH

TANDATANGAN & TARIKH TANDATANGAN & TARIKH

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

MEMATUHI MORALITI, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Mengamalkan adab di rumah.

OBJEKTIF KHUSUS Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

3.1.1 Menyatakan adab di rumah dengan betul. 3.1.2 Menyatakan kesedaran beradab di rumah dengan betul. 3.1.3 Mengamalkan adab di rumah dengan betul.

PENERAPAN NILAI 1. Hemah tinggi 2. Kesederhanaan 3. Rasional

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN Adab di rumah merupakan satu proses pembelajaran untuk melatih individu menjadi seorang yang bermoral. Kesedaran mengamalkan adab dengan betul di rumah perlu diberi penekanan dalam melahirkan insan yang berakhlak mulia. Segala maklumat berkaitan adab di rumah boleh diperoleh melalui pelbagai sumber.

Media elektronik LCD Internet

Media cetak Surat khabar majalah

KANDUNGAN/FAKTA Maksud Perkataan a. adab b. tertib c. berkomunikasi

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN Gambar Lembaran kerja Borang senarai semak

TUGASAN 1. Murid melengkapkan gambar rajah berdasarkan rangsangan yang diberi. (Aktiviti 3.1.1) 2. Murid meneliti dua gambar yang diberikan. 3. Murid memilih gambar yang sesuai dengan soalan yang diberi. 4. Murid menjawab soalan berdasarkan gambar. (Aktiviti 3.1.2) 5. Murid melengkapkan senarai semak yang disediakan berkaitan dengan amalan beradab. (Aktiviti 3.1.3)

LANGKAH KERJA 1. 2. 3. 4. Melengkapkan gambar rajah berdasarkan rangsangan yang diberi. Memilih gambar yang sesuai. Menjawab soalan berdasarkan gambar. Melengkapkan senarai semak.

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

Aktiviti 3.1(3.1.1)

Arahan : Lengkapkan gambar rajah di bawah dengan adab di rumah yang sesuai.

Keluarga

Adab di meja makan 1) 2) 3) 1) 2) 3)

Adab berpakaian

Adab melayan tetamu 1) 2) 3)

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

Aktiviti 3.1( 3.1.2)

Arahan : Berdasarkan gambar rajah yang diberi . Perhatikan dua situasi berbeza kemudian pilih dengan betul. Adab Di Meja Makan

Situasi : Jika anda berada di meja makan bersama keluarga. Situasi manakah yang menjadi keutamaan anda. ?

Saya perlu beradab di meja makan kerana : 1. 2. 3. 4. 5.

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

Aktiviti 3.1 (3.1.3) Arahan: Baca dengan teliti penyataan di bawah. Tandakan (/) bagi penyataan yang betul dan (X) bagi penyataan yang salah. BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. BUTIRAN Anda mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam rumah. Anda menggunakan kata panggilan yang sesuai kepada ahli keluarga. Anda keluar rumah tanpa memberitahu ahli keluarga. Anda melayan tetamu yang datang ke rumah dengan rumah. Anda menggunakan bahasa yang kasar apabila berkomunikasi dengan ahli keluarga. Anda memakai pakaian yang sesuai apabila berhadapan dengan ahli keluarga. Anda duduk dengan tertib ketika berada di meja makan. Anda tidak memberi perhatian ketika ibu bapa memberikan nasihat. Anda menyambut kepulangan ibu bapa dari kerja dengan mesra. Anda lalu-lalang di hadapan ibu bapa tanpa mempedulikan mereka. BETUL SALAH

Jumlah skor

Skor 8 hingga 10 5 hingga 7 0 hingga 4

Pencapaian Syabas! Anda mempunyai adab yang sangat tinggi Memuaskan! Anda perlu tingkatkan lagi adab di rumah Lemah! Anda perlu mengubah sikap negatif berkaitan dengan adab di rumah

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

UNIT 3.1 : AMALAN ADAB DI RUMAH NAMA MURID NO.KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT TAJUK PROJEK

BIL 1 2 3 4

PERKARA YANG DINILAI Menyatakan adab di rumah. Menyatakan kesedaran keperluan beradab di rumah. Melaksanakan amalan adab di rumah.

TRAMPIL YA TIDAK

CATATAN

TRAMPIL KEPUTUSA N TARIK H NAMA GURU DISAHKAN OLEH TANDATANGAN & TARIKH TANDATANGAN & TARIKH

TIDAK TRAMPI L

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

MEMATUHI MORALITI, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

STANDARD PEMBELAJARAN 3.2 Mengelakkan ketagihan yang membawa mudarat.

OBJEKTIF KHUSUS Pada akhir pembelajaran ini murid boleh :

3.2.1 3.2.2 3.2.3

Menyenaraikan dengan jelas perlakuan yang menunjukkan ketagihan yang membawa mudarat. Menyatakan kesedaran menjauhi ketagihan yang membawa mudarat. Menjauhi ketagihan yang membawa mudarat.

PENERAPAN NILAI 1. Kepercayaan Kepada Tuhan 2. Harga diri 3. Berdikari

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN Ketagihan membawa mudarat menyebabkan seseorang itu hilang pertimbangan diri dalam membuat sebarang keputusan. Kesedaran menjauhi ketagihan yang membawa mudarat perlu ditekankan di peringkat persekolahan bagi menangani gejala sosial yang semakin menular dalam kalangan remaja pada masa kini. Media elektronik Internet Televisyen Media cetak Surat khabar majalah

KANDUNGAN/FAKTA Maksud Perkataan a. mudarat b. ketagihan c. menular

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN Gambar Lembaran kerja Kad situasi

TUGASAN 1. Murid meneliti gambar yang disediakan. 2. Murid menulis perlakuan ketagihan yang boleh membawa mudarat. (Aktiviti 3.2.1) 3. Murid membaca kad situasi yang telah disediakan. 4. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mencarijawapan berdasarkan kad situasi yang diberikan. (Aktiviti 3.2.2) 5. Murid melengkapkan gambar rajah cara-cara mengelakkan ketagihan yang membawa mudarat berpandukan jawapan yang diberi.(Aktiviti 3.2.3) 6. Murid menghasilkan poster yang bertemakan Jauhi Ketagihan Merokok.

LANGKAH KERJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menyatakan perlakuan ketagihan yang membawa mudarat . Menulis perlakuan ketagihan yang boleh membawa mudarat. Membaca kad situasi. Mencari jawapan berdasarkan kad situasi. Melengkapkan peta minda. Menghasilkan poster.

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

Aktiviti 3.2(3.2.1) Arahan : Sila teliti dan perhatikan gambar dibawah. Kemudian tuliskan perlakuan ketagihan yang boleh membawa mudarat kepada remaja.

Tuliskan perlakuan ketagihan yang boleh membawa mudarat kepada remaja 1. 2. 3. 4. 5.

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

Aktiviti 3.2(3.2.2) Arahan : Sila baca dan teliti situasi di bawah dengan baik. Zaman teknologi banyak membawa kebaikan kepada semua rakyat, namun begitu remaja kita makin banyak yang terlibat dengan masalah yang merosakkan mereka seperti penagihan dadah, pelajar sekolah merokok, melayari internet, dan sekarang ini pelajar mula menggilai laman web Facebook untuk bersosial. Terdapat beberapa cara untuk mengelakkan masalah ketagihan dengan mengamalkan beberapa langkah berikut : I. Menghindari dari rakan yang negatif II. Patuh kepada ajaran agama masing masing III. Patuh kepada nasihat ibubapa IV. Mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah V. Mengelakkan diri daripada ingin mencuba sesuatu yang negatif.

Berdasarkan situasi di atas. Senaraikan masalah sosial dan langkah untuk mengelakkannya dengan mengisi tempat kosong yang disediakan. Masalah Sosial Remaja 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Langkah Mengatasi

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

Aktiviti 3.2(3.2.3) Arahan : Lengkapkan pengurusan grafik di bawah berdasarkan jawapan yang disediakan. Langkah- langkah menjauhi ketagihan yang membawa mudarat Berkawan dengan rakan yang merokok. Patuh kepada ajaran agama. Selalu ke Kafe Siber untuk melayari internet. Elak diri dari mencuba sesuatu yang negatif. Mengisi masa lapang dengan perkara berfaedah. Suka melepak bersama kawan. Patuh nasihat iba bapa. Tidak berkawan dengan rakan yang negatif.

Langkah Langkah menjauhi ketagihan yang mudarat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

UNIT 3.2 : KETAGIHAN YANG MEMBAWA MUDARAT NAMA MURID NO.KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT TAJUK PROJEK

BIL 1

PERKARA YANG DINILAI Menyenaraikan perlakuan yang yang menunjukkan ketagihan yang membawa mudarat. Menyatakan kesedaran menjauhi ketagihan yang membawa mudarat. Melaksanakan amalan menjauhi ketagihan yang membawa mudarat.

TRAMPIL YA TIDAK

CATATAN

2 3 4

TRAMPIL KEPUTUSA N TARIK H NAMA GURU DISAHKAN OLEH TANDATANGAN & TARIKH TANDATANGAN & TARIKH

TIDAK TRAMPI L

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

MEMATUHI MORALITI, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

STANDARD PEMBELAJARAN 3.3 Mematuhi peraturan di sekolah.

OBJEKTIF KHUSUS Pada akhir pembelajaran ini murid boleh : 3.3.1 Menyatakan dengan jelas peraturan di sekolah. 3.3.2 Menyatakan dengan jelas kesedaran mematuhi peraturan sekolah. 3.3.3 Mematuhi dengan betul peraturan di sekolah.

PENERAPAN NILAI 1. 2. 3. 4. 5. Hormat Kerjasama Toleransi Bertanggungjawab Harga diri

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN Peraturan di sekolah memainkan peranan penting dalam membentuk disiplin dan sahsiah murid. Murid yang mematuhi peraturan di sekolah dapat menghindarkan diri daripada terlibat dengan perbuatan yang boleh menjejaskan maruah diri.

Media elektronik : LCD Komputer

Media cetak : Surat khabar majalah

KANDUNGAN/FAKTA Maksud Perkataan 1. peraturan

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN Gambar Lembaran kerja Kad situasi

TUGASAN 1. Murid menyenaraikan peraturan yang terdapat di sekolah berdasarkan pengurusan grafik yang diberi. (Aktiviti 3.3.1) 2. Murid membaca kad situasi. 3. Murid menjawab soalan berdasarkan kad situasi. (Aktiviti 3.3.2) 4. Murid melukis gambar cara berpakaian yang menepati peraturan sekolah. (Aktiviti 3.3.3)

LANGKAH KERJA 1. Menyenaraikan peraturan yang terdapat di sekolah anda berdasarkan pengurusan grafik. 2. Menjawab soalan berdasarkan kad situasi. 3. Melukis gambar cara berpakaian yang menepati peraturan sekolah.

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

Aktiviti 3.3 (3.3.1) Arahan: Sila perhatikan gambar yang terdapat di bawah.

Setelah memerhatikan grafik di atas. Anda dikehendaki menyenaraikan peraturanperaturan yang terdapat disekolah yang anda ketahui. i. ii. iii. iv. v.

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

Aktiviti 3.3 (3.3.2)

Arahan: Baca situasi di bawah dengan teliti dan jawab soalan yang diberikan.

David merupakan seorang murid yang nakal. Dia sering datang lewat ke sekolah. Pakaiannya juga tidak kemas dan berambut panjang. Dia sering dimarahi oleh gurunya.

1. Nyatakan kesalahan yang dilakukan oleh David. a. b. c.

2. Apakah yang sepatutnya dilakukan oleh David ? a. b. c.

3. Berikan tiga kesan murid yang tidak mematuhi peraturan sekolah. a. b. c.

4. Senaraikan kebaikan murid mematuhi peraturan sekolah. a. b. c.

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 3.3 (3.3.3) Arahan: Lukiskan gambar cara berpakaian yang menepati peraturan sekolah.

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

UNIT 3.3 : MEMATUHI PERATURAN DI SEKOLAH NAMA MURID NO.KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT TAJUK PROJEK

BIL 1 2 3 4

PERKARA YANG DINILAI Menyatakan dengan jelas peraturan di sekolah. Menyatakan kesedaran keperluan mematuhi peraturan sekolah. Melaksanakan amalan mematuhi peraturan di sekolah.

TRAMPIL YA TIDAK

CATATAN

TRAMPIL KEPUTUSA N TARIK H NAMA GURU DISAHKAN OLEH TANDATANGAN & TARIKH TANDATANGAN & TARIKH

TIDAK TRAMPI L

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

MEMATUHI MORALITI, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

STANDARD PEMBELAJARAN 3.4 Mengamalkan peraturan keluarga

OBJEKTIF KHUSUS Pada akhir pembelajaran ini murid boleh : 3.4.1 Menyatakan norma tradisi keluarga dengan jelas 3.4.2 Menyatakan kesedaran mengekalkan norma tradisi keluarga dengan jelas 3.4.3 Mengamalkan norma tradisi dalam keluarga

PENERAPAN NILAI 1. Bertanggungjawab 2. Hormat 3. Kebebasan

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN Norma tradisi bagi sesebuah keluarga memainkan peranan yang penting dalam mengukuhkan institusi kekeluargaan.

Media elektronik LCD Komputer

Media cetak Surat khabar majalah

KANDUNGAN/FAKTA Maksud Perkataan 1. norma 2. tradisi

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN Lembaran kerja Kad dialog Borang senarai semak

TUGASAN 1. 2. 3. 4. 5. Murid menceritakan norma tradisi kelaurga masing-masing. Murid menyenaraikan norma tradisi keluarga masing-masing. (Aktiviti 3.4.1) Murid membaca dialog yang diberikan. Murid menjawab soalan berdasarkan dialog.(Aktiviti 3.4.2) Murid melengkapkan senarai semak berkaitan norma tradisi dalam keluarga secara berpasangan. (Aktiviti 3.4.3)

LANGKAH KERJA 1. 2. 3. 4. 5. Bercerita tentang norma tradisi keluarga masing-masing. Menyenarai norma tradisi keluarga masing-masing. Baca dialog. Menjawab soalan berdasrkan dialog. Melengkapkan senarai semak yang disediakan.

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 3.4 (3.4.1) Arahan: Senaraikan norma tradisi keluarga anda..

1.

2.

3.

Norma Tradisi Keluarga

4.

5.

6. Makan bersama

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 3.4 (3.4.2) Arahan: Baca dialog dengan teliti dan jawab soalan yang diberikan di bawah ini.

Ah Seng : Mei Ling, jika awak hendak pergi ke sekolah, adakah awak bersala dengan kedua ibu bapa awak ?

Mei Ling : Ya. Saya bersalam dengan kedua ibu bapa saya dan mencium pipi mereka. Perkara ini saya lakukan setiap hari apabila saya pergi ke sekolah

1. Apakah yang dilakukan oleh Mei Ling apabila hendak pergi ke sekolah ?

2. Adakah anda melakukan perkara yang sama apabila henndak pergi ke sekolah ?

3. Senaraikan norma tradisi keluarga anda ? a. b. c. 4. Mengapakah anda perlu mengekalkan norma traisi keluarga anda ? a. b. c.

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 3.4 (3.4.3) Arahan : Baca dengan teliti penyataan di bawah. Tandakan ADA (/) bagi penyataan yang menunjukkan anda mengamalkan norma tradisi keluarga dan TIADA (X) bagi penyataan yang menunjukkan anda tidak mengamalkan norma tradisi itu. BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. BUTIRAN Saya selalu tidur awal sebelum pukul 10.00 malam pada setiap hari Saya dan anggota keluarga mesti makan malam bersama-sama pada setiap hari. Saya mesti meminta izin daripada ibu bapa saya jika ingin keluar rumah. Saya memanggil panggilan yang sesuai bagi anggota yang lebih tua daripada saya. Saya mesti mencuci pinggan-mangkuk selepas makan. Saya mesti mencuci kasut sekolah saya setiap waktu cuti sekolah. Saya mesti menyiapkan kerja sekolah sekolah sebelum keluar bermain. Saya mesti menolong ibu mengemas rumah pada setiap hari. Keluarga saya meraikan hari jadi setiap anggota keluarga. Pada hari perayaan, saya mengunjungi sanak saudara. ADA TIADA

Skor 8 hingga 10 5 hingga 7 0 hingga 4

Pencapaian Syabas! Anda mengamalkan norma tradisi keluarga yang sangat tinggi Memuaskan. Anda mengamalkan norma tradisi keluarga secara sederhana Anda kurang mengamalkan norma tradisi keluarga

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD

UNIT 3.4 : AMALAN MEMATUHI PERATURAN KELUARGA NAMA MURID NO.KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT TAJUK PROJEK

BIL 1 2 3 4

PERKARA YANG DINILAI Menyatakan norma tradisi keluarga. Menyatakan kesedaran keperluan mengekalkan norma tradisi keluarga. Melaksanakan amalan norma tradisi dalam keluarga.

TRAMPIL YA TIDAK

CATATAN

TRAMPIL KEPUTUSAN

TIDAK TRAMPI L

TARIKH

NAMA GURU DISAHKAN OLEH

TANDATANGAN & TARIKH TANDATANGAN & TARIKH

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

MEMATUHI MORALITI, PERATURAN DAN UNDANG-UNDANG

STANDARD PEMBELAJARAN 3.5Mematuhi Hak Kanak-Kanak

OBJEKTIF KHUSUS Pada akhir pembelajaran ini murid boleh : 3.5.1 Menyatakan dengan betul hak asasi kanak-kanak. 3.5.2 Menyatakan kesedaran pengabaian hak asasi kanak-kanak. 3.5.3 Bersikap positif mempertahankan hak asasi kanak-kanak.

PENERAPAN NILAI 1. Kebebasan 2. Kasih sayang 3. Bertanggungjawab

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN Keperluan memahami hak kanak-kanak penting dalam memberi pendedahan kepada murid tentang hak mereka dalam kehidupan. Media elektronik : LCD Komputer

Media cetak : Surat khabar majalah

KANDUNGAN/FAKTA Maksud Perkataan 1. kronik 2. pengemis

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN Gambar Lembaran kerja Borang senarai semak

TUGASAN 1. 2. 3. 4. 5. Murid menyatakan hak asasi kanak-kanak secara lisan. Murid memilih gambar yang menerangkan hak asasi kanak-kanak. Murid meneliti gambar yang disediakan. Murid menjawab soalan yang disediakan berdasarkan gambar. Murid melengkapkan senarai semak tentang mempertahankan hak asasi kanakkanak yang disediakan.

LANGKAH KERJA 1. 2. 3. 4. 5. Menyatakan empat hak asasi kanak-kanak secara lisan. Memilih gambar yang menerangkan hak asasi kanak-kanak. Meneliti gambar. Menjawab soalan berdasarkan gambar. Melengkapkan senarai semak mempertahankan hak asasi kanak-kanak.

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 3.5(3.5.1) Arahan: Padankan gambar dengan penyataan yang sesuai. HAK ASASI MANUSIA

Pendidikan

Kasih sayang

Pengemis

Bermain

Buruh Kanak-kanak

Makanan

Rumah Perlindungan

Penderaan

Salin semula jawapan yang telah anda pilih. HAK ASASI KANAK-KANAK 1. 2. 3. 4. 5.

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 3.5 (3.5.2)

1.

Apakah yang anda dapat perhatikan dalam gambar dan keratan akhbar yang diberikan ?

2.

Apakah perasaan anda apabila melihat gambar dan keratan akhbar ?

3.

Jika anda melihat seorang kanak-kanak sedang didera, apakah yang patut anda lakukan ? a. b. c.

4.

Senaraikan dua kesan kepada kanak-kanak yang telah di dera ? a. b.

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

AKTIVITI 3.5 (3.5.3) Baca dengan teliti penyataan di bawah. Tandakan (/) bagi penyataan yang betul dan (X) bagi penyataan yang salah. BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. BUTIRAN Saya berasa marah apabila melihat kanak-kanak sedang didera. Saya bersetuju jika pendera dikenakan hukuman yang berat. Saya tidak kisah jika melihat ada kanak-kanak yang tidak bersekolah. Saya sedia menderma sejumlah wang untuk membantu anak-anak yatim. Saya akan melaporkan kepada pihak polis jika terlihat kes penculikan kanak-kanak. Saya akan bekerja untuk mencari wang walaupun saya masih kanak-kanak. Saya bersedia memberikan makanan saya jika sekiranya melihat seorang kanak-kanak kelaparan. Saya akan menghalau jika pengemis kanak-kanak meminta wang daripada saya. Saya bersedia memungut derma daripada rakan-rakan untuk membantu kanak-kanak yang mengalami penyakit kronik. BETUL SALAH

10.

Saya sanggup mendermakan pakaian saya kepada kanakkanak miskin. Jumlah

Skor 8 hingga 10 5 hingga 7 0 hingga 4

Pencapaian Syabas! Anda prihatin tentang hak asasi kanak-kanak Memuaskan! Anda perlu meningkatkan keprihatinan tentang hak asasi kanak-kanak. Kurang memuaskan! Anda perlu mengubah sikap supaya prihatin tentang hak asasi kanak-kanak.

Modul Pembelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 1

PENILAIAN / PENCAPAIAN STANDARD UNIT 3.5 :MEMATUHI HAK KANAK-KANAK NAMA MURID NO.KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH TINGKATAN TAHUN

NO. MODUL / UNIT TAJUK PROJEK

BIL 1 2 3 4

PERKARA YANG DINILAI Menyatakan hak asasi kanak-kanak. Menyatakan kesedaran tentang pengabaian hak asasi kanak-kanak. Melaksanakan amalan bersikap positif mempertahankan hak asasi kanak-kanak.

TRAMPIL YA TIDAK

CATATAN

TRAMPIL KEPUTUSA N TARIK H NAMA GURU DISAHKAN OLEH TANDATANGAN & TARIKH TANDATANGAN & TARIKH

TIDAK TRAMPI L