Anda di halaman 1dari 42

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL

BAHASA MALAYSIA KOMUNIKASI


TINGKATAN 1 2014
i

ii

DOKUMEN STANDARD

PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV)


MODUL JATI DIRI

BAHASA MALAYSIA KOMUNIKASI


TINGKATAN 1

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


iii

Copyright 2013 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Aras 4-8, Blok E9, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62600 Putrajaya

Cetakan Pertama 2013 Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 WP Putrajaya

iv

KANDUNGAN
RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN KATA PENGANTAR

v vi vii

1. PENGENALAN 1.1 Matlamat Pendidikan Asas Vokasional 1.2 Objektif Pendidikan Asas Vokasional 1.3 Kurikulum Berasaskan Kompetensi 1.4 Kurikulum Modular Berasaskan Standard 2. PELAKSANAAN 2.1 Waktu Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) 2.2 Penggunaan Teknologi Dalam PdP
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM (DSK)

1 1 1 1

2 2

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

Pendahuluan Matlamat Objektif Pendekatan Modular Organisasi Kandungan 5.1 Standard Kandungan 5.2 Standard Pembelajaran 5.3 Kriteria Pencapaian Sistem Bahasa Penilaian DSK BMK Tingkatan 1

4 4 5 5 7 7 7 8 9 10

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut :

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

vi

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

vii

Kata Pengantar Dokumen Standard Kurikulum (DSK) ialah dokumen yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. DSK ini diharapkan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru diharapkan dapat memberikan penekanan pada elemen bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran kontekstual, dan pembelajaran konstruktivisme. Di samping itu, nilai murni, semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. DSK ini menjelaskan standard pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid berasaskan pendekatan masteri. Hasil pembelajaran tersebut dinyatakan secara eksplisit mengikut tahap kesukaran isi kandungan dan tahap keupayaan murid. Kandungan DSK ini menggariskan standard pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Pernyataan dalam Standard Pembelajaran memberikan cabaran yang sesuai dengan murid pada tahap tertinggi dalam pendidikan sekolah menengah. DSK ini seharusnya dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Banyak pihak yang terlibat dalam membangunkan DSK ini. Mereka terdiri daripada kalangan guru, pensyarah, penyelidik, eksekutif industri, pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia dan individu yang mewakili badan-badan tertentu. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya DSK ini, Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

(Dr. MASNAH BINTI ALI MUDA) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.
viii

1.

PENGENALAN Struktur Kurikulum Standard Pendidikan Asas Vokasional (PAV) digubal berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 1.1 Matlamat Pendidikan Asas Vokasional Matlamat PAV adalah untuk menyediakan peluang kepada murid lepasan UPSR menjadi modal insan berkemahiran bekerja dan bersedia melanjutkan pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Objektif Pendidikan Asas Vokasional Objektif PAV adalah untuk menjadikan aliran pendidikan vokasional sebagai pilihan selain aliran perdana yang sedia ada. Hal ini bersesesuaian dengan murid yang berisiko untuk tercicir, agar dapat menimbulkan minat belajar yang berterusan terutama dalam bidang kerja tangan. PAV dilihat mampu menggilap potensi murid untuk belajar melalui kurikulum yang dapat memberikan kemahiran generik asas dan kemahiran spesifik dalam bidang pekerjaan. Kemahiran ini, sememangnya dituntut oleh pihak majikan dan pihak industri, dalam menanam kemahiran yang menjadi asas kepada pembentukan sahsiah murid dan pembangunan karakter yang mantap. PAV turut menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran pekerjaan serta memberikan pendedahan dan bimbingan agar mereka berfikiran kritis dan kreatif serta inovatif. Melalui aktiviti yang menarik dan berkesan, murid dapat membuat keputusan dalam mencorakkan masa depan serta menerapkan dan mengembangkan kompetensi keusahawanan serta menjana budaya niaga. Kurikulum Berasaskan Kompetensi Kurikulum PAV menggunakan konsep Kurikulum Berasaskan Kompetensi yang membenarkan murid mengulang semula kompetensi yang belum dicapai sehingga murid PAV kompeten dalam sesuatu kemahiran seperti yang dinyatakan dalam Kriteria Pencapaian. Kurikulum Modular Berasaskan Standard Kurikulum Pendidikan Asas Vokasional digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Kriteria Pencapaian yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. 1

1.2

1.3

1.4

Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap Standard Kandungan Kriteria Pencapaian Kriteria pencapaian adalah kenyataan yang mengkhususkan apa yang perlu ditaksir dan tahap pencapaian yang diperlukan bagi setiap Standard Pembelajaran.

2.

PELAKSANAAN

2.1

Waktu Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Waktu PdP modul Tingkatan 1 diperuntukkan sebanyak 5 waktu seminggu selama 35 minggu menjadikan keseluruhan 175 waktu setahun. Waktu PdP modul Tingkatan 2 diperuntukkan sebanyak 3 waktu seminggu selama 35 minggu menjadikan keseluruhan 105 waktu setahun. Waktu PdP modul Tingkatan 3 diperuntukkan sebanyak 3 waktu seminggu selama 35 minggu menjadikan keseluruhan 105 waktu setahun. Guru berlatar belakang opsyen Bahasa Malaysia paling sesuai mengajar modul ini. Pelaksanaan modul ini hendaklah menggunakan prasarana yang sedia ada. Jika sekolah mempunyai kekurangan prasarana, guru haruslah membuat perancangan supaya pengajaran ini dapat dilaksanakan sebaik-baik mungkin.

2.2

Penggunaan Teknologi dalam PdP Guru boleh menggunakan bahan atau peralatan sebenar yang sedia ada untuk mengajar modul ini. Sekiranya kemahiran masih belum dapat dikuasai sepenuhnya, maka kemahiran boleh diperkukuh secara merentas kurikulum dalam disiplin ilmu lain. Guru perlulah kreatif dalam PdP yang melibatkan penggunaan bahan atau peralatan di bilik darjah, bengkel, makmal, ladang atau lapangan. Untuk tujuan ini, guru perlu mengolah PdP dengan mengintegrasikan TMK agar bidang keusahawanan dapat diaplikasikan.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

BAHASA MALAYSIA KOMUNIKASI

1.

PENDAHULUAN Bahasa Malaysia Komunikasi (BMK) Pendidikan Asas Vokasional (PAV) merupakan satu daripada mata pelajaran dalam Komponen Jati Diri yang menyediakan murid PAV dengan pengetahuan kemahiran generik. BMK PAV ialah komponen yang bertujuan untuk melengkapkan diri murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi bagi memenuhi keperluan diri dalam urusan harian, pendidikan dan kerjaya. Selain kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis, aspek tatabahasa diberikan penekanan dalam mengukuhkan penguasaan berbahasa murid. Sistem bahasa Melayu yang merangkumi sebutan dan intonasi, kosa kata, ejaan serta peribahasa turut dititikberatkan. Dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran, guru hendaklah menggunakan pendekatan interpersonal yang menjurus kepada memantapkan penguasaan komunikasi murid. Hal ini penting dalam membantu murid agar yakin kepada diri sendiri dan mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dan berkesan secara santun dan bertatasusila dalam pelbagai situasi. Dalam melengkapkan murid sebagai insan yang berpengetahuan, guru perlu membimbing murid meneroka pelbagai disiplin ilmu dalam mendapatkan maklumat. Walau bagaimanapun, guru digalakkan menjuruskan murid dalam aktiviti dan ilmu yang berkaitan dengan bidang teknik dan vokasional, sebagai wadah dalam usaha mencungkil potensi murid dalam bidang-bidang kerjaya tertentu. Dalam mempelajari bahasa, kemahiran insaniah juga diberikan penekanan. Genre sastera perlu dijadikan bahan PdP agar murid dapat memahami sosio budaya masyarakat, selain pemupukan nilai-nilai murni. Kurikulum BMK PAV ialah pendidikan bahasa yang khusus bagi murid PAV. Standard kurikulum BMK mengambil kira kandungan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dan kemahiran penting dalam kurikulum sekolah menengah yang disesuaikan mengikut keupayaan dan kecenderungan murid. Oleh itu, dokumen kurikulum BMK menetapkan standard kandungan, standard pembelajaran dan kriteria pencapaian bagi kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis, serta tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid.

2.

MATLAMAT Matlamat Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Komunikasi Pendidikan Asas Vokasional adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa, berkomunikasi serta memperoleh ilmu, maklumat, idea, kemahiran dan nilai bagi memenuhi keperluan diri dalam urusan harian, pendidikan dan kerjaya.

3.

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat: i. Mendengar, menyebut dan memahami perkataan, istilah, rangkai kata, ungkapan, peribahasa dan ayat dalam ujaran dan dalam pelbagai maklumat dengan menyatakan maksud dan memberikan respons yang betul, tepat dan jelas mengikut konteks; Berbicara, bersoal jawab, berbincang, serta menyampaikan maklumat, pendapat dan ulasan tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi dengan sebutan dan intonasi yang betul, gramatis dan santun;

ii.

iii. Membaca pelbagai bahan prosa, puisi dan grafik bagi tujuan mendapatkan, memproses dan memahami maklumat dengan betul dan tepat, serta meningkatkan kelancaran bacaan, meluaskan perbendaharaan kata dan ilmu pengetahuan dan mengukuhkan penghayatan terhadap bahan bacaan. iv. Menulis untuk menerangkan sesuatu perkara daripada pelbagai bahan dan menghasilkan pelbagai bentuk penulisan prosa serta grafik dengan menggunakan perkataan, istilah, rangkai kata, peribahasa, ayat dan laras bahasa dengan betul, gramatis dan menarik; v. Memahami dan menggunakan tatabahasa dalam lisan dan penulisan dengan betul mengikut konteks; dan

vi. Menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotisme dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa. 4. PENDEKATAN MODULAR Standard Kurikulum BMK PAV distrukturkan secara modular untuk memastikan penguasaan kecekapan berbahasa yang baik. PdP secara modular memfokuskan kecekapan berbahasa tertentu. Walaupun berfokus, penggabungjalinan antara kemahiran bahasa tetap wujud. Penggabungjalinan ini bertujuan mengukuhkan kemahiran bahasa dalam sesuatu modul. Standard kurikulum BMK PAV terbahagi kepada empat modul yang berikut:

4.1

Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur Modul kemahiran mendengar dan bertutur terdiri daripada tiga bentuk kecekapan lisan. Kemahiran mendengar melibatkan keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan. Kemahiran bertutur berfokus pada menyebut dan menyampaikan ujaran dengan baik, kemahiran mendengar dan bertutur melibatkan interaksi dua hala termasuk berbual dan berbincang untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan dan bertatasusila. Modul Kemahiran Membaca Modul kemahiran membaca berfokus pada keupayaan murid membaca secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul, serta membaca pelbagai bahan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, memahaminya, memproses maklumat, menyampaikan maklumat dan menghayati karya. Melalui modul kemahiran membaca, pelbagai teknik bacaan perlu diajarkan oleh guru. Modul Kemahiran Menulis Modul kemahiran menulis berfokus pada keupayaan murid menulis perkataan, rangkai kata dan ayat, serta melahirkan idea melalui pelbagai bentuk penulisan lengkap dengan menggunakan ilmu dan pengalaman peribadi yang telah dilalui. Penggunaan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas diberikan penekanan. Modul Tatabahasa Modul tatabahasa berfokus pada aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. Aspek ini perlu diajarkan melalui pengajaran yang terancang supaya murid memahami dan menggunakan tatabahasa yang betul dan tepat dalam pelbagai konteks dalam lisan dan penulisan. Sistem Bahasa Sistem bahasa terdiri sistem ejaan dan tanda baca, sebutan dan intonasi, kosa kata, peribahasa dan tatabahasa. Tatabahasa wajib diajarkan dalam setiap proses PdP mengikut konteks manakala ejaan dan tanda baca, sebutan dan intonasi, kosa kata serta peribahasa boleh diajarkan mengikut kessesuaian PdP pada hari berkenaan. Pelaksanaan sistem bahasa dalam PdP BMK membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku yang baik dan berkesan.

4.2

4.3.

4.4

4.5

5.

ORGANISASI KANDUNGAN Standard Kurikulum BMK PAV diorganisasikan dalam bentuk standard, iaitu standard, iaitu standard kandungan, standard pembelajaran, serta kriteria pencapaian yang perlu diketahui. Standard kandungan dan standard pembelajaran merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh murid dalam BMK. Kurikulum BMK ini direka bentuk berasaskan pendekatan pembelajaran modular yang berteraskan kemahiran bahasa dan tatabahasa. 5.1 Standard Kandungan Standard kandungan ialah penyataan tentang kecekapan berbahasa yang perlu diketahui dan dikuasai oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard kandungan BMK PAV mencakupi pembelajaran bahasa Malaysia bagi tempoh tiga tahun program PAV. Standard kandungan mengandungi kecekapan berbahasa yang disusun dan dibahagikan kepada empat modul, iaitu kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis, dan tatabahasa. Standard Pembelajaran Standard pembelajaran ialah penyataan hasil pembelajaran yang spesifik yang perlu dicapai oleh murid dalam tahun pembelajaran tertentu. Standard pembelajaran BMK memperincikan kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis dan tatabahasa dalam standard kandungan. Standard pembelajaran juga memandu guru menetapkan objektif pengajaran dan pembelajaran serta memilih kandungan, kaedah, sumber dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan berkesan. Selain itu, standard pembelajaran menetapkan kriteria atau petunjuk kualiti pembelajaran dan pencapaian yang dapat membantu guru dalam pengukuran dan penilaian pencapaian murid. Kritera Pencapaian Kriteria pencapaian ialah penyataan ukuran dan rujukan tahap pencapaian sesuatu kecekapan berbahasa dalam standard pembelajaran. Kriteria pencapaian membantu guru menentukan kaedah mentaksir pembelajaran murid, mengumpulkan maklumat prestasi murid dan mengambil tindakan susulan secara objektif.

5.2

5.3

6.

SISTEM BAHASA Sistem bahasa terdiri dapada: a. Tatabahasa a. Sintaksis b. Morfologi a. b. c. d. Tanda baca Pola keselarasan huruf vokal Ejaan kata pinjaman Ejaan kata dasar dan kata terbitan

b.

Sistem ejaan

c.

Kosa kata

a. Kosa kata umum b. Kosa kata istilah Sebutan (sebutan bahasa Melayu baku / bahasa Melayu Riau) dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan jeda. Kemahiran yang ditekankan ialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi (ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, ayat seruan, ayat terbalik/ayat songsang, ayat aktif, ayat pasif) supaya murid dapat menyampaikan maksud yang tepat. a. b. c. d. e. f. Simpulan bahasa Perumpamaan Pepatah Bidalan Perbilangan Kata-kata hikmat

d.

Sebutan dan intonasi

e.

Peribahasa

7.

PENILAIAN Bagi mengukur pembelajaran murid dalam Bahasa Malaysia Komunikasi Pendidikan Asas Vokasional, beberapa bentuk penilaian boleh diguna pakai seperti kemahiran lisan yamg meliputi kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca secara individu ataupun berkumpulan melalui pemerhatian, senarai semak, ujian formatif dan ujian sumatif. Guru boleh menjalankan penilaian terhadap murid sama ada sebelum, semasa atau selepas pengajaran dan pembelajaran berlangsung mengikut kesesuaian masa dan kebolehan murid. Dalam menilai murid, guru akan menguji kemahiran mendengar dengan melihat keupayaan murid mendengar sesuatu perkara dengan teliti dan memberi respons terhadap perkara yang didengar dan dibaca. Semasa menilai kemahiran bertutur, guru akan melihat keupayaan murid berkomunikasi untuk menyampaikan maklumat dengan betul. Untuk menilai kemahiran membaca, guru akan melihat keupayaan murid membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memberikan maklum balas untuk menunjukkan murid memahami apa-apa yang dibaca. Bagi aspek tatabahasa, penilaian berfokus kepada morfologi dan sintaksis bahasa Melayu dengan melihat keupayaan murid mengaplikasi tatabahasa yang betul dalam aktiviti pembelajaran yang dijalankan sama ada secara lisan, bacaan ataupun penulisan. Kesimpulannya, penilaian dalam Kurikulum Standard Bahasa Malaysia Komunikasi Pendidikan Asas Vokasional memberikan penekanan terhadap ketiga-tiga kemahiran berbahasa iaitu mendengar dan bertutur, membaca dan menulis yang merujuk kepada kemampuan murid berkomunikasi dalam pelbagai situasi sama ada secara formal ataupun tidak formal dengan santun dan bertatasusila.

1.

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 Mendengar, menyebut dan mengenal pasti perkataan dan rangkai kata dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut konteks. 1.1.1.1 KRITERIA PENCAPAIAN Mengenal pasti perkataan dan rangkai kata dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut konteks.

1.1

Mendengar, menyebut dan mengenal pasti perkataan, rangkai kata, istilah , ungkapan dan ayat dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut konteks.

1.1.1.2

Menyebut perkataan dan rangkai kata dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut konteks. Memberikan makna perkataan dan rangkai kata dengan betul dan tepat mengikut konteks. Mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut konteks.

1.1.1.3

1.1.2 Mendengar, menyebut dan mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut konteks.

1.1.2.1

1.1.2.2

Menyebut ayat tunggal dan ayat majmuk dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut konteks. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk serta mengujarkannya dengan betul dan tepat mengikut konteks.

1.1.2.3

10

STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar dan, menyatakan maklumat, fakta dan hujah semula dalam pelbagai wacana dengan memberikan respons yang betul dan bermakna.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.1 Mendengar dan menyatakan maklumat semula dalam pelbagai wacana dengan memberikan respons yang betul dan bermakna. 1.2.1.1

KRITERIA PENCAPAIAN Menyatakan maklumat dalam pelbagai wacana yang didengar daripada pelbagai bahan seperti berita atau iklan dengan memberikan respons yang betul dan bermakna.

1.2.1.2

Memberikan maksud kandungan maklumat dalam pelbagai wacana yang didengar daripada pelbagai bahan seperti berita atau iklan dengan memberikan respons yang betul dan bermakna. Berbual tentang hal-hal kegiatan harian dalam pelbagai situasi tidak formal dengan sebutan dan intonasi yang betul secara santun dan bertatasusila.

1.3

Berbicara tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi formal dan tidak formal dengan sebutan dan intonasi yang betul secara santun dan bertatasusila.

1.3.1 Berbual dan bercerita tentang kegiatan harian dalam pelbagai situasi tidak formal dan formal dengan sebutan dan intonasi yang betul secara santun dan bertatasusila.

1.3.1.1

1.3.1.2

Berbual tentang hal-hal berkaitan dalam situasi formal dengan sebutan dan intonasi yang betul secara santun dan bertatasusila. Berbicara untuk memulakan perbualan dalam pelbagai situasi tidak formal dengan sebutan dan intonasi yang betul secara santun dan bertatasusila.

1.3.2 Berbicara untuk memulakan dan mengakhiri perbualan dalam pelbagai situasi tidak formal dan formal dengan sebutan dan intonasi yang betul secara santun dan bertatasusila.

1.3.2.1

1.3.2.2

Berbicara untuk mengakhiri perbualan dalam pelbagai situasi tidak formal dengan sebutan dan intonasi yang betul secara santun dan

11

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KRITERIA PENCAPAIAN bertatasusila. 1.3.2.3 Berbicara untuk memulakan perbualan dalam pelbagai situasi formal dengan sebutan dan intonasi yang betul secara santun dan bertatasusila. Berbicara untuk mengakhiri perbualan dalam pelbagai situasi formal dengan sebutan dan intonasi yang betul secara santun dan bertatasusila. Menceritakan pengalaman diri dalam pelbagai situasi tidak formal dengan sebutan dan intonasi yang betul secara santun dan bertatasusila.

1.3.2.4

1.3.3 Menceritakan pengalaman diri dalam pelbagai situasi tidak formal dan formal dengan sebutan dan intonasi yang betul secara santun dan bertatasusila.

1.3.3.1

1.3.3.2

Menceritakan pengalaman diri dalam pelbagai situasi formal dengan sebutan dan intonasi yang betul secara santun dan bertatasusila. Mengenal pasti soalan bertumpu dengan menggunakan kata tanya apa, siapa dan bila.

1.4

Bersoal jawab tentang sesuatu perkara menggunakan pelbagai soalan dan mengemukakan jawapan yang sesuai dengan betul, tepat dan bertatasusila.

1.4.1 Mengemukakan soalan bertumpu tentang sesuatu perkara dengan betul, tepat dan bertatasusila.

1.4.1.1

1.4.1.2

Mengemukakan soalan bertumpu tentang sesuatu perkara dengan betul, tepat dan bertatasusila.

12

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.2 Memberikan jawapan kepada pertanyaan dengan betul, tepat dan bertatasusila. 1.4.3 Bersoal jawab dalam perbualan harian menggunakan soalan aras rendah (apa, siapa, berapa) dan memberikan jawapan yang sesuai, betul dan bertatasusila. 1.4.2.1

KRITERIA PENCAPAIAN Menjawab soalan dengan jawapan yang sesuai tentang sesuatu perkara dengan betul, tepat dan bertatasusila. Mengemukakan soalan yang sesuai, betul dan secara bertatasusila dalam perbualan harian.

1.4.3.1

1.4.3.2

Memberikan jawapan yang tepat berdasarkan soalan yang dikemukakan dalam perbualan harian dengan betul dan secara bertatasusila. Mencatatkan maklumat yang hendak disampaikan dengan tepat.

1.5

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas dengan menggunakan ayat yang gramatis.

1.5.1 Menyampaikan maklumat dalam bentuk pengumuman dan ucapan ringkas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas dengan menggunakan ayat yang gramatis.

1.5.1.1

1.5.1.2

Menyampaikan maklumat dalam bentuk pengumuman dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas dengan menggunakan ayat yang gramatis. Mencatatkan ucapan yang hendak disampaikan dengan betul. Menyampaikan ucapan ringkas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas menggunakan ayat yang gramatis.

1.5.1.3

1.5.1.4

13

STANDARD KANDUNGAN 1.6 Menyampaikan puisi dan prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas dengan menggunakan ayat yang gramatis.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.1 Melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 1.6.1.1

KRITERIA PENCAPAIAN Menyanyikan lagu rakyat yang terkandung pantun misalnya lagu Trek Tek Tek. Melafazkan pantun yang terdapat dalam lagu yang dinyanyikan dengan nada, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Melafazkan pantun dua kerat atau empat kerat yang diketahui oleh murid. Melengkap dan melafazkan pantun dua kerat atau empat kerat yang mudah. Berbincang tentang sesuatu perkara atau isu yang diberi dengan menggunakan ayat yang gramatis dan bertatasusila.

1.6.1.2

1.6.1.3

1.7

Berbincang bagi tujuan tertentu dengan rasional tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang gramatis dan bertatasusila.

1.7.1 Berbincang dan menyumbang idea untuk mendapatkan persetujuan dengan rasional tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang gramatis dan bertatasusila.

1.7.1.1

1.7.1.2

Menyatakan persetujuan dengan rasional tentang perkara yang dibincangkan dengan menggunakan ayat yang gramatis dan bertatasusila. Berbincang tentang sesuatu perkara yang hendak diterangkan dengan menentukan cara dan bentuk pembentangan

1.8

Menyatakan, menerangkan dan menjelaskan sesuatu perkara secara kreatif dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

1.8.1 Menyatakan sesuatu perkara secara kreatif dengan menggunakan bahan maujud atau lakaran grafik dengan ayat yang gramatis dan bertatasusila.

1.8.1.1

1.8.1.2

Menyatakan atau membentangkan sesuatu perkara secara kreatif menggunakan lakaran grafik yang mudah atau bahan maujud dengan ayat yang gramatis dan bertatasusila.

14

2.

KEMAHIRAN MEMBACA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 2.1.1 Membaca dan dengan merujuk pelbagai sumber dengan betul mengikut konteks. 2.1.1.1 KRITERIA PENCAPAIAN Membaca petikan yang mengandungi perkataan dan rangkai kata.

2.1

Membaca dan memahami makna perkataan, rangkai kata dan istilah serta maksud ungkapan dan ayat dengan merujuk pelbagai sumber dengan betul mengikut konteks.

2.1.1.2

Menerangkan makna perkataan dan rangkai kata yang sukar dengan jelas dan betul mengikut konteks. Membina ayat dengan menggunakan perkataan dan rangkai kata dengan betul untuk menunjukkan pemahaman. Membacakan ayat yang dibina dengan betul.

2.1.1.3

2.1.1.5 2.2 Membaca, memahami dan menganalisis maklumat daripada pelbagai bahan bukan sastera dengan betul. 2.2.1 Membaca dan mengenal pasti isi penting daripada pelbagai bahan prosa bukan sastera dengan betul.

2.2.1.1 Membaca petikan secara luncuran dan


menerangkan maksud bahan yang dibaca dengan ringkas secara lisan dengan betul.

2.2.1.2 Membaca petikan sekali lagi secara imbasan


untuk mengenal pasti isi penting dengan menggarisi atau membuat catatan dengan betul.

2.2.1.3 Menjawab soalan berdasarkan petikan yang


dibaca dengan betul untuk menunjukkan pemahaman.

15

STANDARD KANDUNGAN 2.3 Membaca , memahami dan menganalisis karya sastera serta memberikan respons dengan betul dan tepat.

STANDARD PEMBELAJARAN 2.3.1 Membaca cerpen, membuat urutan isi cerita serta menilai watak dan perwatakan dengan betul. 2.3.1.1

KRITERIA PENCAPAIAN Membaca cerpen (penuh atau petikan) dengan nada, gaya dan intonasi. Misalnya, menjalankan aktiviti teater pembaca.

2.3.1.2

Membaca secara luncuran dan menggarisi watak-watak yang terdapat dalam cerita. Menjawab soalan berpandukan cerpen yang dibaca dengan betul untuk menunjukkan pemahaman tentang isi cerita. Membaca cerita, risalah atau catatan harian secara imbasan dan memahaminya secara umum.

2.3.1.3

2.4

Membaca dan menilai teks dengan betul.

2.4.1 Membaca dan mengesan kesalahan ejaan serta tanda baca daripada pelbagai bahan dan membuat penambahbaikan dengan betul.

2.4.1.1

2.4.1.2

Mengenal pasti kesalahan ejaan dan tanda baca yang terdapat dalam bahan yang dibaca dengan betul. Membetulkan kesalahan ejaan yang terdapat dalam petikan yang dibaca dengan betul.

2.4.1.3

16

3.

KEMAHIRAN MENULIS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.1 Menulis maklumat untuk melengkapkan borang atau bahan grafik dengan betul. 3.1.1.1 KRITERIA PENCAPAIAN Mengenal pasti pelbagai jenis borang mengikut keperluan misalnya, borang simpanan wang, borang permohonan, borang peraduan, borang biodata dan borang yang seumpamanya. Menyatakan secara lisan maklumat yang penting dalam setiap borang. Mengisi beberapa jenis borang yang berbeza dengan betul. Mengisi maklumat dalam bahan grafik misalnya, dialog kartun dengan betul. Mencatat maklumat yang diperoleh daripada bahan dalam bentuk catatan ringkas dengan betul.

3.1

Menulis untuk melengkapkan maklumat dengan betul.

3.1.1.2

3.1.1.3

3.1.1.4

3.2

Menulis prosa dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai dan ayat yang gramatis.

3.2.1 Membina ayat yang bermakna dan gramatis dengan menggunakan perkataan dengan betul.

3.2.1.1

3.2.1.2

Membina ayat yang bermakna dengan menggunakan perkataan yang diberi secara gramatis. Menghasilkan satu kerangka penulisan (peta iThink) dengan menggunakan perkataan atau rangkai kata yang diberi. Menulis ayat yang sesuai daripada bahan rangsangan yang diberi.

3.2.1.3

3.2.2 Membina perenggan yang bermakna dan gramatis dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai.

3.2.2.1

17

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 3.2.2.2

KRITERIA PENCAPAIAN Menyusun ayat mengikut urutan untuk menghasilkan perenggan dengan betul. Menyemak perenggan yang dibina dengan memasukkan penanda wacana yang sesuai. Menghasilkan perenggan pendahuluan, isi dan penutupan yang gramatis.

3.2.2.3

3.2.3 Menulis karangan keperihalan yang lengkap tidak kurang daripada 40 patah perkataan berdasarkan bahan rangsangan yang diberi dengan menggunakan ayat yang gramatis.

3.2.3.1

3.2.3.2

Menggunakan penanda wacana yang sesuai untuk menghasilkan perenggan karangan ucapan yang lengkap tidak kurang daripada 40 patah perkataan berdasarkan bahan rangsangan dengan betul menggunakan ayat yang gramatis. Mengenal pasti dan mencatat isi-isi penting daripada bahan prosa yang diberi dengan betul.

3.3

Meringkaskan pelbagai bahan prosa dengan menggunakan penanda wacana yang betul dan tepat.

3.3.1 Memilih dan menulis isi penting daripada pelbagai bahan prosa yang diberi dengan betul dan tepat.

3.3.1.1

3.3.1.2

Menulis satu ringkasan berdasarkan bahan prosa, menggunakan penanda wacana yang sesuai dengan betul dan tepat. Menulis beberapa perkataan yang berkaitan dengan kad ucapan tahniah yang betul dan bermakna.

3.4

Menulis dan menghasilkan bahan grafik dengan menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul

3.4.1 Menulis dan mencipta kad ucapan dengan menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul dan

3.4.1.1

18

STANDARD KANDUNGAN dan bermakna secara kreatif.

STANDARD PEMBELAJARAN bermakna secara kreatif.

KRITERIA PENCAPAIAN

3.4.1.2

Menulis beberapa frasa yang berkaitan dengan kad ucapan tahniah yang betul dan bermakna. Menulis beberapa ayat yang berkaitan dengan kad ucapan tahniah dengan betul dan bermakna. Menghasilkan kad ucapan dengan menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul dan bermakna secara kreatif.

3.4.1.3

3.4.1.4

4.

TATABAHASA STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.1 Mengenal pasti, membina dan menggunakan kata nama dengan betul mengikut konteks. 4.1.1.1 KRITERIA PENCAPAIAN Mengenal pasti kata nama dengan betul.

4.1

Mengenal pasti, membina dan menggunakan perkataan daripada empat golongan kata dalam pelbagai ayat dengan betul mengikut konteks.

4.1.1.2

Menyenaraikan kata nama yang betul mengikut konteks. Membina dan menulis atau memadankan kata nama yang betul mengikut konteks. Mengenal pasti kata kerja dengan betul.

4.1.1.3

4.1.2

Mengenal pasti, membina dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

4.1.2.1

19

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.2.2

KRITERIA PENCAPAIAN Membina ayat secara lisan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. Membina dan menulis ayat menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. Mengenal pasti kata adjektif dengan betul.

4.1.2.3

4.1.3

Mengenal pasti, membina dan menggunakan kata adjektif dengan betul mengikut konteks.

4.1.3.1

4.1.3.2

Membina ayat secara lisan menggunakan kata adjektif dengan betul mengikut konteks. Membina dan menulis ayat dengan menggunakan kata adjektif dengan betul mengikut konteks. Mengenal pasti kata tugas yang terdapat dalam bahan rangsangan dengan betul.

4.1.3.3

4.1.4

Mengenal pasti, membina dan menggunakan kata tugas dengan betul mengikut konteks.

4.1.4.1

4.1.4.2

Mengenal pasti penggunaan kata tugas (kata hubung, kata sendi nama, kata pemeri) dengan betul. Membina ayat dengan menggunakan kata tugas dengan betul mengikut konteks. Mengenal pasti kata kata ganda penuh dan kata ganda penuh berimbuhan dengan betul.

4.1.4.3

4.2 Mengenal pasti dan


menggunakan kata ganda dalam pelbagai ayat dengan betul mengikut konteks.

4.2.1 Mengenal pasti dan


menggunakan kata ganda penuh dan kata ganda penuh berimbuhan dengan betul mengikut konteks.

4.2.1.1

20

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 4.2.1.2

KRITERIA PENCAPAIAN Membina ayat secara lisan dengan menggunakan kata ganda penuh dan kata ganda penuh berimbuhan dengan betul mengikut konteks. Membina dan menulis ayat dengan menggunakan kata ganda penuh dan kata ganda penuh berimbuhan dengan betul mengikut konteks. Mengenal pasti imbuhan awalan dan imbuhan akhiran bagi kata nama dengan betul.

4.2.1.3

4.3

Mengenal pasti dan menggunakan kata terbitan dalam pelbagai ayat dengan betul mengikut konteks.

4.3.1

Mengenal pasti dan menggunakan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran bagi kata nama dengan betul mengikut konteks.

4.3.1.1

4.3.1.2

Membina ayat secara lisan menggunakan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran bagi kata nama dengan betul mengikut konteks. Membina dan menulis ayat dengan menggunakan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran bagi kata nama dengan betul mengikut konteks. Mengenal pasti kata kata majmuk bebas dalam pelbagai ayat dengan betul.

4.3.1.3

4.4

Memahami dan menggunakan kata majmuk dalam pelbagai ayat dengan betul mengikut konteks.

4.4.1

Memahami dan menggunakan kata majmuk bebas dalam pelbagai ayat dengan betul mengikut konteks.

4.4.1.1

4.4.1.2

Membina ayat secara lisan menggunakan kata majmuk bebas dengan betul mengikut konteks.

21

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 4.4.1.3

KRITERIA PENCAPAIAN Membina dan menulis ayat menggunakan kata majmuk bebas dengan betul mengikut konteks. Menyatakan maksud Hukum D-M dengan betul.

4.5

Memahami dan menggunakan frasa dalam pelbagai ayat dengan betul mengikut konteks.

4.5.1

Memahami dan menggunakan frasa nama (Hukum D-M) dalam pelbagai ayat dengan betul mengikut konteks.

4.5.1.1

4.5.1.2

Menyatakan frasa nama yang mengandungi Hukum D-M dengan betul mengikut konteks. Menyatakan kesalahan frasa nama (Hukum DM) dalam pelbagai ayat dengan betul mengikut konteks. Membetulkan kesalahan frasa nama (Hukum D-M) dalam pelbagai ayat dengan betul mengikut konteks.

4.5.1.3

4.5.1.4

4.5.1.5

Membina dan menulis ayat menggunakan frasa nama (Hukum D-M) dalam pelbagai ayat dengan betul mengikut konteks.
Menyatakan jenis-jenis pola ayat dengan betul.

4.6

Mengenal pasti membina dan menggunakan pelbagai ayat dengan betul mengikut konteks.

4.6.1

Mengenal pasti, membina dan menggunakan pola ayat dengan betul mengikut konteks.

4.6.1.1

4.6.1.2

Mengkategorikan pelbagai ayat mengikut pola ayat dengan betul. Memadankan ayat dengan pola ayat dengan betul dan tepat.

4.6.1.3

22

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 4.6.2 Mengenal pasti subjek dan predikat dalam ayat tunggal dengan betul. 4.6.2.1

KRITERIA PENCAPAIAN Mencerakinkan ayat berdasarkan pola ayat dalam ayat tunggal dengan betul.

4.6.2.2

Mengenal pasti subjek dan predikat dalam ayat tunggal dengan betul. Mengenal pasti ayat majmuk dalam pelbagai bahan prosa dengan betul.

4.6.3

Membina ayat majmuk dengan betul.

4.6.3.1

4.6.3.2

Menggabungkan dua ayat tunggal menjadi ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung dan, sambil, serta dengan betul mengikut konteks.

23

PEMETAAN STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA KOMUNIKASI PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV) TINGKATAN 1 HINGGA 3
1. KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR STANDARD KANDUNGAN 1.1 Mendengar, menyebut dan mengenal pasti perkataan, rangkai kata, istilah , ungkapan dan ayat dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut konteks. TINGKATAN 1 1.1.1 Mendengar, menyebut dan mengenal pasti perkataan dan rangkai kata dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN TINGKATAN 2 1.1.1 Mendengar, menyebut dan mengenal pasti istilah dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut konteks. TINGKATAN 3 1.1.1 Mendengar, menyebut dan mengenal pasti ungkapan dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut konteks.

1.1.2 Mendengar, menyebut dan mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut konteks. 1.2 Mendengar dan, menyatakan maklumat, fakta dan hujah semula dalam pelbagai wacana dengan memberikan respons yang betul dan bermakna. 1.2.1 Mendengar dan menyatakan maklumat semula dalam pelbagai wacana dengan memberikan respons yang betul dan bermakna.

1.1.2 Mendengar, menyebut dan mengenal pasti ayat majmuk dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut konteks.

1.1.2 Mendengar, menyebut dan mengenal pasti intonasi ayat dalam pelbagai ujaran dengan betul dan tepat mengikut konteks.

1.2.1 Mendengar dan menyatakan fakta dalam pelbagai wacana dengan memberikan respons yang betul dan bermakna.

1.2.1 Mendengar dan menyatakan hujah semula dalam pelbagai wacana dengan memberikan respons yang betul dan bermakna.

24

STANDARD KANDUNGAN TINGKATAN 1 1.3.1 Berbual dan bercerita tentang kegiatan harian dalam pelbagai situasi tidak formal dan formal dengan sebutan dan intonasi yang betul secara santun dan bertatasusila

STANDARD PEMBELAJARAN TINGKATAN 2 1.3.1 Berbual dan bercerita tentang kegiatan kemasyarakatan dalam pelbagai situasi tidak formal dan formal dengan sebutan dan intonasi yang betul secara santun dan bertatasusila. TINGKATAN 3 1.3.1 Berbual dan bercerita tentang hal-hal semasa dalam pelbagai situasi tidak formal dan formal dengan sebutan dan intonasi yang betul secara santun dan bertatasusila.

1.3

Berbicara tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi formal dan tidak formal dengan sebutan dan intonasi yang betul secara santun dan bertatasusila.

1.3.2 Berbicara untuk memulakan dan mengakhiri perbualan dalam pelbagai situasi tidak formal dan formal dengan sebutan dan intonasi yang betul secara santun dan bertatasusila. 1.3.3 Menceritakan pengalaman diri dalam pelbagai situasi tidak formal dan formal dengan sebutan dan intonasi yang betul secara santun dan bertatasusila.

1.3.2 Berbicara untuk mengucapkan terima kasih dan memohon kemaafan, dalam pelbagai situasi tidak formal dan formal dengan sebutan dan intonasi yang betul secara santun dan bertatasusila.

1.3.2 Berbicara untuk memberikan penjelasan dan penghargaan dalam pelbagai situasi tidak formal dan formal dengan sebutan dan intonasi yang betul secara santun dan bertatasusila.

1.3.3 Menceritakan sesuatu 1.3.3 Menceritakan karya peristiwa yang didengar fiksyen dan bukan fiksyen atau dilihat dalam pelbagai untuk memberikan situasi tidak formal dan penjelasan dan formal dengan sebutan penghargaan dalam dan intonasi yang betul pelbagai situasi tidak secara santun dan formal dan formal dengan bertatasusila. sebutan dan intonasi yang betul secara santun dan bertatasusila.

25

STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bersoal jawab tentang sesuatu perkara menggunakan pelbagai soalan dan mengemukakan jawapan yang sesuai dengan betul, tepat dan bertatasusila TINGKATAN 1 1.4.1 Mengemukakan soalan bertumpu tentang sesuatu perkara dengan betul, tepat dan bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN TINGKATAN 2 1.4.1 Mengemukakan soalan bercapah untuk mencungkil pendapat dengan betul, tepat dan bertatasusila. TINGKATAN 3 1.4.1 Mengemukakan soalan bercapah untuk mendapatkan penjelasan dengan menggunakan soalan aras tinggi yang sesuai dengan betul, tepat dan bertatasusila.

1.4.2 Memberikan jawapan kepada pertanyaan dengan betul, tepat dan bertatasusila.

1.4.2 Memberikan maklum balas yang tepat berdasarkan soalan yang dikemukakan dengan betul, tepat dan bertatasusila. 1.4.3 Bersoal jawab dalam perbincangan menggunakan soalan aras tinggi (mengapa, bagaimana) dan memberikan jawapan yang sesuai, betul dan bertatasusila.

1.4.2 Memberikan penjelasan berdasarkan soalan yang dikemukakan tentang sesuatu situasi atau isu dengan betul, tepat dan bertatasusila. 1.4.3 Bersoal jawab dalam temu bual menggunakan soalan aras rendah rendah (apa, siapa, berapa) dan aras tinggi (mengapa, bagaimana) serta memberikan jawapan yang sesuai, betul dan bertatasusila. 1.5.1 Menyampaikan maklumat dalam bentuk laporan mengikut kronologi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas dengan menggunakan ayat yang

1.4.3 Bersoal jawab dalam perbualan harian menggunakan soalan aras rendah (apa, siapa, berapa) dan memberikan jawapan yang sesuai, betul dan bertatasusila.

1.5

Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas

1.5.1 Menyampaikan 1.5.1 Menyampaikan maklumat maklumat dalam bentuk dalam bentuk panduan pengumuman dan dan pesanan mengikut ucapan ringkas dengan urutan keutamaan dengan sebutan dan intonasi sebutan dan intonasi yang yang betul dan jelas betul dan jelas dengan dengan menggunakan menggunakan ayat yang

26

STANDARD KANDUNGAN dengan menggunakan ayat yang gramatis. 1.6 Menyampaikan puisi dan prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas dengan menggunakan ayat yang gramatis. Berbincang bagi tujuan tertentu dengan rasional tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang gramatis dan bertatasusila. TINGKATAN 1 ayat yang gramatis.

STANDARD PEMBELAJARAN TINGKATAN 2 gramatis. TINGKATAN 3 gramatis.

1.6.1 Melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

1.6.1 Mendeklamasikan sajak dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

1.6.1 Melakonkan suatu situasi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas dengan menggunakan ayat yang gramatis.

1.7

1.7.1 Berbincang dan menyumbang idea untuk mendapatkan persetujuan dengan rasional tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang gramatis dan bertatasusila 1.8.1 Menyatakan sesuatu perkara secara kreatif dengan menggunakan bahan maujud atau lakaran grafik dengan ayat yang gramatis dan bertatasusila.

1.7.1 Berbincang untuk membuat pilihan dengan rasional tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang gramatis dan bertatasusila.

1.7.1 Berbincang untuk menyelesaikan masalah dengan rasional tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

1.8

Menyatakan, menerangkan dan menjelaskan sesuatu perkara secara kreatif dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

1.8.1 Menerangkan sesuatu perkara secara kreatif dengan menggunakan buku skrap atau brosur dengan ayat yang gramatis dan bertatasusila.

1.8.1 Menjelaskan sesuatu perkara secara kreatif dengan menggunakan multimedia dengan ayat yang gramatis dan bertatasusila.

27

2.

KEMAHIRAN MEMBACA STANDARD KANDUNGAN TINGKATAN 1 2.1.1 Membaca dan menerangkan makna perkataan dan rangkai kata dengan merujuk pelbagai sumber dengan betul mengikut konteks STANDARD PEMBELAJARAN TINGKATAN 2 2.1.1 Membaca dan menerangkan makna istilah dan maksud ayat mudah dengan merujuk pelbagai sumber dengan betul mengikut konteks. TINGKATAN 3 2.1.1 Membaca dan menerangkan maksud ungkapan dan ayat dengan merujuk pelbagai sumber dengan betul mengikut konteks.

2.1

Membaca dan memahami makna perkataan, rangkai kata dan istilah serta maksud ungkapan dan ayat dengan merujuk pelbagai sumber dengan betul mengikut konteks. Membaca, memahami dan menganalisis maklumat daripada pelbagai bahan bukan sastera dengan betul. Membaca , memahami dan menganalisis karya sastera serta memberikan respons dengan betul dan tepat. Membaca dan menilai teks dengan betul.

2.2

2.2.1 Membaca dan mengenal pasti isi penting daripada pelbagai bahan prosa bukan sastera dengan betul.

2.2.1 Membaca dan mengenal pasti isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan prosa bukan sastera dengan betul.

2.2.1 Membaca, memahami dan menganalisis pelbagai bahan grafik dengan betul.

2.3

2.3.1 Membaca cerpen, membuat urutan isi cerita serta menilai watak dan perwatakan dengan betul.

2.3.1 Membaca drama dan menterjemahkan isi cerita dengan betul dan tepat .

2.3.1 Membaca syair sambil melagukan dan menjelaskan maksud dengan betul dan tepat.

2.4

2.4.1 Membaca dan mengesan kesalahan ejaan serta tanda baca

2.4.1 Membaca dan mengesan kesalahan penggunaan frasa dan ayat daripada

2.4.1 Membaca dan mengesan kesalahan penggunaan peribahasa dan ungkapan

28

STANDARD KANDUNGAN TINGKATAN 1 daripada pelbagai bahan dan membuat penambahbaikan dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN TINGKATAN 2 pelbagai bahan dan membuat penambahbaikan dengan betul. TINGKATAN 3 daripada pelbagai bahan dan membuat penambahbaikan dengan betul.

3.

KEMAHIRAN MENULIS
STANDARD KANDUNGAN TINGKATAN 1 3.1.1 Menulis maklumat untuk melengkapkan borang atau bahan grafik dengan betul. 3.2.1 Membina ayat yang bermakna dan gramatis dengan menggunakan perkataan dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN TINGKATAN 2 3.1.1 Menulis perkataan dan rangkai kata untuk melengkapkan ayat dengan betul. 3.2.1 Membina ayat yang bermakna dan gramatis dengan menggunakan frasa atau rangkai kata dengan betul. TINGKATAN 3 3.1.1 Menulis ayat untuk melengkapkan perenggan dengan betul.

3.1

Menulis untuk melengkapkan maklumat dengan betul. Menulis prosa dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai dan ayat yang gramatis.

3.2

3.2.1 Membina ayat yang bermakna dan gramatis dengan menggunakan peribahasa dan ungkapan dengan betul.

3.2.2 Membina perenggan yang bermakna dan gramatis dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. 3.2.3 Menulis karangan keperihalan yang lengkap tidak kurang daripada 40 patah

3.2.2 Membina perenggan yang bermakna dan gramatis dengan menggunakan frasa atau rangkai kata dengan betul. 3.2.3 Menulis karangan ucapan dan surat kiriman rasmi yang lengkap tidak kurang daripada 60 patah

3.2.2 Membina perenggan yang bermakna dengan menggunakan peribahasa dan ungkapan dengan betul. 3.2.3 Menulis karangan lengkap tidak kurang daripada 80 patah perkataan berdasarkan bahan grafik

29

STANDARD KANDUNGAN TINGKATAN 1 perkataan berdasarkan bahan rangsangan yang diberi dengan menggunakan ayat yang gramatis. 3.3 Meringkaskan pelbagai bahan prosa dengan menggunakan penanda wacana yang betul dan tepat. 3.3.1 Memilih, menulis isi penting daripada pelbagai bahan prosa yang diberi dengan betul dan tepat.

STANDARD PEMBELAJARAN TINGKATAN 2 perkataan berdasarkan bahan rangsangan yang diberi dengan menggunakan ayat yang gramatis. TINGKATAN 3 yang diberi dengan menggunakan dengan ayat yang gramatis.

3.3.1 Menulis isi penting 3.3.1 Meringkaskan pelbagai daripada pelbagai bahan bahan prosa yang diberi prosa yang diberi dan dan menjadikan satu menjadikan satu perenggan dengan perenggan ringkas dengan menggunakan penanda betul dan tepat. wacana dengan betul dan tepat.

3.4

Menulis dan menghasilkan bahan grafik dengan menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul dan bermakna secara kreatif.

3.4.1 Menulis dan mencipta kad ucapan dengan menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul dan bermakna secara kreatif.

3.4.1 Menulis dan mencipta poster dengan menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul dan bermakna secara kreatif.

3.4.1 Menulis dan mencipta iklan atau risalah dengan menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul dan bermakna secara kreatif.

30

2.

TATABAHASA STANDARD KANDUNGAN TINGKATAN 1 4.1.1 Mengenal pasti, membina dan menggunakan kata nama dengan betul mengikut konteks. 4.1.1 STANDARD PEMBELAJARAN TINGKATAN 2 Membina ayat dengan menggunakan kata nama dengan betul mengikut konteks. 4.1.1 TINGKATAN 3 Menggunakan kata nama dengan betul mengikut konteks

4.1

Mengenal pasti, membina dan menggunakan perkataan daripada empat golongan kata dalam pelbagai ayat dengan betul mengikut konteks

4.1.2

Mengenal pasti, membina dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks. Mengenal pasti, membina dan menggunakan kata adjektif dengan betul mengikut konteks. Mengenal pasti, membina dan menggunakan kata tugas dengan betul mengikut konteks.

4.1.2

Membina ayat dengan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

4.1.2

Menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

4.1.3

4.1.3

Membina ayat dengan menggunakan kata adjektif dengan betul mengikut konteks.

4.1.3

Menggunakan kata adjektif dengan betul mengikut konteks.

4.1.4

4.1.4

Membina ayat dengan menggunakan kata tugas dengan betul mengikut konteks.

4.1.4

Menggunakan kata tugas dengan betul mengikut konteks.

4.2

Mengenal pasti dan menggunakan kata ganda dalam pelbagai ayat

4.2.1

Mengenal pasti dan menggunakan kata ganda penuh dan kata ganda penuh

4.2.1

Mengenal pasti dan menggunakan kata ganda separa dan kata ganda majmuk

4.2.1

Mengenal pasti dan menggunakan kata ganda berentak dengan betul mengikut

31

STANDARD KANDUNGAN TINGKATAN 1

STANDARD PEMBELAJARAN TINGKATAN 2 TINGKATAN 3

dengan betul mengikut konteks.

berimbuhan dengan betul mengikut konteks.


4.3.1 Mengenal pasti dan menggunakan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran bagi kata nama dengan betul mengikut konteks. 4.3.1

dengan betul mengikut konteks.

konteks.

4.3

Mengenal pasti dan menggunakan kata terbitan dalam pelbagai ayat dengan betul mengikut konteks.

Mengenal pasti dan menggunakan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran bagi kata kerja dan kata adjektif dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata majmuk simpulan bahasa dalam pelbagai ayat dengan betul mengikut konteks.

4.3.1

Mengenal pasti dan menggunakan imbuhan apitan bagi kata nama, kata kerja dan kata adjektif dengan betul mengikut konteks.

4.4

Memahami dan menggunakan kata majmuk dalam pelbagai ayat dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan frasa dalam pelbagai ayat dengan betul mengikut konteks.

4.4.1

Memahami dan menggunakan kata majmuk bebas dalam pelbagai ayat dengan betul mengikut konteks.

4.4.1

4.4.1

Memahami dan menggunakan kata majmuk istilah dalam pelbagai ayat dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan frasa kerja dalam pelbagai ayat dengan betul mengikut konteks.

4.5

4.5.1

Memahami dan menggunakan frasa nama (Hukum D-M) dalam pelbagai ayat dengan betul mengikut konteks.

4.5.1

Memahami dan menggunakan frasa adjektif dengan kata penguat dan kata bantu dalam pelbagai ayat dengan betul mengikut konteks.
Membina pola ayat dengan betul mengikut konteks.

4.5.1

4.6

Mengenal pasti, membina dan menggunakan pelbagai ayat dengan betul mengikut konteks.

4.6.1

Mengenal pasti, membina dan menggunakan pola ayat dengan betul mengikut konteks.

4.6.1

4.6.1

Menggunakan pola ayat dalam aktiviti lisan dan penulisan dengan betul mengikut konteks.

32

STANDARD KANDUNGAN 4.6.2 TINGKATAN 1 Mengenal pasti subjek dan prediket dalam ayat tunggal dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN TINGKATAN 2 4.6.2 Membina ayat yang mengandungi subjek dan predikat dalam ayat tunggal dengan betul mengikut konteks. 4.6.2 TINGKATAN 3 Menggunakan ayat yang mengandungi subjek dan prediket dalam aktiviti lisan dan penulisan dengan betul mengikut konteks. Menggunakan ayat majmuk dalam aktiviti lisan dan penulisan dengan betul mengikut konteks.

4.6.3

Membina ayat majmuk dengan betul menikut konteks.

4.6.3

Membina ayat majmuk dengan betul mengikut konteks.

4.6.3

33

Terbitan:

20